4XLA BASE

Primær information

 • Handelsnavn:
 • 4XLA BASE (BIOCIDE)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • 4XLA BASE (BIOCIDE)
  Holland
 • Sprog:
 • hollandsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 116446E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

4XLA Base

116446E

1 / 11

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

4XLA Base

Productcode

116446E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Biocide

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Biocide. Manuele spray - en wismethode

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.

Iepenhoeve 7a + 7b

3438 MR, Nieuwegein Nederland 030 6082222

NLCustomerServices@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

030 6082222

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

030 2748888

Datum van

samenstelling/herziening

30.11.2015

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

2 / 11

Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke

landelijke wetgeving.

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Opmerkingen

Geen gevaarlijke ingrediënten

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Spoelen met veel water.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Geen bijzondere maatregelen bekend.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

3 / 11

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Was de handen na gebruik. Voor persoonlijke bescherming zie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

4 / 11

paragraaf 8.

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-25 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Biocide. Manuele spray - en wismethode

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor wettelijke grenswaarden zijn vastgelegd.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

5 / 11

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: Kleurloos

Geur

: Chloor

11.0 - 11.45, 100 %

Vlampunt

Niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

> 100 °C

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

1.0 - 1.02

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet van toepassing

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

6 / 11

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: 4 h Acute toxiciteitsschattingen : > 20 mg/l

Acute dermale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

7 / 11

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

8 / 11

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0,1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Verdund product kan door toilet worden gespoeld.

Verontreinigde verpakking

: Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat en federale

regelgeving

Europese afvalstoffenlijst

: 200130 - niet onder 20 01 29 vallende detergenten

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

9 / 11

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet-gevaarlijke goederen

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

minder dan 5 %: Chloorbleekmiddelen

Bevat: Desinfectiemiddelen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

ABM code

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

Dit product is een biocide en in Nederland toegelaten in

overeenstemming met de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en

Biociden (WGB).

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van andere afkortingen

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; ADN - Europese overeenkomst betreffende

het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese

overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(ADR-overeenkomst).; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw -

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie;

ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx -

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

10 / 11

Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS

Noodschema;

ErCx

Concentratie

verbonden

groei

respons;

Globaal

geharmoniseerd systeem; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA -

Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de

uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

- Halfmaximale

remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Internationale

maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISO - Internationale

organisatie voor standaardisering; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie;

LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL -

Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere

wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL

- Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op

laadcapaciteit; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO;

OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare,

bioaccumulatieve en toxische stof; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese

Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen

ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende

ontledingstemperatuur;

- Veiligheidsinformatieblad; TRGS

- Technisch voorschrift over

gevaarlijke

stoffen;

Verenigde

Naties;

vPvB

Zeer

moeilijk

afbreekbaar

zeer

bioaccumulatief; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); KECI - Koreaanse

inventarislijst van bestaande chemicaliën; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen

(VS); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; IECSC - Inventarislijst van bestaande

chemische stoffen in China; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ISHL -

Industriële

Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); PICCS

Philippijnse inventarislijst

chemicaliën en chemische stoffen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig

voor de voortplanting; GLP - Goede laboratoriumspraktijk

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Geen uitgangsstoffen, niet gevaarlijk

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

4XLA Base

116446E

11 / 11

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Biocide. Manuele spray - en wismethode

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs,

amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Eindgebruiksectoren

SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie,

onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Procescategorieën

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen

PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-

gespecialiseerde voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van

verwerkingshulpmiddelen in open systemen

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her