ZEMPLAR 5 MCG/ML, INJ SOL 5X1ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PARIKALCITOL (PARICALCITOLUM)
Dostupné s:
Abbott Laboratories, s.r.o., Praha
ATC kód:
H05BX02
Dávkování:
5MCG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Injekce
Jednotky v balení:
5X1ML, Ampulka
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně.
Registrační číslo:
56/ 198/04-C
Datum autorizace:
2013-08-31
EAN kód:
8032853450017

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls242093/2010

a příloha ksp.zn. sukls sukls219464/2010, sukls81385/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZEMPLAR 5 μg/ml,injekční roztok

Paricalcitolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Zemplar a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zemplar užívat

Jak se přípravek Zemplar užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zemplar uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ZEMPLAR A KČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zemplar je syntetická forma aktivovaného vitaminu D, kterýse užívákprevenci a léčbě

vysokých hladin parathyroidníhohormonu vkrvi u osob,které trpí selháváním ledvin a jsou léčeny

prostřednictvím dialyzačního přístroje (hemodialýzy). Vysoké hladiny parathyroidního hormonu mohou

být způsobeny nízkými hladinami „aktivovaného“ vitaminu D u pacientů se selháváním ledvin.

Aktivovanývitamin D je potřebný pro normální funkci mnoha tkání organismu, včetně ledvin a kostí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZEMPLAR

UŽÍVAT

Přípravek Zemplarby Vám neměl být podán

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na parikalcitol nebo na kteroukoli další složku přípravku

Zemplar (viz bod 6)

jestliže máte v krvi velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitamínu D.Váš lékař Vám bude sledovat

hladiny těchto látek vkrvi a bude Vám moci říct, zda se Vás tyto stavy týkají.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zemplar je zapotřebí

- Před zahájením léčby je důležité snížit množství fosforu ve Vaší stravě. Příklady potravin

svysokou hladinou fosforu zahrnují čaj, sodovou vodu, pivo, sýr, mléko, smetanu, ryby, kuřecí

nebo hovězí játra, fazole, hrášek, cereálie, oříšky a obilniny.

Kovlivnění hladin fosforu mohou být zapotřebí lékyvázající fosfát, které zabraňují vstřebávání

fosforu zpotravy, kterou požíváte.

Pokud užíváte fosfát vázající léky na bázi vápníku, může Vám Váš lékař upravit jejich dávku.

Váš lékař Vám bude provádět krevní testy, aby mohl sledoval průběh Vaší léčby.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, kteréužíváte nebo jste

užíval(a) vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Zemplar nebo častěji způsobovat nežádoucí účinky. Je

obzvláště důležité oznámit Vašemu lékaři, pokud užíváte některé znásledujících léčiv:

k léčbě plísňových infekcí, jako jsou kvasinkové záněty nebo moučnivka (např. ketokonazol).

kléčbě srdce nebo krevního tlaku (např. digoxin a diuretika, neboli močopudné léky).

obsahující hořčík (např. některé druhy léčiv,užívaných kléčbě zažívacích obtíží, nazývané

antacida, jako např. křemičitan hořečnatý).

obsahující hliník (např. vazače fosfátů, jako např. hydroxid hlinitý).

Požádejte o radu svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka dříve, než začnete užívatjakýkoliv lék.

Užívání přípravku Zemplar s jídlem a pitím

Přípravek Zemplar může být užíván spolu s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste těhotná nebo pomýšlíte na otěhotnění, ještě před

užitím přípravku Zemplar.

Není známo, zda je užívání tohoto léčiva pro těhotnou nebo kojící ženu bezpečné. Ztohoto důvodu

může být tento lék užíván pouze po poradě sVaším lékařem, který Vám pomůže se co nejlépe

rozhodnout.

Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící vliv přípravku Zemplar na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Během léčby přípravkem Zemplar může být Vaše schopnost řídit bezpečně nebo pracovat stěžkou

technikou ovlivněna. Přípravek Zemplar u Vás může vyvolatpocit závrati, slabostia/nebo ospalosti.

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud pociťujete některý ztěchto příznaků.

Důležité informaceo některých složkách přípravku Zemplar

Tento léčivý přípravek obsahuje 20 %v/vethanolu (alkoholu). Každá dávkamůžeobsahovataž 1,3 g

ethanolu. Tomůžeuškodit osobám majícímsklony kalkoholismu.Danou skutečnost je třeba také zvážit

utěhotnýchnebokojícíchžen, dětía vysoce rizikových skupinpopulace jako napříkladupacientů

sonemocněním jater nebo epilepsií.

3. JAK SEPŘÍPRAVEKZEMPLAR UŽÍVÁ

Dávkování

Váš lékař použije výsledky Vašich laboratorních testů, aby pro Vás určil správnou úvodní dávku.

Jakmile začnete přípravek Zemplar užívat, bude pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti na

výsledcích pravidelných laboratorních testů. Použití Vašich laboratorních výsledků pomůže Vašemu

lékaři určit pro Vás správnou dávku přípravku Zemplar.

Přípravek Zemplar Vám bude podáván lékařem nebo zdravotní sestrou vprůběhu Vaší léčby na

dialyzačním přístroji. Bude Vám podáván prostřednictvím hadičky (krevní linky), která se u Vás

používá kpřipojení na dialyzační přístroj. Nebude nutné vpíchnout Váminjekci, protože přípravek

Zemplar může být podán přímo do hadičky, která se při Vaší léčbě běžně používá. Přípravek Zemplar

Vám nebude podáván častěji, nežli každý druhý den a ne více, než třikrát týdně.

Jestliže jste užila(a) více přípravku Zemplar nežjste měl(a)

Příliš vysoké dávky přípravku Zemplar mohou vést kvysokým hladinám vápníku(v krvi a moči)a

fosfátůvkrvi, které si mohou vyžádat léčbu.Vysoké dávky přípravku Zemplar mohoutakévyvolat

pokles hladiny parathyroidního hormonuv krvi.Příznaky, které se mohou objevit brzy po užití příliš

vysoké dávky přípravku Zemplar,zahrnují:

pocit slabosti a/nebo ospalosti,

bolesti hlavy,

pocitnevolnostinebo zvracení,

sucho v ústech, zácpu,

bolesti ve svalech nebo kostech,

neobvyklou chuť v ústech.

Příznaky, které se mohou vyvinout až po delším časovém úseku od užití příliš vysoké dávky přípravku

Zemplar,zahrnují:

ztrátu chuti k jídlu,

ospalost,

úbytek hmotnosti,

zanícení očí,

příznaky rýmy,

svědění kůže,

pocity horka a zimnice,

ztrátu sexuální energie,

těžkébolesti břicha,

ledvinové kameny,

Váš krevní tlak může kolísat amůžete začít vnímat vlastnísrdeční rytmus(palpitace).

Přípravek Zemplar obsahuje jako jednu ze složek propylenglykolvmnožství 30 % zcelkovéhoobjemu.

Pouze vzácně byly vsouvislosti svysokými dávkami propylenglykolu hlášeny případy jeho toxických

nežádoucích účinků, nejsou však očekávány u pacientů, kterým je podáván při napojení na

hemodialyzační přístroj, protože propylenglykol je z krve dialýzou odstraňován.

Pokud se u Vás objeví vysoká hladina vápníku v krvi po podání přípravku Zemplar, Váš lékař Vám

zajistí vhodnou léčbu tak, aby se Vaše hladina vápníku vrátila k normálním hodnotám. Jakmile se Vaše

hladina vápníku vrátí k normálním hodnotám, může Vám být podán přípravekZemplar v nižší dávce.

Váš lékař Vám bude nicméně kontrolovat hladiny látek v krvi a pokud zaznamenáte některý z výše

uvedených účinků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Obdobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zemplarnežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout ukaždého.

U přípravku Zemplar byly pozorovány různé typy alergických reakcí.

Důležité:Pokud zaznamenáte kteroukoliv zníže popsaných známek alergické reakce,neprodleně

kontaktujteVašeho lékaře/zdravotnísestru:

zkrácení dechu(dušnost),

obtížné dýchání nebo polykání,

sípot,

vyrážka, svědění kůženebokopřivka,

otoky obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla.

Oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý znásledujících nežádoucích

účinků:

Nejčastějšínežádoucí účinky (postihují nejméně 1 z 100 pacientů) jsou:

bolesti hlavy;

neobvyklá chuť vústech;

svědění kůže;

nízké hladiny parathyroidního hormonu;

vysoké hladiny vápníku(pocitnevolnosti nebo zvracení, zácpa nebozmatenost) čifosforu vkrvi

(pravděpodobně bez příznaků, ale může se zvyšovat pravděpodobnost zlomení kostí).

Méně časténežádoucí účinky (postihují nejméně 1 z 1000 pacientů) jsou:

alergické reakce (jako zkrácení dechu(dušnost), sípot, vyrážka, svědění nebo otékánítváře a rtů);

svědivé puchýře;

krevní infekce, snížení počtu červených krvinek (chudokrevnost–pocit slabosti, zkrácení dechu

(dušnost), bledost); snížení počtu bílých krvinek (větší pravděpodobnost onemocnění infekcemi);

nateklé uzliny na krku,vpodpaždích a/nebo tříslech; prodloužení doby krvácení (krev se nesráží tak

rychle);

srdeční příhoda (infarkt); mozková mrtvice; bolesti na hrudi; nepravidelný/rychlý srdeční tep; nízký

krevní tlak;vysoký krevní tlak;

kóma (stav hlubokého bezvědomí, během kterého osoba nemůže reagovat na okolí)

neobvyklá únava, slabost; závratě; omdlévání;

bolesti vmístě injekčního vpichu;

zápal plic (plicní infekce); tekutina na plicích;astma (sípot, kašel, obtížné dýchání)

bolesti v krku;rýma;horečka;příznaky podobné chřipce;zarudnutí oka;(svědění/šupinatá víčka);

zvýšený nitrooční tlak; bolesti v uchu; krvácení znosu

nervové záškuby/tiky; zmatenost, která může být někdy i závažná (delirium); rozrušení (pocit

neklidu, úzkosti);nervozita; poruchy osobnosti (depresivní pocity);

brnění nebo znecitlivění; pokles dotekového vnímání; potíže se spaním; noční pocení; svalové křeče

vrukou a nohou, i vprůběhu spánku;

sucho vústech;žíznivost;nevolnost;potíže s polykáním;zvracení;ztráta chuti k jídlu;ztráta

hmotnosti;pálení žáhy;průjem a bolesti v žaludku;zácpa:krvácení z konečníku;

obtíže sdosažením erekce;karcinom prsu;infekce vpochvě;

bolesti prsou;bolesti zad;bolesti svalů/kloubů; pocit těžkosti způsobený celkovým otokem nebo

lokalizovanými otoky kotníků, nohou a lýtek (edém); neobvyklý způsob chůze;

vypadávání vlasů/chlupů;nadměrný růst vlasů/ochlupení;

zvýšení jaterních enzymů;vysoké hladiny parathyroidních hormonů;vysoké hladiny draslíku v krvi;

nízké hladiny vápníku vkrvi.

Nežádoucí účinkysneznámoufrekvencí výskytu:

otoky na obličeji, rtech, vústech, jazyka nebo hrdla,které mohou způsobit obtíže spolykáním nebo

dýcháním; svědění kůže (kopřivka), krvácení do žaludku. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Je možné, že nebudete moci posoudit, zdalise uVás některé zvýše uvedených nežádoucích účinků

vyskytují, dokud Vás na ně neupozorní Váš lékař.

Pokud se kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ZEMPLAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Zemplarby měl býtpoužit ihned po jeho otevření.

Přípravek Zemplar nepoužívejtepo uplynutí doby použitelnostiuvedené na krabičce za„Použitelné

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Zemplar, pokud si všimnete částeček vroztoku nebo změny zbarvení.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vodnebo domácího odpadu.Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zemplar obsahuje

Léčivou látkou je parikalcitol. Jeden ml roztoku obsahuje 5 mikrogramů parikalcitolu.

Pomocnými látkami jsou: ethanol (alkohol), propylenglykol a voda na injekci.

Jak přípravek Zemplar vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zemplar injekční roztok je vodový, čirý a bezbarvý roztokbez viditelných částeček. Je

dodáván vbaleníchobsahujících 5 skleněných lahviček o objemu 1 ml nebo 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:Abbott S.r.l.,S.R.148 Pontina km 52 snc, 04011Campoverdedi Aprilia(LT), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:31.10.2011

---------[perforace k oddělení instrukcí pro zdravotnické pracovníkyod příbalové informace pro pacienta]--------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok

Příprava roztoku pro injekci

Zemplar 5µg/ml, injekční roztok,je určen pouze kjednorázovému užití. Tak jako u všech léčivých

přípravků určených kinjekčnímu podání, mábýt rozpuštěný roztok před podáním prohlédnut kvůli

možné přítomnosti částeček či změny zabarvení.

Kompatibilita

Propylenglykolinteraguje sheparinem a neutralizuje jeho účinek. PřípravekZemplar, injekční roztok,

obsahuje jako pomocnou látku propylenglykol a mábýt podáván jiným injekčním portem než heparin.

Tento léčivý přípravek nesmí být míchán sjinými léčivými přípravky.

Uchovávánía doba použitelnosti

Parenterální léčivé přípravky majíbýt před podáním vizuálně zkontrolovány zdůvodu možné

přítomnosti částeček nebo změn zabarvení. Roztok je čirý a bezbarvý.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Doba použitelnosti tohoto léčivého přípravku je 2 roky.

Dávkování a způsob podání

PřípravekZemplar, injekční roztok,je podávánžilním katétrem přihemodialýze.

Dospělí

1) Úvodní dávka mábýt vypočítána na základě výchozích hladin parathyreoidálního hormonu (PTH):

Úvodní dávka parikalcitolu se vypočtedlenásledujícího vzorce:

Úvodní dávka (mikrogramy) =výchozí hladina intaktníhoPTHvpmol/l

8

NEBO

=výchozí hladinaintaktníhoPTHvpg/ml

80

a podásejakointravenózní (IV) bolus,ne častěji než každý druhý den kdykoliv během dialýzy.

Maximální dávka, jejíž bezpečnost potvrdily klinické studie, je40mikrogramů.

2) Titrační dávka:

Vsoučasné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH upacientů na dialýze vkonečném stadiu

selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5-3x vyšší než je horní hranice normální hodnoty

uneuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300pg/ml) pro intaktní PTH. Kdosažení

příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace dávek.

Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového součinu CaxP

nad5,2 mmol 2 /l 2 (65mg 2 /dl 2 ), je nutné snížit dávku nebo léčbu přípravkem Zemplar přerušit do doby,

než dojde knormalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu, a to nižší dávkou.

Může být nezbytné dávky snížit vsouladu spoklesem hladin PTH jako odpověď na léčbu.

Vtabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované doporučené dávky

(Úprava dávkování ve 2 až 4-týdenních intervalech)

Hladina iPTH ve vztahu

kvýchozím hodnotám Úprava dávky paricalcitolu

Stejná nebo zvýšená

Zvýšení o 2 až 4g

Snížení o <30%

Snížení o 30%,60% Beze změny

Snížení o >60%

Snížení o 2 až 4g

iPTH <15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls242093/2010

a příloha ksp.zn. sukls219464/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zemplar 5g/ml,injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ampule s1ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.

Ampule s2 ml injekčního roztoku obsahují 10 mikrogramů paricalcitolum.

Pomocné látky: Ethanol (20% v/v) a propylenglykol (30% v/v)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý a bezbarvý vodný roztokbez viditelných částic

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Parikalcitol je indikován kprevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu uhemodialyzovaných

pacientů schronickým selháním ledvin.

4.2 Dávkování a způsob podání

Zemplar injekční roztok je podáván centrálním žilním katetremběhem hemodialýzy.

Dospělí

1)Úvodní dávka se vypočítá podle výchozích hladin parathormonu (PTH):

Úvodní dávka parikalcitolu se vypočítá podle vzorce:

Úvodní dávka (mikrogramy) =výchozí hladina intaktního PTH vpmol/l

nebo

=výchozí hladina intaktního PTH vpg/ml

a podá se intravenózním (i.v.) bolusem ne častěji než obden kdykoliv během dialýzy.

Vklinických studiích byla maximální bezpečně podaná dávka až 40mikrogramů.

2)Titrační dávka:

Vsoučasné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH upacientů na dialýze vkonečném stadiu

selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5-3x vyšší než je horní hranice normální hodnoty

uneuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300pg/ml) pro intaktní PTH. Kdosažení

příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování aindividuální titrace

dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového

součinu CaxP nad5,2 mmol 2 /l 2 (65mg 2 /dl 2 ), je nutné snížit dávku nebo léčbu přípravkem Zemplar

přerušit do doby, než dojde knormalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu,

a to nižší dávkou. Může být nezbytné dávky snížit vsouladu spoklesem hladin PTH jako odpověď na

léčbu.

Vtabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované dávkovací doporučení

(Úprava dávkování ve 2 až 4-týdenních intervalech)

Hladina iPTH ve vztahu

kvýchozímhodnotám Úprava dávky paricalcitolu

Stejná nebo zvýšená

Zvýšení o 2 až 4g

Snížení o <30%

Snížení o 30%,60% Beze změny

Snížení o >60%

Snížení o 2 až4g

iPTH <15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Jakmile je určena dávka, je nutné stanovovat hladiny kalcia a fosfátů vséru nejméně vměsíčních

intervalech. Stanovení intaktního PTH vséru se doporučuje každé 3měsíce. Během úpravy dávky

parikalcitolu může být potřebné provádět častější laboratorní vyšetření.

Poškození jater

Koncentrace nevázaného parikalcitolu upacientů smírným až středně těžkým jaterním postižením

jsou obdobné jako uzdravých osob. Utéto populace pacientů není zapotřebí provádět úpravu dávky.

Upacientů stěžkým jaterním postižením nejsou žádné zkušenosti sdávkováním.

Pediatrická populace(0-18 let)

Bezpečnost a účinnostpřípravku Zemplaru dětínebyla stanovena. Nejsou žádné zkušenosti

spodáváním u dětí do 5 let věku.Současná dostupná data o užití přípravku u pediatrických pacientů

jsou popsány vbodu5.1.

Geriatrická populace(>65let)

Upacientů ve věku 65 let a starších jsou jenom omezené zkušenosti sužíváním parikalcitolu

běhemklinických studií fáze III. Vtěchto studiích nebylpozorován žádný celkový rozdílvúčinnosti

nebo bezpečnosti mezi pacienty ve věku 65 a staršími a pacienty mladšími.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Intoxikace vitaminem D

Hyperkalcemie

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Nadměrná suprese parathormonu může mít za následek zvýšení hladin kalcia vséru a může vést

kmetabolickému kostnímu onemocnění. Pro dosažení řádných fyziologických výsledků je nutné

monitorování pacienta a individuální titrace dávky.

Pokud dojde krozvoji klinicky významné hyperkalcemie u pacientů užívajícíchvazače fosfátů na bázi

vápníku, je vhodné dávku kalciového vazače fosfátů snížit nebo jeho podávání přerušit.

Chronická hyperkalcemie může být spojena sgeneralizovanoucévní kalcifikacía kalcifikacíjiných

měkkých tkání.

Toxicita digitalisu je potencována hyperkalcemií jakékoliv příčiny, proto je při podávání digitalisu

souběžně sparikalcitolem nutná opatrnost(viz bod 4.5).

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání parikalcitolu spolu sketokonazolem (viz bod 4.5).

Tento léčivý přípravek obsahuje 20% v/v ethanolu (alkoholu). Každá dávka může obsahovat až 1,3 g

ethanolu. Ethanol je škodlivý u pacientů salkoholismem.

Obsah ethanolu je nutné vzít vúvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin,

jako jsou pacienti sjaterním onemocněním nebo epilepsií.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly sparikalcitolem vinjekční formě provedeny.Nicméně interakční studie

zaměřená na současné užívání ketokonazolu a parikalcitolu byla provedena u lékové formy tobolek.

Fosfát nebo léčivé přípravky příbuzné vitaminu D se nesmí podávat společně sparikalcitolem

vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie a zvýšení součinu CaxP.

Vysoké dávky přípravků sobsahem kalcia nebo thiazidová diuretika mohou zvyšovat riziko

hyperkalcemie.

Přípravky sobsahem hliníku (např. antacida, léky vázající fosfáty) se nesmí dlouhodoběpodávat

sléčivými přípravky sobsahem vitaminu D, protože se mohou vyskytovat zvýšené hladiny hliníku

vkrvi a může dojít khliníkové kostní toxicitě.

Přípravky sobsahem hořčíku (např. antacida) se nesmí používat současně spřípravky sobsahem

vitaminu D, protože se může vyskytnout hypermagnezémie.

Ketokonazol je známý nespecifický inhibitor několika enzymů cytochromu P450. Dostupné údaje ze

zkoumání in vitro a in vivo naznačují, že ketokonazol může reagovat senzymy, které jsou odpovědné

za metabolismus parikalcitolu a jiných analogů vitaminu D. Pokud je parikalcitol podáván

sketokonazolem, je zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4).

Uzdravých jedinců byl sledován vliv vícečetného podání ketokonazolu, podávaného vdávce 200mg

dvakrát denně po dobu 5 dní na farmakokinetiku parikalcitolu ve formětobolek. Vpřítomnosti

ketokonazolu byla C

parikalcitolu ovlivněna jen minimálně, zato AUC

0-∞ sepřibližně

zdvojnásobila. Průměrný poločas parikalcitolu vpřítomnosti ketokonazolu byl 17 hodin, vporovnání

s9,8 hodinami, kdy byl parikalcitol podáván samostatně.Výsledky této studie naznačují, že po

perorálním podání parikalcitolupravděpodobněnení maximální zvýšení AUC∞parikalcitolu,

pramenící z jeho interakcesketokonazolem,větší, než přibližně dvojnásobné.

Toxicita digitalisu je znásobena při hyperkalcemii jakéhokoliv původu, proto je třeba opatrnosti, je-li

digitalis předepsán současně sparikalcitolem (viz bod 4.4).

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Neexistují adekvátní údaje opoužití parikalcitolu utěhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko při použití ulidí není známo. Ztohoto důvodu

nemá býtpřípravek Zemplarvprůběhu těhotenství užíván, pokud to není zcela nezbytně nutné.

Kojení:

Studie na zvířatech ukázaly, žeparikalcitol nebo jeho metabolity jsou vmalém množství vylučovány

do mateřského mléka. Při rozhodování, zda pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/přerušit léčbu

přípravkem Zemplar, je třeba vzít vúvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkemZemplar

pro ženu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Přípravkem Zemplar bylo ve fázi II/III/IV klinických studií léčeno přibližně 600 pacientů. Celkově

hlásilo nežádoucí účinky 6% pacientů léčených tímto přípravkem.

Nejčastější nežádoucí reakcí související sléčbou přípravkem Zemplar byla hyperkalcemie u4,7%

pacientů. Hyperkalcemie je závislá na nadměrném snížení hladiny PTH a lze ji minimalizovat

správnou titrací dávky.

Klinické a laboratorní nežádoucí účinky, jejichž výskyt v souvislosti sparikalcitolem je přinejmenším

možný, jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů MedDRA,upřednostňovaného názvua frekvence.

Jsou používány tyto kategorie četnosti: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥1/100,1/10), méně časté

(≥1/1000,1/100), vzácné (≥1/10000,1/1000), velmi vzácné (1/10000),není známo (zdostupných

údajůnelze určit).

Třídy orgánových systémů Preferované označení Četnost

Vyšetření Prodloužená doba krvácivosti, zvýšení

aspartataminotransferázy, abnormality

v laboratorních výsledcích, úbytek

hmotnosti Méně časté

Srdeční poruchy Srdeční zástava, arytmie, flutter síní Méně časté

Poruchy krve a lymfatického

systému Anémie, leukopenie, lymfadenopatie Méně časté

Poruchy nervového systému Bolesti hlavy, dysgeuzie Časté

Kóma, cévní mozková příhoda,

tranzitorní ischemická ataka, synkopa,

myoklonus, hypestezie, parestezie,

závratě Méně časté

Poruchyoka Glaukom,konjunktivitida Méně časté

Poruchyucha a labyrintu Poruchy ucha Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy Plicní edém, astma, dyspnoe,epistaxe,

kašel Méně časté

Gastrointestinální poruchy Krvácení zrekta, kolitida, průjem,

gastritida, dyspepsie, dysfagie, bolesti

břicha, zácpa, nausea, zvracení, sucho

vústech,gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální krvácení Méně časté

Není známo

Poruchy kůže a podkožnítkáně Pruritus Časté

Bulózní dermatitida,alopecie,

hirsutismus, vyrážka,hyperhidróza Méně časté

Poruchysvalové a kosterní soustavy

a pojivové tkáně Artralgie, ztuhlost kloubů, bolesti zad,

bodání ve svalech, myalgie Méně časté

Endokrinní poruchy Hypoparathyroidismus Časté

Hyperparathyroidismus Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy Hyperkalcemie,hyperfosfatemie Časté

Hyperkalemie, hypokalcemie, anorexie Méně časté

Infekce a infestace Sepse, pneumonie,infekce, faryngitida,

vaginální infekce, chřipka Méně časté

Novotvary benigní, maligní ablíže

neurčené(zahrnujícícystya polypy) Karcinom prsu Méně časté

Cévní poruchy Hypertenze, hypotenze Méně časté

Celkovéporuchy a reakce vmístě

aplikace Poruchy chůze,edém,periferní edém,

bolest, bolest vmístě injekčního

vpichu, horečnaté stavy, bolest na

hrudi,celkovézhoršenístavu,astenie,

malátnost,žíznivost Méně časté

Poruchy imunitního systému Hypersensitivita Méně časté

Angioedém, laryngeální edém, urtikarie Není známo

Poruchy reprodukčního systému a

prsu Bolesti prsou, erektilní dysfunkce Méně časté

Psychiatrické poruchy Stav zmatenosti, delirium,

depersonalizace, agitovanost,

nespavost,nervozita Méně časté

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Předávkování parikalcitolem může vést khyperkalcemii, hyperkalciurii, hyperfosfatemii a nadměrné

supresi PTH (viz bod 4.4).

Vpřípadě předávkování je třeba příznaky a symptomy hyperkalcemie (hladiny sérového kalcia)

monitorovat a hlásit lékaři.Je třeba zahájit vhodnou léčbu.

Parikalcitol není při dialýze významně eliminován. Léčba pacientů sklinicky významnou

hyperkalcemií zahrnuje okamžitou redukci dávek nebo přerušení léčby parikalcitolem a dále dietu

snízkým obsahem kalcia, vysazení kalciových suplementů, zvýšení pohybové aktivity pacienta,

pozorné sledování vodních či elektrolytových dysbalancí, analýzu kardiografických abnormalit

(především u pacientů užívajících digitalis) a hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu svyužitím

dialyzátu bez obsahu kalcia, jak je doporučováno.

Jakmile se hladinysérovéhokalcia vrátí do normálních hodnot, může být znovu zahájena léčba

parikalcitolem vnižší dávce. Pokuddojde kpřetrváváníavýraznězvýšenýmhladinámsérového

kalcia, existuje řada dalších terapeutických možností, které je třeba zvážit. Tyto zahrnují užití léčivých

přípravků,jako jsou fosfáty a kortikosteroidy, stejně jako opatření kpodpoře diurézy.

Přípravek Zemplar injekční roztok obsahuje 30% v/v pomocné látky propylenglykolu. Byly hlášeny

izolované případy deprese centrálního nervového systému, hemolýzy a laktátové acidózy, spojené s

toxickým působenímpropylenglykolu, podávaným ve vysokých dávkách. Ačkoliv se výskyt těchto

příhod vsouvislosti spodáváním přípravku Zemplar neočekává, vzhledem ktomu, že propylenglykol

je vprůběhu dialyzačního procesu eliminován, riziko toxického působení vpřípadě předávkování je

třeba vzít vúvahu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Antiparathyreoidální léčiva-ATC kód:H05BX02

Mechanismus účinku:

Parikalcitol je syntetický, biologicky aktivní analog vitaminu D kalcitriolu súpravou na postranním

řetězci (D

) a kruhu A (19-nor). Na rozdíl od kalcitriolu je parikalcitolselektivníaktivátorreceptoru

vitaminu D (VDR). Parikalcitol selektivně zvyšuje aktivaci VDR vpříštítných tělíscích, aniž by

zvyšoval VDR ve střevě a jeméně účinný na kostní resorpci. Parikalcitol rovněž zvyšuje regulaci

receptoru citlivého na kalcium (CaSR) vpříštítných tělíscích. Výsledkem této regulace je snížení

hladin parathormonu (PTH) parikalcitolem inhibicí proliferace příštítných tělísek a snížením syntézy a

sekrece PTH sminimálním dopadem na hladiny kalcia a fosforu. Parikalcitol může účinkovat přímo

na kostní buňky scílem zachovat kostní objem a zlepšit mineralizační povrchy. Úprava patologických

hladin PTH snormalizací homeostázy kalcia afosforu může zabránit vzniku metabolického kostního

onemocnění při chronickém renálním onemocnění nebo ho léčit.

Klinická data, vztahující se kpediatrickým pacientům:Bezpečnost a účinnost přípravku Zemplar byla

zkoumána ve 12-týdenní randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii

s29pediatrickými pacienty ve věku 5-19 let vposledním stadiu onemocnění ledvin na dialýze. Šest

nejmladších pacientů, léčených přípravkem Zemplar, bylo ve věku 5-12 let.. Počáteční dávkování při

hodnotách iPTHpod 500 pg/ml činilo 0,04mikrogramů/kg přípravku Zemplar 3x týdně a při

hodnotách iPTH 500 pg/ml činilo dávkování 0,08mikrogramů/kg 3x týdně. Dávky přípravku byly

zvyšovány po přírůstcích 0,04mikrogramů/kg vzávislosti na sérových hladinách iPTH, vápníku a

poměru Ca x P v séru. Studii dokončilo 67% pacientů, léčených přípravkem Zemplar a 14% pacientů,

léčených placebem. Ve skupině léčené přípravkem Zemplar byly u 60% pacientů zaznamenány 2 po

sobě jdoucí poklesy hladin iPTH o 30% oproti výchozímhladinám iPTH, ve srovnání s21% pacientů

ve skupině léčené placebem. 71% pacientů ze skupiny léčené placebem léčbu přerušilo zdůvodu

excesívní elevace hladin iPTH. Jakveskupině léčené přípravkem Zemplar, tak i ve skupině léčené

placebem, se nevyskytlžádný případ rozvoje hyperkalcemie. Údaje opodávání pacientům pod 5 let

věku nejsou kdispozici.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Farmakokinetika parikalcitolu byla studována upacientů schronickou renální insuficiencí (ChRI),

ukterých byla nutná hemodialýza. Parikalcitol se podává jako intravenózní bolus. Za dvě hodiny po

podání dávek vrozmezí od 0,04 do 0,24μg/kg koncentrace parikalcitolu výrazně poklesly a poté

klesaly logaritmicko-lineárně sprůměrným poločasem asi 15hodin. Při opakovaném podání

parikalcitolu nebyla pozorována jeho akumulace.

Vylučování

Vklinické studii uzdravých osob se plazmatická radioaktivita po jednorázovém intravenóznímpodání

0,16μg/kg bolusovédávky 3 H-parikalcitolu (n=4) přičítala mateřské látce. Parikalcitol byl vylučován

primárně hepatobiliárně, protože 74% podané radioaktivní dávky bylo vylučováno stolicí a pouze 16

% bylo zjištěno vmoči.

Metabolismus

Vmoči a ve stolici bylo detekováno několik neznámých metabolitů, přičemž vmoči nebyl detekován

žádný parikalcitol. Nebyla prováděna charakterizace a identifikace těchto metabolitů. Tyto metabolity

představovaly dohromady 51% radioaktivity vmoči a 59% radioaktivity ve stolici. Plazmatická vazba

parikalcitolu na bílkovinyin vitrobyla velmi výrazná (>99,9%) a nesaturovatelná vkoncentračním

rozmezí 1-100 ng/ml.

Farmakokinetická charakteristika parikalcitolu upacientů sChRI (dávka 0,24μg/kg)

Parametr N Hodnoty (průměr ± SD)

(5 minut po podání bolusu) 6 1850 ± 664 (pg/ml)

0-∞ 5 27382 ± 8230(pg.hod/ml)

0,72 ± 0,24 (l/hod.)

6 ± 2 (l)

Speciální populace

Pohlaví, rasa a věk:Udospělých sledovaných pacientů nebyly pozorovány žádné farmakokinetické

rozdíly zhlediska věku nebo pohlaví. Nebyly zjištěny farmakokinetické rozdíly zhlediska rasy.

Poškození jater:Koncentrace nevázaného parikalcitolu upacientů smírným až středně těžkým

poškozením jater jsou obdobné jako uzdravých osob. Utěchto pacientů není tedy zapotřebí žádná

úprava dávek. Upacientů stěžkým poškozením jater nejsou sléčbou parikalcitolem žádné zkušenosti.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Charakteristické nálezy u studií toxicity sopakovanými dávkami u hlodavců a psů se obecně

připisovaly kalcemické aktivitě parikalcitolu. Kúčinkům nejednoznačně souvisejícímshyperkalcemií

patřilo snížení počtu leukocytů a atrofie thymu upsů a změny hodnot APTT (zvýšení upsů a snížení

upotkanů). Změny bílého krevního obrazu nebyly pozorovány vklinických studiích sparikalcitolem.

Parikalcitol neovlivňovalfertilitu upotkanů a nebyly zjištěny důkazy jeho teratogenní aktivity

upotkanů nebo králíků. Vysoké dávky jiných přípravků svitaminem D podávaných během březosti

uzvířat vedly kteratogenezi. Bylo prokázáno, že parikalcitol při podání vdávkách toxických pro

matku ovlivňuje životaschopnost plodů a podporuje významný vzestup perinatální a postnatální

mortality novorozených potkanů.

Vsouboru analýz genotoxicityin vitroain vivonebyl zjištěn genotoxický potenciál parikalcitolu.

Studie kancerogenity uhlodavců neukázaly na žádná speciální rizika při používání u lidí.

Podávané dávky parikalcitolu nebo jeho systémová expozice byly mírně vyšší než terapeutické dávky

nebo systémová expozice parikalcitolu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Ethanol (20% v/v)

propylenglykol

voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou kdispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen sžádnými

dalšími léčivými přípravky.

Mezi propylenglykolem a heparinem dochází kinterakci,přičemž se neutralizuje účinek heparinu.

Zemplar injekční roztok obsahuje jako pomocnou látku propylenglykol,a proto se má podávat jiným

injekčním portem než heparin.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Po otevření ihned spotřebujte.

6.4 Zvláštní opatření prouchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Jedna ampule ze skla typu I obsahuje 1 ml nebo 2 ml injekčního roztoku.

Typy balení přípravku Zemplar jsou:

Balení obsahující 5 ampulí po1 mlinjekčního roztoku

Balení obsahující 5 ampulí po2 ml injekčního roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a prozacházení sním

Parenterální léčivé přípravky je zapotřebí před podáním vizuálně zkontrolovat na obsah cizorodých

látek a změnu barvy. Roztok je čirý a bezbarvý.

Pro jednorázové použití. Nepoužitý roztok zničte.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/198/04-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.12.2004/2.6.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.7.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace