Allopurinol "Teva" 300 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Aktiv bestanddel:
ALLOPURINOL
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
M04AA01
INN (International Name):
allopurinol
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44537
Autorisation dato:
2011-03-09

2019_01_FR/H/0675/IB/025/G 1

Indlægsseddel: Information til brugeren

Allopurinol Teva 100 mg tabletter

Allopurinol Teva 300 mg tabletter

allopurinol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Allopurinol Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol Teva

Sådan skal du tage Allopurinol Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Allopurinol hører til en gruppe lægemidler, der kaldes enzymhæmmere. Enzymhæmmere virker

ved at kontrollere hastigheden af specielle kemiske ændringer i kroppen.

Allopurinol Teva-tabletter anvendes til længerevarende, forebyggende behandling af urinsyregigt

og kan anvendes ved andre lidelser forbundet med forhøjet urinsyreniveau i kroppen, herunder

nyresten og andre former for nyresygdomme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol Teva

Tag ikke Allopurinol Teva

hvis du er allergisk over for allopurinol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Allopurinol Teva

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager allopurinol, hvis du:

har problemer med leveren eller nyrerne. Din læge kan give dig en lavere dosis eller fortælle dig,

at du skal tage Allopurinol Teva mindre hyppigt end hver dag. Din læge vil også overvåge dig

nøje.

har hjerteproblemer eller højt blodtryk.

i øjeblikket har et urinsyregigtanfald.

Alvorlig hududslæt, som kan være mere udbredt blandt patienter med kronisk nedsat nyrefunktion, har

været rapporteret ved brug af allopurinol. Alvorlig hududslæt kan inkludere overfølsomhedssyndrom,

Steven-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, som alle er blevet rapporteret i forbindelse

ved brug af allopurinol. Ofte kan udslættene involvere sår i munden, halsen, næsen, på kønsorganerne

og røde og hævede øjne. Før man får disse hududslæt, får man ofte influenzalignende symptomer som

feber, hovedpine og ømhed i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til udbredte blistre og afskallende

hud.

Disse alvorlige hududslæt kan være hyppigere hos personer af Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk

oprindelse. Kronisk nyresygdom kan øge risikoen yderligere hos sådanne patienter.

Hvis du udvikler udslæt eller disse hudsymptomer, skal du straks stoppe med allopurinol og

kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med Allopurinol Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller for nylig har taget anden medicin.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du er i behandling med:

6-mercaptopurin (anvendes til behandling af blodkræft).

azathioprin, ciclosporin (anvendes til undertrykkelse af immunsystemet). Du skal være

opmærksom på, at ciclosporins bivirkninger kan forekomme oftere.

vidarabin (anvendes til behandling af herpes). Du skal være opmærksom på, at vidarabins

bivirkninger kan forekomme oftere. Du skal være ekstra forsigtig, hvis disse bivirkninger

forekommer.

salicylater (anvendes til at dæmpe smerter, feber eller betændelse, f.eks. acetylsalicylsyre).

probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt).

chlorpropamid (anvendes til behandling af sukkersyge).

Det kan blive nødvendigt at nedsætte dosis af chlorpropamid, især hos patienter med nedsat

nyrefunktion.

warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol (blodfortyndende medicin). Din læge vil holde øje med

dine blodpladeværdier og vil eventuelt nedsætte din dosis af Allopurinol Teva.

phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi).

theophyllin (anvendes til behandling af astma og andre vejrtrækningslidelser). Din læge vil måle

niveauet af theophyllin i dit blod, især når behandling med Allopurinol Teva starter eller efter

ændring i din dosis.

ampicillin eller amoxicillin (anvendes til behandling af bakterielle infektioner). Patienter bør få en

anden slags antibiotika, hvis muligt, da der er større risiko for allergiske reaktioner.

cytostatika (lægemidler til behandling af aggressive tumorer)

Bloddyskrasier forekommer hyppigere ved samtidig brug af allopurinol og cytostatika (f.eks.

cyclophosphamid, doxorubicin, bleomycin, procarbazin, alkylhalogenider), end når disse aktive

stoffer bruges alene.

Der bør derfor gennemføres regelmæssig kontrol i form af blodtællinger.

didanosin (anvendes til behandling af hiv-infektion).

captopril (anvendes til behandling af højt blodtryk). Risikoen for reaktioner på huden kan være

forøget, især hvis din nyrefunktion er kronisk nedsat.

aluminiumhydroxid (anvendes mod halsbrand)

Allopurinol kan have nedsat virkning, hvis det tages samtidigt med aluminiumhydroxid. Der bør

være et mellemrum på mindst 3 timer mellem indtagelse af de to lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Allopurinol udskilles i human mælk. Du bør ikke tage allopurinol, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Allopurinol Teva-tabletter kan forårsage svimmelhed, søvnighed og kan påvirke din

koordinationsevne. Hvis du oplever dette, må du IKKE køre bil eller motorcykel, arbejde med

maskiner eller deltage i farlige aktiviteter.

Allopurinol Teva indeholder lactose

Allopurinol Teva indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Allopurinol Teva

Tag altid Allopurinol Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apoteketspersonalet.

Du skal helst tage tabletterne med et glas vand. Du skal tage tabletterne efter et måltid. Du skal drikke

masser af væske (2-3 liter om dagen), mens du tager Allopurinol Teva.

Den anbefalede dosis er:

Voksne (herunder ældre)

Startdosis: 100-300 mg/dag.

Når du starter behandlingen, kan din læge vælge også at give dig betændelsesdæmpende medicin eller

colchin i en måned eller længere for at forhindre anfald af urinsyregigt.

Din dosis af Allopurinol Teva kan blive justeret afhængigt af sværhedsgraden af din sygdom.

Vedligeholdelsesdosis er:

milde lidelser: 100-200 mg/dag

moderat alvorlige lidelser: 300-600 mg/dag

alvorlige lidelser: 700-900 mg/dag.

Din læge kan ændre din dosis, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, især hvis du er ældre.

Hvis den daglige dosis overskrider 300 mg, og hvis du lider af bivirkninger i mave-tarm-kanalen,

f.eks. kvalme eller opkastning (se punkt 4), kan din læge ordinere Allopurinol Teva opdelt i separate

doser for at mindske disse bivirkninger.

Hvis du har alvorlige nyreproblemer

kan din læge fortælle dig, at du skal tage mindre end 100 mg/dag

kan din læge fortælle dig, at du skal tage 100 mg med længere interval end en dag.

Hvis du er i dialyse to eller tre gange om ugen, kan din læge ordinere en dosis på 300 eller 400 mg, som

skal tages umiddelbart efter, at du har været i dialyse.

Brug til børn (under 15 år)

100-400 mg/dag indtaget som 3 daglige doser.

Brug til børn er sjældent indiceret, undtagen ved særlige tilfælde af kræft, især ved leukæmi og visse

enzymlidelser, f.eks. Lesch-Nyhans syndrom.

Allopurinol Teva 100 mg tabletter og Allopurinol Teva 300 mg tabletter:

Tablettens delekærv gør det lettere at knække tabletten i to dele, hvis du har besvær med at synke tabletten

hel. Tabletten deles ikke i to lige store doser.

Hvis du har taget for mange Allopurinol Teva-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket med det samme, hvis du (eller en anden, f.eks. et barn) har

taget flere Allopurinol Teva-tabletter på én gang, end der står her, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

En overdosis vil sandsynligvis forårsage kvalme, opkastning, diarré eller svimmelhed. Tag denne

indlægsseddel, de resterende tabletter og pakningen med på skadestuen eller til lægen, så de kan se,

hvilke tabletter, der er blevet indtaget.

Hvis du har glemt at tage Allopurinol Teva

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det

næsten er tid til at tage den næste tablet. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Tag de resterende doser på det rigtige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Allopurinol Teva

Du skal fortsætte med at tage disse tabletter, så længe din læge siger det. Du må ikke stoppe med at tage

din medicin, uden at du har talt med din læge først.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger skal du stoppe med at tage medicinen og/eller

straks fortælle det til din læge:

En uventet reaktion på huden (muligvis forbundet med feber, hævede kirtler, ledsmerter,

usædvanlig blæredannelse eller blødning, nyreproblemer eller pludseligt opståede anfald).

Hududslæt er den mest almindelige bivirkning ved allopurinol (kan forekomme hos op til 1 af 10

patienter)

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

feber og kuldegysninger, hovedpine, ømme muskler (influenzalignende symptomer) og generel

utilpashed

alle ændringer i din hud, for eksempel sår i munden, halsen, næsen, kønsorganerne og røde og

hævede øjne, udbredte blistre og hudafskalning

alvorlig overfølsomhedsreaktion, herunder feber, hududslæt, ledsmerter og unormale blod- og

leverfunktionstest (disse kan være tegn på multiorgan- overfølsomhedsreaktion).

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Allergiske reaktioner

Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage allopurinol og kontakte din læge med det

samme. Symptomerne kan være:

Hududslæt, afskallende hud, bylder og ømme læber og øm mund

Hævelse i ansigt, på hænder, læber, tunge eller halsen

Synke- eller vejrtrækningsbesvær

Meget sjældent kan symptomerne være pludselig hvæsende vejrtrækning, flakkende fornemmelse

eller trykken for brystet og kollaps.

Du må ikke tage flere tabletter, medmindre din læge siger det.

Hvis du oplever noget af det følgende, mens du tager Allopurinol Teva, skal du stoppe med at tage

tabletterne og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt:

De følgende almindelige bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 10

patienter)

Øget niveau af thyroideastimulerende hormon i blodet.

De følgende ikke almindelige bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

patienter):

kvalme, opkastning (meget sjældent blodigt opkast) og diarré

symptomer på allergiske reaktioner, herunder kløende udslæt

forhøjede resultater i leverfunktionstests.

De følgende sjældne bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

patienter):

ledsmerter eller smertefuld hævelse i lysken, armhulerne eller på halsen

gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)

påvirkning af lever- eller nyrefunktionen

dannelse af sten i urinvejene, symptomerne kan indbefatte blod i urinen og smerter i underlivet,

lænden eller lysken.

De følgende meget sjældne bivirkninger er blevet rapporteret (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000

patienter):

høj feber

blod i urinen

forandringer i dit normale afføringsmønster eller usædvanlig ildelugtende afføring

højt indhold af fedt i blodet

en generel følelse af utilpashed

svaghed, følelsesløshed, usikker gang, manglende evne til at bevæge musklerne, tab af bevidsthed,

prikkende og snurrende fornemmelse i huden

kramper, anfald eller depression

hovedpine, svimmelhed, døsighed eller synsforstyrrelse

smerter i brystet, højt blodtryk, langsom puls

væskeophobning, som fører til hævelse, især i anklerne

mandlig infertilitet eller manglende evne til at få eller vedholde erektion eller udløsning i søvne

(”våde drømme”)

forstørrede bryster hos både mænd og kvinder

ændret smagssans, betændelse i munden

grå stær og andre synsproblemer

bylder

hårtab eller misfarvning af hår

tørstfølelse, træthed og vægttab (disse kan være symptomer på sukkersyge); din læge kan vælge at

måle sukkerindholdet i dit blod for at tjekke, om du har sukkersyge

muskelsmerter

hævede kirtler; dette går sædvanligvis væk, når behandlingen med allopurinol stopper.

Allopurinol tabletter kan nogle gange påvirke blodet. Dette kan vise sig ved, at du får øget tendens

til blå mærker eller ondt i halsen eller andre tegn på en infektion. Disse bivirkninger forekommer

som regel hos personer med lever- eller nyreproblemer. Kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Du kan til tider kaste op, men dette kan sædvanligvis undgås ved at tage Allopurinol Teva efter

måltiderne. Fortæl det til din læge, hvis dette problem fortsætter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Allopurinol Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Transparente aluminiumblistre

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

HDPE-beholder

Opbevar lægemidlet i det originale pakningsmateriale. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte

mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Allopurinol Teva indeholder:

Aktivt stof:

allopurinol.

Hver 100 mg tablet indeholder 100 mg allopurinol.

Hver 300 mg tablet indeholder 300 mg allopurinol.

Øvrige indholdsstoffer:

lactosemonohydrat

kolloid vandfri silica

majsstivelse

pulveriseret cellulose

natriumstivelsesglycolat

natriumlaurilsulfat

povidon K30

magnesiumstearat (470b).

Udseende og pakningsstørrelser

Allopurinol Teva 100 mg tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter, præget med “4K1 4K1” på

den ene side og med delekærv på begge sider.

Allopurinol Teva 300 mg tabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter, præget med “2K1 2K1” på

den ene side og med delekærv på den anden side.

Lægemidlet fås i transparente aluminiumblisterkort i følgende pakningsstørrelser:

Allopurinol Teva 100 mg tabletter:

20, 25, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 105 og 500 tabletter og hospitalspakning med 50 tabletter.

Allopurinol Teva 300 mg tabletter:

20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 105 og 500 tabletter og hospitalspakning med 50 tabletter.

Lægemidlet fås også i HPDE-beholdere i følgende pakningsstørrelser:

Allopurinol 100 mg tabletter:

30 tabletter i en 35 ml beholder eller 100 tabletter i en 35 ml beholder

Allopurinol 300 mg tabletter:

30 tabletter i en 35 ml beholder eller 100 tabletter i en 100 ml beholder

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

TEVA Pharmaceutical Works Co. Ltd.

Pallagi út, 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Allopurinol TEVA 100 and 300 mg tabletten

Bulgarien:

ALODAGRA 100 mg tablets

Danmark:

Allopurinol ”Teva”

Frankrig:

Allopurinol Teva 100, 200 and 300 mg, comprimé

Irland:

Allopurinol TEVA 100 and 300 mg tablets

Italien:

Allopurinolo Teva Italia 100 and 300 mg compresse

Holland:

Allopurinol 100, 200 and 300 mg PCH, tabletten

Sverige:

Allopurinol Teva 100 and 300 mg tabletter

Storbritannien:

Allopurinol 100 mg, 200 mg and 300 mg Tablets

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 02/2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information