ZINK-TRINATRIUM-PENTETAT (ZN-DTPA) 1055MG/5ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ZINKUM-TRINATRIUM-PENTETÁT (ZINCI TRINATRII PENTETAS)
ATC kód:
V03AB
INN (Mezinárodní Name):
ZINC TRISODIUM PENTETÁT (ZINCI TRINATRII PENTETAS)
Dávkování:
1055MG/5ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
5X5ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ANTIDOTA
Stav Autorizace:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

Přečtěte si celý dokument

Tento

dokument

je

příbalovou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického

léčebného

programu.

Příbalová

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument

schválený

Státním

ústavem

pro kontrolu léčiv.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

1055 mg/ 5 ml injekčního roztoku

Účinná látka: Pentetan zinečnato-trojsodný

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zink-Trinatrium-pentetat

(Zn-DTPA) používat

3. Jak se přípravek Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) obsahuje pentetan zinečnato-trojsodný a slouží jako

antidotum při otravě radionuklidy.

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) se používá k dlouhodobé léčbě intoxikací radionuklidy

těžkých kovů (americium, plutonium, curium, kalifornium, berkelium)

1.

Co je přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

a k čemu se používá

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Neužívejte přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA),

jestliže jste alergický(á) na účinnou složku DTPA nebo jeho soli nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.)

u vysoké hladiny zinku v krvi nebo

při intoxikaci radionuklidy per os, dokud jsou přítomny v trávicím traktu, protože

komplex antidotum-radionuklid se lépe z trávicího traktu vstřebává než nevázaný

radionuklid.

Zink-Trinatrium-pentetat

(Zn-DTPA)

nemá

být

užívat

při

intoxikaci

uraniem,

neptuniem nebo kadmiem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zn-DTPA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Denní dávka se nemá dělit do několika dílčích dávek.

Před zahájením a v průběhu léčby by se mělo pravidelně provádět vyšetření moče a krevního

obrazu.

Během podávání Zink-Trinatrium-pentetatu (Zn-DTPA) by se měl pravidelně měřit krevní

tlak.

Dlouhodobá terapie by měla být prováděna za pravidelného monitorování radioaktivních

nuklidů a esenciálních stopových prvků.

Při akutní otravě se doporučuje začít léčbu účinnějším pentetanem vápenato-trojsodným.

Dlouhodobá terapie by měla být prováděna méně toxickým pentetanem zinečnato-

trojsodným.

Léčení intoxikace pomocí Zn-DTPA nevylučuje použití dalších detoxikačních metod jako je

výplach žaludku, dialýza, výměna plazmy, chirurgická resekce depa radionuklidu apod.

Další léčivé přípravky a přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství

,

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Není dostatek informací o používání Zink-Trinatrium-pentetatu (Zn-DTPA) v těhotenství.

Studie provedené na zvířatech neprokázaly žádnou embryotoxicitu či teratogenitu.

V případě těhotenství je důležité pečlivě zvážit riziko otravy a riziko aplikace Zink-Trinatrium-

pentetatu (Zn-DTPA). Pokud je z důvodu ohrožení života nutno použít Zink-Trinatrium-

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

přípravek

Zink-

Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

používat

pentetat (Zn-DTPA) během těhotenství, je nutné zároveň monitorovat hladiny minerálů, aby

dítě bylo dostatečně zásobeno esenciálními stopovými prvky.

Kojení

Ženy intoxikované radioaktivními látkami by neměly kojit.

Řízení dopravních prostředku a obsluha strojů

Dosud nebyly zaznamenány žádné zvláštní účinky na řidiče nebo pracovníky se stroji.

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-

DTPA) obsahuje sodík

Jedna ampule s 5 ml roztoku obsahuje 6,06 mmol (139,5 mg), což je třeba brát v úvahu u

pacientů s dietou s kontrolovaným příjmem sodíku.

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) dostanete jako intravenózní injekci nebo infúzi.

Dávkování

Léčení intoxikací je individuální, závisí na příznacích intoxikace. Nicméně pokud není určeno

jinak, dávkuje se:

Dospělí:

1 ampule denně

Děti:

25-50 mg/kg/den

Pro dospělé je doporučeno následující dávkování:

První týden: 1055 mg Zn-DTPA denně po dobu pěti dní

Následujících 6 týdnů: 1055 mg Zn-DTPA dvakrát až třikrát týdně

Dalších 6 týdnů: Přestávka v podávané léčbě

Dále buď střídavá třítýdenního terapie (1055 mg Zn-DTPA podávat dvakrát až třikrát

týdně) a pak třítýdenní přestávky nebo kontinuálně 1055 mg Zn-DTPA i.v. každý druhý

týden.

V individuálních případech může léčebná přestávka trvat od 4 do 6 měsíců.

Způsob podávání

Počáteční dávka 1055 mg Zn-DTPA (okolo 15 mg/kg/den) ve 20 ml fyziologického roztoku

nebo v 5 % roztoku glukózy se aplikuje jako velmi pomalá i.v. injekce (délka trvání injekce 15

minut) nebo přednostně jako infúze ve 250 ml naředěného roztoku během půl hodiny až dvou

hodin.

Otevření a

mpule

Ampulku otočte puntíkem vzhůru a ulomte v zúžení pohybem dolů.

Při léčbě Zink-Trinatrium-pentetatem (Zn-DTPA) je potřeba dbát na dostatečný pitný režim.

3.

Jak se přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

užívá

Délka léčby

Délka léčby závisí na klinických příznacích a laboratorních nálezech (stanovení exkrece

těžkého kovu močí). V léčbě je nutné pokračovat tak dlouho, dokud je při aplikaci DTPA

množství těžkého kovu v moči zvýšeno.

Nezbytná léčba může být velmi dlouhá (v některých případech i několik let) a vyžaduje velké

množství injekcí.

Jestliže jste užil(a) více

Zink-Trinatrium-pentetatu (Zn-DTPA)

než jste měl(a)

Příznaky předávkování nejsou doposud známy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

Obraťte se na svého lékaře.

Jestli jste přestal(a) přípravek Zink

-Trinatrium-pentetat (Zn-

DTPA) užívat

Protože existuje riziko, že otrava bude dále pokračovat, kontaktujte, prosím, svého lékaře, než

vysadíte nebo zkrátíte podávanou léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

Podobně jako každý lék může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při rychlé i.v. injekci byly zaznamenány lokální projevy podráždění (tromboflebitida).

Vzácné: mohou postihnout max. 1 člověka na 1 000 lidí

Hypotenze

Alergická kožní reakce

Pokud se aplikuje Zn-DTPA opakovaně během příliš krátkých intervalů, mohou se vyskytnout:

opožděná horečka, nevolnost, zvracení, průjem, třes, bolesti hlavy, svědění (pruritus) a svalové

křeče.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

Co přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) obsahuje

Účinná látka je

: Pentetan zinečnato-trojsodný

Jedna 5 ml ampule injekčního roztoku obsahuje 1055 mg pentetanu zinečnato-trojsodného.

Pomocné látky jsou:

Hydroxid sodný, pentetová kyselina, aqua pro injectione, kysličník

zinečnatý

Jak přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

vypadá a co obsahuje

toto balení

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok pro injekce.

Balení obsahuje 5 ampulí, v každé je 5 ml injekčního roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG

Kurfürstendamm 178-179

10707 Berlin

Germany

Phone: +49 30 81696-0 email: info@heyl-berlin.de

Fax: +49 30 81696-33 website: www.heyl-berlin.de

Výrobce

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Straße 15

07745 Jena

Tato příbalová informace byla naposledy revidován

a v dubnu 2018

5.

Jak přípravek

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

uchovávat

6.

Obsah balení a další

informace

Vlastnosti

DTPA patří mezi syntetické polyaminopolykarboxylové kyseliny, které jsou schopné tvořit s

množstvím kovových iontů stabilní sloučeniny známé jako cheláty kovů. Chelátotvorné

činidlo se váže s kovovými ionty cirkulujícími v tělních dutinách nebo vázanými v tkáních za

současného uvolnění zinku a podporuje vylučování kovových iontů do moče. DTPA je

v současné době lékem volby pro odstranění kovových radionuklidů

(např. Am, Pu, Cm, Cf, Bk)

z těla.

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického

léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program.

Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU__________________________________________

Zink-Trinatrium-pentetat

(Zn-DTPA

)

_________________________________________________________________________________

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)

1055 mg/ 5 ml injekčního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ampule s 5 ml injekčního roztoku obsahuje

1055 mg pentetanu zinečnato-trojsodného (Zn-DTPA)

Všechny složky tohoto přípravku jsou uvedeny v bodě 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dlouhodobá léčba intoxikací radionuklidy těžkých kovů - transuranů (americium, plutonium,

curium, kalifornium, berkelium).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Zink-Trinatrium-pentetatu (Zn-DTPA) se dávkuje podle typu a závažnosti intoxikace.

Průměrné dávky:

Dospělí: 1 ampule denně

Děti: 25-50 mg/kg tělesné hmotnosti

Pro dospělé je doporučeno následující dávkování:

První týden: 1055 mg Zn-DTPA denně po dobu pěti dní

2.-7. týden: 1055 mg Zn-DTPA dvakrát až třikrát týdně

8.-13. týden: přestávka v podávané léčbě

Dále třítýdenní střídavá terapie (1055 mg Zn-DTPA podávat dvakrát až třikrát týdně) a pak

třítýdenní přestávka nebo podávat 1055 mg Zn-DTPA každý druhý týden

V individuálních případech může být délka léčebné přestávky od 4 do 6 měsíců.

Způsob podání

Intravenózní aplikace

Denní dávka se aplikuje rozpuštěná ve 20 ml fyziologického roztoku nebo v 5 % roztoku glukózy

jako velmi pomalá i.v. injekce (délka trvání injekce 15 minut) nebo přednostně jako infúze ve 250 ml

naředěného roztoku během půl hodiny až dvou hodin.

Délka léčby závisí na klinických příznacích a laboratorních nálezech (stanovení exkrece těžkého kovu

močí). V léčbě je nutné pokračovat tak dlouho, dokud je při aplikaci DTPA zvýšené množství těžkého

kovu v moči.

Nezbytná léčba může být velmi dlouhá (v některých případech i několik let) a vyžaduje adekvátně

vysoké množství injekcí.

Během léčby je třeba dbát na dostatečný přísun tekutin.

4.3 Kontraindikace

alergie na účinnou složku DTPA nebo jeho soli nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6.)

hyperzinkémie,

intoxikaci radionuklidy per os, dokud jsou nuklidy přítomny v trávicím traktu, protože komplex

antidotum-radionuklid se z trávicího traktu vstřebává lépe než nevázaný radionuklid.

Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) nemá být používán při intoxikaci uraniem, neptuniem

nebo kadmiem.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Denní dávka se nemá dělit do několika dílčích dávek.

Před zahájením a v průběhu léčby by se měla pravidelně vyšetřovat moč a krevní obraz.

Během podávání Zink-Trinatrium-pentetatu (Zn-DTPA) by měl být pravidelně měřen krevní tlak.

Dlouhodobá terapie by se měla být provádět za pravidelného monitorování radioaktivních nuklidů a

esenciálních stopových prvků.

Při akutní otravě se doporučuje začít léčbu účinnějším pentetanem vápenato-trojsodným.

Dlouhodobá terapie by se měla provádět méně toxickým pentetanem zinečnato-trojsodným.

Léčení intoxikace pomocí Zn-DTPA nevylučuje použití dalších detoxikačních metod jako je výplach

žaludku, dialýza, výměna plazmy, chirurgická resekce depa radionuklidu apod.

Jedna ampule obsahuje 6,06 mmol (139,5 mg), což je třeba brát v úvahu u pacientů s dietou s

kontrolovaným příjmem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné interakce nejsou známy

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Nejsou dostupné žádné informace o vlivu Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA) na mužskou a ženskou

plodnost.

Těhotenství

Není

dostatek

informací

používání

Zink-Trinatrium-pentetatu

(Zn-DTPA)

v těhotenství.

Studie

provedené na zvířatech neprokázaly embryotoxicitu ani teratogenitu.

V případě těhotenství je důležité pečlivě zvážit riziko otravy a riziko aplikace Zink-Trinatrium-pentetatu

(Zn-DTPA).

Pokud

z vitální

indikace

nutno

použít

Zink-Trinatrium-pentetat

(Zn-DTPA)

během

těhotenství, je nutné zároveň monitorovat hladiny minerálů, aby dítě bylo dostatečně zásobeno

esenciálními stopovými prvky.

Kojení

Ženy intoxikované radioaktivními látkami by neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie, které by prokázaly vliv na řízení a obsluhování strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně:

Velmi časté (> =1/1)

Časté (> =1/100 až <1/10)

Méně časté (> =1/1000 až <1/100)

Vzácné (> =1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Neznámé (z dostupných údajů nelze určit)

V závislosti na typu a závažnosti intoxikace, na požadovaných dávkách a na délce léčby se

s individuální četností mohou objevit následující nežádoucí účinky.

Poruchy imunitního systému

Vzácné: alergické reakce, které mohou vést k postižení kůže

Kardiologické poruchy

Vzácné: snížení krevního tlaku

Vaskulární poruchy

Při rychlé i.v. injekci byly zaznamenány lokální projevy iritace (tromboflebitida)

Postižení kůže a podkoží

Vzácné: alergické kožní reakce

Poranění, otrava a komplikace během léčby

Pokud se Zn-DTPA aplikuje opakovaně během příliš krátkých intervalů, mohou se vyskytnout

následující příznaky: nevolnost, zvracení, průjem, horečka, třes, bolesti hlavy, pruritus a křeče.

Hlášení nežádoucích účinků

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky předávkování

V současné době nejsou známy příznaky předávkování

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidotum k léčbě intoxikace radionuklidy

ATC-kód: V03AB47 Pentetová kyselina

Mechanismus účinku

Zn-DTPA je zinečnato-sodná sůl kyseliny pentetové. Jedná se o chelátotvorné činidlo ze skupiny

syntetických polyaminopolykarboxylových kyselin, které mají vysokou afinitu k mnohým těžkým

kovům a radionuklidům, a tvoří s nimi stabilní sloučeniny rozpustné ve vodě (= cheláty). Během

reakce dojde k výměně zinečnatého iontu a odpovídajícího kovového iontu, pokud má vyšší

vazebnou konstantu k DTPA. Protože se tyto cheláty kovů lépe vylučují než vlastní kov, Zn-DTPA

umožňuje eliminaci kovů přítomných primárně v extracelulární tekutině. K vylučování dochází

převážně ledvinami a močí.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorbce

Po perorálním podání je střevní absorpce DTPA nižší než 10 %. Pokud se podává inhalační cestou

jako aerosol, plícemi se vstřebává 20-30 % inhalované dávky. Po intraperitoneální nebo

intramuskulární aplikaci se DTPA rychle a úplně vstřebává.

Distribuce

Distribuční objem odpovídá množství extracelulární tekutiny. Jen malá část je vázána na proteiny

v plazmě. DTPA významně neprostupuje buněčnými membránami. Nehromadí se specificky

v žádném orgánu v těle.

Eliminace

DTPA se prakticky nemetabolizuje. Rychle a téměř kompletně se eliminuje glomerulární filtrací

ledvinami. Exkrece stolicí je menší než 3 %. Plazmatický poločas je 20-60 minut. Jen malá část,

která je vázána na proteiny plazmy, má poločas delší než 20 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita

Akutní toxicita Zn-DTPA je nízká. To platí jak pro letalitu, tak pro histopatologické změny

v ledvinách, tenkém střevě a kostech. Ca-DTPA však může ve vysokých dávkách způsobit

degenerativní poškození renálních tubulů a střevní sliznice.

Akutní LD

u Zn-DTPA je asi 30x vyšší než LD

u Ca-DTPA. U dospělé myši je to více než 10 g/kg.

Chronická toxicita

Dlouhodobý výzkum u myší neprokázal při podávání nízkých dávek žádné vedlejší účinky.

Mutagenita/karcinogenita

Nejsou k dispozici žádné výzkumy týkající se mutagenity a karcinogenita.

Vliv na reprodukci

Podávání Zn-DTPA nemělo teratogenní vliv u myší a krys ani u dávek, které několikrát

převyšovaly dávky terapeutické.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydroxid sodný, pentetová kyselina, voda pro injekce, oxid zinečnatý

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí míchat s jinými léky, protože nejsou dostupné studie

kompatibility.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Skladujte při teplotě do 25 st. C

6.5

Druh obalu a obsah balení

5 ampulí, v každé 5 ml injekčního roztoku

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky

7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG

Kurfürstendamm 178-179

10707 Berlin

Germany

Phone: +49 30 81696-0 email: info@heyl-berlin.de

Fax: +49 30 81696-33 website: www.heyl-berlin.de

8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

6813967.00.00

9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.listopadu 2003

10

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2018

11

ÚDAJE O DOSTUPNOSTI

Výdej je vázán na lékařský předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace