A.E. Vaccine Nobilis Vet. 1000 E.I.D. pulver til oral opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-11-2017

Aktiv bestanddel:
Aviær encephalomyelitis virus, stamme 1143 Calnek (levende, svækket)
Tilgængelig fra:
Intervet Danmark A/S
ATC-kode:
QI01AD02
INN (International Name):
Avian encephalomyelitis virus, strain 1143 Calnek (live, weakened)
Dosering:
1000 E.I.D.
Lægemiddelform:
pulver til oral opløsning
Terapeutisk gruppe:
Fjerkræ
Autorisationsnummer:
09624
Autorisation dato:
1985-08-30

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

A.E. Vaccine Nobilis Vet., pulver til oral opløsning

0.

D.SP.NR

6286

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

A.E. Vaccine Nobilis Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis indeholder:

Aviær Encephalomyelitis virus, stamme Calnek1143, frysetørret, levende.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kyllinger.

4.2

Terapeutiske indikationer

Vaccination mod aviær encefalomyelit hos høns.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke gives til kyllinger under 6-8 uger og til æglæggende høns.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Spredning til uvaccinerede kyllinger i kontakt kan forekomme.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Må ikke gives senere end 4 uger før påbegyndelse af æglægning.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

09624_spc.doc

Side 1 af 3

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes i læggeperioden.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Dosis: 1000 doser opblandes i drikkevandet 20-30 l pr. 1000 dyr.

4.10

Overdosering

Ingen symptomer.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

5.

IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

ATC Vet kode: QI 01 AD 02

5.1

Immunologiske egenskaber

Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod aviær encephalomyelitis virus, som er årsagen til

aviær enceohalomyelit hos kyllinger.

Ved vaccination af fremtidige æglæggere opnås passiv immunitet hos deres kyllinger i de

første leveuger.

5.2

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactose, skummetmælkspulver, tryptose, dinatriumedetat, natriumascorbat,

gentamicinsulfat.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Efter opløsning: 2 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2

C til 8

09624_spc.doc

Side 2 af 3

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

09624

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. august 1985

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

09624_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information