לאסטאקפט

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Aktiv bestanddel:
ALCAFTADINE 0.25 %
Tilgængelig fra:
ALLERGAN ISRAEL LTD
Lægemiddelform:
OPHTHALMIC SOLUTION
Indgivelsesvej:
OCULAR
Fremstillet af:
ALLERGAN INC., USA
Terapeutiske indikationer:
Lastacaft ™ is an H1 histamine receptor antagonist indicated for the prevention of itching associated with allergic conjunctivitis.
Autorisationsnummer:
150333358000
Autorisation dato:
2013-07-01

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information