ZEXITOR 750MG Tableta s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
METFORMIN-HYDROCHLORID (METFORMINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Novatin Limited, Mosta
ATC kód:
A10BA02
INN (Mezinárodní Name):
METFORMIN HYDROCHLORIDE (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
750MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 56
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
METFORMIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/ 874/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls25651/2021, sukls25665/2021, sukls25681/2021

A k sp. zn. sukls137589/2021

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace Informace pro uživatele

ZEXITOR

500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

ZEXITOR

750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

ZEXITOR

1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Příbalovou informaci si pečlivě uschovejte pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je ZEXITOR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZEXITOR užívat

Jak se ZEXITOR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak ZEXITOR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zexitor

a k čemu se používá

Tablety s prodlouženým uvolňováním ZEXITOR obsahují léčivou látku metformin hydrochlorid a

patří do skupiny léků nazývaných biguanidy, které se používají k léčbě diabetu 2. typu (nazývaného

„cukrovka nezávislá na inzulínu“).

ZEXITOR se užívá k léčbě pacientů trpících diabetem mellitem 2. typu (také nazývaný „cukrovka

nezávislá na inzulínu“), když se samotná dieta a fyzické cvičení ukázaly jako nedostatečné pro

kontrolu Vaší hladiny krevní glukózy (cukru).

Inzulín je hormon, který pomáhá Vašemu tělu využívat glukózu (cukr) z krve a použít ji jako zdroj

energie nebo ji uložit na později. Slinivka lidí s diabetem typu 2 nevytváří dostatek inzulínu nebo

jejich tělo není schopno vytvořený inzulín náležitě využít. To vede ke zvýšení hladiny cukru v krvi a

způsobuje množství vážných dlouhodobých problémů. Z toho důvodu je důležité pokračovat v užívání

léku, i když už nemáte žádné zjevné příznaky. Metformin hydrochlorid tablety s prodlouženým

uvolňováním zlepšují citlivost těla na inzulin a napomáhají běžnému využívání glukózy.

Užívání přípravku ZEXITOR je spojeno se stabilní tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem.

Tablety s prodlouženým uvolňováním ZEXITOR jsou speciálně vyvinuty, aby uvolňovaly lék do těla

pomalu, čímž se odlišují od mnohých jiných tablet s obsahem metforminu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

ZEXITOR

užívat

Neužívejte

ZEXITOR:

jestliže jste alergický(á) na metformin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedeno v bodě 6). Alergická reakce může způsobit vyrážku, svědění nebo dušnost.

jestliže máte problémy s játry

jestliže máte závažně sníženou funkci ledvin

jestliže máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií (vysoký obsah

glukózy v krvi), nevolnost, zvracení, průjem, rychlý úbytek tělesné hmotnosti, laktátovou acidózu

(viz „Riziko laktátové acidózy“ níže) nebo ketoacidózu. Ketoacidóza je stav, při němž se v krvi

hromadí látky nazývané „ketonové látky“ a které mohou způsobit diabetické prekóma. Mezi

příznaky patří bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo budete mít neobvyklý

zápach dechu po ovoci

- ztratili jste příliš mnoho vody z těla (dehydratace). Dehydratace

může vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy

(viz „Upozornění a opatření“).

jestliže máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce

mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz

„Upozornění a opatření“).

jestliže podstupujete léčbu akutního srdečního selhání nebo jste nedávno prodělal(a) srdeční

infarkt nebo máte vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími

obtížemi. To může vést k nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem, což pro Vás může

znamenat riziko laktátové acidózy (viz „Upozornění a opatření“).

jestliže konzumujete pravidelně velké množství alkoholických nápojů.

jestliže jste nedosáhli věku 18 let.

Upozornění a opatření

Riziko laktátové acidózy

ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním může způsobit velmi vzácnou, ale velmi vážnou

komplikaci nazývanou laktátová acidóza, zvláště při nesprávné funkci ledvin. Riziko rozvoje laktátové

acidózy také zvyšují nekontrolovaný diabetes, závažné infekce, dlouhodobé hladovění nebo příjem

alkoholu, nedostatek tělních tekutin (dehydratace viz další informace níže), problémy s játry a dalšími

stavy, při kterých je tělo nedostatečně zásobováno kyslíkem (např. akutní vážná srdeční onemocnění).

Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, obraťte se na svého lékaře s žádostí o další pokyny.

Přestaňte užívat

ZEXITOR

tablety s prodlouženým uvolňováním na krátkou dobu, pokud máte

onemocnění, které může být spojeno s dehydratací

(významná ztráta tělesných tekutin), jako jsou

silné zvracení, průjem, horečka, vystavení teplu nebo pokud pijete méně tekutin než obvykle. Obraťte

se na svého lékaře s žádostí o další pokyny.

Přestaňte užívat

ZEXITOR

tablety s prodlouženým uvolňováním a ihned kontaktujte lékaře

nebo nejbližší nemocnici, pokud se objeví některý z příznaků laktátové acidózy

, protože toto

onemocnění může vést ke kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

zvracení

bolest žaludku (bolest břicha)

svalové křeče

všeobecný pocit nevolnosti spojený s únavou

dýchací obtíže

snížená tělesná teplota a srdeční tep

Laktátová acidóza vyžaduje rychlou lékařskou pomoc a musí se léčit v nemocnici.

Pokud budete muset podstoupit velký chirurgický výkon, musíte přestat užívat ZEXITOR tablety s

prodlouženým uvolňováním během výkonu a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte

svoji léčbu ZEXITOR tabletami s prodlouženým uvolňováním zastavit a kdy ji znovu zahájit.

Během léčby ZEXITOR tabletami s prodlouženým uvolňováním Vám lékař bude kontrolovat funkci

ledvin nejméně jednou za rok nebo i častěji, pokud jste starší pacient a/nebo pokud máte zhoršující se

funkci ledvin.

Zbytky tablet se mohou objevit ve stolici, ale nemusíte se obávat. U tohoto typu tablet je to normální.

Řiďte se i nadále dietologickými pokyny svého lékaře a ujistěte se, že během dne pravidelně přijímáte

cukry.

Nepřestávejte s užíváním přípravku, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a

ZEXITOR

Jestliže Vám musí být aplikována injekce kontrastní látky s obsahem jódu do krevního oběhu,

například z důvodu vyšetření rentgenem nebo tomografem, nesmíte ZEXITOR tablety s prodlouženým

uvolňováním užívat před nebo v době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu

ZEXITOR tabletami s prodlouženým uvolňováním zastavit a kdy ji znovu zahájit. Informujte svého

lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době u žíval(a) nebo které

možná budete užívat. Možná budete muset častěji podstoupit testy krevní glukózy a

funkce ledvin, nebo Váš lékař bude možná muset upravit dávkování ZEXITOR tablet s prodlouženým

uvolňováním. Zvláště důležité je zmínit následující:

Léčky používané k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní antiflogistika a inhibitory COX-2, jako je

ibuprofen a celekoxib)

Léky, které zvyšují tvorbu moči [diuretika (tabletky na močení), jako je furosemid]

Určité léky na léčbu vysokého krevního tlaku (inhibitory ACE a antagonisté receptoru

angiotenzinu II)

Steroidy jako prednisolon, mometason nebo beklometason. Sympatomimetika včetně epinefrinu a

dopaminu, používaná při infarktech a nízkém krevním tlaku. Epinefrin bývá také přítomný v

některých anestetikách v zubním lékařství. Léky, které mohou měnit množství ZEXITOR tablet s

prodlouženým uvolňováním v krvi, zvláště pokud máte sníženou funkci ledvin (jako verapamil,

rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetarib, isavukonazol, crizotinib,

olaparib)

ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním s alkoholem.

Měli byste se vyvarovat nadměrnému pití alkoholu při užívání ZEXITOR tablet s prodlouženým

uvolňováním, protože se může zvýšit riziko laktátové acidózy. (viz bod „Upozornění a opatření“).

Těhotenství a kojení

ZEXITOR neužívejte, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním užívaný samostatně nevyvolává

hypoglykemii (symptomy velmi nízké hladiny cukru v krvi, jako jsou mdloby, zmatenost nebo

zvýšené pocení). To znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Mějte ale na paměti, že ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním v kombinaci s jinými

antidiabetiky může příznaky hypoglykemie vyvolat, a proto buďte při řízení a obsluze strojů opatrní.

3.

Jak se ZEXITOR

užívá

Vždy užívejte ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním přesně podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám může předepsat ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním, abyste je užívali

samotné nebo kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo inzulínem.

Spolkněte celé tablety a zapijte sklenicí vody. Tablety nežvýkejte.

Doporučené dávkování

Obvykle se na začátku léčby užívá denně 500 miligramů ZEXITOR tablet s prodlouženým

uvolňováním. Po cca. 2 týdnech užívání ZEXITORU může Vás lékař změřit množství cukru ve Vaší

krvi a dávku upravit. Maximální denní dávka je 2000 miligramů ZEXITOR tablet s prodlouženým

uvolňováním.

Pokud máte sníženou funkci ledvin, lékař Vám může předepsat nižší dávku.

Za normálních okolností byste měl(a) brát tablety jednou denně, u večeře.

V některých případech může lékař doporučit rozdělení dávky na dvakrát denně. Vždy užívejte tablety

s jídlem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

ZEXITOR

, než jste měl(a)

Pokud jste omylem užil(a) více tablet, než byste měl(a), nemusíte se obávat. Pokud se ale objeví

neobvyklé příznaky, kontaktujte svého lékaře. Pokud ale došlo k předávkování ve větší míře, může

dojít k laktátové acidóze.

Příznaky laktátové acidózy jsou nespecifické, jako je zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi,

celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená tělesná teplota a

snížený tep. Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc,

protože laktátová acidóza může vést ke kómatu. Okamžitě přestaňte užívat ZEXITOR tablety s

prodlouženým uvolňováním a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

ZEXITOR

Užijte přípravek hned, jakmile si opomenutí uvědomíte, spolu s něčím k jídlu. Neužívejte dvojitou

dávku jako náhradu za zapomenutou.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, mohou mít i ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním nežádoucí

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním mohou způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1

z 10000 osob), ale velmi závažný nežádoucí účinek nazývaný laktátová acidóza (viz „Upozornění a

opatření“). Pokud k tomu dojde,

musíte okamžitě přestat užíva

t ZEXITOR tablety s

prodlouženým uvolňováním a kontaktovat lékaře nebo nejbližší nemocnici

, protože laktátová

acidóza může způsobit koma.

ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním mohou způsobit abnormální výsledky testů funkce

jater a hepatitidu (zánět jater), která může vést ke žloutence (může postihnout až 1 z 10000 uživatelů).

Pokud se u Vás objeví zežloutnutí očí a/nebo kůže, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, podle frekvence výskytu:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob):

Průjem, nevolnost, zvracení, bolest žaludku nebo ztráta chuti k jídlu. Při těchto příznacích dál

pokračujte v užívání tablet, většinou po asi 2 týdnech samy vymizí. Nežádoucí účinky zmírníte,

jestliže budete tablety užívat během jídla nebo hned po něm.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob, ale u více než 1 ze 100 osob):

Změny chuti

Velmi vzácné (mohou se objevit až u

1 z 10 000 osob):

Snížená hladina vitamínu B

v krvi.

Kožní reakce včetně zarudnutí kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu :

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak ZEXITOR

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádný zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

ZEXITOR obsahuje

Léčivá látka je metformini hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

obsahuje 500, 750 nebo 1000 miligramů léčivé látky metformini hydrochloridum.

Další pomocné látky jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon K30 a

hypromelosa.

Jak přípravek

ZEXITOR

vypadá a co obsahuje toto balení

ZEXITOR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé nepotahované tablety

ve tvaru tobolky, o rozměrech 16,50 mm x 8,20 mm, s vyraženým nápisem "XR500" na jedné straně a

hladké na straně druhé.

ZEXITOR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé nepotahované tablety

ve tvaru tobolky, o rozměrech 19,60 mm x 9,30 mm, s vyraženým nápisem "XR750" na jedné straně a

hladké na straně druhé.

ZEXITOR 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé nepotahované tablety

ve tvaru tobolky, o rozměrech 21,10 mm x 10,10 mm, s vyraženým nápisem "XR1000" na jedné

straně a hladké na straně druhé.

ZEXITOR 500, 750 a 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou dodávány v blistrech 28

nebo 56 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Novatin Limited

230, Second Floor Eucharistic Congress Road

Mosta, MST 9039

Malta

Výrobce

Fairmed Healthcare GmbH

Maria-Goeppert-Strasse 3,

Luebeck, Schleswig-Holstein, 23562

Německo

Léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: ZEXITOR

Kypr: RETAFORM

Řecko: RETAFORM

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

31. 8. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls25665/2021

A k Sp. zn. sukls137589/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zexitor 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje metformini hydrochloridum 750 mg, což

odpovídá metforminum 585 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Bílá až téměř bílá nepotahovaná tableta ve tvaru tobolky, o rozměrech 19,60 mm x 9,30 mm, s

vyraženým nápisem "XR750" na jedné straně a hladká na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u pacientů s nadváhou tam, kde samotné dietní opatření a cvičení

nestačí udržet přiměřenou glykemii. Zexitor tablety s prodlouženým uvolňováním lze užívat jako

monoterapii, nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo insulinem.

Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetes mellitus 2.

typu léčených metforminem v léčbě první linie po selhání dietárních opatření (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Monoterapie u diabetes mellitus 2. typu a kombinace s jinými perorálními antidiabetiky:

Obvyklá počáteční dávka je jedna tableta přípravku Zexitor 500 mg denně.

Po 10 až 15 dnech má být dávka upravena podle hladiny glykemie. Pomalé zvyšování dávky

může snížit výskyt nežádoucích účinku v gastrointestinálním traktu. Maximální doporučená

dávka je 4 tablety přípravku Zexitor 500 mg denně.

Zvyšování dávek by mělo probíhat v rozestupech po 500 mg každých 10 – 15 dní až do

maximální dávky 2000 mg jednou denně, při večeři. Pokud se při užívání 2000 mg přípravku

Zexitor jednou za den nepodaří dosáhnout vyrovnané glykemie, je třeba zvážit podávání 1000 mg

přípravku Zexitor ve dvou denních dávkách, vždy při jídle. Pokud se ani tak nepodaří dostat

glykemickou hladinu pod kontrolu, je možné pacientovi podávat standardní metforminové tablety

v maximální dávce 3000 mg denně.

U pacientů, kteří již užívají metforminové tablety, by počáteční dávka přípravku Zexitor měla být

odpovídající denní dávce metforminových tablet s okamžitým uvolňováním. U pacientů, kteří

berou více než 2000 mg metforminu denně, se změna na Zexitor nedoporučuje.

Pokud se plánuje přechod z jiného perorálního antidiabetika: ukončení jiného přípravku a

zahájení podávání přípravku Zexitor tablety s prodlouženým uvolňováním ve shora indikované

dávce.

Zexitor 750 mg nebo Zexitor 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou určeny pro

pacienty, kteří se již léčí metforminovými tabletami (s prodlouženým nebo okamžitým

uvolňováním).

Dávka přípravku Zexitor 750 mg nebo Zexitor 1000 mg v tabletách s prodlouženým

uvolňováním má být ekvivalentní k denní dávce metforminových tablet (s prodlouženým či

okamžitým uvolňováním) až po maximální dávku 1500 mg nebo 2000 mg za předpokladu, že se

užívají s večeří.

Kombinace s inzulínem:

Pro dosažení lepší kontroly glykemie mohou být metformin a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá

počáteční dávka tablet s prodlouženým uvolňováním Zexitor je 500 mg jednou denně, zatímco

dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykemie.

Pro pacienty, kteří se již léčí metforminem a inzulinem při kombinované terapii, má být dávka tablet s

prodlouženým uvolňováním Zexitor 750 mg nebo Zexitor 1000 mg ekvivalentní denní dávce

metforminových tablet, až do maximálně 1500 mg nebo 2000 mg za předpokladu, že se užívají s

večeří. Dávkování inzulinu musí být nastaveno podle hladiny glukózy v krvi.

Starší pacienti

Vzhledem k možnosti snížení renálních funkcí u pacientů vyššího věku má být dávkování metforminu

upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz bod

4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Před zahájením léčby přípravky obsahující metformin je zapotřebí vyhodnotit hodnotu glomerulární

filtrace (GFR) a nejméně každý rok poté. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese zhoršení

funkce ledvin a u starších pacientů je nutné vyšetřit funkci ledvin častěji, např. každých 3–6 měsíců

GFR (ml/min)

Celková maximální denní dávka

Další skutečnosti ke zvážení

60–89

2000 mg

V souvislosti s klesající funkcí ledvin se může

zvažovat snížení dávky.

45–59

2000 mg

Před zahájením léčby metforminem je nutné

zvážit faktory, které mohou zvyšovat riziko

laktátové acidózy (viz bod 4.4).

Výchozí dávka je nejvýše polovina maximální

dávky.

30–44

1000 mg

<30

Metformin je kontraindikován

Pediatrická populace

Vzhledem k nedostatku potřebných údajů se přípravek Zexitor nemá podávat dětem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Jakýkoliv typ akutní metabolické acidózy (například laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza).

Diabetické prekóma.

Závažné selhání funkce ledvin (GFR < 30 ml/min).

Akutní stavy s možností narušení funkce ledvin, například:

dehydratace,

závažná infekce,

šok.

Onemocnění, které může způsobit tkáňovou hypoxii (zejména akutní nebo zhoršující se

chronické onemocnění), například:

dekompenzované srdeční selhání,

respirační selhání, - nedávný infarkt myokardu, - šok.

Nedostatečnost jater, akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Laktátová acidóza:

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, nejčastěji se vyskytuje při

akutním zhoršením funkce ledvin nebo kardiorespiračním onemocněním či sepsi. K akumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení funkce ledvin a tím se zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) je nutné

metformin dočasně vysadit a doporučuje se kontaktovat zdravotníka.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně zhoršit funkci ledvin (jako jsou antihypertenziva,

diuretika a NSAID), je zapotřebí zahájit s opatrností u pacientů léčených metforminem. Dalšími

rizikovými faktory pro laktátovou acidózu jsou nadměrné požívání alkoholu, nedostatečná funkce

jater, neadekvátně kontrolovaný diabete mellitus, ketóza, dlouhodobé hladovění a jakékoliv podmínky

spojené s hypoxií, dále souběžné používání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou

acidózu (viz body 4.3 a 4.5).

Lékaři musí pacienty a/nebo pečovatele upozornit na riziko laktátové acidózy. Laktátová acidóza se

vyznačuje acidotickou dyspnoe, bolestí břicha svalovými křečemi, astenií a hypotermií následovanou

kómatem. V případě podezřelých příznaků má pacient přestat metformin užívat a neprodleně vyhledat

lékařskou pomoc. Mezi laboratorní diagnostické známky patří snížení pH krve (< 7,35), plazmatická

hladina laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšený aniontový gap a poměr laktát/pyruvát.

Renální funkce:

Před zahájením léčby a pravidelně poté je nutné vyšetřit GFR, viz bod 4.2. Metformin je

kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a je nutné jej dočasně vysadit za přítomnosti stavů,

které mění funkci ledvin, viz bod 4.3.

Srdeční funkce

U pacientů se srdečním selháním je větší riziko hypoxie a poruchy funkce ledvin. Pacienti se stabilním

chronickým srdečním selháním mohou užívat metformin pouze tehdy, jsou-li pravidelně

monitorovány jejich srdeční a renální funkce.

U pacientů s akutním a nestabilním srdečním selháním je metformin kontraindikován (viz bod 4.3).

Podávání jódových kontrastních látek:

Intravenózní podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii vyvolané kontrastní látkou s

následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Užívání metforminu musí

být přerušeno před vyšetřením nebo v době vyšetření a nesmí být znovu obnoveno dříve než 48 hodin

po ukončení vyšetření, a to pouze po vyšetření renálních funkcí a ověření, že jsou stabilní, viz bod 4.2

a 4.5.

Chirurgický

výkon:

Podávání metforminu musí být přerušeno v době chirurgického zákroku v celkové, spinální nebo

epidurální anestézii. Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po chirurgickém zákroku nebo

obnovení perorální výživy, a to pouze v případě obnovení normální renální funkce.

Další opatření:

Všichni pacienti mají pokračovat v dietních opatřeních s pravidelným rozložením příjmu cukru v

průběhu dne. Pacienti s nadváhou mají pokračovat v dietě omezující příjem energie.

Pravidelně by mělo být prováděno laboratorní sledování parametrů diabetu mellitu.

Samotný metformin nevyvolává hypoglykemii, je však doporučována opatrnost při používání v

kombinaci s inzulínem nebo jinými perorálními antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey nebo

meglitinidy).

Může se stát, že se obal tablety objeví ve stolici. Je třeba pacienta upozornit na to, že je to normální.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nedoporučené kombinace

Alkohol

Akutní intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případě:

hladovění nebo při podvýživě,

při poruše funkce jater.

Kontrastní látky s obsahem jódu

Užívání metforminu musí být přerušeno před vyšetřením nebo v době vyšetření a nesmí být znovu

obnoveno dříve než 48 hodin po ukončení vyšetření, a to pouze po vyšetření renálních funkcí a

ověření, že jsou stabilní, viz bod 4.2 a 4.4.

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnost

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit funkci ledvin, což může zvýšit riziko laktátové

acidózy, např. nesteroidní antiflogistika (NSAID) včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy

(COX) II, inhibitorů ACE, antagonistů receptoru angiotenzinu II a diuretik, zvláště kličkových

diuretik. Při zahájení či používání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nezbytné pečlivě

sledovat funkci ledvin.

Léčivé přípravky s vnitřní hyperglykemickou aktivitou (např. glukokortikoidy (systémové a

lokální), a

sympatomimetika).

Může být nutné častější sledování hladiny glykemie, zvláště v úvodu léčby. V případě nutnosti upravte

dávkování metforminu během léčby s příslušným léčivým přípravkem a při jeho vysazení.

Transportéry organických kationtů (OCT)

Metformin je substrátem jak pro transportéry OCT1, tak OCT2.

Společné podávání metforminu s

inhibitory OCT1 (například verapamilem) může snížit účinnost metforminu,

induktory OCT1 (například rifampicinem) může zvýšit gastrointestinální absorpci a účinnost

metforminu,

inhibitory OCT2 (například cimetidinem, dolutegravirem, ranolazinem, trimethoprimem,

vandetanibem, isavukonazolem) může snížit eliminaci metforminu ledvinami, a tím způsobit zvýšení

koncentrace metforminu v plazmě.

inhibitory jak OCT1, tak OCT2 (například crizotinibem, olaparibem) může pozměnit účinnost a

eliminaci metforminu ledvinami.

Proto se doporučuje postupovat opatrně, zvláště u pacientů s poruchou funkce ledvin, když se tyto léky

podávají společně s metforminem, protože se koncentrace metforminu v plazmě mohou zvýšit.

Bude-li to nutné, lze zvážit úpravu dávky metforminu, protože inhibitoru/induktory OCT mohou

účinnost metforminu změnit.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nekontrolovaný diabetes během těhotenství (gestační nebo trvalý) souvisí se zvýšeným rizikem

vrozených abnormalit a perinatální mortality.

Omezené množství údajů o použití metforminu u těhotných žen neukazuje na zvýšené riziko

vrozených abnormalit. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky na průběh těhotenství,

embryonální nebo fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Metformin není doporučen pro léčbu diabetu, pokud má pacientka v úmyslu otěhotnět a v průběhu

těhotenství. Pro udržení hladiny krevního cukru co nejblíže normálu se má použít inzulín, aby se

minimalizovalo riziko malformace plodu.

Kojení

Metformin je vylučován do mateřského mléka. U kojených novorozenců/dětí nebyly pozorovány

žádné nežádoucí účinky. Protože však jsou k dispozici pouze omezené údaje, není kojení doporučeno

během léčby metforminem. Rozhodnutí, zda přerušit kojení či ne, má být provedeno po zvážení

přínosu kojení a možného rizika nežádoucích účinků pro dítě.

Fertilita

Fertilita samců a samic potkanů nebyla ovlivněna metforminem, který byl podáván v dávkách

dosahující 600 mg/kg/den, což je přibližně trojnásobek maximální doporučené denní dávky pro

člověka vztažené k povrchu lidského těla.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Metformin při samostatném užívání nezpůsobuje hypoglykemii, a proto nemá žádný vliv na schopnost

řídit nebo obsluhovat stroje.

Nicméně pacienti mají být upozorněni na riziko hypoglykemie v případě užívání metforminu v

kombinaci s jinými antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey, inzulín nebo meglitinidy).

4.8

Nežádoucí účinky

Z post-marketingových údajů a z kontrolovaných studií vyplývá, že hlášení nežádoucích účinků u

pacientů léčených metformin hydrochloridem bylo podobné povahy a závažnosti jako u pacientů

léčených metformin hydrochloridem s okamžitým uvolňováním.

Nejčastější nežádoucí účinky během zahájení léčby jsou nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha a

ztráta chuti k jídlu, které spontánně ve většině případů vymizí.

Při léčbě metformin hydrochloridovými tabletami s prodlouženým uvolňováním se mohou objevit

následující nežádoucí účinky.

Četnost výskytu je definována následovně: velmi časté: >1/10; časté >1/100, <1/10; méně časté

>1/1,000, <1/100; vzácné >1/10,000, <1/1,000; velmi vzácné <1/10,000.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné:

Laktátová acidóza (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Snížení absorpce vitamínu B12 a snížení jeho hladiny v séru během dlouhodobého užívání

metforminu. Zohlednění takové etiologie se doporučuje v případech, kdy pacient trpí

megaloblastickou anémií.

Poruchy nervového systému

Časté:

Změny chuti

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Gastrointestinální poruchy jako nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti k

jídlu. Jedná se o nejčastější nežádoucí účinky během zahájení léčby, které spontánně ve

většině případů vymizí. Pomalé zvyšování dávek může mít pozitivní vliv na gastrointestinální

snášenlivost.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné:

Ojedinělý

výskyt abnormalit jaterních funkčních testů nebo hepatitidy, které se upraví po

vysazení metforminu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Kožní reakce jako erytém, pruritus a kopřivka.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nepříznivé účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100

41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Hypoglykemie nebyla při dávkách metformin-hydrochloridu do 85 g pozorována, ačkoliv laktátová

acidóza se za takových okolností vyskytovala. Výrazné předávkování metforminem nebo současný

výskyt rizikových faktorů mohou vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje rychlou

lékařskou pomoc a hospitalizaci. Nejúčinnější metodou k odstranění laktátu a metforminu je

hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky snižující hladinu glukózy v krvi, bez inzulínů, biguanidy ATC

kód: A10BA02

Metformin patří mezi biguanidy s antihyperglykemickými účinky, snižuje bazální i postprandiální

hladinu glukózy v plazmě. Nestimuluje sekreci inzulínu a nedochází tedy k hypoglykemii.

Mechanismus účinku:

Metformin může fungovat třemi způsoby:

snížení jaterní produkce glukózy potlačením glukoneogeneze a glykogenolýzy,

ve svalu, zvýšením citlivosti na inzulín, zvýšením absorpce a utilizace glukózy v periferních

tkáních,

a opožděnou intestinální absorpci glukózy.

Metformin svým působením na glykogen-syntázu stimuluje nitrobuněčnou syntézu glykogenu.

Metformin zvyšuje transportní kapacitu všech známých typů membránových glukózových

transportérů (GLUT).

Farmakodynamické účinky

V klinických studiích bylo užívání metforminu spojeno se stabilní tělesnou hmotností nebo s mírným

váhovým úbytkem.

U lidí, nezávisle na jeho působení na glykemii, má metformin s okamžitým uvolňováním příznivý vliv

na látkovou přeměnu lipidů. To bylo u léčebných dávek prokázáno v kontrolovaných, střednědobých

nebo dlouhodobých klinických studiích: metformin s okamžitým uvolňováním snižuje hladiny

celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů. Takový účinek nebyl prokázán u tablet s

prodlouženým uvolňováním, pravděpodobně kvůli tomu, že k užívání dochází večer a může dojít ke

zvýšení hladiny triglyceridů.

Klinická účinnost:

Léčba diabetes mellitus 2. typu

Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobou výhodu intenzivní kontroly

krevního cukru u dospělých pacientů s nadváhou trpících diabetem II. typu, kteří se léčili

metforminem s okamžitým uvolňováním jako primární léčbou po neúspěchu diety. Analýza výsledků

u pacientů s nadváhou, léčených pomocí metforminu po selhání samotné diety, prokázala:

významné snížení absolutního rizika vzniku jakékoli komplikace ve spojitosti s diabetem ve

skupině s metforminem (29,8 případů / 1 000 pacientoroků) proti samotné dietě (43,3 případů /

1000 pacientoroků), p=0,0023 a proti kombinovaným skupinám léčeným deriváty sulfonylurey

a inzulínem v monoterapii (40,1 případů / 1 000 pacientoroků), p=0,0034;

významné snížení absolutního rizika úmrtí ve spojitosti s diabetem: metformin 7,5 případů /

1000 pacientoroků, samotná dieta 12,7 případů / 1 000 pacientoroků, p = 0,017;

významné snížení absolutního rizika celkových úmrtí: metformin 13,5 případů / 1 000

pacientoroků proti samotné dietě 20,6 případů / 1 000 pacientoroků (p =0,011) a proti

kombinovaným skupinám léčeným deriváty sulfonylurey a inzulínem v monoterapii 18,9

případů / 1 000 pacientoroků (p=0,021);

významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 případů / 1 000

pacientoroků, samotná dieta 18 případů / 1 000 pacientoroků (p=0,01).

V klinických výsledcích nebyl přínos užívání metforminu jako sekundární léčby v kombinaci s

deriváty sulfonylurey prokázán.

U diabetu I. typu byl u vybraných pacientů podáván metformin v kombinaci s inzulínem, klinická

prospěšnost této kombinace však nebyla oficiálně uznána.

5.2

Farmakokinetické vlastn

osti

Absorpce

Po perorálním podání tablety 500 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním dojde oproti tabletám

s okamžitým uvolňováním k zásadnímu zpomalení vstřebávání metforminu s max. časem Tmax = 7

hodin (Tmax pro tablety s okamžitým uvolňováním je 2,5 hodin).

Po jednorázovém perorálním podání tablety 1500 mg nebo 750 mg metforminu s prodlouženým

uvolňováním je dosaženo maximálních koncentrací v plazmě 1193 ng/ml v průměru za 5 hodin s

rozpětím od 4 do 12 hodin. Bylo prokázáno, že tableta 750 mg metforminu s prodlouženým

uvolňováním je bioekvivalentní tabletě 500 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním v dávce

1500 mg, pokud jde o C

a AUC u zdravých subjektů po jídle a na lačno.

Po jednorázovém podání 1 tablety metforminu s prodlouženým uvolňováním. po jídle bylo

dosaženo plazmatických koncentrací 1214 ng/ml v průměru za 5 hodin s rozpětím od 4 do 10

hodin. Tablety 1000 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním prokázaly bioekvivalenci s

tabletami 500 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním v dávce 1000 mg, pokud jde o C

AUC u zdravých subjektů po jídle a na lačno.

V ustáleném stavu, podobně jako u formy s okamžitým uvolňováním, se C

a AUC proporcionálně

nezvyšují podle podané dávky. Po podání jedné dávky 2000 mg metforminu v tabletách s

prodlouženým uvolňováním je AUC podobná, jako po podání 1000 mg metforminu v tabletách s

okamžitým uvolňováním dvakrát denně.

Intraindividuální variabilita mezi C

a AUC u metforminových tablet s prodlouženým uvolňováním

se dá přirovnat k metforminu v tabletách s okamžitým uvolňováním.

Když byly po jídle podány 2 tablety 500 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním, AUC se

zvýšila o 70 % (C

vzrostla o 18 % a T

se mírně prodloužil přibližně o 1 hodinu) v porovnání s

podáním na lačno.

Když byla po jídle podány 1 tableta 100 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním, AUC se

zvýšila přibližně o 77 % (C

vzrostla o 26 % a T

se mírně prodloužil přibližně o 1 hodinu) v

porovnání s podáním na lačno.

Po opakovaném užití až 2000 mg metforminu v tabletách s prodlouženým uvolňováním nebyla

pozorována akumulace.

Distribuce

Vazba na proteiny krevní plazmy je zanedbatelná. Metformin proniká do erytrocytů. Krevní vrchol je

nižší než vrchol v plazmě a objevuje se přibližně ve stejnou dobu. Červené krvinky s největší

pravděpodobností představují sekundární část distribuce. Střední objem distribuce (Vd) se pohybuje v

rozsahu 63 až 276 l.

Biotransformace

Metformin je v nezměněné formě vylučován močí. U lidí nebyly zjištěny žádné produkty látkové

přeměny.

Eliminace

Renální clearance metforminu je > 400 ml/min, což poukazuje na to, že metformin je vylučován

glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po perorálním podání je zdánlivý terminální poločas

eliminace přibližně 6,5 hodiny.

Když je narušena renální funkce, je renální clearance snížena úměrně clearance kreatininu a poločas

eliminace je tedy prodloužen, což vede ke zvýšení hladiny metforminu v plazmě.

Charakteristiky u zvláštních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

Dostupné údaje týkající se pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin jsou vzácné a v této

podskupině nelze spolehlivě určit systémovou expozici metforminu na rozdíl od subjektů s

normálními renálními funkcemi. Proto je třeba přizpůsobit dávkování s přihlédnutím ke klinické

účinnosti/snášenlivosti (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, toxicity po

opakovaném podání, genotoxicity, hodnocení karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Magnesium-stearátKoloidní bezvodý oxid křemičitý

Povidon K30

Hypromelosa

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Tablety jsou distribuovány v průhledných PVC/Al blistrech v krabičkách po 28 nebo 56 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novatin Limited

230, Second Floor Eucharistic Congress Road

Mosta, MST 9039

Malta

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

18/874/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 9. 2018

Datum posledního obnovení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31. 8. 2021

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace