05-SUPER CONTACT CLEANER

Primær information

 • Handelsnavn:
 • 05-SUPER CONTACT CLEANER (KAY)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • 05-SUPER CONTACT CLEANER (KAY)
  Finland
 • Sprog:
 • spansk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 915011
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

1 / 11

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

SUPER CONTACT CLEANER

Produktkod

915011-05

Användning av ämnet eller

blandningen

Avfettningsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Produkten säljs klar för användning.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Ugns-/Grillrengöringsmedel. Spray

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 91 (Belgien)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

+32 13 67 06 91 (Belgien)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

20.06.2014

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Ej något farligt ämne eller blandning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

2 / 11

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Tilläggsmärkning:

Särskild märkning av vissa

blandningar

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på

begäran

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificering

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

Koncentration

Bensylalkohol

100-51-6

202-859-9

01-2119492630-38

Xn; R20/22

Akut toxicitetKategori 4; H302

Akut toxicitetKategori 4; H332

>= 2.5 - < 5

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid nedsväljning

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Inga särskilda åtgärder behövs.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

3 / 11

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

4 / 11

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering

För personligt skydd se avsnitt 8. Tvätta händerna efter hantering.

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

0 °C till 50 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Ugns-/Grillrengöringsmedel. Spray

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

CAS-nr.

Beståndsdelar

Värdesort

(Exponeringssät

Kontrollparametra

Uppdatering

Grundval

100-51-6

Bensylalkohol

HTP-värden 8h

10 ppm

45 mg/m3

2009-07-01

FI OEL

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

En komponent i denna produkt kan sönderfalla så att vätesulfid

(svavelväte, H2S) bildas. H2S-koncentrationerna i produktens

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

5 / 11

vätskefas är < 0.1% (1000ppm). Koncentrationerna ovanför

vätskeytan kan variera.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: Emulsion.

Färg

: opak, vit

Lukt

: aromatisk

pH-värde

10.0 - 11.4, 100 %

Flampunkt

inte tillämplig, Understödjer ej förbränning.

Lukttröskel

inga tillgängliga data

Smältpunkt/fryspunkt

inga tillgängliga data

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

> 100 °C

Avdunstningshastighet

inga tillgängliga data

Brandfarlighet (fast form,

gas)

inga tillgängliga data

Övre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Nedre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Ångtryck

inga tillgängliga data

Relativ ångdensitet

inga tillgängliga data

Relativ densitet

0.9 - 1.1

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

inga tillgängliga data

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

inga tillgängliga data

Självantändningstemperatur

inga tillgängliga data

Termiskt sönderfall

inga tillgängliga data

Viskositet, kinematisk

inga tillgängliga data

Explosiva egenskaper

inga tillgängliga data

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

inga tillgängliga data

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

6 / 11

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Toxicitet

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: 4 h Uppskattad akut toxicitet : > 20 mg/l

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

7 / 11

enstaka exponering

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Bensylalkohol

LD50 råtta: 1,620 mg/kg

Akut dermal toxicitet

: Bensylalkohol

LD50 kanin: 2,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Bensylalkohol

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

8 / 11

96 h LC50 Fisk : > 100 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

inga tillgängliga data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

En substans/mixtur som inte består av några beståndsdelar som

bedöms vara antingen beständiga, bioackumulativa och giftiga

(PBT) eller mycket beständiga och mycket bioackumulativa

(vPvB) på nivån 0,1 % eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med

lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

Europeiska avfallskatalogen

: 200130 - Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

9 / 11

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Ej farligt gods

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullständig text på R-fraser

R20/22

Farligt vid inandning och förtäring.

Fullständig text på H-Angivelser

H302

Skadligt vid förtäring.

H332

Skadligt vid inandning.

Fullständig text på andra förkortningar

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

10 / 11

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

Bensylalkohol

100-51-6

202-859-9

Inandning

Bensylalkohol

100-51-6

202-859-9

Ej vägledande ämne

Ögon

Ej vägledande ämne

vattenmiljö

Ej vägledande ämne

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

Bensylalkohol

0.09 hPa

44 g/l

11.48

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Ugns-/Grillrengöringsmedel. Spray

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPER CONTACT CLEANER

915011-05

11 / 11

användargrupper

konsumenter)

Slutanvändningssektorer

SU22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Processkategorier

PROC10: Applicering med roller eller strykning

PROC11: Icke-industriell sprayning

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

processhjälpmedel i öppna system

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her