Aciclovir "1A Farma" 400 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Aktiv bestanddel:
ACICLOVIR
Tilgængelig fra:
1A Farma A/S
ATC-kode:
J05AB01
INN (International Name):
Zovirax
Dosering:
400 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
35293
Autorisation dato:
2005-07-29

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir 1A Farma, 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter

aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 1A Farma

Sådan skal du tage Aciclovir 1A Farma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aciclovir 1A Farma er et middel mod infektioner med herpesvirus. Aciclovir 1A Farma virker

ved at hæmme dannelsen af virus.

Du kan tage Aciclovir 1A Farma til:

behandling af herpes på hud og slimhinder.

behandling af helvedesild (herpes zoster).

langtidsbehandling af hyppige herpesinfektioner.

at forebygge herpes på hud og slimhinder, hvis du har dårligt immunforsvar.

behandling

af skoldkopper.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 1A Farma

Tag ikke Aciclovir 1A Farma:

hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6).

hvis du er allergisk over for valaciclovir (et andet lægemiddel mod herpes).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du tager Aciclovir 1A Farma mod helvedesild (herpes zoster), skal du starte

behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aciclovir 1A Farma:

hvis du er ældre og/eller hvis du har nedsat nyrefunktion.

hvis du får høje doser, skal du sørge for at drikke rigelig med væske under behandlingen.

hvis dit immunsystem er alvorligt svækket, og du får langvarig eller gentagen behandling

med Aciclovir 1A Farma, kan effekten af medicinen nedsættes med tiden.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Aciclovir 1A

Farma. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

mod urinsyregigt (probenecid)

mod for meget mavesyre (cimetidin)

mod astma og/eller kronisk obstruktiv lungesygdom (theophyllin)

efter en transplantation (mycophenolatmofetil)

Anden medicin kan påvirke virkningen af Aciclovir 1A Farma og Aciclovir 1A Farma kan

påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen

eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Aciclovir 1A Farma sammen med mad og drikke

Du kan tage Aciclovir 1A Farma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Aciclovir 1A Farma efter aftale med lægen. Tal med lægen,

hvis du har spørgsmål.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Aciclovir 1A Farma efter aftale med lægen. Tal med lægen,

hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir 1A Farma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Aciclovir 1A Farma indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Aciclovir 1A Farma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage Aciclovir 1A Farma, tabletter med et glas vand.

Tabletterne har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletterne, så de er nemmere at

sluge. Tabletterne kan ikke deles i to lige store doser.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Herpes på hud og slimhinder:

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen i 5 dage.

Helvedesild og skoldkopper:

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen i 7 dage.

Hvis du tager Aciclovir 1A Farma mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst

muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din

læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning.

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat immunforsvar:

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Brug til børn:

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:

2 – 14 år: Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om

dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning.

Under 2 år: Enten 1 tablet på 200 mg 2 gange om dagen eller ½ tablet på 200 mg (i alt 100

mg) 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens

anvisning.

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis barnet har nedsat immunforsvar:

2 – 14 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen.

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 5 gange om dagen.

Skoldkopper:

Over 6 år:

1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage.

2 – 6 år:

1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen i 5 dage.

Under 2 år:

1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen i 5 dage.

Børn skal normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage.

Tal med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Aciclovir 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aciclovir 1A Farma end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring.

Hvis du har glemt at tage Aciclovir 1A Farma

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aciclovir 1A Farma

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er

hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt straks læge.

Nyresmerter og akut nyresvigt med kvalme opkastninger, almen sløjhed og aftagende

urinproduktion.

Kontakt læge eller skadestue.

Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Hovedpine, svimmelhed.

Kvalme, opkastning, diaré, mavesmerter.

Kløe, udslæt, øget følsomhed af huden for lys.

Træthed, feber.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Nældefeber, hårtab.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber,

skal du straks kontakte læge.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

Rysten, usikre bevægelser, talebesvær, døsighed.

Psykiske forstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Aciclovir 1A Farma kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren og

nyrerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir 1A Farma 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Aciclovir

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat, Copovidon, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Aciclovir 1A Farma 200 mg: Hvid, rund tablet, med delekærv på den ene side.

Aciclovir 1A Farma 400 mg: Hvid, hvælvet, rund tablet, med delekærv på den ene side.

Aciclovir 1A Farma 800 mg: Hvid, hvælvet, aflang tablet, med delekærv på begge sider.

Pakningsstørrelser:

200 mg: 25 stk. og 100 stk.

400 mg: 70 stk.

800 mg: 35 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller:

Salutas GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

April 2017

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information