3D TRASAR 3DT250

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115785E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

25-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - serbisk

27-11-2017

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 12

PUNKT 1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

3D TRASAR® 3DT250

Stoftype

Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

KØLEVANDSBEHANDLING

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TLF.: +44 (0)1606 74488

NALCO DANMARK ApS

HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL

2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK

TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

+47-22-33-69-99 Danmark

+45 82 12 12 12 Giftinformationscentral

Udstedelse-/revisionsdato::

04.12.2012

Version nummer:

PUNKT 2.

FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Ætsende på metaller - Kategori 1

H290

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Sikkerhedssætninger

P202

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P262

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 12

P314

Søg lægehjælp ved ubehag.

Supplerende information:

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets

klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

% (w/w)

Klassificering i henhold til

forordning (EC) nr. 1272/2008

Klassificeret i henhold

til 67/548/EF

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EF-Nr.: 253-733-5

CAS-Nr.: 37971-36-1

REACH No.: 01-2119436643-39

10.0 - 30.0

Ætsende på metaller 1 : H290

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

PUNKT 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I

tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT

Skyl det berørte område med vand. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

ØJENKONTAKT

Skyl omgående øjet med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg straks læge.

INDTAGELSE

Søg læge. Fremkald ikke opkastning uden at have rådspurgt en læge. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles

munden, og der gives vand at drikke.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLPSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Der forventes ingen skadelige virkninger.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 12

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Dette produkt forventes ikke at brænde med mindre alt vandet er kogt væk. Organiske rester kan være

antændelige. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle COx ved brand. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelse af brandfarlig

hydrogengas. Kan udvikle nitrogenoxider ved brand. Kan udvikle phosphoroxider ved brand.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

PUNKT 6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede

nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til

området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i

punkt 8. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Indberettes til relevante offentlige

sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder. Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. Rør

ikke ved spildt materiale.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet

må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

Overfladevand må ikke forurenes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller

ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede

overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 12

bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13

(Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i

punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke

dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Brug egnet beskyttelsesudstyr som

anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes.

Nødbruser skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises,

drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Overvej om der skal være nødbruser og

øjenskyllefaciliteter på arbejdsstedet. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig

spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra baser.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

Rustfrit stål 304, CPVC (stiv), Polypropylen (stiv), Polyethylen (stiv), HD-polyethylen

UEGNET BYGNINGSMATERIALE

Messing, Neopren, Polyurethan, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at

afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

KØLEVANDSBEHANDLING

PUNKT 8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Dette produkt indeholder ingen stoffer med fastsatte grænseværdier.

DNEL

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 12

Komponenter:

Anvendelse:

Eksponeringsvej:

Potentielle

sundhedseffekter:

Værdi:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Arbejdstagere

Indånding

kortvarigt - systemisk

15 mg/m3

Arbejdstagere

langvarigt - systemisk

4.2 mg/kg

Arbejdstagere

Indånding

langvarigt - systemisk

15 mg/m3

PNEC

Komponenter:

Værdi:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Ferskvand

3.33 mg/l

Havvand

0.33 mg/l

Mellemliggende frigivelse

10.42 mg/l

100 mg/l

Jord

1.47 mg/kg

Jord

1 mg/kg

Oralt

90 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Almindelig ventilation anbefales.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Anvend sikkerhedsbriller med sideskærme. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrydning.

Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler.

Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Anvend standardbeskyttelsesudstyr. Heldragt anbefales, hvis der er risiko for kraftig eksponering. Den gældende

europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Ved normal omgivelsestemperatur er der ikke behov for åndedrætsværn mod damp. Hvis produktet opvarmes

eller hvis der kan dannes aerosoler, anbefales det at anvende halvmaske med filter. Valg af passende

filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 12

filtertyper: P Den gældende europæiske standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I

nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet

åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet

beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, vedligeholdelse og eftersyn.

PUNKT 9.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Ravfarvet

Lugt

Neutral

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data.

pH (100.0 %)

< 2

FLYDEPUNKT

-4.1 °C

STARTKOGEPUNKT /

KOGEPUNKTSINTERVAL

Ingen tilgængelige data.

FLAMMEPUNKT

Ikke anvendeligt

FORDAMPNINGSHASTIGHED

Ingen tilgængelige data.

BRANDFARE (fast, gas)

Ingen tilgængelige data.

NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

DAMPTRYK

Ingen tilgængelige data.

DAMPMASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

Relativ massefylde

1.16 (15.5 °C)

MASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

OPLØSELIGHED I VAND

Helt

OKTANOL/VAND

FORDELINGSKOEFFICIENT (log

Kow)

Ingen tilgængelige data.

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

DEKOMPONERINGSTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

VISKOSITET

17.0 cst (20.0 °C)

EKSPLOSIVE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

OXIDERENDE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Ingen tilgængelige data.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 12

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Undgå ekstreme temperaturer.

10.5 Materialer, der skal undgås:

Baser Kontakt med stærke baser (f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid (kaustisk),

kaliumhydroxid, calciumhydroxid (kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme, skvulpen eller

kogning og giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand:

Carbonoxider, Kvælstofoxider, Phosphoroxider

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Akut oral toksicitet

LD50: > 2,000 mg/kg, Rotte(Hun), OECD 423, Test-emne:

Produkt

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Dette produkt forventes ikke at fremkalde overfølsomhed.

Genotoksicitet

Vurdering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som

kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 12

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Enkel STOT-eksponering

Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akut oral toksicitet

LD50: > 6,500 mg/kg, Rotte, EU B.1

Akut dermal toksicitet

LD50: > 4,000 mg/kg, Rotte, EU B.3

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 24 h

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471

In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat:

negativ, OECD 476

Kromosom forkokortelses test in vitro, Resultat: negativ,

OECD 473

Vurdering

In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Fosterbeskadigelse

Rotte, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD 414

Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Rotte, Oralt, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Målorganer: ingen data tilgængelige

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

Produkt:

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet

Forventes ikke at være skadelig for vandorganismer.

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet.

Forventes ikke at udvise kronisk giftighed for vandorganismer

Komponenter:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 12

Toksicitet overfor fisk

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebrafisk, OECD 203

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnie (Daphnia magna), OECD

Toksicitet overfor alger

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(grønalger), OECD 201

Toksicitet overfor bakterier

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Spildevandsmikroorganismer, OECD

Toksicitet overfor fisk

(Kronisk toksicitet)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebrafisk, OECD 204

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

(Kronisk toksicitet)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnie (Daphnia magna),

OECD 211

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

De organiske stofferne i dette præparat forventes at være let

biologisk nedbrydelige.

Komponenter:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biologisk nedbrydelighed

30 - 40 %, Resultat: Ikke naturlig bionedbrydelig.,

Ekspositionsvarighed: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Produkt:

Bioakkumulering

Dette præparat eller materiale forventes ikke at

bioakkumuleres.

Komponenter:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakkumulering

Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet

Delen i vandet forventes at være opløselig eller spredbar.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:

Vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være

persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne

blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget

persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Produkt:

Yderligere økologisk

ikke anvendelig

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 12

information

PUNKT 13.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Alt kemisk affald er en

potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb,

vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 04 - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

andet end det, der er nævnt i 16 03 03

PUNKT 14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

ikke anvendelig

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 12

brugeren:

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II

til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke anvendelig

PUNKT 15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

"NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM" (det tidligere "USDA List of Proprietary

Substances & Non-Food Compounds"):

NSF Registration number for this product is: 141333

Produktet accepteres til behandling af køle- og retortvand (G5) i og omkring madforarbejdningsområder. -

Produktet accepteres til behandling af koge-, damp- og/eller kølesystemer (G7), hvor hverken det behandlede

vand eller den producerede damp må komme i kontakt med spiselige produkter i og omkring

madfremstillingsområdet.

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program,

bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

PUNKT 16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H290 - Kan ætse metaller.

REVIDERET INFORMATION: Afsnit: 7 2 4 6 11

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt

i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i

god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen

garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer.

Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktlitteratur. Til alle andre

anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre

sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale,

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 12

statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere

mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individer, der håndterer dette produkt, bør

informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt

venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med

ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver

(herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS,

IUCLID, ERIcards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsedato :

04.12.2012

Version nummer :

Udarbejdet af:

SHE Department

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel

og 0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information