Actiq 600 mikrogram sugetabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Aktiv bestanddel:
FENTANYLCITRAT
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
N02AB03
INN (International Name):
fentanyl citrate
Dosering:
600 mikrogram
Lægemiddelform:
sugetabletter
Autorisationsnummer:
57317
Autorisation dato:
2016-06-22

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Actiq

200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram sugetabletter

med applikator

fentanyl

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Actiq til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Actiq

3. Sådan skal du tage Actiq

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Actiq indeholder det aktive stof fentanyl, som er en stærk smertestillende medicin, der tilhører en gruppe kaldet opioider. Actiq-enheden består af

en sugetablet på en stang.

Actiq anvendes til behandling af gennembruds smerter hos kræftpatienter, voksne såvel som unge over 16 år, som allerede får andre opioider

mod vedvarende kræftsmerter (smerter, der er der hele døgnet). Gennembrudssmerter er yderligere pludselige smerter, som kan komme

pludseligt, selv om du har taget din sædvanlige smertestillende opioidmedicin.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ACTIQ

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doserings etiketten.

Tag ikke Actiq, hvis du:

er allergisk over for fentanyl eller et af de øvrige indholdsstoffer i Actiq (angivet i punkt 6)

ikke regelmæssigt bruger ordineret medicin (opioider) (f.eks. codein, fentanyl, hydromorphon, morfin, oxycodon, pethidin) hver dag i henhold til et

regelmæssigt skema, i mindst en uge, for at kontrollere din vedvarende smerte. Hvis du ikke har brugt denne slags medicin, må du ikke anvende

Actiq, fordi det kan øge risikoen for, at dit åndedræt bliver faretruende langsomt og/eller overfladisk eller endda helt ophører

i øjeblikket får, eller du inden for de sidste 2 uger har fået behandling med mono amino oxidase hæmmer (MAO-hæmmer – medicin mod svær

depression)

lider af alvorligt vejrtrækningsbesvær eller svær obstruktiv lungesygdom

lider af andre kortvarige smerter end gennembruds smerter.

Du må ikke tage Actiq, hvis et af de nævnte punkter passer på dig. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Actiq.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortsæt med at tage den smertemedicin (opioid), som du får mod vedvarende kræftsmerter (smerter, der er der hele døgnet) under behandlingen

med Actiq.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Actiq:

hvis den anden smertebehandling (med et opioid), som du tager mod vedvarende (døgnet rundt) kræft smerter, endnu ikke er stabiliseret

hvis du tager benzodiazepiner eller andre relaterede lægemidler, da kombination med disse øger risikoen for dyb sløvhed, svækket vejr trækning,

koma og død

hvis du har en lidelse, som påvirker vejrtrækningen (f.eks. astma, hiven efter vejret eller kortåndethed)

hvis du har kvæstelser i hovedet, eller hvis du lider af besvimelsesanfald

hvis du har problemer med dit hjerte, især hvis du har en meget langsom hjertefrekvens

hvis du har lever- eller nyreproblemer, da disse organer kan påvirke måden, hvorpå kroppen nedbryder medicinen

hvis du har lavt blodtryk på grund af for lidt væske i blodkredsløbet

hvis du har sukkersyge

hvis du er over 65 år, skal du måske have en lavere dosis, og en eventuel øgning af dosis vil blive fulgt nøje af din læge

hvis du har en tidligere historie med alkoholisme, stofmisbrug eller anden afhængelighed

hvis du oplever øget følsomhed for smerter (hyperalgesi)

hvis du nogensinde har haft binyre insufficiens i forbindelse med opioid anvendelse, en sygdom hvor dine binyrer ikke producerer nok hormoner

(se punkt 4 "Alvorlige bivirkninger")

hvis du drikker alkohol, se afsnittet ”Brug af Actiq sammen med mad, drikke og alkohol”.

Serotonergt syndrom

Tal med din læge før, du bruger Actiq, hvis du tager medicin mod depression eller tager antipsykotiske midler (selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er), serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI’er) eller monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)),

se punkt 2 under ”Tag ikke Actiq” og ”Brug af anden medicin sammen med Actiq”.

Anvendelse af disse typer medicin sammen med Actiq kan lede til serotonergt syndrom, en potientelt livstruende tilstand (se punkt 2 under ”Brug af

anden medicin sammen med Actiq”).

Actiq

er et registreret varemærke, der tilhører Anesta LLC.

503760P003

09/2019

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi, hyper sensitivitet)

Alvorlige allergiske reaktioner er blevet rapporteret med fentanyl (se punkt 4 under alvorlige bivirkninger). Tidlige symptomer er åndedrætsbesvær

eller svimmelhed, hævelse i tunge, læber eller hals.

Tandskade

Actiq indeholder ca. 2 gram sukker. Vær derfor opmærksom på, at hyppig indtagelse kan være skadeligt for tænderne. Det er derfor vigtigt, at du

opretholder en god tand-og mundhygiejne, mens du tager Actiq. Kontakt lægen, hvis du får alvorlige tand- eller mundproblemer.

Børn og unge

Actiq anbefales ikke til børn under 16 år.

Brug af anden medicin sammen med Actiq

Tag ikke Actiq, og fortæl det til lægen eller apoteks personalet, hvis du:

bruger andre fentanylpræparater, som du tidligere har fået mod gennembrudssmerter. Kontakt apoteket, hvis du stadig har nogle af disse

fentanyl præparater derhjemme for at høre, hvad du skal gøre med dem

får, eller du inden for de sidste 2 uger har fået behandling med monoamino-oxidasehæmmer (MAO-hæmmer – medicin mod svær depression) (se

punkt 2 under ”Tag ikke Actiq” og ”Serotonergt syndrom”).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, herunder naturlægemidler.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger følgende medicin:

Anden medicin, der normalt har en sløvende virkning (får dig til at falde i søvn) såsom sovepiller, angst dæmpende midler, visse midler mod

allergiske reaktioner (antihistaminer) eller beroligende midler. Vær især opmærksom på benzodiazepiner eller andre relaterede lægemidler, da

kombination med disse kan forårsage dyb sløvhed, svækket vejrtrækning, koma og død.

Visse muskelafslappende typer medicin (f.eks. baclofen, diazepam).

Anden medicin, der kan indvirke på den måde, hvorpå kroppen nedbryder Actiq, såsom ritonavir eller andre midler, der bruges til at kontrollere

hiv-infektion, andre såkaldte ”CYP3A4-hæmmere” til behandling af svampeinfektioner (f.eks. keto cona zol, itraconazol og fluconazol), visse former

for antibiotika mod bakterielle infektioner (f.eks. troleandomycin, clarithromycin og erythromycin), og såkaldte ”CYP3A4-induktorer” såsom

rifampin eller rifabutin (antibiotika mod bakterielle infektioner), carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin (medicin mod behandling af

krampeanfald).

Visse former for kraftige smertelindrende lægemidler, der kaldes delvise opioidagonister/antagonister, f.eks. buprenorfin, nalbufin og pentazocin

(lægemidler til behandling af smerte). Du kan opleve abstinenssymptomer (kvalme, opkastning, diarré, angst, kulderystelser, rysten og

svedtendens), mens du tager disse lægemidler.

Serotonerge lægemidler, der anvendes til behandling af depressioner, (antidepressiver: så som selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er)

og serotonin-noradrenalingenoptags hæmmere (SNRI’er) eller antipsykotika. Disse lægemidler kan sammen med Actiq resultere i serotonergt

syndrom, en potentielt livstruende sygdom (se punkt 2 under ”Serotonergt syndrom”). Symptomerne på serotonergt syndrom kan inkludere

ændringer af din mentale status (f.eks. ophidselse, hallucinationer, koma) og andre virkninger som en kropstemperatur over 38 °C, øget

hjertefrekvens, ustabilt blodtryk og overdrevne reflekser, muskelstivhed, manglende koordination og/eller mave-tarm-symptomer (f.eks. kvalme,

opkastning, diarré). Din læge vil fortælle dig, om Actiq er egnet til dig.

Hvis du snart skal opereres i fuld narkose, skal du tale med din læge eller sygeplejerske.

Brug af Actiq sammen med mad, drikke og alkohol

Actiq kan tages før eller efter, men ikke sammen med et måltid.

Før du tager Actiq, kan du drikke lidt vand for at fugte munden, men du må ikke drikke eller spise samtidig med, at du tager medicinen.

Grapefrugtjuice bør undgås, mens du tager Actiq, da det kan forstærke og forlænge virkningen af Actiq.

Undgå at indtage alkohol, når du tager Actiq. Det kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger, inklusive dødsfald.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Actiq skal ikke anvendes under graviditet, medmindre du har diskuteret det med din læge. Brug ikke Actiq under fødslen, da fentanyl kan give det

nyfødte barn vejrtræknings problemer. Der er også risiko for, at det nyfødte barn vil få abstinenssymptomer, hvis Actiq har været anvendt i en for

lang periode under graviditeten. Dette kan være livstruende, hvis abstinens symptomerne ikke bliver opdaget og behandlet af en læge (se punkt 4

"Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt").

Amning

Fentanyl kan passere over i modermælken og kan forårsage bivirkninger hos det ammende barn. Du må ikke anvende Actiq, hvis du ammer. Du må

først begynde at amme 5 dage efter den sidste dosis Actiq.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Actiq kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Tal med lægen, om det er sikkert for dig at føre motorkøretøj eller betjene maskiner de første timer efter, at du har taget Actiq.

Du bør ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig søvnig eller svimmel,

har sløret syn eller dobbeltsyn eller har vanskeligt ved at koncentrere dig. Det er vigtigt, at du ved, hvordan du reagerer på Actiq, før du fører

motorkøretøj eller betjener maskiner.

Actiq indeholder glucose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager Actiq, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Hver sugetablet indeholder ca. 2 gram glucose. Sukkersygepatienter skal tage hensyn til dette.

Sugetablettens glucoseindhold kan være skadelig for tænderne. Husk at børste tænder regelmæssigt.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ACTIQ

Tag altid Actiq nøjagtigt efter lægens eller apoteks personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Når du begynder at tage Actiq, vil din læge hjælpe dig med at finde frem til den dosis Actiq, der bedst lindrer dine gennembrudssmerter. Det er

meget vigtigt, at du tager Actiq nøjagtigt, som lægen har fortalt dig.

Du må ikke ændre din Actiq-dosis eller dosis af anden smertemedicin på egen hånd. Dosis ænd ringer skal ordineres og kontrolleres af lægen.

Hvis du ikke er sikker på, hvad den korrekte dosis er, eller hvis du har spørgsmål om brugen af Actiq, skal du kontakte din læge.

Sådan går medicinen over i kroppen

Når du anbringer sugetabletten i munden, opløses den, og det aktive stof frigives, hvilket tager cirka 15 minutter. Det aktive stof optages gennem

mundslimhinden og går over i blodet.

Når du tager medicinen på denne måde, optages medicinen hurtigt, og du opnår hurtig lindring af gennembrudssmerter.

Indtil den rette dosis er fundet

Du bør hurtigt kunne føle en vis lindring, når du tager Actiq. Indtil den dosis, der effektivt lindrer dine gen nembrudssmerter, er fundet, kan lægen

ordinere en ekstra Actiq-enhed med samme styrke, som du kan tage, hvis du ikke opnår tilstrækkelig lindring med en enkelt Actiq-enhed i løbet af

30 minutter (15 minutter efter, at du er færdig med at tage Actiq-enheden). Tag ikke en ekstra Actiq-enhed, medmindre lægen anbefaler det. Tag

aldrig mere end to enheder til behandling af en enkelt episode med gennem brudssmerter.

Mens den rette dosis fastsættes, kan du have brug for at have Actiq-enheder i mere end én styrke til rådighed. Du bør dog kun have de styrker i

huset, som du har brug for, for at undgå forvirring eller overdose ring. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere de Actiq-enheder, som du ikke har

brug for.

Så mange enheder skal du tage

Når du har fastsat den rette dosis i samråd med lægen, skal du tage 1 enhed ved hvert smerte gennembrud. Kontakt lægen, hvis den fastsatte

dosis Actiq ikke hjælper på gennembrudssmerterne flere episoder i træk. Lægen kan så finde ud af, om din dosis skal ændres.

Du skal omgående informere din læge, hvis du tager Actiq mere end fire gange i døgnet, da det er muligt, at lægen så vil ændre din medicin for

vedvarende smerter (smerter, der er der hele døgnet). Når dine vedvarende smerter er under kontrol, vil lægen muligvis ændre doseringen af Actiq

igen.

For at opnå den bedst mulige smertelindring, skal du holde din læge orienteret om dine smerter og fortælle, hvordan Actiq virker på dig, så dosis

kan ændres efter behov.

Ved utilstrækkelig smertekontrol bør øget følsomhed for smerter (hyperalgesi), tolerance og fremad skridende sygdom overvejes. Tal med din læge

om dette.

BRUGSANVISNING

Sådan tages Actiq

Åbning af pakningen - hver Actiq-enhed er forseglet i en blisterpakning.

Åbn pakningen, når du er klar til at tage Actiq. Den må ikke åbnes på forhånd.

Hold blisterpakningen med den trykte side væk fra dig selv.

Tag fat i den del af pakningen med den korteste slip.

Anbring saksen tæt ved enden af Actiq-enheden, og klip den lange slip helt af – se tegningen.

Frigør den trykte bagside fra blisterpakningen, og træk den helt af.

Tag Actiq ud af blisterpakningen, og anbring straks sugetabletten i munden.

Sådan bruges Actiq-enheden

Anbring sugetabletten mellem kinden og tandkødet.

Brug applikatoren til at flytte sugetabletten rundt i munden, især langs med kinderne. Drej hyppigt håndtaget rundt.

For at opnå størst mulig lindring skal sugetabletten være helt opløst i løbet af 15 minutter. Hvis du bliver for hurtigt færdig, kommer du til at synke

mere af medicinen og får dermed mindre lindring af dine gennembrudssmerter.

Undgå at bide, suge eller tygge sugetabletten, da det kan nedsætte indholdet i blodet og give mindre smertelindring, end når du tager Actiq efter

anvisningen.

Kontakt lægen, hvis du af en eller anden grund ikke tager hele sugetabletten, hver gang du oplever gennembrudssmerter.

Hvor tit bør du tage Actiq?

Når lægen har fundet frem til den dosis, som effektivt lindrer dine gennembrudssmerter, bør du ikke bruge mere end fire Actiq-enheder i døgnet.

Kontakt omgå ende lægen, hvis du synes, at du behøver mere end fire Actiq-enheder om dagen.

Hvor mange Actiq-sugetabletter bør du tage?

Brug aldrig mere end to sugetabletter til behandling af en enkelt episode med gennembrudssmerter.

Hvis du har taget for meget Actiq

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Actiq, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

De mest almindelige bivirkninger er søvnighed, kvalme eller svimmelhed.

Hvis du får kvalme, føler dig svimmel eller meget søvnig, før sugetabletten er helt opløst, skal du tage Actiq-enheden ud af munden og bede en

anden i huset om at hjælpe dig.

En alvorlig bivirkning ved Actiq er langsom og/eller overfladisk vejrtrækning. Dette kan forekomme, hvis din Actiq-dosis er for høj, eller hvis du tager

for meget Actiq.

Søg omgående lægehjælp, hvis en sådan situation opstår.

Hvis et barn eller en voksen ved et uheld indtager Actiq

Kontakt omgående en læge, hvis du mener, at en anden ved et uheld har taget Actiq. Prøv at holde personen vågen ved at kalde på vedkommende

og ruske i hans/hendes arm eller skulder, mens du venter på hjælp.

Hvis du har glemt at tage Actiq

Hvis du stadig har gennembrudssmerter, kan du tage Actiq efter lægens anvisning. Hvis gennembruds smerterne er holdt op, må du ikke tage Actiq

før næste episode med gennembrudssmerter.

Hvis du holder op med at tage Actiq

Du bør stoppe med at tage Actiq, når du ikke længere har gennembrudssmerter. Du skal imidlertid fortsætte med at tage dine normale

smertelindrende læge midler med opioider til at behandle dine vedvarende kræft smerter efter lægens anvisning. Du kan få abstinens symptomer,

der ligner de mulige bivirkninger ved Actiq, når du stopper med at tage Actiq. Hvis du får abstinens symptomer, eller din smertelindring bekymrer dig,

bør du kontakte lægen. Lægen vil evaluere, om du har brug for medicin til at reducere eller eliminere abstinenssymptomerne.

Spørg lægen eller apoteks personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

De alvorligste bivirkninger er overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk og shock.

Du eller din behandler skal tage Actiq-enheden ud af din mund, kontakte lægen med det samme og ringe 112, hvis du får nogen af

nedenstående alvorlige bivirkninger, da du kan have behov for omgående lægebehandling:

Hvis du bliver meget træt eller har langsom og/eller overfladisk vejrtrækning.

Hvis du har åndedrætsbesvær eller oplever svimmelhed, hævelse af tungen, læberne eller halsen, da dette kan være tidlige tegn på en alvorlig

allergisk reaktion.

Hvis du oplever uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrang forestillinger. Kontakt lægen.

Oplysning til plejepersonale:

Hvis du opdager, at en patient, der tager Actiq, har langsom og/eller overfladisk vejrtrækning, eller hvis du har svært ved at vække patienten, skal

du OMGÅENDE foretage dig følgende:

Fjern Actiq-enheden fra patientens mund ved at tage fat i applikatoren, og opbevar enheden utilgængeligt for børn og husdyr, indtil den kan

bortskaffes.

RING 112.

Mens du venter på nødhjælp, skal du få patienten til at trække vejret hvert 5. - 10. sekund, hvis vejr trækningen er langsom.

Hvis du føler tiltagende svimmelhed, træthed eller på anden måde føler dig syg, mens du bruger Actiq, skal du fjerne enheden fra munden med

applikatoren og bortskaffe den, som det fremgår af instruktionerne i denne indlægsseddel (se punkt 5). Du skal herefter kontakte din læge for at få

yderligere instruktioner om, hvordan du skal anvende Actiq.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever en kombination af følgende symptomer:

Kvalme, opkastning, tab af appetit, træthed, svaghed, svimmelhed eller lavt blodtryk. I kombination kan disse symptomer være tegn på en

potentielt livstruende sygdom, der kaldes binyreinsufficiens, en tilstand hvor binyrerne ikke danner nok hormon.

Længerevarende behandling med fentanyl under gravitet kan forsage abstinenssymptomer hos nyfødte, hvilket kan være livstruende (se punkt 2

”Graviditet og amning”).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Opkastning, kvalme/utilpashed, forstoppelse, mavepine.

Kraftesløshed, søvnighed, svimmelhed, hovedpine.

Åndenød.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Forvirring, angst, oplevelse af at se eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer), depression, humørsvingninger.

En følelse af utilpashed.

Krampeanfald, muskeltrækninger, svimmelhed (”omgivelserne drejer rundt”), besvimelse, sløvhed, snurren eller følelsesløshed,

koordinationsbesvær, øget eller nedsat følsomhed ved berøring, kramper.

Mundtørhed, betændelse i munden, unormal tilstand i tungen (f.eks. brændende fornemmelse eller sår), smagsforandringer.

Luft i maven, udspiling af maven, fordøjelses besvær, nedsat appetit, vægttab.

Sløret syn eller dobbeltsyn.

Svedtendens, udslæt, hudkløe.

Vandladningsbesvær.

Tilskadekomst (f.eks. fald).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Huller i tænderne, tarmslyng, sår i munden, blødende tandkød.

Koma, sløret tale.

Unormale drømme, uvirkelighedsfølelse, unormal tankegang, voldsom opstemthed.

Udvidelse af blodårerne.

Nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Tandkødstilbagetrækning, tandkødsbetændelse, tab af tænder, svære vejrtrækningsproblemer, rødme, følelse af at have det meget varmt, diarré,

hævede arme eller ben, træthed, søvnløshed, feber, abstinenssymptomer (kan manifestere sig ved, at der opstår følgende bivirkninger: kvalme,

opkastning, diarré, angst, kulderystelser, rysten og svedtendens).

Mangel på kønshormoner (androgenmangel).

Mens du tager Actiq, kan du få mundhuleproblemer såsom irritation, smerter, mundsår og blødninger fra tandkødet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægs seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der følger

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Den smertelindrende medicin i Actiq er meget stærk og kan være livstruende, hvis den ved et uheld indtages af et barn.

Opbevar Actiq utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevar altid Actiq i blisterpakningen, indtil du skal anvende den.

Brug ikke Actiq, hvis blisterpakningen er beskadiget eller har været åbnet, før du var klar til at bruge den.

Brug ikke Actiq efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever alle ubrugte enheder på apoteket, hvis du ikke længere bruger Actiq, eller hvis du har ubrugte Actiq-enheder i hjemmet.

Sådan bortskaffes Actiq

En halv Actiq sugetablet kan indeholde nok medicin til at skade eller være livsfarlig for et barn. Selve applikatoren skal bortskaffes korrekt som

beskrevet nedenfor, også selvom der kun er lidt eller slet ingen medicin tilbage på den.

Hvis medicinen er helt væk, smides applikatoren i en skraldespand, der er utilgængelig for børn og husdyr.

Hvis der er noget medicin tilbage på applikatoren, holdes sugetabletten under den varme hane, indtil resten af sugetabletten er opløst, og

dernæst smides applikatoren i en skraldespand, der er utilgængelig for børn og husdyr.

Hvis du ikke har taget hele sugetabletten, og du ikke kan opløse resten af medicinen med det samme, skal du anbringe sugetabletten

utilgængeligt for børn og husdyr, indtil du kan kassere den delvist brugte sugetablet som beskrevet ovenfor.

Du må ikke smide delvist brugte sugetabletter, applikatorer eller blisterpakninger i toilettet.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Actiq 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram indeholder:

Aktivt stof: Fentanyl (som citrat). En sugetablet indeholder 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl.

Øvrige indholdsstoffer:

Sugetablet: Hydrerede dextrater (indeholdende glucose), vandfri citronsyre, vandfri dinatrium phosphat, kunstig bæraroma (maltodextrin,

propylenglycol, kunstige smagsstoffer og triethylcitrat) og magnesiumstearat.

Spiseligt bindemiddel anvendt til at fastgøre tabletten til håndtaget: Modificeret majsbaseret stivelse (E1450), flormelis (som saccharose og

majsstivelse) og renset vand.

Trykfarve: Deioniseret vand, voksfri hvid shellac, propylenglycol og brilliant blå FCF (E133).

Udseende og pakningsstørrelser:

Actiq består af en hvid til råhvid sugetablet, som er fastgjort på en applikator og beregnet til optagelse gennem mundslimhinden. Sugetabletten kan

antage et let marmoreret udseende ved opbevaring. Dette skyldes mindre ændringer i medicinens smagsstof og påvirker ikke på nogen måde

medicinens virkning.

Actiq findes i styrkerne 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram. Styrken er markeret på den hvide sugetablet, på

applikatoren, på blister pakningen og på æsken for at sikre, at du tager den rigtige medicin. Hver styrke er markeret med sin egen farve.

Actiq sugetabletter er pakket enkeltvis i blister pakninger.

Actiq findes i følgende pakningsstørrelser: 600 mikrogram findes i pakninger med 15 og 30 sugetabletter med applikator.

200 mikrogram, 400 mikrogram og 800 mikrogram findes i pakninger med 15 sugetabletter med applikator.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information