Adenosin "Life Medical" 5 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-11-2015

Aktiv bestanddel:
ADENOSIN
Tilgængelig fra:
Life Medical Sweden AB
ATC-kode:
C01EB10
INN (International Name):
adenosine
Dosering:
5 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17466
Autorisation dato:
1996-05-10

Læs hele dokumentet

Læs hele dokumentet

27. oktober 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Adenosin ”Life Medical”, injektions- / infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

9321

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Adenosin ”Life Medical”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIVSAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 5 mg adenosin.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- / infusionsvæske, opløsning

Klar og farveløs opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Afbrydelse af paroksystisk supraventrikulær takykardi, der involverer atrioventrikulærknuden

(AV-knuden).

Induktion

kortvarigt

AV-blok

påvisning

lokalisering

accessoriske

ledningsbanermed præexcitation.

Farmakologisk provokation af iskæmi i hjertet i forbindelse med myokardiescintigrafi

(thallium eller technetium) hos patienter, som ikke kan motionere tilstrækkeligt, eller som

ikke bør dyrke motion. Det kan også anvendes sammen med ekkokardiografi, hvor andre

stoffer til farmakologisk belastning ikke kan anvendes.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Intravenøs injektion: Adenosin ”Life Medical” bør kun anvendes på akutte modtageaf-

delinger, intensivafdelinger eller tilsvarende under kontinuerlig overvågning af hjerterytmen.

Nedenstående doseringsanvisninger refererer til tilførsel i perifer vene. Adenosin bør

administreres som en hurtig intravenøs (i.v.) bolusinjektion i en vene eller i et venekateter.

Ved anvendelse af et venekateter bør adenosin injiceres så proximalt som muligt, og

efterfølges af en hurtig gennemskylning med saltvand. Ved administration i en perifer vene

bør der anvendes en kanyle med stor kaliber. Som følge af adenosins ekstremt korte

halveringstid skal initialdosen reduceres med ca. 50% ved tilførsel i central vene.

17466_spc.doc

Side 1 af 10

Intravenøs infusion: Undersøgelsen bør kun udføres af læger med fornøden specialist-

kompetence og med fornødent udstyr til akut hjertebehandling inden for rækkevidde.

For at undgå boluseffekt bør infusionen gives i et separat venekateter. Blodtrykket bør måles

på den arm, hvor der ikke gives adenosin.

Behandling af paroksystisk supraventrikulær takykardi

Voksne: Initialt gives 5 mg som en hurtig intravenøs injektion over 1-2 sekunder efterfulgt af

gennemskylning med fysiologisk saltvand (ca. 5 ml). Ved behov gives yderligere 10 mg

(efterfulgt af gennemskylning) inden for 1-2 minutter. Hvis det ønskede resultat endnu ikke er

opnået, kan dosis øges endnu en gang, indtil AV-blok opnås. Behandlingen kan gentages 2

gange med et interval på 1-2 minutter. Der er normalt ikke behov for doser over 15 mg.

Spædbørn, børn og unge: Behandlingen bør udføres på specialafdeling. Der skal være

umiddelbar adgang til genoplivningsudstyr i tilfælde af hjerte- og respirationsstop.

Adenosin er beregnet til administration under kontinuerlig ekg-overvågning.

Adenosin

”Life Medical” doseres i forhold til legemsvægten og tilføres i stigende doser fulgt af

gennemskylning med fysiologisk saltvand.

Anbefalet dosis:

Første bolusinjektion 0,1 mg/kg legemsvægt (maksimal dosis 6 mg)

Trinvis øgning med 0,1 mg/kg legemsvægt efter behov for at opnå ophør af

supraventrikulær takykardi.

Hvis ikke omslaget til sinusrytme er varigt, kan behandlingen gentages. Doser over 12 mg

anbefales sædvanligvis ikke.

Induktion af kortvarigt AV-blok til påvisning og lokalisering af accessoriske ledningsbaner

med præexcitation.

Voksne:

Individuel dosistitrering med hurtige i.v. injektioner (i intervallet 5-15 hos voksne) for at

opnå kortvarigt (<10 sekunder) AV-blok. Behandlingen kan gentages med 1-2 minutters

interval.

Spædbørn børn og unge:

anvendes

samme

forsigtighedsregler

behandling

paroksystisk

supraventrikulær takykardi. Doseringen af Adenosin "Life Medical" skal tilpasses

legemsvægten, og lægemidlet administreres i stigende doser efterfulgt af gennemskylning

med fysiologisk saltvand. Initialt gives en dosis på 50 mikrog/kg legemsvægt. Derefter kan

dosis øges hvert andet minut med 50 mikrog/kg for hvert trin (dvs. 100, 150, 200, 250, 300

mikrog/kg legemsvægt), indtil der ses en forbigående virkning på AV-overledningen. Der

er sædvanligvis ikke behov for doser over 15 mg.

Da mængder under 0,1 ml kan være vanskelige at dosere nøjagtigt, anbefales det at fortynde

Adenosin ”Life Medical” til 2,5 mg/ml til spædbørn under 5 kg. Adenosin ”Life Medical”

fortyndes lettest med fysiologisk saltvand (1 del Adenosin ”Life Medical” + 1 del saltvand).

17466_spc.doc

Side 2 af 10

Antal ml fortyndet opløsning (2,5 mg/ml) til børn:

Legemsvægt

(kg)

Dosisniveau (mikrog/kg)

0,02 ml

0,04 ml

0,06 ml

0,08 ml

0,10 ml

0,12 ml

0,04 ml

0,08 ml

0,12 ml

0,16 ml

0,20 ml

0,24 ml

0,06 ml

0,12 ml

0,18 ml

0,24 ml

0,30 ml

0,36 ml

0,08 ml

0,16 ml

0,24 ml

0,32 ml

0,40 ml

0,48 ml

0,10 ml

0,20 ml

0,30 ml

0,40 ml

0,50 ml

0,60 ml

> 5

----- Ufortyndet opløsning -----

Antal ml ufortyndet opløsning (5 mg/ml) til børn:

Legemsvægt

(kg)

Dosisniveau (mikrog/kg)

0,10 ml

0,20 ml

0,30 ml

0,40 ml

0,50 ml

0,60 ml

0,15 ml

0,30 ml

0,45 ml

0,60 ml

0,75 ml

0,90 ml

0,20 ml

0,40 ml

0,60 ml

0,80 ml

1,00 ml

1,20 ml

0,25 ml

0,50 ml

0,75 ml

1,00 ml

1,25 ml

1,50 ml

0,30 ml

0,60 ml

0,90 ml

1,20 ml

1,50 ml

1,80 ml

0,35 ml

0,70 ml

1,05 ml

1,40 ml

1,75 ml

2,10 ml

0,40 ml

0,80 ml

1,20 ml

1,60 ml

2,00 ml

2,40 ml

0,45 ml

0,90 ml

1,35 ml

1,80 ml

2,25 ml

2,70 ml

0,50 ml

1,00 ml

1,50 ml

2,00 ml

2,50 ml

3,00 ml

PSVT-indikation: initial dosis 100 mikrog/kg og derefter trinvis øgning med 100 mikrog/kg efter

behov.

PSVT-indikation: Doser over 12 mg anbefales sædvanligvis ikke.

Dosis til børn, der vejer mere end 50 kg, kan følge anbefalingerne for doseringen til voksne.

17466_spc.doc

Side 3 af 10

Farmakologisk provokation af iskæmi i hjertet i forbindelse med myokardiescintigrafi

(thallium eller technetium) eller ekkokardiografi

Adenosin ”Life Medical” infunderes intravenøst i perifer vene. Infusionshastigheden bør

normalt være 140 mikrog/kg/min. Ved scintigrafisk undersøgelse skal adenosin gives over 4-

6 minutter, og den pågældende isotop infunderes efter 3 minutters infusion med adenosin.

Normalt fortsættes infusionen 2 minutter efter isotopinfusion. For at reducere bivirkninger

kan infusionen samtidig kombineres med lette øvelser.

Antal ml af Adenosin ”Life Medical” 5 mg/ml infunderet per minut i relation til vægt

Legemsvægt

(kg)

ml/min

Ved forekomst af væsentligt blodtryksfald (mere end 25% af udgangsblodtrykket) bør

dosisreduktion overvejes (en trinvis nedsættelse anbefales med 30 mikrog/kg/min. med 1

minuts interval) for at modvirke yderligere blodtryksfald.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for adenosin eller mannitol.

Tidligere bivirkninger af adenosin. AV-blok grad II eller III samt syg sinusknudesyndrom hos

patienter uden fungerende pacemaker. Svær hypotension. Ustabil angina pectoris.

Ukompenseret hjerteinsufficiens.

Kun ved infusion: Forhøjet intrakranielt tryk. Hypovolæmi. Samtidig behandling med

dipyridamol.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da Adenosin ”Life Medical” kan forårsage et synligt fald i blodtrykket, bør det gives med

forsigtighed til patienter med ukorrigeret hypovolæmi, truncus stenosis, venstre/-højre shunt,

pericarditis, perikardialt ekssudat, lidelser i det autonome nervesystem eller carotisstenose

17466_spc.doc

Side 4 af 10

med cerebral vaskulær insuffuciens. Adenosin ”Life Medical” bør gives med forsigtighed til

patienter efter myokardieinfarkt.

Adenosin ”Life Medical” bør anvendes med forsigtighed som infunderet diagnostikum hos

patienter med AV-blok grad I og grenblok, idet en forbigående forværring kan opstå under

infusionen. Patienter med atrieflimren/-flagren og en accessorisk ledningsbane kan udvikle

øgede overledning via den accessoriske bane. Hos patienter med kronisk obstruktiv

lungesygdom kan adenosin udløse eller forværre bronkospasme.

I sjældne tilfælde er der beskrevet svær bradykardi. Svær bradykardi bør opfattes som et

varsel om, at der foreligger forstyrrelser i impulsdannelsen og/eller overledningssystemet.

Behandlingen bør stoppes. I særdeleshed vil svær bradycardi hos patienter med forlænget

QT-interval pege på torsade de pointes. Der bør udvises forsigtighed ved administration af

adenosin som injektion hos disse patienter. Op til nu er der dog ikke rapporteret data fra

tilfælde af Torsade de pointes ved samtidig administration i forbindelse med stressetest.

Forklaringen kan være den meget lavere givne dosis per tid ved infusion af adenosin ved

stressetest sammenlignet med injektion af adenosin af terapeutiske grunde.

En forøget følsomhed over for adenosin er observeret i hjertet hos patienter, der for nylig har

fået foretaget hjertetransplantation (indenfor det sidste år).

Pædiatrisk population

Virkningen af intraossøs administration er ikke påvist.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Adenosin interagerer med dipyridamol, coffein og theofyllin. Samtidig behandling med

theofyllin kan indebære, at patienten behøver en noget højere dosis til induktion af AV-blok.

Coffein er en svag adenosinreceptorantagonist, hvilket indebærer, at interindividuelle

variationer i dosisbehovet kan opstå ved coffeinindtagelse. Føde og drikke indeholdende

coffein bør ikke indtages i 12 timer forud for diagnostisk brug af adenosin.

4.6

Graviditet og amning

Data fra et begrænset antal gravide kvinder som behandles med Adenosin (33 stk. hvoraf 3

eksponerede i første trimester) viser ingen bivirkninger under graviditeten eller på

sundhedstilstanden af fostret eller det nyfødte barn. Indtil nu findes ingen relevante

epidemiologiske data. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af gravide kvinder og

andre, mere studerede, alternativer bør overvejes først.

Det er ukendt, om adenosin går over i modermælken. På grund af adenosins korte

halveringstid forventes ingen risiko for barnet og adenosin kan derfor gives til ammende

kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

4.8

Bivirkninger

Intravenøs injektion: Eventuelle bivirkninger er lette og forbigående (oftest inden for 30

sekunder). De almindeligste bivirkninger er dyspnø (ca. 17%) flushing (ca. 17%) og ubehag i

brystet (ca. 14%). Omkring 50% af patienterne oplever ingen symptomer.

17466_spc.doc

Side 5 af 10

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden

(>1/10.000, <1/1.000)

Almene lidelser og

reaktioner

indgivelsesstedet

Hovedpine,

svimmelhed,

brystsmerter

Svedtendens

Hjertesygdomme

Flush,

reflektorisk

takykardi

Palpitationer,

hypotension

Udtalt hypotension og

ventrikelflimren.

Ventrikulær

ekstrasystoler

atrie-flimren

Gastrointestinale

sygdomme

Kvalme

Metalsmag, trykken i

lysken

Sygdomme

åndedrætsorganer,

brysthule

mediastinum

Dyspnø,

trykken

brystet

Hyperventilation

Forværring af asthma

bronchiale

Psykiske lidelser

Sygdomme

nervesystemet

Paræstesier

Øjensygdomme

Tågesyn

Intravenøs infusion: Intravenøs iinfusion giver en højere bivirkningsfrekvens. De fleste er

dog milde og hurtigt forbigående (inden for nogle minutter). Den hyppigste bivirkning er

brystsmerter (ca. 40%).

For at begrænse bivirkningerne kan infusionen samtidig

kombineres med lette øvelser.

Almindelig

(1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000)

Almene lidelser og

reaktioner

indgivelsesstedet

Bryst-,

hoved-

kædesmerter,

svimmelhed

Hjertesygdomme

Flush, AV-blok I-II,

ST-depression

Palpitationer,

hypotension,

blok III

Udtalt hypotension og

ventrikulære arytmier,

herunder

ventrikelflimren.

Ventrikulær

ekstrasystoler og

atrieflimren

Gastrointestinale

sygdomme

Kvalme,

epigastrielle smerter

Sygdomme

åndedrætsorganer,

brysthule

mediastinum

Dyspnø

Hyperventilation

Bronkospasme

Også hos patienter uden asthma bronchiale eller kronisk obstruktiv lungesygdom er, i enkelte

tilfælde, bronkospasme (også alvorlig sådan) beskrevet.

17466_spc.doc

Side 6 af 10

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

www. meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Adenosin ”Life Medical” anvendes kun på klinikker med omhyggelig overvågning af

patienterne, så overdosering i almindelig forstand forekommer ikke. Alvorlige symptomer,

der opstår som følge af en bivirkning, kan dog behandles med aminophyllin, hvis ikke det

hjælper at reducere dosis af Adenosin ”Life Medical”. Kliniske erfaringer viser dog, at dette

sjældent er nødvendigt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: C 01 EB 10, adenosin

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Adenosin er et endogent nukleosid, der findes i alle kroppens celler. Adenosins effekter

medieres via purin-1-receptorer (PI-receptorer). Adenosin har bl.a. hæmmende effekt såvel på

AV-knudens overledningstid som på sinusknuden og relakserende effekt på karrenes

muskelceller, hvilket særligt gør sig gældende i arteriolerne. Adenosin kan hæmme

overledningen i AV-knuden, hvilket bryder re-entry takykardi involverende AV-knuden, og

dermed retablerer normal sinusrytme hos patienter med supraventrikulær takykardi, inkl.

patienter med WPW-syndrom (Wolff-Parkinson-White). Adenosinbehandling hæmmer ikke

overledningstiden i accessoriske ledningsbaner. Effektvarigheden på AV-overledningen ved

intravenøs injektion er ekstremt kort (ca. 30 sekunder). Hos patienter med WPW-syndrom og

antedrom overledning via den accessoriske bane opnås der med adenosintilførsel en maksimal

præekscitation ved blokering i AV-knuden.

Maksimal præekscitation registreret med et 12-afledningsEKG kan anvendes til at lokalisere

den accessoriske bane. Hos patienter med intermitterende normale EKG-fund kan

adenosintilførsel anvendes til at påvise præexcitation.

Adenosinets potente evne til dilatation af resistenskar i hjertet medfører en dosisafhængig

kardilatation, hvilket i særlig grad gør sig gældende for ikke-arteriosklerotiske kar. Dette

indebærer, at infusion af adenosin medfører en flow-redistribution fra arteriosklerotiske kar til

mere normale områder ("Steal"-fænomen) hos patienter med arteriosklerose i koronarkarrene.

Samtidig medfører adenosinets generelle kardilaterende effekter en refleksogen øgning af

hjertets inotropi og kronotropi, hvilket igen medfører øget hjertearbejde.

Pædiatrisk population

Injektionsvæske

Der er ikke udført kontrollerede studier hos pædiatriske patienter med adenosin til

17466_spc.doc

Side 7 af 10

konvertering af paroxysmal supraventrikulær takykardi (PSVT). Adenosins sikkerhed og

virkning hos børn i alderen 0-18 år med PSVT anses dog for klarlagt ud fra omfattende

klinisk anvendelse og data fra litteraturen (åbne studier, journaler, kliniske retningslinjer).

Ved en gennemgang af litteraturen fandtes 14 studier, hvor i.v. adenosin blev anvendt til

akut afbrydelse af supraventrikulær takykardi (SVT) hos i alt ca. 450 pædiatriske patienter

i alderen 6 timer til 18 år. Studierne var heterogene, hvad angik alder og

behandlingsplaner. SVT blev bragt til ophør hos 72-100 % af tilfældene i de fleste af de

publicerede studier. De anvendte doseringer varierede fra 37,5 mikrog/kg til 400

mikrog/kg. I flere studier diskuteredes mangel på respons på initialdoser under

100 mikrog/kg.

Afhængigt af barnets sygehistorie, symptomer og ekg-diagnose er adenosin blevet anvendt

i klinisk praksis under tilsyn af speciallæger til børn med stabil takykardi med bredt QRS-

kompleks og Wolff-Parkinson-Whites syndrom, men de foreliggende data understøtter

aktuelt ikke en pædiatrisk indikation. Der er beskrevet i alt 6 tilfælde af adenosin-induceret

arytmi (3 x atrieflimren, 2 x atrieflagren, 1 x ventrikelflimren) hos 6 børn i alderen 0-16 år

med manifest eller skjult WPW-syndrom, hvoraf 3 kom sig spontant og 3 havde behov for

amiodaron +/- kardiovertering.

Adenosin har været anvendt som hjælp til at diagnosticere suspraventrikulære takykardier

med bredt eller smalt QRS-kompleks i samme doser, som anvendes til behandling af supra-

ventrikulær takykardi. Selvom adenosin ikke kan konvertere atrieflagren, atrieflimren eller

ventrikeltakykardi til sinusrytme, kan en langsommere AV-overledning gøre det lettere at

diagnosticere typen af atrieaktivitet. De foreliggende data understøtter dog aktuelt ikke en

pædiatrisk indikation mhp. anvendelse af adenosin til diagnostik.

Infusionsvæske

Ved en gennemgang af litteraturen fandtes tre studier, hvor intravenøs infusion af adenosin

blev anvendt i forbindelse med myokardieskintigrafi i en dosis på 0,14 mg/kg

legemsvægt/min i 2-4 minutter hos pædiatriske patienter i alderen 1 måned til 18 år. Det

største studie omfattede 47 patienter i alderen 1 måned til 18 år, og der rapporteredes 87 %

sensitivitet (CI 52-97 %) og 95 % specificitet (CI 79-99 %) ved kardiovaskulær MR-

skanning under farmakologisk stress med intravenøst adenosin i en dosis på 0,14

mg/kg/min i 3 minutter. Der rapporteredes ingen bivirkninger i studiet. De foreliggende

data anses dog for alt for begrænsede til aktuelt at understøtte anvendelse af adenosin til

diagnostik hos den pædiatriske population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Eksogent tilført adenosin forsvinder hurtigt fra det systemiske kredsløb, fortrinsvis ved

cellulær optagelse, men også ved metabolisering. Adenosin elimineres dels via en

fosforylering i blod- og endotelceller til adenosin AMP (monophosphat) og videre til ADP og

ATP, dels gennem deaminering til inosin, der igen metaboliseres til hypoxanthin, xanthin og

slutproduktet urinsyre. Ved in vitro forsøg på humant blod har det vist sig, at adenosin i

plasma har en halveringstid på < 10 sekunder (i nogen grad afhængig af blodets

hæmatokritværdi), hvorfor alle almindelige farmakokinetiske parametre ikke har kunnet

bestemmes. En lille mængde adenosin kan udskilles via urinen, men hovedparten af det, der

udskilles, er metabolitter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

17466_spc.doc

Side 8 af 10

Da adenosin forekommer naturligt i alle levende celler, er der ikke foretaget

dyreundersøgelser for at vurdere stoffets carcinogene potentiale.

17466_spc.doc

Side 9 af 10

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol. Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Adenosin ”Life Medical” må ikke blandes med andre lægemidler end de under pkt. 4.2 og 6.6

nævnte.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede pakninger: 5 år.

Efter åbning eller rekonstitution: Anvendes umiddelbart. Til engangsbrug.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares koldt eller frossen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml og 50 ml: Hætteglas (klar glas type I) med gummiprop (rød chlorobutyl gummi), 1x10

ml, 10x10 ml, 1x50 ml, 10x50 ml.

2 ml: Ampuller (klart glas type I), 10x2 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kan blandes med 0,9 % NaCl opløsning, se pkt. 4.2.

Før indgift bør opløsningen inspiceres visuelt for partikler og misfarvning. Må ikke anvendes,

hvis indholdet er uklart eller der ses bundfald. Ved udkrystallisering af substans opløses

denne

opvarmning

stuetemperatur.

Opløsningen

skal

være

klar

anvendelsestidspunktet.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet bruges straks efter anbrud. Hvis præparatet

ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstiden og betingelserne forud for anvendelsen

brugerens ansvar.

Rester af præparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Life Medical Sweden AB

Brahegatan 29

SE-114 37 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

17466

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. maj 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. oktober 2015

17466_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information