Alamycin Prolongatum Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
OXYTETRACYCLIN
Tilgængelig fra:
ScanVet Animal Health A/S
ATC-kode:
QJ01AA06
INN (International Name):
oxytetracycline
Dosering:
200 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, suspension
Terapeutisk gruppe:
Får, Kvæg, Svin
Autorisationsnummer:
12213
Autorisation dato:
1986-05-28

Læs hele dokumentet

18. september 2007

PRODUKTRESUMÉ

for

Alamycin Prolongatum Vet., injektionsvæske, suspension 200 mg/ml

0.

D.SP.NR.

6382

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Alamycin Prolongatum Vet., injektionsvæske, suspension 200 mg/ml.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Oxytetracyclin dihydrat 216 mg, svarende til 200 mg oxytetracyclin.

Natriumformaldehydsulfoxylat 4 mg.

Komplet liste over hjælpestoffer se punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kalv. Svin. Får.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme bakterier hos kalve, svin og får.

4.3

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Dyr over 100 kg må ikke behandles.

Nedsat nyre- eller leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Da tetracykliner interferer med protein syntese både i bakterier og værtsceller kan en

forøgelse af blodurin-kvælstof (BUN) forventes.

Vægttab, især i anoretiske dyr, kan forekomme ved samtidig behandling med tetracyklin og

glukocorticoid.

12213_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Må ikke anvendes intravenøst.

Tetracykliner bør kun med forsigtighed anvendes til dyr med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Ved anvendelse af bredspektret antibiotika - som tetracykliner - er der altid risiko for

superinfektion.

Informationsklausul: Ved injektion med Alamycin Prolongatum Vet. og lignende produkter

optræder vævsbeskadigelse. Da størrelsen af disse beskadigelser er afhængig af det injicerede

volumen, er det vigtigt, at de fastsatte volumenbegrænsninger respekteres, og at der tilstræbes

et så lille volumen pr. injektionssted som muligt.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Vævsbeskadigelse på injektionsstedet. Hævelser på injektionsstedet efter intramuskulær

administration kan forekomme.

Kan give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor mineraliseringen af

tandanlægget ikke er afsluttet.

Der kan forekomme gastrointestinale forstyrrelser, ataxi, rystelser, perifere ødemer, dyspnø,

fråde, kollaps og eventuelt mors.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tetracykliner udviser antagonisme over for antibiotika/kemoterapeutika med overvejende

bactericid effekt, e.g. penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.

Samtidig optagelse af fødeemner, herunder mælk og mælkeprodukter, eller behandling med

præparater indeholdende store mængder calcium, magnesium, aluminium eller jernsulfat kan

hæmme absorptionen af oralt indgivet tetracyklin pga. kompleksbinding.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

20 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt, sv.t. 1 ml/10 kg legemsvægt intramuskulært. Højst 5 ml

pr. injektionssted og højst 2 injektioner pr. dyr.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestider

Slagtning:

Kalv:

30 døgn

Svin:

14 døgn

Får:

7 døgn

Fåremælk:

6 døgn

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation: QJ 01 AA 06

12213_spc.doc

Side 2 af 4

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Oxytetracyclin er et bredspektret antibiotikum med bakteriostatisk virkning på både aerobe og

anaerobe, grampositive og gramnegative bakterier, Rikketsia, Mycoplasma og Chlamydia.

Der er krydsresistens mellem samtlige tetracycliner.

Oxytetracyklin hæmmer proteinsyntesen. I cellen bindes det irreversibelt til receptorer på 30S

subenheden af det bakterielle ribosom, hvor det interfererer med bindingen af aminoacyl-

tRNA til acceptor site på mRNA rebosom komplekset. Dette hindrer effektivt elongering af

peptidkæden og hæmmer dermed proteinsyntesen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den specielle formulering giver prolongeret virkningstid. Maksimum serumkoncentration på

g/ml opnås efter 4-8 timer efter intramuskulær administration. Terapeutiske

koncentrationer findes efter ½-1 time og opretholdes i mindst 96 timer.

Plasmaproteinbindingen er ca. 50%. Passerer placentamembranen. Oxytetracyclin udskilles i

aktiv form i mælk, urin og fæces, 25-30% genfindes uændret i urinen, ca. 10% i fæces.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer:

Dimethylacetamid

Magnesiumoxid

Monoethanolamin

Natriumedetat

Natriumformaldehydsulfoxylat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Se punkt 4.8.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

12213_spc.doc

Side 3 af 4

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

12213

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. maj 1986

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

18. september 2007

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

12213_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information