Aciclovir "Pfizer" 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-12-2019

Aktiv bestanddel:
ACICLOVIR
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
J05AB01
INN (International Name):
Zovirax
Dosering:
25 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
30324
Autorisation dato:
1999-02-16

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir

Pfizer

25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

(sterilt koncentrat)

aciclovirnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Aciclovir Pfizer

Sådan bliver du behandlet med Aciclovir Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aciclovir Pfizer er en antiviral medicin. Den anvendes:

til at behandle svære tilfælde af sår på kønsdelene (herpes genitalis)

til at forebygge eller behandle

Herpes simplex

-infektioner (kan forekomme som

forkølelsessår omkring læberne, eller som blærer andre steder på huden, herunder

kønsdelene) hos patienter med nedsat immunforsvar

til at behandle

Varicella zoster

-virusinfektioner (f.eks. skoldkopper og helvedesild)

til at behandle herpes encephalitis (hjernebetændelse efter en infektion med herpes)

til at behandle

Herpes simplex

-infektioner hos nyfødte og spædbørn i alderen op til 3

måneder.

2.

Det skal du vide om Aciclovir Pfizer

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Aciclovir Pfizer:

hvis du er allergisk over for aciclovir eller valaciclovir eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Aciclovir Pfizer (angivet i punkt 6).

Tag ikke Aciclovir Pfizer, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, skal du tale

med din læge eller apoteket, før du får Aciclovir Pfizer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sygeplejersken, før du får Aciclovir Pfizer:

hvis du har problemer med dine nyrer

hvis du er over 65 år gammel.

Hvis du er usikker på, om ovennævnte gælder for dig, skal du tale med din læge, apoteket

eller sygeplejersken, før du får Aciclovir Pfizer.

Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med vand, mens du bliver behandlet med Aciclovir Pfizer.

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir Pfizer

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler:

probenecid (et lægemiddel, der anvendes til behandling af urinsyregigt)

cimetidin (et lægemiddel, der anvendes til at behandle mavesår)

tacrolimus, ciclosporin, mycophenolatmofetil (et lægemiddel, der anvendes til at

forebygge transplantatafstødning)

theophyllin (et lægemiddel, der anvendes til at behandle visse vejrtrækningsproblem-

lithium (et lægemiddel, der anvendes til behandling af bipolar lidelse).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Aciclovir Pfizer indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 2,67 mg/ml (0,116 mmol/ml) natrium. Der skal tages hensyn til

dette hos patienter, der er på kontrolleret natriumfattig diæt.

3. Sådan bliver du behandlet med Aciclovir Pfizer

Dette lægemiddel skal fortyndes med en opløsning, som f.eks. natriumchlorid 0,9%, før det

gives til dig. Det gives til dig som en langsom infusion (drop) i en vene i løbet af 1 time. Du

får måske væske for at sikre, at du ikke bliver dehydreret.

Hvis du ved et uheld får Aciclovir Pfizer i øjnene eller på huden, skal du straks fortælle det til

lægen eller sygeplejersken, så det kan blive skyllet væk.

Dosering

Den dosis, du får, og hvor ofte du får den, vil blive bestemt af din læge, og vil afhænge af din

medicinske tilstand, alder, højde og vægt, og hvor godt dine nyrer fungerer.

Behandling med aciclovir varer sædvanligvis i 5 dage, afhængigt af hvor hurtigt du får det

bedre. Behandling af herpes encephalitis varer imidlertid normalt i mindst 10 dage. Hos

meget unge spædbørn vil behandlingen af herpes typisk vare i 14 dage ved betændelse i

hud/øjne/mund, og i 21 dage ved infektioner, der påvirker hele kroppen.

Hvis aciclovir gives for at forebygge en virusinfektion, vil det blive givet i den periode, som

din læge mener, at du har risiko for at få en infektion.

Hvis du har fået for meget eller for lidt Aciclovir

Pfizer

Du vil få dette lægemiddel på et hospital under tilsyn af en læge. Det er usandsynligt, at du vil

få for meget eller for lidt, men fortæl det til lægen eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål.

Hvis du har fået for meget aciclovir, kan du:

føle dig forvirret eller ophidset

have hallucinationer (se eller høre ting, der ikke er der)

få krampeanfald

blive bevidstløs (koma).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en af følgende bivirkninger, skal du straks fortælle det til lægen:

alvorlig allergisk reaktion – du kan få et pludseligt kløende udslæt (nældefeber), hævelse af

hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals (som kan gøre det vanskeligt at

synke eller trække vejret), og du kan få fornemmelsen af at være ved at besvime

ændringer i blodets sammensætning, f.eks. blodmangel og/eller et lavere antal hvide

blodlegemer og/eller et lavere antal blodplader (som fører til uforklarlige blå mærker). Din

læge kan tage blodprøver for at overvåge disse symptomer

gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene (gulsot)

smerter eller hævelser på injektionsstedet under eller umiddelbart efter indsprøjtningen

kramper eller krampeanfald

forvirring eller unormale og usammenhængende tanker (psykose)

hallucinationer

ophidselse

rysten eller skælvende bevægelser

koma

vejrtrækningsbesvær, kortåndethed

besvær med at styre bevægelser

problemer med at tale

nyreproblemer eller -svigt, herunder blod i urinen

en alvorlig form for udslæt med kløende lyserøde til røde pletter (erythema multiforme),

som kan danne blærer

hos patienter, der har et svækket immunsystem:

en sjælden lidelse i blodets evne til at størkne, der kaldes trombotisk trombocytopenisk

purpura. Det viser sig som blå mærker, hovedpine, hallucinationer og også blodpropper

i nyrerne

en alvorlig form for blodmangel, der kaldes hæmolytisk uræmisk syndrom. Den kan få

dig til at se bleg ud, og føle dig træt pga. blodmangel, og give dig blå mærker og

nyreproblemer.

Disse bivirkninger er meget sjældne.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

betændelse (ømhed, rødme og hævelse) langs venen, der anvendes til infusionen

føle sig eller være utilpas

udslæt, nældefeber eller følsomhed over for lys på huden

ændringer i lever- og nyrefunktion (din læge kan tage blodprøver for at overvåge din

lever- og nyrefunktion)

kvalme

opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

nedsat antal røde blodlegemer (blodmangel)

nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)

nedsat antal blodplader (trombocytopeni).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

svedtendens eller feber

hovedpine

mavesmerter

diarré

svimmelhed

træthed

en følelse af at være usædvanlig søvnig

hjernelidelse (encephalopati)

smerter i nedre del af ryggen, i nyreregionen eller smerter ved vandladning

(nyresmerter).

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

tørst

lavt blodtryk (du kan blive svimmel, når du rejser dig)

bristning af røde blodlegemer (hæmolyse)

problemer med de små blodkar (leukocytoklastisk vasculit)

prikkende fornemmelse eller følelsesløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Udløbsdato

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke opbevares i køleskab.

Synlige tegn på nedbrydning

Brug ikke lægemidlet, hvis der er synlige partikler i opløsningen.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir Pfizer indeholder:

Aktivt stof: aciclovir. 1 ml sterilt koncentrat indeholder 25 mg aciclovir (som

aciclovirnatrium).

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid

og/eller saltsyre anvendes til justering af pH-værdi i opløsningen.

Udseende og pakningsstørrelser

Aciclovir Pfizer er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat). Dette

betyder, at det er en koncentreret opløsning, som fortyndes, og herefter gives som en infusion

(drop). Det leveres i glasbeholdere, der kaldes hætteglas.

Det kan fås i pakninger med:

5 x 250 mg/10 ml hætteglas

5 x 500 mg/20 ml hætteglas

1 x 1 g/40 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

Danmark

Fremstiller

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i november 2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Ud over oplysningerne i pkt. 3 gives her praktiske oplysninger om klargøring/håndtering af

lægemidlet.

Uforligeligheder

Aciclovirnatrium er rapporteret uforligneligt med opløsninger af amifostin, amsacrin,

aztreonam, diltiazemhydrochlorid, dobutaminhydrochlorid, dopaminhydrochlorid,

fludarabinphosphat, foscarnetnatrium, idarubicinhydrochlorid, meropenem, morfinsulfat,

ondansetronhydrochlorid, pethidinhydrochlorid, piperacillinnatrium - tazobactamnatrium,

sargramostim og vinorelbintartrat.

Bakteriostatisk vand til injektionsvæsker indeholdende parabener eller benzylalkohol må ikke

anvendes.

Biologiske eller kolloide væsker (f.eks. blodprodukter, proteinholdige opløsninger) er

uforligelige med aciclovirnatrium.

Regler for anvendelse og håndtering

Kun til intravenøs infusion.

Aciclovir 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder ingen

konserveringsmidler. Fortynding skal derfor udføres umiddelbart før brug under fuldt

aseptiske forhold, og eventuel ubrugt opløsning skal bortskaffes.

Opbevaring i køleskab frarådes, da der kan forekomme udfældning.

Til voksne anbefales anvendelse af infusionsposer med 100 ml infusionsvæske, selv hvis dette

vil give en koncentration af aciclovir væsentligt under 0,5% w/v. Således kan en 100 ml

infusionspose anvendes til enhver dosis mellem 250 mg og 500 mg aciclovir, mens der skal

anvendes 2 poser til doser mellem 500 og 1000 mg. Aciclovir Pfizer 25 mg/ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning, bør ikke fortyndes til en koncentration højere end 5 mg/ml (0,5%

w/v) til administration ved infusion. Efter tilsætning af Aciclovir Pfizer 25 mg/ml, koncentrat

til infusionsvæske, opløsning, til en infusionsopløsning, skal blandingen rystes for at sikre

grundig opblanding.

Til børn og nyfødte, hvor det er tilrådeligt at holde mængden af infusionsvæske på et

minimum, anbefales det, at fortynding sker på basis af 4 ml opløsning, (100 mg aciclovir)

tilsat 20 ml infusionsvæske.

Ved fortynding i henhold til de anbefalede dosisregimer er Aciclovir Pfizer 25 mg/ml,

koncentrat til infusionsvæske, opløsning, forligeligt med følgende infusionsvæsker:

Natriumchlorid 0,9% w/v til intravenøs infusion

Natriumchlorid (0,18% w/v) og glucose (4% w/v) til intravenøs infusion

Natriumchlorid (0,9% w/v) og glucose (5% w/v) til intravenøs infusion

Natriumchlorid (0,45% w/v) og glucose (2,5% w/v) til intravenøs infusion

Natriumlaktatblanding til intravenøs infusion (Hartmanns opløsning)

Hvis der forekommer synlig uklarhed eller krystallisering i opløsningen før eller under

infusion, skal opløsningen kasseres.

Læs hele dokumentet

27. november 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Aciclovir ”Pfizer”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

20118

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aciclovir ”Pfizer”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aciclovir 25 mg/ml som aciclovirnatrium.

Hvert hætteglas à 10 ml opløsning indeholder 250 mg aciclovir (som natriumsalt).

Hvert hætteglas à 20 ml opløsning indeholder 500 mg aciclovir (som natriumsalt).

Hvert hætteglas à 40 ml opløsning indeholder 1 g aciclovir (som natriumsalt).

Hjælpestoffer: 1 ml opløsning indeholder 2,67 mg natrium (ca. 0,116 mmol)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aciclovir ”Pfizer” anvendes til behandling af svær initial Herpes genitalis hos

immunkompromitterede og ikke-immunkompromitterede patienter.

Aciclovir ”Pfizer” anvendes til profylakse og behandling af Herpes simplex infektioner hos

immunkompromitterede patienter.

Aciclovir ”Pfizer” anvendes til behandling af Varicella zoster infektion.

Aciclovir ”Pfizer” anvendes til behandling af herpes encefalitis.

dk_hum_30324_spc.doc

Side 1 af 14

Aciclovir ”Pfizer” anvendes til behandling af Herpes simplex-infektioner hos nyfødte og

spædbørn op til 3 måneders alderen.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Et behandlingsregime med Aciclovir ”Pfizer” varer normalt 5 dage, men

behandlingsvarigheden kan justeres i henhold til patientens tilstand og respons på

behandlingen. Behandling af herpes encefalitis varer normalt 10 dage. Behandling af

neonatal herpes infektion varer normalt 14 dage for mucokutane (hud-øjne-mund)

infektioner og 21 dage for dissemineret eller sygdomme i centralnervesystemet.

Varigheden af profylaktisk indgift af Aciclovir ”Pfizer” er bestemt af varigheden af

risikoperioden.

Dosering til voksne:

Til patienter med Herpes simplex- (undtagen herpes encefalitis) eller Varicella zoster-

infektioner (med normalt immunrespons) gives Aciclovir ”Pfizer” i doser på 5 mg/kg

legemsvægt hver 8. time, under forudsætningen af, at nyrefunktionen ikke er nedsat (se

dosering ved nedsat nyrefunktion).

Til immunkompromitterede patienter med Varicella zoster-infektioner eller patienter med

herpes encefalitis gives Aciclovir ”Pfizer” i doser på 10 mg/kg legemsvægt hver 8. time

under forudsætning af, at nyrefunktionen ikke er nedsat (se dosering ved nedsat

nyrefunktion).

Hos overvægtige patienter, som får intravenøs aciclovir baseret på deres aktuelle

legemsvægt, kan der opnås højere plasmakoncentrationer (se pkt. 5.2). Det bør derfor

overvejes at reducere dosis hos overvægtige patienter og specielt hos patienter med nedsat

nyrefunktion eller ældre.

Dosering til børn:

Nyfødte og spædbørn op til 3 måneder:

Doseringen af Aciclovir ”Pfizer” til nyfødte og børn op til 3 måneders alderen beregnes på

baggrund af legemsvægten.

Den anbefalede behandling for kendte eller formodede neonatale herpes-infektioner er

Aciclovir ”Pfizer” i doser på 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time i 21 dage ved dissemineret

og CNS-sygdomme, eller i 14 dage for sygdomme, som er begrænset til hud og slimhinder.

Børn i alderen mellem 3 måneder og 12 år:

Dosis af Aciclovir ”Pfizer” til børn i alderen mellem 3 måneder og 12 år beregnes ud fra

kroppens overfladeareal.

Til børn med Herpes simplex- (undtagen herpes encefalitis) eller Varicella zoster-

infektioner (med normalt immunrespons) gives Aciclovir ”Pfizer” i doser på 250 mg/m

kroppens overfladeareal hver 8. time, hvis nyrefunktionen ikke er nedsat.

Til immunkompromitterede børn med Varicella zoster-infektioner eller børn med herpes

encefalitis gives Aciclovir ”Pfizer” i doser på 500 mg/m

legemsoverflade hver 8. time,

hvis nyrefunktionen ikke er nedsat.

dk_hum_30324_spc.doc

Side 2 af 14

Nyfødte og børn med nedsat nyrefunktion

Nyfødte og børn med nedsat nyrefunktion kræver en passende modificeret dosis i henhold

til graden af nedsættelsen (se dosering ved nedsat nyrefunktion).

Dosering til ældre:

Muligheden for nedsat nyrefunktion hos ældre må overvejes, og dosis skal justeres

tilsvarende (Se dosering ved nedsat nyrefunktion). Tilstrækkelig hydrering skal

opretholdes.

Dosering ved nedsat nyrefunktion:

Der tilrådes forsigtighed ved indgift af Aciclovir ”Pfizer” til patienter med nedsat

nyrefunktion, da lægemidlet udskilles gennem nyrerne. Tilstrækkelig hydrering skal

opretholdes.

Dosisjusteringerne til patienter med nedsat nyrefunktion er baseret på kreatininclearance, i

enheder på ml/min for voksne og unge og i enheder på ml/min/1,73m

for nyfødte og børn

under 13 år. De følgende justeringer i dosering foreslås:

Dosisjusteringer til voksne og unge:

Kreatininclearance

Dosering

25 til 50 ml/min

Den ovenfor anbefalede dosis (5 eller 10 mg/kg

legemsvægt) gives hver 12. time.

10 til 25 ml/min

Den ovenfor anbefalede dosis (5 eller 10 mg/kg

legemsvægt) gives hver 24. time.

0 (anuri) til 10 ml/min

Til patienter, der får kontinuerlig ambulant

peritonealdialyse (CAPD), halveres den ovenfor

anbefalede dosis (5 eller 10 mg/kg legemsvægt) og

administreres hver 24. time.

Til patienter, der får hæmodialyse, bør den ovenfor

anbefalede dosis (5 eller 10 mg/kg legemsvægt) halveres

og administreres hver 24. time og efter dialysen.

Dosisjusteringer til nyfødte og børn under 13 år:

Kreatininclearance

Dosering

25 til 50 ml/min/1,73m

Den ovenfor anbefalede dosis (250 eller 500 mg/m

legemsoverflade eller 20 mg/kg legemsvægt) bør gives

hver 12. time.

10 til 25 ml/min/1,73m

Den ovenfor anbefalede dosis (250 eller 500 mg/m

legemsoverflade eller 20 mg/kg legemssvægt) bør gives

hver 24. time.

0 (anuri) til 10 ml/min/1,73m

Til patienter, der får kontinuerlig ambulant

peritonealdialyse (CAPD), bør den ovenfor anbefalede

dosis (250 eller 500 mg/m

legemsoverflade eller 20 mg/

kg legemsvægt) halveres og administreres hver 24. time.

Til patienter, der får hæmodialyse, bør den ovenfor

anbefalede dosis (250 eller 500 mg/m

legemsoverflade

dk_hum_30324_spc.doc

Side 3 af 14

eller 20 mg/kg legemsvægt) halveres og administreres

hver 24. time og efter dialysen.

Administration

Den nødvendige dosis Aciclovir ”Pfizer” indgives ved langsom intravenøs infusion i løbet

af en time, og der iværksættes tilstrækkelig hydrering.

Aciclovir ”Pfizer” kan administreres med en hastighedskontrolleret infusionspumpe.

Se pkt. 6.6 angående instruktion for anvendelse, klargøring og håndtering.

4.3

Kontraindikationer

Aciclovir ”Pfizer” er kontraindiceret til patienter med kendt eller tidligere overfølsomhed

over for aciclovir og valaciclovir eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Opløsninger af Aciclovir er basiske (pH ca. 11) og kun beregnet til intravenøs infusion og

må ikke indgives på anden måde.

Kontakt med øjne og ubeskyttet hud skal undgås.

Selvom opløseligheden af aciclovir i vand er større end 100 mg/ml, kan udfældning af

aciclovirkrystaller i renale tubuli og den deraf følgende renale tubulære beskadigelse

forekomme, hvis den maksimale opløselighed af frit aciclovir (2,5 mg/ml ved 37

C i vand)

overskrides. Infusioner af aciclovir skal gives over en periode på mindst 1 time for at

undgå beskadigelse af renal tubuli. Hurtige injektioner eller bolus-injektioner skal undgås.

Aciclovir-infusioner skal ledsages af tilstrækkelig hydrering. Da den maksimale

urinkoncentration optræder inden for de første få timer efter infusion, bør der ofres særlig

opmærksomhed på at skabe tilstrækkeligt urinflow under denne periode. Samtidig brug af

andre nefrotoksiske stoffer, præ-eksisterende nyrelidelse og dehydrering øger risikoen for

yderligere nedsat nyrefunktion forårsaget af aciclovir.

Anvendelse hos patienter med nedsat nyrefunktion og ældre patienter

Aciclovir udskilles ved renal clearance, hvorfor dosis af Aciclovir ”Pfizer” skal justeres

hos patienter med nedsat nyrefunktion med henblik på at undgå akkumulering af aciclovir i

kroppen (se pkt. 4.2 dosering ved nedsat nyrefunktion). Det er sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, og derfor skal behovet for dosisjustering overvejes hos

denne patientgruppe. Hos patienter, der får højere doser Aciclovir ”Pfizer” (f.eks. for

herpes encefalitis), bør der tages specifik vare på nyrefunktionen, særligt når patienten er

dehydreret eller har nedsat nyrefunktion.

Aciclovir skal anvendes med forsigtighed hos patienter med underliggende neurologiske

abnormiteter. Både ældre patienter og patienter med nedsat nyrefunktion har øget risiko for

at udvikle neurologiske bivirkninger, og de skal monitoreres nøje for tegn på disse

virkninger. I de rapporterede tilfælde var disse reaktioner generelt reversible ved

seponering af behandlingen (se pkt.4.8 bivirkninger).

dk_hum_30324_spc.doc

Side 4 af 14

Langvarige eller gentagne kure med aciclovir hos svært immunkompromitterede personer

kan resultere i selektion af virusstammer med nedsat følsomhed, som muligvis ikke

responderer på vedvarende behandling med aciclovir (se pkt 5.1).

Hjælpestoffer i denne formulering

Dette lægemiddel indeholder 2,67 mg/ml (0,116 mmol/ml) natrium. Dette skal tages i

betragtning hos patienter, der er på diæt med kontrolleret saltindhold.

Andre advarsler og forsigtighedsregler

Mærkningen skal indeholde følgende udsagn:

Kun til intravenøs injektion

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Tilberedes umiddelbart før anvendelse

Restindhold kasseres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aciclovir udskilles hovedsagligt renalt som uomdannet stof ved aktiv tubulær sekretion.

Samtidigt administrerede midler, udskilles også via denne vej og kan øge

plasmakoncentrationen af aciclovir. Probenecid og cimetidin øger arealet under

plasmakoncentrationstidskurven (AUC) for aciclovir ved denne mekanisme og nedsætter

den renale clearance. På grund af aciclovirs store terapeutiske område menes en justering

af aciclovirdoseringen ikke at være nødvendig i disse tilfælde.

Hos patienter, der får intravenøs aciclovir, er forsigtighed påkrævet under sideløbende

administration af lægemidler, som konkurrerer med aciclovir om udskillelse, på grund af

potentialet for forhøjede plasmaniveauer af det ene eller begge lægemidler eller deres

metabolitter. Der er påvist forhøjelser af plasma-AUC af aciclovir og af den inaktive

metabolit mycophenolatmofetil, et immunsupprimerende middel, der anvendes til

transplantationspatienter, når lægemidlerne administreres sammen.

Hvis lithium administreres sideløbende med høje doser intravenøst aciclovir, skal serum-

lithiumkoncentrationer monitoreres tæt på grund af risiko for lithiumtoksisitet, og det kan

være nødvendigt at reducere lithiumdosis.

Ved samtidig administration af aciclovir og theofyllin skal theofyllinkoncentration

monitoreres tæt, og eventuel reduceret theofyllindosis anbefales. Et forsøg har vist, at når

theofyllin gives som 320 mg enkeltdosis før og sammen med den 6. dosis aciclovir 800 mg

5 x dagligt i 2 dage, øges AUC af theofyllin med 45% (fra 189,9 til 274,9 mikrogram/time/

ml) og den totale clearance fra kroppen blev reduceret med 30%.

Forsigtighed kræves også (med kontrol af ændringer i nyrefunktionen), såfremt Aciclovir

”Pfizer” gives samtidig med lægemidler, som påvirker andre forhold eller nyrernes

fysiologi (f.eks. ciclosporin, tacrolimus), da disse kan påvirke den nefrotoksiske effekt af

aciclovir.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes kun begrænsede data om brugen af aciclovir under graviditet. Et post-marketing

aciclovir graviditetsregister har dokumenteret graviditetsresultater hos kvinder, der har

dk_hum_30324_spc.doc

Side 5 af 14

været eksponeret for enhver formulering af aciclovir. Resultaterne i registerdatabasen har

ikke vist en stigning i antallet af fosterskader blandt aciclovireksponerede forsøgspersoner

sammenlignet med den almindelige befolkning, og eventuelle fosterskader viste ingen

entydighed eller særligt mønster, der tyder på en fælles årsag. Internationalt anerkendte

standardiserede forsøgsforløb har ikke påvist embryotoksisk eller teratogen effekt hos

kaniner, rotter eller mus efter systemisk administration af aciclovir. I en ikke-standard test

på rotter blev der observeret føtale abnormaliteter, men kun ved så høje subkutane doser, at

der også sås maternal toksicitet. Den kliniske relevans af disse fund er uvis.

Forsigtighed bør derfor udvises ved at afbalancere de potentielle fordele ved behandling

mod de mulige risici. Resultaterne fra reproduktiontoksikologiske undersøgelser er

medtaget i pkt. 5.3.

Amning

Efter oral administration af 200 mg 5 gange dagligt er aciclovir påvist i human mælk i

koncentrationer varierende fra 0,6 til 4,1 gange de tilsvarende plasmaniveauer. Disse

niveauer vil potentielt udsætte ammende børn for doser af aciclovir på op til 0,3

mg/kg/legemsvægt/dag. Forsigtighed tilrådes derfor, hvis aciclovir skal administreres til

ammende kvinder.

Fertilitet

Der er ingen oplysninger om påvirkning af aciclovir på fertiliteten hos kvinder.

I et forsøg med 20 mandlige patienter med normale spermtal, hvor aciclovir blev

administreret peroralt i doser på op til 1 g dagligt i op til 6 måneder har det ikke vist sig at

have nogen klinisk signifikant virkning på spermtal, motilitet eller morfologi.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af Aciclovir ”Pfizer” indflydelse på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Endvidere kan en skadelig virkning på sådanne

aktiviteter ikke forudsiges ud fra lægemidlets farmakologi.

Patientens kliniske status og bivirkningsprofilen af Aciclovir ”Pfizer” skal tages i

betragtning, når patientens evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner vurderes.

4.8

Bivirkninger

Følgende opdeling er anvendt til klassificering af bivirkninger i form af hyppighed:

Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

< 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000). Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

MedDRA

System

organklasser

Meget

almindel

ig

1/10

Almindelig

1/100 til <

1/10

Ikke almindelig

1/1.000 til <

1/100

Sjælden

1/10.000

til <

1/1.000

Meget

sjælden

< 1/10.000

Blod og

lymfesystem

fald i hæmato-

logiske værdier

(anæmi, trombo-

cytopeni

neutropeni

dk_hum_30324_spc.doc

Side 6 af 14

MedDRA

System

organklasser

Meget

almindel

ig

1/10

Almindelig

1/100 til <

1/10

Ikke almindelig

1/1.000 til <

1/100

Sjælden

1/10.000

til <

1/1.000

Meget

sjælden

< 1/10.000

leukopeni)

Immun-

systemet

anafylaksi

Psykiske

forstyrrelser og

nervesystemet

hovedpine,

svimmelhed,

agitation,

forvirring,

tremor,

ataksi,

dysarti,

hallucination

er, psykotiske

symptomer,

kramper,

døsighed,

encefalopati,

koma.

Bivirkningern

e herover er

som regel

reversible og

almindeligvis

rapporteret

hos patienter

med nedsat

nyrefunktion

eller med

andre

prædispositio

nerede

faktorer. (Se

pkt. 4.4

særlige

advarsler og

forsigtigheds-

regler vedr.

brugen).

Vaskulære

sygdomme

phlebitis

Luftveje,

thorax og

mediastinum

dyspnø

Mave- tarm

kanalen

kvalme,

opkastning

diaré og

abdominal-

dk_hum_30324_spc.doc

Side 7 af 14

MedDRA

System

organklasser

Meget

almindel

ig

1/10

Almindelig

1/100 til <

1/10

Ikke almindelig

1/1.000 til <

1/100

Sjælden

1/10.000

til <

1/1.000

Meget

sjælden

< 1/10.000

smerter

Lever og

galdeveje

reversible

stigninger i

leverrelate-

rede enzymer

reversible

stigninger i

bilirubin,

gulsot og

hepatitis

Hud og

subkutane væv

pruritus,

urticaria,

udslæt

(herunder

fotosensitivit

angioødem

Nyrer og

urinveje

stigning i

blod urea og

kreatinin*

nyresvigt,

akut

nyresvigt

nyresmerter,

som kan være

forbundet

krystalluri

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

træthed,

feber, lokale

inflammatoris

ke reaktioner.

Alvorlige

lokale

inflammatoris

ke reaktioner

som kan føre

beskadigelse

af huden efter

utilsigtet

infusion af

aciclovir i

extracellulært

væv.

* Hurtige stigninger i blodets urea og kreatinin-koncentrationer menes at være relateret til

peak plasmaniveauer og patientens hydreringsstatus. For at undgå denne virkning, må

lægemidlet ikke gives som intravenøs bolusinjektion, men ved langsom infusion over en

times tid.

Tilstrækkelig hydrering af patienten skal opretholdes. Nedsat nyrefunktion reagerer

normalt hurtigt på rehydrering af patienten og/eller dosisreduktion af eller ophør med

lægemidlet. Udvikling af akut nyresvigt kan imidlertid forekomme i exceptionelle tilfælde.

dk_hum_30324_spc.doc

Side 8 af 14

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger:

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Lokal nekrose og inflammation er forekommet, når Aciclovir ”Pfizer” utilsigtet er blevet

infunderet i ekstravaskulært væv. Svære, lokale inflammatoriske reaktioner eller phlebitis

er forekommet ved injektionsstedet, og har i nogle tilfælde ført til hudnekroser. Disse

lokale virkninger forekommer hyppigere efter utilsigtet infusion af aciclovir i

ekstravaskulært væv.

I tilfælde af høje doser er tørst blevet rapporteret hos patienter, der tidligere er behandlet

med aciclovir.

Psykiske forstyrrelser og nervesystemet:

Letargi, paræstesi og reversible psykiatriske virkninger

Andet:

Andre mindre hyppigt forekommende bivirkninger rapporteret fra patienter behandlet med

Aciclovir ”Pfizer”, omfatter:

Hud og subkutane væv:

Diaforese, leukocytoklastisk vasculititis, erythema multiforme

Nyrer og urinveje:

Hæmaturi

Vaskulære sygdomme:

Hypotension

Blod og lymfesystem:

Hæmolyse

I immunkompromitterede patienter sås også: trombocytopenisk purpura/hæmolytisk

uræmisk syndrom (undertiden dødelig).

Lever og galdeveje:

Hyperbilirubinæmi

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Toksicitet og behandling af overdosering

dk_hum_30324_spc.doc

Side 9 af 14

Overdosering af intravenøst aciclovir har resulteret i stigninger i serumcreatinin, plasma-

carbamid og efterfølgende nyresvigt. Neurologiske påvirkninger, herunder forvirring,

hallucinationer, agitation, kramper og koma er ligeledes beskrevet i forbindelse med

overdosering. Tilstrækkelig hydrering er essentielt for at reducere muligheden for

krystaldannelse i urinen. Patienter skal monitoreres tæt for symptomer for toxicitet.

Aciclovir kan fjernes fra kredsløbet ved hæmodialyse og det skal derfor betragtes som en

behandlingsmulighed i forbindelse med overdosering af dette lægemiddel.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: J 05 AB 01 - Direkte virkende antivirale midler,

nukleosider og nukleotider ekskl. revers transkriptasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkemåde: Aciclovir er en syntetisk acyklisk purinnukleosid-analog med in vitro og in

vivo hæmmende aktivitet over for humane herpesvira, inklusive Herpes simplex-virus type

1 og 2 og Varicella zoster-virus (VZV), Epstein Barr virus (EBV) og Cytomegalovirus

(CMV). Ved celledyrkning har aciclovir den største antivirale aktivitet over for HSV-1,

fulgt (i faldende grad af potens) af HSV-2, VZV, EBV og CMV.

Aciclovirs hæmmende aktivitet over for HSV-1, HSV-2, VZV og EBV er yderst selektiv.

Enzymet thymidinkinase (TK) i normale, uinficerede celler bruger ikke aciclovir effektivt

som et substrat, hvorfor toksicitet overfor værtsceller hos pattedyr er lav; TK kodet med

HSV, VZV og EBV konverterer imidlertid aciclovir til aciclovirmonophosphat, en

nukleosid-analog, som yderligere konverteres til diphosphat og endelig til triphosphat af

cellulære enzymer. Aciclovir må phosphoryleres til den aktive forbindelse aciclovir-

triphosphat for at kunne blive aktiv over for virusen. Aciclovirtriphosphat virker som en

hæmmer af, og et substrat for, den herpesspecifikke DNA-polymerase og forhindrer

yderligere viral DNA-syntese.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Hos voksne er den terminale plasmahalveringstid for aciclovir efter indgivelsen af

Aciclovir ”Pfizer” ca. 3 timer. Aciclovir fordeles bredt i væv og kropsvæsker. Cirka 75-

80% af lægemidlet udskilles uomdannet af nyrerne. Renal clearance af aciclovir er

væsentligt større end kreatininclearance, hvilket tyder på, at tubulær udskillelse, i tilgift til

glomerulær filtration, medvirker til den renale elimination af lægemidlet. 9-

carboxymetoxymetylguanin er aciclovirs væsentligste metabolit og tegner sig for 10-15%

af dosis udskilt i urinen.

Hos voksne var de gennemsnitlige, maksimale steady state plasmakoncentrationer (C

efter 1 times infusion, og minimumsværdien (C

) 7 timer efterfølgende:

Dosering

2,5 mg/kg

5 mg/kg

10 mg/kg

15 mg/kg

dk_hum_30324_spc.doc

Side 10 af 14

i µmol/L

(µg/ml)

22,7 (5,1)

43,6 (9,8)

92 (20,7)

105 (23,6)

efter

timer, i µmol/L

(µg/ml)

2,2 (0,5)

3,1 (0,7)

10,2 (2,3)

8,8 (2,0)

Hos børn over 1 år sås lignende gennemsnitlige maksimums- (C

max) og

minimumsværdier (C

min), når en dosis på 250 mg/m

erstattede 5 mg/kg, og en dosis på

500 mg/m

erstattede 10 mg/kg.

Hos nyfødte (0 til 3 måneder gamle) behandlet med doser på 10 mg/kg indgivet ved

infusion over en periode på en time hver 8. time blev C

fundet til at være 61,2

mikromolær (13,8 mikrogram/ml) og C

til at være 10,1 mikromolær (2,3

mikrogram/ml). En særskilt gruppe af nyfødte behandlet med 15 mg/kg hver 8. time viste

næsten samme dosis-proportionale stigninger med C

på 83,5 mikromolær (18,8

mikrogram/ml) og C

på 14,1 mikromolær (3,2 mikrogram/ml).

Den terminale plasmahalveringstid hos nyfødte var ca. 4 timer. Hos ældre falder kroppens

total clearance med stigende alder og er forbundet med fald i kreatininclearance, selvom

forandringerne i den terminale plasmahalveringstid er små.

Hos patienter med nyreinsufficiens i slutstadiet stiger plasmahalveringstiden, så den

udvides til en gennemsnitlig terminal halveringstid på ca. 20 timer. Den gennemsnitlige

aciclovir-halveringstid under hæmodialyse er 5,7 timer. Plasmakoncentrationerne af

aciclovir faldt ca. 60% under dialyse.

Ved et klinisk forsøg med stærkt overvægtige kvindelige patienter (n=7), som blev doseret

med intravenøst aciclovir i henhold til deres faktiske legemsvægt, blev

plasmakoncentrationerne fundet til at være cirka fordoblet sammenlignet med

normalvægtige patienter (n=5), som svarede til forskellene i legemsvægt mellem de to

grupper.

Niveauer i cerebrospinalvæske er cirka 50% af tilsvarende plasmaniveauer.

Plasmaproteinbinding er relativt lav (9 til 33%), og lægemiddelinteraktioner, som

involverer fortrængning på bindingsstedet, forventes ikke.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Mutagenicitet

Resultaterne af en lang række mutagenicitetstest in vitro og in vivo tyder på, at aciclovir

sandsynligvis ikke udgør nogen genetisk risiko for mennesker.

Karcinogenicitet

Der blev ikke fundet karcinogene virkninger af aciclovir i langtidsundersøgelser på rotter

og mus.

Teratogenicitet

dk_hum_30324_spc.doc

Side 11 af 14

Systemisk administration af aciclovir ved internationalt accepterede standardtest

frembragte ikke embryotoksiske eller teratogene virkninger på kaniner, rotter eller mus.

Undersøgelser på dyr tyder på, at aciclovir er cytotoksisk i høje doser.

I en ikke-standard test på rotter ses føtale abnormaliteter, men kun efter så høje subkutane

doser, at der opstod maternel toksicitet. Den kliniske relevans af disse fund er ikke kendt.

Fertilitet

Hovedsagelig reversible bivirkninger på spermatogenesen i forbindelse med samlet

toksicitet hos rotter og hunde er kun blevet rapporteret ved aciclovirdoser, der langt

overskrider dem, der anvendes terapeutisk. To-generationsundersøgelser på mus afslørede

ingen virkning af (peroralt administreret) aciclovir på fertilitet.

Der er ingen erfaring med virkningen af Aciclovir ”Pfizer” på human fertilitet. Aciclovir

tabletter har vist sig ikke at have nogen afgørende virkning på spermtal, morfologi eller

mobilitet hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker.

Ved fremstillingen af det færdige produkt anvendes natriumhydroxid og/eller saltsyre til

justering af pH.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af de, der er

nævnt under pkt. 6.6.

Aciclovirnatrium er rapporteret at være uforligeligt med opløsninger af amifostin,

amsacrin, aztreonam, diltiazemhydrochlorid, dobutaminhydrochlorid,

dopaminhydrochlorid, fludarabinphosphat, foscarnetnatrium, idarubicinhydrochlorid,

meropenem, morfinsulfat, ondansetronhydrochlorid, pethidinhydrochlorid,

piperacillinnatrium, tazobactamnatrium, sargramostim og vinorelbintartrat.

Bakteriostatisk vand til injektion indeholdende parabener eller benzylalkohol må ikke

anvendes. Biologiske eller kolloide væsker (f.eks. blodprodukter, proteinholdige

opløsninger) er uforligelige med aciclovirnatrium.

6.3

Opbevaringstid

I ubrudt emballage: 2 år.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk in-use holdbarhed er vist i 12 timer ved 25

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart efter fortyndingen.

Hvis anvendelse ikke finder sted straks, er in-use opbevaringstider og –forhold før

anvendelse brugerens ansvar.

Såfremt fortyndingen udføres under validerede aseptiske forhold, kan produktet opbevares

i op til 12 timer ved stuetemperatur (højst 25

dk_hum_30324_spc.doc

Side 12 af 14

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klar, type I hætteglas af glas med butylgummiprop og aluminiumsforsegling med plastlåg

(flip-off). Pakninger med 5 hætteglas (250 mg/10 ml eller 500 mg/20 ml) pr. karton og et

enkelt hætteglas (1 g/40 ml) i en karton.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Aciclovir ”Pfizer” indeholder ingen konserveringsmidler. Fortynding skal derfor udføres

umiddelbart før brug under fuldt aseptiske forhold, og eventuel ubrugt opløsning skal

kasseres.

Opbevaring i køleskab frarådes, da der kan forekomme udfældning.

Til voksne anbefales anvendelse af infusionsposer indeholdende 100 ml infusionsvæske,

selv hvis dette vil give en koncentration af aciclovir væsentlig under 0,5%w/v. Således kan

en 100 ml infusionspose anvendes til enhver dosis mellem 250 mg og 500 mg aciclovir,

mens der skal anvendes 2 poser til doser mellem 500 og 1000 mg. Aciclovir ”Pfizer” bør

ikke fortyndes til en koncentration større end 5 mg/ml (0,5% w/v) til administration ved

infusion. Efter tilsætning af Aciclovir ”Pfizer” til en infusionsopløsning skal blandingen

rystes for at sikre grundig opblanding.

Til børn og nyfødte, hvor det er tilrådeligt at holde mængden af infusionsvæske på et

minimum, anbefales det, at fortynding sker på basis af 4 ml opløsning, (100 mg aciclovir)

tilsat til 20 ml infusionsvæske.

Ved fortynding i henhold til de anbefalede dosisregimer er Aciclovir ”Pfizer” forligeligt

med følgende infusionsvæsker:

Natriumchlorid 0,9% w/v til intravenøs infusion;

Natriumchlorid (0,18% w/v) og glucose (4% w/v) til intravenøs infusion;

Natriumchlorid (0,9% w/v) og glucose (5% w/v) til intravenøs infusion;

Natriumchlorid (0,45% w/v og glucose (2,5% w/v) til intravenøs infusion;

Natriumlaktat-blanding til intravenøs infusion (Hartmanns opløsning).

Ved fortynding af Aciclovir ”Pfizer” i henhold til ovenstående fås en

aciclovirkoncentration på højst 0,5% w/v.

Aciclovir ”Pfizer” 25 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder ingen

konserveringsmidler.

Hvis der forekommer synlig uklarhed eller krystallisering i opløsningen før eller under

infusion, skal præparationen kasseres.

dk_hum_30324_spc.doc

Side 13 af 14

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30324

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. februar 1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. november 2019

dk_hum_30324_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information