Actamone 5 mg tyggetabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-12-2019

Aktiv bestanddel:
MONTELUKASTNATRIUM
Tilgængelig fra:
Rivopharm Limited
ATC-kode:
R03DC03
INN (International Name):
montelukast sodium
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
tyggetabletter
Autorisationsnummer:
44475
Autorisation dato:
2010-06-10

Læs hele dokumentet

10. december 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Anumon, tyggetabletter 5 mg

0.

D.SP.NR.

26423

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anumon

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende til 5 mg montelukast.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tyggetablet indeholder 4,5 mg lactosemonohydrat og 1,5 mg aspartam.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter

Lyserøde, melerede, runde og bikonvekse tabletter, diameter 9,5 mm, med M5 indgraveret

på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Anumon er indiceret til behandling af astma som tillægsbehandling hos 6-14-årige

patienter med mild til moderat persisterende astma, som kontrolleres utilstrækkeligt med

inhalationskortikosteroider, og hos hvem akutbehandling med hurtigtvirkende β-agonister

ikke giver tilstrækkelig klinisk kontrol af astmaen.

Anumon kan også være alternativ behandling til lavdosis inhalationskortikosteroider hos 6-

14-årige patienter med mild persisterende astma, der ikke i umiddelbar anamnese har

alvorlige astmaanfald, som har krævet brug af orale kortikosteroider, og som har vist, at de

ikke er i stand til at anvende inhalationskortikosteroider (se pkt. 4.2).

dk_hum_44475_spc.doc

Side 1 af 13

Anumon er også indiceret som profylakse mod astma hos 6-14-årige patienter, hvor den

primære komponent er anstrengelsesudløst bronkokonstriktion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse. Tabletten skal tygges.

Dosis for pædiatriske patienter i 6-14-års alderen er en 5 mg tyggetablet daglig, der tages

om aftenen. Hvis Anumon tages sammen med mad, skal tabletten tages 1 time før eller 2

timer efter et måltid. Dosisjustering for denne aldersgruppe er ikke nødvendig.

Generelle anbefalinger

Den terapeutiske virkning af Anumon på parametrene for astmakontrol indtræffer inden for

en dag. Patienter bør anbefales fortsat at tage Anumon, selv om deres astma er under

kontrol og i perioder, hvor symptomerne forværres.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens eller mild til moderat

leverinsufficiens. Der findes ingen data for patienter med alvorlig leverinsufficiens. Dosis

er ens for begge køn.

Anumon som alternativ behandling til lavdosis inhalationskortikosteroider ved mild,

persisterende astma

Montelukast anbefales ikke som monoterapi hos patienter med moderat, persisterende

astma. Anumon som alternativ behandling til lavdosis inhalationskortikosteroider hos børn

med mild, persisterende astma bør udelukkende overvejes hos patienter, der ikke i

umiddelbar anamnese har alvorlige astmaanfald, som har krævet brug af orale

kortikosteroider og som har vist, at de ikke er i stand til at anvende

inhalationskortikosteroider (se pkt. 4.1). Mild persisterende astma defineres som

astmasymptomer mere end en gang om ugen, men sjældnere end en gang om dagen,

natlige symptomer mere end en gang om måneden, men sjældnere end en gang om ugen,

normal lungefunktion mellem anfald. Hvis der ikke ved opfølgning er opnået

tilfredsstillende kontrol med astmaen (normalt inden for en måned), bør behovet for en

supplerende eller anderledes antiinflammatorisk behandling på basis af sædvanlig

astmabehandling igen vurderes. Patienter bør regelmæssigt undersøges for at tjekke, om

astmaen er under kontrol.

Behandling med Anumon i forhold til anden astmabehandling

Når Anumon anvendes som supplerende behandling til inhalationskortikosteroider, bør

Anumon ikke pludselig erstatte inhalationskortikosteroider (se pkt. 4.4).

Montelukast i andre styrker og lægemiddelformer kan fås til andre aldersgrupper.

10 mg filmovertrukne tabletter fås til voksne på 15 år og derover.

4 mg tyggetabletter fås til pædiatriske patienter i alderen 2 til 5 år.

4 mg granulat fås til pædiatriske patienter i alderen 6 måneder til 5 år.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

dk_hum_44475_spc.doc

Side 2 af 13

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Diagnosen persisterende astma hos helt små børn (6 måneder-2 år) skal stilles af en

børnelæge eller lungespecialist.

Patienter bør advares om aldrig at anvende oral montelukast som behandling af akutte

astmaanfald og at sørge for at have sædvanlig akutmedicin ved hånden i sådanne tilfælde.

Hvis patienten får et akut anfald, bør en hurtigtvirkende inhalations-β-agonist anvendes.

Patienter bør hurtigst muligt søge læge, hvis de har brug for mere hurtigtvirkende

inhalations-β-agonist-lægemiddel end normalt.

Montelukast bør ikke brat substituere inhalations- eller orale kortikosteroider.

Der er ingen data, der viser, at orale kortikosteroider kan reduceres ved samtidig

administration af montelukast.

I sjældne tilfælde kan patienter, der behandles med antiastmatika, herunder montelukast,

udvikle systemisk eosinofili i visse tilfælde med kliniske symptomer på vaskulitis i

overensstemmelse med Churg-Strauss-syndrom, en lidelse som ofte behandles med

systemiske kortikosteroider. Disse tilfælde har sommetider været relateret til nedsat dosis

eller seponering af oral kortikosteroidbehandling. Selvom en årsagssammenhæng med

leukotrienreceptor-antagonisme ikke er klarlagt, skal læger være opmærksomme på, om

eosinofili, vaskulitisk udslæt, forværring af pulmonære symptomer, hjertekomplikationer

og/eller neuropati opstår hos patienterne. Patienter, som udvikler disse symptomer, bør

genvurderes og deres behandlingsregime gennemgås.

Neuropsykiatriske hændelser er indberettet hos voksne, unge og børn, der tager Anumon

(se pkt. 4.8). Patienter og læger skal være opmærksomme på neuropsykiatriske hændelser.

Patienter og/eller omsorgsgivere skal instrueres i at underrette deres læge, hvis disse

ændringer forekommer. Ordinerende læger skal nøje vurdere risici og fordele ved at

fortsætte behandlingen med Anumon, hvis sådanne hændelser forekommer.

Anumon indeholder aspartam, en phenylalaninkilde. Kan være skadelig for personer med

phenylketonuri.

Anumon indeholder lactose. Lægemidlet bør ikke anvendes til patienter med sjælden

arvelig galactoseintolerans, lapp-lactasemangel eller glucose-galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) for montelukast steg næsten 40 % hos

patienter, der samtidig fik phenobarbital. Eftersom montelukast metaboliseres af CYP 3A4,

2C8 og 2C9, bør der udvises forsigtighed - specielt hos børn - når montelukast indgives

samtidig med CYP 3A4-, 2C8 og 2C9-inducere som phenytoin, phenobarbital og

rifampicin.

Montelukast kan indgives samtidig med andre behandlingstyper, der almindeligvis

anvendes som profylakse og kronisk behandling af astma. I

lægemiddelinteraktionsundersøgelser havde den anbefalede kliniske dosis af montelukast

ingen klinisk signifikant indvirkning på de farmakokinetiske egenskaber for følgende

dk_hum_44475_spc.doc

Side 3 af 13

lægemidler: teofyllin, prednison, prednisolon, orale antikonceptiva

(etinylestradiol/noretindron 35/1), terfenadin, digoxin og warfarin.

In vitro-undersøgelser har vist, at montelukast er en potent CYP 2C8-hæmmer. Dog viser

data fra en klinisk lægemiddelinteraktionsundersøgelse med montelukast og rosiglitazon (et

testsubstrat, som er repræsentativt for lægemidler, der primært metaboliseres af CYP 2C8),

at montelukast ikke hæmmer CYP 2C8 in vivo. Montelukast forventes derfor ikke

væsentligt at ændre metaboliseringen af lægemidler, der metaboliseres af dette enzym

(f.eks. paclitaxel, rosiglitazon og repaglinid).

In vitro-forsøg har vist, at montelukast er et substrat for CYP 2C8 og i mindre væsentligt

omfang for 2C9 og 3A4. I kliniske lægemiddel-lægemiddelinteraktionsforsøg med

montelukast og gemfibrozil (en hæmmer af både CYP 2C8 og 2C9) øgede gemfibrozil den

systemiske eksponering for montelukast 4,4 gange. Der kræves ingen rutinemæssig

dosisjustering af montelukast ved samtidig administration af gemfibrozil eller andre

potente CYP 28C-hæmmere, men lægen bør være opmærksom på muligheden for en

stigning i bivirkninger.

Baseret på in vitro-data forventes klinisk betydende lægemiddelinteraktioner med mindre

potente CYP 2C8-hæmmere (f.eks. trimethoprim) ikke. Samtidig administration af

montelukast og itraconazol, en stærk CYP 3A4-hæmmer, gav ingen signifikant stigning i

systemisk eksponering for montelukast.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Dyreforsøg har ikke vist tegn på skadelige virkninger på graviditet eller embryonal/føtal

udvikling.

Begrænsede data fra tilgængelige databaser om graviditet viser ingen årsagssammenhæng

mellem montelukast og misdannelser (f.eks. defekte lemmer), som globalt er rapporteret i

sjældne tilfælde efter markedsføringen.

Anumon må kun anvendes under graviditet, hvis det er absolut nødvendigt.

Amning

Undersøgelser med rotter har vist, at montelukast udskilles i mælk (se pkt. 5.3). Det vides

ikke, om montelukast udskilles i human modermælk.

Anumon må kun anvendes hos ammende mødre, hvis det er absolut nødvendigt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Montelukast forventes ikke at påvirke patienternes evne til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Men i meget sjældne tilfælde har patienter rapporteret om sløvhed eller

svimmelhed.

4.8

Bivirkninger

Montelukast er blevet undersøgt i følgende kliniske undersøgelser hos patienter med

persisterende astma:

10 mg filmovertrukne tabletter hos ca. 4000 voksne patienter på 15 år eller derover

dk_hum_44475_spc.doc

Side 4 af 13

5 mg tyggetabletter hos ca. 1750 pædiatriske patienter i alderen 6-14 år og

4 mg tyggetabletter hos 851 pædiatriske patienter i alderen 2-5 år.

4 mg granulat hos 175 pædiatriske patienter i alderen 6 måneder - 2 år.

Montelukast er blevet undersøgt i følgende kliniske undersøgelse hos patienter med

intermitterende astma:

4 mg granulat og tyggetabletter hos 1038 pædiatriske patienter i alderen 6 måneder - 5

år.

Følgende lægemiddelrelaterede bivirkninger blev rapporteret i kliniske undersøgelser som

almindelige (≥1/100 til <1/10) hos patienter behandlet med montelukast og med større

forekomst end hos patienter behandlet med placebo:

Systemorganklasse

Voksne

patienter, 15 år

og derover (to

12-ugers

undersøgelser;

n=795)

Pædiatriske

patienter, 6 -14 år

(en 8-ugers

undersøgelse;

n=201) (to 56-

ugers

undersøgelser;

n=615)

Pædiatriske

patienter, 2 -

5 år (en 12-

ugers

undersøgelse

; n=461) (en

48-ugers

undersøgelse

; n=278)

Pædiatriske

patienter, 6

måneder op

til 2 år (en 6-

ugers

undersøgelse

; n=175)

Nervesystemet

Hovedpine

Hovedpine

Hyperkinesi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Astma

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter

Mavesmerter

Diare

Hud og subkutane

væv

Eksematøs

dermatitis,

udslæt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

t

Tørst

Sikkerhedsprofilen blev ikke ændret af langtidsbehandling i kliniske forsøg med et

begrænset antal patienter i op til 2 år for voksne og op til 12 måneder for pædiatriske

patienter i aldersgruppen 6-14 år.

Kumulativt blev 502 pædiatriske patienter i aldersgruppen 2-5 år behandlet med

montelukast i mindst 3 måneder, 338 i 6 måneder eller længere og 534 i 12 måneder eller

længere. Sikkerhedsprofilen blev heller ikke ændret ved langtidsbehandling af disse

patienter.

Sikkerhedsprofilen hos pædiatriske patienter i alderen 6 måneder til 2 år ændrede sig ikke

med behandlinger op til 3 måneder.

Erfaring efter markedsføring

Bivirkninger indberettet i forbindelse med brug efter markedsføringen er opstillet efter

systemorganklasse og specifik bivirkningsbetegnelse i nedenstående tabel.

Frekvenskategorierne er estimeret ud fra relevante kliniske forsøg.

dk_hum_44475_spc.doc

Side 5 af 13

Systemorganklasse

Bivirkningsbetegnelse

Frekvenskategori *

Infektioner og parasitære

sygdomme

Øvre luftvejsinfektion †

Meget almindelig

Blod og lymfesystem

Øget tendens til blødning

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner,

herunder anafylaksi

Ikke almindelig

Hepatisk eosinofilinfiltration

Meget sjælden

Psykiske forstyrrelser

Unormale drømme, herunder

mareridt, søvnløshed,

søvngængeri, angst, uro, herunder

aggressiv adfærd eller

fjendtlighed, depression,

psykomotorisk hyperaktivitet

(herunder irritabilitet, rastløshed

og tremor**)

Ikke almindelig

Opmærksomhedsforstyrrelser,

nedsat hukommelse

Sjælden

Hallucinationer, desorientering,

selvmordstanker og -adfærd

(suicidalitet), dysfemi

Meget sjælden

Nervesystemet

Svimmelhed, sløvhed,

paræstesi/hypoæstesi,

krampeanfald

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Sjælden

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis

Ikke almindelig

Churg-Strauss Syndrom (CSS)

(se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Mave-tarm-kanalen

Diare ‡, kvalme ‡, opkastning ‡

Almindelig

Tør mund, dyspepsi

Ikke almindelig

Lever- og galdeveje

Forhøjede

serumtransaminaseværdier

(ALAT, ASAT)

Almindelig

Hepatitis (herunder kolestatisk,

hepatocellulær og mixed-pattern-

leverskade)

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt‡

Almindelig

Blodudtrædninger, urticaria,

pruritus

Ikke almindelig

Angioødem

Sjælden

Erythema nodosum, erythema

multiforme

Meget sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi, myalgi herunder

muskelkramper

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Pyreksi ‡

Almindelig

Asteni/træthed, utilpashed, ødem

Ikke almindelig

* Frekvenskategori: Defineret for hver bivirkningsbetegnelse ved den incidens, der er indberettet i den

kliniske forsøgsdatabase: Meget almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100 til <1/10), Ikke almindelig

(≥1/1000 til <1/100), Sjælden (≥1/10,000 til <1/1000), Meget sjælden (<1/10,000).

** Frekvenskategori: Sjælden.

† Denne bivirkning, der blev indberettet som Meget almindelig hos de patienter, der fik montelukast, blev

også indberettet som Meget almindelig hos de patienter, der fik placebo i kliniske forsøg.

dk_hum_44475_spc.doc

Side 6 af 13

‡ Denne bivirkning, der blev indberettet som Almindelig hos de patienter, der fik montelukast, blev også

indberettet som Almindelig hos de patienter, der fik placebo i kliniske forsøg.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifikke oplysninger om behandling af overdosering med montelukast.

I undersøgelser af kronisk astma blev montelukast indgivet i doser op til 200 mg/dag hos

voksne patienter i 22 uger og i kortvarige undersøgelser i doser op til 900 mg/dag hos

patienter i ca. en uge uden klinisk signifikante bivirkninger.

Der er rapporteret tilfælde af akut overdosering efter markedsføring og i kliniske

undersøgelser med montelukast. Tilfældene omfatter voksne og børn med dosis helt op til

1000 mg (ca. 61 mg/kg i et barn på 42 måneder). De kliniske resultater og

laboratorieresultaterne var i overensstemmelse med sikkerhedsprofilen for voksne og

pædiatriske patienter. Flertallet af rapporterne om overdosering viste ingen bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger var i overensstemmelse med sikkerhedsprofilen for

montelukast og omfattede mavesmerter, somnolens, tørst, hovedpine, emesis og

psykomotorisk hyperaktivitet.

Det vides ikke, om montelukast kan dialyseres ved peritoneal dialyse eller hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 DC 03. Leukotrienreceptor-antagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cysteinylleukotriener (LTC

, LTD

, LTE

) er potente, inflammatoriske eicosanoider, der

frigøres fra forskellige celler, herunder mastceller og eosinofiler. Disse vigtige pro-

astmatiske mediatorer binder til cysteinylleukotrien-receptorer (CysLT), der findes i

menneskets luftveje og forårsager en række påvirkninger i luftvejene, herunder

bronkokonstriktion, mucussekretion, vaskulær permeabilitet og eosinofildannelse.

Montelukast er et oralt aktivt lægemiddelstof, der binder med høj affinitet og selektivitet til

CysLT

-receptoren. I kliniske undersøgelser hæmmer montelukast bronkokonstriktion på

grund af inhaleret LTD

ved doser helt ned til 5 mg. Bronkodilation sås inden for to timer

efter oral indgift. Den bronkodilaterende virkning af en

-agonist var additiv til den

fremkaldt af montelukast. Behandling med montelukast hæmmede både den tidlige og den

sene bronkokonstriktionsfase ved antigen belastning. Sammenlignet med placebo nedsatte

montelukast eosinofiler i det perifere blod hos voksne og pædiatriske patienter. I en separat

undersøgelse nedsatte behandling med montelukast signifikant eosinofiler i luftvejene

dk_hum_44475_spc.doc

Side 7 af 13

(målt i sputum). Hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 2-14 år sænkede

montelukast sammenlignet med placebo eosinofiler i det perifere blod og forbedrede den

kliniske astmakontrol.

I undersøgelser hos voksne viste montelukast 10 mg en gang daglig sammenlignet med

placebo signifikant forbedring i morgen FEV

(10,4 % mod 2,7 % ændring i forhold til

baseline) og morgenekspiratorisk peak flow-hastighed (PEFR) (24,5 l/min mod 3,3 l/min

ændring i forhold til baseline) og gav et signifikant fald i total anvendelse af β-agonist (-

26,1 % mod -4,6 % ændring i forhold til baseline). Forbedring i patientrapporterede tal for

dag- og natsymptomer på astma var signifikant bedre end med placebo.

Undersøgelser hos voksne viste montelukasts evne til at supplere den kliniske virkning af

inhalationskortikosteroider (procentvis ændring i forhold til baseline for henholdsvis

inhalationsbeclomethason og montelukast og beclomethason for FEV

: 5,43 % mod

1,04 %;

-agonist-anvendelse: -8,70 % mod 2,64 %). Sammenlignet med

inhalationsbeclomethason (200 μg 2 gange daglig med spacer) gav montelukast hurtigere

initial respons, selv om beclomethason i 12-ugers-undersøgelsen gav større gennemsnitlig

behandlingsvirkning (procentvis ændring i forhold til baseline for henholdsvis montelukast

og beclomethason for FEV

: 7,49 % mod 13,3 %;

-agonist-anvendelse: -28,28 % mod -

43,89 %). Sammenlignet med beclomethason opnåede en høj procentdel af patienterne

behandlet med montelukast dog samme kliniske respons (det vil sige 50 % af patienterne

behandlet med beclomethason opnåede en forbedring i FEV

på ca. 11 % eller derover over

baseline, mens ca. 42 % af patienterne behandlet med montelukast opnåede samme

respons).

I en 8-ugers undersøgelse med børn i alderen 6-14 år forbedrede montelukast 5 mg en gang

daglig respirationsfunktionen signifikant sammenlignet med placebo (FEV

8,71 % mod

4,16 % ændring i forhold til baseline; morgen PEFR 27,9 l/min mod 17,8 l/min ændring i

forhold til baseline) og nedsatte p.n.-anvendelse af

-agonist (-11,7 % mod +8,2 %

ændring i forhold til baseline).

I en 12-måneders undersøgelse, hvor effektiviteten af montelukast ved astmakontrol hos

pædiatriske patienter i alderen 6-14 med mild persisterende astma blev sammenlignet med

inhalationsfluticason, var montelukast ikke-inferiør i forhold til fluticason til øgning af

procentdelen af anfaldsfrie dage, der er det primære endepunkt. I løbet af den 12 måneder

lange undersøgelse steg andelen af anfaldsfrie dage gennemsnitligt fra 61,6 til 84,0 i

montelukastgruppen og fra 60,9 til 86,7 i fluticasongruppen. Forskellen mellem grupperne

i gennemsnitlig stigning i LS i andelen af astmaanfaldsfrie dage var statistisk signifikant (-

2,8 med 95 % CI på -4,7, -0,9), men inden for den foruddefinerede grænse for klinisk ikke-

inferiør. Både montelukast og fluticason forbedrede også astmakontrollen målt på

sekundære variabler vurderet i løbet af behandlingsperioden på 12 måneder:

steg fra 1,83 L til 2,09 L i montelukastgruppen og fra 1,85 L til 2,14 L i

fluticasongruppen. Forskellen mellem grupperne i den gennemsnitlige stigning i LS for

var på -0,02 L med 95 % CI på - 0,06, 0,02. Den gennemsnitlige stigning fra baseline

i procentvis forventet FEV

var 0,6 % i gruppen behandlet med montelukast og 2,7 % i

gruppen behandlet med fluticason. Forskellen mellem grupperne i den gennemsnitlige

stigning i LS i forhold til baseline som procentvis forventet FEV

lå på -2,2 % med 95 %

CI på -3,6, -0,7.

Andelen af dage med anvendelse af β-agonist faldt fra 38,0 til 15,4 i montelukastgruppen

og fra 38,5 til 12,8 i fluticasongruppen. Der var en signifikant forskel mellem grupperne i

dk_hum_44475_spc.doc

Side 8 af 13

den gennemsnitlige stigning i LS i andelen af dage med anvendelse af β-agonist: 2,7 med

95 % CI på 0,9, 4,5.

Der var en signifikant andel af patienter med astmaanfald (defineret som en periode med

forværret astma, som krævede behandling med orale steroider, et akut besøg hos lægen, et

skadestuebesøg eller indlæggelse) lå på 32,2 i montelukastgruppen og 25,6 i

fluticasongruppen; odds ratio (95 % CI) var signifikant: svarende til 1,38 (1,04, 1,84).

Andelen af patienter, der i undersøgelsesperioden anvendte systemisk (fortrinsvis oral)

kortikosteroid, var 17,8 % i montelukastgruppen og 10,5 % i fluticasongruppen. Forskellen

mellem grupperne i den gennemsnitlige stigning i LS var på 7,3 % med 95 % CI på 2,9;

11,7.

En 12-ugers undersøgelse hos voksne viste signifikant fald i anstrengelsesudløst

bronkokonstriktion (maksimalt fald i FEV

22,33 % for montelukast mod 32,40 % for

placebo; tid til restitution til inden for 5 % af baseline FEV

44,22 min mod 60,64 min).

Denne virkning var konsistent under hele undersøgelsesperioden på 12 uger. Faldet i

anstrengelsesudløst bronkokonstriktion blev også påvist i en korttidsundersøgelse hos børn

i alderen 6-14 år (maksimalt fald i FEV

18,27 % mod 26,11 %; tid til restitution til inden

for 5 % af baseline FEV

17,76 min mod 27,98 min). I begge undersøgelser blev effekten

påvist i slutningen af intervallet for daglig engangsdosis.

Hos aspirinfølsomme astmapatienter, der samtidig fik inhalationskortikosteroider og/eller

orale kortikosteroider, resulterede behandling med montelukast sammenlignet med placebo

i signifikant forbedring i astmakontrollen (FEV

8,55 mod -1,74 procentvis ændring fra

baseline og fald i total anvendelse af

-agonist -27,78 mod 2,09 procentvis ændring fra

baseline).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Montelukast absorberes hurtigt ved oral indgift. For 10 mg filmovertrukne tabletter blev

den gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration (C

) opnået tre timer (T

) efter

indgift hos fastende voksne. Den gennemsnitlige biotilgængelighed for oral indgift er

64 %. Den orale biotilgængelighed og C

bliver ikke påvirket af et normalt måltid.

Sikkerhed og effekt er blevet påvist i kliniske undersøgelser, hvor 10 mg filmovertrukne

tabletter blev indgivet uden hensyn til fødeindtag.

For 5 mg tyggetabletter opnås C

to timer efter indgift hos fastende voksne. Den

gennemsnitlige orale biotilgængelighed er på 73 % og nedsættes til 63 % af et normalt

måltid.

Distribution

Montelukast binder mere end 99 % til plasmaproteiner. For montelukast ligger steady-

state-fordelingsvolumen i gennemsnit på 8-11 liter. Undersøgelser af rotter med radioaktivt

mærket montelukast viser en minimal distribution på tværs af blodhjernebarrieren.

Koncentrationen af radioaktivt mærket materiale 24 timer efter indgift var minimal i alle

andre vævstyper.

Metabolisme

Montelukast metaboliseres i vid udstrækning. I undersøgelser med terapeutiske doser

kunne plasmakoncentrationen af montelukastmetabolitter ikke spores ved steady-state hos

voksne og børn.

dk_hum_44475_spc.doc

Side 9 af 13

In vitro-undersøgelser med humane levermikrosomer viser, at cytochrom P450 3A4, 2A6

og 2C9 er involveret i montelukasts metabolisme. På basis af yderligere resultater fra in

vitro-undersøgelser med humane levermikrosomer viser terapeutiske

plasmakoncentrationer af montelukast sig ikke at hæmme cytochrom P450 3A4, 2C9, 1A2,

2A6, 2C19 eller 2D6. Metabolitternes bidrag til montelukasts terapeutiske virkninger er

minimal.

Elimination

Montelukasts plasmaclearance ligger i gennemsnit på 45 ml/min hos raske voksne. Efter

oral indgift af radioaktivt mærket montelukast blev 86 % af det radioaktive middel

genfundet i 5.-dags fæces og <0,2 % blev genfundet i urinen. Sammenholdt med

vurderinger af montelukasts biotilgængelighed ved oral indgift tyder dette på, at

montelukast og dets metabolitter næsten udelukkende udskilles via galden.

Specielle patientpopulationer

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter og patienter med mild til moderat

leverinsufficiens. Der er ikke udført undersøgelser af patienter med nyreinsufficiens.

Eftersom montelukast og dets metabolitter elimineres via galden, forventes det ikke at

være nødvendigt at justere dosis hos patienter med nyreinsufficiens. Der findes ingen data

om montelukasts farmakokinetiske egenskaber hos patienter med svær leverinsufficiens

(Child-Pugh score > 9).

Ved høje doser montelukast (20 og 60 gange den anbefalede dosis for voksne) sås der et

fald i plasmakoncentrationen af teofyllin. Denne effekt sås ikke ved den anbefalede dosis

på 10 mg en gang daglig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreundersøgelser af toksicitet sås der mindre og forbigående biokemiske ændringer i

serum for ALT, glukose, fosfor og triglycerider. Øget spytdannelse, gastrointestinale

symptomer, løs afføring og forstyrret ionbalance er nogle af symptomerne på toksicitet hos

dyr. Symptomerne opstod ved doser, som svarede til 17 gange den systemiske eksponering

ved klinisk dosis. Hos aber opstod bivirkningerne ved doser fra 150 mg/kg/dag (> 232

gange den systemiske eksponering, der ses ved den kliniske dosis). I dyrestudier påvirkede

montelukast ikke fertiliteten eller den reproduktive funktion ved systemisk eksponering,

der overskred den kliniske systemiske eksponering mere end 24 gange. I undersøgelsen af

hunrotters fertilitet sås et mindre fald i ungernes kropsvægt ved 200 mg/kg/dag (> 69

gange den kliniske systemiske eksponering). I undersøgelser med kaniner sås en højere

forekomst af ufuldstændig ossifikation sammenlignet med kontroldyr ved systemisk

eksponering > 24 gange den kliniske systemiske eksponering, der ses ved klinisk dosis.

Der sås ingen misdannelser hos rotter. Det er påvist, at montelukast passerer placenta og

udskilles i dyrenes mælk.

Der opstod ingen dødsfald efter en enkelt oral indgift af montelukastnatrium ved doser på

op til 5000 mg/kg hos mus og rotter (15.000 mg/m

og 30,000 mg/m

hos henholdsvis mus

og rotter), som var den maksimale dosis, der blev undersøgt. Denne dosis svarer til 25.000

gange den anbefalede daglige dosis til voksne mennesker (hvor en voksen persons vægt

sættes til 50 kg).

dk_hum_44475_spc.doc

Side 10 af 13

Det er påvist, at montelukast ikke er fototoksisk hos mus i forbindelse med UVA, UVB

eller synligt lysspektrum ved doser på op til 500 mg/kg/dag (ca. > 200 gange den

systemiske eksponering).

Montelukast var ikke mutagent i hverken in vitro- eller in vivo-undersøgelser og heller ikke

tumorigent hos gnavere.

dk_hum_44475_spc.doc

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Hydroxypropylcellulose

Croscarmellosenatrium

Mannitol

Aspartam (E951)

Magnesiumstearat

Pigmentblanding PB-24880

Lactosemonohydrat

Rød jernoxid (E172)

Silarom kirsebærsmag

Naturidentiske farvestoffer

Farvestoffer

Naturfarver

Maltodextrin (kartoffel)

Gummi arabicum (akacie) (E414)

Triacetin (E1518)

Ethylmaltol

Maltol

α-tocopherol (E307)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

OPA-Al-PVC/Al blisterpakning

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Eventuelt ubrugt præparat eller affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

regler.

dk_hum_44475_spc.doc

Side 12 af 13

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Rivopharm Limited

17 Corrig Road

Sandyford

Dublin 18

Irland

Repræsentant

SanoSwiss UAB

Aukstaiciu str. 26A

LT-44169 Kaunas

Litauen

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44475

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. juni 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. december 2019

dk_hum_44475_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information