ZEXITOR 500MG Tableta s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
METFORMIN-HYDROCHLORID (METFORMINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Novatin Limited, Mosta
ATC kód:
A10BA02
INN (Mezinárodní Name):
METFORMIN HYDROCHLORIDE (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56; 28
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
METFORMIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/1005/16-C
Datum autorizace:
2022-03-14

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls25651/2021, sukls25665/2021, sukls25681/2021

A k sp. zn. sukls137589/2021

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace Informace pro uživatele

ZEXITOR

500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

ZEXITOR

750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

ZEXITOR

1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Příbalovou informaci si pečlivě uschovejte pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je ZEXITOR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZEXITOR užívat

Jak se ZEXITOR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak ZEXITOR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zexitor

a k čemu se používá

Tablety s prodlouženým uvolňováním ZEXITOR obsahují léčivou látku metformin hydrochlorid a

patří do skupiny léků nazývaných biguanidy, které se používají k léčbě diabetu 2. typu (nazývaného

„cukrovka nezávislá na inzulínu“).

ZEXITOR se užívá k léčbě pacientů trpících diabetem mellitem 2. typu (také nazývaný „cukrovka

nezávislá na inzulínu“), když se samotná dieta a fyzické cvičení ukázaly jako nedostatečné pro

kontrolu Vaší hladiny krevní glukózy (cukru).

Inzulín je hormon, který pomáhá Vašemu tělu využívat glukózu (cukr) z krve a použít ji jako zdroj

energie nebo ji uložit na později. Slinivka lidí s diabetem typu 2 nevytváří dostatek inzulínu nebo

jejich tělo není schopno vytvořený inzulín náležitě využít. To vede ke zvýšení hladiny cukru v krvi a

způsobuje množství vážných dlouhodobých problémů. Z toho důvodu je důležité pokračovat v užívání

léku, i když už nemáte žádné zjevné příznaky. Metformin hydrochlorid tablety s prodlouženým

uvolňováním zlepšují citlivost těla na inzulin a napomáhají běžnému využívání glukózy.

Užívání přípravku ZEXITOR je spojeno se stabilní tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem.

Tablety s prodlouženým uvolňováním ZEXITOR jsou speciálně vyvinuty, aby uvolňovaly lék do těla

pomalu, čímž se odlišují od mnohých jiných tablet s obsahem metforminu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

ZEXITOR

užívat

Neužívejte

ZEXITOR:

jestliže jste alergický(á) na metformin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedeno v bodě 6). Alergická reakce může způsobit vyrážku, svědění nebo dušnost.

jestliže máte problémy s játry

jestliže máte závažně sníženou funkci ledvin

jestliže máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií (vysoký obsah

glukózy v krvi), nevolnost, zvracení, průjem, rychlý úbytek tělesné hmotnosti, laktátovou acidózu

(viz „Riziko laktátové acidózy“ níže) nebo ketoacidózu. Ketoacidóza je stav, při němž se v krvi

hromadí látky nazývané „ketonové látky“ a které mohou způsobit diabetické prekóma. Mezi

příznaky patří bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo budete mít neobvyklý

zápach dechu po ovoci

- ztratili jste příliš mnoho vody z těla (dehydratace). Dehydratace

může vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy

(viz „Upozornění a opatření“).

jestliže máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce

mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz

„Upozornění a opatření“).

jestliže podstupujete léčbu akutního srdečního selhání nebo jste nedávno prodělal(a) srdeční

infarkt nebo máte vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími

obtížemi. To může vést k nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem, což pro Vás může

znamenat riziko laktátové acidózy (viz „Upozornění a opatření“).

jestliže konzumujete pravidelně velké množství alkoholických nápojů.

jestliže jste nedosáhli věku 18 let.

Upozornění a opatření

Riziko laktátové acidózy

ZEXITOR tablety s prodlouženým uvolňováním může způsobit velmi vzácnou, ale velmi vážnou

komplikaci nazývanou laktátová acidóza, zvláště při nesprávné funkci ledvin. Riziko rozvoje laktátové

acidózy také zvyšují nekontrolovaný diabetes, závažné infekce, dlouhodobé hladovění nebo příjem

alkoholu, nedostatek tělních tekutin (dehydratace viz další informace níže), problémy s játry a dalšími

stavy, při kterých je tělo nedostatečně zásobováno kyslíkem (např. akutní vážná srdeční onemocnění).

Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, obraťte se na svého lékaře s žádostí o další pokyny.

Přestaňte užívat

ZEXITOR

tablety s prodlouženým uvolňováním na krátkou dobu, pokud máte

onemocnění, které může být spojeno s dehydratací

(významná ztráta tělesných tekutin), jako jsou

silné zvracení, průjem, horečka, vystavení teplu nebo pokud pijete méně tekutin než obvykle. Obraťte

se na svého lékaře s žádostí o další pokyny.

Přestaňte užívat

ZEXITOR

tablety s prodlouženým uvolňováním a ihned kontaktujte lékaře

nebo nejbližší nemocnici, pokud se objeví některý z příznaků laktátové acidózy

, protože toto

onemocnění může vést ke kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

zvracení

bolest žaludku (bolest břicha)

svalové křeče

všeobecný pocit nevolnosti spojený s únavou

dýchací obtíže

snížená tělesná teplota a srdeční tep

Laktátová acidóza vyžaduje rychlou lékařskou pomoc a musí se léčit v nemocnici.

Pokud budete muset podstoupit velký chirurgický výkon, musíte přestat užívat ZEXITOR tablety s

prodlouženým uvolňováním během výkonu a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte

svoji léčbu ZEXITOR tabletami s prodlouženým uvolňováním zastavit a kdy ji znovu zahájit.

Během léčby ZEXITOR tabletami s prodlouženým uvolňováním Vám lékař bude kontrolovat funkci

ledvin nejméně jednou za rok nebo i častěji, pokud jste starší pacient a/nebo pokud máte zhoršující se

funkci ledvin.

Zbytky tablet se mohou objevit ve stolici, ale nemusíte se obávat. U tohoto typu tablet je to normální.

Řiďte se i nadále dietologickými pokyny svého lékaře a ujistěte se, že během dne pravidelně přijímáte

cukry.

Nepřestávejte s užíváním přípravku, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a

ZEXITOR

Jestliže Vám musí být aplikována injekce kontrastní látky s obsahem jódu do krevního oběhu,

například z důvodu vyšetření rentgenem nebo tomografem, nesmíte ZEXITOR tablety s prodlouženým

uvolňováním užívat před nebo v době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu

ZEXITOR tabletami s prodlouženým uvolňováním zastavit a kdy ji znovu zahájit. Informujte svého

lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době u žíval(a) nebo které

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls87341/2022

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Zexitor 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg, což

odpovídá metforminum 390 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Bílá až téměř bílá nepotahovaná tableta ve tvaru tobolky, o rozměrech 16,50 mm x 8,20 mm, s

vyraženým nápisem "XR500" na jedné straně a hladká na straně druhé.

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Léčba diabetu mellitu 2. typu zvláště u pacientů s nadváhou tam, kde samotné dietní opatření a

cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii.

Zexitor tablety s prodlouženým uvolňováním lze užívat jako monoterapii, nebo v kombinaci s

jinými perorálními antidiabetiky nebo insulinem.

Bylo prokázáno snížení diabetických komplikací u obézních dospělých pacientů s diabetes

mellitus 2. typu léčených metforminem v léčbě první linie po selhání dietárních opatření (viz bod

5.1).

4.2

Dávkování

a

způsob

podání

Dávkování

Dospělí

s

normální

funkcí

ledvin (GFR

90 ml/min)

Monoterapie a kombinace s

jinými

perorálními

antidiabetiky:

Obvyklá počáteční dávka je jedna tableta přípravku Zexitor 500 mg denně.

Po 10 až 15 dnech má být dávka upravena podle hladiny glykemie. Pomalé zvyšování dávky

může snížit výskyt nežádoucích účinku v gastrointestinálním traktu. Maximální doporučená

dávka je 4 tablety přípravku Zexitor 500 mg denně.

Zvyšování dávek by mělo probíhat v rozestupech po 500 mg každých 10 – 15 dní až do

maximální dávky 2000 mg jednou denně, při večeři. Pokud se při užívání 2000 mg přípravku

Zexitor jednou za den nepodaří dosáhnout vyrovnané glykemie, je třeba zvážit podávání 1000 mg

přípravku Zexitor dvakrát denně, obě denní dávky vždy při jídle. Pokud se ani tak nepodaří dostat

glykemickou hladinu pod kontrolu, je možné pacientovi podávat standardní metforminové tablety

v maximální dávce 3000 mg denně.

U pacientů, kteří již užívají metforminové tablety, by počáteční dávka přípravku Zexitor měla být

odpovídající denní dávce metforminových tablet s okamžitým uvolňováním. U pacientů, kteří

berou více než 2000 mg metforminu denně, se změna na Zexitor nedoporučuje.

Pokud se plánuje přechod z jiného perorálního antidiabetika: ukončení jiného přípravku a

zahájení podávání přípravku Zexitor tablety s prodlouženým uvolňováním ve shora indikované

dávce.

Kombinace s

inzulínem:

Pro dosažení lepší kontroly glykemie mohou být metformin a inzulín používány v kombinaci. Obvyklá

počáteční dávka tablet s prodlouženým uvolňováním Zexitor je 500 mg jednou denně, zatímco

dávkování inzulínu se upraví podle hladiny glykemie.

Starší

pacienti:

Vzhledem k možnosti snížení renálních funkcí u pacientů vyššího věku má být dávkování metforminu

upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz bod

4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Před zahájením léčby přípravky obsahující metformin je zapotřebí vyhodnotit hodnotu glomerulární

filtrace (GFR) a nejméně každý rok poté. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese zhoršení

funkce ledvin a u starších pacientů je nutné vyšetřit funkci ledvin častěji, např. každých 3–6 měsíců

GFR (ml/min)

Celková maximální denní dávka

Další skutečnosti ke zvážení

60–89

2000 mg

V souvislosti s klesající funkcí ledvin se

může zvažovat snížení dávky.

45–59

2000 mg

Před zahájením léčby metforminem je nutné

zvážit faktory, které mohou zvyšovat riziko

laktátové acidózy (viz bod 4.4). Výchozí

dávka je nejvýše polovina maximální

dávky.

30–44

1000 mg

<30

Metformin je kontraindikován

Pediatrická

populace

Vzhledem k nedostatku potřebných údajů se přípravek Zexitor tablety s prodlouženým uvolňováním

nemá podávat dětem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Jakýkoliv typ akutní metabolické acidózy (například laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza).

Diabetické prekóma.

Závažné selhání funkce ledvin (GFR < 30 ml/min). Akutní stavy s možností narušení funkce

ledvin, například:

dehydratace, - závažná

infekce, - šok.

Onemocnění, které může způsobit tkáňovou hypoxii (zejména akutní nebo zhoršující se

chronické onemocnění), například:

dekompenzované srdeční

selhání,

respirační selhání, -

nedávný infarkt myokardu,

- šok.

Nedostatečnost jater, akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus.

4.4

Zvláštní

upozornění

a

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace