ZOLEDRONIC ACID ZENTIVA Koncentrát pro infuzní roztok 4MG/5ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT KYSELINY ZOLEDRONOVÉ (ACIDUM ZOLEDRONICUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
M05BA08
INN (Mezinárodní Name):
THE MONOHYDRATE OF ZOLEDRONIC ACID (ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE)
Dávkování:
4MG/5ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X5ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Kyselina zoledronová
Přehled produktů:
INF CNC SOL 1X5MLX4MG/5ML
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 648/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1

Sp.zn.sukls216869/2015

Příbalováinformace:informace pro uživatele

Zoledronic acid Zentiva 4mg/5 ml

koncentrátproinfuzníroztok

acidumzoledronicum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekpoužívat,

protože obsahuje pro Vásdůležitéúdaje.

-Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékaře,lékárníkanebo zdravotnísestry.

-PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,které

nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci.Vizbod4.

Co naleznetev tétopříbalové informaci:

1. Coje přípravekZoledronicacid Zentiva akčemusepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežVámbude přípravekZoledronic acid Zentiva podán

3. JaksepřípravekZoledronicacid Zentiva používá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekZoledronic acid Zentiva uchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Coje přípravekZoledronic acid Zentivaa k čemuse používá

LéčivoulátkouobsaženouvpřípravkuZoledronicacidZentivajekyselinazoledronová,která

patřídoskupinyláteknazývanýchbisfosfonáty.Kyselinazoledronovápůsobítak,žesesama

naváže vkostech a zpomalujerychlostpřeměnykostí.Používá se k:

prevencikostníchkomplikací,napříkladzlomeninudospělýchpacientůskostními

metastázami(rozsevnádoru způvodního místa do kosti);

sníženímnožstvívápníkuvkrviudospělýchpacientůspřílišvysokouhladinouvápníku

vyvolanounádorovýmonemocněním.Nádorymohouzrychlitnormálnípřeměnukostí

takovýmzpůsobem,žejeuvolňovánívápníkuzkostízvýšeno.Tentostavjeznámýjako

hyperkalcemievyvolanánádorem(TIH).

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekZoledronicacidZentiva

používat

Pečlivě dodržujte všechnyinstrukce, kteréVámdalVáš lékař.

VášlékařpředzahájenímléčbypřípravkemZoledronicacid Zentivaprovedevyšetřeníkrve

a budevpravidelnýchintervalech kontrolovatVašiodpověďna léčbu.

Nepoužívejte přípravek ZoledronicacidZentiva:

jestližekojíte;

jestližejstealergický(á)nakyselinuzoledronovou,jiné bisfosfonáty(skupina

látek,dokterépatřípřípravekZoledronicacidZentiva),nebonakteroukolidalšísložku

přípravkuZoledronic acid Zentiva(uvedenou vbodě 6).

2

Upozorněnía opatření

Před podánímpřípravkuZoledronic acid Zentivase poraďte sesvýmlékařem:

jestliže trpíte nebojste trpěl(a)onemocněnímledvin;

jestližetrpítenebojstetrpěl(a)bolestí,otokemneboznecitlivěnímčelistiapocitem

ztěžknutíčelistineboviklánímzubů.PředzahájenímléčbypřípravkemZoledronicacid

Zentiva Vámmůželékařdoporučit,abysteabsolvoval(a)stomatologickévyšetření;

jestližeproděláváteošetřenízubůnebomátepodstoupitzubníchirurgickývýkon,řekněte

svémuzubnímulékaři,žeužívátepřípravekZoledronicacidZentivaainformujteVašeho

lékaře oléčběVašehochrupu.

BěhemléčbypřípravkemZoledronicacidZentivadodržujtepečlivouústníhygienu(včetně

pravidelnéhočištěnízubů)apodstupujtepravidelné zubníprohlídky.

Kontaktujteokamžitěsvéholékařeastomatologa,pokudseuVásobjevíjakékoliobtíževústní

dutiněnebozubnípotíže,jakojevypadávánízubů,bolestnebootok,nehojícíserányčivýtok,

protožesemůžejednato příznakyosteonekrózyčelisti.

Vyššírizikovznikuosteonekrózyčelistimohoumítpacientiléčenichemoterapiía/nebo

radioterapií,užívajícíkortikosteroidy,podstupujícízubnízákrok,pacientibezpravidelnézubní

péče,pacienti,kteřímajípotížesdásněmi,kuřácinebopacienti,jiždříveléčenibisfosfonáty

(užívanýmikléčbě neboprevencikostníchonemocnění).

Upacientůléčenýchkyselinouzoledronovoubylyhlášenysníženéhladinyvápníkuvkrvi

(hypokalcemie),kteréněkdyvedoukesvalovýmkřečím,suchékůžiapocitůmpálení.Jako

následekzávažnéhypokalcemiebylyhlášenynepravidelnýsrdečnítep(srdečníarytmie),

záchvaty,křečeasvalovézáškuby(tetanie).Vněkterýchpřípadechmůžebýthypokalcemieživot

ohrožující.PokudseněkterýzvýšeuvedenýchpříznakůuVásobjeví,okamžitěinformujtesvého

lékaře.Pokudjstepředzahájenímléčbytrpěl(a)hypokalcemií,musíbýthypokalcemiepřed

podánímprvnídávkypřípravkuZoledronicacidZentivaupravena.Budevámpodáváno

přiměřenémnožstvívápníku a vitaminu D.

Pacientive věku65 leta starší

PřípravekZoledronicacidZentivamůžebýtpodánlidemvevěku65letastarším.Nejsoužádné

důkazyo tom,že jsou zapotřebíjakákolizvláštníopatření.

Dětia dospívající

PodávánípřípravkuZoledronicacidZentivadospívajícímadětemvevěkudo18letse

nedoporučuje.

Dalšíléčivé přípravkya přípravek Zoledronic acidZentiva

Informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédoběužíval(a)nebo

které možná budete užívat.Jezvlášťdůležité,abyste svémulékařisdělil(a), zda užíváte:

aminoglykosidy(druhlékůpoužívanýchkléčbězávažnýchinfekcí),kalcitonin(druhléku

používanéhokléčběosteoporózypomenopauzeahyperkalcemie),kličkovádiuretika

(druhlékuurčenéhokléčběvysokéhokrevníhotlakuneboedému)nebojinélékysnižující

hladinuvápníku,protožekombinacetěchtolékůsbisfosfonátymůžebýtpříčinou

výrazného sníženíhladinyvápníkuvkrvi;

thalidomid(lékužívanýkléčběurčitýchtypůrakovinykrvepostihujícíkost)nebojiné

léky,které mohou poškoditledviny;

3

jinéléčivépřípravky,kterétakéobsahujíkyselinuzoledronovouapoužívajísekléčbě

osteoporózyajinýchpostiženíkostínerakovinnéhopůvodunebojinýbisfosfonát,protože

kombinovanýúčinektěchtolékůpoužívanýchsoučasněspřípravkemZoledronicacid

Zentiva neníznám;

antiangiogenníléky(užívanékléčběrakoviny),protožekombinacetěchtoléků spolu

skyselinouzoledronovoujespojovánasezvýšenýmrizikemvýskytuosteonekrózyčelisti

(OČ).

Těhotenstvía kojení

PřípravekZoledronicacidZentivaVámnemábýtpodáván,jestližejstetěhotná.Informujtesvého

lékaře,pokudjste těhotnánebo sedomníváte, že můžete býttěhotná.

PřípravekZoledronicacidZentiva Vámnesmíbýtpodán,jestliže kojíte.

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotnáneboplánujeteotěhotnět,

poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnetetentopřípravekužívat.

Řízenídopravních prostředkůa obsluhastrojů

VevelmivzácnýchpřípadechbylaspoužitímpřípravkuZoledronicacidZentivahlášena

otupělostaospalost.Buďteprotoopatrný(á),kdyžřídíteneboobsluhujetestrojeanebo

vykonávátejiné činnostivyžadujícíplnoupozornost.

PřípravekZoledronicacidZentivaobsahujeméněnež1mmolsodíku(23mg)vjedné

injekčnílahvičce(5 ml),tzn.je prakticky„bezobsahusodíku“.

3. Jak se přípravekZoledronicacid Zentivapoužívá

PřípravekZoledronicacidZentivamusíbýtpodávánpouzezdravotnickýmipracovníky

vyškolenýmivintravenózním, tj. nitrožilnímpodáváníbisfosfonátů.

LékařVámdoporučívypítdostatečnémnožstvívodypředkaždouléčboutak,abybylo

zabráněnodehydrataci(ztráta anedostatekvodyvorganismu).

Pečlivědodržujtevšechnydalšíinstrukce,kteréVámdalVášlékař,lékárníknebozdravotní

sestra.

Jaká dávkapřípravkuZoledronic acid Zentiva se podává

Obvyklájednotlivá dávkaje 4 mg.

Jestližetrpíteonemocněnímledvin,lékařVámpodlezávažnostionemocněníledvin

naordinuje nižšídávku.

Jak často se přípravekZoledronic acid Zentiva podává

Pokud jsteléčen(a)za účelemprevence kostních komplikacízpůsobených metastázami

vkostech,budeVámpodávánajednainfuze přípravkuZoledronic acid Zentiva každé tři

ažčtyřitýdny.

Pokudjsteléčen(a)zaúčelemsníženímnožstvívápníkuvkrvi,budeVámzpravidlapodána

jednainfuze přípravkuZoledronic acid Zentiva.

Jak se přípravek Zoledronicacid Zentiva podává

PřípravekZoledronicacidZentivasepodáváformounitrožilníinfuze,kterámusítrvat

nejméně15minutamábýtpodávánajakosamostatnýintravenózníroztokoddělenouinfuzní

linkou.

4

Pacientům,jejichžkrevníhladinyvápníkunejsoudostvysoké,budounavícpředepsány

doplňkové dávkyvápníkua vitaminu Dkužíváníkaždýden.

JestližeVámbylo podánovícepřípravku Zoledronicacid Zentiva, nežje doporučeno

PokudVámbylypodányvyššídávky,nežjsoudoporučované,musítebýtpečlivěsledován(a)

Vašímlékařem.Důvodemjsoumožnézměnyvhladináchsérovýchelektrolytů(např.abnormální

hladinyvápníku,fosforuahořčíku)a/neboporuchyfunkceledvin,včetnězávažnéhopoškození

ledvin.Jestliže sehladinyvápníku přílišsníží, může býtvápníkdoplněn vinfuzi.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.Nejčastějšínežádoucíúčinkyjsouobvyklemírnéapokrátkédobě

pravděpodobně vymizí.

Okamžitěinformujtesvéholékaře,pokudseuVásprojevíkterýkoliznásledujících

vážnýchnežádoucíchúčinků:

Časté(postihujíaž1 z10lidí):

závažné poškozeníledvin(obvyklezjistíVášlékařurčitýmispecifickýmikrevnímitesty);

nízká hladina vápníku vkrvi.

Méněčasté(postihujíaž1ze 100lidí):

bolestvústech, bolestzubůa/nebo čelisti, otokynebonehojícísevředyvústechnebo

načelisti,výtok,necitlivostnebopocittěžkéčelistinebovypadnutízubu.Může jítopříznaky

kostníhopoškozeníčelisti(osteonekróza).PokudseuVásprojevítytopříznakyběhemléčby

přípravkemZoledronicacidZentivanebopoukončeníléčby,okamžitětosděltesvémulékaři

azubnímu lékaři;

nepravidelnýsrdečnírytmus(fibrilacesíní)bylzjištěnupacientek,kterépoužívalykyselinu

zoledronovoukléčběpostmenopauzálníosteoporózy.Vsoučasnédoběneníjasné,zda

kyselinazoledronovátentonepravidelnýsrdečnírytmuszpůsobuje,alepokudseuVástyto

příznakypoužitíkyselinyzoledronové projeví,informujteokamžitě svého lékaře;

závažné alergické reakce:dušnost, otokyzejménaobličejea krku.

Vzácné(postihujíaž1 z1000 lidí):

jakonásledeknízkýchhodnotvápníku:nepravidelnýsrdečnítep(srdečníarytmie;vdůsledku

nízkých hladin vápníku(hypokalcemie)).

Velmivzácné(postihujíaž1 z10000 lidí):

jakonásledeknízkýchhodnotvápníku:záchvaty,pocitnecitlivostiatetanie(brněníažkřeče

některých částítěla)(vdůsledkunízkých hladin vápníku(hypokalcemie));

nekrózakosti(osteonekróza)zevníhozvukovodu.Poraďtesesesvýmlékařem,pokudmáte

bolestucha,výtokzuchaa/neboinfekciucha.Mohlobysejednatoznámkypoškozeníkosti

vuchu.

5

Informujtesvéholékaře,conejdřívejetomožné,ojakémkolivznásledujícíchnežádoucích

účinků:

Velmičasté(postihujívícenež1 z10lidí):

nízká hladina fosfátů vkrvi.

Časté(postihujíaž1z10lidí):

bolesthlavyachřipcepodobnépříznaky,jakojehorečka,únava,slabost,ospalost,zimnice,

bolestikostí,kloubů asvalů. Vevětšině případů nenínutnáspecifická léčba apříznaky

po krátkémčasevymizí(vprůběhuněkolikahodinnebo dnů);

zažívacípotíže,jakoje např.nevolnost, zvracenía ztráta chutikjídlu;

zánětspojivek;

sníženýpočetčervených krvinek(anemie).

Méněčasté(postihujíaž1ze 100lidí):

reakcezpřecitlivělosti;

nízkýkrevnítlak;

bolestina hrudi;

reakcenakůži(zarudnutíaotok)vmístězavedeníinfuze, vyrážka, svědění;

vysokýkrevnítlak,dušnost,závrať,úzkost,poruchyspánku,poruchychuti,třes,brněnínebo

necitlivosthorních nebo dolních končetin, průjem, zácpa, bolestbřicha, sucho vústech;

nízkýpočetbílých krvineka krevních destiček;

nízkáhladinahořčíkuadraslíkuvkrvi.Vášlékařbudetytohladinymonitorovataprovede

nezbytnáopatření;

zvýšenítělesné hmotnosti;

zvýšené pocení;

ospalost;

rozmazanévidění, slzeníočí, citlivostočína světlo;

náhlýpocitchladuamdloby,ochablostnebokolaps;

obtíže přidýchánísesípánímnebo kašlem;

kopřivka.

Vzácné(postihujíaž1z1000lidí):

zpomalenýrytmussrdce;

zmatenost;

vzácněsemohouobjevitneobvyklézlomeninystehenníkosti,zvláštěupacientůdlouhodobě

léčenýchproosteoporózu(řídnutíkostí).PokudseuVásobjevíbolest,slabostnebo

nepříjemnépocityvoblastistehna,kyčlenebotřísla,kontaktujtesvéholékaře,protožeto

mohou býtčasnépříznakymožné zlomeninystehenníkosti;

intersticiálníplicníonemocnění(záněttkáněobklopujícíplicnísklípky);

příznakypodobnéchřipcezahrnujícíartritidu(zánětkloubů)aotokykloubůjakosymptom

tvz.reakceakutnífáze;

bolestivé zarudnutía/nebootokočí.

Velmivzácné(postihujíaž1 z10000lidí):

omdlévánízpůsobenénízkýmkrevnímtlakem;

silné bolestikostí,svalů a/nebo kloubů, občaszneschopňující.

6

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyvtéto příbalové informaci.Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo naadresu:

Státníústav prokontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webovéstránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak přípravekZoledronicacid Zentivauchovávat

Uchovávejte tento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Vášlékař,zdravotnísestranebolékárníkvědí,jaksepřípravekZoledronicacidZentivasprávně

uchovává.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna krabičce ana lahvičce

zazkratkouEXP. Dobapoužitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

PoprvnímotevřenímábýtpřípravekZoledronicacidZentivaihnedpoužit.Pokudneníroztok

ihnedpoužit,jedobauchovávánía podmínkypřed použitímvplné zodpovědnostiuživatele

adobauchováváníbynemělapřekročit24hodinpřiteplotě2°C–8°C.Předpodánímmábýt

chlazenýroztoknejprvetemperovánna pokojovouteplotu.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravek Zoledronicacid Zentiva obsahuje

LéčivoulátkoupřípravkuZoledronicacidZentivajeacidumzoledronicum.Jednalahvička

obsahujeacidumzoledronicum4mg,cožodpovídáacidumzoledronicummonohydricum

4,264mg.

Pomocnýmilátkamijsou:mannitol(E421),dihydrátnatrium-citrátu(E331),hydroxidsodný

(E524)a kyselinachlorovodíková35%proúpravu pHavoda nainjekci.

Jak přípravek Zoledronicacid Zentiva vypadáa coobsahujetoto balení

PřípravekZoledronicacidZentivaje čirý, bezbarvýroztokbezviditelných částic.

PřípravekZoledronicacidZentivasedodáváveforměkoncentrovanéhoroztokuvinjekční

lahvičce.Jednainjekčnílahvičkaobsahuje 4 mgkyselinyzoledronové.

7

Jednobaleníobsahujeinjekčnílahvičkuskoncentrátem.PřípravekZoledronicacidZentivase

dodávávbaleních obsahujících1, 4,5 nebo 10 injekčníchlahviček.

Na trhu nemusíbýtdostupnévšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitel

Zentiva, k. s.,UKabelovny130, 102 37Praha10,Česká republika

Výrobce

SYNTHONBV, MICROWEG22, 6545 CMNIJMEGEN, Nizozemsko

SYNTHONHISPANIAS.L., SANTBOIDE LLOBREGAT, (BARCELONA), Španělsko

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko,

Litva,Velká Británie Zoledronic acid Zentiva 4mg/5ml

Kypr, Řecko Zoledronic acid/Zentiva

Německo Zoledron Zentiva 4 mg/5 ml

Francie Acide zolédronique Zentiva4 mg/5 ml

Itálie Acido Zoledronico Zentiva

Portugalsko Ácido Zoledrónico Zentiva

Polsko Zoledronic acid Zentiva

Rumunsko Acid Zoledronic Zentiva 4mg/5ml

Slovinsko Zoledronska kislina Zentiva 4 mg/5

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována:15.2.2016

8

INFORMACEPROZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Následujícíinformacejsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravita aplikovatpřípravek Zoledronic acid Zentiva

Abystepřipraviliinfuzníroztokobsahující4mgkyselinyzoledronové,nařeďtepřípravek

ZoledronicacidZentivakoncentrát(5,0ml)ve100mlinfuzníhoroztoku,kterýneobsahuje

kalciumnebojinédvojmocnékationty.JestližejepožadovánanižšídávkapřípravkuZoledronic

acid Zentiva, odeberte nejprve odpovídajícíobjem, jakje popsánoníže apotomdále nařeďte

100 mlinfuzního roztoku.Abysezabránilo možné inkompatibilitě, musíbýtroztokpoužitý

kředěníbuďroztokemchloridusodnéhookoncentraci9mg/ml(0,9%)nebov50mg/ml(5%)

roztokuglukózy.

NemíchejteZoledronicacidZentivakoncentrátsroztokyobsahujícímikalciumnebojiné

dvojmocnékationty,jakojesložený roztokmléčnanusodného(laktátový Ringerův roztok).

Pokynypro přípravu nižších dávekpřípravkuZoledronic acid Zentiva:

Odeberte odpovídajícíobjemtekutého koncentrátupodle následujícíchpokynů:

4,4 mlpro dávku 3,5 mg

4,1 mlpro dávku 3,3 mg

3,8 mlpro dávku 3,0 mg

Pouzeprojednorázovépoužití.Veškerýnevyužitýroztokmábýtzlikvidován.Smíbýtpoužit

pouzečirý,bezbarvýroztokbezčástic.Běhempřípravyinfuzemusíbýtdodrženaseptický

postup.

Zmikrobiologickéhohlediskamábýtnaředěnýinfuzníroztokpoužitokamžitě.Pokudnení

použitokamžitě,jeuchovávánípředpoužitímvplnézodpovědnostiposkytovatelezdravotní

péče.Normálněbydobauchovávánínemělabýtdelšínež24hodinpři2°C–8°C.Chlazený

roztokmusíbýtpřed podánímtemperován napokojovou teplotu.

Roztokobsahujícíkyselinuzoledronovousepodávájakojednorázová15minutovánitrožilní

infuzevsamostatnéinfuznílince.PředapoaplikacipřípravkuZoledronicacidZentivamusí

býtposouzenahydratacepacientaa zajištěnojeho odpovídajícízavodnění.

Studieprovedenésněkolikatypyinfuzníchlinekvyrobenýchzpolyvinylchloridu,

polyethylenuapolypropylenuneprokázalyinkompatibilituspřípravkemZoledronicacid

Zentiva.

Vzhledemktomu,žeokompatibilitěpřípravkuZoledronicacidZentivasjinými

intravenózněpodávanýmilátkaminejsoužádnéúdaje,nesmíbýtpřípravekZoledronicacid

Zentivamíšensjinýmiléky/látkamiamělbybýtvždypodávánsamostatnýmiinfuzními

hadičkami.

Jak uchovávatpřípravekZoledronic acid Zentiva

Tento přípravekuchovávejte mimodohledadosah dětí.

PřípravekZoledronicacidZentiva nepoužívejte po uplynutídobypoužitelnostiuvedené

na obalu.

9

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.Naředěnýinfuzní

roztokpřípravkuZoledronicacidZentivamábýtokamžitěpoužit,abybylozamezeno

mikrobiálníkontaminaci.

Přečtěte si celý dokument

1

Sp.zn.sukls216869/2015

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Zoledronic acid Zentiva 4mg/5 ml

koncentrátproinfuzníroztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednainjekčnílahvičkas5mlkoncentrátuobsahujeacidumzoledronicum4mg,cožodpovídá

acidumzoledronicummonohydricum4,264 mg.

Jedenmlkoncentrátuobsahujeacidumzoledronicum0,8mg,cožodpovídáacidumzoledronicum

monohydricum0,8529 mg.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem:tentopřípravekobsahujeméněnež1mmolsodíku(23mg)

vjedné injekčnílahvičce(5ml), tj.je prakticky„bezobsahusodíku“.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Koncentrátpro infuzníroztok

Čirý, bezbarvýroztok

pHneředěného přípravku 6,0–6,6

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Prevencekostníchpříhod(patologickýchzlomenin,kompresivníchzlomeninobratlů,radiačnínebo

chirurgickáléčbakostínebonádoremindukovanáhyperkalcemie)udospělýchpacientůspokročilým

malignímonemocněnímpostihujícímkosti.

Léčba dospělých pacientů shyperkalcemiívyvolanounádorovýmonemocněním(TIH).

4.2 Dávkovánía způsob podání

PřípravekZoledronicacidZentiva4mg/5mlmusíbýtpředpisovánapodávánpacientůmpouze

zdravotnickýmipracovníkysezkušenostmisintravenóznímpodávánímbisfosfonátů.Pacientiléčeni

přípravkemZoledronicacidZentiva4mg/5mlmajídostatpříbalovouinformaciainformačníkartu

pacienta.

Dávkování

Prevence kostníchpříhod upacientůspokročilýmmalignímonemocněnímpostihujícímkosti

Dospělía staršílidé

Doporučenádávkakprevencikostníchpříhodupacientůspokročilýmmalignímonemocněním

postihujícímkostije4 mgkyselinyzoledronové každé 3 až4 týdny.

2

Pacientůmmábýttakédenněperorálněpodándoplněk500 mgkalcia a400 m.j. vitaminu D.

Přirozhodování,zdaléčitpacientyskostnímimetastázamizaúčelemprevencekostníchpříhod,je

nutno vzítvúvahu, že se účinkyléčbyprojevíza 2–3měsíce.

LéčbaTIH

Dospělía staršílidé

Doporučenádávkapřiléčběhyperkalcemie(kalciumvsérukorigovanénaalbumin≥12,0mg/dlnebo

3,0 mmol/l)je 4 mgkyselinyzoledronové vjedné dávce.

Poruchafunkceledvin

TIH:

UpacientůsTIHtrpícíchsoučasnězávažnouporuchoufunkceledvinmábýtoléčběkyselinou

zoledronovouuvažovánoažpozhodnocenírizikaapřínosuléčby.Pacientishladinoukreatininu

vséru>400µmol/lnebo>4,5mg/dlbylizklinickýchstudiívyloučeni.UpacientůsTIHsesérovým

kreatininem< 400 µmol/lnebo < 4,5 mg/dlnenínutnáúprava dávkování(vizbod 4.4).

Prevencekostních příhod upacientůspokročilým malignímonemocněnímpostihujícímkosti:

Upacientůsmnohočetnýmmyelomemnebometastázamisolidníchnádorůdokostímusíbýtpři

zahájeníléčbypřípravkemZoledronicacidZentiva4mg/5mlstanovensérovýkreatininaclearance

kreatininu(ClCr).ClCrsevypočtezesérovéhokreatininupomocíCockcroft-Gaultovavzorce.

PřípravekZoledronicacidZentiva4mg/5mlsenedoporučujepodávatpacientům,kteříjižpřed

zahájenímléčbytrpízávažnouporuchoufunkceledvin,kterájeutétopopulacedefinovánajakoClCr

<30ml/min.Pacientishladinoukreatininuvséru>265µmol/lnebo>3,0mg/dlbylizklinických

studiívyloučeni.

Upacientůskostnímimetastázamiasmírnounebostřednězávažnouporuchoufunkceledvinpřed

zahájenímléčby, které bylopro tutoskupinu pacientůdefinovánojako ClCr30–60 ml/min, se

doporučuje následujícídávkovánípřípravkuZoledronic acid Zentiva 4 mg/5ml(vizbod 4.4):

Výchozíhodnotyclearance kreatininu

(ml/min) Doporučenédávkováníkyseliny

zoledronové*

>60 4,0 mg

50–60 3,5 mg*

40–49 3,3 mg*

30–39 3,0 mg*

*DávkybylyvypočtenyzpředpokládanéAUC0,66(mg·hod/l)(ClCr=75ml/min).Připodávání

sníženýchdávekpacientůmsporuchoufunkceledvinjemožnéočekávatdosaženístejnýchAUC,jaké

bylypozoroványu pacientůs clearance kreatininu 75ml/min.

Pozahájeníléčbymusíbýtstanovovánsérovýkreatininpředpodánímkaždédávkypřípravku

ZoledronicacidZentiva4mg/5mlapřiporušerenálníchfunkcímusíbýtléčbapřerušena.

Vklinických studiích bylaporuchafunkceledvindefinovánanásledovně:

upacientůsnormálnívýchozíhodnotou sérovéhokreatininu (< 1,4mg/dlnebo < 124µmol/l)jako

zvýšenío 0,5 mg/dlnebo 44 µmol/l;

upacientůsabnormálnímivýchozímihodnotamisérovéhokreatininu(>1,4mg/dlnebo

> 124µmol/l)jakozvýšenío 1,0 mg/dlnebo 88 µmol/l.

Vklinickýchstudiíchbylopodáváníkyselinyzoledronovéznovuzahájenopouzetehdy,pokudse

hodnotakreatininuvrátiladorozmezí10%odvýchozíhodnoty(vizbod4.4).Léčbapřípravkem

ZoledronicacidZentiva4mg/5mlmábýtobnovenastejnoudávkou,kterábylapodávánapřed

přerušením.

3

Pediatrickápopulace

Bezpečnosta účinnostkyselinyzoledronové u dětívevěku 1 rokaž17 letnebylastanovena.

Vsoučasnostidostupnéúdajejsoupopsányvbodě5.1,alenajejichzákladěnelzedoporučit

dávkováníu dětí.

Způsob podání

Intravenóznípodání.

PřípravekZoledronicacidZentiva4mg/5ml,koncentrátproinfuzníroztok,naředěnýve100ml

(vizbod 6.6),mábýtpodávánjakojednorázová intravenózníinfuze po dobu alespoň 15 minut.

Upacientůsmírnouažstřednězávažnouporuchoufunkceledvinjsoudoporučenédávkypřípravku

Zoledronic acid Zentiva 4mg/5mlnižší(vizbod “Dávkování” výšea bod4.4).

Instrukcepro přípravu redukovaných dávekkyselinyzoledronové

Odeberte odpovídajícíobjemkoncentrátu proinfuzníroztok:

4,4 mlpro dávku 3,5 mg

4,1 mlpro dávku 3,3 mg

3,8 mlpro dávku 3,0 mg

Návodknaředěnítohotoléčivéhopřípravkupředjehopodánímjeuvedenvbodě6.6.Odebrané

množstvíkoncentrátuproinfuzníroztokmusíbýtdálenaředěnove100mlsterilníhoroztokuchloridu

sodnéhookoncentraci9mg/ml(0,9%w/v)nebov50mg/ml(5%w/v)roztokuglukózy.Dávkamusí

býtpodávána vjednéintravenózníinfuzipodobu nejméně15 minut.

KoncentrátpřípravkuZoledronicacidZentiva4mg/5mlnesmíbýtmísensinfuznímiroztoky

obsahujícímikalciumnebojinébivalentníkationty,jakojelaktátovýRingerůvroztok,amusíbýt

podáván oddělenějako samostatnýintravenózníroztokoddělenouinfuznílinkou.

Před apo podánípřípravkuZoledronic acid Zentiva 4mg/5mlmusíbýtpacientidobřehydratováni.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátku,jinébisfosfonátynebonakteroukolipomocnoulátkuuvedenou

vbodě 6.1.

Kojení(vizbod 4.6).

4.4 Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

Obecná

PředpodánímpřípravkuZoledronicacidZentiva4mg/5mlmusíbýtposouzenstavhydratace

pacientůa vpřípaděpotřebymusíbýthydratace adekvátněupravena.

Upacientůs rizikemsrdečního selháníje nutné zabránitnadměrnému přívodutekutin.

PozahájeníterapiepřípravkemZoledronicacidZentiva4mg/5mlmusíbýtpečlivěsledovány

standardnímetabolicképarametrysouvisejícíshyperkalcemií,jakojsousérovéhladinykalcia,fosfátu

amagnesia.Pokudseobjevíhypokalcemie,hypofosfatemienebohypomagnesemie,můžebýt

potřebnákrátkodobásuplementačníterapie.Pacientisneléčenouhyperkalcemiímajíobvykledojisté

mírypoškozenou funkciledvin, protoje nutné uvažovato pečlivémsledováníledvinných funkcí.

Pacientiléčeníkyselinouzoledronovounemajíbýtsoučasněléčenijinýmléčivýmpřípravkem

obsahujícímkyselinuzoledronovounebojinýmibisfosfonáty,protožekombinovanéúčinkytěchto

láteknejsou známy.

4

Porucha funkceledvin

UpacientůsTIHazjištěnýmzhoršovánímfunkcíledvinmusíbýtvelmidobřeposouzenjejichstav

amusíbýtzváženo,zdapřínosléčbypřípravkemZoledronicacidZentiva4mg/5mlpřevážímožné

rizikoléčby.

Přirozhodnutíléčitpacientyskostnímimetastázamiproprevencikostníchpříhodbysemělovzít

vúvahu, že nástup léčebného účinkuje za 2–3 měsíce.

Léčbakyselinouzoledronovoubylaspojenashlášenímporuchfunkceledvin.Mezifaktory,které

mohouzvyšovatrizikozhoršeníledvinnýchfunkcí,patřídehydratace,jižexistujícíporuchafunkce

ledvinaopakovanécyklypodáváníkyselinyzoledronovénebojinýchbisfosfonátůstejnějakojiných

nefrotoxickýchléčivýchpřípravků.Přestožejetotorizikosníženopodávánímkyselinyzoledronové

vdávce4mgpodobudelšínež15minut,můžeseporuchafunkceledvinpřestovyskytnout.Byla

hlášenaporuchaledvinnýchfunkcíaprogresedoselháníledvinsnutnostídialýzyupacientůpo

úvodnínebojednorázovédávce4mgkyselinyzoledronové.Poopakovanémpodáníkyseliny

zoledronovévdávkáchdoporučenýchkprevencikostníchpříhodsemůžeuněkterýchpacientů

vyskytnoutzvýšeníkreatininu vséru,ikdyžméněčasto.

PředkaždouaplikacípřípravkuZoledronicacidZentiva4mg/5mlmusíbýtpacientůmstanovena

hladinasérovéhokreatininu.Upacientůskostnímimetastázamiasmírnouažstřednězávažnou

poruchoufunkceledvinsedoporučujezahájitléčbunižšímidávkamikyselinyzoledronové.

Upacientů,ukterýchbylavprůběhuléčbyprokázánaporuchafunkceledvin,musíbýtléčba

přípravkemZoledronicacidZentiva4mg/5mlpřerušena.LéčbapřípravkemZoledronicacidZentiva

4mg/5mlmůžebýtznovuzahájenapouzevpřípadě,žesehladinasérovéhokreatininuvrátína

hodnoty,kterésenebudoulišitovícenež10%odvýchozíhodnoty.Léčbakyselinouzoledronovou

má pokračovatstejnou dávkou, jaká byla podávanápřed přerušenímléčby.

Vzhledemkmožnémuvlivukyselinyzoledronovénafunkciledvin,nedostatkuklinickýchúdajů

obezpečnostiupacientůstěžkouporuchoufunkceledvin(vklinickýchstudiíchdefinovaných

hladinoukreatininuvséru≥400µmol/lnebo≥4,5mg/dlupacientůsTIHa≥265µmol/lnebo

≥3,0mg/dlupacientůskarcinomemakostnímimetastázami)napočátkuléčbyajenomezeným

farmakokinetickýmúdajůmupacientůstěžkouporuchoufunkceledvinpřizahájeníléčby(clearance

kreatininu< 30 ml/min)sepodáváníkyselinyzoledronové těmto pacientůmnedoporučuje.

Porucha funkcejater

Upacientůsezávažnouporuchoufunkcejaterjekdispozicijenomezenémnožstvíklinickýchúdajů,

aprotonemůžebýtpro tutoskupinu pacientůdánospecifické doporučení.

Osteonekróza čelisti

UpacientůpoužívajícíchpřípravekZoledronicacidZentiva4mg/5mlbylyvklinickýchstudiích

apo uvedenípřípravku na trhméněčastohlášenypřípadyosteonekrózyčelisti(OČ).

Upacientůsnehojícímiselézemiměkkýchtkánívústechbymělobýtsvýjimkouakutních

medicínských stavůzahájeníléčbynebo nového cyklu léčbyodloženo.

Předzahájenímléčbybisfosfonátyjeupacientůskonkomitantnímirizikovýmifaktorydoporučené

zubnívyšetřeníspřípadnýmpreventivnímošetřenímaindividuálnímvyhodnocenímpoměru

prospěchu-rizika.

Přivyhodnoceníindividuálníhorizika vzniku OČmajíbýtzvažoványnásledujícírizikové faktory:

účinnostbisfosfonátů(vyššírizikoprovysoceúčinnélátky),cestapodání(vyššírizikopro

parenterálnípodání)a kumulativnídávkabisfosfonátů;

malignínádorové onemocnění,komorbidity(např. anemie, koagulopatie,infekce), kouření;

5

konkomitantníterapie:chemoterapie,inhibitoryangiogeneze(vizbod4.5),radioterapiekrku

ahlavy, kortikosteroidy;

stomatologickáonemocněnívanamnéze,špatnáústníhygiena,periodontálníonemocnění,

invazivnístomatologické zákroky(např.extrakcezubů)a špatněnaléhajícízubníprotézy.

Všichnipacientimajíbýtvyzváni,abyběhemléčbypřípravkemZoledronicAcidZentiva4mg/5ml

udržovalidobrouústníhygienu,absolvovalirutinnívyšetřeníchrupuaokamžitěhlásilijakékoli

příznakyvústech,jakojekývánízubů,bolestnebootokynebonehojícíselézenebovýtok.Během

léčbymajíbýtinvazivnístomatologicképroceduryprováděnypouzepopečlivémvyhodnocení

anemajíse provádětvdoběblízképodáníkyselinyzoledronové.

Upacientů,kdeseosteonekrózačelistivyvineběhembisfosfonátovéléčby,můžestomatologický

výkonzhoršitstav.Neexistujídata,kterábydokládala,ževysazeníbisfosfonátovéléčbysnižujeriziko

osteonekrózyčelistiu pacientůvyžadujících stomatologickývýkon.

PlánléčbypacientůsOČbymělbýtnavrženvúzkéspoluprácimeziošetřujícímlékařemadentistou

nebozubnímchirurgemsodbornouznalostíOČ.

Dokudsestavnezlepšíapokudmožnonevymizípřispívajícírizikovéfaktory,mělobybýtzváženo

dočasné přerušeníléčbykyselinou zoledronovou.

Osteonekróza zevního zvukovodu

Vsouvislostisléčboubisfosfonátybylahlášenaosteonekrózazevníhozvukovodu,zejménapři

dlouhodobémpodávání.Mezimožnérizikovéfaktoryosteonekrózyzevníhozvukovodupatří

používáníkortikosteroidůachemoterapiea/nebolokálnírizikovéfaktory,jakonapříkladinfekcenebo

trauma.Možnostvznikuosteonekrózyzevníhozvukovodujetřebazvážitupacientůléčených

bisfosfonáty, kteřímajíušnísymptomyvčetně chronických infekcíucha.

Bolestimuskuloskeletálníhosystému

Zpostmarketingovýchzkušenostíbylyhlášenysilnébolestikostí,kloubůa/nebosvalůobčas

zneschopňujícípacientyužívajícíkyselinuzoledronovou.Nicméněčetnosttěchtohlášeníbylařídká.

Dobadopočátkunástupuprojevůnežádoucíchúčinkůodzahájeníléčbyjerůzná,odjednohodne

ažponěkolikměsíců.Jakmilebylaléčbapřerušena,pacientůmseodpříznakůulevilo.Podskupina

pacientůzaznamenalaopětovnýnávratsymptomůpoté,cobylaznovuléčenakyselinouzoledronovou

nebojinýmbisfosfonátem.

Atypické zlomeninyfemuru

Vsouvislostisléčboubisfosfonátybylyhlášenyatypickésubtrochanterickéadiafyzárnízlomeniny

femuru,zejménaupacientůdlouhodoběléčenýchproosteoporózu.Tytopříčnénebokrátkéšikmé

zlomeninysemohouobjevitkdekolivcelédélcefemuruodoblastitěsněpodmalýmtrochanterem

aždočástitěsněnadsuprakondylickýmrozšířením.Tytozlomeninyseobjevujípominimálním

traumatunebobezsouvislostisnímauněkterýchpacientůsemohouprojevovatbolestívestehně

nebotřísle,častosdruženénazobrazovacíchvyšetřeníchsobrazemtypickýmprostresovézlomeniny

(neobvyklénízkotraumatickézlomeniny,vangličtiněznáméjako„insufficiencyfractures“),týdny

ažměsícepředmanifestacíkompletnízlomeninyfemuru.Zlomeninyjsoučastooboustranné,protoje

nutnéupacientůléčenýchbisfosfonáty,kteříutrpělizlomeninudiafýzyfemuru,vyšetřit

ikontralaterálnífemur.Rovněžbylozaznamenánošpatnéhojenítěchtozlomenin.Upacientů,

ukterýchjepodezřenínaatypickouzlomeninufemuru,jetřebapřihodnoceníjejichstavuzvážit

ipřerušeníléčbybisfosfonáty,atonazákladězhodnoceníprospěchuarizikaléčbyujednotlivého

pacienta.

Pacientyjetřebapoučit,abyběhemléčbybisfosfonátyhlásilijakoukolibolestvoblastistehna,kyčle

nebotřísla,avšechnypacienty,ukterýchsetytopříznakyobjeví,jetřebavyšetřitsohledem

namožnou inkompletnízlomeninu femuru.

6

Hypokalcemie

Upacientůléčenýchkyselinouzoledronovoubylahlášenahypokalcemie.Srdečníarytmie

aneurologickénežádoucíúčinky(zahrnujícíkřeče,hypoesteziiatetanii)bylyhlášenyvdůsledku

těžkéhypokalcemie.Bylyhlášenypřípadyzávažnéhypokalcemievyžadujícíhospitalizaci.

Vněkterýchpřípadechmůžebýthypokalcemieživotohrožující(vizbod4.8).Připodáváníkyseliny

zoledronovéspolusléčivýmipřípravky,kterémohouzpůsobithypokalcemii,jenutnédbátopatrnosti,

protožemohoumítsynergickýúčinekvyúsťujícívzávažnouhypokalcemii(vizbod4.5).Před

zahájenímléčbykyselinouzoledronovoumábýtzměřenahladinavápníkuvséruaupravena

hypokalcemie. Pacientůmmá býtdodáváno přiměřené množstvívápníku a vitaminu D.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem

Tentopřípravekobsahujeméněnež1mmolsodíku(23mg)vjednéinjekčnílahvičce(5ml),tj.je

prakticky„bezobsahusodíku“.

4.5 Interakces jinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakcí

Vklinickýchstudiíchbylakyselinazoledronovápodávánasouběžněsběžněpoužívanými

protinádorovýmiléky,diuretiky,antibiotikyaanalgetiky,anižbybylpozorovánvýskytklinicky

zřejmýchinterakcí.Přistudiuinvitro(vizbod5.2)nebylapatrnávazbakyselinyzoledronové

naplazmatickébílkoviny,aninebylazjištěnainhibicelidskýchizoenzymůcytochromuP450,ale

žádnáklinická studieinterakcínebyla provedena.

Přisouběžnéaplikacibisfosfonátůsaminoglykosidy,kalcitoninemnebokličkovýmidiuretikyse

doporučujezvláštníopatrnost,protožemůžedojítkaditivnímuúčinkutěchtolékůsnásledným

sníženímhladinykalcia vséru na delšídobu, nežjepožadováno (viz bod 4.4). Opatrnostjetaké nutná,

pokudjekyselinazoledronováindikovánaspolečněsjinýmipotenciálněnefrotoxickýmiléčivými

přípravky. Je také nutné věnovatzvýšenou pozornostmožnému vývojihypomagnesemieběhemléčby.

Upacientůsmnohočetnýmmyelomemmůžebýtzvýšenérizikoporuchyfunkceledvin,pokudje

kyselinazoledronová podávanávkombinacis thalidomidem.

Opatrnostjenutná,pokudjekyselinazoledronovápodávánasantiangiogennímiléčivýmipřípravky,

protožeupacientůléčenýchsoučasnětěmitoléčivýmipřípravkybylhlášenzvýšenývýskyt

osteonekrόzyčelisti.

4.6 Fertilita,těhotenstvía kojení

Těhotenství

Adekvátníúdajeopodáváníkyselinyzoledronovétěhotnýmženámnejsoukdispozici.Reprodukční

studieprovedenéskyselinouzoledronovounazvířatechprokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).

Potenciálnírizikopročlověkaneníznámé.PřípravekZoledronicacidZentiva4mg/5mlnemábýt

běhemtěhotenstvípodáván.Ženámve fertilnímvěkumá býtdoporučeno vyhnoutseotěhotnění.

Kojení

Neníznámo,zdajekyselinazoledronovávylučovánadomateřskéhomléka.PřípravekZoledronicacid

Zentiva 4 mg/5 mljekontraindikován u kojících matek(vizbod 4.3).

Fertilita

PotenciálnínežádoucíúčinkykyselinyzoledronovénafertilituvparentálníaF1generacibyly

hodnocenyupotkanů.Došlokvýraznýmfarmakologickýmúčinkům,kteréjemožnépovažovat

zasoučástinhibicemetabolizacevápníkuvkostech,cožseprojeviloperipartálníhypokalcemií

(skupinovýmúčinkembisfosfonátů),dystokiíačasnýmukončenímstudie.Ztohotodůvodunemohl

býturčen konečnývlivkyselinyzoledronové nafertilitu lidí.

7

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Nežádoucíúčinky, jako je závraťaospalost,mohoumítvlivna schopnostříditneboobsluhovatstroje,

protojetřebadbátzvýšenéopatrnostipřiřízeníaobsluzestrojůběhemužívánípřípravkuZoledronic

acid Zentiva 4 mg/5ml.

4.8 Nežádoucíúčinky

Přehled bezpečnostního profilu

Běhemtřídnůpopodáníkyselinyzoledronovébylyčastohlášenyreakceakutnífázespříznaky

zahrnujícímibolestkostí,horečku,únavu,artralgii,myalgii,ztuhlostaartritidusnáslednýmiotoky

kloubů;tytopříznakyobvykle ustupujíběhemněkolika dní(vizpopis vybraných nežádoucích účinků).

Následujívýznamná identifikovanárizikakyselinyzoledronovéveschválených indikacích:

poruchafunkceledvin,osteonekrózačelisti,reakceakutnífáze,hypokalcemie,fibrilacesíní,

anafylaxe,intersticiálníonemocněníplic.Frekvenceprokaždéztěchtoidentifikovanýchrizikjsou

uvedenyvTabulce1.

Seznamnežádoucích účinků vtabulce

Následujícínežádoucíúčinky,uvedenéníževtabulce1,bylyzískányzklinickýchstudií

apostmarketingového sledovánípřevážně přidlouhodobé léčbě4 mgkyselinyzoledronové:

Tabulka 1

Nežádoucíúčinkyjsouuvedenypodlefrekvencevýskytuajsouřazenyodnejčastějisevyskytujících,

pomocínásledujícíkonvence:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000

až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),velmivzácné(<1/10000),neníznámo(zdostupných

údajůnelze určit).

Poruchy krvea lymfatického systému

Časté: anemie

Méněčasté: trombocytopenie,leukopenie

Vzácné: pancytopenie

Poruchyimunitníhosystému

Méněčasté: hypersenzitivníreakce

Vzácné: angioneurotickýedém

Psychiatrické poruchy

Méněčasté: úzkost, poruchyspánku

Vzácné: zmatenost

Poruchy nervovéhosystému

Časté: bolestihlavy

Méněčasté:

Velmivzácné: závratě, parestezie,dysgeuzie, hypoestezie,

hyperestezie,tremor, ospalost

křeče, hypoestezieatetanie(vdůsledku

hypokalcemie)

Poruchy oka

Časté: konjunktivitida

Méněčasté:

Vzácné: rozmazanévidění, skleritida azánětočnice

uveitida

Velmivzácné: episkleritida

Srdečníporuchy

Méněčasté: hypertenze, hypotenze, fibrilacesíní, hypotenze

vedoucíksynkopě nebooběhovémukolapsu

8

Vzácné:

bradykardie,srdečníarytmie (vdůsledku

hypokalcemie)

Respirační,hrudníamediastinálníporuchy

Méněčasté:

Vzácné: dušnost, kašel, bronchokonstrikce

intersticiálníplicníonemocnění

Gastrointestinálníporuchy

Časté: nauzea, zvracení,snížená chuťkjídlu

Méněčasté: průjem, zácpa, bolestibřicha, dyspepsie,

stomatitida, sucho vústech

Poruchykůžeapodkožnítkáně

Méněčasté: svědění,vyrážka(včetněerytematózníamakulární

vyrážky),zvýšenépocení

Poruchysvalovéakosternísoustavyapojivovétkáně

Časté: bolestivostkostí, svalůa kloubů,generalizovaná

bolest

Méněčasté:

Velmivzácné: svalové křeče, osteonekróza čelisti

osteonekróza zevního zvukovodu (skupinový

nežádoucíúčinekbisfosfonátů)

Poruchyledvin amočových cest

Časté: porucha funkceledvin

Méněčasté: akutníselháníledvin,hematurie,proteinurie

Celkové poruchy areakcevmístě aplikace

Časté: horečka, chřipcepodobné příznaky(včetněúnavy,

třesavky, malátnostianávalůhorka)

Méněčasté

Vzácné astenie, periferníotoky, reakcevmístě vpichu

(včetněbolesti, podráždění,otoku, zatuhnutí),

bolestina hrudi, zvýšenítělesné hmotnosti,

anafylaktickáreakce/šok, kopřivka

artritida aotokykloubůjako příznakreakceakutní

fáze

Vyšetření

Velmičasté: hypofosfatemie

Časté: zvýšeníkreatininuaureyvkrvi,

hypokalcemie

Méněčasté:

Vzácné: hypomagnesemie, hypokalemie

hyperkalemie, hypernatremie

Popisvybraných nežádoucích účinků

Poruchafunkceledvin

Léčbakyselinouzoledronovoubylaspojenashlášenímporuchyfunkceledvin.Vespojené

(poolované)analýzebezpečnostníchúdajůzklinickýchregistračníchzkoušekkyselinyzoledronové

kprevencikostníchpříhodupacientůspokročilýmimalignitamipostihujícímikostbylačetnost

pravděpodobnýchnežádoucíchpříhodporuchyfunkceledvinsouvisejícískyselinouzoledronovou

(nežádoucímiúčinky)následující:mnohočetnýmyelom(3,2%),karcinomprostaty(3,1%),karcinom

prsu(4,3%),plicníadalšísolidnítumory(3,2%).Faktory,kterémohouzvýšitpotenciálkporuchám

funkceledvin,zahrnujídehydrataci,jižexistujícíporuchufunkceledvin,mnohočetnécyklykyseliny

zoledronovénebo jinýchbisfosfonátů, stejnějakosouběžnéužívánínefrotoxickýchléčivýchpřípravků

nebopoužitíkratšídobyinfuze,nežjedoporučeno.Zhoršenífunkceledvin,progresekrenálnímu

selháníadialýzebylyhlášenyupacientůpopočátečnídávcenebojednotlivédávce4mgkyseliny

zoledronové (vizbod 4.4).

9

Osteonekróza čelisti

Bylypopsánypřípadyosteonekrózyčelistipřevážněuonkologickýchpacientůléčenýchléčivými

přípravkyinhibujícímikostníresorpci,jakojeZoledronicacidZentiva4mg/5ml(vizbod4.4).

Mnohotěchtopacientůtakédostávalochemoterapiiakortikosteroidyamělopříznakylokálníinfekce

včetněosteomyelitidy.Většinahlášenísetýkalaonkologickýchpacientůpoextrakcizubunebojiném

stomatochirurgickémvýkonu.

Fibrilacesíní

Vjedné3leté,randomizované,dvojitězaslepenékontrolovanéstudii,kteráhodnotilaúčinnost

abezpečnostkyselinyzoledronové5mgpodávanéjednouročněoprotiplacebupřiléčbě

postmenopauzálníosteoporózy(PMO),bylcelkovývýskytfibrilacesíní2,5%(96z3862)

upacientekužívajícíchkyselinuzoledronovou5mga1,9%(75z3852)upacientekužívajících

placebo.Poměrzávažnýchpřípadůfibrilacesíníbyl1,3%(51z3862)upacientekpoužívajících

kyselinuzoledronovou5mga0,6%(22z3852)upacientekužívajícíchplacebo.Dysbalance

pozorovanávtéto studiinebylazaznamenána vjiných studiích skyselinou zoledronovou, včetně studií

skyselinouzoledronovou4mgpodávanoukaždé3–4týdnyonkologickýmpacientům.Mechanismus

původu zvýšeného výskytu fibrilace sínívtétojediné klinické studiineníznámý.

Reakceakutnífáze

Tentonežádoucíúčinekseskládázesouborupříznaků,kterézahrnujíhorečku,myalgii,bolesthlavy,

bolestkončetin,nauzeu,zvracení,průjem,artralgiiaartritidusnáslednýmiotokykloubů.Nastupuje

≤3dnypoinfuzikyselinyzoledronovéareakcejetakéznámápodnázvy“flu-likesyndrom”

(syndrompodobnýchřipce)nebo “post-dose”syndrom(příznakypo podánídávky).

Atypickézlomeniny femuru

Po uvedenípřípravku na trhbylyhlášenynásledujícínežádoucíúčinky(frekvencevzácná):

Atypické subtrochanterické adiafyzárnízlomeninyfemuru (skupinovýnežádoucíúčinek

bisfosfonátů).

Nežádoucíúčinkyspojené shypokalcemií

Hypokalcemiejedůležitýmznámýmrizikempodáníkyselinyzoledronovéveschválenýchindikacích.

Nazákladěhodnocenípřípadůzklinickýchstudiíapřípadůpouvedenínatrhexistujídostatečné

důkazypropodporusouvislostimeziléčboupřípravkemZoledronicacidZentiva4mg/5ml,

hlášenýmipřípadyhypokalcemieanáslednýmvýskytemsrdečníarytmie.Dáleexistujídůkazy

o souvislostimezihypokalcemiía následnýmineurologickýminežádoucímiúčinky hlášenýmiv těchto

případech, které zahrnujíkřeče, hypoesteziiatetanii(vizbod 4.4).

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenínanežádoucíúčinkyporegistraciléčivéhopřípravkujedůležité.Umožňujeto

pokračovatvesledovánípoměrupřínosůarizikléčivéhopřípravku.Žádámezdravotnicképracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústav prokontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webovéstránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Klinické zkušenostis akutnímpředávkovánímpřípravkemZoledronic acid Zentiva 4mg/5 ml

jsouomezené.Bylohlášenochybnépodáváníkyselinyzoledronovévdávkáchaždo48mg.Pacienti,

kteřídostávalivyššídávky,nežje dávka doporučená(vizbod 4.2), musíbýtpečlivě sledováni, protože

bylopozorovánopoškozenírenálníchfunkcí(včetněrenálníhoselhání)aodchylkyvhladinách

sérovýchkoncentracíelektrolytů(včetněvápníku,fosforuahořčíku).Vpřípaděhypokalcemiesedle

klinické indikace může podatinfuze kalcium-glukonátu.

10

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Léčiva kterapiinemocíkostí, bisfosfonáty, ATCkód:M05BA08.

Zoledronovákyselinapatřídoskupinybisfosfonátů,kterépůsobíprimárněvkostech.Jetoinhibitor

osteoklastické resorpcekostí.

Selektivnípůsobeníbisfosfonátůvkostechspočívávjejichvysokéafinitěkmineralizovanékosti,ale

přesnýmechanizmusúčinkuvedoucíhokinhibiciosteoklastickéaktivityzůstávástáleneobjasněn.

Vdlouhodobýchstudiíchnazvířatechinhibovalakyselinazoledronovákostníresorpcibez

nežádoucího ovlivněnítvorby,mineralizacenebo mechanických vlastnostíkostí.

Kroměinhibicekostníresorpcemákyselinazoledronovánavícněkteréprotinádorovévlastnosti,které

bymohlypřispívatkcelkovéúčinnostiléčbykostníchmetastáz.Vpreklinickýchstudiíchbyly

demonstroványnásledujícívlastnosti:

invivo:inhibiceosteoklastickékostníresorpce,která ovlivňujevnitřnímikroprostředíkostnídřeně

a zhoršuje takpodmínkypro růstnádorových buněk, antiangiogenníúčinek,analgetickýúčinek;

invitro:inhibiceosteoblasticképroliferace,přímýcytostatickýapro-apoptotickýúčinek

nanádorovébuňky,synergickýcytostatickýúčinekspolusostatnímiprotinádorovýmiléky,

antiadhezivní/antiinvazivnípůsobení.

Výsledkyklinických studiíprevence kostních příhodupacientůs pokročilou formou nádorového

onemocněnípostihujícíhokosti

Prvnírandomizovaná,dvojitězaslepená,placebemkontrolovanástudiesrovnávalakyselinu

zoledronovou4mgsplacebemvprevencikostníchpříhod(SREs=SkeletalRelatedEvents)

upacientůskarcinomemprostaty.Kyselinazoledronová4mgvýznamněsnížilapočetpacientů,

ukterýchdošlokvýskytualespoňjednékostnípříhody(SRE),prodloužilamediánčasudoprvníSRE

o>5měsícůasnížilaročnívýskytpříhodnapacienta–míruonemocněníkostí.Analýzy

mnohočetnýchpříhodukázalyvesrovnánísplacebem36%sníženírizikavývojeSREsveskupině

skyselinouzoledronovou4mg.Pacientiužívajícíkyselinuzoledronovou4mghlásilinižšínárůst

bolestivostinežti,kteřídostávaliplacebo,rozdíldosáhlvýznamnostivměsících3,9,21a24.

Upacientůužívajícíchkyselinuzoledronovou4mgbylnižšívýskytpatologickýchzlomenin.

Upacientůsblastickýmilézemibylléčebnýefektménězřejmý.Výsledkyúčinnostijsouuvedeny

vtabulce 2.

Vedruhéstudii,kdybylyzahrnutysolidnínádoryjinénežkarcinomyprsuaprostaty,snížilakyselina

zoledronová4mgvýznamněpočetpacientůsSREaprodloužilamediánčasudoprvníkostnípříhody

o>2měsíceasnížilakostnímorbiditu.Analýzamnohočetnýchpříhodukázala30,7%sníženírizika

ve vývojikostních příhodve skupiněléčenékyselinouzoledronovou 4 mgve srovnání

s placebem. Výsledkyúčinnostijsou uvedenyvtabulce 3.

Tabulka2:Výsledkyúčinnosti(pacientis karcinomemprostatya hormonálníléčbou)

JakákolivSRE (+TIH)Zlomeniny* Radiačníléčba kostí

Kyselina

zoledronová

4 mg Placebo Kyselina

zoledronová

4 mg Placebo Kyselina

zoledronová

4 mg Placebo

N 214 208 214 208 214 208

11

Procento pacientů se

SREs (%) 38 49 17 25 26 33

p-hodnota 0,028 0,052 0,119

MediánSRE(dny) 488 321 NR NR NR 640

p-hodnota 0,009 0,020 0,055

Míra postižení

kostí 0,77 1,47 0,20 0,45 0,42 0,89

p-hodnota 0,005 0,023 0,060

Sníženírizika

mnohočetných

příhod**(%) 36 - NA NA NA NA

p-hodnota 0,002 NA NA

* Zahrnuje vertebrálníinevertebrálnízlomeniny

** Všechnykostnípříhody, celkovýpočetstejnějako doba do každé událostiběhemstudie

NR Nebylo dosaženo

NANeuplatňuje se

Tabulka 3:Výsledkyúčinnosti(solidnínádoryjinénežnádoryprsua prostaty)

JakákoliSRE (+TIH) Zlomeniny* Radiačníléčba kostí

Kyselina

zoledronová

4 mg Placebo Kyselina

zoledronová

4 mg Placebo Kyselina

zoledronová

4 mg Placebo

N 257 250 257 250 257 250

Procento pacientů

seSREs (%) 39 48 16 22 29 34

p-hodnota 0,039 0,064 0,173

MediánSRE(dny) 236 155 NR NR 424 307

p-hodnota 0,009 0,020 0,079

Míra postižení

kostí 1,74 2,71 0,39 0,63 1,24 1,89

p-hodnota 0,012 0,066 0,099

Sníženírizika

mnohočetných

příhod**(%) 30,7 - NA NA NA NA

p-hodnota 0,003 NA NA

* Zahrnuje vertebrálníinevertebrálnízlomeniny

** Všechnykostnípříhody, celkovýpočetstejnějako doba do každé událostiběhemstudie

NR Nebylo dosaženo

NA Neuplatňuje se

VrandomizovanédvojitězaslepenéstudiifázeIIIbylasrovnávánakyselinazoledronová4mgnebo

90mgpamidronátupřipodáváníkaždý3.až4.týdenpacientůmsmnohočetnýmmyelomemnebo

karcinomemprsusnejménějednoukostnílézí.Výsledkyukázaly,žekyselinazoledronová4mgměla

vprevenciSREssrovnatelnouúčinnostjako90mgpamidronátu.Analýzamnohočetnýchpříhod

odhalilavýznamnésníženírizikaupacientůléčenýchkyselinouzoledronovou4mgo16%

ve srovnánís pacienty, kteřídostávalipamidronát.Výsledkyúčinnostijsou uvedenyvtabulce4.

12

Tabulka 4:Výsledkyúčinnosti(pacientis nádoremprsu amnohočetnýmmyelomem)

JakákoliSRE (+TIH) Zlomeniny* Radiačníléčba kostí

Kyselina

zoledronová

4 mg Pam

90mg Kyselina

zoledronová

4 mg Pam

90mg Kyselina

zoledronová

4 mg Pam

90mg

N 561 555 561 555 561 555

Procento pacientů

seSREs (%) 48 52 37 39 19 24

p-hodnota 0,198 0,653 0,037

MediánSRE(dny) 376 356 NR 714 NR NR

p-hodnota 0,151 0,672 0,026

Míra postižení

kostí 1,04 1,39 0,53 0,60 0,47 0,71

p-hodnota 0,084 0,614 0,015

Sníženírizika

mnohočetných

příhod**(%) 16 - NA NA NA NA

p-hodnota 0,030 NA NA

* Zahrnuje vertebrálníinevertebrálnízlomeniny

** Všechnykostnípříhody, celkovýpočetstejnějako doba do každé událostiběhemstudie

NR Nebylo dosaženo

NA Neuplatňuje se

Vedvojitězaslepené,randomizované,placebemkontrolovanéstudiibylakyselinazoledronová4mg

studovánau228pacientůsdokumentovanýmikostnímimetastázamiukarcinomuprsu.Bylhodnocen

účinek4mgkyselinyzoledronovénarizikovznikukostníchpříhod(SRE)počítanéjakopoměr

celkovéhopočtukostníchpříhod(vyjmahyperkalcemieapozohledněnípředchozíchzlomenin)vůči

celkovémusledovanémuobdobí.Pacientidostávalipodobujednohorokukaždéčtyřitýdnybuď4mg

kyselinyzoledronovéneboplacebo.Pacientibylirovnoměrněrozdělenidoskupinléčenýchkyselinou

zoledronovou nebo placebem.

PodílSRE(kostnípříhody/osobarok)byl0,628ukyselinyzoledronovéa1,096uplaceba.Poměr

pacientůsnejménějednoupříhodouSRE(vyjmahyperkalcemie)byl29,8%veskupiněléčené

kyselinouzoledronovouproti49,6%veskupiněsplacebem(p=0,003).Mediánčasudozjištěníprvní

příhodySRE nebylvrameniléčbykyselinou zoledronovou na koncistudie dosažen abylsignifikantně

prodlouženvesrovnánísplacebem(p=0,007).Kyselinazoledronová4mgsnížilarizikopříhodSRE

o 41 %dleanalýzmnohočetných příhod(poměrrizika=0,59, p=0,019)ve srovnánís placebem.

Po4týdnechléčbyapřikaždémdalšímhodnoceníprůběhuléčbybyloveskupiněléčenékyselinou

pozorovánostatistickyvýznamnézlepšenívhodnoceníbolesti(použitímBriefPainInventory,BPI)

vesrovnánísplacebem(obrázek1).Hodnoceníbolestiveskupiněskyselinouzoledronovoubylo

konzistentně pod úrovnípočátečního stavu a bylo provázeno trendemsníženíužíváníanalgetik.

Obrázek1:Průměrnázměnaoprotipočátečnímustavu(hodnocenadleBPI).Statistickyvýznamné

rozdílyjsou vyznačeny(*p<0,05)prosrovnánímeziléčbami(4 mgkyselina zoledronová vs. placebo).

13

Výsledkyklinického hodnoceníléčbyTIH

Vklinickýchstudiíchbylouhyperkalcemievyvolanénádorovýmonemocněním(TIH)

demonstrováno,žepůsobeníkyselinyzoledronovéjecharakterizovánopoklesemhladinykalciavséru

avylučováníkalciamočí.VstudiifázeIprozjišťovánídávkyupacientůsmírnouažstředně

závažnouhyperkalcemiíindukovanounádorovýmonemocněním(TIH)bylytestovanéúčinnédávky

vrozmezípřibližně 1,2–2,5mg.

Abybylyzhodnocenyúčinky4mgkyselinyzoledronovéproti90mgpamidronátu,bylyvýsledky

dvoupilotníchmulticentrickýchstudiíupacientůsTIHkombinoványvpředemplánovanéanalýze.

Normalizacehodnotkalciavsérubylapozorována4.denpodávcekyselinyzoledronové8mg

a 7. denpo dávcekyselinyzoledronové 4 mga 8 mg.Byla pozorovánanásledujícímíra odpovědí:

Tabulka 5:Procento kompletních odpovědíve dnechvkombinovaných TIHstudiích

Mediándobykdosaženínormokalcemiebyl4dny.Mediándobydorelapsu(opětnézvýšeníhladiny

kalciavsérukorigovanénaalbuminna≥2,9mmol/l)bylupacientů léčenýchkyselinouzoledronovou

30až40dnůproti17dnůmupacientůléčenýchpamidronátem90mg(p-hodnoty:0,001pro4mg

a0,007pro8mgkyselinyzoledronové).Mezidvěmadávkamikyselinyzoledronovénebylnalezen

statistickyvýznamnýrozdíl.

Vklinickýchstudiíchbylo69pacientůsrelapsemneborefrakterníchnapočátečníléčbu(kyselina

zoledronová4mg,8mgnebopamidronát90mg)přeléčeno8mgkyselinyzoledronové.Frekvence

odpovědíbylautěchtopacientůpřibližně52%.Prosrovnánísdávkou4mgkyselinyzoledronové

nejsou dostupné údaje,protože tito pacientibylipřeléčenipouze dávkou 8mgkyselinyzoledronové.

Den 4 Den 7 Den 10

Kyselina zoledronová 4 mg(N=86) 45,3%(p=0,104)82,6%(p=0,005)*88,4%(p=0,002)*

Kyselina zoledronová 8 mg(N=90) 55,6%(p=0,021)*83,3%(p=0,010)*86,7%(p=0,015)*

Pamidronát90mg(N=99) 33,3% 63,6% 69,7%

*p-hodnota značístatistickou významnostprotipamidronátu

14

Vklinických studiích provedených u pacientů s hyperkalcemiíindukovanou nádorovýmonemocněním

(TIH)bylcelkovýbezpečnostníprofilmezivšemi3léčenýmiskupinami(kyselinazoledronová

4 a 8 mga pamidronát90mg)podobnývtypech izávažnosti.

Pediatrickápopulace

Výsledkyklinickéstudievléčbězávažnéformyosteogenesisimperfectaupediatrickýchpacientů

ve věku 1 až17 let

Účinkyintravenózněpodávanékyselinyzoledronovévléčbězávažnéformyosteogenesisimperfecta

(typI,IIIaIV)upediatrickýchpacientů(věk1až17let)bylysrovnánysintravenózněpodávaným

pamidronátemvjednémezinárodní,multicentrické,randomizované,otevřenéstudiise74pacienty

vrameniskyselinouzoledronovoua76pacientyvramenispamidronátem.Dobaléčbyvestudiibyla

12měsíců,léčběpředcházelo4–9týdnůobdobíscreeningu,běhemkterýchbylypodobunejméně

2týdnůpodáványdoplňkysvitaminemDakalciem.Vklinickémprogramubylapacientůmvevěku

1až<3rokypodánajednouza3měsícedávka0,025mg/kgkyselinyzoledronové(aždomaximální

jednotlivédávky0,35mg)apacientůmvevěku3–17letbylojednouza3měsícepodáno0,05mg/kg

kyselinyzoledronové (aždo maximálníjednotlivé dávky0,83 mg).

Studiebylaprodlouženazaúčelemvyhodnocenídlouhodobécelkovéarenálníbezpečnostipodávání

kyselinyzoledronovéjednounebodvakrátročněvprůběhu12měsícůprodlouženéléčbyudětí,které

dokončily1 rokléčbykyselinou zoledronovou nebo pamidronátemvzákladnístudii.

Primárnímcílovýmparametremúčinnostivestudiibylosledováníprocentuálnízměnypůvodního

stavukostnídenzity(BMD)bedernípáteřepo12měsícíchléčby.OčekávanéúčinkyléčbynaBMD

bylypodobné,aledesignstudienebyldostatečnérobustníkprůkazunon-inferioritykyseliny

zoledronové.Předevšímnedošlokjasnémuprokázáníúčinnostinavýskytzlomeninnebobolesti.

Nežádoucíúčinkyzlomenindlouhýchkostídolníchkončetinbylyhlášenéupřibližně24%(femur)

a14%(tibia)pacientůsezávažnouformouosteogenesisimperfectaléčenýchkyselinouzoledronovou

oproti12%a5%pacientůsezávažnouformouosteogenesisimperfectaléčenýchpamidronátem,bez

ohledunatypporuchyakauzalitu,alesouhrnnývýskytzlomeninupacientůléčenýchkyselinou

zoledronovouapamidronátembylsrovnatelný:43%(32/74)oproti41%(31/76).Vyhodnocenírizika

zlomeninjeztíženotím,žezlomeninyjsoučastýmjevemupacientůsezávažnouformouosteogenesis

imperfectajako součástprůběhu onemocnění.

Nežádoucíúčinkysledovanéutétopopulacebylypodobnéúčinkůmdřívezjištěnýmudospělých

pacientůspokročilýmimalignitamiovlivňujícímikosti(vizbod4.8).Nežádoucíúčinkyřazenépodle

četnostíjsouuvedenévTabulce6.Jepoužitanásledujícíkonvenčníklasifikace:velmičasté(≥1/10);

časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100);vzácné(≥1/10000až<1/1000);velmi

vzácné (<1/10000), neníznámo (zdostupných údajůnelze určit).

Tabulka6:Nežádoucíúčinkysledovanéupediatrickýchpacientůsezávažnouformouosteogenesis

imperfecta 1

Poruchy nervovéhosystému

Časté: bolestihlavy

Srdečníporuchy

Časté: tachykardie

Respirační,hrudníamediastinálníporuchy

Časté: nazofaryngitida

Gastrointestinálníporuchy

Velmičasté: zvracení, nausea

Časté: bolestibřicha

Poruchysvalovéakosternísoustavyapojivovétkáně

Časté: bolestivostkončetin,artralgie, bolestisvalůa

kostí

Celkovéporuchyareakcevmístěaplikace

Velmičasté: pyrexie, únava

Časté: reakceakutnífáze, bolest

15

Vyšetření

Velmičasté: hypokalcemie

Časté: hypofosfatemie

Nežádoucíúčinkysčetností<5%bylyzhodnocenyzmedicínskéhohlediskaabyloprokázáno,že

tyto případyodpovídajístanovenému bezpečnostnímu profilukyselinyzoledronové (vizbod 4.8).

Upediatrickýchpacientůsezávažnouformouosteogenesisimperfectasezdábýtpoužitíkyseliny

zoledronovévporovnáníspamidronátemspojenésvýraznějšímrizikemreakceakutnífáze,

hypokalcemie aneobjasněné tachykardie, aletento rozdílsesnižujepo následných infuzích.

Evropskáagenturaproléčivépřípravkyrozhodlaozproštěnípovinnostipředložitvýsledkystudií

sreferenčnímléčivýmpřípravkemobsahujícímkyselinou zoledronovou u všech podskupin pediatrické

populacepřiléčběhyperkalcemievyvolanénádorovýmonemocněnímaprevencikostníchpříhod

upacientůspokročilouformounádorovéhoonemocněnípostihujícíhokosti(informaceopoužití

u dětívizbod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Následujícífarmakokinetickéúdajebylyzískánypojednorázovéaopakované5-a15minutovéinfuzi

2,4,8a16mgkyselinyzoledronovéu64pacientůskostnímimetastázamiabylaprokázánajejich

nezávislostna dávce.

Pozahájeníinfuzekyselinyzoledronovérychlestoupákoncentracekyselinyzoledronovévplazmě

a dosahuje vrcholu na konciinfuze, následuje rychlýpoklesa za 4 hodinyjejejíkoncentracevplazmě

<10%maximálníkoncentrace.Za24hodinklesnehladinavplazměna<1%apaknásledujedlouhé

obdobínízkékoncentrace,kteránepřesahuje0,1%maximálníkoncentrace,předdruhouinfuzí

kyselinyzoledronové 28. den.

Kyselinazoledronovápodanáintravenózníinfuzíjevylučovánatřífázovýmprocesem:rychlé

dvojfázovémizenízkrevníhooběhuspoločasemt

½α 0,24at

½β 1,87hodinyjenásledovánodlouhou

fázívylučovánísterminálnímpoločasemvylučovánít

½γ 146hodin.Poopakovanémpodáníza28dnů

nebylapozorovánaakumulacekyselinyzoledronovévplazmě.Kyselinazoledronovánení

metabolizovánaajenezměněnávylučovánaledvinami.Běhemprvních24hodinbylomočívyloučeno

39±16 %aplikovanédávky,zatímcozbytekbylvázánpřevážněvkostnítkáni. Zkostnítkánějelátka

velmipomaluuvolňovánazpětdokrevníhooběhuavylučovánaledvinami.Celkovátělesnáclearance

je5,04±2,5l/h,nenízávislánadávceaniovlivněnapohlavím,věkem,rasouatělesnouhmotností.

Prodlouženídobyinfuzez5na15minutzpůsobínakonciinfuze30%pokleskoncentracekyseliny

zoledronové, ale plocha pod křivkou plazmatické koncentrace versusčasneníovlivněna.

Variabilita farmakokinetickýchparametrůkyselinyzoledronovémezijednotlivýmipacientyjevysoká,

stejnějakojetomu u ostatních bisfosfonátů.

Upacientůshyperkalcemiínebosjaternínedostatečnostínejsoudostupnéfarmakokinetickéúdaje.

KyselinazoledronováneinhibujelidskéizoenzymycytochromuP450invitro,nevykazuje

biotransformaciavestudiíchnazvířatechbylo<3%zaplikovanédávkynalezenovestolici,což

naznačuje, žejátranehrajíve farmakokineticekyselinyzoledronovévýznamnou úlohu.

Renálníclearancekyselinyzoledronovékorelovalasclearancekreatininu,renálníclearance

reprezentuje75±33%clearancekreatininu,jejížprůměrbylu64studovanýchpacientůsnádorovým

onemocněním84±29ml/min(rozmezí22až143ml/min).Populačníanalýzaukázala,žeupacientů

sclearancekreatininu20ml/min(závažnáporuchafunkceledvin),nebo50ml/min(střednězávažná

porucha)jemožnéodhadnout,žeclearancekyselinyzoledronovébybyla37%nebo72%upacientů,

unichžbylaclearancekreatininu84ml/min.Upacientůsezávažnouporuchoufunkceledvin

(clearance kreatininu <30ml/min)je dostupnéjen omezenémnožstvíúdajů.

16

Vinvitrostudiivykazovalakyselinazoledronovánízkouafinitukbuňkámlidskékrvesprůměrem

poměrukoncentracevkrvikekoncentracivplazmě0,59vrozmezíkoncentrací30ng/ml

až5000ng/ml.Vazbakplazmatickýmproteinůmjenízká,snenavázanoufrakcívrozmezíod60%

při2ng/mldo 77%při2000 ng/mlkyselinyzoledronové.

Afinitakyselinyzoledronovékbuňkámkrvenebylaprokázánaavazbanaplazmaticképroteinyje

nízká (přibližně 56 %)ajenezávislá na koncentracikyselinyzoledronové.

Zvláštnípopulace

Pediatričtípacienti

Omezenéfarmakokinetickéúdajeudětísezávažnouformouosteogenesisimperfectanaznačují,že

farmakokinetikakyselinyzoledronovéjeudětívevěku3až17letpřiobdobnémdávkovánívmg/kg

podobnáfarmakokineticeudospělýchpacientů.Věk,tělesnáhmotnost,pohlavíaclearancekreatininu

nemělyvlivna systémovouexpozicikyselinyzoledronové.

5.3 Předklinické údaje vztahujícíse k bezpečnosti

Akutnítoxicita

Nejvyššíjednorázováintravenóznídávka,kdynedošlokžádnémuúmrtízvířat,bylapromyši

10 mg/kga u potkanů 0,6mg/kgtělesnéhmotnosti.

Subchronická achronická toxicita

Kyselinazoledronovábyladobřesnášena,pokudbylaaplikovánasubkutánněpotkanům

aintravenózněpsůmvdávce0,02mg/kgdenněpodobu4týdnů.Dávka0,001mg/kg/denaplikovaná

subkutánněpotkanůmaintravenóznídávka0,005mg/kgaplikovanájednouza2–3dnypsůmpodobu

52 týdnů byla také dobře snášena.

Nejčastějšíminálezyvestudiíchopakovanéhopodánízvířatůmvdoběrůstubylo,téměřpovšech

dávkách,zvýšeníprimárníspongiózyvmetafýzáchdlouhýchkostí.Tytonálezyreflektují

farmakologickéantiresorpčnívlastnostisloučeniny.

Hranicebezpečnostizhlediskaúčinkunaledvinybylypřidlouhodobémopakovanémparenterálním

podáváníexperimentálnímzvířatůmvelmiúzké.Kumulativníhladinydávekbeznežádoucíhoúčinku

(NOAELs= noadverseeventlevels)po jednorázovémpodání(1,6mg/kg)apo opakovanémpodávání

ažpodobu1měsíce(0,06až0,6mg/kg/den)nenaznačilypůsobenínaledvinyvdávkách

ekvivalentníchnebopřesahujícíchnejvyššídávkyurčenéprohumánníaplikaci.Dlouhodobé

opakovanépodáváníkyselinyzoledronovévdávkáchpřesahujícíchnejvyššípředpokládané

terapeutickédávkymělotoxickéúčinkynajinéorgányvčetnězažívacíhotraktu,jater,ledvin,plic

a místa podáníintravenózníinjekce.

Reprodukčnítoxicita

Kyselinazoledronovábylapřisubkutánnímpodánídávek≥0,2mg/kgpotkanůmteratogenní.Ačkoli

teratogenitanebofetotoxicitanebylapozorovánaukrálíků,bylazjištěnatoxicitaubřezíchsamic.

Upotkanů byla pozorovánapo nejnižšídávce(0,01 mg/kgtělesnéhmotnosti)dystokie.

Mutagenitaa kancerogenníúčinek

Vprovedenýchtestechmutagenityakancerogenitynebylprokyselinuzoledronovoupozorovánani

mutagenníanikancerogenníúčinek.

17

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocnýchlátek

mannitol(E421)

dihydrátnatrium-citrátu(E331)

hydroxid sodný(E524)naúpravu pH

kyselinachlorovodíková35%(E507)na úpravu pH

voda nainjekci

6.2 Inkompatibility

Abysezabránilomožnýminkompatibilitám,musíbýtpřípravekZoledronicacidZentiva4mg/5ml

koncentrátnaředěnroztokemchloridusodnéhookoncentraci9mg/ml(0,9%)nebo50mg/ml(5%)

roztokemglukózy.

Tentoléčivýpřípraveknesmíbýtmísensinfuznímiroztokyobsahujícímikalciumnebojiné

dvojmocnékationty,jakojelaktátovýRingerůvroztok,amábýtpodávánjakosamostatný

intravenózníroztokoddělenou infuznílinkou.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Ponaředění:Zmikrobiologickéhohlediskamábýtnaředěnýinfuzníroztokpoužitokamžitě.Pokud

nenípoužitokamžitě,jedobauchováváníapodmínkypředpoužitímvplnézodpovědnostiuživatele.

Dobauchovávánínemábýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C.Chlazenýroztokmusíbýtpřed

podánímtemperován napokojovouteplotu.

6.4 Zvláštní opatřenípro uchovávání

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Podmínkyuchovávánínaředěnéhoinfuzníhoroztoku vizbod 6.3.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

Injekčnílahvička:5mlskleněnáinjekčnílahvičkazbezbarvéhosklatřídyI,uzavřená

fluoropolymerempotaženou bromobutylovoupryžovouzátkou ahliníkovýmvíčkemsplastovým

flip-offuzávěrem.

PřípravekZoledronicacidZentivasedodávávbalení,kteréobsahuje1,4,5nebo10injekčních

lahviček.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravkuapro zacházenís ním

Předaplikacímusíbýt5,0mlkoncentrátuzjednéinjekčnílahvičkyneboobsahkoncentrátuodebraný

dlepotřebydálenaředěnve100mlroztoku,kterýneobsahujekalcium(vroztokuchloridusodného

okoncentraci9mg/ml(0,9%)nebov50mg/ml(5%)roztokuglukózy).Chlazenýroztokmusíbýt

před podánímtemperován napokojovou teplotu.

18

Dalšíinformaceonakládánískyselinouzoledronovouzahrnujícíinstrukceopřípravěredukovaných

dávekjsouuvedenyvbodu4.2.

Běhempřípravyinfuze musíbýtdodržen aseptickýpostup. Pouze projednorázové použití.

Smíbýtpoužitpouze čirý, bezbarvýroztokbezčástic.

Zdravotnickýmpracovníkůmsedůraznědoporučuje,abynelikvidovalinevyužitýpřípravek

Zoledronic acid Zentivavlokálnímodpadovémsystému.

Veškerýnepoužitýléčivýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Zentiva, k.s.,UKabelovny130, 102 37Praha10,Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.:87/648/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:12.12.2012

10. DATUM REVIZETEXTU

15.2.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace