Zontivity

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
vorapaxar síran
Dostupné s:
Merck Sharp Dohme Limited
ATC kód:
B01
INN (Mezinárodní Name):
vorapaxar
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Infarkt myokardu
Terapeutické indikace:
Zontivityis indikován ke snížení aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s anamnézou infarktu myokardu (MI)podáván současně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a tam, kde je to vhodné, klopidogrel; nebo - symptomatická periferní arteriální choroby(PAD), podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) nebo, kde je to vhodné, klopidogrel.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002814
Datum autorizace:
2015-01-19
EMEA kód:
EMEA/H/C/002814

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

20-09-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

20-09-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

20-09-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

20-09-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zontivity 2 mg potahované tablety

Vorapaxarum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zontivity a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zontivity užívat

Jak se přípravek Zontivity užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zontivity uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zontivity a k čemu se používá

Co je přípravek Zontivity

Přípravek Zontivity obsahuje léčivou látku nazývanou vorapaxar a patří do skupiny léků nazývaných

„protidestičková léčiva“.

Krevní destičky jsou krevní buňky, které napomáhají normálnímu srážení krve. Přípravek Zontivity

brání krevním destičkám ve vzájemném slepování. To snižuje možnosti tvorby krevní sraženiny a

ucpání tepen, jako jsou srdeční tepny.

K čemu se přípravek Zontivity používá

Přípravek Zontivity se používá u dospělých po infarktu myokardu (srdeční infarkt) nebo pokud máte

nemoc zvanou „onemocnění periferních tepen“ (také známou jako špatný krevní oběh v nohou).

Přípravek Zontivity se používá ke snížení pravděpodobnosti:

výskytu dalšího infarktu myokardu nebo mrtvice

úmrtí na infarkt myokardu

potřeby naléhavé operace k otevření ucpané srdeční tepny

Váš lékař Vám rovněž dá instrukce ohledně kyseliny acetylsalicylové a klopidogrelu (další

protidestičková léčiva), které možná budete muset užívat zároveň s přípravkem Zontivity.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zontivity užívat

Neužívejte přípravek Zontivity:

jestliže jste někdy měl(a) mrtvici nebo „mini mrtvici” (také se nazývá „tranzitorní ischemická

ataka”)

jestliže jste prodělal(a) krvácení do mozku;

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže trpíte neobvyklým krvácením, jako je krvácení do mozku, žaludku nebo střev;

jestliže jste alergický(á) na vorapaxar-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním.

Pokud u Vás nastala kterákoli z výše uvedených situací, přípravek Zontivity neužívejte. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Zontivity užívat, se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zontivity se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

jste v minulosti měl(a) problémy s krvácením;

jste nedávno utrpěl(a) těžký úraz nebo podstoupil(a) chirurgický zákrok;

plánujete, že podstoupíte chirurgický zákrok včetně zubařského zákroku;

jste někdy měl(a) žaludeční vředy nebo malé výrůstky ve střevě (polypy v tlustém střevě);

jste nedávno prodělal(a) krvácení do žaludku nebo střev;

máte aktivní peptické vředové onemocnění;

máte problémy s játry nebo ledvinami

máte tělesnou hmotnost nižší než 60 kg

je Vám více než 75 let.

Pokud u Vás nastala kterákoli z výše uvedených situací nebo si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než

začnete přípravek Zontivity užívat, se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Informujte všechny své lékaře a zubní lékaře, že užíváte přípravek Zontivity. Předtím, než u Vás

provedou jakýkoli chirurgický zákrok nebo invazivní zákrok, se musí poradit s lékařem, který Vám

přípravek Zontivity předepsal. Váš lékař Vám může poradit, abyste před operací přípravek Zontivity

vysadil(a).

Jestliže Vás během užívání přípravku Zontivity postihne mrtvice, „minimrtvice” nebo krvácení

do mozku, měl by Vám lékař vysadit přípravek Zontivity. Dodržujte pokyny svého lékaře ohledně

vysazování přípravku Zontivity.

Obecně platí, že užívání protidestičkových léků, vyšší věk nebo nízká tělesná hmotnost zvyšují riziko

krvácení. Váš lékař rozhodne, zda je tento lék pro Vás vhodný.

Děti a dospívající

Přípravek Zontivity se u dětí a dospívajících mladších 18 let nedoporučuje. To proto, že není známo,

jestli je přípravek Zontivity u dětí a dospívajících bezpečný a jestli u nich funguje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zontivity

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Zontivity může mít vliv na fungování jiných léčiv

a jiná léčiva mohou ovlivňovat fungování přípravku Zontivity. Neužívejte přípravek Zontivity, jestliže

jste teď léčen(a) prasugrelem nebo tikagrelorem (další protidestičková léčiva). Jestliže Vám lékař

předepíše prasugrel nebo tikagrelor, přestaňte užívat přípravek Zontivity a promluvte si se svým

lékařem.

Je obzvláště důležité, abyste svého lékaře informoval(a), pokud užíváte:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí);

ritonavir, nelfinavir, indinavir, sachinavir (používané k léčbě HIV - AIDS);

boceprevir, telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C);

karbamazepin, fenytoin (léky proti záchvatům);

klarithromycin, telithromycin (používané k léčbě infekcí);

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí);

nefazodon (používaný k léčbě depresí);

Léčivý přípravek již není registrován

antacida a pantoprazol (používané k léčbě podrážděného žaludku);

digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání);

warfarin, jiná perorální antikoagulancia, heparin nebo nízkomolekulární heparin (léky na ředění

krve).

Pokud si nejste jistý(á), zda užíváte lék z výše uvedeného seznamu, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Znejte léky, které užíváte. Mějte jejich seznam, abyste jej mohl(a) ukázat svému lékaři a lékárníkovi,

když budete dostávat nový lék.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda přípravek Zontivity poškodí Vaše nenarozené dítě. Společně se svým lékařem se

rozhodnete, jestli budete přípravek Zontivity užívat.

Pokud kojíte, informujte svého lékaře. To proto, že není známo, zda přípravek Zontivity prostupuje

do lidského mateřského mléka. Společně se svým lékařem se rozhodnete, jestli budete užívat

přípravek Zontivity nebo kojit. Nemůžete dělat oboje zároveň.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Zontivity ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Zontivity a laktóza

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se předtím, než začnete

přípravek Zontivity užívat, se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

3.

Jak se přípravek Zontivity užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna tableta užitá ústy každý den s jídlem nebo bez jídla.

Může trvat nejméně 7 dní, než začne přípravek Zontivity účinkovat. Váš lékař rozhodne, jestli máte

užívat přípravek Zontivity déle než 24 měsíců.

Váš lékař stanoví, zda spolu s přípravkem Zontivity máte užívat také kyselinu acetylsalicylovou

(aspirin), klopidogrel, nebo oba tyto léky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zontivity, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zontivity, než byste měl(a), ihned se poraďte se svým lékařem nebo

jděte do nemocnice. Vezměte s sebou obal léku. Může se u Vás zvýšit riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zontivity

Jestliže zapomenete užít svou dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud však zbývá

do další dávky méně než 12 hodin, zapomenutou dávku vynechejte.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky najednou), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zontivity

Nepřestávejte užívat přípravek Zontivity bez předchozí porady s lékařem, který Vám ho

předepsal.

Přípravek Zontivity užívejte pravidelně a tak dlouho, jak Vám ho bude předepisovat Váš lékař.

Léčivý přípravek již není registrován

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků mrtvice,

které jsou méně časté:

náhlá necitlivost nebo slabost v pažích, nohou nebo obličeji, zvláště pokud se objeví jen

na jedné straně těla

náhlá zmatenost, potíže s mluvením nebo s chápáním slov jiných lidí

náhlé potíže s chůzí nebo ztráta rovnováhy nebo koordinace pohybů

náhlý pocit závrati nebo náhlá silná bolest hlavy bez známé příčiny

Závažné krvácení je méně časté, ale může být život ohrožující. Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud

se u Vás během užívání přípravku Zontivity objeví kterákoli z těchto známek nebo příznaků krvácení:

silné nebo nezvladatelné krvácení

nečekané nebo dlouhotrvající krvácení

růžová, červená nebo hnědá moč

zvracení krve nebo pokud zvratky vypadají jako mletá káva

červená nebo černá stolice (vypadá jako dehet)

vykašlávání krve nebo krevních sraženin

Další možné nežádoucí účinky

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí

krvácení z nosu

tvorba modřin

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

nízké počty červených krvinek (anemie)

krvácení z dásní

krvácení z očí

krvácení z ran, které je silnější, než je obvyklé

dvojité vidění

zánět žaludku

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zontivity uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zontivity obsahuje

Léčivou látkou je vorapaxari sulfas. Jedna tableta obsahuje vorapaxarum 2,08 mg (jako

vorapaxari sulfas).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy; mikrokrystalická celulóza (E460); sodná sůl kroskarmelózy

(E468); povidon (E1201); magnesium-stearát (E572).

Potah tablety: monohydrát laktózy; hypromelóza (E464); oxid titaničitý (E171); triacetin

(E1518); žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Zontivity vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, oválné potahované tablety, o rozměrech 8,48 mm x 4,76 mm, na jedné straně označené „351” a

na druhé straně logem MSD.

Velikosti balení

Balení po 7, 28, 30 a 100 tabletách v blistrech z hliníku.

Balení po 10 a 50 tabletách v jednodávkových hliníkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Výrobce

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Belgie

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel:

+32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Léčivý přípravek již není registrován

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Léčivý přípravek již není registrován

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zontivity 2 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vorapaxarum 2,08 mg (jako vorapaxari sulfas).

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 66,12 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté, oválné potahované tablety o rozměrech 8,48 mm x 4,76 mm, na jedné straně označené „351” a

na druhé straně logem MSD.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Zontivity je indikován k omezení aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s

infarktem myokardu (IM) v anamnéze, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA)

a tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem; nebo

symptomatickým onemocněním periferních tepen (PAD), podávaný současně s kyselinou

acetylsalicylovou (ASA), nebo tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Zontivity je 2,08 mg, užívaná jednou denně. Přípravek Zontivity se má

nasadit nejméně 2 týdny po infarktu myokardu a nejlépe během prvních 12 měsíců po akutní příhodě

(viz bod 5.1). Při zahájení léčby přípravkem Zontivity je třeba počítat se zpožděným nástupem účinku

(nejméně 7 dní). Ohledně účinnosti a bezpečnosti přípravku Zontivity po 24 měsících jsou k dispozici

omezené údaje. Pokračování v léčbě po uplynutí této doby musí být založeno na opětovném

zhodnocení přínosů a rizik další léčby pro daného jedince.

Doporučená dávka přípravku Zontivity je 2,08 mg, podávaná jednou denně. U pacientů se

symptomatickým PAD se léčba přípravkem Zontivity může zahájit kdykoli.

Léčivý přípravek již není registrován

Pokud dojde k vynechání dávky:

Pacient, který vynechá dávku přípravku Zontivity, musí zapomenutou dávku vynechat, pokud do příští

dávky zbývá 12 hodin a méně a příští dávku musí užít v obvyklou plánovanou dobu.

Současné podávání s jinými protidestičkovými léčivými přípravky

Pacienti užívající přípravek Zontivity musí také užívat kyselinu acetylsalicylovou s klopidogrelem

nebo bez něj podle jejich indikací nebo léčebných standardů. Klinické zkušenosti s prasugrelem

ze studií fáze 3 jsou omezené a s tikagrelorem nejsou žádné. Proto se vorapaxar nesmí s prasugrelem

nebo tikagrelorem užívat. Vorapaxar nesmí být nasazen u pacientů užívajících prasugrel nebo

tikagrelor a v případě potřeby přídatné léčby těmito látkami musí být vorapaxar vysazen.

Pacienti užívající přípravek Zontivity musí také užívat kyselinu acetylsalicylovou nebo klopidogrel

podle jejich indikací nebo léčebných standardů.

Starší osoby

U starších osob není úprava dávkování nutná (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávkování nutná (viz bod 5.2). Nicméně, snížená

funkce ledvin je rizikovým faktorem vzniku krvácení a před zahájením léčby přípravkem Zontivity je

třeba vzít toto v úvahu. Terapeutické zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo

s terminálním selháním ledvin jsou omezené. Proto je třeba u takových pacientů používat přípravek

Zontivity s opatrností.

Porucha funkce jater

Snížená funkce jater je rizikovým faktorem vzniku krvácení a před zahájením léčby přípravkem

Zontivity je třeba vzít toto v úvahu. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není úprava dávkování

nutná. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je třeba používat přípravek Zontivity

s opatrností. Kvůli omezeným terapeutickým zkušenostem a zvýšenému inherentnímu riziku krvácení

u pacientů s těžkou poruchou funkce jater je u takových pacientů přípravek Zontivity kontraindikován

(viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zontivity u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tabletu lze užívat s jídlem nebo bez něj.

4.3

Kontraindikace

Pacienti s cévní mozkovou příhodou nebo tranzitorní ischemickou atakou v anamnéze

(viz bod 5.1).

Pacienti s intrakraniálním krvácením v anamnéze.

Pacienti s jakýmkoli aktivním patologickým krvácením (viz body 4.4 a 4.8).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz

bod 4.4).

Těžká porucha funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné riziko krvácení

Přípravek Zontivity zvyšuje riziko krvácení, včetně intrakraniálního krvácení a někdy fatálního

krvácení. Pokud se podává jako přídavek ke standardní péči, obvykle ke kyselině acetylsalicylové a

Léčivý přípravek již není registrován

thienopyridinu, v porovnání se samotnou standardní péčí zvyšoval přípravek Zontivity riziko středně

závažného nebo závažného krvácení podle kritérií GUSTO (Global utilization of streptokinase and tpa

for occluded arteries) (viz bod 4.8).

Přípravek Zontivity zvyšuje riziko krvácení proporčně k základnímu riziku krvácení daného pacienta.

Před zahájením léčby přípravkem Zontivity je nutno vzít v úvahu základní riziko krvácení

(např. nedávný úraz, nedávný chirurgický zákrok, nedávné nebo recidivující gastrointestinální

krvácení nebo aktivní peptická vředová choroba). Obecné rizikové faktory krvácení zahrnují vyšší věk

(nicméně u starších osob není úprava dávkování nutná (viz bod 5.2)), nízkou tělesnou hmotnost a

snížené funkce ledvin nebo jater. U těchto podskupin má být přípravek Zontivity předepsán pouze

po pečlivém zhodnocení potenciálních individuálních rizik a přínosů a potřeby současného podávání

léčiv, která mohou dále zvýšit riziko krvácení. U pacientů užívajících přípravek Zontivity mohou

riziko krvácení také zvyšovat poruchy srážlivosti krve v anamnéze a současné užívání některých

léčivých přípravků (např. antikoagulační a fibrinolytická léčba a chronické podávání nesteroidních

antiflogistik (NSAID), selektivních inhibitorů zpětného příjmu serotoninu, inhibitorů zpětného příjmu

serotoninu a noradrenalinu).

Se současným podáváním vorapaxaru s warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii jsou

omezené zkušenosti. Kombinace vorapaxaru s warfarinem nebo dalšími perorálními antikoagulancii

může zvýšit riziko krvácení a je třeba se takové kombinaci vyhnout.

U pacientů léčených vorapaxarem může být současné použití heparinu (včetně nízkomolekulárních

heparinů) spojeno se zvýšeným rizikem krvácení a doporučuje se tedy opatrnost.

Podezření na krvácení je nutno mít u každého pacienta, který je hypotenzní a v nedávné době

podstoupil koronární angiografii, perkutánní koronární intervenci (PCI), aortokoronární bypass

(CABG) nebo jiné chirurgické zákroky, a to i když nejeví žádné známky krvácení.

Pacienti s nízkou tělesnou hmotností (<60 kg)

Obecně vzato je tělesná hmotnost <60 kg rizikovým faktorem krvácení. Ve studii TRA 2°P – TIMI 50

byla ve skupině léčené vorapaxarem, zahrnující pacienty s cévní mozkovou příhodou v anamnéze,

pozorována vyšší míra intrakraniálního krvácení u pacientů s tělesnou hmotností <60 kg v porovnání

s pacienty s tělesnou hmotností ≥60 kg. U pacientů s tělesnou hmotností <60 kg je třeba používat

přípravek Zontivity s opatrností.

Chirurgický zákrok

Pacienty je nutno poučit, aby před každým plánovaným chirurgickým zákrokem a předtím, než začnou

užívat jakýkoliv nový léčivý přípravek, informovali lékaře a zubního lékaře o tom, že užívají

přípravek Zontivity.

Ve studii TRA 2ºP-TIMI 50, ačkoliv bylo u pacientů užívajících vorapaxar pozorováno velké krvácení

podle klasifikace TIMI související s aortokoronárním bypassem (viz bod 4.8), pacienti kteří

pokračovali v léčbě vorapaxarem, zatímco podstoupili aortokoronární bypass, nevykazovali v

porovnání s placebem zvýšené riziko velkého krvácení. Ohledně jiných typů zákroků je k dispozici

méně informací, nicméně celkové důkazy nenaznačují nadměrné riziko velkého krvácení. Pacienti,

kteří během léčby přípravkem Zontivity podstupují neodkladný aortokoronární bypass, perkutánní

koronární intervenci, jiný zákrok, než aortokoronární bypass, nebo jiné invazivní zákroky, mohou být

přípravkem Zontivity dále léčeni. Pokud však má pacient podstoupit plánovaný chirurgický zákrok

a pokud je to klinicky možné, je nutno přípravek Zontivity vysadit nejméně 30 dní před zákrokem.

Krátkodobé vysazení přípravku Zontivity nebude kvůli dlouhému biologickému poločasu při prevenci

nebo zvládání akutní krvácivé příhody účelné (viz bod 5.2). Není známa žádná léčba, která by zvrátila

protidestičkový účinek přípravku Zontivity. Na základě výsledků předklinických studií, které

hodnotily krvácení při podávání vorapaxaru spolu s kyselinou acetylsalicylovou a klopidogrelem,

může být možné obnovit hemostázu podáním exogenních destiček. (Viz bod 5.3.)

Léčivý přípravek již není registrován

Těžká porucha funkce jater

Těžká porucha funkce jater zvyšuje riziko krvácení; proto je podávání přípravku Zontivity těmto

pacientům kontraindikováno (viz body 4.2 a 5.2).

Těžká porucha funkce ledvin

Snížená funkce ledvin je rizikovým faktorem krvácení a toto je třeba před nasazením přípravku

Zontivity vzít v úvahu. Terapeutické zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a

terminálním selháním ledvin jsou omezené. Proto je třeba u takových pacientů používat přípravek

Zontivity s opatrností.

Vysazení přípravku Zontivity

Přerušení léčby přípravkem Zontivity je třeba se vyhnout. Pokud se musí přípravek Zontivity dočasně

vysadit, léčbu obnovte co nejdříve je to možné. Pacienti, kteří prodělají během léčby přípravkem

Zontivity cévní mozkovou příhodu, tranzitorní ischemickou ataku nebo intrakraniální krvácení, musí

léčbu úplně ukončit (viz body 4.8 a 5.1). Pacienti, u kterých dojde během léčby přípravkem Zontivity

k akutnímu koronárnímu syndromu, mohou v léčbě přípravkem Zontivity pokračovat.

Laktóza

Přípravek Zontivity obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí

galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy-galaktózy nesmí tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků na vorapaxar

Vorapaxar se eliminuje primárně metabolizací za významného přispění CYP3A. Vorapaxar je také

substrátem CYP2J2; proto mají silné inhibitory CYP2J2 potenciál navodit zvýšení expozice

vorapaxaru.

Silné inhibitory CYP3A

Současné podávání ketokonazolu (400 mg jednou denně) s vorapaxarem významně zvýšilo střední

hodnotu C

o 93 % a AUC vorapaxaru o 96 %. Současnému podávání přípravku Zontivity se silnými

inhibitory CYP3A (např. ketokonazolem, itrakonazolem, posakonazolem, klarithromycinem,

nefazodonem, ritonavirem, sachinavirem, nelfinavirem, indinavirem, boceprevirem, telaprevirem,

telithromycinem a konivaptanem) je nutno se vyhnout.

Údaje ze studií fáze 3 naznačují, že současné podávání slabého nebo středně silného inhibitoru

CYP3A s vorapaxarem nezvyšuje riziko krvácení ani nemění účinnost vorapaxaru. U pacientů

užívajících slabé nebo středně silné inhibitory CYP3A není úprava dávkování vorapaxaru nutná.

Silné induktory CYP3A

Současné podávání rifampicinu (600 mg jednou denně) s vorapaxarem podstatně snížilo střední

hodnotu C

o 39 % a AUC vorapaxaru o 55 %. Současnému podávání přípravku Zontivity se silnými

induktory CYP3A (např. rifampinem, karbamazepinem a fenytoinem) je nutno se vyhnout.

Léčivé přípravky zvyšující žaludeční pH

Při každodenním současném podávání antacid obsahujících hydroxid hlinitý/uhličitan hořečnatý nebo

pantoprazolu (inhibitoru protonové pumpy) nebyly pozorovány ve farmakokinetice vorapaxaru žádné

klinicky relevantní rozdíly.

Účinky vorapaxaru na jiné léčivé přípravky

Digoxin

Vorapaxar je slabým inhibitorem intestinálního transportéru P-glykoproteinu (P-gp). Současné podání

vorapaxaru (40 mg) a digoxinu (0,5 mg jedna dávka) zvýšilo C

o 54 % a AUC digoxinu o 5 %.

Žádná úprava dávkování digoxinu ani přípravku Zontivity se nedoporučuje. Pacienti léčení digoxinem

musí být sledováni podle klinických indikací.

Léčivý přípravek již není registrován

Substráty CYP2C8

Současné podávání s vorapaxarem nezměnilo jednodávkovou farmakokinetiku rosiglitazonu (8 mg),

což je substrát CYP2C8, který není na trhu v EU.

Antikoagulancia

Pokud se přípravek Zontivity podával spolu s warfarinem, nedošlo k žádným změnám

farmakokinetiky ani farmakodynamiky warfarinu. Klinické zkušenosti zahrnující současné podávání

perorálních antikoagulancií s vorapaxarem jsou omezené a s perorálními inhibitory faktoru Xa nebo

faktoru IIa v klinických studiích vorapaxaru fáze 3 nejsou žádné zkušenosti. Současnému podávání

přípravku Zontivity s antikoagulancii, např. warfarinem nebo novými perorálními antikoagulancii

(NOAC), je třeba se vyhnout. (Viz bod 4.4.)

U pacientů léčených přípravkem Zontivity může být současné užívání heparinu (včetně

nízkomolekulárních heparinů) spojeno se zvýšeným rizikem krvácení a doporučuje se tedy opatrnost.

(Viz bod 4.4.)

Při podávání přípravku Zontivity s prasugrelem nebyly prokázány žádné klinicky významné

farmakokinetické interakce. V klinických studiích vorapaxaru fáze 3 jsou s prasugrelem omezené

zkušenosti a s tikagrelorem nejsou zkušenosti žádné. Vorapaxar se s prasugrelem nebo tikagrelorem

nesmí užívat (viz bod 4.2).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání vorapaxaru těhotným ženám nejsou žádné spolehlivé údaje. U zvířat nebyly pozorovány

žádné relevantní účinky (viz bod 5.3). Přípravek Zontivity se smí v těhotenství užívat pouze, pokud

potenciální přínos pro matku převažuje potenciální rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se vorapaxar vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na potkanech

prokázaly, že se vorapaxar a/nebo jeho metabolity vylučují do mléka. Vzhledem k neznámému

potenciálu přípravku Zontivity k navození nežádoucích účinků u kojenců přerušte kojení nebo vysaďte

přípravek Zontivity; přičemž vezměte v úvahu důležitost léčivého přípravku pro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility u lidí, kterým se podává přípravek Zontivity.

Ve studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zontivity nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem v průběhu léčby bylo krvácení. Mezi častými krvácivými

příhodami byla nejčastější epistaxe.

Nežádoucí účinky byly hodnoceny u 19 632 pacientů léčených přípravkem Zontivity [13 186 pacientů

ve studii TRA 2°P TIMI 50 (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of

Atherothrombotic Ischemic Events) včetně 2 187 pacientů léčených po dobu delší než 3 roky a

6 446 pacientů ve studii TRACER (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in

Acute Coronary Syndrome)]. V Tabulce 1 jsou shrnuty nežádoucí účinky související s krvácením ze

studie TRA 2°P TIMI 50 a nežádoucí účinky nesouvisející s krvácením ze studie TRA 2°P TIMI 50 i

ze studie TRACER. (Viz Tabulka 1.)

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou utříděny podle četnosti a třídy orgánových systémů. Četnosti jsou definovány

následovně:

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: tabulkový seznam nežádoucích účinků

Třídy orgánových systémů

Časté

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému

Anemie

Poruchy oka

Krvácení do spojivky,

diplopie

Cévní poruchy

Hematom

Krvácení

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Gastritida,

Gastrointestinální krvácení,

krvácení z dásní, melena,

rektální krvácení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Zvýšený sklon k tvorbě

modřin

Ekchymóza, kožní krvácení

Poruchy ledvin a močových cest

Hematurie

Poranění, otravy a procedurální

komplikace

Kontuze

Krvácení z ran

Popis vybraných nežádoucích účinků

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky u pacientů po infarktu myokardu nebo s onemocněním

periferních tepen (PAD) bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze

léčených vorapaxarem (n=10 059) a léčených placebem (n=10 049).

Krvácení

Definice kategorií krvácení:

Závažné dle klasifikace GUSTO: fatální, intrakraniální nebo krvácení s alterací hemodynamiky

vyžadující intervenci;

Středně silné dle klasifikace GUSTO: krvácení vyžadující transfuzi celé krve nebo červených krvinek

bez alterace hemodynamiky.

Velké dle klasifikace TIMI: klinicky zjevné s poklesem hemoglobinu o >50 g/l nebo intrakraniální

krvácení.

Malé dle klasifikace TIMI: klinicky zjevné s poklesem hemoglobinu o 30 až 50 g/l.

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky dle krvácení jako kritéria hodnocení u pacientů po infarktu

myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze.

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 2: krvácení nesouvisející s aortokoronárním bypassem u pacientů po infarktu

myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze

Placebo

(n=10 049)

Zontivity

(n=10 059)

Poměr rizik

†,‡

(95% interval

spolehlivosti)

Hodnota

Kritéria hodnocení

Pacienti

s příhodami

K-M %*

Pacienti

s příhodami

K-M %

Kategorie krvácení dle GUSTO

Závažné

Středně silné

105 (1,0 %)

138 (1,4 %)

1,3 %

1,6 %

115 (1,1 %)

229 (2,3 %)

1,3 %

2,6 %

1,09 (0,84-1,43)

1,67 (1,35-2,07)

0,503

<0,001

Kategorie krvácení dle TIMI

Velké

Malé

Intrakraniální krvácení

Fatální krvácení

183 (1,8 %)

80 (0,8 %)

39 (0,4 %)

20 (0,2 %)

2,1 %

0,9 %

0,5 %

0,3 %

219 (2,2 %)

150 (1,5 %)

49 (0,5 %)

19 (0,2 %)

2,5 %

1,7 %

0,6 %

0,3 %

1,20 (0,99-1,46)

1,88 (1,44-2,47)

1,25 (0,82-1,91)

0,95 (0,51-1,78)

0,069

<0,001

0,294

0,872

* K-M odhad za 1 080 dní

Poměr rizik je skupina léčená přípravkem Zontivity versus skupina léčená placebem.

Poměr rizik a hodnota p byly vypočteny na základě modelu Cox PH s léčbou a stratifikačními faktory

(kvalifikující aterosklerotické onemocnění a plánované podání thienopyridinu) jako proměnnými

Bylo prokázáno, že účinky přípravku Zontivity na závažné nebo středně silné krvácení dle GUSTO

v porovnání s placebem jsou ve všech vyšetřovaných podskupinách konzistentní.

Ve studii TRA 2°P – TIMI 50 podstoupilo 367 pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní

mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze aortokoronární bypass. Procenta

pacientů, kteří podstoupili aortokoronární bypass a postihlo je krvácení související s aortokoronární

bypassem jsou uvedena v Tabulce 3. Míra výskytu byla podobna pro přípravek Zontivity i

pro placebo.

Tabulka 3: krvácení související s aortokoronárním bypassem

Pacienti po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní

ischemické ataky v anamnéze

Placebo

(n=196)

Zontivity

(n=171)

Kritéria hodnocení

Pacienti s příhodami (%)

Pacienti s příhodami (%)

Kategorie krvácení dle TIMI

Velké

10 (5,1 %)

11 (6,4 %)

Celková populace

Placebo

(n=230)

Zontivity

(n=189)

Kategorie krvácení dle TIMI

Velké

13 (5,7 %)

12 (6,3 %)

Krvácivé příhody byly léčeny stejným způsobem jako u jiných protidestičkových látek, včetně

zaměření se na zdroj krvácení při poskytování podpůrné péče.

Léčivý přípravek již není registrován

Vysazení léčivého přípravku

U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické

ataky v anamnéze byla míra vysazení hodnoceného léčiva kvůli nežádoucím účinkům 6,8 %

u přípravku Zontivity a 6,9 % u placeba. U obou způsobů léčby bylo nejčastějším nežádoucím

účinkem vedoucím k vysazení hodnoceného léčiva krvácení (3,0 % u přípravku Zontivity a 1,8 %

u placeba).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Inhibice destiček vorapaxarem je postupná a reverzibilní. Léčba domnělého předávkování se musí

zaměřit na známky a příznaky.

Jelikož se vorapaxar váže ve velké míře na proteiny, není pravděpodobné, že by hemodialýza byla

při léčbě předávkování účinná.

U lidí byl vorapaxar podáván v jednorázové dávce až 120 mg a v denních dávkách 5 mg po dobu až

4 týdnů, aniž by byly pozorovány nežádoucí příhody související s dávkou nebo bylo identifikováno

specifické riziko.

Pokud se objeví krvácení, lze jako podpůrnou léčbu zvážit transfuzi krevních destiček (viz bod 5.3).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitrombotika, antiagregancia kromě heparinu, ATC kód: B01AC26.

Mechanismus účinku

Vorapaxar je selektivním a reverzibilním inhibitorem destičkových receptorů PAR-1, které jsou

aktivovány trombinem.

Farmakodynamické účinky

V in vitro studiích inhibuje vorapaxar trombinem navozenou agregaci krevních destiček. Vorapaxar

navíc inhibuje agregaci krevních destiček navozenou peptidem aktivujícím trombinový receptor

(thrombin receptor agonist peptide - TRAP), aniž by ovlivňoval parametry koagulace. Vorapaxar

neinhibuje agregaci krevních destiček navozenou jinými agonisty, jako je adenosindifosfát (ADP),

kolagen nebo mimetikum tromboxanu.

Při dávce 2,5 mg vorapaxar-sulfátu (ekvivalentní 2,08 mg vorapaxaru) denně dosahuje vorapaxar

během jednoho týdne od zahájení léčby konzistentně ≥80% inhibice agregace krevních destiček

navozené TRAP. Trvání inhibice krevních destiček je závislé na dávce a koncentraci. Inhibice

agregace krevních destiček navozená TRAP na úrovni ≥80 % může přetrvávat 2 až 4 týdny

po vysazení denních dávek vorapaxar-sulfátu 2,5 mg. Trvání těchto farmakodynamických účinků

odpovídá eliminačnímu poločasu léčiva.

V souladu se svým selektivním molekulárním cílem (PAR-1) nemá vorapaxar u zdravých subjektů a

populací pacientů žádný vliv na agregaci krevních destiček navozenou ADP.

Ve studiích na zdravých dobrovolnících se po jednorázové dávce nebo po opakovaném podávání

(28 dní) vorapaxaru neobjevily žádné změny v expresi destičkového P-selektinu a rozpustného ligandu

Léčivý přípravek již není registrován

CD40 (sCD40L) ani v parametrech koagulačních testů (TT, PT, aPTT, ACT, ECT). U pacientů

léčených vorapaxarem v klinických studiích fáze 2/3 nebyly pozorovány žádné významné změny v

koncentracích P-selektinu, sCD40L a hs-CRP.

Vyhodnocení vlivu přípravku Zontivity na interval QTc

Vliv vorapaxaru na interval QTc byl hodnocen v důkladné studii QT a v jiných studiích. Vorapaxar

neměl v jednorázových dávkách až 120 mg na interval QTc žádný vliv.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bylo prokázáno, že přípravek Zontivity snižuje míru kombinovaného kritéria hodnocení zahrnujícího

kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a urgentní koronární

revaskularizaci.

Klinické důkazy o účinku přípravku Zontivity u pacientů s infarktem myokardu v anamnéze

definovaným jako spontánní infarkt myokardu prodělaný před ≥ 2 týdny ale

12 měsíců jsou

odvozeny ze studie TRA 2°P – TIMI 50 (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of

Atherothrombotic Ischemic Events). Studie TRA 2°P – TIMI 50 byla multicentrická, randomizovaná,

dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie provedená u pacientů, kteří měli prokázanou

aterosklerózu postihující koronární, cerebrální nebo periferní cévní systém nebo takovou aterosklerózu

v anamnéze. Pacienti byli randomizováni do skupiny, která byla každý den vedle další standardní

léčby léčena 2,5 mg vorapaxar-sulfátu (n=13 225) nebo placebem (n=13 224). Ve studii byl primárním

kritériem hodnocení soubor zahrnující kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu, cévní mozkovou

příhodu a urgentní koronární revaskularizaci. Soubor zahrnující kardiovaskulární smrt, infarkt

myokardu a cévní mozkovou příhodu byl hodnocen jako sekundární kritérium hodnocení. Střední

délka trvání léčby vorapaxarem byla 823 dní (vnitřní rozsah kvartil: 645-1016 dní).

Zjištění týkající se primárního složeného kritéria hodnocení prokazují 3letou míru výskytu příhod

dle Kaplana-Meiera (K-M) ve výši 11,2 % ve skupině léčené přípravkem Zontivity v porovnání s

3letou mírou výskytu příhod dle Kaplan-Meiera ve výši 12,4 % ve skupině léčené placebem (poměr

rizik: 0,88; 95% interval spolehlivosti, 0,82 až 0,95; p=0,001) a prokázala superioritu přípravku

Zontivity nad placebem v prevenci kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody

nebo urgentní koronární revaskularizace.

Zjištění týkající se klíčového sekundárního kritéria účinnosti, 3letá míra výskytu příhod dle K-M ve

výši 9,3 % ve skupině léčené přípravkem Zontivity v porovnání s 3letou mírou výskytu příhod dle

Kaplan-Meiera ve výši 10,5 % ve skupině léčené placebem (poměr rizik: 0,87; 95% interval

spolehlivosti, 0,80 až 0,94; p <0,001).

I když klinická studie TRA 2°P – TIMI 50 nebyla navržena k hodnocení relativního přínosu přípravku

Zontivity u jednotlivých podskupin pacientů, byl přínos nejvíce zřejmý u pacientů, kteří byli do studie

zařazeni na základě nedávného infarktu myokardu, indikováno podle anamnézy spontánního infarktu

myokardu ≥2 týdny, ale

12 měsíců před (populace pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD) bez

cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze. Z těchto pacientů dostávalo

vedle standardní péče, včetně protidestičkové léčby kyselinou acetylsalicylovou a thienopyridinem,

10 080 (8 458 po IM a 1 622 s PAD) přípravek Zontivity a 10 090 (8 439 po IM a 1 651 s PAD)

dostávalo placebo. Z pacientů s IM bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze dostávalo v době zařazení do studie 21 % pacientů kyselinu acetylsalicylovou bez

thienopyridinu, 1 % pacientů dostávalo thienopyridin bez kyseliny acetylsalicylové a 77 % pacientů

dostávalo zároveň kyselinu acetylsalicylovou a thienopyridin. Z pacientů s PAD bez cévní mozkové

příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze dostávalo v době zařazení do studie 61 %

pacientů kyselinu acetylsalicylovou bez thienopyridinu, 8 % pacientů thienopyridin bez kyseliny

acetylsalicylové a 27 % pacientů dostávalo zároveň kyselinu acetylsalicylovou a thienopyridin.

U pacientů po IM a pacientů s PAD byl medián trvání léčby přípravkem Zontivity 2,5 roku

(až 4 roky). Tato základní léčba měla během studie pokračovat podle rozhodnutí lékaře, a to podle

standardů péče.

Léčivý přípravek již není registrován

Populaci pacientů po infarktu myokardu bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze tvořili z 88 % běloši, z 20 % ženy a 29 % bylo ve věku ≥65 let, s mediánem věku 58 let, a

zahrnovala pacienty s diabetem (21 %) a pacienty s hypertenzí (62 %). Medián indexu tělesné

hmotnosti (BMI) byl 28.

Populaci pacientů s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze

tvořili z 90 % běloši, z 29 % ženy a 57 % bylo ve věku ≥65 let, s mediánem věku 66 let, a zahrnovala

pacienty s diabetem (35 %) a pacienty s hypertenzí (82 %). Medián indexu tělesné hmotnosti (BMI)

byl 27.

V kohortě pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní

ischemické ataky v anamnéze jsou zjištění týkající se primárního a klíčového sekundárního kritéria

hodnocení v souladu s celkovou populací (viz Obrázek 1 a Tabulka 4).

U pacientů po kvalifikujícím IM byl přípravek Zontivity nasazen alespoň 2 týdny po prodělání IM a

v průběhu prvních 12 měsíců od akutní události. Účinky byly podobné bez ohledu na dobu, která

uplynula od infarktu myokardu rozhodujícího pro zařazení do studie do začátku léčby přípravkem

Zontivity.

Bylo prokázáno, že léčebný účinek vorapaxaru na primární a klíčové sekundární kritérium hodnocení

po dobu trvání studie TRA 2°P – TIMI 50 je trvalý a přetrvávající.

Obrázek 1: doba do prvního výskytu kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu, cévní

mozkové příhody nebo urgentní koronární revaskularizace u pacientů po infarktu myokardu

nebo PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 4: primární a klíčové sekundární kritérium hodnocení účinnosti u pacientů po infarktu

myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze

Placebo

(n=10 090)

Zontivity

(n=10 080)

Poměr rizik

‡,§

(95% interval

spolehlivosti)

hodnota

Kritéria hodnocení

Pacienti s

příhodami*

Pacienti s

příhodami*

Primární kritérium

hodnocení účinnosti

(kardiovaskulární smrt

/infarkt

myokardu/cévní

mozková

příhoda/urgentní

koronární

revaskularizace)

1 073

(10,6 %)

11,8 %

896 (8,9 %)

10,1 %

0,83 (0,76 – 0,90)

<0,001

Kardiovaskulární smrt

Infarkt myokardu

Cévní mozková příhoda

Urgentní koronární

revaskularizace

154 (1,5 %)

531 (5,3 %)

123 (1,2 %)

265 (2,6 %)

129 (1,3 %)

450 (4,5 %)

91 (0,9 %)

226 (2,2 %)

Klíčové sekundární

kritérium hodnocení

(kardiovaskulární smrt

/infarkt

myokardu/cévní

mozková příhoda)

§

851 (8,4 %)

9,5 %

688 (6,8 %)

7,9 %

0,80 (0,73 – 0,89)

<0,001

Kardiovaskulární smrt

Infarkt myokardu

Cévní mozková příhoda

160 (1,6 %)

562 (5,6 %)

129 (1,3 %)

132 (1,3 %)

464 (4,6 %)

92 (0,9 %)

* Každý pacient se v souhrnu složek, které přispěly k primárnímu kritériu hodnocení, počítal pouze jednou

(první příhoda představovaná danou složkou)

K-M odhad za 1 080 dní

Poměr rizik je skupina léčená přípravkem Zontivity versus skupina léčená placebem

Coxův proporcionální model rizika s léčbou a stratifikačními faktory (kvalifikující aterosklerotické

onemocnění a plánované použití thienopyridinu) jako proměnnými

V kohortě pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní

ischemické ataky v anamnéze je analýza souboru klinických výsledků založená na vícenásobném

výskytu kritérií hodnocení (kardiovaskulární smrt/infarkt myokardu/cévní mozková příhoda/závažné

krvácení dle GUSTO) konstantní v průběhu času v každém zkoumaném cenzorovaném čase (12, 18,

24, 30 a 36 měsíců) v kumulativních 6měsíčních intervalech. (viz Tabulka 5).

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 5: Vícenásobný výskyt souboru klinických výsledků (kardiovaskulární smrt/infarkt

myokardu/cévní mozková příhoda/závažné krvácení dle GUSTO*) u pacientů po infarktu

myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze

Placebo

n=10 049

Zontivity

n=10 059

Poměr rizik

(95% interval

spolehlivosti)

p-hodnota

Randomizace do 12 měsíců

Všechny příhody

0,83 (0,73 – 0,95)

0,008

Pacienti pouze s jednou příhodou

Pacienti se dvěma příhodami

Pacienti s ≥3 příhodami

Randomizace do 18 měsíců

Všechny příhody

0,79 (0,71 – 0,89)

<0,001

Pacienti pouze s jednou příhodou

Pacienti se dvěma příhodami

Pacienti s ≥3 příhodami

Randomizace do 24 měsíců

Všechny příhody

0,81 (0,73 – 0,89)

<0,001

Pacienti pouze s jednou příhodou

Pacienti se dvěma příhodami

Pacienti s ≥3 příhodami

Randomizace do 30 měsíců

Všechny příhody

1 070

0,82 (0,75 – 0,90)

<0,001

Pacienti pouze s jednou příhodou

Pacienti se dvěma příhodami

Pacienti s ≥3 příhodami

Randomizace do 36 měsíců

Všechny příhody

1 166

0,83 (0,76 – 0,91)

<0,001

Pacienti pouze s jednou příhodou

Pacienti se dvěma příhodami

Pacienti s ≥3 příhodami

Zahrnuta všechna kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a závažné příhody dle

GUSTO až do určitého okamžiku, jak je uvedeno v tabulce.

Poměr rizik je skupina léčená vorapaxerm vs. skupina užívající placebo.

Poměr rizik a hodnota p byly vypočteny na základě Andersen-Gillova model s léčbou a stratifikačním faktorem

(plánované použití thienopyridinu) jako proměnnými.

U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické

ataky v anamnéze ukazuje analýza vícečetných výskytů přiřazených kritérií hodnocení, že přípravek

Zontivity byl spojen se snížením incidence recidivujících příhod.

U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické

ataky v anamnéze se zdálo, že přípravek Zontivity snižuje míru jednoznačných trombóz stentu (poměr

rizik 0,71 (0,51 - 0,99) u příhod kvalifikovaných jako „jednoznačná”) vs. placebo u subjektů, kterým

byl před studií nebo v jejím průběhu zaveden jakýkoliv stent.

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů s PAD v anamnéze, ale bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze, randomizovaných do skupiny s vorapaxarem bylo ve srovnání s pacienty s placebem

provedeno méně periferních revaskularizačních zákroků (3letá míra výskytu příhod dle Kaplan-Meiera

15,4 % vs. 19,3 %; poměr rizik 0,82 (95% interval spolehlivosti 0,71 – 0,94); p=0,005) a bylo

zaznamenáno méně hospitalizací kvůli akutní ischemii končetiny (2,0 % vs. 3,3 %; poměr rizik 0,59

(0,40 – 0,86); p=0,007).

Léčebné účinky přípravku Zontivity byly u mnoha podskupin, včetně pohlaví; věku; renální

insuficience; diabetes mellitus v anamnéze; užívání tabáku; současných základních terapií včetně

thienopyridinu, kyseliny acetylsalicylové a statinů, v souladu s celkovými výsledky.

Ve studii TRA 2°P – TIMI 50 mezi pacienty zařazenými do studie ti, kteří měli v anamnéze

ischemickou cévní mozkovou příhodu, měli dle K-M vyšší 3letou míru výskytu příhod

intrakraniálního krvácení při léčbě přípravkem Zontivity plus standardní péče (2,7 %), než ti, kteří

byly léčeni pouze standardní péčí (0,9 %). U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní

mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze byly dle Kaplana-Meiera 3leté míry

výskytu příhod intrakraniálního krvácení 0,6 % u pacientů léčených přípravkem Zontivity plus

standardní péčí a 0,5 % u pacientů léčených pouze standardní péčí.

Ve studii TRACER (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary

Syndrome) zahrnující pacienty s akutním koronárním syndromem, bez ST elevace, kteří byli z velké

části dosud protidestičkovými látkami neléčeni, vorapaxar, s úvodní dávkou 40 mg a poté s udržovací

dávkou 2,5 mg/den vedle standardní péče, nasazený během 24 hodin po akutním koronárním

syndromu bez elevace v ST segmentu (NSTEACS), nedosáhl svého primárního kritéria hodnocení

účinnosti (kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, urgentní koronární

revaskularizace a recidivující ischemie s rehospitalizací) a bylo zde zvýšené riziko středně silného

nebo závažného krvácení dle klasifikace GUSTO.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Zontivity u jedné nebo více podskupin pediatrické populace při prevenci arteriálního

tromboembolismu (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání jednorázové 2,5mg dávky vorapaxar-sulfátu nalačno se vorapaxar rychle

absorbuje a maximální koncentrace dosahuje při mediánu t

1 hodina (rozmezí: 1 až 2 hod). Střední

hodnota absolutní biologické dostupnosti vorapaxaru ze 2,5mg dávky vorapaxar-sulfátu je 100 %.

Požití vorapaxaru s velmi tučným jídlem nevedlo k žádné významné změně AUC s malým (21%)

poklesem C

a prodloužením t

(45 minut). Přípravek Zontivity lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Současné podávání s antacidy obsahujícími hydroxid hlinitý/uhličitan hořečnatý nebo s inhibitory

protonové pumpy (pantoprazol) AUC vorapaxaru neovlivňovalo a poklesy C

byly malé. Proto lze

přípravek Zontivity podávat bez ohledu na současné podávání látek, které zvyšují žaludeční pH

(antacidum nebo inhibitor protonové pumpy).

Distribuce

Střední hodnota distribučního objemu vorapaxaru je přibližně 424 litrů. Vorapaxar a hlavní cirkulující

aktivní metabolit, M20, jsou ve velké míře vázány (≥99 %) na lidské plazmatické proteiny. Vorapaxar

se ve velké míře váže na lidský sérový albumin a přednostně se nedistribuuje do červených krvinek.

Biotransformace

Vorapaxar se eliminuje metabolizací, kde CYP3A4 a CYP2J2 jsou odpovědné za vznik M20, jeho

hlavního aktivního cirkulujícího metabolitu, a M19, převažujícího metabolitu zjištěného v exkretech.

Systémová expozice M20 dosahuje přibližně 20 % expozice vorapaxaru.

Léčivý přípravek již není registrován

Eliminace

Primární cesta eliminace vede přes stolici, přičemž se předpokládá, že přibližně 91,5 % radioaktivně

značené dávky se zjistí ve stolici v porovnání s 8,5 % v moči. Vorapaxar se eliminuje primárně ve

formě metabolitů, v moči se nedetekuje žádný vorapaxar. Zdánlivý terminální biologický poločas

vorapaxaru je 187 hodin (rozmezí 115 až 317 hodin) a u aktivního metabolitu je podobný.

Linearita/nelinearita

Expozice vorapaxaru se po jednorázových dávkách v rozmezí 1 až 40 mg a opakovaných dávkách

v rozmezí 0,5 až 2,5 mg vorapaxar-sulfátu zvyšuje přibližně na dávce závislým způsobem. Systémová

farmakokinetika vorapaxaru predikovatelná z údajů získaných po jednorázových a opakovaných

dávkách vorapaxaru je lineární s akumulací (6násobnou). Rovnovážného stavu se při podávání jednou

denně dosáhne za 21 dní.

Zvláštní populace

Vliv poruchy funkce ledvin (terminální selhání ledvin léčené hemodialýzou) a poruchy funkce jater na

farmakokinetiku vorapaxaru byl hodnocen ve specifických farmakokinetických studiích a je shrnut

dále:

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika vorapaxaru je u pacientů s terminálním selháním ledvin (ESRD) podstupujících

hemodialýzu a u zdravých subjektů podobná. Na základě populační analýzy farmakokinetiky

využívající údaje od zdravých subjektů a pacientů s aterosklerotickým onemocněním se odhaduje, že

střední hodnoty AUC vorapaxaru jsou ve srovnání s pacienty s normálními funkcemi ledvin u pacientů

s mírným (17 %) a středně těžkým (34 %) poškozením ledvin vyšší; tyto rozdíly se nepovažují

za klinicky relevantní. U pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně subjektů s terminálním selháním

ledvin, není úprava dávkování nutná. Terapeutické zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin nebo s terminálním selháním ledvin jsou omezené. Proto je třeba u takových pacientů používat

přípravek Zontivity s opatrností.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika vorapaxaru je u pacientů s mírnou (Child-Pugh, 5 až 6 bodů) až středně závažnou

(Child-Pugh, 7 až 9 bodů) poruchou funkce jater a u zdravých subjektů podobná. Snížená funkce jater

je rizikovým faktorem vzniku krvácení a před zahájením léčby přípravkem Zontivity je třeba vzít toto

v úvahu. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není úprava dávkování nutná. U pacientů

se středně závažnou poruchou funkce jater je třeba používat přípravek Zontivity s opatrností.

Přípravek Zontivity je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh, 10 až

15 bodů) (viz body 4.3 a 4.4).

Do modelu populační farmakokinetiky hodnotícího farmakokinetiku vorapaxaru u zdravých subjektů a

pacientů byly jako hodnocené faktory zařazeny věk, pohlaví, hmotnost a rasa.

Starší osoby

Farmakokinetika vorapaxaru je u starších, včetně těch ve věku ≥75 let, a mladších pacientů podobná.

Úprava dávkování není nutná (viz bod 4.4).

Pohlaví

Odhadované střední hodnoty C

a AUC vorapaxaru byly u žen o 30 %, respektive 32 % vyšší, než

u mužů. Tyto rozdíly se nepovažují za klinicky relevantní a úprava dávkování není nutná.

Hmotnost

Odhadované střední hodnoty C

a AUC vorapaxaru byly u pacientů s tělesnou hmotností <60 kg

o 35 %, respektive o 33 % vyšší, než u pacientů vážících 60 až 100 kg. Na základě srovnání se

odhaduje, že expozice vorapaxaru (AUC a C

) je u pacientů s tělesnou hmotností >100 kg

v porovnání s pacienty vážícími 60 až 100 kg o 19 až 21 % nižší. Obecně vzato je tělesná hmotnost

<60 kg rizikovým faktorem krvácení. U pacientů s tělesnou hmotností <60 kg je třeba používat

přípravek Zontivity s opatrností.

Léčivý přípravek již není registrován

Rasa

Odhadované střední hodnoty C

a AUC vorapaxaru byly u asijských pacientů v porovnání

s bělošskými pacienty o 24 %, respektive o 22 % vyšší. Expozice vorapaxaru (AUC a C

) u pacientů

s africkým původem ve srovnání s expozicemi u bělochů se odhadují o 17 až 19 % nižší. Tyto rozdíly

se nepovažují za klinicky relevantní a úprava dávkování není nutná.

Lékové interakce

Vliv vorapaxaru na jiné léčivé přípravky

In vitro studie metabolismu prokazují, že není pravděpodobné, že by vorapaxar způsoboval klinicky

významnou inhibici lidského CYP1A2, CYP2B6, CYP3A, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 nebo

CYP2D6. Klinicky významná inhibice CYP2B6, CYP3A, CYP2C19 nebo CYP2D6 navozená M20 se

nepředpokládá. Navíc se neočekává ani klinicky významná inhibice OATP1B1, OATP1B3, BCRP,

OAT1, OAT3 a OCT2 navozená vorapaxarem nebo M20. Na základě údajů in vitro není

pravděpodobné, že by chronické podávání vorapaxaru indukovalo metabolizaci léčiv

metabolizovaných hlavními isoformami CYP.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity,

hodnocení kancerogenního potenciálu a fertility neodhalují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studiích perorální toxicity opakovaných dávek u hlodavců a opic byly hlavními s léčbou

souvisejícími zjištěními hyperplazie močového měchýře a močové trubice u myší, tromby jaterních

cév, nekróza lymfoidní tkáně a vakuolizace retiny u potkanů a fosfolipidóza u všech druhů.

Fosfolipidóza se objevuje při přijatelných bezpečnostních tolerancích při poměru dávek používaných

u zvířat a lidí a je reverzibilní. Klinický význam tohoto zjištění není v současnosti znám.

Při expozicích dostatečně přesahujících expozici lidí při doporučené dávce u lidí nebyly ve studiích

embryofetálního vývoje u potkanů a králíků pozorovány žádné defekty. Pre- a postnatální studie

u potkanů prokázaly pouze určité nekonzistentní účinky na vývoj při expozicích dostatečně

přesahujících expozici lidí při doporučené dávce u lidí 2,08 mg vorapaxaru. Celková hladina, která

nenavozovala žádný účinek na pre- a postnatální vývoj, byla 5 mg/kg/den (6,8násobek [samice zvířat]

expozice u lidí v ustáleném stavu při dávce 2,5 mg/den).

Vorapaxar neměl při expozicích dostatečně přesahujících expozici lidí při doporučené lidské dávce

žádný vliv na fertilitu samců a samic potkanů.

Vorapaxar nebyl v souboru in vitro a in vivo studií mutagenní ani genotoxický.

Vorapaxar neprodlužoval dobu krvácení u nehominidních primátů, pokud se podával samotný v dávce

1 mg/kg. Doba krvácení byla lehce prodloužena při podávání samotné kyseliny acetylsalicylové nebo

v kombinaci s vorapaxarem. Kyselina acetylsalicylová, vorapaxar a klopidogrel v kombinaci navodily

významné prodloužení doby krvácení. Transfuze plazmy bohaté na lidské krevní destičky

normalizovala dobu krvácení s částečnou obnovou ex vivo agregace krevních destiček navozenou

kyselinou arachidonovou, ale nikoli navozenou ADP nebo TRAP. Plazma chudá na krevní destičky

neměla na doby krvácení ani agregaci destiček vliv. (Viz bod 4.4.)

Ve 2letých studiích na potkanech a myších při perorálních dávkách až 30 mg/kg/den u potkanů a

15 mg/kg/den u myší (8,9násobek a 30násobek doporučených terapeutických expozic u lidí na základě

plazmatické expozice vorapaxaru u potkanů a myší, v uvedeném pořadí) nebyly pozorovány žádné

s vorapaxarem související nádory.

Léčivý přípravek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokrystalická celulóza (E460)

Sodná sůl kroskarmelózy (E468)

Povidon (E1201)

Magnesium-stearát (E572)

Potah tablety

Monohydrát laktózy

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin (E1518)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Balení po 7, 28, 30 a 100 potahovaných tabletách v blistrech z Al/Al.

Balení po 10 a 50 potahovaných tabletách v jednodávkových Al/Al blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/976/001

EU/1/14/976/002

EU/1/14/976/003

EU/1/14/976/004

Léčivý přípravek již není registrován

EU/1/14/976/005

EU/1/14/976/006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. ledna 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/462973/2016

EMEA/H/C/002814

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zontivity

vorapaxarum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zontivity. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Zontivity

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Zontivity, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Zontivity a k čemu se používá?

Zontivity je léčivý přípravek používaný k omezení výskytu aterotrombotických příhod (problémů

způsobených krevními sraženinami a ztvrdnutím tepen), např. infarktů myokardu nebo cévních

mozkových příhod, u dospělých pacientů, kteří již infarkt myokardu prodělali nebo kteří trpí

onemocněním periferních tepen (potížemi s průtokem krve v tepnách) s jeho symptomy. Podává se

v kombinaci s aspirinem (kyselinou acetylsalicylovou) a tam, kde je to vhodné, i se třetím lékem,

klopidogrelem, přičemž oba tyto přípravky také pomáhají předcházet aterotrombotickým příhodám.

Přípravek Zontivity obsahuje léčivou látku vorapaxar.

Jak se přípravek Zontivity používá?

Přípravek Zontivity je dostupný ve formě tablet (2 mg) a jeho výdej je vázán na lékařský předpis.

Doporučená dávka je jedna tableta jednou denně.

U pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu, by léčba přípravkem Zontivity měla být zahájena nejméně

2 týdny po infarktu myokardu a nejlépe do jednoho roku od jeho výskytu. Existuje pouze omezené

množství údajů o užívání přípravku Zontivity po dobu delší než 2 roky; přínosy a rizika přípravku

Léčivý přípravek již není registrován

Zontivity

EMA/462973/2016

strana 2/3

Zontivity by proto měly být u jednotlivých pacientů po 2 letech léčby znovu přehodnoceny ošetřujícím

lékařem. Podává se v kombinaci s aspirinem a tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem.

U pacientů s onemocněním periferních tepen může být léčba přípravkem Zontivity zahájena kdykoliv.

Podává se v kombinaci s aspirinem a tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem.

Jak přípravek Zontivity působí?

Infarkt myokardu a některé typy cévní mozkové příhody jsou způsobeny krevními sraženinami

v tepnách. Léčivá látka v přípravku Zontivity, vorapaxar, je inhibitor agregace krevních destiček.

Znamená to, že napomáhá předcházet tvorbě krevních sraženin. Při srážení krve se složky krve zvané

krevní destičky slepují dohromady. Vorapaxar blokuje receptory PAR-1 (známé jako „trombinové

receptory“) na povrchu krevních destiček. Jednou z látek účastnících se procesu srážení je trombin,

který po vazbě na receptor PAR-1 způsobí, že destičky se začnou „lepit“, což napomáhá tvorbě krevní

sraženiny. Blokáda receptoru PAR-1 zastavuje slepování destiček a tím snižuje riziko tvorby krevní

sraženiny a napomáhá předcházet cévní mozkové příhodě nebo infarktu myokardu.

Jaké přínosy přípravku Zontivity byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Zontivity byl porovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) v hlavní studii zahrnující více

než 26 000 dospělých pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu nebo jinou aterotrombotickou příhodu

nebo trpěli onemocněním periferních tepen. Téměř všichni pacienti také užívali k prevenci

aterotrombotických příhod aspirin a/nebo další léčivý přípravek a byli léčeni po dobu alespoň jednoho

roku. Hlavní měřítko účinnosti bylo založeno na počtu pacientů, kteří zaznamenali „příhodu“, například

infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, nebo zemřeli na kardiovaskulární onemocnění

(problémy postihující srdce a krevní cévy).

Přípravek Zontivity byl při snižování výskytu aterotrombotických příhod účinnější než placebo. Další

aterotrombotickou příhodu zaznamenalo celkově 9,5 % pacientů (1 259 pacientů z 13 225) užívajících

přípravek Zontivity oproti 10,7 % pacientů (1 417 pacientů z 13 224) užívajících placebo. Přínosy

přípravku Zontivity byly nejvíce zjevné ve skupině 16 897 pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu,

ale neměli v anamnéze cévní mozkové příhody ani přechodné ischemické ataky (tzv. „minimrtvice“).

V této skupině mělo aterotrombotickou příhodu 8,5 % pacientů (719 pacientů z 8 458) léčených

přípravkem Zontivity oproti 10,3 % pacientů (867 pacientů z 8 439) užívajících placebo.

U pacientů s onemocněním periferních tepen zaznamenalo aterotrombotickou příhodu 10,9 % pacientů

(177 pacientů z 1 622) užívajících přípravek Zontivity oproti 12,5 % pacientů (206 pacientů z 1 651)

užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zontivity?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Zontivity (který může postihnout až 1 osobu z 10) je

krvácení, zejména krvácení z nosu. Úplný seznam nežádoucích účinků je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Zontivity se nesmí užívat u pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo

minimrtvici. Nesmí se také užívat u pacientů, kteří prodělali intrakraniální krvácení (krvácení do

mozku) nebo u kterých se vyskytuje aktivní krvácení, ani u pacientů se závažným snížením jaterních

funkcí. Přípravek Zontivity se nesmí používat společně s prasugrelem nebo tikagrelorem, dalšími

dvěma léky, které předcházejí slepování krevních destiček. Úplný seznam omezení je uveden

v příbalové informaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Zontivity

EMA/462973/2016

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Zontivity schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Zontivity převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Bylo prokázáno, že léčivý přípravek je

přínosný při snižování počtu aterotrombotických příhod u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu.

U pacientů s onemocněním periferních tepen údaje prokázaly přínos léčivého přípravku Zontivity,

nicméně počet aterotrombotických příhod zaznamenaných během hlavní studie nebyl pro poskytnutí

jednoznačných výsledků dostatečný. Protože je však u pacientů s onemocněním periferních tepen

riziko aterotrombotických příhod vysoké a možnosti léčby pro zabránění těmto příhodám jsou

omezené, výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Zontivity převyšují u tohoto onemocnění jeho

rizika.

Z hlediska bezpečnostního profilu přípravku Zontivity byl výbor CHMP znepokojen rizikem krvácení

u pacientů užívajících přípravek Zontivity vedle své standardní terapie, zejména rizikem závažného

krvácení, které bylo častější u pacientů s cévní mozkovou příhodou v anamnéze. Výbor proto

považoval za vhodné omezit použití přípravku na pacienty, kteří cévní mozkovou příhodu neprodělali.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zontivity?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Zontivity, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Zontivity

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zontivity platné v celé Evropské unii dne

19. ledna 2015.

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Zontivity je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Zontivity naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2016.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace