3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115958E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

25-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - serbisk

27-11-2017

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 15

PUNKT 1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

3D TRASAR® 3DT226

Stoftype

Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

KØLEVANDSBEHANDLING

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TLF.: +44 (0)1606 74488

NALCO DANMARK ApS

HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL

2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK

TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato::

26.09.2012

Version nummer:

PUNKT 2.

FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Ætsende på metaller - Kategori 1

H290

Hudætsning/-irritation - Kategori 2

H315

Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2

H319

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering -

Kategori 3

H335

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Kategori 2

H411

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Xi, LOKALIRRITERENDE

N, MILJØFARLIGT

R36/37/38, R51/53

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 15

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Indeholder: Phosphorsyre, Zinkchlorid

Farepiktogrammer:

Signalord: Advarsel

Faresætninger:

H290

Kan ætse metaller.

H315

Forårsager hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P234

Opbevares kun i den originale beholder.

P260

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

P302 + P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P312

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets

klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

% (w/w)

Klassificering i henhold til

forordning (EC) nr. 1272/2008

Klassificeret i henhold

til 67/548/EF

Phosphorsyre

Indeks-Nr.: 015-011-00-6

EF-Nr.: 231-633-2

CAS-Nr.: 7664-38-2

REACH No.: 01-2119485924-24

5.0 - 10.0

Hudætsning/-irritation 1B : H314

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 15

Zinkchlorid

Indeks-Nr.: 030-003-00-2

EF-Nr.: 231-592-0

CAS-Nr.: 7646-85-7

5.0 - 10.0

Akut toksicitet 4 : H302

Hudætsning/-irritation 1B : H314

Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

: H410

C, N

R22, R34, R50/53

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EF-Nr.: 253-733-5

CAS-Nr.: 37971-36-1

REACH No.: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Ætsende på metaller 1 : H290

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

PUNKT 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I

tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Søg straks læge.

HUDKONTAKT

Søg straks læge. Tag forurenet tøj af. Vaskes før genanvendelse. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15

minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks læge.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles

munden, og der gives vand at drikke. Hvis personen er bevidstløs, må der ikke gives noget gennem munden,

læg personen i natostilling, check åndedræt og puls. Giv kunstigt åndedræt, hvis det er nødvendigt.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLPSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Vandtåge kan anvendes til afkøling af lukkede beholdere.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 15

Skum, Kuldioxid, Tørt pulver, Et andet slukningsmiddel, som er egnet til Klasse B brande, Ved store brande

anvendes vandtåge, som grundigt gennemvæder det brændende materiale.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ikke brandfarligt eller brændbart. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelse af

brandfarlig hydrogengas. Områder, hvor produktet er splidt er meget glatte.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

PUNKT 6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede

nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til

området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i

punkt 8. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun

udføres at uddannet personale. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt.

Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet

må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

Dette produkt kan udgøre en risiko overfor vandigt økosystem, hvis det ledes ud i miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller

ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede

overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for

bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13

(Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i

punkt 13 (Bortskaffelse).

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 15

PUNKT 7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Hold

beholdere lukket, når de ikke anvendes. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild,

lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes.

Nødbruser skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises,

drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Øjenskyllefacilitet og nødbruser skal forefindes. Hvis tøjet

er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug. Man skal altid

vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af

dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Egnet brandslukningsudstyr skal

være tilgængeligt såvel på opbevaringsstedet som i nærheden heraf. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.

Opbevares adskilt fra baser.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve kompatibiliteten inden

anvendelse.

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

KØLEVANDSBEHANDLING

PUNKT 8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Kilde

Ingrediens(er)

Kategori:

mg/m3

Danmark

Phosphorsyre

Zinkchlorid som Zn

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

OVERVÅGNINGSMETODER

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og

analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)

Metode

Analyse

Absorbant

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 15

Phosphorsyre

US NIOSH (USA): 7903

Ionkromatografi

Kiselgel

Zinkchlorid

US NIOSH (USA): 7030

Atomabsorptionsspektroskopi

Celluloseesterfilter

DNEL

Komponenter:

Anvendelse:

Eksponeringsvej:

Potentielle

sundhedseffekter:

Værdi:

Phosphorsyre

Arbejdstagere

Indånding

langvarigt - lokal

2.92 mg/m3

Zinkchlorid

Arbejdstagere

langvarigt - systemisk

8.3 mg/kg

Arbejdstagere

Indånding

langvarigt - systemisk

1 mg/m3

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Arbejdstagere

Indånding

kortvarigt - systemisk

15 mg/m3

Arbejdstagere

langvarigt - systemisk

4.2 mg/kg

Arbejdstagere

Indånding

langvarigt - systemisk

15 mg/m3

PNEC

Komponenter:

Værdi:

Zinkchlorid

Ferskvand

0.0206 mg/l

Havvand

0.0061 mg/l

0.052 mg/l

Jord

117.8 mg/kg

Jord

35.6 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Ferskvand

3.33 mg/l

Havvand

0.33 mg/l

Mellemliggende frigivelse

10.42 mg/l

100 mg/l

Jord

1.47 mg/kg

Jord

1 mg/kg

Oralt

90 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Almindelig ventilation anbefales. Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær

kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinkskab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 15

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske

standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: PVC. . Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrydning.

Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler.

Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Det anbefales at anvende overall, kemikalieresistent forklæde og gummistøvler ved håndtering af dette produkt.

Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske

med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af

de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: B-P Den gældende europæiske

standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med

ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves

åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring,

vedligeholdelse og eftersyn.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne inde.

PUNKT 9.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Klar Gul

Lugt

Syrlig

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data.

pH (100.0 %)

FLYDEPUNKT

-10.2 °C

STARTKOGEPUNKT /

KOGEPUNKTSINTERVAL

Ingen tilgængelige data.

FLAMMEPUNKT

Minimum > 100 °C PMCC

FORDAMPNINGSHASTIGHED

Ingen tilgængelige data.

BRANDFARE (fast, gas)

Ingen tilgængelige data.

NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

DAMPTRYK

Ingen tilgængelige data.

DAMPMASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

Relativ massefylde

1.24 (15.5 °C)

MASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

OPLØSELIGHED I VAND

Helt

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 15

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

OKTANOL/VAND

FORDELINGSKOEFFICIENT (log

Kow)

Ingen tilgængelige data.

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

DEKOMPONERINGSTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

VISKOSITET

34.5 cst (20.0 °C)

EKSPLOSIVE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

OXIDERENDE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Kontakt med stærke baser (f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid (kaustisk),

kaliumhydroxid, calciumhydroxid (kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme, skvulpen eller

kogning og giftige dampe.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Undgå ekstreme temperaturer.

10.5 Materialer, der skal undgås:

Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret

ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe. Baser Kontakt med stærke baser

(f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid (kaustisk), kaliumhydroxid, calciumhydroxid

(kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme, skvulpen eller kogning og giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand:

Ingen kendte

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 15

Akut oral toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Vurdering

Indeholder ingen indholdsstoffer listet som et mutagent stof

Kræftfremkaldende

egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som

kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Enkel STOT-eksponering

Bemærkninger: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

Komponenter:

Phosphorsyre

Akut oral toksicitet

LD50: ca. 2,600 mg/kg, Rotte, OECD 423, GLP: Nej

Akut toksicitet ved indånding

LC50: 5.337 mg/l, 1 h, Kanin, OECD 403, Test-emne: Aerosol,

Analogislutning

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Ætsende, EPA 16 CFR 1500.41, 24 h

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471

In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat:

negativ, OECD 476

Kromosom forkokortelses test in vitro, Resultat: negativ,

OECD 473

Vurdering

In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Zinkchlorid

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 15

Akut oral toksicitet

LD50: ca. 1,100 mg/kg, Mus, OECD 401, GLP: Nej

Akut dermal toksicitet

LD50: > 2,000 mg/kg, Kanin, OECD 402, Analogislutning

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Alvorligt irriterende, 5 d

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Mus, Resultat: Negative, Analogislutning

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471, Analogislutning

Kromosom forkokortelses test in vitro, Resultat: negativ, GLP:

In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat:

negativ, Andre retningslinier

Genotoksicitet in vivo

Kromosomaberration in vivo, Mus, Resultat: positiv

Vurdering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Rotte, Oralt, NOAEL: F1: 7.5 mg/kg, OECD 416, GLP: Nej

Vurdering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Fosterbeskadigelse

hamster, Oralt, NOAEL: 42.5 mg/kg, 42.5 mg/kg, Andre

retningslinier, Analogislutning

Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Rotte, Oralt, 91 d, NOAEL: 31.52 mg/kg, OECD 408,

Analogislutning

Målorganer: ingen data tilgængelige

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akut oral toksicitet

LD50: > 6,500 mg/kg, Rotte, EU B.1

Akut dermal toksicitet

LD50: > 4,000 mg/kg, Rotte, EU B.3

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 24 h

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471

In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat:

negativ, OECD 476

Kromosom forkokortelses test in vitro, Resultat: negativ,

OECD 473

Vurdering

In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Fosterbeskadigelse

Rotte, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD 414

Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Rotte, Oralt, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 15

Målorganer: ingen data tilgængelige

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

Produkt:

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Komponenter:

Phosphorsyre

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet

Skadelige effekter på vandorganismer på grund af pH-skift

Zinkchlorid

Toksicitet overfor fisk

LC50: 0.169 mg/l, 96 h, Regnbueørred, ASTM E-729-88

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

EC50: 0.670 mg/l, 48 h, Daphnie (Ceriodaphnia dubia),

OECD 202

Toksicitet overfor alger

NOEC: < 1 mg/l, 72 h, Grønalger (Selenastrum

capricornutum), OECD 201

Toksicitet overfor bakterier

EC50: 5.2 mg/l, 3 h, Spildevandsmikroorganismer, OECD

209, Analogislutning

Toksicitet overfor fisk

(Kronisk toksicitet)

NOEC: 0.199 mg/l, 30 d, Regnbueørred, OECD 215

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

(Kronisk toksicitet)

NOEC: 0.042 mg/l, 21 d, Daphnie (Daphnia magna), EPA

OPPTS 850.1300

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksicitet overfor fisk

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebrafisk, OECD 203

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnie (Daphnia magna), OECD

Toksicitet overfor alger

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(grønalger), OECD 201

Toksicitet overfor bakterier

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Spildevandsmikroorganismer, OECD

Toksicitet overfor fisk

(Kronisk toksicitet)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebrafisk, OECD 204

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

(Kronisk toksicitet)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnie (Daphnia magna),

OECD 211

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

De organiske stofferne i dette præparat forventes at være

naturligt biologisk nedbrydelige.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 15

Komponenter:

Phosphorsyre

Biologisk nedbrydelighed

test videnskabeligt ubegrundet

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biologisk nedbrydelighed

30 - 40 %, Resultat: Ikke naturlig bionedbrydelig.,

Ekspositionsvarighed: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Produkt:

Bioakkumulering

Indeholdte stoffer har bioakkumulationspotentiale.

Komponenter:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakkumulering

Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet

Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at

forblive i vand.

Komponenter:

Zinkchlorid

Spredning til forskellige

miljøer

test videnskabeligt ubegrundet

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:

Vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være

persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne

blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget

persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Produkt:

Yderligere økologisk

information

ikke anvendelig

PUNKT 13.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Alt kemisk affald er

en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb,

vandløb eller floder.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

13 / 15

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

UN 3264

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Phosphorsyre, Zinkchlorid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

UN 3264

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Phosphorsyre, Zinkchlorid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

UN 3264

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Phosphorsyre, Zinkchlorid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

Ja (Marine Pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II

til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke anvendelig

PUNKT 15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

14 / 15

"NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM" (det tidligere "USDA List of Proprietary

Substances & Non-Food Compounds"):

NSF Registration number for this product is: 141255

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program,

bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

CANADA

Emnet/emnerne i dette produkt er inkluderet i eller fritaget fra Domestic Substance List (DSL).

De kemiske ingredienser i dette produkt er på 8(b) listen (40 CFR 710).

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 3 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)

Danmark

2212593

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

For nogle af stofferne i blandingen er der foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H290 - Kan ætse metaller.

H302 - Farlig ved indtagelse.

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R22 - Farlig ved indtagelse.

R34 - Ætsningsfare.

R36/37/38 - Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

REVIDERET INFORMATION: Afsnit: 4 5 6 8 14

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

15 / 15

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt

i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i

god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen

garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer.

Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktlitteratur. Til alle andre

anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre

sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale,

statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere

mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individer, der håndterer dette produkt, bør

informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt

venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med

ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver

(herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS,

IUCLID, ERIcards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsedato :

26.09.2012

Version nummer :

Udarbejdet af:

SHE Department

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel

og 0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information