ZOCOR FORTE Potahovaná tableta 40MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem
ATC kód:
C10AA01
INN (Mezinárodní Name):
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dávkování:
40MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SIMVASTATIN
Přehled produktů:
ZOCOR FORTE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 155/92-C/C
Datum autorizace:
2013-05-31
EAN kód:
8711141007262

sp.zn.sukls196985/2016

P

říbalová informace

: I

nformace pro uživatele

ZOCOR 10 mg

ZOCOR

20 mg

ZOCOR FORTE 40 mg

Potahované tablety

Simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Zocor a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zocor užívat

Jak se přípravek Zocor užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zocor uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Zocor a k

čemu se používá

Přípravek Zocor obsahuje léčivou látku simvastatin. Přípravek Zocor je lék používaný ke snížení hladin

celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látek nazývaných

triglyceridy v krvi. Kromě toho přípravek Zocor zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL

cholesterol). Přípravek Zocor je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.

Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách Vašich

tepen, kde vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení

může poté zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek.

Toto zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo mrtvici.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu

v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Zocor se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo zvýšenými hladinami

tuků v krvi (smíšená hyperlipidemie)

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemií), které zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.

ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte

cukrovku nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jiné cévní onemocnění). Přípravek Zocor může

prodloužit život snížením rizika problémů se srdečním onemocněním, bez ohledu na množství

cholesterolu v krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Váš lékař

Vám může cholesterol změřit jednoduchým krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte

svůj cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začn

ete

přípravek

Zocor

užívat

Neužívejte přípravek

Zocor

jestliže jste alergický(á) na simvastatin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6. Obsah balení a další informace).

jestliže máte v současnosti problémy s játry

jestliže jste těhotná nebo kojíte

jestliže užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových

infekcí)

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí)

inhibitory HIV

proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory

proteázy se používají k léčbě infekce HIV)

boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (používaný k léčbě depresí)

kobicistat

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu)

cyklosporin (používaný u pacientů po transplantaci orgánu)

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu)

jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a Zocoru může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

Neužívejte vyšší dávku přípravku Zocor než 40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se k léčbě

závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým

lékařem.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře:

o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.

jestliže požíváte velká množství alkoholu.

jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění jater. Přípravek Zocor pro Vás nemusí být

vhodný.

pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání přípravku Zocor na krátký

čas přerušil(a).

pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Zocor a pokud máte

během užívání přípravku Zocor jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře

pracují Vaše játra.

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra

fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Zocor.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko vzniku cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukrů nebo tuků v krvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění.

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost

ve svalech. To proto, že ve vzácných případech

mohou být svalové potíže závažné, mohou

zahrnovat rozpad svalů vedoucí k

poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt

.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Zocor, zejména při dávce 80 mg. Riziko

rozpadu svalů je rovněž vyšší u některých pacientů. Pokud se na Vás vztahuje jakákoliv

z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:

požíváte velká množství alkoholu

máte problémy s ledvinami

máte problémy se štítnou žlázou

je Vám 65 let a více

jste žena

kdykoli v minulosti jste měl(a) během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými „statiny“

nebo fibráty problémy se svaly

Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou svalovou poruchu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Zocor byla studována u chlapců ve věku 10 až 17 let a u děvčat,

která už alespoň rok mají menstruaci (viz bod 3: Jak se přípravek Zocor užívá). Přípravek Zocor nebyl

studován u dětí ve věku méně než 10 let. Pro více informací kontaktujte svého lékaře.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Z

ocor

Informujte svého lékaře o všech lécích s kteroukoli z následujících léčivých látek, které užíváte, které

jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Zocor

s následujícími léčivy může zvýšit riziko svalových problémů (některé z nich již byly uvedeny výše

v části „Neužívejte přípravek Zocor“).

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k

léčbě bakteriální infekce,

budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy

bude bezpečné v

léčbě přípravkem

Zocor

znovu pokračovat. Užívání přípravku

Zocor

skyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů

(příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod

4.

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánů)

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu)

léčivé přípravky s léčivými látkami jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol

nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí)

fibráty s léčivou látkou jako jsou gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí).

inhibitory HIV

proteázy jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě

AIDS)

antivirotika na hepatitidu typu C, jako jsou boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (používaný k léčbě depresí)

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti

na hrudi související se srdečním onemocněním nebo jinými srdečními stavy)

lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících

s cholesterolem)

kolchicin (používaný k léčbě dny).

Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste

v nedávné době užíval(a) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte léčivý přípravek (přípravky) s kteroukoli

z následujících léčivých látek:

léčivé přípravky s léčivou látkou zabraňující srážení krve jako je warfarin, fenprokumon nebo

acenokumarol (antikoagulancia)

fenofibrát (používaný také ke snížení cholesterolu)

niacin (používaný také ke snížení cholesterolu)

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy).

Informujte také jakéhokoliv lékaře, který Vám bude předepisovat nový lék, o tom, že užíváte

přípravek Zocor.

P

říprav

ek Zocor s

jídlem a

pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně

přípravku Zocor. Konzumaci grapefruitové šťávy je nutno se vyhnout.

Těhotenství

a kojení

Přípravek Zocor neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste

mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Zocor, ihned jej přestaňte užívat

a obraťte se na svého lékaře. Přípravek Zocor neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se

tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků

a

obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Zocor měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je

však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Zocor závrať.

P

říprav

ek Zocor

obsahuje laktózu

Tablety přípravku Zocor obsahují cukr nazývaný laktóza. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

J

ak se přípravek

Zocor

užívá

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná podle Vašeho stavu, Vaší současné léčby a stupně

Vašeho osobního rizika.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku Zocor musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku Zocor je 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg nebo 80 mg užitá perorálně (ústy)

jednou denně.

Dospělí:

Obvyklá počáteční dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Váš lékař Vám může

upravit dávkování nejdříve po 4 týdnech na maximální hodnotu 80 mg denně.

Neužívejte více

než

80

mg denně.

Váš lékař může předepsat nižší dávku, zejména pokud užíváte některé léčivé přípravky uvedené výše

nebo máte určité onemocnění ledvin.

80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu

a s vysokým rizikem problémů se srdečním onemocněním, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny

cholesterolu při nižších dávkách.

Použití u

dětí a dospívajících

:

Pro děti (10 – 17 let věku) je doporučená počáteční dávka 10 mg denně večer. Maximální doporučená

dávka je 40 mg denně.

Způsob podání:

Přípravek Zocor užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Užívejte přípravek Zocor,

dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal přípravek Zocor spolu s jiným léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu

obsahujícím sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Zocor užívat alespoň 2 hodiny před nebo

4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Zocor

než jste měl

(a)

Obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Zocor

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jednoduše další den užijte

obvyklé množství přípravku Zocor v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Zocor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Zocor nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:

Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí)

Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.

Pokud se vyskytne kterýkoli z

těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užív

at

a

ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.

svalová bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou tyto

problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin, přičemž

velmi vzácně došlo k úmrtím.

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání

silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích

vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku

bolesti nebo zánětu kloubů (polymyalgia rheumatica)

zánětu cév (vaskulitida)

neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku (dermatomyositida), kopřivky,

citlivosti kůže na slunce, horečky, zarudnutí

dušnosti (dyspnoe) a pocitu nepohody

obrazu onemocnění připomínajícího lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby

a účinků na krvinky)

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč

nebo světlá stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater (velmi vzácné)

zánět slinivky břišní často se silnými bolestmi břicha.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně:

nízký počet červených krvinek (anemie)

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou

bolest hlavy, pocit lechtání, závrať

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, nevolnost, zvracení)

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů

slabost

neklidný spánek (velmi vzácné)

špatná paměť (velmi vzácné), ztráta paměti, zmatenost.

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, nicméně jejich četnost nelze z dostupných

informací určit (četnost není známa):

erektilní dysfunkce

deprese

zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo

k horečce

problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr

problémy v pohlavním životě

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani

po ukončení užívání přípravku Zocor (četnost není známa).

Laboratorní hodnoty

Byla pozorována zvýšení některých laboratorních krevních testů nebo testů jaterních funkcí

a svalového enzymu (kreatinkináza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Zocor

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (první dvě číslice

udávají měsíc, poslední dvě číslice udávají rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Zocor obsahuje

Léčivou látkou je simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol (E320), kyselina askorbová (E300), monohydrát

kyseliny citronové (E330), mikrokrystalická celulóza (E460), předbobtnalý kukuřičný škrob,

magnesium-stearát (E572) a monohydrát laktózy. Potah tablety obsahuje hypromelózu (E464),

hyprolózu (E463), oxid titaničitý (E171) a mastek (E553b). 10mg a 20mg tablety rovněž obsahují

žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172). 40mg tablety obsahují také červený oxid

železitý.

Jak přípravek

Zocor

vypadá a co obsahuje toto bal

e

Přípravek Zocor tablety je k dispozici ve třech silách.

Světle broskvově zbarvené, filmem potahované, oválné, bikonvexní tablety na jedné straně označené

vyraženým „MSD 735“ obsahující 10 mg simvastatinu.

Žlutohnědé, filmem potahované, oválné, bikonvexní tablety na jedné straně označené vyraženým

„MSD 740“ obsahující 20 mg simvastatinu.

Cihlově červené, filmem potahované, oválné, bikonvexní tablety označené vyraženým „MSD 749“

na jedné straně obsahující 40 mg simvastatinu.

Velikosti balení:

14, 28 nebo 98 tablet, každá s obsahem 10, 20 nebo 40 mg simvastatinu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

a výrobce

Merck Sharp

Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 9. 4. 2017

sp.zn.sukls196985/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ZOCOR 10 mg

ZOCOR 20 mg

ZOCOR FORTE 40 mg

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta přípravku Zocor 10 mg obsahuje simvastatinum 10 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Zocor 20 mg obsahuje simvastatinum 20 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Zocor forte 40 mg obsahuje simvastatinum 40 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jedna 10mg tableta obsahuje 70,7 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 20mg tableta obsahuje 141,5 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 40mg tableta obsahuje 283,0 mg monohydrátu laktózy.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku:

10 mg tablety: světle broskvově zbarvené, film. potahované, oválné, bikonvexní tablety na jedné

straně označené vyraženým „MSD 735“.

20 mg tablety: žlutohnědé, film. potahované, oválné, bikonvexní tablety označené na jedné straně

vyraženým „MSD 740“.

40 mg tablety: cihlově červené, film. potahované, oválné, bikonvexní tablety označené vyraženým

„MSD 749“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické i

ndikace

Hypercholesterolemie

Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako doplněk diety v případech, kdy

je odpověď na dietu a jiné nefarmakologické formy léčby (např. cvičení, snížení tělesné hmotnosti)

nedostatečná.

Léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH) jako doplněk diety a jiných forem

hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy tato forma léčby není vhodná.

Kardiovaskulární prevence

Snížení kardiovaskulární mortality a morbidity u pacientů s manifestním aterosklerotickým

kardiovaskulárním onemocněním nebo s diabetem mellitus, při normálních nebo zvýšených

koncentracích cholesterolu, jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů a jiné kardioprotektivní

terapii (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a

způsob podání

Dávkování

Rozmezí dávky přípravku Zocor je 5 až 80 mg/den podávaných perorálně v jedné dávce večer. Úpravu

dávkování je v případě potřeby nutno provádět v odstupu minimálně 4 týdnů, na maximální dávku

80 mg/den podávanou jednorázově večer. 80mg dávka se doporučuje pouze u nemocných s těžkou

hypercholesterolemií a vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných

cílů dosaženo pomocí nižších dávek a pokud se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními

riziky (viz body 4.4 a 5.1).

Hypercholesterolemie

Pacient by měl být ve standardním dietním režimu, zaměřeném na snížení hladiny cholesterolu

tuto

dietu musí pacient dodržovat po celou dobu léčby přípravkem Zocor. Obvyklá počáteční dávka je

10 až 20 mg/den podávaná jednorázově večer. U pacientů, u nichž je nutno dosáhnout většího snížení

LDL-C (přes 45 %), lze začít dávkou 20 až 40 mg/den podávanou jednorázově večer. Úpravy dávek

v případě potřeby je nutno provádět, jak je uvedeno výše.

Homozyg

otní familiární

hypercholesterolemie

Na základě výsledků kontrolované klinické studie je doporučená počáteční dávka přípravku Zocor

40 mg/den večer. Přípravek Zocor je nutno u těchto pacientů používat jako přídatný způsob léčby

k jiným formám hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy nejsou tyto formy

léčby k dispozici.

U pacientů užívajících lomitapid současně s přípravkem Zocor nesmí dávka přípravku Zocor překročit

množství 40 mg denně (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Kardiovaskulární prevence

Obvyklá dávka u pacientů s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS, s hyperlipidemií

nebo bez ní) je 20 až 40 mg/den přípravku Zocor podávaná v jedné dávce večer. Farmakoterapii lze

zahájit současně s úpravou stravy a cvičením. Úpravy dávek v případě potřeby je nutno provádět, jak

je uvedeno výše.

Současná terapie

Přípravek Zocor je účinný v monoterapii nebo v kombinované terapii spolu se sekvestranty žlučových

kyselin. Dávkování je nutno provádět > 2 hodiny před nebo > 4 hodiny po podání sekvestrantu

žlučových kyselin.

U pacientů užívajících přípravek Zocor současně s fibráty (kromě gemfibrozilu (viz bod 4.3) nebo

fenofibrátu) nesmí dávka přípravku Zocor překročit 10 mg/den. U pacientů užívajících současně

s přípravkem Zocor amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem nebo přípravky obsahující elbasvir

nebo grazoprevir nesmí dávka přípravku Zocor překročit 20 mg/den (viz body 4.4 a 4.5.).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutno provádět žádné úpravy dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je nutno dávky

nad 10 mg/den pečlivě zvážit a jsou-li nutné, podávat je opatrně.

Starší pacienti

Úprava dávky není nutná.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které jsou alespoň jeden rok

po první menstruaci, ve věku 10 až 17 let) s heterozygotní familární hypercholesterolemií je obvyklá

doporučená výchozí dávka 10 mg jednou denně večer. Dětem a dospívajícím musí být před zahájením

léčby simvastatinem předepsána standardní dieta snižující cholesterol; tuto dietu je nutno dodržovat

i v průběhu léčby simvastatinem.

Doporučené rozmezí dávek je 10 až 40 mg/den; maximální doporučená dávka je 40 mg/den. Dávky je

nutno individualizovat podle doporučeného cíle léčby v souladu s pediatrickými terapeutickými

doporučeními (viz body 4.4 a 5.1). Úpravy dávek je nutno činit v intervalech 4 týdnů nebo delších.

Zkušenosti s přípravkem Zocor u prepubertálních dětí jsou omezené.

Způsob podání

Přípravek Zocor je určen k perorálnímu užití. Přípravek Zocor může být podáván jedenkrát denně

večer.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Současné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo

vícenásobně) (např. itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu, vorikonazolu, inhibitorů

proteázy (např. nelfinaviru), bocepreviru, telapreviru, erythromycinu, klarithromycinu,

telithromycinu, nefazodonu a léčivých přípravků obsahujících kobicistat) (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání lomitapidu s přípravkem Zocor v dávce

40 mg u pacientů s HoFH

(viz body 4.2, 4.4 a 4.5).

4.4

Zv

láštní

upozornění

a

opatření pro použití

Myopatie/rhabdomyolýza

Simvastatin, stejně jako jiné inhibitory reduktázy HMG-CoA, občas způsobuje myopatii projevující se

bolestí svalů, citlivostí svalů nebo jejich slabostí, přičemž hodnoty kreatinkinázy (CK) jsou vyšší než

10násobek horní hranice normálu (ULN, upper limit of normal). Někdy může mít myopatie

podobu rhabdomyolýzy s akutním renálním selháním nebo bez něj, se sekundární myoglobinurií;

velmi vzácně se vyskytly i případy úmrtí. Riziko myopatie se zvyšuje se zvyšováním inhibiční aktivity

HMG-CoA reduktázy v plazmě.

Jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy závisí riziko myopatie/rhabdomyolýzy na dávce.

V databázi klinických studií, ve kterých bylo léčeno 41 413 pacientů přípravkem Zocor, z nichž

24 747 (přibližně 60 %) bylo zařazeno do studií s mediánem doby sledování nejméně 4 roky, byl

výskyt myopatie přibližně 0,03 %, 0,08 % a 0,61 % u 20, 40 a 80 mg/den v uvedeném pořadí.

V těchto studiích byli pacienti pečlivě sledováni a některé vzájemně se ovlivňující léčivé přípravky

byly vyřazeny.

V klinickém hodnocení, kde byli pacienti s infarktem myokardu v anamnéze léčeni přípravkem Zocor

80 mg/den (střední hodnota doby sledování 6,7 roku), byla incidence myopatie přibližně 1,0 %

v porovnání s 0,02 % u pacientů léčených dávkou 20 mg/den. Přibližně polovina těchto případů

myopatie se vyskytla během prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího

roku léčby byla přibližně 0,1 % (viz body 4.8 a 5.1).

Riziko myopatie je v porovnání s jinými terapiemi založenými na statinech u pacientů léčených

simvastatinem v dávce 80 mg vyšší, přičemž účinnost ohledně snížení LDL

C je podobná. Proto se

dávka 80 mg přípravku Zocor smí používat pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií

a s vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných cílů dosaženo

při nižších dávkách a tam, kde se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky.

U pacientů užívajících simvastatin v dávce 80 mg, u nichž je potřebné interagující léčivo, se musí

použít nižší dávka simvastatinu nebo alternativní režim založený na statinech s nižším potenciálem

k lékovým interakcím (viz dále

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobeného interakcemi léčivých

přípravků

a body 4.2, 4.3 a 4.5).

V klinické studii, ve které byli pacienti s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění léčeni

simvastatinem v dávce 40 mg/den (medián doby sledování 3,9 roku), byla incidence myopatie

přibližně 0,05 % u pacientů jiného než čínského původu (n = 7367) v porovnání s 0,24 % u pacientů

čínského původu (n = 5468). Protože jediná asijská populace hodnocená v této klinické studii byla

čínská, je třeba být opatrný při předepisování přípravku Zocor asijským pacientům a musí být použita

nejnižší možná dávka.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení funkce jaterních OATP transportních proteinů může zvyšovat systémovou expozici

simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat

jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči

genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1 %.

Na základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazýváni také CC), kteří jsou

léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby riziko vzniku myopatie 15 %, zatímco

u heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5 %. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT)

(viz bod 5.2) je odpovídající riziko 0,3 %. Tam, kde je to možné, má být v rámci posouzení

individuálních přínosů a rizik léčby před předepsáním simvastatinu v dávce 80 mg zváženo genetické

vyšetření na přítomnost alely C a u nosičů genotypu CC se má od předepsání vysoké dávky upustit.

Nepřítomnost tohoto genu při genetickém vyšetření ovšem nevylučuje, že se myopatie může

vyskytnout.

Měření kreatinkinázy

Hodnoty kreatinkinázy (CK) se nesmí měřit po náročné fyzické zátěži ani v přítomnosti možné

alternativní příčiny zvýšení hodnot CK, protože v takovém případě je interpretace hodnot obtížná.

Pokud jsou výchozí hodnoty CK zvýšené (> 5 x ULN), je nutno hodnoty po 5 až 7 dnech přeměřit

a potvrdit tak výsledky.

Před léčbou

Všechny pacienty zahajující terapii simvastatinem, nebo ty, u nichž se zvyšuje dávka simvastatinu, je

nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je, aby okamžitě ohlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest

nebo citlivost svalů nebo svalovou slabost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozicí pro rhabdomyolýzu. Aby byla stanovena

výchozí referenční hodnota CK, měla by být změřena před začátkem léčby v následujících případech:

starší pacienti (≥ 65 let)

ženské pohlaví

porucha funkce ledvin

nekontrolovaný hypothyroidismus

dědičné onemocnění svalů v osobní či rodinné anamnéze

svalová toxicita statinů nebo fibrátů v anamnéze

závislost na alkoholu

V takových případech je nutno zvážit poměr prospěchu z léčby k jeho riziku, přičemž se doporučuje

klinické sledování. Jestliže se u pacienta při užívání statinů či fibrátů již vyskytlo svalové

onemocnění, léčba jinými zástupci této skupiny se smí zahájit pouze se zvýšenou opatrností. Jestliže

hodnota CK výrazně překračuje normální hodnotu (> 5 x ULN), léčba se nesmí zahájit.

Během léčby

Jestliže se během léčby statinem objeví bolesti, slabost nebo křeče svalů, musí se změřit hodnota CK.

Jestliže se tato hodnota bez náročné fyzické zátěže výrazně zvýšila (> 5 x ULN), léčba se musí

ukončit. Jestliže jsou svalové symptomy závažné a způsobují denní obtíže, i pokud je hodnota CK

< 5 x ULN, může se zvážit přerušení léčby. Jestliže je podezření na myopatii z jakýchkoli jiných

příčin, musí se léčba ukončit.

Velmi vzácně byl hlášen výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu

nebo po ukončení léčby některými statiny. Klinicky je IMNM charakterizována perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny (viz bod 4.8).

Jestliže symptomy odezní a CK se vrátí k normálu, může se uvažovat o opětovném nasazení statinu či

zavedení léčby jiným statinem v nejnižší dávce a za pečlivého sledování.

U pacientů titrovaných na dávku 80 mg byl pozorován vyšší výskyt myopatie (viz bod 5.1).

Doporučuje se pravidelné stanovování kreatinkinázy, protože to může být užitečné při zjišťování

subklinických případů myopatie. Neexistuje však žádná záruka, že takové sledování vzniku myopatie

zabrání.

Terapie simvastatinem má být dočasně přerušena na několik dnů před plánovaným chirurgickým

zákrokem nebo pokud nastane jakýkoli závažný zdravotní nebo chirurgický stav.

Opatření

ke snížení rizika

myopatie

způsobené

interakcem

i léči

v

ých přípravků

(viz také

bod 4.5)

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy se signifikantně zvyšuje při současném užívání simvastatinu

se silnými inhibitory CYP3A4 (jako je itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol,

erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV

proteázy (např. nelfinavir), boceprevir,

telaprevir, nefazodon, léčivé přípravky obsahující kobicistat), stejně jako s gemfibrozilem,

cyklosporinem a danazolem. Použití těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je také zvýšeno současným užíváním amiodaronu, amlodipinu,

verapamilu nebo diltiazemu spolu s určitými dávkami simvastatinu (viz body 4.2 a 4.5). Riziko

myopatie, včetně rhabdomyolýzy, může být zvýšeno při současném užívání kyseliny fusidové se

statiny (viz bod 4.5). U pacientů s HoFH může být toto riziko zvýšeno užíváním lomitapidu současně

se simvastatinem.

Proto, pokud se týče inhibitorů CYP3A4, je současné užívání simvastatinu s itrakonazolem,

ketokonazolem, posakonazolem, vorikonazolem, inhibitory HIV

proteázy (např. nelfinavirem),

boceprevirem, telaprevirem, erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinem, nefazodonem

a léčivými přípravky obsahujícími kobicistat kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Pokud je léčba

silnými inhibitory CYP3A4 (látkami, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo vícenásobně)

nevyhnutelná, musí se po dobu léčby přerušit terapie simvastatinem (a zvážit podávání jiného statinu).

Navíc je při současném užívání simvastatinu s některými dalšími méně účinnými inhibitory CYP3A4:

flukonazolem, verapamilem, diltiazemem, nutná opatrnost (viz body 4.2 a 4.5). Je nutno se vyvarovat

současného užívání grapefruitové šťávy a simvastatinu.

Podávání simvastatinu s gemfibrozilem je kontraindikováno (viz bod 4.3). Vzhledem ke zvýšenému

riziku myopatie a rhabdomyolýzy dávka simvastatinu nesmí u pacientů současně užívajících fibráty,

s výjimkou fenofibrátu, překročit 10 mg denně (viz body 4.2 a 4.5.). Při předepisování fenofibrátu

spolu se simvastatinem je nutná opatrnost, protože obě látky mohou při samostatném podání

vyvolávat myopatii.

Simvastatin se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během 7 dnů

po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové

považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Byly

hlášeny případy rabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou

a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u něj

objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů. Léčbu statinem je možné znovu

zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové. Za výjimečných okolností, kdy je potřebné

dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při léčbě závažných infekcí, lze

v individuálních případech zvážit současné podávání statinu a kyseliny fusidové pod pečlivým

lékařským dohledem.

Kombinovaného použití simvastatinu v dávkách vyšších než 20 mg denně spolu s amiodaronem,

amlodipinem, verapamilem nebo diltiazemem je nutno se vyvarovat. U pacientů s HoFH je třeba se

vyvarovat současného užívání lomitapidu se simvastatinem v dávkách vyšších než 40 mg denně. (Viz

body 4.2, 4.3 a 4.5.)

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více. Pokud se simvastatin

podává se středně silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně 2- až 5násobně),

může být nutná úprava dávky simvastatinu. U některých středně silných inhibitorů CYP3A4, např.

diltiazemu, se doporučuje maximální dávka simvastatinu 20 mg (viz bod 4.2).

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP (Breast Cancer Resistant Protein). Současné

podávání přípravků, které jsou inhibitory BCRP (např. elbasvir a grazoprevir), může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému riziku myopatie; proto se má v závislosti na

předepsané dávce zvážit úprava dávky simvastatinu. Současné podávání elbasviru a grazopreviru se

simvastatinem nebylo studováno, nicméně u pacient

ů

se sou

časnou léč

bou p

řípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir nemá dávka

simvastatinu p

řesá

hnout 20 mg denn

ě

(viz bod 4.5).

Ve vzácných případech byla myopatie/rhabdomyolýza spojena se současným podáváním inhibitorů

CoA reduktázy a niacinu (kyselina nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (

1 g/den),

přičemž každá z těchto látek může sama o sobě způsobit myopatii.

V klinické studii (medián doby sledování 3,9 roku) zahrnující pacienty s vysokým rizikem

kardiovaskulárního onemocnění a s dobře kontrolovanými hladinami LDL cholesterolu při dávce

simvastatinu 40 mg/den s nebo bez ezetimibu v dávce 10 mg nebyl při přídavku lipidy modifikujících

dávek (≥ 1 g/den) niacinu (kyseliny nikotinové) u kardiovaskulárních výsledků žádný přidaný benefit.

Proto lékaři uvažující o kombinované léčbě spočívající v podávání simvastatinu a niacinu (kyselina

nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (

1 g/den) nebo přípravků obsahujících niacin musí

pečlivě zvážit potenciální přínosy a rizika a musí pacienty pečlivě sledovat s ohledem na výskyt

jakýchkoli známek a symptomů bolesti, citlivosti nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců

léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z léčivých přípravků.

Kromě toho byla v této studii incidence myopatie přibližně 0,24 % u pacientů čínského původu

užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10/40 mg

v porovnání s 1,24 % u pacientů čínského původu užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo

kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10/40 mg s kombinací kyselina nikotinová/laropiprant

v dávce 2000 mg/40 mg s řízeným uvolňováním. Protože jediná asijská populace hodnocená v této

studii byla čínská, a protože incidence myopatie je vyšší u pacientů čínského původu než u pacientů

jiného původu, současné podávání přípravku Zocor s lipidy modifikujícími dávkami (≥ 1 g/den)

niacinu (kyseliny nikotinové) se u asijských pacientů nedoporučuje.

Acipimox je strukturně příbuzný s niacinem. Ačkoliv acipimox nebyl studován, riziko toxických

účinků na svaly může být podobné jako u niacinu.

Účinky na játra

V klinických studiích bylo u několika dospělých pacientů, jimž byl podáván simvastatin, pozorováno

přetrvávající zvýšení (> 3 x ULN = trojnásobek horní hranice normálu) sérových transamináz. Po

přerušení nebo ukončení léčby simvastatinem u těchto jedinců obvykle hladiny transamináz zvolna

klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučuje se provádět jaterní testy před zahájením léčby a poté vždy, když je to z klinického

hlediska třeba. Pacienti, u nichž se dávka zvýší na 80 mg, musí před zvýšením dávky, 3 měsíce

po zvýšení dávky na 80 mg a následně periodicky (např. každého půl roku) po dobu prvního roku

léčby podstoupit dodatečné vyšetření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pacientům, u nichž dojde

ke zvýšení hladin sérových transamináz

u těchto pacientů je nutné vyšetření urychleně zopakovat

a poté častěji kontrolovat. Jestliže hladiny transamináz vykazují progresi, zvláště pokud se zvýší

na 3 x ULN a přetrvávají, musí se simvastatin vysadit. Mějte na paměti, že ALT může pocházet ze

svalů a proto její zvýšení spolu s kreatinkinázou může ukazovat na myopatii (viz výše

Myopatie/rhabdomyolýza

Po uvedení na trh byly vzácně hlášeny případy fatálního a nefatálního selhání jater u pacientů

užívajících statiny, včetně simvastatinu. Pokud se v průběhu léčby přípravkem Zocor objeví závažné

poškození jater s klinickými symptomy a/nebo hyperbilirubinemie nebo žloutenka, okamžitě přerušte

léčbu. Pokud není nalezena jiná etiologie, neobnovujte léčbu přípravkem Zocor.

Přípravek by měl být užíván s opatrností u pacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejně jako v případě ostatních hypolipidemických přípravků, bylo po terapii simvastatinem hlášeno

středně závažné (< 3 x ULN) zvýšení hladin sérových transamináz. Tyto změny se objevily brzy

po zahájení terapie simvastatinem, byly často přechodného rázu, nebyly doprovázeny žádnými

symptomy a léčbu nebylo nutno přerušit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto

důvod pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno

5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky

a biochemicky monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Intersticiální plicní nemoc

U některých statinů, včetně simvastatinu, byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci, zvláště

při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Projevy mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení

celkového zdravotního stavu (únava, úbytek tělesné hmotnosti a horečka). Pokud vznikne podezření

na intersticiální plicní nemoc, musí se léčba statinem ukončit.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost simvastatinu u pacientů ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií byla hodnocena v kontrolované klinické studii na dospívajících chlapcích

Tannerova stupně II a vyššího a na dívkách, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci.

Pacienti léčení simvastatinem měli profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu pacientů

léčených placebem. D

ávky vyšší než

40 mg

nebyly u této populace studovány

. V této omezené

kontrolované studii nebyl u dospívajících chlapců a dívek zjištěn žádný detekovatelný účinek na růst

nebo pohlavní zrání, ani žádný účinek na délku menstruačního cyklu u dívek (viz body 4.2, 4.8 a 5.1).

Dospívající dívky léčené simvastatinem je nutno poučit o vhodných antikoncepčních metodách (viz

body 4.3 a 4.6). U pacientů ve věku < 18 let nebyla bezpečnost a účinnost studována u doby léčení

> 48 týdnů, přičemž dlouhodobé účinky na tělesné, duševní a pohlavní zrání nejsou známy.

Simvastatin nebyl studován u pacientů mladších 10 let, ani u prepubertálních dětí a dívek před první

menstruací.

Pomocná látka

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí

galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy

galaktózy nesmějí tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Farmakodynamické interakce

Interakce s hypolipidemiky, kter

á

mohou

při

samostatné

m

podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy je zvýšené při současném podávání s fibráty. Navíc dochází

k farmakokinetické interakci s gemfibrozilem, jejímž výsledkem jsou zvýšené plazmatické

koncentrace simvastatinu (viz dále F

armakokinetické interakce

a body 4.3 a 4.4). Pokud se současně

podává simvastatin a fenofibrát, nejsou k dispozici důkazy o tom, že by riziko myopatie překračovalo

souhrn jednotlivých rizik pro každý přípravek. Pro ostatní fibráty nejsou k dispozici odpovídající

farmakovigilanční a farmakokinetické údaje. Při současném podávání simvastatinu s lipidy

modifikujícími dávkami niacinu (≥ 1 g/den) byly pozorovány vzácné případy

myopatie/rhabdomyolýzy (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Preskripční doporučení ohledně interagujících látek jsou shrnuta v níže uvedené tabulce (další

podrobnosti jsou uvedeny v textu; viz také body 4.2, 4.3 a 4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem myopatie/rhabdomyolýzy

Interagující látky

Preskripční doporučení

Silné inhibitory CYP3A4, např.:

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Vorikonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIV

proteázy

(např. nelfinavir)

Boceprevir

Telaprevir

Nefazodon

Kobicistat

Cyklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Kontraindikováno se simvastatinem.

Další fibráty (kromě fenofibrátu)

Nesmí být překročena dávka 10 mg simvastatinu

denně.

Kyselina fusidová

Nedoporučuje se podávat společně se simvastatinem.

Niacin (kyselina nikotinová) (≥ 1 g/den)

Nedoporučuje se podávat společně se simvastatinem

u asijských pacientů.

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Diltiazem

Elbasvir

Grazoprevir

Nesmí být překročena dávka 20 mg simvastatinu

denně.

Lomitapid

U pacientů s HoFH nesmí být překročena dávka

40 mg simvastatinu denně.

Grapefruitová šťáva

Je třeba se vyvarovat požití grapefruitové šťávy

během užívání simvastatinu.

Účinky jiných léčiv na simvastatin

Interakce zahrnující

inhibitory CYP3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4. Silné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují

riziko rozvoje myopatie a rhabdomyolýzy tím, že během terapie simvastatinem zvyšují koncentrace

inhibiční aktivity reduktázy HMG-CoA v plazmě. Mezi tyto inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol,

posakonazol, vorikonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV

proteázy

(např. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, nefazodon a léčivé přípravky obsahující kobicistat. Současné

podávání itrakonazolu vedlo k více než desetinásobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové

(což je aktivní beta-hydroxykyselinový metabolit). Telithromycin vedl k 11násobnému zvýšení

expozice kyselině simvastatinové.

Kombinace s itrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem, vorikonazolem, inhibitory

proteázy (např. nelfinavirem), boceprevirem, telaprevirem, erythromycinem, klarithromycinem,

telithromycinem, nefazodonem a léčivými přípravky obsahujícími kobicistat, stejně jako

s gemfibrozilem, cyklosporinem a danazolem jsou kontraindikovány (viz bod 4.3). Pokud je léčba

silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo vícenásobně)

nevyhnutelná, je nutno během léčby terapii simvastatinem vysadit (a zvážit podávání jiného statinu).

Při kombinování simvastatinu s některými méně účinnými inhibitory CYP3A4: flukonazolem,

verapamilem nebo diltiazemem (viz body 4.2 a 4.4) je nutno postupovat opatrně.

Flukonazol

Při současném podávání simvastatinu a flukonazolu byly hlášeny vzácné případy rhabdomyolýzy

(viz bod 4.4).

Cyklosporin

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy je při současném podávání cyklosporinu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s cyklosporinem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). Přestože mechanismus není

zcela prozkoumán, bylo prokázáno, že cyklosporin zvyšuje hodnoty AUC inhibitorů HMG-CoA

reduktázy. Ke zvýšení hodnoty AUC kyseliny simvastatinové dochází nejspíše částečně v důsledku

inhibice CYP3A4 a/nebo OATP1B1.

Danazol

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání danazolu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s danazolem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Gemfibrozil

Gemfibrozil zvyšuje hodnotu AUC kyseliny simvastatinové 1,9násobně, nejspíše v důsledku inhibice

glukuronidační dráhy a/nebo OATP1B1 (viz body 4.3 a 4.4). Současné podávání s gemfibrozilem je

kontraindikováno.

Kyselina fusidová

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové

se statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo

farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí). Současné podávání této kombinace může vést ke zvýšeným

plazmatickým koncentracím obou látek. Pokud je léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po

dobu léčby kyselinou fusidovou vysadit léčba simvastatinem. Viz také bod 4.4.

Amiodaron

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání amiodaronu se simvastatinem zvýšeno

(viz bod 4.4). V klinické studii byla myopatie popsána u 6 % pacientů se simvastatinem v dávce

80 mg spolu s amiodaronem. Proto dávka simvastatinu nesmí u pacientů léčených současně

amiodaronem překročit 20 mg denně.

Blokátory vápníkového kanálu

Verapamil

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání verapamilu a simvastatinu

v dávce 40 nebo 80 mg zvýšeno (viz bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné

podávání s verapamilem k 2,3násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše

částečně v důsledku inhibice CYP3A4. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně

léčených verapamilem překročit 20 mg denně.

Diltiazem

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při současném podávání diltiazemu a simvastatinu v dávce

80 mg zvýšeno (viz bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání diltiazemu

k 2,7násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše v důsledku inhibice

CYP3A4. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně léčených diltiazemem překročit

20 mg denně.

Amlodipin

Pacienti léčení amlodipinem současně se simvastatinem mají zvýšené riziko myopatie.

Ve farmakokinetické studii způsobilo současné podávání amlodipinu 1,6násobné zvýšení

expozice kyselině simvastatinové. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů současně

léčených amlodipinem překročit 20 mg denně.

Lomitapid

Při současném podávání simvastatinu s lomitapidem může být riziko myopatie a rhabdomyolýzy

zvýšeno (viz body 4.3 a 4.4). Proto u pacientů s HoFH, kteří užívají současně lomitapid, nesmí dávka

simvastatinu překročit 40 mg denně.

Středně silné inhibitory CYP3A4

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více (viz bod 4.4).

Inhibitory transportního proteinu OATP1B1

Kyselina simvastatinová je substrát transportního proteinu OATP1B1. Současné podávání léčivých

přípravků, které jsou inhibitory transportního proteinu OATP1B1, může vést ke zvýšeným

plazmatickým koncentracím kyseliny simvastatinové a ke zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.3

a 4.4).

Inhibitory BCRP (Breast Cancer Resistant Protein)

Současné podávání léčivých přípravků, které jsou inhibitory BCRP, včetně přípravků obsahujících

elbasvir nebo grazoprevir, může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému

riziku myopatie (viz body 4.2 a 4.4).

Niacin (kyselina nikotinová)

Při současném podávání simvastatinu s lipidy modifikujícími dávkami niacinu (kyseliny nikotinové)

(≥ 1 g/den) byly pozorovány vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy. Ve farmakokinetické studii

vedlo současné podání jediné 2g dávky kyseliny nikotinové s prodlouženým uvolňováním spolu

se simvastatinem v dávce 20 mg k mírnému zvýšení AUC simvastatinu a kyseliny simvastatinové

kyseliny simvastatinové v plazmě.

Grapefruit

ová šťáva

Grapefruitová šťáva inhibuje cytochrom P450 3A4. Současné podávání velkých množství (více než

litr denně) grapefruitové šťávy a simvastatinu vedlo k 7násobnému zvýšení expozice kyselině

simvastatinové. Příjem 240 ml grapefruitové šťávy ráno a podání simvastatinu večer také vedlo

k 1,9násobnému zvýšení. Proto je nutno se během léčby simvastatinem vyvarovat konzumace

grapefruitové šťávy.

Kolchicin

Existují hlášení myopatie a rhabdomyolýzy při současném podávání kolchicinu a simvastatinu

pacientům s poruchou funkce ledvin. U pacientů užívajících tuto kombinaci se doporučuje pečlivé

klinické sledování.

Rifampicin

Jelikož rifampicin je silným induktorem CYP3A4, může u pacientů dlouhodobě léčených

rifampicinem (např. léčba tuberkulózy) dojít ke ztrátě účinnosti simvastatinu. Ve farmakokinetické

studii na normálních dobrovolnících byla hodnota plochy pod křivkou průběhu koncentrace (AUC)

kyseliny simvastatinové při současném podávání rifampicinu snížena o 93 %.

Účinky simvastatinu na farmakokinetiku jiných léčiv

Simvastatin nemá inhibiční účinek na cytochrom P450 3A4. Neočekává se proto, že by simvastatin

ovlivňoval plazmatické koncentrace látek biotransformovaných prostřednictvím cytochromu

P450 3A4.

Perorální antikoagulancia

Ve dvou klinických studiích, jedné provedené u zdravých dobrovolníků a druhé u pacientů

s hypercholesterolemií, simvastatin v dávce 20 až 40 mg/den mírně potencoval účinek kumarinových

antikoagulancií: protrombinový čas, uváděný jako mezinárodní normalizovaný poměr (International

Normalized Ratio, INR), se ve studiích s dobrovolníky a pacienty zvýšil z výchozí hodnoty 1,7 na 1,8,

respektive z 2,6 na 3,4. Byly popsány velmi vzácné případy zvýšených hodnot INR. U pacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia je nutno protrombinový čas stanovit ještě před zahájením

léčby simvastatinem a v časné fázi léčby dostatečně často na to, aby se vyloučila významná změna

protrombinového času. Jakmile se zjistí stabilní hodnoty protrombinového času, lze protrombinový

čas monitorovat v intervalech, které jsou obvykle doporučené pro pacienty užívající kumarinová

antikoagulancia. Pokud se dávka simvastatinu změní nebo vysadí, je nutno postup opakovat. Terapie

simvastatinem nebyla spojena s krvácením ani se změnami protrombinového času pacientů, kteří

neužívali antikoagulancia.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a

kojení

Těhotenství

Přípravek Zocor je během těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Bezpečnost u těhotných žen nebyla stanovena. U těhotných žen nebyly provedeny žádné kontrolované

klinické studie se simvastatinem. Byla přijata ojedinělá hlášení vrozených anomálií po nitroděložní

expozici inhibitorům reduktázy HMG-CoA. Nicméně v analýze přibližně 200 prospektivně

sledovaných těhotenství, u nichž došlo v prvním trimestru k expozici přípravku Zocor nebo jinému

velmi podobnému inhibitoru reduktázy HMG-CoA, byla incidence vrozených anomálií srovnatelná

s hodnotou zjištěnou ve všeobecné populaci. Tento počet těhotenství byl ze statistického hlediska

dostatečný k vyloučení 2,5násobného nebo většího nárůstu vrozených anomálií vůči základní hodnotě

incidence.

I když nejsou k dispozici důkazy o tom, že by se incidence vrozených anomálií u potomků pacientů

užívajících přípravek Zocor nebo jiný velmi podobný inhibitor reduktázy HMG-CoA lišila od hodnoty

pozorované ve všeobecné populaci, může léčba matky přípravkem Zocor snížit koncentrace

mevalonátu, který je prekurzorem biosyntézy cholesterolu, u plodu. Ateroskleróza je chronický proces

a pouhé vysazení hypolipidemik během těhotenství by nemělo mít velký dopad na dlouhodobé riziko

v souvislosti s primární hypercholesterolemií. Z těchto důvodů se přípravek Zocor nesmí podávat

těhotným ženám, ženám, které se snaží otěhotnět nebo u nich lze těhotenství předpokládat. Léčbu

přípravkem Zocor je nutno po dobu těhotenství nebo do vyloučení těhotenství přerušit (viz body 4.3

a 5.3).

Kojení

Není známo, zda se simvastatin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Protože

do lidského mateřského mléka se vylučuje mnoho látek a s ohledem na potenciální závažné nežádoucí

reakce, nesmějí ženy užívající přípravek Zocor kojit své děti (viz bod 4.3).

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií týkající se vlivu simvastatinu na fertilitu člověka.

Simvastatin nemá žádný vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Přípravek Zocor nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat

stroje. Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je však nutno vzít v úvahu skutečnost, že vzácně byly po

uvedení přípravku na trh popsány závratě.

4.8

Nežádoucí účinky

Četnosti následujících nežádoucích účinků, které byly popsány během klinických studií a/nebo

po uvedení přípravku na trh, se uvádějí podle jejich výskytu ve velkých, dlouhodobých, placebem

kontrolovaných klinických studiích včetně studií HPS a 4S zahrnujících 20 536 (HPS)

a 4 444 pacientů (4S) (viz bod 5.1). V případě studie HPS byly zaznamenávány pouze závažné

příhody, jako je myalgie, zvýšení sérových transamináz a CK. V případě studie 4S byly

zaznamenávány všechny nežádoucí příhody uvedené dále. Pokud byl v těchto studiích výskyt

nežádoucích příhod při podávání simvastatinu nižší než u placeba nebo stejný jako u placeba a pokud

byly s rozumnou mírou příčinné souvislosti spontánně hlášeny podobné příhody, jsou tyto příhody

klasifikovány jako „vzácné“.

Ve studii HPS (viz bod 5.1) zahrnující 20 536 pacientů užívajících přípravek Zocor v dávce

40 mg/den (n = 10 269) nebo placebo (n = 10 267) byly profily bezpečnosti u pacientů léčených

přípravkem Zocor 40 mg a pacientů užívajících placebo po střední hodnotu doby studie 5 let

srovnatelné. Četnost vysazení v důsledku nežádoucích účinků byla srovnatelná (4,8 % u pacientů

užívajících přípravek Zocor 40 mg ve srovnání s 5,1 % u pacientů užívajících placebo). Incidence

myopatie u pacientů užívajících přípravek Zocor 40 mg byla < 0,1 %. Ke zvýšení transamináz

(> 3 x ULN potvrzená opakovaným vyšetřením) došlo u 0,21 % (n = 21) pacientů užívajících

přípravek Zocor 40 mg ve srovnání s 0,09 % (n = 9) pacientů užívajících placebo.

Četnosti nežádoucích účinků jsou řazeny následujícím způsobem: velmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100,

< 1/10), méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Vzácné:

anemie

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné

: insomnie

Není známo:

deprese

Poruchy nervového systému:

Vzácné:

bolest hlavy, parestezie, závrať, periferní neuropatie

Velmi vzácné:

poruchy paměti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Není známo:

intersticiální plicní nemoc (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy:

Vzácné:

zácpa, bolest břicha, flatulence, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvracení, pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné:

hepatitida/žloutenka

Velmi vzácné:

fatální a nefatální selhání jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Vzácné

: vyrážka, pruritus, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Vzácné

: myopatie* (včetně myositidy), rhabdomyolýza s akutním selháním ledvin nebo bez něj

(viz bod 4.4), myalgie, svalové křeče

* V klinické studii se myopatie vyskytovala s četností „časté“ u pacientů léčených přípravkem Zocor

80 mg/den v porovnání pacienty léčenými dávkou 20 mg/den (1,0 %, respektive 0,02 %) (viz body 4.4

a 4.5).

Není známo:

tendinopatie, někdy komplikovaná rupturou, imunitně zprostředkovaná nekrotizující

myopatie (IMNM)**

** V průběhu léčby nebo po léčbě některými statiny byla velmi vzácně hlášena imunitně

zprostředkovaná nekrotizující myopatie (IMNM), autoimunitní myopatie. Klinicky je pro IMNM

charakteristické: přetrvávající slabost proximálního svalvstva a zvýšení kreatinkinázy v séru, které

přetrvává i přes ukončení léčby statiny; biopsie svalu ukazující nekrotizující myopatii

bez významného zánětu; zlepšení po použití imunosupresivních látek (viz bod 4.4).

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Není známo:

erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Vzácné

: astenie

Vzácně byl popsán zjevný syndrom přecitlivělosti, který zahrnoval některé z následujících projevů:

angioedém, syndrom připomínající lupus, polymyalgia rheumatica, dermatomyositida, vaskulitida,

trombocytopenie, eozinofilie, zvýšení hodnot ESR, artritida a artralgie, kopřivka, fotosenzitivita,

horečka, návaly horka, dušnost a malátnost.

Vyšetření:

Vzácné

: zvýšení sérových transamináz (alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy,

-glutamyltranspeptidázy) (viz bod 4.4 Účinky na játra), zvýšení alkalické fosfatázy; zvýšení hodnot

kreatinkinázy v séru (viz bod 4.4).

U statinů, včetně přípravku Zocor, bylo hlášeno zvýšení HbA1c a glykemie nalačno.

Po uvedení na trh byla vzácně hlášena porucha kognitivních funkcí (např. ztráta paměti,

zapomnětlivost, amnézie, porucha paměti, zmatenost) spojená s užíváním statinů, včetně simvastatinu.

Hlášení nejsou obvykle závažná a jsou reverzibilní po vysazení statinu, s proměnlivou dobou nástupu

symptomů (1 den až roky) a vymizení symptomů (v průměru 3 týdny).

U některých statinů byly dále hlášeny následující nežádoucí účinky:

Poruchy spánku, včetně nočních můr

Sexuální dysfunkce

Diabetes mellitus: Frekvence výskytu bude záviset na př ítomnosti nebo absenci

rizikových faktorů (glukóza nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů

v krvi, hypertenze v anamnéze).

Pediatrická populace

Ve 48týdenní studii na dětech a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které

byly alespoň jeden rok po první menstruaci) ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familární

hypercholesterolemií (n = 175) byl profil bezpečnosti a snášenlivosti ve skupině léčené přípravkem

Zocor obecně podobný profilu ve skupině léčené placebem. Dlouhodobé účinky na tělesné, duševní

a pohlavní zrání nejsou známy. O léčbě delší než 1 rok nejsou v současnosti k dispozici dostatečné

údaje (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Dosud bylo hlášeno několik případů předávkování; maximální přijatá dávka byla 3,6 g. Všichni

pacienti se zotavili bez následků. Pro případ předávkování není k dispozici žádná konkrétní léčba.

V takovém případě je nutno přijmout symptomatická a podpůrná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10AA01

Mechanismus účinku

Po perorálním podání je simvastatin, což je inaktivní lakton, hydrolyzován v játrech na příslušnou

formu aktivní beta-hydroxykyseliny, která účinně inhibuje HMG-CoA reduktázu

(3-hydroxy

3-methylglutarylkoenzym A reduktázu). Tento enzym katalyzuje konverzi HMG-CoA

na mevalonát, což je časný a rychlost určující krok v biosyntéze cholesterolu.

Ukázalo se, že přípravek Zocor snižuje normální i zvýšené hladiny LDL-C. LDL se tvoří

z lipoproteinu o velmi nízké hustotě (VLDL) a k jeho katabolizmu dochází převážně prostřednictvím

LDL receptorů s vysokou afinitou. Mechanismus snižování hladin LDL přípravkem Zocor může

zahrnovat jak snižování hladin VLDL cholesterolu (VLDL-C), tak i indukci receptoru LDL

s výsledným snížením produkce a zvýšeným katabolizmem LDL-C. Během léčby přípravkem Zocor

také dochází k podstatnému snížení hladin apolipoproteinu B. Kromě toho přípravek Zocor mírně

zvyšuje hladiny HDL-C a snižuje plazmatické hladiny TG. V důsledku těchto změn dochází ke snížení

poměrů celkový-C/HDL-C a LDL-C/HDL-C.

Klinická účinnost a bezpečnost

Vysoké riziko ischemické

choroby srdeční nebo stávající ischemická choroba srdeční

Ve studii HPS (Heart Protection Study) byl účinek léčby přípravkem Zocor hodnocen u 20 536

pacientů (ve věku 40 až 80 let), bez hyperlipidemie nebo s ní, a s ischemickou chorobou srdeční,

jiným okluzivním tepenným postižením nebo s diabetem mellitus. V této studii bylo 10 269 pacientů

léčeno přípravkem Zocor v dávce 40 mg/den a 10 267 nemocných dostávalo placebo po střední

hodnotu doby 5 let. Při výchozím vyšetření vykázalo 6 793 pacientů (33 %) koncentrace LDL-C nižší

než 116 mg/dl; 5 063 (25 %) hodnoty mezi 116 a 135 mg/dl a 8 680 pacientů (42 %) hodnoty nad

135 mg/dl.

Léčba přípravkem Zocor v dávce 40 mg/den ve srovnání s placebem významně snížila riziko mortality

ze všech příčin (1 328 [12,9 %] u pacientů léčených simvastatinem versus 1 507 [14,7 %] u pacientů

s placebem; p = 0,0003), a to v důsledku 18% snížení koronární smrti (587 [5,7 %] versus 707

[6,9 %]; p = 0,0005; snížení absolutního rizika o 1,2 %). Pokles výskytu smrti z nevaskulárních příčin

nedosáhl statistické významnosti. Přípravek Zocor také snížil riziko závažných koronárních příhod

(souhrnný hodnocený parametr nefatálního IM nebo smrti v důsledku ICHS) o 27 % (p < 0,0001).

Přípravek Zocor snížil potřebu koronární revaskularizace (včetně koronárního bypassu nebo

perkutánní transluminální koronární angioplastiky) a periferních a jiných nekoronárních

revaskularizačních výkonů o 30 % (p < 0,0001) a 16 % (p = 0,006) (v uvedeném pořadí). Přípravek

Zocor snížil riziko cévních mozkových příhod o 25 % (p < 0,0001), tento výsledek lze připsat 30%

snížení výskytu ischemických cévních mozkových příhod (p < 0,0001). Navíc v podskupině pacientů

s diabetem snížil přípravek Zocor riziko rozvoje makrovaskulárních komplikací včetně periferních

revaskularizačních procedur (operace nebo angioplastika), amputací dolních končetin nebo vředů na

dolních končetinách o 21 % (p = 0,0293). Úměrné snížení výskytu příhod bylo v každé podskupině

pacientů podobné, včetně podskupiny jedinců bez ischemické choroby srdeční, ale s postižením

cerebrovaskulárních nebo periferních tepen, mužů i žen, a to jedinců ve věku pod i nad 70 let při

vstupu do studie, s hypertenzí nebo bez ní, a hlavně jedinců se vstupní koncentrací LDL cholesterolu

pod 3,0 mmol/l.

Ve studii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) byl hodnocen účinek léčby přípravkem Zocor

na celkovou mortalitu u 4 444 pacientů s ICHS a výchozí hodnotou celkového cholesterolu 212 až

309 mg/dl (5,5 až 8,0 mmol/l). V této multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem

kontrolované studii byli nemocní s anginou pectoris nebo prodělaným infarktem myokardu (IM)

léčeni dietou, standardní péčí a buď přípravkem Zocor 20 až 40 mg/den (n = 2 221) nebo placebem

(n = 2 223) s mediánem trvání 5,4 roku. Přípravek Zocor snížil riziko smrti o 30 % (absolutní snížení

rizika o 3,3 %). Riziko smrti pro ICHS se snížilo o 42 % (absolutní snížení rizika o 3,5 %). Přípravek

Zocor snižoval riziko smrti o 30 % (absolutní snížení rizika o 3,3 %). Riziko smrti v důsledku

ischemické choroby srdeční bylo sníženo o 42 % (absolutní snížení rizika o 3,5 %). Přípravek Zocor

rovněž snižoval riziko velké koronární příhody (smrt v důsledku ischemické choroby srdeční plus

v nemocnici ověřený a tichý nefatální infarkt myokardu) o 34 %. Dále přípravek Zocor významně

snižoval riziko fatálních a nefatálních cerebrovaskulárních příhod (cévní mozková příhoda

a tranzitorní ischemická ataka) o 28 %. U nekardiovaskulární mortality nebyl mezi skupinami žádný

statisticky významný rozdíl.

Studie Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine

(SEARCH) hodnotila účinky léčby přípravkem Zocor v dávce 80 mg v porovnání s 20 mg (medián

doby pozorování 6,7 roku) na velké cévní příhody (major vascular events

MVEs; definované jako

fatální ischemická choroba srdeční, nefatální infarkt myokardu, koronární revaskularizace, nefatální

nebo fatální cévní mozkové příhody nebo periferní revaskularizace) u 12 064 pacientů s infarktem

myokardu v anamnéze. V incidenci MVEs mezi těmito dvěma skupinami nebyl žádný významný

rozdíl; přípravek Zocor v dávce 20 mg (n = 1 553; 25,7 %) vs. přípravek Zocor v dávce 80 mg

(n = 1 477; 24,5 %); RR 0,94, 95% interval spolehlivosti: 0,88 až 1,01. Absolutní rozdíl v LDL

mezi těmito dvěma skupinami byl v průběhu studie 0,35 ± 0,01 mmol/l. Bezpečnostní profily byly

v obou skupinách podobné s tou výjimkou, že incidence myopatie byla přibližně 1,0 % u pacientů

léčených přípravkem Zocor v dávce 80 mg v porovnání s 0,02 % u pacientů na dávce 20 mg. Přibližně

polovina těchto případů myopatie se vyskytla během prvního roku léčby. Incidence myopatie během

každého následujícího roku léčby byla přibližně 0,1 %.

Primární hypercholesterol

e

mie a kombinovaná hyperlipid

emie

Ve studiích srovnávajících účinnost a bezpečnost simvastatinu v dávce 10 mg, 20 mg, 40 mg a 80 mg

denně u pacientů s hypercholesterolemií bylo dosaženo středních hodnot snížení LDL-C o 30 %,

38 %, 41 % a 47 %. Ve studiích s pacienty s kombinovanou (smíšenou) hyperlipidemií, kteří dostávali

simvastatin v dávce 40 mg a 80 mg, byl medián snížení triglyceridů 28, respektive 33 % (u placeba

2 %). Střední hodnoty zvýšení hladin HDL-C byly 13, respektive 16 % (u placeba 3 %).

Pediatrická populace

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii bylo 175 pacientů (99 chlapců Tannerova

stadia II a vyššího a 76 dívek, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci) ve věku 10 až 17 let

(střední hodnota věku 14,1 roku) s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (heFH)

randomizováno do skupiny léčené simvastatinem nebo placebem po dobu 24 týdnů (základní studie).

Zařazení do studie vyžadovalo výchozí hodnoty LDL-C mezi 160 a 400 mg/dl a alespoň jednoho

rodiče s hladinou LDL-C > 189 mg/dl. Dávkování simvastatinu (jednou denně večer) bylo 10 mg

prvních 8 týdnů, 20 mg druhých 8 týdnů a následně 40 mg. Ve 24týdenním prodloužení studie si

pokračování v léčbě zvolilo 144 pacientů, kterým bylo podáváno 40 mg simvastatinu nebo placebo.

Přípravek Zocor významně snižoval plazmatické hladiny LDL

C, TG, a Apo B. Výsledky

pokračování po 48 týdnech byly srovnatelné s výsledky základní studie. Po 24 týdnech léčby byla

střední hodnota dosažených hodnot LDL

C 124,9 mg/dl (rozpětí: 64,0 až 289,0 mg/dl) ve skupině

léčené přípravkem Zocor v dávce 40 mg v porovnání s 207,8 mg/dl (rozpětí: 128,0 až 334,0 mg/dl) ve

skupině léčené placebem.

Po 24 týdnech léčby simvastatinem (se zvyšováním dávky z 10 na 20 mg až na 40 mg denně

v 8týdenních intervalech) přípravek Zocor snižoval střední hodnoty LDL-C o 36,8 % (placebo: 1,1%

vzestup výchozích hodnot), Apo B o 32,4 % (placebo: 0,5 %) a medián hladin TG o 7,9 % (placebo:

3,2 %) a zvyšoval střední hodnoty hladin HDL-C o 8,3 % (placebo: 3,6 %). Dlouhodobé přínosy

přípravku Zocor na kardiovaskulární příhody u dětí s heFH nejsou známy.

Bezpečnost a účinnost dávek nad 40 mg denně nebyly u dětí s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií studovány. Dlouhodobá účinnost léčby simvastatinem v dětství na snížení

morbidity a mortality v dospělosti nebyla zjišťována.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatin je inaktivní lakton, který se in vivo rychle hydrolyzuje na odpovídající

beta-hydroxykyselinu, účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy. K hydrolýze dochází hlavně v játrech,

tempo hydrolýzy v lidské plazmě je velmi pomalé.

Farmakokinetické vlastnosti byly hodnoceny u dospělých. Farmakokinetické údaje u dětí

a dospívajících nejsou k dispozici.

Absorpce

U lidí se simvastatin dobře vstřebává a prochází rozsáhlou biotransformací v játrech při prvním

průchodu. Metabolismus v játrech závisí na průtoku krve játry. Játra jsou primárním místem účinku

aktivní formy. Dostupnost beta-hydroxykyseliny v systémovém oběhu po perorální dávce

simvastatinu dosáhla méně než 5 % dávky. Maximální plazmatické koncentrace aktivních inhibitorů

je dosaženo přibližně 1 až 2 hodiny po podání simvastatinu. Současný příjem jídla vstřebávání

neovlivňuje.

Farmakokinetika jednorázových a opakovaných dávek simvastatinu neprokázala hromadění léku

po opakovaných dávkách.

Distribuce

Vazba simvastatinu a jeho aktivního metabolitu na bílkoviny je více než 95 %.

Eliminace

Simvastatin je substrátem CYP 3A4 (viz body 4.3 a 4.5). Hlavními metabolity simvastatinu v lidské

plazmě jsou beta-hydroxykyselina a čtyři další aktivní metabolity. Po perorální dávce radioaktivního

simvastatinu podané člověku se do 96 hodin 13 % radioaktivity vyloučilo močí a 60 % stolicí.

Množství zachycené ve stolici představuje ekvivalent vstřebaného léku vyloučeného do žluči

i nevstřebaný lék. Po intravenózní injekci beta-hydroxykyselinového metabolitu je poločas 1,9 hodin.

V moči se vyloučilo ve formě inhibitorů průměrně pouze 0,3 % i.v. dávky.

Simvastatin je aktivně vychytáván do hepatocytů transportérem OATP1B1.

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP.

Zvláštní populace

Polymorfismus SLCO1B1

Nosiči genu SLCO1B1, alely c.521T>C, mají nižší aktivitu OATP1B1. Průměrná expozice (AUC)

hlavnímu aktivnímu metabolitu kyseliny simvastatinové je 120 % u heterozygotních nosičů alely C

(CT) a 221 % u homozygotních nosičů (CC) v porovnání s pacienty, kteří mají nejčastěji se

vyskytující genotyp (TT). Alela C má v evropské populaci frekvenci výskytu 18 %. U pacientů

s polymorfismem SLCO1B1 je riziko zvýšené expozice simvastatinu, což může vést ke zvýšenému

riziku rhabdomyolýzy (viz bod 4.4).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

přípravku

Na základě klasických studií farmakodynamiky, toxicity při opakovaných dávkách, genotoxicity

a kancerogenity u zvířat bylo zjištěno, že u pacientů se nepředpokládají jiná rizika, než jaká lze

očekávat na základě farmakologického mechanismu. Při maximálně tolerovaných dávkách u potkana

a králíka nevedlo podávání simvastatinu k malformacím plodu, nemělo žádný vliv na plodnost, ani

na reprodukční funkci a neonatální vývoj.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

butylhydroxyanisol (E320)

kyselina askorbová (E300)

monohydrát kyseliny citronové (330)

mikrokrystalická celulóza (E460)

předbobtnalý kukuřičný škrob

magnesium-stearát (E572)

monohydrát laktózy

Potah tablety

hypromelóza (E464)

hyprolóza (E463)

oxid titaničitý (E171)

mastek (E553b)

žlutý oxid železitý (E172) (10- a 20mg tablety)

červený oxid železitý (E172) (10-, 20- a 40mg tablety)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička.

Velikost balení:

14, 28 nebo 98 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

ZOCOR 10 mg – 31/155/92-A/C

ZOCOR 20 mg – 31/155/92-B/C

ZOCOR FORTE 40 mg – 31/155/92-C/C

9.

DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE /

PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 12. 2. 1992

Datum posledního prodloužení registrace: 11. 6. 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

9. 4. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace