Accusol 35 Kalium 4 mmol/l 4 mmol/l hæmodiafiltreringsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-03-2021

Aktiv bestanddel:
CALCIUMCHLORIDDIHYDRAT, Glucose, vandfri, GLUCOSEMONOHYDRAT, KALIUMCHLORID, MAGNESIUMCHLORIDHEXAHYDRAT, NATRIUMCHLORID, NATRIUMHYDROGENCARBONAT
Tilgængelig fra:
Nikkiso Belgium
ATC-kode:
B05ZB
INN (International Name):
CALCIUMCHLORIDDIHYDRAT, Glucose, anhydrous, GLUCOSEMONOHYDRAT, potassium chloride, MAGNESIUMCHLORIDHEXAHYDRAT, sodium chloride, sodium bicarbonate
Dosering:
4 mmol/l
Lægemiddelform:
hæmodiafiltreringsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
38468
Autorisation dato:
2006-03-08

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Sådan bliver du behandlet med Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l er en hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske.

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l ordineres, hvis du har forbigående eller kronisk nyresvigt.

Det renser dit blod for affaldsprodukter og det justerer syre/base- og saltindholdet i dit blod. Som

substitutionsvæske i hæmodiafiltrering og hæmofiltrering kan det også anvendes som en kilde af salte

og vand.

Accusol 35-opløsninger leveres i en PVC-fri tokammerpose. De to kamre er adskilt med en lang

forsegling (forseglingen mellem kamrene). Før brug skal indholdet af de to kamre af Accusol 35

blandes. Dette gøres ved først at åbne den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene) og bagefter

åbne den korte SafetyMoon forsegling nær tilkoblingsporten.

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l kan gives til dig, specielt hvis du har et lavt kaliumindhold i blodet.

Accusol 35-opløsninger må kun bruges af eller under ledelse af en læge.

Lægen kan give dig Accusol 35 Kalium 4 mmol/l for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE OM ACCUSOL 35 KALIUM 4 MMOL/L

Inden behandlingen påbegyndes, vil din læge sikre, at der er god adgang til vene og arterie. Lægen vil

også sikre, at du ikke har høj risiko for blødning.

Accusol 35-opløsninger findes med forskellige kalium- og glucosekoncentrationer. Dit indhold af

kalium og glucose i blodet overvåges nøje for at sikre, at den mest egnede Accusol 35-formulering

benyttes.

Du må ikke få Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, hvis:

du ikke har god adgang til vener og/eller arterier.

du har en forhøjet risiko for blødning.

du har et højt indhold af bicarbonat i dit blod.

kaliumniveauet i dit blod er for højt.

du har en lidelse, der gør, at det aktuelle syre/base-indhold i dit blod kan blive forværret.

du har nyresvigt, hvor affaldsprodukter fra din blodbane ikke kan fjernes ved hæmofiltration.

Advarsler og forsigtighedsregler

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l må kun bruges af eller under ledelse af en læge med erfaring i

hæmofiltrerings-, hæmodialyse- eller hæmodiafiltreringsteknikker.

Din læge vil

måle syreindholdet samt indholdet af forskellige salte og affaldsprodukter i dit blod.

sørge for, at niveauerne er korrekte og nøje overvåge dem under din behandling.

sikre, at væskebalancen i din krop opretholdes.

kontrollere dit blodglucoseniveau nøje, særlig hvis du er diabetiker.

måle dit blods kaliumniveau regelmæssigt.

sikre, at indholdet af de to kamre blandes lige inden brug ved først at åbne den lange

forsegling (forseglingen mellem kamrene) og herefter den korte SafetyMoon forsegling nær

tilkoblingsporten. Hvis lægen indgiver en ikke-blandet væske, kan bicarbonatniveauet i dit

blod øges. Dette kan medføre bivirkninger, som f.eks. kvalme, sløvhed, hovedpine,

uregelmæssige hjerteslag eller åndenød.

Brug af anden medicin sammen med Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, kan det påvirke eller interagere med anden medicin.

Hvis du er diabetiker, vil dit glucoseniveau blive målt omhyggeligt. Din dosis af insulin

reguleres efter behov, da denne opløsning indeholder glucose.

Hvis du tager D-vitamin, eller medicin der indeholder kalcium, kan kalciumniveauet i dit blod

ændre sig.

Hvis du tager tilskud af natriumbicarbonat, har du en forhøjet risiko for unormale salt- og

alkaliniveauer (alkalose) i dit blod.

Hvis du bruger hjertemedicin, de såkaldte hjerteglycosider, har du muligvis brug for tilskud af

kalium. Din læge vil overvåge dig nøje under behandlingen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin. Han eller hun

vil vurdere fordele og risici ved brug af Accusol 35 Kalium 4 mmol/l.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED ACCUSOL 35 KALIUM 4 MMOL/L

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Afhængigt af behandlingen vil din læge give dig Accusol 35 Kalium 4 mmol/l via slangen fra

dialysemaskinen.

Den behandling, du får ved hæmofiltrering, hæmodialyse eller hæmodiafiltrering, vil afhænge af din

kliniske diagnose, lægeundersøgelsen, laboratorieresultaterne og din respons over for behandlingen.

Din læge vil bestemme den passende formulering og mængde af Accusol 35 Kalium 4 mmol/l-

opløsning til din kliniske tilstand.

Hvor meget og hvor ofte?

Din læge fastlægger og justerer hvor hurtigt eller hvor meget opløsning, du skal have.

Mængden af væske afhænger af, hvordan Accusol 35 Kalium 4 mmol/l anvendes.

Hvis du er voksen eller ældre, og

du behandles for kronisk nyresvigt med Accusol 35 Kalium 4 mmol/l som substitutionsvæske,

skal du have 7 til 35 ml/kg/time eller mere.

du behandles for forbigående nyresvigt med Accusol 35 Kalium 4 mmol/l som

substitutionsvæske, skal du have 20 til 35 ml/kg/time eller mere.

du behandles for kronisk eller forbigående nyresvigt med Accusol 35 Kalium 4 mmol/l som

dialysevæske, bestemmes mængden af opløsning af hyppighed og varighed af behandlingen.

Hvis du har fået for meget Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Accusol 35 Kalium 4

mmol/l.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Du kan også opleve andre bivirkninger. De skyldes ikke nødvendigvis opløsningerne eller

behandlingen. De mulige bivirkninger, som kan opstå, er:

Nedsat (hypovolæmi) eller forøget (hypervolæmi) mængde kropsvæske

For lavt (hypotension) eller forhøjet (hypertension) blodtryk

Meget lavt blodfosfat (hypofosfatæmi)

Forstyrrelse i alkaliniveauet i blodet (alkalose)

Kvalme

Opkastning

Muskelkramper

Blødningsforstyrrelser

Infektion

Åndenød, uregelmæssig vejrtrækning (forårsaget af luftbobler der kommer ind i din blodbane)

Forstyrrelser i de forskellige saltniveauer i dit blod (f.eks. forstyrrelser i natrium, kalium,

calcium i dit blod)

Øget blodstørkning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke nedkøles eller fryses.

Brug ikke Accusol 35 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Lægen vil kontrollere, om opløsningen er klar og posen ubeskadiget.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Medicinens navn

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske.

Sammensætningen af Accusol 35 Kalium 4 mmol/l opløsning er:

Indholdsstoffer

Per 1000 ml Accusol 35 kalium 4 mmol/l

Store kammer ‘A’

Calciumchloriddihydrat

0,343 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,136 g

Natriumchlorid

7,52 g

Kaliumchlorid

0,398 g

Glucose monohydrat

1,47 g

Lille kammer ‘B’

Natriumhydrogencarbonat

13,4 g

Ionisk sammensætning af færdig opløsning er:

Per 1000 ml Accusol 35

Calcium (Ca

1,75 mmol

Magnesium (Mg

0,5 mmol

Natrium (Na

140 mmol

Kalium (K

4 mmol

Chlorid (Cl

113,3 mmol

Vandfri glucose

5,55 mmol

Hydrogencarbonat (HCO

35 mmol

Teoretisk osmolaritet

300 mosm/l

Den 5000 ml færdige opløsning er et resultat af blanding med 3750 ml af opløsning ‘A’ med 1250 ml

af opløsning ‘B’.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker, saltsyre, natriumhydroxid og dinatriumphosphat

dihydrat.

Udseende og pakningstørrelser

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l leveres i en kasse indeholdende to 5 liters PVC-frie tokammerposer.

Hver pose er pakket i en yderpose.

Opløsningen i posen er klar og farveløs.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Nikkiso Belgium

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgien

Telefon (Belgien): +32 (0)16 781770

Telefon (Danmark): +45 808 20142

Fremstillere

Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar

County Mayo - Irland

Serumwerk Bernburg AG

Hallesche Landstrasse 105b

06406 Bernburg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Accusol 35 Kalium 4 mmol/l på

www.produktresume.dk.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Information til sundhedspersonalet

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Sammensætning

Per 1000 ml Accusol 35

Store kammer ’A’

Calciumchloriddihydrat

0,343 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,136 g

Natriumchlorid

7,52 g

Kaliumchlorid

0,398 g

Glucose monohydrat

1,47 g

Lille kammer ’B’

Natriumhydrogencarbonat

13,4 g

Færdig opløsning efter blanding

Per 1000 ml Accusol 35

Calciumchloriddihydrat

0,257 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,102 g

Natriumchlorid

6,12 g

Kaliumchlorid

0,298 g

Vandfri glucose

1,0 g

Natriumhydrogencarbonat

2,94 g

Svarende til følgende ioniske sammensætning:

Ionisk sammensætning af færdig

opløsning

Per 1000 ml

Accusol 35

Calcium (Ca

1,75 mmol

Magnesium (Mg

0,5 mmol

Natrium (Na

140 mmol

Kalium (K

4 mmol

Chlorid (Cl

113,3 mmol

Vandfri glucose

5,55 mmol

Hydrogencarbonat (HCO

35 mmol

Teoretisk osmolaritet

300 mosm/l

Den 5000 ml færdige opløsning er et resultat af blanding af 3750 ml af opløsning ’A’ med

1250 ml af opløsning ’B’.

Den færdige opløsnings pH-værdi er mellem 7,0 – 7,5.

Tallet “35” i navnet angiver opløsningens bufferkoncentration (hydrogencarbonat = 35

mmol/l).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske.

Accusol 35 er en steril, pyrogenfri, klar og farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Accusol 35 er indiceret til behandling af akut og kronisk nyresvigt, som substitutionsopløsning

til hæmofiltrering og hæmodiafiltrering og som dialyseopløsning til hæmodialyse og

hæmodiafiltrering.

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l er primært beregnet til patienter med hypokaliæmi og

normokaliæmi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til hæmofiltrering, hæmodialyse og hæmodiafiltrering.

Accusol 35 som substitutionsopløsning

Mængden af substitutionsvæske, der skal anvendes til voksne, bestemmes af

ultrafiltreringshastigheden og fastsættes i hvert enkelt tilfælde for at sikre en passende

elektrolytvæskebalance.

Voksne:

Kronisk nyresvigt: 7 - 35 ml/kg/time,

Akut nyresvigt: 20 - 35 ml/kg/time,

Ældre: som til voksne

Den ordinerende læge kan på basis af patientens kliniske tilstand justere disse anbefalinger om

væskevolumen.

Accusol 35 kan indgives i det ekstrakorporale blodkredsløb enten i præ- og/eller post-

fortyndet tilstand, som lægen har ordineret.

Accusol 35 som dialysevæske

Ordination og mængden af dialysevæske afhænger af behandlingsmåden, hyppighed og

varighed af behandlingen og vælges af den ordinerende læge på basis af patientens kliniske

tilstand.

Indgivelse:

Hæmodialyse: via dialysatorens dialysekammer.

Hæmofiltrering: via den arterielle eller venøse blodslange.

Efter yderposen er fjernet, åbnes den lange forsegling med det samme (forseglingen mellem

kamrene) for at blande de to opløsninger. Herefter åbnes den korte SafetyMoon forsegling

(forseglingen nær tilkoblingsporten) for at muliggøre administration af den blandede

opløsning. Se pkt. 6.6 for regler for destruktion og anden håndtering.

4.3

Kontraindikationer

Opløsningsafhængige kontraindikationer

Hyperkaliæmi.

Metabolisk alkalose.

Hæmofiltrerings- / hæmodialyse- / hæmodiafiltreringsafhængig kontraindikation som følge af

selve den tekniske procedure:

Nyresvigt med forøget hyperkatabolisme i tilfælde, hvor uræmiske symptomer ikke

længere kan lindres med hæmofiltrering.

Utilstrækkelig blodstrøm fra vaskulær adgang.

Hvis der er en høj risiko for blødning på grund af systemisk antikoagulation.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Accusol 35 opløsning må kun bruges af eller under ledelse af en læge med erfaring i

hæmofiltrerings-, hæmodialyse- eller hæmodiafiltreringsteknikker.

Bundfældning af opløsningen kan i sjældne tilfælde forekomme flere timer efter

terapistart, og hvis der dannes bundfald, skal Accusol 35 opløsningen og CRRT-

slangerne udskiftes omgående, og patienten skal overvåges nøje.

Væskebalance skal omhyggeligt overvåges.

Syre-base-balance skal omhyggeligt overvåges.

Ligeledes skal elektrolytbalance (chloræmi, fosfatæmi, calciæmi, magnesiæmi og

natriæmi) overvåges regelmæssigt for at opdage enhver mulig ubalance.

Kaliæmi skal overvåges regelmæssigt før og under behandling. Hvis hypokaliæmi er til

stede eller begynder at udvikles, kan det være nødvendigt at give et tilskud af kalium.

Hvis hyperkaliæmi begynder at udvikles, kan der være indikation for at øge

filtreringshastigheden og/eller skifte til en substitutionsvæske med en lavere

kaliumkoncentration samt træffe de sædvanlige foranstaltninger til intensiv medicinsk

behandling.

Blodglucoseniveauer skal overvåges nøje, særlig hos patienter med diabetes.

Hvis den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene) ikke åbnes (dvs. kun den korte

SafetyMoon forsegling nær tilkoblingsporten åbnes), og opløsningen i det lille kammer

“B” bliver givet, kan der opstå alkalose. De mest almindelige kliniske tegn / symptomer

på alkalose er kvalme, letargi, hovedpine, arytmi, åndenød.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ved ordinering af Accusol 35 Kalium 4 mmol/l bør der tages hensyn til de mulige

interaktioner mellem denne behandling og andre ledsagebehandlinger for andre allerede

eksisterende tilstande.

Blodkoncentrationen af andre lægemidler kan ændres under hæmodialyse, hæmofiltrering

og hæmodiafiltrering.

Plasmaniveauer af kalium hos patienter, der bruger hjerteglykosider, skal overvåges

omhyggeligt på grund af en forøget risiko for hypokaliæmi forbundne arytmier.

Vitamin D og lægemidler, der indeholder calcium, kan øge risikoen for hypercalcæmi

(f.eks. kan calciumcarbonat virke som en chelator for kalium). Den supplerende

substitution af natriumbicarbonat kan øge risikoen for metabolisk alkalose.

4.6

Graviditet og amning

Der er ingen prækliniske eller kliniske oplysninger om brugen af Accusol 35 under graviditet

og amning. Accusol 35 bør kun gives til gravide og ammende kvinder, hvis det er klart

nødvendigt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er baseret på bivirkningsrapporter fra kliniske forsøg, som af den

forsøgsansvarlige blev vurderet til at være relaterede til Accusol (se 1) nedenfor), samt fra en

litteraturgennemgang (se 2) nedenfor).

Hyppigheden er blevet evalueret ud fra følgende kriterier: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

1) Kliniske forsøg

Organklasse

Bivirkning

(LLT termer

MedDRA 7.0)

Hyppighed

Procedure

relateret

Produkt

relateret

Metabolisme og

ernæring

Hypoglykæmi NOS

Sjælden

2) Litteraturgennemgang

Bivirkningerne anført nedenfor afspejler typen af bivirkninger, som kan blive rapporteret med

hæmofiltrerings- eller hæmodialysevæsker.

Mulige bivirkninger i forbindelse med behandlingen kan omfatte kvalme, opkastning,

muskelkramper, hypotension, blødning, koagulering, infektion og luftemboli.

Mulige bivirkninger i forbindelse med dette produkt kan omfatte metabolisk alkalose,

elektrolytforstyrrelser og/eller væskeubalancer: hypofosfatæmi, hypoglykæmi, hypo- og

hypervolæmi, hypo- og hypertension.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Overdosering bør ikke forekomme, hvis væske- og elektrolytbalancerne kontrolleres

regelmæssigt, som anbefalet i pkt. 4.4. Overdosering kan forårsage hypervolæmi og

elektrolytforstyrrelser. Disse symptomer kan korrigeres ved at justere

ultrafiltreringshastigheden og volumen af opløsning, der indgives.

Elektrolytubalancer bør behandles afhængigt af den specifikke elektrolytforstyrrelse.

5.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

5.1

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført i pkt. 5.5.

5.2

Opbevaringstid

Opbevaringstid

24 måneder ved opbevaring i yderposen.

Opbevaringstid efter blanding

Når Accusol 35 først er fjernet fra yderposen og blandet, bør det bruges i løbet af 24 timer.

5.3

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedkøles eller fryses.

5.4

Emballagetype og pakningsstørrelser

Accusol 35 opbevares i en PVC-fri tokammerpose fremstillet af en co-extruderet film af

polypropylen, polyamid samt en blanding af polypropylen, SEBS og polyethylen (Clear-Flex).

En lang forsegling (forseglingen mellem kamrene) adskiller de to kamre.

Det store kammer ‘A’ er udstyret med en medicinport, og det lille kammer ‘B’ er udstyret med

en indgangsport til tilslutning af et passende indgivelsessæt. En kort SafetyMoon forsegling

(forseglingen nær tilkoblingsporten) skal åbnes før at den blandede opløsning kan

administreres.

Tokammerposen leveres i en beskyttende gennemsigtig yderpose fremstillet af copolymerer.

Volumenen i beholderen efter blanding er 5000 ml (3750 ml i det store kammer og 1250 ml i

det lille kammer).

Accusol 35 er tilgængelig i kasser med 2 x 5000 ml.

5.5

Regler for destruktion og anden håndtering

Kontroller produktets integritet. Hvis en af forseglingerne er åbnet forinden, må posen

ikke bruges. Posen kasseres, hvis den er beskadiget.

Opløsningen må kun indgives, hvis den er klar.

Aseptisk teknik bør anvendes under hele proceduren.

Ledsagende medicin kan tilsættes via medicinporten i det store kammer. Medicinens

forligelighed skal kontrolleres før tilsætningen. Tilsæt medicinen, og aktiver omgående

den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene). Produktet skal anvendes omgående

efter enhver tilsætning af lægemiddel.

Når yderposen er fjernet, åbnes den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene) for

at blande de to opløsninger. Sørg for at den lange forsegling (forseglingen mellem

kamrene) er fuldstændig aktiveret, og de to opløsninger fuldstændig blandet. Herefter

åbnes den korte SafetyMoon forsegling (forsegling nær tilkoblingsporten) for at

muliggøre administration. Tilslut patientslangen og aktiver indgangsporten. Opløsningen

skal anvendes i løbet af 24 timer efter blanding.

Kassér al ubrugt resterende opløsning.

Kun til engangsbrug

Brug kun Accusol 35 med passende udstyr til overvågning af behandlingen.

6.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Nikkiso Belgium

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgien

Telefon (Belgien): +32 (0)16 781770

Telefon (Danmark): +45 808 20142

7.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

38468

22. februar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l,

hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

23041

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Sammensætning

Per 1000 ml Accusol 35

Store kammer ’A’

Calciumchloriddihydrat

0,343 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,136 g

Natriumchlorid

7,52 g

Kaliumchlorid

0,398 g

Glucose monohydrat

1,47 g

Lille kammer ’B’

Natriumhydrogencarbonat

13,4 g

Færdig opløsning efter blanding

Per 1000 ml Accusol 35

Calciumchloriddihydrat

0,257 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,102 g

Natriumchlorid

6,12 g

Kaliumchlorid

0,298 g

Vandfri glucose

1,0 g

Natriumhydrogencarbonat

2,94 g

Svarende til følgende ioniske sammensætning:

Ionisk sammensætning af

færdig opløsning

Per 1000 ml

Accusol 35

Calcium (Ca

1,75 mmol

Magnesium (Mg

0,5 mmol

Natrium (Na

140 mmol

Kalium (K

4 mmol

dk_hum_38468_spc.doc

Side 1 af 7

Chlorid (Cl

113,3 mmol

Vandfri glucose

5,55 mmol

Hydrogencarbonat (HCO

35 mmol

Teoretisk osmolaritet

300 mosm/l

Den 5000 ml færdige opløsning er et resultat af blanding af 3750 ml af opløsning ’A’ med

1250 ml af opløsning ’B’.

Den færdige opløsnings pH-værdi er mellem 7,0-7,5.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Tallet “35” i navnet angiver opløsningens bufferkoncentration (hydrogencarbonat = 35

mmol/l.)

4.

LÆGEMIDDELFORM

Hæmofiltrerings-, hæmodialyse- og hæmodiafiltreringsvæske, opløsning

Accusol 35 er en steril, pyrogenfri, klar og farveløs væske.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Accusol 35 er indiceret til behandling af akut og kronisk nyresvigt, som

substitutionsopløsning til hæmofiltrering og hæmodiafiltrering og som dialyseopløsning til

hæmodialyse og hæmodiafiltrering.

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l er primært beregnet til patienter med hypokaliæmi- og

normokaliæmi.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til hæmofiltrering, hæmodialyse og hæmodiafiltrering.

Accusol 35 som substitutionsopløsning

Mængden af substitutionsvæske, der skal anvendes til voksne, bestemmes af

ultrafiltreringshastigheden og fastsættes i hvert enkelt tilfælde for at sikre en passende

elektrolytvæskebalance.

Voksne

Kronisk nyresvigt: 7 - 35 ml/kg/time

Akut nyresvigt: 20 - 35 ml/kg/time

Ældre

Som til voksne.

Den ordinerende læge kan på basis af patientens kliniske tilstand justere disse anbefalinger

om væskevolumen.

Accusol 35 kan indgives i det ekstrakorporale blodkredsløb enten i præ- og/eller post-

fortyndet tilstand, som lægen har ordineret.

dk_hum_38468_spc.doc

Side 2 af 7

Accusol 35 som dialysevæske

Ordination og mængden af dialysevæske afhænger af behandlingsmåden, hyppighed og

varighed af behandlingen og vælges af den ordinerende læge på basis af patientens kliniske

tilstand.

Indgivelse

Hæmodialyse: Via dialysatorens dialysekammer.

Hæmofiltrering: Via den arterielle eller venøse blodslange.

Efter yderposen er fjernet, åbnes den lange forsegling med det samme (forseglingen

mellem kamrene) for at blande de to opløsninger. Herefter åbnes den korte SafetyMoon

forsegling (forseglingen nær tilkoblingsporten) for at muliggøre administration af den

blandede opløsning. Se pkt. 6.6 for regler for destruktion og anden håndtering.

5.3

Kontraindikationer

Opløsningsafhængige kontraindikationer

Hyperkaliæmi.

Metabolisk alkalose.

Hæmofiltrerings- / hæmodialyse- / hæmodiafiltreringsafhængig kontraindikation som følge

af selve den tekniske procedure:

Nyresvigt med forøget hyperkatabolisme i tilfælde, hvor uræmiske symptomer ikke

længere kan lindres med hæmofiltrering.

Utilstrækkelig blodstrøm fra vaskulær adgang.

Hvis der er en høj risiko for blødning på grund af systemisk antikoagulation.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Accusol 35 opløsning må kun bruges af eller under ledelse af en læge med erfaring i

hæmofiltrerings-, hæmodialyse- eller hæmodiafiltreringsteknikker.

Bundfældning af opløsningen kan i sjældne tilfælde forekomme flere timer efter

terapistart, og hvis der dannes bundfald, skal Accusol 35 opløsningen og CRRT-

slangerne udskiftes omgående, og patienten skal overvåges nøje.

Væskebalance skal omhyggeligt overvåges.

Syre-base-balance skal omhyggeligt overvåges.

Ligeledes skal elektrolytbalance (chloræmi, fosfatæmi, calciæmi, magnesiæmi og

natriæmi) overvåges regelmæssigt for at opdage enhver mulig ubalance.

Kaliæmi skal overvåges regelmæssigt før og under behandling. Hvis hypokaliæmi er til

stede eller begynder at udvikles, kan det være nødvendigt at give et tilskud af kalium.

Hvis hyperkaliæmi begynder at udvikles, kan der være indikation for at øge

filtreringshastigheden og/eller skifte til en substitutionsvæske med en lavere

kaliumkoncentration samt træffe de sædvanlige foranstaltninger til intensiv medicinsk

behandling.

Blodglucose niveauer skal overvåges nøje, særlig hos patienter med diabetes.

Hvis den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene) ikke åbnes (dvs. kun den

korte SafetyMoon forsegling nær tilkoblingsporten åbnes), og opløsningen i det lille

kammer “B” bliver givet, kan der opstå alkalose. De mest almindelige kliniske tegn /

symptomer på alkalose er kvalme, letargi, hovedpine, arytmi, åndenød.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ved ordinering af Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, bør der tages hensyn til de mulige

interaktioner mellem denne behandling og andre ledsagebehandlinger for andre allerede

eksisterende tilstande.

dk_hum_38468_spc.doc

Side 3 af 7

Blodkoncentrationen af andre lægemidler kan ændres under hæmodialyse,

hæmofiltrering og hæmodiafiltrering.

Plasmaniveauer af kalium hos patienter, der bruger hjerteglykosider, skal overvåges

omhyggeligt på grund af en forøget risiko for hypokaliæmi forbundne arytmier.

Vitamin D og lægemidler, der indeholder calcium, kan øge risikoen for hypercalcæmi

(f.eks. kan calciumcarbonat virke som en chelator for kalium). Den supplerende

substitution af natriumbicarbonat kan øge risikoen for metabolisk alkalose.

5.6

Graviditet og amning

Der er ingen prækliniske eller kliniske oplysninger om brugen af Accusol 35 under

graviditet og amning. Accusol 35 bør kun gives til gravide og ammende kvinder, hvis det

er klart nødvendigt.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

5.8

Bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er baseret på bivirkningsrapporter fra kliniske forsøg, som af

den forsøgsansvarlige blev vurderet til at være relaterede til Accusol (se 1) nedenfor), samt

fra en litteraturgennemgang (se 2) nedenfor).

Hyppigheden er blevet evalueret ud fra følgende kriterier: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

1) Kliniske forsøg

Organklasse

Bivirkning

(LLT termer

MedDRA 7.0)

Hyppighed

Procedure

relateret

Produkt

relateret

Metabolisme og

ernæring

Hypoglykæmi NOS

Sjælden

2) Litteraturgennemgang

Bivirkningerne anført nedenfor afspejler typen af bivirkninger, som kan blive rapporteret

hæmofiltrerings- eller hæmodialysevæsker.

Mulige bivirkninger i forbindelse med behandlingen kan omfatte kvalme, opkastning,

muskelkramper, hypotension, blødning, koagulering, infektion og luftemboli.

Mulige bivirkninger i forbindelse med dette produkt kan omfatte metabolisk alkalose,

elektrolytforstyrrelser og/eller væskeubalancer: hypofosfatæmi, hypoglykæmi, hypo- og

hypervolæmi, hypo- og hypertension.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

dk_hum_38468_spc.doc

Side 4 af 7

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: http://www.meldenbivirkning.dk

5.9

Overdosering

Overdosering bør ikke forekomme, hvis væske- og elektrolytbalancerne kontrolleres

regelmæssigt, som anbefalet i pkt. 4.4. Overdosering kan forårsage hypervolæmi og

elektrolytforstyrrelser. Disse symptomer kan korrigeres ved at justere

ultrafiltreringshastigheden og volumenet af opløsning, der indgives.

Elektrolytubalancer bør behandles afhængigt af den specifikke elektrolytforstyrrelse.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 05 ZB. Hæmofiltrater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Accusol 35 er farmakologisk inaktiv. Opløsningen består af ioner i lignende

koncentrationer som det fysiologiske niveau i plasma.

Som substitutionsopløsning leverer Accusol 35 en kontinuerlig kilde af elektrolytter og

vand til hydrering og virker som alkaliniserende stof.

Som dialyseopløsning fjerner Accusol 35 metaboliske affaldsprodukter fra blodet og

bidrager til at styre serumelektrolytter og/eller væskeubalancer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant, da de aktive stoffer i Accusol 35 er farmakologisk inaktive og nær de

fysiologiske plasmakoncentrationer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen prækliniske data, der anses for relevante for den kliniske sikkerhed,

med undtagelse af de oplysninger, der findes i de øvrige punkter af dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

Saltsyre (pH-justering)

Natriumhydroxid (pH justering)

Dinatriumphosphat dihydrat

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført i pkt. 6.6.

dk_hum_38468_spc.doc

Side 5 af 7

6.3

Opbevaringstid

24 måneder ved opbevaring i yderposen.

Efter blanding

Når Accusol 35 først er fjernet fra yderposen og blandet, bør det bruges i løbet af 24 timer.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedkøles eller fryses.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En PVC-fri tokammer pose fremstillet af en co-extruderet film af polypropylen, polyamid

samt en blanding af polypropylen, SEBS og polyethylen (Clear-Flex). En lang forsegling

(forseglingen mellem kamrene) adskiller de to kamre.

Det store kammer ‘A’ er udstyret med en medicinport, og det lille kammer ‘B’ er udstyret

med en indgangsport til tilslutning af et passende indgivelsessæt. En kort SafetyMoon

forsegling (forseglingen nær tilkoblingsporten) skal åbnes før at den blandede opløsning

kan administreres.

Tokammerposen leveres i en beskyttende gennemsigtig yderpose fremstillet af

copolymerer.

Volumenen i beholderen efter blanding er 5000 ml (3750 ml i det store kammer og 1250

ml i det lille kammer).

Pakningsstørrelser: Kasse med 2×5000 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Kontroller produktets integritet. Hvis en af forseglingerne er åbnet forinden, må posen

ikke bruges. Posen kasseres, hvis den er beskadiget.

Opløsningen må kun indgives, hvis den er klar.

Aseptisk teknik bør anvendes under hele proceduren.

Ledsagende medicin kan tilsættes via medicinporten i det store kammer. Medicinens

forligelighed skal kontrolleres før tilsætningen. Tilsæt medicinen, og aktiver omgående

den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene). Produktet skal anvendes

omgående efter enhver tilsætning af lægemiddel.

Når yderposen er fjernet, åbnes den lange forsegling (forseglingen mellem kamrene)

for at blande de to opløsninger. Sørg for at den lange forsegling (forseglingen mellem

kamrene) er fuldstændig aktiveret, og de to opløsninger fuldstændig blandet. Herefter

åbnes den korte SafetyMoon forsegling (forsegling nær tilkoblingsporten) for at

muliggøre administration. Tilslut patientslangen og aktiver indgangsporten.

Opløsningen skal anvendes i løbet af 24 timer efter blanding.

Kassér al ubrugt resterende opløsning.

-

Kun til engangsbrug

-

Brug kun Accusol 35 med passende udstyr til overvågning af behandlingen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Nikkiso Belgium

Industriepark 6

3300 Tienen

Belgien

dk_hum_38468_spc.doc

Side 6 af 7

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

38468

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. marts 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. februar 2021

dk_hum_38468_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information