Zurampic

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
lesinurad
Dostupné s:
Grünenthal GmbH
ATC kód:
M04AB05
INN (Mezinárodní Name):
lesinurad
Terapeutické skupiny:
Antiguty přípravky
Terapeutické oblasti:
Hyperurikémie
Terapeutické indikace:
Přípravek Zurampic, v kombinaci s allopurinolem, je indikován k adjuvantní léčbu hyperurikemie pacientů se dnou (s nebo bez tofů), pokud nebylo dosaženo cílové hladiny kyseliny močové s přiměřenou dávkou xantin oxidázy inhibitor sám.
Přehled produktů:
Revision: 4
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003932
Datum autorizace:
2016-02-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/003932

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

09-03-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-07-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

06-07-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

06-07-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

09-03-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zurampic 200 mg potahované tablety

lesinuradum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zurampic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zurampic užívat

Jak se přípravek Zurampic užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zurampic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zurampic a k čemu se používá

Přípravek Zurampic obsahuje léčivou látku lesinurad a používá se k léčbě dny u dospělých pacientů

snížením hladiny kyseliny močové v krvi. Přípravek Zurampic se musí užívat spolu s alopurinolem

nebo febuxostatem, což jsou léky označované jako "inhibitory xantin oxidázy" a jsou také používány

k léčbě dny prostřednictvím snížení množství kyseliny močové v krvi.

Lékař Vám předepíše přípravek Zurampic v případě, že Váš současný lék nekontroluje Vaše

onemocnění dnou. Přípravek Zurampic musíte užívat společně s alopurinolem nebo s febuxostatem.

Jak přípravek Zurampic účinkuje:

Dna je typem zánětlivého postižení kloubu (artritidy) a je způsobena hromaděním krystalů z kyseliny

močové v oblasti kloubů. Přípravek Zurampic zastavuje toto hromadění tím, že snižuje množství

kyseliny močové v krvi a tak může zabránit dalšímu poškozování kloubů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zurampic užívat

Neužívejte přípravek Zurampic:

jestliže jste alergický(á) na lesinurad nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte „syndrom nádorového rozpadu“ - rychlý rozpad nádorových buněk, který může

vést k vysokým hladinám kyseliny močové v krvi

jestliže máte „Lesch-Nyhanův syndrom“ - vzácné dědičné onemocnění, které začíná v dětství a

vyznačuje se velkým množstvím kyseliny močové v krvi

pokud Vaše ledviny fungují velmi špatně nebo máte postižení ledvin v konečném stádiu

pokud Vám byla transplantována ledvina

pokud docházíte na dialýzu.

Neužívejte přípravek Zurampic, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste

jistý(á), zeptejte se lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat Zurampic.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zurampic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Všímejte si nežádoucích účinků

Přípravek Zurampic může způsobit vážné problémy s ledvinami (viz bod 4), které se objevují častěji,

pokud se přípravek Zurampic užívá samotný (viz bod 3). Lékař Vás může požádat, abyste si nechal(a)

vyšetřit funkci ledvin.

Informujte lékaře před zahájením léčby přípravkem Zurampic, pokud máte nebo jste měl(a) srdeční

selhání nebo jiné problémy se srdcem.

Jestliže se dna zhoršuje

Někteří lidé mohou mít více záchvatů dny (vzplanutí dny), když začnou užívat přípravek Zurampic a

v průběhu prvních týdnů nebo měsíců léčby. Pokud k tomu dojde, užívejte přípravek Zurampic dále a

poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Léčivý přípravek působí dále na snížení hladiny kyseliny

močové. Pokud budete užívat přípravek Zurampic podle rady lékaře, budou záchvaty dny postupně

méně časté.

Lékař Vám může předepsat další léky, např. "kolchicin" a nesteroidní protizánětlivé léky "NSA". Tyto

přípravky napomáhají předcházení záchvatům dny (náhlá nebo silná bolest a otok kloubů) nebo léčí

tyto příznaky. Lékař Vám poradí, jak dlouho máte tyto další léky užívat.

Testy a kontrolní vyšetření

Lékař bude kontrolovat funkci Vašich ledvin před zahájením léčby a během léčby přípravkem

Zurampic. Lékař může zvážit ukončení léčby přípravkem Zurampic, pokud krevní testy ukážou změny

funkce ledvin (zvýšení hladiny kreatininu v krvi) nebo, pokud se dostaví známky postižení

ledvin.

Lékař Vám může poradit, abyste léčbu přípravkem Zurampic znovu zahájil(a), když se funkce ledvin

zlepší.

Děti a dospívající

Užívání přípravku Zurampic se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Zurampic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat. Je to proto, že přípravek Zurampic může ovlivňovat účinek

jiných léků. Některé jiné léky též mohou ovlivňovat účinek přípravku Zurampic.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků, protože

může dojít k vzájemnému ovlivnění s přípravkem Zurampic a lékař by měl být informován:

kyselina acetylsalicylová – k léčbě horečky a bolesti - v dávkách nad 325 mg denně

léky k léčbě vysokého krevního tlaku, např. amlodipin

léky k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi, např. simvastatin

flukonazol - k léčbě plísňových infekcí

amiodaron - k léčbě nepravidelného srdečního rytmu

kyselina valproová, valpromid nebo karbamazepin – k léčbě epileptických záchvatů (křečových

stavů), poruch nálady a k prevenci migrény

sildenafil - k léčbě erektilní dysfunkce

antikoncepce - k zabránění těhotenství, včetně perorální antikoncepce (např. "pilulky"), injekce,

náplasti a implantáty

rifampicin – k léčbě tuberkulózy

warfarin- k prevenci a k léčbě krevních sraženin vznikajících v nohách, plicích, mozku a srdci.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů (nebo si nejste jisti), poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Zurampic užívat.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství nebo v období kojení byste neměla užívat přípravek Zurampic.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Zurampic.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Zurampic ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo

obsluhovat přístroje nebo stroje.

Přípravek Zurampic obsahuje laktózu

Tablety Zurampic obsahují laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Zurampic užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zurampic se musí užívat vždy spolu s ranní dávkou alopurinolu nebo febuxostatu. Nedodržení

těchto pokynů může zvýšit riziko nežádoucích účinků na ledviny (viz bod 4).

Jakou dávku užívat

Doporučená dávka je 1 tableta 200 mg jednou denně ráno. Neužívejte více než jednu (1) tabletu

přípravku Zurampic denně.

Užívání tohoto léku

užívejte ráno s jídlem a zapijte vodou

užívejte přípravek Zurampic ve stejnou dobu, jako Vaši ranní dávku „inhibitoru xantin

oxidázy“ - alopurinol nebo febuxostat. Pokud byste užíval(a) přípravek Zurampic samotný, je

pravděpodobnější výskyt problémů s ledvinami.

pijte hodně vody během dne. Dva litry je dostatečné množství.

Jestliže jste přestal(a) užívat inhibitor xantin oxidázy, musíte také přestat užívat přípravek

Zurampic. Zurampic nesmíte nikdy užívat bez „inhibitoru xantin oxidázy“. Nedodržení těchto

pokynů může zvýšit riziko nežádoucích účinků na ledviny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zurampic, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo jděte do nejbližší

nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zurampic

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Zurampic, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku. Počkejte a vezměte si dávku přípravku Zurampic s další ranní dávkou

alopurinolu nebo febuxostatu. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, pokud si nejste jist(a), jak užít

další dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zurampic

I když se již cítíte lépe, nepřestávejte užívat přípravek Zurampic, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky – méně časté – mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

Ihned přestaňte užívat přípravek Zurampic a navštivte ihned lékaře, pokud zaznamenáte některý

z následujících závažných nežádoucích účinků, neboť to mohou být známky postižení ledvin - můžete

potřebovat okamžitou lékařskou pomoc:

bolest v bocích (pod žebry a nad pánví),

pocit na zvracení (nevolnost), zvracení,

změny v močení nebo obtížné močení,

pocit únavy nebo špatný pocit (necítím se dobře) nebo ztráta chuti k jídlu.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté - postihují až 1 z 10 lidí

chřipka,

bolest hlavy,

zvýšené množství kreatininu v krvi – prokázené vyšetřením,

pálení žáhy (kyselý reflux – návrat žaludečních šťáv do jícnu).

Méně časté - postihují až 1 ze 100 lidí

ledvinové kameny,

dehydratace (ztráta příliš velkého množství vody z Vašeho těla).

Vzácné – postihují až 1 z 1000 lidí

kožní reakce zahrnující zčervenání, svědění kůže, vyrážku podobnou kopřivce a vyrážku na kůži

po oslunění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zurampic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zurampic obsahuje

Léčivou látkou je lesinurad.

Jedna potahovaná tableta (tableta) přípravku Zurampic 200 mg obsahuje lesinuradum 200 mg.

Dalšími složkami jsou:

jádro tablety: hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy (viz bod 2),

krospovidon, magnesium-stearát

potah tablety: hypromelóza, oxid titaničitý, triacetin, indigokarmín, brilantní modř FCF.

Jak přípravek Zurampic vypadá a co obsahuje toto balení

Zurampic 200 mg: modré oválné potahované tablety o rozměrech 5,7 x 12,9 mm s vyraženým

"LES200" na jedné straně.

Zurampic 200 mg tablety jsou dostupné v průhledných blistrech o velikosti balení 10, 28, 30 nebo 98

tablet v neperforovaných blistrech a 100 x 1 tablet v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Německo

Tel.: +49-241-569-0

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

България

Grünenthal GmbH

Teл.: + 49 241 569-0

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Magyarország

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

2300 København S

Tlf: +45 88883200

Malta

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Ελλάδα

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Polska

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

Hrvatska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

România

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ísland

Grünenthal GmbH

Sími: + 49 241 569-0

Slovenská republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Suomi/Finland

Grünenthal GmbH

Puh/Tel: + 49 241 569-0

Κύπρος

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tel: +46 (0)86434060

Latvija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zurampic 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje lesinuradum 200 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě

monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oválné modré tablety o rozměrech 5,7 x 12,9 mm s vyraženým „LES200“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Zurampic je indikován, v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy, k přídavné léčbě

hyperurikémie u dospělých pacientů se dnou (s tofy nebo bez tofů), pokud nebylo dosaženo cílových

hodnot kyseliny močové v séru odpovídající dávkou samotného inhibitoru xantin oxidázy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Zurampic je 200 mg jednou denně ráno. To je současně též maximální

dávka (viz bod 4.4).

Přípravek Zurampic tablety se musí podat současně s ranní dávkou inhibitoru xantin oxidázy, tj.

alopurinolem nebo febuxostatem. Doporučená minimální dávka alopurinolu je 300 mg, nebo 200 mg

u pacientů se středně závažným poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu [CrCl]

30-59 ml/min). Pokud je léčba inhibitorem xantin oxidázy přerušena, musí se přerušit i léčba

přípravkem Zurampic.

Pacienti mají být poučeni, že nedodržování těchto opatření může zvýšit riziko ledvinových příhod (viz

bod 4.4).

Pacienti mají být poučeni, že je nutné dodržovat pitný režim (např. 2 litry tekutin denně).

Cílová hodnota kyseliny močové v séru je nižší než 6 mg/100 ml (360 µmol/l). U pacientů s tofy nebo

přetrvávajícími symptomy onemocnění, je cílová hodnota menší než 5 mg/100 ml (300 µmol/l).

Kontrolu dosažení cílové hodnoty kyseliny močové v séru, lze provést již 4 týdny po zahájení léčby

přípravkem Zurampic.

Profylaxi vzplanutí dny kolchicinem nebo nesteroidními antirevmatiky (NSA) se doporučuje provádět

po dobu nejméně 5 měsíců od zahájení léčby (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let)

Úprava dávky v závislosti na věku není nutná (viz bod 5.2); avšak u starších pacientů je více

pravděpodobné snížení funkce ledvin (viz doporučené dávkování u poruchy funkce ledvin).

Zkušenosti u velmi starých pacientů (≥ 75 let) jsou omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Léčba přípravkem Zurampic se nesmí zahajovat u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl

méně než 30 ml/min), u pacientů v konečné fázi renálního onemocnění nebo u pacientů na dialýze (viz

body 4.3 a 4.4). Na základě svého mechanismu účinku nemusí být u těchto pacientů lesinurad účinný

(viz bod 5.1). Léčba přípravkem Zurampic se nesmí zahajovat u pacientů po transplantaci ledvin.

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl 30-89 ml/min) není nutná úprava

dávkování (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). Přípravek Zurampic je třeba používat opatrně u pacientů s CrCl 30

až méně než 45 ml/min (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída A a B) není nutná

úprava dávkování (viz bod 5.2). Použití přípravku Zurampic u pacientů se závažnou poruchou funkce

jater nebylo hodnoceno; a proto nelze dát doporučení pro dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zurampic u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Přípravek Zurampic se má užívat ráno s jídlem a zapít vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti se syndromem nádorového rozpadu nebo syndromem Lesch-Nyhan.

Těžké poškození funkce ledvin (CrCl menší než 30 ml/min), konečné stádium renálního onemocnění,

pacienti po transplantaci ledvin nebo pacienti na dialýze (viz bod 4.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Renální příhody

Léčba přípravkem Zurampic 200 mg v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy byla spojena se

zvýšeným výskytem zvýšených hladin sérového kreatininu, který má vztah ke zvýšenému vylučování

kyseliny močové ledvinami. Nežádoucí účinky spojené s funkcí ledvin se mohou objevit po zahájení

léčby přípravkem Zurampic (viz bod 4.8).Vyšší výskyt zvýšené hodnoty kreatininu v séru a

nežádoucích účinků závislých na funkci ledvin, včetně závažných nežádoucích účinků, byl pozorován

při užití přípravku Zurampic 400 mg, a to samostatně nebo v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy,

s nejvyšším výskytem, pokud byl přípravek Zurampic podáván v monoterapii. Přípravek Zurampic se

nemá užívat v monoterapii nebo v dávkách vyšších než je doporučená dávka.

Zkušenosti s přípravkem Zurampic u pacientů s odhadovanou CrCl (eCrCl) menší než 45 ml/min jsou

omezené, a proto se má přípravek Zurampic používat opatrně u pacientů s CrCl od 30 ml/min do méně

než 45 ml/min.

Funkce ledvin se má kontrolovat před zahájením podávání přípravku Zurampic a poté se má sledovat

v pravidelných intervalech, např. 4krát za rok na základě klinických aspektů, např. základní funkce

ledvin, objemové ztráty, souběžná onemocnění nebo souběžná medikace. Pacienti s koncentracemi

kreatininu v séru vyššími než 1,5násobek výchozí hodnoty se mají pečlivě monitorovat. Léčba

přípravkem Zurampic se má přerušit, pokud se sérový kreatinin zvýší na více než 2násobek výchozí

hodnoty nebo v případě absolutní hodnoty kreatininu vyšší než 4 mg/100 ml. Léčba u pacientů, kteří

hlásí příznaky, které mohou indikovat akutní nefropatii navozenou kyselinou močovou a zahrnují

bolesti v boku, nauzeu nebo zvracení, se má přerušit a urychleně je třeba změřit hodnotu kreatininu

v séru. Přípravek Zurampic se nesmí znovu nasadit bez vysvětlení jiných příčin pro abnormální

hladinu kreatinu v séru.

Kardiovaskulární onemocnění v anamnéze

Přípravek Zurampic se nedoporučuje u pacientů s nestabilní anginou pectoris, srdečním selháním

třídy III nebo IV podle NYHA, nekontrolovanou hypertenzí nebo po nedávném infarktu myokardu,

cévní mozkové příhodě, nebo s hlubokou žilní trombózou v posledních 12 měsících, neboť neexistuje

dostatek údajů. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním ve stabilizovaném stavu se má poměr

prospěch/riziko u každého pacienta hodnotit průběžně s ohledem na prospěch ze snížení hladiny

kyseliny močové ve srovnání s potenciálním zvýšením kardiovaskulárního rizika (viz bod 4.8).

Akutní záchvaty dny (vzplanutí dny)

Po zahájení léčby přípravkem Zurampic může dojít ke vzplanutí dny. Je to důsledek poklesu hladiny

kyseliny močové v séru vedoucí k mobilizaci urátu z tkáňových depozit. Doporučuje se provádět

profylaxi vzplanutí dny kolchicinem nebo NSA alespoň po dobu 5 měsíců po zahájení léčby

přípravkem Zurampic (viz bod 4.2).

Není nutné přerušovat léčbu přípravkem Zurampic v důsledku vzplanutí dny. Vzplanutí dny se má

řešit souběžně tak, jak je vhodné pro konkrétního pacienta. Dlouhodobá léčba přípravkem Zurampic

snižuje frekvenci vzplanutí dny.

Vliv genotypu CYP2C9

Pacienti známí jako pomalí metabolizátoři CYP2C9, se mají léčit s opatrností, neboť existuje

potenciálně zvýšené riziko ledvinových nežádoucích účinků (viz body 4.8 a 5.2).

Klinicky relevantní interakce s jinými léčivými přípravky

Substráty pro CYP3A

Lesinurad je slabým až středně silným induktorem CYP3A (viz bod 4.5). Indukční vliv lesinuradu se

má očekávat po 2 až 3 týdnech pravidelného souběžného podávání přípravku Zurampic. Doporučuje

se další monitorování lipidů a krevního tlaku u pacientů, kteří užívají citlivé substráty CYP3A jako

jsou hypolipidemika (např. lovastatin nebo simvastatin) nebo antihypertenzíva (např. amlodipin,

felodipin nebo nisoldipin), neboť jejich účinnost může být snížena (viz bod 4.5).

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce včetně perorální, injekční, transdermální a implantovatelné formy nemusí

být spolehlivá, pokud se souběžně podává přípravek Zurampic. Ženy v reprodukčním věku mají

používat další metody antikoncepce a nemají spoléhat pouze na hormonální antikoncepci, pokud

užívají přípravek Zurampic (viz body 4.5 a 4.6).

Velmi staří lidé (≥ 75 let)

Terapeutické zkušenosti u pacientů od 75 let jsou omezené. U těchto pacientů je třeba opatrnosti,

pokud jsou léčeni přípravkem Zurampic.

Sekundární hyperurikémie

Nebyly provedeny žádné studie u pacientů se sekundární hyperurikémií (včetně pacientů po

transplantacích).

Intolerance laktózy

Přípravek Zurampic obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek

neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Salicyláty

Salicyláty v dávkách vyšších než 325 mg denně mohou snižovat účinek lesinuradu na snížení hladiny

kyseliny močové v séru a nemají se podávat souběžně s přípravkem Zurampic. V placebem

kontrolovaných klinických studiích v kombinaci s alopurinolem nebo febuxostatem byl u pacientů,

kterým byla podávána nízká dávka kyseliny acetylsalicylové, pozorován konzistentní vliv na snížení

hladiny kyseliny močové v séru. Neexistují omezení pro dávky salicylátů 325 mg denně nebo nižší (tj.

protektivní kardiovaskulární podávání).

Thiazidová diuretika

U pacientů, kterým byla podávána thiazidová diuretika v placebem kontrolovaných klinických studiích

v kombinaci s alopurinolem nebo febuxostatem, byl pozorován konzistentní vliv na snížení hladiny

kyseliny močové v séru.

Farmakokinetické interakce

Vliv lesinuradu na jiné léčivé přípravky

Substráty CYP3A

Mírná až středně silná indukce CYP3A lesinuradem může snižovat plazmatickou expozici souběžně

podávaných léčiv, která jsou citlivými substráty CYP3A. V interakčních studiích provedených

u zdravých jedinců s přípravkem Zurampic a substráty CYP3A, snížil lesinurad plazmatické

koncentrace sildenafilu a amlodipinu. Inhibitory HMG-CoA reduktázy, které jsou citlivými substráty

CYP3A, mohou interagovat s lesinuradem. V pivotních klinických studiích vyžadoval vyšší podíl

pacientů užívajících hypolipidemika nebo antihypertenziva, které jsou substráty CYP3A změnu této

souběžné léčby, pokud byli léčeni přípravkem Zurampic 200 mg v kombinaci s inhibitorem xantin

oxidázy ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo v kombinaci s inhibitorem xantin

oxidázy (35 % vs. 28 %). Má se myslet na možnost snížené účinnosti souběžné léčby substráty pro

CYP3A a má se sledovat účinnost této léčby (např. krevní tlak a hladina cholesterolu) (viz bod 4.4).

Warfarin

V interakční studii provedené u zdravých jedinců s vícenásobnými dávkami

přípravku Zurampic

400 mg a jednotlivou dávkou warfarinu (25 mg) vedlo podávání lesinuradu ke snížení expozice

R-warfarinu (méně účinný enantiomer) a nemělo žádný vliv na S-warfarin (účinnější enantiomer).

Podávání lesinuradu dále vedlo k 6-8% snížení mezinárodního normalizovaného poměru (INR) a

protrombinového času (PT). Má se použít standardní monitorování INR a není třeba zavádět další

opatření.

Hormonální antikoncepce

Lesinurad je slabým až středně silným induktorem CYP3A, a proto může snižovat plazmatické

koncentrace některých hormonálních antikoncepčních přípravků, a tak snižovat antikoncepční

účinnost (viz body 4.4 a 4.6).

Substráty CYP2B6

Na základě údajů in vitro může být lesinurad slabým induktorem CYP2B6, ale tato interakce nebyla

studována v klinických podmínkách. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby se u pacientů monitorovala

snížená účinnost substrátů CYP2B6 (např. bupropion, efavirenz), pokud jsou podávány souběžně

s přípravkem Zurampic.

Na základě studií lékových interakcí u zdravých jedinců nebo pacientů s dnou, nemá přípravek

Zurampic klinicky významné interakce s NSA (naproxen a indometacin), kolchicinem, repaglinidem,

tolbutamidem, febuxostatem nebo alopurinolem. Přípravek Zurampic mírně snižuje expozici

oxypurinolu (substrát pro URAT1), hlavní metabolit alopurinolu; ovšem účinek na snižování hladiny

kyseliny močové v kombinaci s alopurinolem byl významně vyšší než pro každou z látek jednotlivě.

Vliv jiných léčivých přípravků na lesinurad

Inhibitory a induktory CYP2C9

Expozice lesinuradu se zvyšuje, pokud je podáván současně s inhibitory CYP2C9. Flukonazol, středně

silný inhibitor CYP2C9, zvyšoval AUC lesinuradu (56 %) a C

(38 %), stejně tak i množství

nezměněného lesinuradu vyloučeného močí. Další středně silné inhibitory CYP2C9, např. amiodaron,

mohou ovlivňovat farmakokinetiku lesinuradu podobným způsobem. Přípravek Zurampic se má

používat obezřetně u pacientů užívajících středně silné inhibitory CYP2C9. Očekává se, že expozice

lesinuradu bude snížena, pokud se podává souběžně s induktory CYP2C9 (např. karbamazepin,

středně silný induktor CYP2C9). Pokud se přípravek Zurampic podává souběžně s induktory

CYP2C9, doporučuje se monitorovat sníženou účinnost.

Rifampicin

Rifampicin, inhibitor OATPs a induktor CYP2C9, snižoval expozici lesinuradu a mírně snižoval

množství nezměněného lesinuradu vyloučeného močí bez klinicky relevantního vlivu. Důvodem pro

nepozorovanou interakci může být kombinace indukce CYP2C9 a inhibice OATP1B1 a 1B3.

Inhibitory epoxidhydrolázy

Inhibitory mikrozomální epoxidhydrolázy (mEH) (např. kyselina valproová, valpromid) mohou

interferovat s metabolismem lesinuradu. Lesinurad se nemá podávat souběžně s inhibitory mEH.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání lesinuradu těhotným ženám.

Studie na zvířatech neukazují na přímé či nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu.

(viz bod 5.3).

Jako preventivní opatření se upřednostňuje vyhnout se podávání přípravku Zurampic v průběhu

těhotenství. Ženy v reprodukčním věku nemají spoléhat pouze na hormonální antikoncepci, pokud

užívají přípravek Zurampic (viz body 4.4 a 4.5).

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u laboratorních potkanů prokázaly vylučování

lesinuradu do mléka. Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Přípravek Zurampic se nemá

užívat v průběhu kojení.

Fertilita

Vliv lesinuradu na fertilitu u lidí nebyl studován. U laboratorních potkanů nebyl prokázán žádný vliv

lesinuradu na páření nebo fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Lesinurad nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Zurampic 200 mg v kombinační léčbě byla hodnocena v klinických studiích

fáze 3 (včetně extenzí těchto studií). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v průběhu léčby

přípravkem Zurampic 200 mg byla chřipka, refluxní choroba jícnu, bolest hlavy a zvýšená hladina

kreatininu v krvi. Závažné nežádoucí účinky selhání ledvin, poškození funkce ledvin a nefrolitiáza

byly hlášeny méně často (méně než 1 případ na 100 pacientů) (viz Tabulka 1). Většina nežádoucích

účinků v klinických studiích byla mírných nebo střední intenzity a odezněla při pokračování v léčbě

přípravkem Zurampic. Nejčastějším nežádoucím účinkem vedoucím k přerušení léčby přípravkem

Zurampic byl zvýšený kreatinin v krvi (0,8 %).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány podle četnosti a tříd orgánových systémů. Frekvence výskytu

jsou definovány podle následující konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně

časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10000).

Tabulka 1 shrnuje nežádoucí účinky identifikované v klinických studiích u pacientů, kterým byl

podáván přípravek Zurampic 200 mg jednou denně v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy,

alopurinol nebo febuxostat.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a četnosti

Třída orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace

Chřipka

Poruchy imunitního

systému

Poruchy metabolismu a

výživy

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Dehydratace

Hypersenzitivita*

Gastrointestinální poruchy

Refluxní choroba

jícnu

Poruchy ledvin a

močových cest

Selhání ledvin **

Poškození ledvin

Nefrolitiáza

Vyšetření

Zvýšený kreatinin

v krvi

* Fotodermatóza, fotosenzitivní reakce, alergická dermatitida, pruritus a urtikárie.

** Zahrnuje preferenční termíny: selhání ledvin, chronické selhání ledvin a akutní selhání ledvin

Popis vybraných nežádoucích účinků

Renální příhody

Přípravek Zurampic zvyšuje vylučování kyseliny močové ledvinami, což může vést k přechodnému

zvýšení kreatinu v séru, nežádoucím účinkům souvisejícím s ledvinami a tvorbě ledvinových kamenů.

Doporučená dávka přípravku Zurampic je 200 mg jednou denně v kombinaci s inhibitorem xantin

oxidázy, i když byly studovány i jiné dávky.

Ve třech 12měsíčních placebem kontrolovaných klinických studiích s přípravkem Zurampic

v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy proti samotnému inhibitoru xantin oxidázy (placebo), se

hodnota kreatininu v séru zvýšila 1,5násobně až 2násobně ve srovnání s výchozí hodnotou u 3,9 %

pacientů, kterým byl podáván přípravek Zurampic 200 mg, u 10,0 % pacientů, kterým byl podáván

přípravek Zurampic 400 mg a u 2,3 % na placebu; alespoň 2násobně se zvýšila hladina kreatininu

v séru ve srovnání s výchozí hodnotou u 1,8% pacientů, kterým byl podáván přípravek Zurampic

200 mg, u 6,7 % pacientů, kterým byl podáván přípravek Zurampic 400 mg a u 0 % pacientů na

placebu. Tato zvýšení sérového kreatininu obvykle vymizela, většinou bez nutnosti přerušit léčbu.

Renální nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů léčených přípravkem Zurampic 200 mg (5,7 %) a

přípravkem Zurampic 400 mg (11,8 %) ve srovnání s placebem (4,5 %), což vedlo k přerušení léčby

v 1,2 %, 3,3 %, resp. 1 % případů (viz bod 4.4). Nejčastějším renálním nežádoucím účinkem byl

zvýšený kreatinin v krvi (4,3 % u přípravku Zurampic 200 mg, resp. 7,8 % u přípravku Zurampic

400 mg ve srovnání s 2,3 % u placeba). U pacientů se středně těžkým poškozením funkce ledvin, byl

výskyt renálních nežádoucích účinků podobný ve všech léčebných skupinách: Zurampic 200 mg

(12,7 %), Zurampic 400 mg (16,3 %) a placebo (13,3 %). Závažné renální nežádoucí účinky, např.

akutní selhání ledvin a poškození funkce ledvin byly hlášeny u pacientů léčených lesinuradem 400 mg

(1 %) a placebem (0,4 %) a u žádného pacienta užívajícího lesinurad 200 mg. Při zahrnutí

dlouhodobých extenzí studií byl výskyt závažných renálních nežádoucích účinků (včetně akutního

selhání ledvin), pro Zurampic 200 mg, resp. Zurampic 400 mg v kombinaci s inhibitorem xantin

oxidázy 0,4, resp. 1,4 na 100 paciento roků (viz body 4.2 a 4.4). Údaje z dlouhodobých extenzí studií

až do 24 měsíců potvrdily bezpečnostní profil pozorovaný v placebem kontrolovaných klinických

studiích.

V 6měsíční dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii s přípravkem Zurampic

v monoterapii, byly zaznamenány renální nežádoucí účinky a závažné renální nežádoucí účinky

(včetně akutního selhání ledvin) u 17,8 %, resp. 4,7 % pacientů na přípravku Zurampic 400 mg

v monoterapii a u žádného pacienta na placebu (viz body 4.2 a 4.4). Mezi závažnými renálními

nežádoucími účinky byly hlášeny: selhání ledvin, akutní selhání ledvin a poškození funkce ledvin

u 1,9 %, resp. 1,9 %, resp. 0,9 % pacientů na přípravku Zurampic 400 mg v monoterapii a u žádného

pacienta na placebu. Vzhledem k tomu, že výskyt závažných renálních nežádoucích účinků byl vyšší

v monoterapii ve srovnání s kombinační léčbou s inhibitory xantin oxidázy, přípravek Zurampic se

nesmí užívat v monoterapii (viz body 4.2 a 5.1).

Pacientům s anamnézou ledvinových kamenů byl povolen vstup do 12měsíčních studií s přípravkem

Zurampic v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy. V těchto studiích byl hlášen nežádoucí účinek

ledvinové kameny (nejčastěji nefrolitiáza) u pacientů léčených přípravkem Zurampic 200 mg (0,6 %),

Zurampic 400 mg (2,5 %) a u placeba (1,7 %).

Kardiovaskulární bezpečnost

V randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studiích s kombinační

léčbou byl výskyt pacientů s potvrzenými velkými nežádoucími kardiovaskulárními příhodami (úmrtí

z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda) na

100 paciento roků expozice: 0,71 (95% CI 0,23; 2,21) pro placebo, 0,96 (95% CI 0,36; 2,57) pro

Zurampic 200 mg a 1,94 (95% CI 0,97; 3,87) pro Zurampic 400 mg, když byly užívány v kombinaci

s inhibitorem xantin oxidázy. Kauzální vztah k přípravku Zurampic nebyl prokázán. Všichni pacienti

s velkými kardiovaskulárními příhodami léčení přípravkem Zurampic 200 mg měli v anamnéze

srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu nebo infarkt myokardu. Pozdější analýza v podskupinách

pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem na začátku léčby (definovaným jako tranzitorní

ischemická ataka, angina pectoris, srdeční selhání, infarkt myokardu, periferní cévní onemocnění

a/nebo cévní mozková příhoda) prokázala, že výskyt velkých nežádoucích kardiovaskulárních příhod

byl 1/52 pro placebo a 4/53 pro Zurampic 200 mg, pokud byl užíván v kombinaci s inhibitorem xantin

oxidázy.

Hypersenzitivita

V průběhu klinického programu s lesinuradem byly hlášeny vzácné případy hypersenzitivity

(fotodermatóza, fotosenzitivní reakce, alergická dermatitida, svědění a kopřivka). Žádný z těchto

nežádoucích účinků nebyl závažný a nevyžadoval hospitalizaci.

Další zvláštní populace

Pacienti s poškozením funkce ledvin

Nebyl zjištěn celkový rozdíl mezi pacienty s mírným a středně těžkým poškozením funkce ledvin

(cCrCl 30-89 ml/min) ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (viz body 4.2 a 5.2).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pro případy předávkování neexistuje žádná specifická léčba a příznaky předávkování nejsou

stanoveny. V případě předávkování se má u pacienta provádět symptomatická a podpůrná léčba,

včetně adekvátní hydratace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiuratika, přípravky zvyšující vylučování kyseliny močové

ATC kód: M04AB05

Mechanismus účinku

Lesinurad je selektivní inhibitor reabsorpce kyseliny močové, který inhibuje transportér kyseliny

močové URAT1. URAT1 je zodpovědný za větší část reabsorpce filtrované kyseliny močové z lumen

ledvinných tubulů. Inhibicí URAT1 zvyšuje lesinurad vylučování kyseliny močové a tím snižuje

hladinu kyseliny močové v séru (sUA). Lesinurad také inhibuje OAT4, transportér kyseliny močové

podílející se na diuretiky indukované hyperurikémii.

Když je lesinurad kombinován s inhibitorem xantin oxidázy, zvyšuje se exkrece kyseliny močové a

snižuje se tvorba kyseliny močové vedoucí k většímu snížení sUA. Lesinurad se musí podávat pouze

v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy, neboť v kombinaci se snižuje množství kyseliny močové

dostupné k exkreci a snižuje se riziko renálních nežádoucích účinků.

Farmakodynamické účinky

Účinky na kyselinu močovou v séru a na vylučování kyseliny močové

U zdravých dobrovolníků snižuje lesinurad 200 mg sUA a zvyšuje renální clearance a frakční exkreci

kyseliny močové. Střední snížení sUA po podání samotného přípravku Zurampic 200 mg bylo

přibližně o 46 %, resp. o 26 % po 6 hodinách, resp. po 24 hodinách od podání. Když byl Zurampic

200 mg přidán k inhibitoru xantin oxidázy (tj. febuxostatu), bylo pozorováno snížení sUA o dalších

25 %, resp. 19 % po 6 hodinách, resp. po 24 hodinách od podání.

Vliv na srdeční repolarizaci

Lesinurad v dávkách až 1600 mg nevykazuje vliv na parametry EKG (včetně QTc intervalu)

u zdravých dobrovolníků.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost přípravku Zurampic 200 mg a 400 mg podávaného jednou denně v kombinaci s inhibitorem

xantin oxidázy, alopurinolem (CLEAR1 a CLEAR2), nebo febuxostatem (CRYSTAL) byla studována

ve 3 multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických

studiích u 1537 dospělých pacientů (starších pacientů ≥ 65 let bylo 13 %) s hyperurikemií a dnou.

Všechny studie trvaly 12 měsíců a pacienti dostávali během prvních 5 měsíců léčby lesinuradem

k profylaxi vzplanutí dny kolchicin nebo NSA.

Na základě těchto studií, je doporučená dávka přípravku Zurampic stanovena na 200 mg jednou denně

v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy (viz body 4.2 a 4.4).

Přípravek Zurampic jako přídavná léčba k alopurinolu u pacientů s neadekvátní odpovědí

Do klinických studií CLEAR1 a CLEAR2 byli zařazeni pacienti se dnou, kteří užívali stabilní dávku

alespoň 300 mg alopurinolu (nebo 200 mg při středně těžké poruše funkce ledvin) a měli hodnotu

kyseliny močové v séru vyšší než 6,5 mg/100 ml a prodělali alespoň 2 záchvaty dny v předchozích

12 měsících. Napříč oběma studiemi mělo celkem 61 % pacientů mírné nebo středně těžké poškození

funkce ledvin a 19 % pacientů mělo tofy na počátku léčby. Pacienti pokračovali v podávání dávky

alopurinolu a byli randomizováni v poměru 1:1:1 do větví s přípravkem Zurampic 200 mg, Zurampic

400 mg nebo placebo jednou denně.

Primárním cílovým parametrem účinnosti v obou klinických studiích CLEAR1 i CLEAR2 byl podíl

pacientů, kteří dosáhli cílové hladiny kyseliny močové v séru nižší než 6 mg/100 ml v šestém měsíci.

V obou studiích dosáhl významně vyšší počet pacientů léčených přípravkem Zurampic 200 mg

v kombinaci s alopurinolem na cílovou hodnotu kyseliny močové v séru nižší než 6 mg/100 ml

v měsíci 6 a 12 ve srovnání s pacienty, kteří užívali placebo v kombinaci s alopurinolem (viz

Tabulka 2).

Stabilní dlouhodobá odpověď byla prokázána u většího podílu pacientů léčených přípravkem

Zurampic 200 mg v kombinaci s alopurinolem - cílová hodnota kyseliny močové v séru při každé

návštěvě ve 3 po sobě jdoucích měsících (měsíce 4, 5 a 6) ve srovnání s pacienty léčenými placebem

v kombinaci s alopurinolem (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Podíl pacientů, kteří dosáhli cílové hodnoty kyseliny močové v séru

(< 6 mg/100 ml) s přípravkem Zurampic v kombinaci s alopurinolem - celkové

údaje ze studií CLEAR1 a CLEAR2

Podíl pacientů, kteří dosáhli cílové hodnoty kyseliny

močové v séru (<6,0 mg/100 ml)

N (%)

Rozdíl v podílu

(95% C.I.)

Časový bod

Placebo + alopurinol

N = 407

Zurampic 200 mg +

alopurinol

N = 405

Zurampic 200 mg vs.

placebo

Měsíce 4, 5, 6

48 (12 %)

155 (38 %)

0,26

(0,21; 0,32)

Měsíc 6

104 (26 %)

222 (55 %)

0,29

(0,23; 0,36)

Měsíc 12

105 (26 %)

203 (50 %)

0,24

(0,18; 0,31)

Po přidání přípravku Zurampic k alopurinolu dochází k okamžitému snížení střední sérové hladiny

kyseliny močové ve srovnání s placebem, které bylo trvalé u pacientů, kteří pokračovali v léčbě (viz

Obrázek 1).

Obrázek 1

Střední hodnoty kyseliny močové v séru v celkové analýze klinických studií

s přípravkem Zurampic v kombinaci s alopurinolem u pacientů s neadekvátní

odpovědí (sUA ≥ 6 mg/100 ml) na samotný alopurinol

V každé z těchto klinických studií dosáhl větší podíl pacientů léčených přípravkem Zurampic 200 mg

v kombinaci s alopurinolem v porovnání s placebem v kombinaci s alopurinolem hodnoty kyseliny

močové v séru menší než 5 mg/100 ml v 6. měsíci (CLEAR1: 29 % vs. 10 %; CLEAR2: 35 % vs.

5 %).

Přípravek Zurampic v kombinaci s febuxostatem u dny s tofy

Studie CRYSTAL zahrnovala pacienty s dnou s měřitelnými tofy. Pacienti užívali febuxostat 80 mg

jednou denně po dobu 3 týdnů a poté byli randomizováni v poměru 1:1:1 do větve s přípravkem

Zurampic 200 mg, Zurampic 400 mg nebo placebo v kombinaci s febuxostatem vždy jednou denně.

Šedesát šest procent pacientů mělo mírné nebo středně těžké poškození funkce ledvin. U 50 %

pacientů byla výchozí hodnota sUA ≥ 5,0 mg/100 ml, což bylo dosaženo po 3 týdnech léčby

samotným febuxostatem.

Pokud byl přípravek Zurampic přidán k febuxostatu, vyvolal okamžité snížení střední hladiny kyseliny

močové v séru ve srovnání s placebem, které bylo u pacientů, kteří pokračovali v léčbě trvalé.

V podskupině pacientů s výchozí sUA ≥ 5,0 mg/100 ml po 3 týdnech léčby febuxostatem bylo

dosaženo významného rozdílu u všech studijních návštěv při srovnání přípravku Zurampic 200 mg

v kombinaci s febuxostatem a placeba v kombinaci s febuxostatem (viz Tabulka 3).

Tabulka 3

Podíl pacientů s výchozí sUA ≥5,0 mg/100 ml, kteří dosáhli cílové hodnoty

kyseliny močové v séru (<5 mg/100 ml) s přípravkem Zurampic v kombinaci

s febuxostatem

Podíl pacientů, kteří dosáhli cílové hodnoty kyseliny

Rozdíl v podílu

Time from Baseline in Months

Mean (SE) Serum Uric Acid (mg/dL)

Výchozí hodnota

Čas od začátku v měsících

Léčebná skupina:

-- Placebo + Alopurinol,

Zurampic 200 mg + Alopurinol

Střední hodnota (SE) kyseliny močové v séru (mg/100 ml)

močové v séru (< 5,0 mg/100 ml)

N(%)

(95% C.I.)

Časový bod

Placebo + febuxostat

80 mg

N = 51

Zurampic 200 mg +

febuxostat 80 mg

N = 59

Zurampic 200 mg vs

placebo

Měsíce 4, 5, 6

6 (12 %)

23 (39 %)

0,27

(0,12; 0,42)

Měsíc 6

12 (24 %)

26 (44 %)

0,21

(0,03; 0,38)

Měsíc 12

12 (24 %)

27 (46 %)

0,22

(0,05; 0,39)

Primární cílový parametr u pacientů s poruchou funkce ledvin

V souladu s celkovou populací byl podíl pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin

(eCrCl 30-89 ml/min), kteří dosáhli cílových hodnot kyseliny močové v séru po 6 měsících 56 % ve

skupině s přípravkem Zurampic 200 mg vs. 29 % na placebu, pokud byly přidány k alopurinolu a

40 % ve skupině s přípravkem Zurampic 200 mg vs. 26 % na placebu, pokud byly přidány

k febuxostatu u pacientů s výchozí hodnotou sUA > 5,0 mg/100 ml.

Klinické výsledky - vzplanutí dny vyžadující léčbu

Četnost výskytu vzplanutí dny vyžadující léčbu byla v posledních 6 měsících randomizovaných studií

nízká a srovnatelná s placebem (poté, co byla ukončena profylaxe vzplanutí dny) se středním skóre

nula. V dlouhodobých nekontrolovaných extenzích studií se četnost vzplanutí dny vyžadující léčbu

dále snížila u 60 % subjektů, kteří vstoupili do extenzí studií a pokračovali v léčbě přípravkem

Zurampic 200 mg v kombinaci s alopurinolem nebo febuxostatem po dobu až další 1 rok.

Klinické výsledky – vymizení a zmenšení tofů

Ve studii CRYSTAL byl podíl subjektů, u kterých došlo ke kompletnímu vymizení (definované jako

100% vymizení alespoň jednoho sledovaného tofu a bez progrese jiného tofu) ≥ 1 sledovaného tofu,

vyšší ve skupině na přípravku Zurampic 200 mg v kombinaci s febuxostatem ve srovnání s placebem

v kombinaci s febuxostatem, i když rozdíl nebyl statisticky významný (26 % vs 21 %). Při prodloužení

léčby přípravkem Zurampic 200 mg v kombinaci s febuxostatem až na 24 měsíců se podíl pacientů,

u kterých došlo k úplnému vymizení alespoň jednoho tofu, zvýšil na 53 % subjektů.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Zurampic u všech podskupin pediatrické populace k léčbě a prevenci hyperurikémie

(informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absolutní biologická dostupnost lesinuradu je přibližně 100 %. Lesinurad se po perorálním podání

rychle vstřebává. Po podání jedné perorální dávky lesinuradu buď s jídlem nebo nalačno bylo

dosaženo maximální koncentrace v plazmě (C

) za 1 až 4 hodiny. Expozice lesinuradu se podle C

a AUC zvyšuje proporcionálně s podanou dávkou lesinuradu v rozmezí 5 až 1200 mg. Geometrický

průměr C

a AUC po jednorázovém podání lesinuradu 200 mg s jídlem byl 6 µg/ml, resp.

29 µg/h/ml. Nebyl zjištěn zjevný vliv tuků obsažených v jídle na farmakokinetiku lesinuradu.

V klinických studiích byl Zurampic podáván s jídlem, protože za těchto podmínek byl účinek na

snížení sérových koncentrací kyseliny močové lepší.

Zurampic se podává jako 50:50 směs atropizomerů lesinuradu. Poměr AUC (0-24) atropizomeru 1

k atropizomeru 2 byl 44:56, neboť atropizomer 1 podléhá intenzivnějšímu metabolismu než

atropizomer 2, a tak je expozice atropizomeru 1 v plazmě menší než expozice atropizomeru 2.

Distribuce

Lesinurad je významně vázán na plazmatické bílkoviny (více než 98 %), především na albumin.

Vazba na plazmatické bílkoviny není významně ovlivněna u pacientů s poškozenou funkcí ledvin

nebo jater. Střední poměry plazma/krev pro AUC a C

lesinuradu byly přibližně 1,8, což ukazuje na

to, že radioaktivita se koncentrovala především v plazmě a nedocházelo k významné penetraci nebo

rozdělování do červených krvinek.

Biotransformace

Lesinurad podléhá oxidační přeměně na cytochromu P450 (CYP) 2C9 na intermediární metabolit M3c

(nebyl detekován in vivo) a je následně metabolizován mEH na metabolit M4; CYP1A1, CYP2C19 a

CYP3A se podílejí pouze minimálně na metabolismu lesinuradu. Atropizomer 1 je intenzivně

metabolizován CYP2C9, zatímco atropizomer 2 je metabolizován CYP2C9 a CYP3A4 minimálně.

Není jasné, zda plazmatické expozice metabolitům jsou minimální. Není známo, zda metabolity

přispívají k účinku lesinuradu na snižování hladiny kyseliny močové.

Eliminace

Renální clearance je 25,6 ml/min (CV = 56 %). Lesinurad má vysokou vazbu na bílkoviny plazmy a

vysokou renální clearance (ve srovnání s obvyklou glomerulární filtrační rychlostí u člověka), což

ukazuje na to, že aktivní sekrece hraje významnou roli v renální exkreci lesinuradu. Po jednorázovém

podání radioaktivně značeného lesinuradu bylo v moči nalezeno 63 % a ve stolici 32 % z podané

dávky. Většina radioaktivity v moči (> 60 % dávky) se objevila v prvních 24 hodinách. Nezměněný

lesinurad v moči představuje přibližně 30 % dávky. Po podání jednotlivé dávky je eliminační poločas

) lesinuradu přibližně 5 hodin. Po opakovaném podání nedochází ke kumulaci lesinuradu.

Linearita/nelinearita

Po opakovaném podání dávky přípravku Zurampic jednou denně, nebyly zjištěny žádné údaje

o časově závislých změnách ve farmakokinetice a dávková proporcionalita je zachována.

In vitro hodnocení interakcí

Lesinurad je metabolizován především CYP2C9 a mEH a v menší míře CYP1A1, CYP2C19 a

CYP3A. V podmínkách in vitro je lesinurad inhibitorem CYP2C8, nikoliv však CYP1A2, CYP2B6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 a mEH. Dále je v podmínkách in vitro induktorem CYP2B6

a CYP3A přes CAR/PXR. V podmínkách in vivo není lesinurad ani inhibitorem, ani induktorem

CYP2C9 a CYP2C8, ale je mírným až středním induktorem CYP3A. CYP2B6 nebyl studován

v podmínkách in vivo.

Lesinurad je substrátem pro OATP1B1, OAT1, OAT3 a OCT1. V podmínkách in vitro je lesinurad

v klinicky relevantních plazmatických koncentracích inhibitorem OATP1B1, OAT1, OAT3 a OCT1.

V podmínkách in vivo však nebyla aktivita OATP1B1, OAT1, OAT3 a OCT1 ovlivněna lesinuradem.

Lesinurad neinhibuje P-glykoprotein, BCRP, OATP1B3, MRP2, MRP4, OCT2, MATE1 a MATE2-K

v podmínkách in vivo.

Zvláštní populace

Poškození funkce ledvin

Populační farmakokinetická analýza klinických údajů u pacientů se dnou léčených po dobu až

12 měsíců ukázala zvýšení expozice lesinuradu přibližně o 12 %, resp 31 %, resp. 65 % u pacientů

s mírným, středním, resp. těžkým poškozením funkce ledvin ve srovnání s pacienty s normální funkcí

ledvin.

Po jednorázovém podání dávky lesinuradu pacientům s poškozením funkce ledvin byla ve srovnání

s pacienty s normální funkcí ledvin hodnota lesinuradu C

a AUC o 36 %, resp. 30 % vyšší (200 mg)

u pacientů s mírným poškozením funkce ledvin (eCrCL 60-89 ml/min), o 20 %, resp. o 73 % vyšší

(200 mg) a o 3 %, resp. o 50 % vyšší (400 mg) u pacientů se středně těžkou renální dysfunkcí (eCrCL

30-59 ml/min), a o 13 % vyšší, resp. o 113 % vyšší (400 mg) u pacientů s těžkou renální dysfunkcí

(eCrCl < 30 ml/min).

Poškození funkce jater

Po podání jedné dávky lesinuradu 400 mg pacientům s mírnou (Child-Pugh třída A) nebo středně

závažným (Child-Pugh třída B) poškozením funkce jater, byla C

lesinuradu srovnatelná a AUC

lesinuradu byla o 7%, resp. o 33 % vyšší ve srovnání s jedinci s normální funkcí jater. Neexistují

žádné klinické údaje u pacientů s těžkým (Child-Pugh třída C) poškozením funkce jater.

Pomalí metabolizátoři CYP2C9

Přibližně polovina perorální dávky lesinuradu se metabolizuje přes CYP2C9.Vliv genotypu CYP2C9

na farmakokinetiku lesinuradu byl studován u 8 zdravých subjektů a 59 pacientů s dnou po podávání

200 mg až 600 mg lesinuradu jednou denně v přítomnosti nebo nepřítomnosti inhibitorů xantin

oxidázy. Při dávce 400 mg ve srovnání s rychlými metabolizátory CYP2C9 (CYP2C9 *1/*1 [N=41])

byla pozorována zvýšená expozice lesinuradu u intermediárních metabolizátorů CYP2C9

(CYP2C9*1/*3 [N=4], přibližně 22% zvýšení AUC) a u pomalých metabolizátorů CYP2C9

(CYP2C9*3/*3 [N=1], přibližně 111% zvýšení AUC) doprovázené vyšší renální exkrecí lesinuradu.

Individuální hodnoty byly ovšem v mezích pozorovaných u rychlých metabolizátorů.

Pacienti, o kterých je známo nebo existuje podezření na základě dřívější zkušenosti s jinými substráty

CYP2C9, že jsou pomalí metabolizátoři, mají užívat přípravek Zurampic s opatrností (viz bod 4.4).

Další zvláštní populace

Na základě populační farmakokinetické analýzy nemá věk, pohlaví, rasa a etnický původ klinicky

významný vliv na farmakokinetiku lesinuradu. Na základě farmakokinetického modelování a simulací

se předpokládá, že pacienti se středně těžkým poškozením funkce ledvin a sníženou aktivitou CYP2C9

(souběžné podání inhibitoru CYP2C9 nebo pomalí metabolizátoři CYP2C9) mají zvýšenou AUC

o přibližně 200 % ve srovnání s normální funkcí ledvin a nezměněnou aktivitou CYP2C9.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

hypromelosa

mikrokrystalická celulosa

monohydrát laktosy

krospovidon typ A

magnesium-stearát

Obal tablety

hypromelosa

oxid titaničitý

triacetin

indigokarmín

brilantní modř FCF

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Průhledný blistr (PVC/PVDC/Al) po 10 nebo 14 (kalendářní blistr) tabletách.

Velikosti balení 10, 28, 30, 98 potahovaných tablet v neperforovaných blistrech.

Velikost balení 100 x 1 potahovaných tablet v jednodávkových perforovaných blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Německo

Tel.: +49-241-569-0

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1080/001 10 potahovaných tablet

EU/1/15/1080/002 28 potahovaných tablet

EU/1/15/1080/003 30 potahovaných tablet

EU/1/15/1080/004 98 potahovaných tablet

EU/1/15/1080/005 100 x 1 potahovaných tablet (jednodávkové balení)

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. února 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/3764/2016

EMEA/H/C/003932

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zurampic

lesinuradum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zurampic. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Zurampic

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Zurampic, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Zurampic a k čemu se používá?

Zurampic je přípravek používaný u dospělých pacientů se dnou ke snížení vysokých hladin kyseliny

močové v krvi. Používá se v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy, což je jiný typ léčivého přípravku

na dnu, pokud pomocí samotného inhibitoru xantin oxidázy není možné dostatečně kontrolovat hladinu

kyseliny močové.

Dna vzniká v důsledku nahromadění krystalů kyseliny močové v kloubech a jejich okolí, především na

kloubech prstů dolních končetin, což způsobuje bolest a otok.

Přípravek Zurampic obsahuje léčivou látku lesinurad.

Jak se přípravek Zurampic používá?

Přípravek Zurampic je k dispozici ve formě 200mg tablet. Doporučená dávka je 200 mg jednou denně

užívaná ráno souběžně s léčivým přípravkem obsahujícím inhibitor xantin oxidázy, jako je alopurinol

nebo febuxostat.

Pacienti by měli po celý den pít dostatek tekutin. Pokud je léčba inhibitorem xantin oxidázy přerušena,

musí se současně přerušit i léčba přípravkem Zurampic.

Zurampic

EMA/3764/2016

strana 2/3

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak přípravek Zurampic působí?

Léčivá látka v přípravku Zurampic, lesinurad, pomáhá z těla vylučovat kyselinu močovou. K tomu

dochází zablokováním bílkoviny zvané „transportér kyseliny močové 1“ (URAT1) v ledvinách. URAT1 za

normálních podmínek umožňuje návrat části kyseliny močové do krve poté, co došlo k jejímu

odfiltrování v ledvinách. Zablokováním transportéru URAT1 se do moči vylučuje více kyseliny močové a

méně jí zůstává v krvi.

Přípravek Zurampic se užívá v kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy, jako je alopurinol nebo

febuxostat. Inhibitory xantin oxidázy snižují tvorbu kyseliny močové v těle. Proto přidání přípravku

Zurampic k léčbě inhibitorem xantin oxidázy dále snižuje hladiny kyseliny močové. To brání

nahromadění kyseliny močové v kloubech, kde může způsobovat bolest, otok a poškození kloubu.

Jaké přínosy přípravku Zurampic byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Zurampic byl zkoumán ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno více než 1 200

dospělých se dnou, kteří byli v minulosti léčeni alopurinolem. U těchto pacientů nebyly hladiny kyseliny

močové v krvi dostatečně kontrolovány samotným alopurinolem a na počátku studie převyšovaly 60

mg/litr. Tyto studie porovnávaly účinek přidání přípravku Zurampic nebo placeba (neúčinného

přípravku) k léčbě alopurinolem. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u kterých po 6

měsících léčby poklesla hladina kyseliny močové v krvi pod 60 mg/litr. Přidání přípravku Zurampic

200 mg jednou denně k léčbě bylo účinné u 55 % pacientů (222 z 405) ve srovnání s 26 % pacientů

(104 z 407), kteří užívali alopurinol v kombinaci s placebem.

Třetí hlavní studie zahrnovala 324 dospělých s alespoň jedním měřitelným tofem (velký depozit

kyseliny močové v kloubu nebo jeho okolí nebo pod kůží) a s vysokými hladinami kyseliny močové

v krvi (nad 80 mg/litr bez léčivých přípravků proti dně nebo nad 60 mg/litr navzdory léčbě

alopurinolem nebo febuxostatem). Pacienti byli nejprve po dobu tří týdnů léčeni pouze fexobustatem a

poté febuxostatem v kombinaci buď s přípravkem Zurampic, nebo placebem. Hlavním měřítkem

účinnosti byl počet pacientů, u kterých po 6 měsících léčby poklesla hladina kyseliny močové v krvi pod

50 mg/litr. Celkově byl přípravek Zurampic 200 mg jednou denně účinný u 57 % pacientů (60 z 106)

ve srovnání s 47 % pacientů (51 z 109), kteří užívali placebo. Vezmeme-li v úvahu pouze pacienty, u

kterých na léčbě samotným febuxostatem nedošlo k dostatečnému poklesu hladiny kyseliny močové

v krvi, bylo snížení hladiny pod 50 mg/litr zaznamenáno u 44 % pacientů (26 z 59) užívajících

přípravek Zurampic ve srovnání s 24 % pacientů (12 z 51) léčenými placebem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zurampic?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zurampic (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

chřipka, bolest hlavy, pálení žáhy a (refluxní choroba jícnu) návrat žaludeční kyseliny do úst a krevní

testy ukazující zvýšené hladiny kreatininu v krvi (známka funkce ledvin). Nejzávažnějšími nežádoucími

účinky byly selhání ledvin, snížení funkce ledvin a ledvinové kameny, které postihly méně než 1

pacienta ze 100. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Zurampic je

uveden v příbalové informaci.

Pacienti nesmí užívat přípravek Zurampic, pokud trpí syndromem nádorového rozpadu (komplikací

způsobenou rychlým rozpadem nádorových buněk při onkologické léčbě) nebo vzácným dědičným

onemocněním zvaným Lesch-Nyhanův syndrom, neboť obě tato onemocnění zvyšují hladiny kyseliny

močové v krvi. Přípravek Zurampic nesmí dále užívat pacienti s velmi špatnou funkcí ledvin nebo

pacienti po transplantaci ledvin. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Zurampic

EMA/3764/2016

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Zurampic schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Zurampic převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. V kombinaci s inhibitorem xantin oxidázy

snižoval přípravek Zurampic krevní hladiny kyseliny močové u pacientů se dnou, u kterých vysoké

hladiny kyseliny močové nebyly dostatečně kontrolovány inhibitorem xantin oxidázy. U stále většího

počtu pacientů, kteří pokračovali v léčbě přípravkem Zurampic a febuxostatem, postupně vymizely

viditelné depozity kyseliny močové a méně pacientů trpělo opětovnými záchvaty dny. Bližší informace

o rizicích, jako jsou poškození ledvin nebo srdeční potíže, jsou uvedeny v informacích o přípravku.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zurampic?

V průběhu léčby přípravkem Zurampic bude u pacienta pravidelně sledována funkce ledvin a lékař

pacientovi doporučí příjem dostatečného množství tekutin během dne a užívání přípravku v kombinaci

buď s alopurinolem, nebo febuxostatem, což napomůže zabránit poškození ledvin způsobeného

přípravkem Zurampic.

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Zurampic byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Zurampic

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Společnost, která přípravek Zurampic dodává na trh, provede studii rizik onemocnění srdce,

cirkulačních poruch a poruch ledvin u pacientů léčených přípravkem Zurampic, a to především u těch,

kteří v minulosti těmito onemocněními trpěli. Tato onemocnění se totiž během léčby přípravkem

Zurampic vyskytla.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Zurampic

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zurampic platné v celé Evropské unii dne

<datum udělení rozhodnutí o registraci>.

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Zurampic je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Zurampic naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v MM-2016.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace