Adipine 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-04-2018

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINBESILAT
Tilgængelig fra:
Bausch Health Ireland Limited
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
amlodipine besilate
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
39884
Autorisation dato:
2006-11-02

Læs hele dokumentet

3. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Adipine, tabletter

0.

D.SP.NR.

24648

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Adipine

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat).

10 mg

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg

Tabletterne er runde og hvide med en diameter på cirka 8 mm.

10 mg

Tabletterne er runde og hvide med delekærv på den ene side og en diameter på cirka 10,5

Tabletten kan deles i to lige store halvdele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension.

Kronisk stabil angina pectoris.

Vasospastisk (Prinzmetal) angina.

39884_spc.doc

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Initialdosis af Adipine ved behandling af hypertension og angina pectoris er 5 mg en gang

daglig. Dosis kan forhøjes til maksimalt 10 mg daglig afhængigt af den enkelte patients

respons.

Hos hypertensive patienter, har amlodipin været anvendt i kombination med et

thiaziddiuretikum, alfa-blokker, beta-blokker eller en ACE-hæmmer. For angina, kan

amlodipin anvendes som monoterapi eller i kombination med andre antianginal lægemidler

til patienter med angina, der er refraktære over for nitrat og/eller tilstrækkelige doser af

beta-blokkere.

Dosisjustering af amlodipin er ikke påkrævet ved samtidig administration af

thiaziddiuretika, betablokkere og ACE-hæmmere.

Særlige populationer

Ældre

Amlodipin anvendt ved lignende doser hos ældre eller yngre patienter tåles lige godt.

Normal dosering anbefales til ældre, men forøgelse af dosis bør ske med forsigtighed (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosis anbefalinger er ikke blevet fastslået hos patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion, dosis bør derfor vælges forsigtigt. Man skal starte i den lave ende af

doseringsintervallet (se pkt. 4.4 og 5.2). Farmakokinetikken af amlodipin er ikke blevet

undersøgt i svær leverinsufficiens. Amlodipin bør indledes med den laveste dosis og

titreres langsomt hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Ændringer i amlodipin plasmakoncentration er ikke korreleret med graden af nedsat

nyrefunktion, derfor anbefales der den normale dosering. Amlodipin er ikke dialyseret.

Pædiatrisk population

Børn og unge med hypertension fra 6 til 17 år:

Den anbefalede antihypertensive orale dosis hos pædiatriske patienter i alderen fra 6 til 17

år er 2,5 mg en gang daglig som initialdosis, optitreret til 5 mg en gang daglig, hvis det

ønskede blodtryk ikke opnås efter fire uger. Dosering af mere end 5 mg daglig er ikke

blevet undersøgt hos pædiatriske patienter (se pkt. 5.1 og pkt. 5.2).

Doser af amlodipin 2,5 mg er ikke muligt med dette lægemiddel.

Børn under 6 år

Ingen data tilgængelige.

39884_spc.doc

Side 2 af 13

Administration

Tabletter til oral indtagelse.

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret til patienter, der lider af:

overfølsomhed over for dihydropyridinderivater, amlodipin, eller over for et eller flere

af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

svær hypotension

shock, herunder kardiogent shock

obstruktion af udløb fra venstre ventrikel (f.eks. ved udtalt aortastenose)

hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sikkerheden og effekten af amlodipin ved hypertensiv krise er ikke blevet undersøgt.

Patienter med hjerteinsufficiens

Patienter med hjerteinsufficiens bør behandles med forsigtighed. I et længerevarende

placebokontrolleret forsøg omfattende patienter med svær hjerteinsufficiens (NYHA-

klasse III og IV) var lungeødem rapporteret med en højere hyppighed i amlodipingruppen

sammenlignet med placebogruppen, men dette var ikke forbundet med forværret

hjerteinsufficiens (se pkt. 5.1). Calciumkanalblokkere, herunder amlodipin, bør anvendes

med forsigtighed hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens, da de kan øge risikoen for

fremtidige kardiovaskulære hændelser og dødelighed.

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden for amlodipin er forlænget og AUC-værdier er højere hos patienter med

nedsat leverfunktion; dosering anbefalinger er ikke blevet etableret. Amlodipin bør derfor

initieres i den lave ende af doseringsintervallet og forsigtighed bør anvendes, både ved

første behandling og ved øgning af dosis. Langsom dosistitrering og omhyggelig

overvågning kan være nødvendig hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Ældre

patienter

Der skal hos ældre patienter udvises forsigtighed i forbindelse med forøgelse af dosis (se

pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Amlodipin kan bruges hos denne type patienter i normale doser. Ændringer i amlodipins

plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat nyrefunktion. Amlodipin er ikke

dialysabel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers påvirkning af amlodipin

CYP3A4-hæmmere

Samtidig brug af amlodipin med stærke eller moderate CYP3A4-hæmmere

(proteasehæmmere, azol svampemidler, makrolider såsom erythromycin eller

clarithromycin, verapamil eller diltiazem) kan give anledning til væsentlig forøgelse af

39884_spc.doc

Side 3 af 13

amlodipin eksponering, resulterende i øget risiko for hypotension. Den kliniske

oversættelse af disse PK variationer kan være mere udtalt hos ældre. Klinisk monitorering

og dosisjustering kan derfor blive nødvendig.

Clarithromycin

Clarithromycin er en CYPP3A4 inhibitor. Der er forøget risiko for lavt blodtryk hos

patienter som indtager clarithromycin med amlodipin. Der anbefales tæt observation af

patienten ved samtidig indtagelse af amlodipin og clarithromycin.

CYP3A4-inducere

Ved samtidig administration af kendte CYP3A4-induktorer kan plasmakoncentrationen af

amlodipin variere. Blodtrykket skal derfor overvåges, og dosisjustering overvejes, både

under og efter samtidig administration af andre lægemidler især kraftige CYP3A4-

inducerende stoffer (f.eks. rifampicin, perikon).

Grapefrugt eller grapefrugtjuice

Administration af amlodipin med grapefrugt eller grapefrugtjuice anbefales ikke, da

biotilgængeligheden kan være øget hos nogle patienter resulterer i øget blodtrykssænkende

effekt.

Dantrolen (infusion)

Hos dyr, der er dødelig ventrikelflimren og kardiovaskulær kollaps observeret i forbindelse

med hyperkaliæmi efter indgift af verapamil og intravenøs dantrolen. På grund af risikoen

for hyperkaliæmi, anbefales det, at samtidig administration af calciumantagonister såsom

amlodipin undgås hos patienter udsat for malign hypertermi og i forvaltningen af malign

hypertermi.

Virkningen

af amlodipin på andre lægemidler

Amlodipins blodtrykssænkende effekt lægges til den blodtrykssænkende effekt på andre

antihypertensiva.

Tacrolimus

Der er risiko for forøget plasmakoncentration af tacrolimus når denne samtidig indgives

med amlodipin. For at undgå toksicitet af tacrolimus, bør plasmakoncentrationen af

tacrolimus monitoreres hos patienter der bliver behandlet med amlodipin. Dosis af

tacrolimus bør justeres hvis nødvendigt.

Cyclosporin

Der er ikke udført interaktionsstudier med ciclosporin og amlodipin hos raske forsøgspersoner

eller andre populationer, med undtagelse af nyretransplanterede patienter, hvor der er blevet

observeret en variabel stigende dalkoncentration af ciclosporin (gennemsnit 0 % - 40 %). Det

bør derfor overvejes at monitorere ciclosporin-koncentrationen hos nyretransplanterede

patienter, der også får amlodipin, og ciclosporin-dosis bør reduceres efter behov.

Simvastatin

Samtidig administration af mange amlodipin doser på 10 mg og simvastatin doser på 80

mg har resulteret i en 77 % stigning i eksponeringen af simvastatin i sammenligning med

simvastatin alene. Begræns dosis af simvastatin til patienter på amlodipin til 20 mg daglig.

39884_spc.doc

Side 4 af 13

I kliniske interaktionsstudier påvirkede amlodipin ikke farmakokinetikken af atorvastatin,

digoxin eller warfarin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden af amlodipin under graviditet er ikke blevet undersøgt.

I dyreforsøg blev reproduktionstoksicitet observeret ved høje doser (se pkt. 5.3).

Anvendelse under graviditet anbefales kun, når der ikke er nogen sikre alternativer, og når

selve sygdommen medfører større risiko for moderen og fosteret.

Amning

Amlodipin udskilles i modermælk. Den andel af moderens dosis, der overføres til

spædbarnet, er blevet estimeret til at ligge i et interkvartilområdet på 3-7 % med et

maksimum på 15 %. Amlodipins virkning på spædbørn er ikke kendt. Ved beslutningen

om at fortsætte/ophøre med amningen eller at fortsætte/ophøre med amlodipin-

behandlingen bør der ske en afvejning af fordelene ved amning af barnet over for fordelene

ved behandling af moderen.

Fertilitet

Reversible biokemiske ændringer i hovedet af spermatozoer er rapporteret hos nogle

patienter behandlet med calciumantagonister. Kliniske data er utilstrækkelige med hensyn

til den potentielle effekt af amlodipin på fertiliteten. I et rottestudie blev bivirkninger

fundet på mandlig fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Amlodipin påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Reaktionsevnen kan være nedsat hos patienter, der lider af svimmelhed,

hovedpine, træthed eller kvalme. Man skal udvise sikkerheden ved begyndelse af

behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandlingen er somnolens, svimmelhed,

hovedpine, hjertebanken, rødmen, mavesmerter, kvalme, hævede ankler, ødem og træthed.

Tabuleret liste over bivirkninger

Følgende uønskede bivirkninger blev observeret og anmeldt under behandling med

amlodipin med følgende frekvenser: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til ≤1/100); sjælden (≥1/10.000 til ≤1/1.000); meget

sjælden (≤1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

For hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

39884_spc.doc

Side 5 af 13

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukocytopeni, thrombocytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Allergiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Depression, humørsvingninger

(herunder angst), insomni

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Søvnighed, svimmelhed, hovedpine

(især i begyndelsen af behandlingen)

Ikke almindelig

Rysten, smagsforstyrrelser, synkope,

hypæstesi, paræstesi

Meget sjælden

Hypertoni, perifer neuropati

Ikke kendt

Ekstrapyramidale forstyrrelser

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser (herunder diplopi)

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Arytmi (herunder bradykardi,

ventrikulær takykardi og

atriefibrillation)

Meget sjælden

Myokardieinfarkt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Rødme

Ikke almindelig

Hypotension

Meget sjælden

Vaskulitis

Luftveje, thorax og mediastinum Almindelig

Dyspnø

Ikke almindelig

Hoste, rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, kvalme, dyspepsi,

ændret afføringsmønster (herunder

diarré og obstipation)

Ikke almindelig

Opkastning, mundtørhed

Meget sjælden

Pancreatitis, gastritis, gingival

hyperplasi

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis, gulsot, stigning i

leverenzymer*

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Alopeci, purpura, misfarvning af hud,

hyperhydrose, pruritus, udslæt,

exanthem, urticaria

39884_spc.doc

Side 6 af 13

Meget sjælden

Angioødem, erythema multiforme,

eksfoliativ dermatit, Stevens-Johnson's

syndrom, Quinckes ødem,

fotosensitivitet

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Hævelse af ankler, muskelkramper

Ikke almindelig

Artralgi, myalgi, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Vandladningsforstyrrelser, nykturi,

øget vandladningshyppighed

Det reproduktive system og

mammae

Ikke almindelig

Impotens, gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Ødem

Almindelig

Træthed, asteni

Ikke almindelig

Brystsmerter, smerter, utilpashed

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtøgning, vægttab

* for det meste forenelig med cholestatis

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med bevidst over dosering af amlodipin hos mennesker.

Symptomer

Tilgængelige data tyder på, at en stor overdosering kan resultere i udtalt perifer

vasodilation om muligvis reflekstakykardi med efterfølgende udtalt og sandsynligvis

forlænget systemisk hypotension op til og inklusiv chok med dødelig udgang.

Behandling

Klinisk signifikant hypotension forårsaget af overdosering med amlodipin kræver aktiv

kardiovaskulær understøttende behandling med hyppig monitorering af hjerte- og

lungefunktion, cirkulerende væskevolumen og urinproduktion samt elevation af arme og

ben.

En vasokonstriktor kan være nyttig til at genoprette kartonus og blodtryk, forudsat at

anvendelsen ikke er kontraindiceret. Intravenøs administration af calciumgluconat kan

være nyttig til ophævelse af den calciumkanalblokerende effekt.

39884_spc.doc

Side 7 af 13

Maveudskylning kan være nyttig i nogle tilfælde. Hos raske frivillige er det vist, at

administration af aktivt kul inden for to timer efter administration af 10 mg amlodipin har

reduceret amlodipins absorptionshastighed.

Da amlodipin er stærkt proteinbundet, vil dialyse formodentlig kun have en ringe effekt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 08 CA 01. Calciumkanalblokkere, selektive calciumantagonister med

overvejende vaskulær effekt.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amlodipin er en calciumantagonist, hvor tilstrømning hæmmer af dihydropyridin-gruppen

(langsom kanal blokker eller calcium-ion-antagonist), og hæmmer den transmembrane

indstrømning af calcium ioner i hjertets og vaskulære glatte muskulatur.

Amlodipin er en calciumantagonist, som hæmmer den transmembrane influks af

calciumioner ind i hjertet og den glatte muskulatur. Den antihypertensive

virkningsmekanisme skyldes i en direkte afslappende effekt på karvæggens glatte

muskulatur. Den præcise virkningsmekanisme, hvorved amlodipin lindrer angina pectoris,

er ikke fuldstændigt klarlagt, men følgende to metoder spiller en rolle:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler og reducerer derved den samlede perifere

modstand (afterload), som hjertet arbejder imod. Denne unloading af hjertet reducerer

det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig også dilatation af de vigtigste

koronararterier og koronararterioler. Denne dilatation øger ilttilførslen til

hjertemuskulaturen hos patienter med Prinzmetal’s angina spasmer.

Hos patienter med hypertension, giver en daglig dosis klinisk signifikant reduktion af

blodtrykket i både liggende og stående stilling igennem en 24 timers interval. På grund af

den langsomt indsættende virkning, akut hypotension er ikke en funktion af amlodipin

administration.

Hos patienter med angina pectoris øger en gang daglig administration af amlodipin totale

træningstid, tid til angina debut, og tid til 1 mm ST segment depression, og nedsætter både

angina angreb frekvens og glyceryltrinitrat tablet forbrug.

Amlodipin har ikke været forbundet med eventuelle negative metaboliske virkninger eller

ændringer i plasma lipider og er egnet til brug hos patienter med astma, diabetes og gigt.

39884_spc.doc

Side 8 af 13

Anvendelse til patienter med koronararteriesygdom (CAD)

Virkningen af amlodipin i forebyggelsen af kliniske hændelser hos patienter med

koronararteriesygdom (CAD) er blevet evalueret i en uafhængig, multicenter,

randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret studie af 1997 patienter, Sammenligning

af amlodipin vs Enalapril til Limit forekomster af Trombose (CAMELOT). Af disse

patienter blev 663 behandlet med amlodipin 5-10 mg, blev 673 patienter behandlet med

enalapril 10-20 mg, og 655 patienter blev behandlet med placebo, i tillæg til

standardbehandling af statiner, beta-blokkere, diuretika og aspirin, til 2 år. Det primære

effektmål er præsenteret i tabel 1. Resultaterne tyder på, at amlodipin behandlingen var

forbundet med færre indlæggelser for angina pectoris og revaskulariseringsprocedurer hos

patienter med CAD.

Tabel 1

Forekomsten af væsentlige kliniske resultater for CAMELOT

Kardiovaskulære hændelser

nr. (

Amlopidine vs. Placebo

Resultater

Amlodipine

Placebo

Enalapril

Hazard Ratio

(95% CI)

P Value

Primary Endpoint

Uønskede

kardiovaskulære

hændelser

110 (16.6)

151 (23.1)

136 (20.2)

0.69 (0.54-0.88)

0.003

Individuelle

Komponenter

Koronar

revaskularisering

78 (11.8)

103 (15.7)

95 (14.1)

0.73 (0.54-0.98)

0.03

Indlæggelse for

angina

51 (7.7)

84 (12.8)

86 (12.8)

0.58 (0.41-0.82)

0.002

Ikke-fatal MI

14 (2.1)

19 (2.9)

11 (1.6)

0.73 (0.37-1.46)

0.37

Apopleksi eller

6 (0.9)

12 (1.8)

8 (1.2)

0.50 (0.19-1.32)

0.15

Kardiovaskulær

død

5 (0.8)

2 (0.3)

5 (0.7)

2.46 (0.48-12.7)

0.27

Indlæggelse for

3 (0.5)

5 (0.8)

4 (0.6)

0.59 (0.14-2.47)

0.46

Genoplivning ved

hjertestop

4 (0.6)

1 (0.1)

0.04

Nyopstået perifer

karsygdom

5 (0.8)

2 (0.3)

8 (1.2)

2.6 (0.50-13.4)

0.24

Forkortelser: CHF, kongestiv hjerteinsufficiens, CI, konfidensinterval, MI,

myokardieinfarkt, TIA, transitorisk cerebral iskæmi.

Brug hos patienter med

hjertesvigt

Hæmodynamiske undersøgelser og motion baserede kontrollerede kliniske forsøg i NYHA

klasse II-IV hjerteinsufficiens patienter har vist, at amlodipin ikke medfører klinisk

forværring målt ved motion tolerance, uddrivningsfraktion fra venstre ventrikel og klinisk

symptomatologi.

39884_spc.doc

Side 9 af 13

Et placebokontrolleret studie (PRAISE) designet til at evaluere patienter i NYHA-klasse

III-IV hjerteinsufficiens får digoxin, diuretika og angiotensin-konverterende enzym

(ACE)-hæmmere har vist, at amlodipin ikke førte til en stigning i risikoen for mortalitet

eller kombineret mortalitet og sygelighed hos patienter med hjertesvigt.

I en follow-up, langsigtede, placebo-kontrolleret studie (PRAISE-2) af amlodipin hos

patienter med NYHA-klasse III og IV hjerteinsufficiens uden kliniske symptomer eller

objektive fund, der tyder eller underliggende iskæmisk sygdom, på stabile doser af ACE-

hæmmere, digitalis, og diuretika, amlodipin havde ingen effekt på total eller

kardiovaskulær mortalitet. I den samme population amlodipin var forbundet med øget

rapportering af lungeødem.

Behandling for at forebygge hjerteanfald forsøg (ALLHAT)

Et randomiseret dobbelt-blind sygelighed-mortalitet undersøgelse kaldes den

antihypertensive og lipidsænkende behandling for at forhindre Heart Attack Trial

(ALLHAT) blev udført for at sammenligne nyere lægemiddelbehandlinger: Amlodipin 2,5-

10 mg / d (calciumantagonist) eller lisinopril 10-40 mg / d (ACE-hæmmer) som første-line

behandlinger til, at af thiazid-diuretikum, chlorthalidone 12,5-25 mg / d ved mild til

moderat hypertension.

I alt 33.357 hypertensive patienter på 55 år eller ældre blev randomiseret og fulgt i

gennemsnitligt 4,9 år. Patienterne havde mindst en yderligere CHD-risikofaktor, herunder:

tidligere myokardieinfarkt eller slagtilfælde (> 6 måneder før indskrivning) eller

dokumentation af andre aterosklerotiske CVD (samlet 51,5%), type 2-diabetes (36,1%),

HDL-C < 35 mg / dL (11,6%), venstre ventrikel hypertrofi diagnosticeret ved

elektrokardiogram eller ekkokardiografi (20,9%), nuværende rygning (21,9%).

Det primære effektmål var en kombination af fatal CHD eller ikke-fatal myokardieinfarkt.

Der var ingen signifikant forskel i det primære endpoint mellem amlodipin-baseret terapi

og chlorthalidone-baseret behandling: RR 0,98 95% CI (0,90-1,07) p = 0,65. Blandt de

sekundære endepunkter, var incidensen af hjertesvigt (komponent af et sammensat

kombineret hjerte-kar-endpoint) signifikant højere i amlodipin-gruppen sammenlignet med

chlorthalidone-gruppen (10,2% vs 7,7%, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52] p <0,001). Men der

var ingen signifikant forskel i alle typer af mortalitet mellem amlodipin-baseret terapi og

chlorthalidone-baseret behandling. RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p = 0,20.

Anvendelse til børn (i alderen 6 år og ældre)

I et studie med 268 børn i alderen 6-17 år med overvejende sekundær hypertension,

sammenligning af en 2,5 mg dosis, og 5,0 mg dosis af amlodipin med placebo, viste, at

begge doser reducerede systolisk blodtryk væsentligt mere end placebo. Forskellen mellem

de to doser var ikke statistisk signifikant.

De langsigtede effekter af amlodipin på vækst, pubertet og generel udvikling er ikke

undersøgt. Den langsigtede effekt af amlodipin i behandling i barndommen for at reducere

kardiovaskulær sygelighed og dødelighed i voksenalderen er heller ikke blevet etableret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption/distribution

Efter oral administration af terapeutiske doser, er amlodipin godt absorberet med p.

blodværdier mellem 6-12 timer efter dosis. Absolut biotilgængelighed er blevet anslået til

39884_spc.doc

Side 10 af 13

at være mellem 64 og 80 %. Fordelingsvolumen er cirka 21 l/kg. In vitro undersøgelser har

vist, at omkring 97,5 % af cirkulerende amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Biotilgængeligheden af amlodipin påvirkes ikke af fødeindtagelse.

Biotransformation/elimination

Plasmahalveringstiden er ca. 35-50 timer. Steady-state-plasmakoncentration nås efter 7-8

på hinanden følgende dage. Amlodipin metaboliseres i stort omfang til inaktive

metabolitter. Cirka 60 % af indgivet amlodipin udskilles i urinen, heraf 10 % som uændret

amlodipin.

Anvendelse ved nedsat leverfunktion

Meget begrænsede kliniske data til rådighed vedrørende amlodipin administration til

patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har nedsat

clearance af amlodipin resulterer i en længere halveringstid og en stigning i AUC på ca.

40-60 %.

Anvendelse hos ældre

Tiden til opnåelse af maksimale plasmakoncentrationer af amlodipin er den samme hos

ældre og yngre forsøgspersoner. Amlodipin clearance har tendens til at være nedsat med

deraf følgende stigninger i AUC og eliminationshalveringstid hos ældre patienter.

Stigninger i AUC og eliminationshalveringstid hos patienter med kongestiv

hjerteinsufficiens, var som forventet for patienten aldersgruppe undersøgt.

Anvendelse hos børn

En populationsfarmakokinetisk analyse blev udført på 74 hypertensive børn i alderen

1 måned til 17 år (med 34 patienter i alderen 6 til 12 år og 28 patienter i alderen 13 til 17

år), der indtog amlodipin i doser på mellem 1,25 og 20 mg en eller to gange daglig. Hos

børn i alderen 6 til 12 år og hos teenagere i alderen 13 til 17 år var den typiske totale orale

clearance (CL/F) henholdsvis 22,5 og 27,4 l/t. hos drenge og henholdsvis 16,4 og 21,3 l/t.

hos piger. Der blev observeret stor eksponeringsvariation mellem de enkelte patienter. Der

foreligger kun begrænsede data for børn under 6 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksikologi

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet. I reproduktionsstudier med høje doser til rotter sås forlænget fødsel, svær

fødsel og nedsat overlevelse for foster og afkom.

Fertilitetssvækkelse

Der var ingen effekt på fertiliteten hos rotter behandlet med amlodipin (hanner til 64 dage

og hunner 14 dage inden parring) i doser på op til 10 mg / kg / dag (8 gange * den

maksimale anbefalede humane dosis på 10 mg på en mg / m2 basis). I en anden rotte

undersøgelse, hvor hanrotter blev behandlet med amlodipinbesilat i 30 dage ved en dosis

sammenlignes med den humane dosis baseret på mg / kg, faldt plasma follikel-

stimulerende hormon og testosteron blev fundet samt fald i sæd tæthed og i antallet af

modne spermatider og Sertolicellerne.

39884_spc.doc

Side 11 af 13

Carcinogenese, mutagenese

Rotter og mus behandlet med amlodipin i kosten i to år, ved koncentrationer beregnet til at

give daglige dosis niveau på 0,5, 1,25 og 2,5 mg / kg / dag viste ingen tegn på

karcinogenicitet. Den højeste dosis (for mus, der ligner, og for rotter to gange * den

maksimalt anbefalede kliniske dosis på 10 mg på mg/m2) var tæt på den maksimalt

tolererede dosis for mus, men ikke for rotter.

Mutagenicitetsundersøgelser viste ingen lægemiddel-relaterede virkninger på hverken gen-

eller kromosom niveauer.

* Baseret på patientens vægt på 50 kg

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Calciumhydrogenphosphat, vandfrit

Natriumstivelsesglycollat (type A)

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC-aluminium blister.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prag 7

Tjekkiet

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

39883

10 mg: 39884

39884_spc.doc

Side 12 af 13

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. november 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. april 2018

39884_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information