ZELDOX 60MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT ZIPRASIDON-HYDROCHLORIDU (ZIPRASIDONI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
N05AE04
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE (ZIPRASIDONI HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE)
Dávkování:
60MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ZIPRASIDON
Přehled produktů:
ZELDOX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 173/00-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595060962327

sp.zn. sukls233288/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

ZELDOX 40 mg

tvrdé tobolky

ZELDOX 60 mg

tvrdé tobolky

ZELDOX 80 mg

tvrdé tobolky

ziprasidoni hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípr

avek

užíva

t,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Zeldox a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeldox užívat

Jak se přípravek Zeldox užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zeldox uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Zeldox a k

čemu se používá

Přípravek Zeldox patří do skupiny léčiv nazývané antipsychotika.

Přípravek Zeldox se používá k léčbě následujících onemocnění:

Schizofrenie (Mentální porucha charakterizovaná následujícími příznaky: slyšení zvuků a vidění nebo

vnímání věcí, které existují pouze v představách pacienta, mylné představy, neobvyklá podezření,

uzavírání se do sebe a obtíže s navazováním sociálních vazeb, nervozita, deprese nebo úzkostné

stavy.) u

dospělých

Středně závažné manické nebo smíšené epizody při bipolární afektivní poruše

(Mentální porucha

charakterizovaná střídajícími se stavy euforie a deprese. Charakteristickými příznaky jsou: povznesená

nálada, přehnané sebevědomí, přebytek energie, snížená potřeba spánku, nedostatek koncentrace nebo

hyperaktivita a opakované rizikové chování.)

u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 10

-17 let

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Zeldox

užívat

Neužívejte

přípravek

Zeldox

jestliže

jste

alergický(á)

ziprasidon

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě

Alergická

reakce se

může

projevovat

vyrážkou,

svěděním,

otokem

obličeje nebo rtů nebo pocitem krátkého dechu.

jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním srdce nebo jste nedávno prodělal(a)

srdeční infarkt.

užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit

(viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Zeldox").

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zeldox se poraďte se svým lékařem:

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami

(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou

krevních sraženin v cévách.

jste-li starší 65 let a trpíte demencí a existuje u Vás riziko vzniku cévní mozkové příhody

trpíte-li onemocněním jater

jestliže jste někdy prodělal(a) epileptický záchvat

máte-li pomalý srdeční puls a/nebo nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího

průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění)

zaznamenáte-li zrychlený srdeční puls nebo mdloby, kolaps nebo točení hlavy při vstávání, což

může být příznakem poruchy srdečního rytmu.

Ihned kontaktujte svého lékaře, zaznamenáte

-

li některou z

následujících skutečností:

Přípravek Zeldox tobolky mohou způsobit ospalost, pokles krevního tlaku při vstávání, závratě a

poruchy chůze, které mohou vést k pádům. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zvláště pokud jste starší

nebo jste jakkoli oslaben(a).

Předtím, než podstoupíte laboratorní vyšetření (kontrola krve, moči, funkce jater, srdce apod.),

informujte lékaře o tom, že užíváte přípravek Zeldox, protože

jeho užívání může ovli

vnit

výsledky těchto testů.

Děti a

dospívající

Bezpečnost a účinnost ziprasidonu při léčbě schizofrenie nebyla u dětí a dospívajících stanovena.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Zeldox

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Zeldox

, užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují

srdeční rytmus, jako například:

antiarytmika

třídy

III,

oxid

arzenitý,

halofantrin,

levomethadyl-acetát,

mesoridazin,

thioridazin,

pimozid,

sparfloxacin,

gatifloxacin,

moxifloxacin, dolasteron-mesylát,

meflochin,

sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Máte-li

další otázky, informujte se u svého lékaře.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li nebo jste užíval(a) v nedávné době léky k

léčbě:

bakteriální infekce (např. makrolidová antibiotika nebo rifampicin)

změn nálady - od deprese po euforii, vzrušenosti a podrážděnosti (např. lithium, karbamazepin a

valproát)

deprese

(např. fluoxetin, paroxetin

sertralin,

nebo

rostlinný

přípravek

obsahující

třezalku

tečkovanou)

epilepsie (např. fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, etosuximid)

Parkinsonovy choroby (např. levodopa, bromokriptin, ropinirol, pramipexol)

nebo užíváte-li v současnosti nebo jste nedávno užíval(a) následující léky: verapamil, chinidin,

itrakonazol nebo ritonavir.

P

říprav

ek Zeldox s

jídlem a pitím

a alkoholem

Přípravek Zeldox je nutn

é užívat

s jídlem.

Během užívání přípravku Zeldox se nedoporučuje požívat alkohol.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neurčí–li lékař jinak, nesmí se přípravek Zeldox užívat během těhotenství, protože by mohl být

poškozen plod.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Zeldox v posledním trimestru (poslední tři měsíce

těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto

příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Protože není známo, zda se ziprasidon vylučuje do mateřského mléka, nedoporučuje se během užívání

přípravku Zeldox kojit.

Antikoncepce

Jste-li žena, která může otěhotnět, musíte během užívání tohoto přípravku používat vhodnou metodu

antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek

Zeldox

může

způsobovat

ospalost.

Neřiďte,

neobsluhujte

stroje,

nevěnujte

nebezpečným činnostem, dokud si neověříte, že tento přípravek neovlivňuje Vaši schopnost tyto

činnosti vykonávat.

P

říprav

ek Zeldox obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Zeldox

užívá

Vždy užívejte přípravek Zeldox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky polykejte vcelku, nežvýkejte je. Tobolky užívejte vždy s jídlem.

Vždy užívejte dvě tobolky denně, jednu ke snídani a druhou k večeři. Tobolky užívejte nejlépe každý

den vždy ve stejnou dobu.

Dávkování u dospělých

Obvyklá dávka přípravku je 40 - 80 mg, užitá 2x denně s jídlem. Je-li třeba, abyste užíval(a) přípravek

Zeldox dlouhodobě, může Vám lékař dávku upravit. Nepřekračujte nejvyšší dávku 160 mg denně.

Dávkování u dětí a dospívajících s bipolární afektivní poruchou

Léčba se zahajuje jednorázovou dávkou 20 mg, užitou s jídlem. Poté může lékař zvyšovat dávku podle

potřeby. Nepřekračujte nejvyšší dávku 160 mg denně při hmotnosti dítěte vyšší než 45 kg, nebo 80 mg

denně při hmotnosti nižší než 45 kg.

Dávkování u starších pacientů (starší 65 let)

Jste-li starší pacient, Váš lékař Vám stanoví vhodnou dávku, která bývá někdy nižší, než u mladých

dospělých.

Dávkování u pacientů s onemocněním jater

Trpíte-li onemocněním jater, můžete užívat nižší dávku přípravku Zeldox. Váš lékař Vám stanoví

vhodnou dávku.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Zeldox,

než jste měl

(a)

Vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou krabičku od

přípravku Zeldox. Můžete zaznamenat ospalost, třes, křeče a nekontrolovatelné pohyby hlavy a krku.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít

přípravek

Zeldox

Je nezbytné užívat přípravek Zeldox pravidelně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít dávku,

užijte ji co nejdříve si vzpomenete, pokud již není čas si vzít další dávku. V tom případě užijte až

následující dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Zeldox

Váš lékař určí nezbytnou délku léčby přípravkem Zeldox. Neukončujte užívání přípravku Zeldox,

dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Nepřestávejte přípravek užívat, i pokud se cítíte lépe. Při

předčasném ukončení léčby se příznaky mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je přechodná. Často může být obtížné odlišit

příznaky Vaší nemoci od nežádoucích účinků.

Přestaňte užívat

přípravek Zeldox a ihned kontaktujte svého lékaře, zaznamenáte

-

li některý

z

následujících nežádoucích účinků:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Mimovolní/neobvyklé pohyby, nejčastěji obličeje nebo jazyka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus a závrať při vstávání, které mohou být projevem

poruchy srdce. Může se jednat o příznaky posturální hypotenze.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, porucha polykání nebo potíže s dýcháním, kopřivka.

Výše uvedené jsou příznaky závažné alergické reakce nazývané angioedém.

Horečka, zrychlený dech, pocení, svalová ztuhlost, třes, obtížné polykání a snížené vědomí.

Výše uvedené jsou příznaky neuroleptického maligního syndromu.

Kožní reakce, zvláště vyrážka, horečka a otok

mízních uzlin, což mohou být příznaky

onemocnění

nazývaného

„lékové

reakce

s eosinofilií

systémovými

příznaky

(DRESS

syndrom)“. Tyto reakce mohou být život ohrožující.

Těžké kožní reakce, jako je vyrážka s puchýři, které mohou zahrnovat i vředy v ústech,

odlupování kůže, horečku a ohraničené skvrny na kůži. Toto mohou být příznaky Stevens-

Johnsonova syndromu. Tyto kožní reakce nohou být život ohrožující.

Zmatenost, vzrušenost, horečka, pocení, nedostatek koordinace svalů, svalové záškuby. Výše

uvedené jsou příznaky serotoninového syndromu.

Rychlý, nepravidelný srdeční rytmus a mdloby, které mohou být projevem život ohrožujícího

stavu nazývaného torsades de pointes.

Přetrvávající neobvyklá a bolestivá erekce.

Můžete zaznamenat níže uvedené nežádoucí

účinky. Jsou obecně mírné až střední závažnosti a

v

průběhu léčby mohou odeznít. Jsou

-

li závažné

nebo Vás obtěžují, kontaktujte svého lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

Potíže se spánkem

Nadměrná denní ospalost

Bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Rýma

Povznesená nálada, neobvyklé myšlení a hyperaktivita, pocit rozrušení, úzkost

Neklid

Porucha

hybnosti

zahrnující

neobvyklé/nedobrovolné

pohyby,

svalová

ztuhlost,

pomalé

pohyby

Závrať

Útlum

Rozmazané vidění, porucha vidění

Vysoký krevní tlak

Zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená tvorba

slin

Vyrážka

Sexuální problémy u mužů

Horečka

Bolest

Nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti

Vyčerpání

Celkový pocit nemoci

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi

Zvýšená chuť k jídlu

Záchvat paniky

Nervozita nebo deprese

Snížení pohlavní touhy

Ztráta vědomí

Nekontrolovatelné pohyby/mimovolní pohyby

Neklidné nohy

Noční můry

Epileptické záchvaty, neobvyklé pohyby očí, nemotornost, nezřetelná řeč, snížená citlivost,

pocit brnění, snížená schopnost koncentrace, slintání

Rychlý nebo nepravidelný srdeční puls, dušnost

Přecitlivělost na světlo, suché oko, zvonění v uších, bolest ucha

Bolest hrdla, plynatost, nepříjemný pocit v břiše

Svědivá vyrážka, akné

Svalové křeče, ztuhlé nebo oteklé klouby

Žízeň, bolest na hrudi, abnormální chůze

Pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu projevující se pálením žáhy, bolest

břicha

Vypadávání vlasů

Neobvyklá poloha hlavy (nesymetrické držení hlavy)

Únik moči, bolestivé nebo obtížné močení

Abnormální tvorba mléka

Zvětšení prsů u mužů

Vynechání menstruace

Neobvyklé výsledky krevních testů nebo testu funkce srdce

Neobvyklé výsledky funkčních jaterních testů

Závrať

Celková slabost a únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

Pokles hladiny vápníku v krvi

Zpomalené myšlení, apatie

Pokles obličejových svalů

Ochrnutí

Částečná nebo úplná ztráta zraku jednoho oka, svědění očí

Porucha řeči, škytavka

Řídká stolice

Podráždění kůže

Neschopnost otevřít ústa

Potíže s vyprázdněním močového měchýře

Příznaky z vysazení léku u novorozenců

Snížený orgasmus

Pocit horka

Snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (ve výsledcích krevních testů)

Lupénka (vyvýšené a zanícené skvrny na kůži potažené bílými šupinkami)

Není známo /frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet

úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Zeldox uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Zeldox obsahuje

Léčivou látkou je ziprasidoni hydrochloridum monohydricum 45,30 mg

67,95 mg

nebo 90,60

mg, což odpovídá 40 mg, 60 mg resp. 80 mg ziprasidonu v jedné tobolce.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-

stearát. Pouzdro tobolky tvoří: želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132 – pouze u

tobolek 40 a 80 mg) a černý inkoust (šelak, bezvodý ethanol, isopropylalkohol, butanol,

propylenglykol, čištěná voda, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E

172)).

Jak

přípravek

Zeldox

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek

Zeldox

vyrábí

formě

tvrdých

želatinových

tobolek

následujícím

barevným

rozlišením:

40 mg - modré tobolky, s označením ZDX 40 a PFIZER

60 mg - bílé tobolky, s označením ZDX 60 a PFIZER

80 mg - modrobílé tobolky, s označením ZDX 80 a PFIZER

v balení po 30 a 60 tobolkách v blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, D-89257 Illertissen, Německo

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090

Freiburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 5. 11. 2019

sp.zn. sukls276020/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zeldox 40 mg tvrdé tobolky

Zeldox 60 mg tvrdé tobolky

Zeldox 80 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ziprasidoni hydrochloridum monohydricum 45,30 mg, 67,95 mg nebo

90,60 mg, což odpovídá ziprasidonum 40 mg, 60 mg resp. 80 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 40mg tobolka obsahuje 87,83 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 60mg tobolka obsahuje 31,74 mg monohydrátu laktosy.

Jedna 80mg tobolka obsahuje 175,65 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky

Perorální podání.

Zeldox 40 mg: tvrdé želatinové tobolky modré barvy, černě potištěné, s nápisem „PFIZER“ na horní

části a „ZDX 40“ na spodní části tobolky; obsahující slabě narůžovělý prášek.

Zeldox 60 mg: tvrdé želatinové tobolky bílé barvy, černě potištěné, s nápisem „PFIZER“ na horní

části a „ZDX 60“ na spodní části tobolky; obsahující slabě narůžovělý prášek.

Zeldox 80 mg: tvrdé želatinové tobolky s horní částí modrou a spodní částí bílou, černě potištěné,

s nápisem „PFIZER“ na horní části a „ZDX 80“ na spodní části tobolky; obsahující slabě narůžovělý

prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ziprasidon je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých.

Ziprasidon je indikován k léčbě manických nebo smíšených epizod střední závažnosti u bipolární

afektivní poruchy u dospělých a u dětí a dospívajících ve věku 10-17 let (prevence epizod bipolární

afektivní poruchy nebyla zjišťována – viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí

Doporučená dávka při akutní léčbě schizofrenie a manické nebo smíšené epizody při bipolární

afektivní poruše je 40 mg 2x denně s jídlem. Denní dávka může být postupně zvýšena podle

individuálního klinického stavu až na 80 mg 2x denně. V indikovaných případech lze maximální

doporučenou dávku 80 mg 2x denně podat již od třetího dne léčby.

Při dávkách ziprasidonu nad 160 mg/den nebyl potvrzen jeho bezpečnostní profil, a proto je zvláště

důležité nepřesahovat maximální dávku. Ziprasidon je spojován s prodloužením QT intervalu, které je

závislé na dávce (viz body 4.3 a 4.4).

Během udržovací léčby schizofrenie by měla být podána nejnižší účinná dávka ziprasidonu; v mnoha

případech je dávka 20 mg 2x denně dostačující.

Starší pacienti

U pacientů ve věku 65 let a více není obvykle nutné dávku nijak upravovat, pokud to dovoluje

klinický stav pacienta.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Použití u

pacientů

se zhoršenou funkcí jater

U pacientů s jaterní insuficiencí by se měly používat nižší dávky (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bipolární afektivní porucha

Doporučená dávka při léčbě akutní manické nebo smíšené epizody u pediatrických pacientů (ve věku

10-17 let) je jednorázová dávka 20 mg 1. den, s jídlem. Ziprasidon se poté podává ve dvou dávkách

denně s jídlem a titruje se v průběhu 1-2 týdnů až na dávku 120-160 mg denně pro pacienty

s hmotností ≥ 45 kg, nebo na dávku 60-80 mg denně pro pacienty s hmotností nižší než 45 kg. Další

dávkování je nutné nastavit podle individuálního klinického stavu pacienta v rozmezí 80-160 mg

denně pro pacienty s hmotností ≥ 45 kg, nebo 40-80 mg denně pro pacienty s hmotností nižší než

45 kg. V klinických studiích bylo možné asymetrické dávkování, kdy ranní dávky byly o 20 mg nebo

40 mg nižší než večerní (viz body 4.4, 5.1 a 5.2).

Je zvláště důležité nepřesahovat nejvyšší dávku stanovenou na základě hmotnosti, vzhledem k tomu,

že bezpečnostní profil nejvyšší dávky (160 mg/den pro děti s hmotností ≥ 45 kg a 80 mg/den pro děti

s hmotností <45 kg) nebyl potvrzen a ziprasidon je spojován s prodloužením QT intervalu závislého

na dávce (viz body 4.3 a 4.4).

Schizofrenie

Bezpečnost a účinnost ziprasidonu u pediatrických pacientů se schizofrenií nebyla stanovena (viz

body 4.4 a 5.1).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na ziprasidon nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známé prodloužení QT-intervalu, včetně syndromu dlouhého QT.

Nedávno prodělaný akutní infarkt myokardu.

Nekompenzované srdeční selhání. Srdeční arytmie léčené antiarytmiky IA a III. třídy.

Současná léčba léčivými přípravky, které prodlužují QT interval, jako jsou antiarytmika tříd IA a III,

oxid

arsenitý,

halofantrin,

levacetylmethadol,

mesoridazin,

thioridazin,

pimozid,

sparfloxacin,

gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid (viz body 4.4 a

4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

zjištění

vhodnosti

ziprasidonu

pacienta

třeba

vyhodnotit

anamnézu,

včetně

rodinné

anamnézy, a provést fyzikální vyšetření (viz bod 4.3).

QT interval

Ziprasidon způsobuje mírné až střední prodloužení QT intervalu, které je závislé na dávce (viz bod

4.8 a 5.1).

Ziprasidon by neměl být podán současně s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval (viz

body 4.3 a 4.5). Při léčbě pacientů se závažnou bradykardií je zapotřebí opatrnosti. Elektrolytová

dysbalance jako hypokalemie a hypomagnezemie zvyšuje riziko maligních arytmií a měla by být

korigována před započetím léčby ziprasidonem. U pacientů se stabilním srdečním onemocněním by

měla být před zahájením léčby provedena kontrola EKG.

Jestliže jsou během léčby pozorovány kardiální příznaky jako palpitace, vertigo, synkopa nebo

záchvaty, které by mohly svědčit pro maligní srdeční arytmii, je nutné provést příslušná kardiologická

vyšetření včetně EKG. Je-li QTc delší než 500 msec, doporučuje se léčbu ukončit (viz bod 4.3).

U pacientů s vícenásobnými nejasnými rizikovými faktory, kteří užívali ziprasidon, byly po uvedení

přípravku na trh hlášeny vzácné případy torsade de pointes.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ziprasidonu u dětí a dospívajících trpících schizofrenií nebyla stanovena (viz

bod 5.1). V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.8, ale na jejich základě nelze učinit

žádná doporučení ohledně terapeutické účinnosti.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

NMS je vzácná, ale potenciálně fatální příhoda, která byla uváděna v souvislosti s antipsychotickými

přípravky, včetně ziprasidonu. Jestliže se u pacienta objeví známky nebo příznaky NMS, musí být

všechny antipsychotické léky vysazeny.

Závažné

kožní

reakce

Byly

hlášeny

lékové

kožní

reakce

s eosinofilií

systémovýni

příznaky

(Drug

Reaction

with

Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS syndrom) při podání ziprasidonu. DRESS syndrom se

skládá z kombinace tří nebo více následujících příznaků: z kožní reakce (jako je vyrážka nebo

exfoliativní dermatidida), eosinofilie, horečky, lymfadenopatie, a dále z jedné nebo více systémových

komplikací, jako je hepatitida, nefritida, pneumonitida, myokarditida a perikarditida.

Jiné závažné kožní nežádoucí reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom, byly hlášeny při podání

ziprasidonu.

Závažné kožní nežádoucí reakce bývají někdy fatální. Pokud se vyskytnou závažné kožní nežádoucí

reakce, je nutné vysazení léčby ziprasidonem.

Tardivní dyskineze

Při

dlouhodobé

léčbě

ziprasidonem

existuje

možnost

rozvoje

tardivní

dyskineze

nebo

jiných

tardivních

extrapyramidových

příznaků.

Pacienti

s bipolární

afektivní

poruchou

jsou

zvláště

ohroženou skupinou, co se týče této kategorie příznaků. Tyto jsou častější se vzrůstající délkou léčby

a s věkem. Proto, pokud se objeví příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit možnost snížení dávky

nebo vysazení ziprasidonu.

Pády

Ziprasidon může způsobit somnolenci, závratě, posturální hypotenzi a poruchy chůze,

které

mohou

být příčinou pádů. Při léčbě pacientů s vyšším rizikem je třeba opatrnosti a má se zvážit nižší

zahajovací dávka (např. u starších a oslabených pacientů) (viz bod 4.2).

Záchvaty křečí

Při léčbě pacientů s anamnézou záchvatů křečí je třeba opatrnosti.

Zhoršená funkce jater

Protože není dostatek zkušeností s použitím ziprasidonu u těžké jaterní insuficience, měl by se

ziprasidon u těchto pacientů podávat s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Zvýšené riziko cerebrovaskulárních

příhod u pacientů s

demencí

V randomizovaných,

placebem

kontrolovaných

klinických studiích bylo u populace s vaskulární

demencí, užívající některé atypické antipsychotické přípravky, pozorováno přibližně trojnásobné

riziko cerebrovaskulárních příhod. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Toto zvýšené

riziko není možné vyloučit ani u jiných antipsychotických přípravků nebo v jiné populaci pacientů.

U pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody je nutné užívat ziprasidon s opatrností.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s

demencí

Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky

mají mírně zvýšené riziko úmrtí a/nebo možných cerebrovaskulárních příhod ve srovnání s těmi, kteří

antipsychotika neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i

jeho příčina zůstává neznámá.

Přípravek Zeldox není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí.

Zvýšené riziko vzniku žilního tromboemboli

zmu (VTE)

V souvislosti

s užíváním

antipsychotik

vyskytly

případy

žilního

tromboembolizmu

(VTE).

Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory

pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Zeldox tyto rizikové faktory rozpoznány a

následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Priapizmus

V souvislosti s užíváním antipsychotik včetně ziprasidonu byly hlášeny případy priapizmu. Stejně

jako u jiných antipsychotik se tento nežádoucí účinek nezdá být závislý na dávce a nekoreluje

s délkou léčby.

Hyperprolaktinémie

Stejně jako u jiných léčivých přípravků, které antagonizují receptory dopaminu D2, může ziprasidon

zvyšovat

hladiny

prolaktinu.

V souvislosti

s užíváním

léčivých

přípravků

zvyšujících

hladinu

prolaktinu byly hlášeny poruchy jako je galaktorea, amenorea, gynekomastie a impotence. Pokud je

dlouhodobá hyperprolaktinémie spojená s hypogonadizmem, může dojít až k poklesu hustoty kostí.

Léčivé přípravky obsahující laktosu

Tobolky obsahují pomocnou látku monohydrát laktosy (viz bod 6.1). Pacienti se vzácnými dědičnými

problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy

nemají tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické a farmakodynamické studie mezi ziprasidonem a jinými léčivými přípravky, které

prodlužují QT interval, nebyly prováděny. Aditivní efekt ziprasidonu a těchto léků nemůže být

vyloučen, proto by ziprasidon neměl být současně podáván s léky prodlužujícími QT interval, jako

jsou antiarytmika tříd IA a III, oxid arsenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin,

pimozid,

sparfloxacin,

gatifloxacin,

moxifloxacin,

dolasetron-mesylát,

meflochin,

sertindol

nebo

cisaprid (viz bod 4.3).

U dětí nebyly provedeny žádné studie interakcí ziprasidonu s jinými léčivými přípravky.

Léky ovlivňující centrální nervovou soustavu/alkohol

Vzhledem k primárním účinkům ziprasidonu je nezbytná opatrnost při užití v kombinaci s jinými léky

s účinkem na centrální nervovou soustavu a alkoholem.

Vliv ziprasidonu na jiné léky

In vivo studie s dextromethorfanem neprokázala významnou inhibici CYP2D6 při plazmatických

koncentracích nižších o 50%, než které byly zjištěny po podání 40 mg ziprasidonu 2x denně. In vitro

data naznačují, že ziprasidon by mohl být mírným inhibitorem CYP2D6 a CYP3A4. Je nicméně

nepravděpodobné, že by ziprasidon klinicky významně ovlivňoval farmakokinetiku léčivých přípravků

metabolizovaných izoformami cytochromu P450.

Perorální

kontraceptiva

podání

ziprasidonu

nemělo

následek

žádné

významné

změny

farmakokinetiky estrogenu (ethinylestradiolu, substrátu CYP3A4) nebo složek progesteronu.

Lithium - současné podávání ziprasidonu nemělo žádný vliv na farmakokinetiku lithia. Vzhledem

k tomu, že jsou ziprasidon a lithium spojeny se změnami vedení nervových impulzů v srdečním svalu,

může

tato

kombinace

zapříčinit

riziko

farmakodynamických

interakcí

včetně

arytmií.

V kontrolovaných klinických studiích ale nevykazovala kombinace ziprasidonu s lithiem zvýšené

klinické riziko, v porovnání s podáváním lithia samotného.

Existují pouze omezené údaje o současné léčbě karbamazepinem.

Farmakokinetická

interakce

ziprasidonu

s valproátem

není

pravděpodobná

z důvodu

neexistující

společné metabolické cesty obou látek. Ve studii s pacienty ukázalo souběžné podání ziprasidonu

s valproátem,

průměrné

koncentrace

valproátu

byly

v terapeutickém

rozmezí,

srovnání

s případy, kdy byl valproát podaný souběžně s placebem.

Vliv jiných léků na ziprasidon

Ketokonazol (400 mg/den), silný inhibitor CYP3A4, který rovněž inhibuje P-gp, zvýšil sérové

koncentrace ziprasidonu o <40 %. Sérové koncentrace S-methyl-dihydroziprasidonu a ziprasidon-

sulfoxidu byly při očekávaném T

ziprasidonu zvýšeny o 55 % resp. o 8 %. Další prodloužení QTc

nebylo pozorováno. Změny ve farmakokinetice v důsledku současného podání se silnými inhibitory

CYP3A4 se nezdají být klinicky významné, není proto vyžadována úprava dávky. Údaje in vitro a ze

studií na zvířatech naznačují, že ziprasidon může být substrátem P-glykoproteinu (P-gp). In vivo

relevance pro člověka není známa. Vzhledem k tomu, že ziprasidon je substrát CYP3A4 a indukce

CYP3A4 a P-gp je propojená, mohlo by souběžné podání s induktory CYP3A4 a P-gp, jako je

karbamazepin,

rifampicin

nebo

třezalka

tečkovaná,

způsobit

snížení

plazmatických

koncentrací

ziprasidonu.

Léčba karbamazepinem v dávce 200 mg 2x denně po dobu 21 dnů způsobovala snížení hladiny

ziprasidonu o přibližně 35%.

Antacida - opakované dávky antacid obsahujících aluminium a magnesium nebo cimetidin neměly

klinicky významný účinek na farmakokinetiku ziprasidonu u nasycených pacientů.

Serotonergní léčivé přípravky

Objevily

jednotlivé

případy

serotoninového

syndromu,

který se dočasně objevil při užívání

ziprasidonu v kombinaci s jinými serotonergními léčivými přípravky, jako jsou léky ze skupiny SSRI

(viz bod 4.8). Serotoninový syndrom je charakterizován zmateností, agitovaností, horečkou, pocením,

ataxií, hyperreflexií, myoklonem a průjmem.

Vazba na bílkoviny

Ziprasidon se silně váže na plazmatické proteiny. Vazba ziprasidonu na plazmatické proteiny in vitro

nebyla ovlivněna ani warfarinem ani propanololem, což jsou 2 léky silně se vázající na plazmatické

proteiny, ani ziprasidon neovlivňoval vazbu těchto léků v plazmě u člověka. Proto je potenciál

lékových interakcí se ziprasidonem z důvodu vytěsnění nepravděpodobný.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Studie reprodukční toxicity prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční proces v dávkách spojených

s mateřskou toxicitou a/nebo sedací. Nebyl získán průkaz teratogenity (viz bod 5.3).

Těhotenství

Nebyly provedeny žádné studie u těhotných žen.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně

ziprasidonu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků

z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy

agitovanosti,

hypertonie,

hypotonie,

tremoru,

somnolence,

respirační

tísně

nebo

poruch

příjmu

potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Ziprasidon nemá být v těhotenství

užíván, není-li to nezbytné. Pokud je v probíhajícím těhotenství nutné přípravek vysadit, nesmí tak být

učiněno náhle.

Kojení

Nebyly

provedeny žádné

adekvátní a

dobře

kontrolované

studie u kojících žen.

V ojedinělých

případech bylo zjištěno, že ziprasidon je detekovatelný v mateřském mléce. Pacientkám dostávajícím

ziprasidon se nedoporučuje kojit. Je-li léčba nezbytná, je třeba kojení ukončit.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné adekvátní a dobře kontrolované studie u žen a mužů užívajících ziprasidon.

Antikoncepce

ženám ve fertilním věku, které užívají ziprasidon, se doporučuje používat vhodnou

metodu antikoncepce.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ziprasidon může způsobovat ospalost a ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienty, kteří

mají řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, je nutno v tomto směru poučit.

4.8 Nežádoucí účinky

Perorálně podaný ziprasidon byl užit v klinických studiích s přibližně 6500 dospělými subjekty (viz

bod 5.1). Nejčastějšími nežádoucími účinky ve studiích schizofrenie byly insomnie, somnolence,

bolest hlavy a agitovanost. Ve studiích bipolární afektivní poruchy byly nejčastějšími nežádoucími

účinky bolest hlavy a somnolence.

Tabulka obsahuje nežádoucí účinky vyplývající z kontrolovaných studií schizofrenie a bipolární

afektivní poruchy.

Všechny nežádoucí účinky

jsou tříděny podle třídy a frekvence (velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až

<1/10), méně časté (

1/1000 až <1/100), vzácné (

1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a

není známo (z dostupných údajů nelze určit)).

Níže uvedené nežádoucí účinky mohou být rovněž spojeny se základním onemocněním a/nebo

současně užívanými léky.

Třídy orgánových

systémů

Velmi časté

1/10

Časté

≥ 1/100 až

1/10

Méně časté

≥ 1/1 000 až

1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až

1/1 000

Není známo

dostupných údajů

nelze určit)

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Anafylaktická reakce

Infekce a infestace

Rinitida

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Lymfopenie, zvýšený

počet eozinofilů

Endokrinní

poruchy

Hyperprolaktinemie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšená chuť k

jídlu

Hypokalcemie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Mánie,

agitovanost,

úzkost, neklid

Panická ataka,

noční můry,

nervozita,

depresivní syndrom,

snížení libida

Hypománie,

bradyfrenie,

anorgasmie, oploštění

Poruchy

nervového systému

Somnolence,

bolest hlavy

Dystonie,

extrapyramidov

é poruchy,

parkinsonismus,

tardivní

diskineze,

diskineze,

hypertonie,

akatizie, třes,

závratě, sedace

Synkopa, záchvat

grand mal, ataxie,

akineze, syndrom

neklidných nohou,

porucha chůze,

slintání, parestezie,

hypestezie,

dysartrie, porucha

pozornosti,

hypersomnie,

letargie

Neuroleptický

maligní syndrom,

serotoninový

syndrom, pokles

obličejových svalů,

paréza

Poruchy oka

Rozmazané

vidění, porucha

vidění

Okulogyrická krize,

fotofobie, suché

Amblyopie, svědění

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo, tinitus,

bolest ucha

Srdeční poruchy

Tachykardie

Palpitace

Torsade de pointes

Cévní poruchy

Hypertenze

Hypertenzní krize,

ortostatická

hypotenze,

hypotenze

Systolická

hypertenze,

diastolická

hypertenze, nestabilní

krevní tlak

Žilní embolizace

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Stažení hrdla,

dušnost,

orofaryngeální

bolest

Laryngospasmus,

škytavka

Gastroin

testinální

poruchy

Zvracení,

průjem, nauzea,

zácpa,

hypersekrece

slin, sucho

v ústech,

dyspepsie

Dysfagie, gastritida,

gastroesofageální

reflux, břišní

dyskomfort,

porucha jazyka,

flatulence

Řídká stolice

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Kopřivka,

makulopapulózní

vyrážka, alopecie

Léková reakce

s eozinofilií a

systémovými

příznaky (DRESS

syndrom), psoriáza,

angioedém, alergická

dermatitida, otok

obličeje, erytém,

papulózní vyrážka,

podráždění kůže

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Svalová ztuhlost

Tortikolis, svalové

spazmy, bolest

končetin,

muskuloskeletální

dyskomfort,

ztuhlost kloubů

Trismus

Poruchy ledvin a

močových cest

Močová

inkontinence,

dysurie

Močová retence,

enuréza

Stavy spojené s

těhotenstvím,

šestinedělím a

perinatálním

obdobím

Příznaky z vysazení u

novorozenců

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Sexuální

dysfunkce u

mužů

Galaktorea,

gynekomastie,

amenorea

Priapismus, zvýšená

erekce, erektilní

dysfunkce

Celkové poruchy a

reakce v

místě

aplikace

Horečka,

bolest, astenie,

únava

Dyskomfort

v oblasti hrudníku,

žízeň

Pocit horka

Vyšetření

Snížení tělesné

hmotnosti,

zvýšení tělesné

hmotnosti

Prodloužení QT na

EKG, změna testů

funkce jater

Zvýšení sérové

laktátdegydrogenázy

V krátkodobých a dlouhodobých studiích schizofrenie a bipolární afektivní poruchy se ziprasidonem

byla četnost tonicko-klonických záchvatů a hypotenze méně častá, objevovala se u méně než 1%

pacientů léčených ziprasidonem.

Ziprasidon způsoboval mírné až střední prodloužení QT intervalu, závislé na dávce (viz bod 5.1).

Ve studiích schizofrenie byl pozorován nárůst o 30-60 milisekund u 12,3% (976/7941) záznamů EKG

u pacientů užívajících ziprasidon a u 7,5% (73/975) EKG záznamů u pacientů užívajících placebo.

Prodloužení o více než 60 milisekund bylo pozorováno u 1,6% (128/7941) záznamů pacientů

užívajících ziprasidon a u 1,2% (12/975) záznamů pacientů užívajících placebo. Četnost prodloužení

QTc nad 500 milisekund byla 3 z celkového počtu 3266 (0,1%) pacientů léčených ziprasidonem a 1

z celkového počtu 538 (0,2%) pacientů užívajících placebo. Srovnatelné výsledky byly pozorovány

ve studiích bipolární afektivní poruchy.

V dlouhodobé udržovací léčbě ve studiích schizofrenie byly u pacientů léčených ziprasidonem občas

zvýšené hladiny prolaktinu, ale u většiny pacientů se vrátily na původní hodnotu bez nutnosti

přerušení léčby. Kromě toho byly velmi vzácné případné klinické projevy (např. gynekomastie a

zvětšení prsů).

Pediatrická populace

V placebem kontrolované studii s bipolární afektivní poruchou u pacientů ve věku 10-17 let byly

nejčastější nežádoucí účinky (hlášené s četností vyšší než 10%) sedace, somnolence, bolest hlavy,

únava, nauzea a závrať. V placebem kontrolované studii se schizofrenií u pacientů ve věku 13-17 let

byly nejčastější nežádoucí účinky (hlášené s četností vyšší než 10%) somnolence a extrapyramidové

poruchy. Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u těchto subjektů byly obecně podobné těm

hlášeným u dospělých léčených ziprasidonem s bipolární afektivní poruchou nebo schizofrenií.

Ziprasidon byl spojován s podobným mírným až středně těžkým prodloužením QT intervalu závislým

na dávce v pediatrických studiích s bipolární poruchou a schizofrenií jako ve studiích s dospělými

pacienty. Tonicko-klonické záchvaty a hypotenze nebyly v placebem kontrolovaných pediatrických

studiích s bipolární poruchou hlášeny.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adrese:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Zkušenosti s léčbou předávkování ziprasidonem jsou omezené. Nejvyšší potvrzené jednorázové užití

ziprasidonu je 12800 mg. V tomto případě byly hlášeny extrapyramidové symptomy a QTc interval

446 msec (bez srdečních následků). Obecně jsou nejčastěji hlášenými příznaky po předávkování

extrapyramidové symptomy, somnolence, třes a úzkost.

Možnost útlumu, záchvatů nebo dystonické reakce svalstva hlavy a krku po předávkování může vést

k riziku aspirace při vyvolaném zvracení. Je třeba okamžitě zahájit monitorování kardiovaskulárních

funkcí včetně kontinuálního EKG s cílem zjistit případné arytmie. Není známo žádné specifické

antidotum ziprasidonu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynami

cké vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, indolové deriváty, ATC kód NO5AE04

Ziprasidon vykazuje vysokou afinitu k dopaminovým receptorům typu 2 (D

) a podstatně vyšší afinitu

k serotoninovým receptorům typu 2

(5HT

). 12 hodin po jednorázové dávce 40 mg byla blokáda

receptorů vyšší než 80% v případě serotoninu typu 2

a vyšší než 50% v případě D

, jak ukázala

pozitronová emisní tomografie (PET). Dochází i k interakcím mezi ziprasidonem a serotoninovými

receptory 5HT

, 5HT

a 5HT

, kdy je afinita ziprasidonu k těmto místům stejná nebo vyšší než

jeho afinita k D

receptoru. Ziprasidon má středně vysokou afinitu k látkám přepravujícím serotonin a

noradrenalin v neuronech. Ziprasidon vykazuje středně vysokou afinitu k histaminovým H(1) a alfa(1)

receptorům. Ziprasidon vykazuje zanedbatelnou afinitu k muskarinovým M(1) receptorům.

Ukázalo se, že ziprasidon je antagonistou obou receptorů – serotoninového typu 2

(5HT

) i

dopaminového

typu

Předpokládá

se,

jeho

antipsychotický

účinek

částečně

zprostředkován touto kombinací antagonistických aktivit. Ziprasidon je také silným antagonistou

receptorů

silným

agonistou

receptoru

inhibuje

neuronální

zpětné

vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

Další údaje o

klinických studiích

Schizofrenie

Ve studii, trvající 52 týdnů, byl ziprasidon účinný v udržení klinického zlepšení během pokračovací

terapie u pacientů, kteří vykázali odpověď na počáteční léčbu: mezi skupinami pacientů užívajícími

ziprasidon se neobjevil jasný důkaz o vztahu mezi dávkou a odpovědí. V této studii, která zahrnovala

pacienty s pozitivními i negativními symptomy, byla účinnost ziprasidonu prokázána u pozitivních i

negativních symptomů.

Incidence přírůstku hmotnosti, jež je považován za nežádoucí účinek, byla v klinických studiích

schizofrenie kontrolovaných placebem, které trvaly 4-6 týdnů, nízká. Změny byly obdobné pro

pacienty

léčené

ziprasidonem

pacienty

užívající

placebo

obou

skupin

činila

0,4%).

V jednoleté klinické studii kontrolované placebem byla pozorována průměrná ztráta tělesné hmotnosti

1-3 kg u pacientů léčených ziprasidonem ve srovnání se ztrátou 3 kg u pacientů užívajících placebo.

Ve dvojitě zaslepené srovnávací studii schizofrenie byly měřeny metabolické parametry, včetně

tělesné

hmotnosti

hladiny

inzulínu na

lačno,

celkového

cholesterolu a

triglyceridů a indexu

inzulínové resistence (IR). U pacientů užívajících ziprasidon nebyly pozorovány významné změny od

výchozích hodnot u žádného z těchto parametrů.

Výsledky rozsáhlé poregistrační studie bezpečnosti

Cílem randomizované poregistrační studie s 18 239 pacienty trpícími schizofrenií, s navazujícím

1letým obdobím sledování, bylo zjistit, zda účinek ziprasidonu na QT interval je spojen se zvýšeným

rizikem úmrtnosti (bez sebevražd). Tato studie, probíhající v podmínkách přirozené klinické praxe,

neprokázala

rozdíl

v četnosti

celkové

mortality

(bez

sebevražd)

mezi

léčbou

ziprasidonem

olanzapinem

(primární

cílový

parametr).

Tato

studie

rovněž

neprokázala

rozdíl

v sekundárních

cílových

parametrech

úmrtnosti

všech

příčin,

úmrtnosti

v důsledku

sebevraždy,

úmrtnosti

v důsledku náhlého úmrtí; avšak nevýznamná, numericky vyšší četnost kardiovaskulární mortality

byla pozorována ve skupině léčené ziprasidonem. Statisticky významně vyšší četnost hospitalizace ze

všech příčin byla také pozorována ve skupině léčené ziprasidonem, především kvůli rozdílům v počtu

psychiatrických hospitalizací.

Mánie při bipolární afektivní poruše

Účinnost

ziprasidonu

dospělých

mánií

byla

zjišťována

dvojitě

zaslepených

studiích

kontrolovaných placebem, trvajících 3 týdny, které porovnávaly ziprasidon s placebem a v 1 dvojitě

zaslepené studii, trvající 12 týdnů, která porovnávala ziprasidon s haloperidolem a placebem. Tyto

studie zahrnovaly přibližně 850 pacientů a splňovaly kritéria DSM-IV pro bipolární afektivní poruchy

I s akutními manickými nebo smíšenými epizodami, s psychotickými projevy nebo bez nich. Výchozí

přítomnost psychotických poruch ve studiích byla 49,7 %, 34,7 % nebo 34,9 %. Účinnost byla

vyhodnocena za použití „Mania Rating Scale“ (MRS). Škála „Clinical Global Impression-Severity“

(CGI-S) byla v těchto studiích buď jednou z primárních, nebo sekundární proměnnou účinnosti. Při

léčbě

ziprasidonem (40-80 mg 2x denně, průměrná

denní dávka 120 mg) došlo ke statisticky

významnému

zlepšení

výsledků

CGI-S

při

poslední

návštěvě

týdnech)

srovnání

s placebem. Ve 12týdenní studii léčba haloperidolem (průměrná denní dávka 16 mg) způsobila

významně vyšší snížení skóre MRS v porovnání se ziprasidonem (průměrná denní dávka 121 mg).

Ziprasidon prokázal srovnatelnou účinnost jako haloperidol, pokud jde o podíl pacientů s přetrvávající

odpovědí na léčbu od 3. do 12. týdne.

Účinnost ziprasidonu v léčbě bipolární afektivní poruchy I u pediatrických pacientů (10-17 let) byla

hodnocena ve 4týdenní studii kontrolované placebem (n=237) s hospitalizovanými i ambulantními

pacienty, kteří splnili DSM-IV kritéria bipolární afektivní poruchy I s manickými nebo smíšenými

epizodami s psychotickými projevy nebo bez nich a měli výchozí Y-MRS skóre ≥ 17. Tato dvojitě

zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávala flexibilně dávkovaný perorální ziprasidon (80-

160 mg/den (40-80 mg 2x denně) rozdělený do 2 dávek u pacientů s hmotností ≥45 kg; 40-80 mg/den

(20-40 mg 2x denně) u pacientů s hmotností <45 kg) s placebem. Ziprasidon byl podáván jako

jednorázová dávka 20 mg první den, potom byl titrován během 1-2 týdnů ve 2denních dávkách až na

dávku 120-160 mg/den u pacientů s hmotností ≥45 kg nebo 60-80 mg/den u pacientů s hmotností

<45 kg. Bylo umožněno asymetrické dávkování s ranní dávkou o 20 mg nebo 40 mg nižší než večerní.

Ziprasidon byl lepší než placebo u změny celkového Y-MRS skóre ve 4. týdnu oproti výchozím

hodnotám. V této klinické studii byla průměrná podaná dávka 119 mg u pacientů s hmotností ≥45 kg a

69 mg u pacientů s hmotností <45 kg.

Pediatrické studie

Mánie při bipolární afektivní poruše

Bezpečnost ziprasidonu byla hodnocena u 237 pediatrických pacientů (10-17 let), kteří se zúčastnili

klinické

studie

bipolární

afektivní

poruchy

s více

dávkami;

celkem

pediatrických

pacientů

s bipolární afektivní poruchou I dostávali perorální ziprasidon po dobu nejméně 180 dnů.

Ve 4týdenní studii s pediatrickými pacienty (10-17 let) s bipolární afektivní poruchou nebyly mezi

pacienty užívajícími ziprasidon a placebo zaznamenány rozdíly v průměrné změně tělesné hmotnosti,

glykémie

nalačno,

celkového

cholesterolu,

cholesterolu

nebo

hladiny

triglyceridů

oproti

výchozím hodnotám.

Neexistují

dlouhodobé

dvojitě

zaslepené

klinické

studie

vyhodnocující

účinnost

toleranci

ziprasidonu u dětí a dospívajících.

Neexistují

dlouhodobé

klinické

studie

vyhodnocující

účinnost

ziprasidonu

v prevenci

recidiv

manických/depresivních symptomů.

Schizofrenie

Pediatrický program pro schizofrenii zahrnoval 6týdenní placebem kontrolovanou studii (A1281134)

následovanou prodlouženou 26týdenní otevřenou studii (A1281135), které měly za cíl sledovat

účinnost, bezpečnost a toleranci perorálně podávaného ziprasidonu (40-80 mg 2x denně s jídlem) a to

během dlouhodobého podávání dospívajícím pacientům ve věku 13 až 17 let (včetně) s diagnózou

schizofrenie. Pediatrická studie přípravku Zeldox při léčbě schizofrenie byla ukončena společností

Pfizer z důvodu nedostatečné účinnosti (viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Po perorálním podání opakovaných dávek ziprasidonu spolu s jídlem se vrcholové sérové

koncentrace typicky objevují 6-8 hodin po dávce. Absolutní biologická dostupnost dávky 20 mg je

60% po jídle. Farmakokinetické studie prokázaly, že biologická dostupnost ziprasidonu je zvýšena až

o 100%, je-li ziprasidon podáván s jídlem. Proto je doporučeno podávat ziprasidon s jídlem.

Distribuce: Distribuční objem je přibližně 1,1 l/kg. Ziprasidon se váže z více než 99% na plazmatické

bílkoviny v séru.

Biotransformace a eliminace: Střední terminální poločas ziprasidonu je přibližně 6,6 hodin po

perorálním podání. Rovnovážného stavu je dosaženo během 1-3 dnů. Střední clearance ziprasidonu

podaného nitrožilně je 5 ml/min/kg. Přibližně 20% podané dávky je vylučováno močí a cca 66% je

vylučováno stolicí.

Ziprasidon v případě terapeutického dávkovacího rozmezí 40-80 mg 2x denně u nasycených jedinců

vykazuje lineární kinetiku.

perorálním

podání

ziprasidon

extenzivně

metabolizován

velmi

malé

množství

vylučováno močí (

1%) nebo stolicí (

4%) v nezměněné podobě. Ziprasidon v nezměněné podobě

představuje zhruba 44% vstřebaného přípravku. Ziprasidon je vylučován 3 metabolickými cestami, z

nichž se pak v séru vyskytují jeho 4 hlavní metabolity: benzisothiazol piperazin (BITP) sulfoxid,

BITP sulfon, ziprasidon sulfoxid a S-methyl-dihydroziprasidon.

Ziprasidon

primárně

metabolizován

cestami:

redukcí

metylací

vzniku

S-methyl-

dihydroziprasidonu, což představuje přibližně 2/3 metabolizmu a oxidativním metabolizmem, což

představuje zbývající 1/3. In vitro studie za použití lidských jaterních buněk naznačují, že S-methyl-

dihydroziprasidon vzniká ve dvou krocích. Z těchto studií vyplývá, že první krok je zprostředkován

primárně

chemickou

redukcí

glutathionem

současně

enzymatickou

redukcí

aldehydoxydázou.

Druhým krokem je metylace zprostředkovaná thiol-methyl-transferázou. In vitro studie naznačují, že

hlavním

cytochromem

P450

katalyzujícím

oxidativní

metabolizmus

ziprasidonu

CYP3A4,

s potenciálním malým přispěním CYP1A2.

Ziprasidon, S-methyl-dihydroziprasidon a ziprasidon-sulfoxid vykazovaly během testování in vitro

společné

vlastnosti,

které

mohou

mít

následek

prodloužení

intervalu.

S-methyl-

dihydroziprasidon

většinou

vylučován

stolicí

metabolizován

katalyzací

přes

CYP3A4.

Ziprasidon-sulfoxid je vylučován ledvinami a sekundárně metabolizován katalyzací přes CYP3A4.

Zvláštní populace pacientů

Farmakokinetický skríning u pacientů neodhalil žádné významné farmakokinetické rozdíly mezi

kuřáky a nekuřáky.

Neexistují žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice ziprasidonu po perorálním podání

mezi mladými a staršími jedinci, muži nebo ženami. Farmakokinetika ziprasidonu u pediatrických

pacientů ve věku 10-17 let byla podobná té u dospělých, po korekci rozdílů v tělesné hmotnosti.

V souladu s poznatkem, že renální clearance přispívá pouze velmi málo k celkové clearance, nebylo

zaznamenáno progresívní zvýšení expozice ziprasidonu, byl-li podán pacientům s rozdílným stupněm

renálních funkcí. Expozice po perorální dávce 20 mg 2x denně po dobu 7 dnů byla u pacientů

s mírným

(clearance

kreatininu

30-60

ml/min),

středně

závažným

(clearance

kreatininu

29 ml/min) až závažným (vyžadujícím dialýzu) snížením funkce ledvin 146 %, 87 % resp. 75 %

expozice u pacientů s normální funkcí ledvin (>70 ml/min). Není známo, zda jsou zvýšeny sérové

koncentrace u těchto pacientů.

U mírné a středně těžké jaterní dysfunkce (Child-Pugh třída A nebo B) způsobené cirhózou byla

sérová koncentrace ziprasidonu po perorálním podání zvýšena o 30 % a terminální poločas byl o

2 hodiny delší než u zdravých jedinců. Vliv poškození jater na sérové koncentrace metabolitů není

znám.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. V reprodukčních

studiích ziprasidonu u potkanů a králíků nebyly získány žádné průkazy teratogenity. Nežádoucí

účinky na fertilitu a snížená hmotnost mláďat byly pozorovány při dávkách, které způsobovaly

mateřskou

toxicitu

(např. snížený přírůstek

tělesné

hmotnosti). Zvýšená

perinatální

mortalita

opožděný

funkční

vývoj

mláďat

objevily

při

mateřských

plazmatických

koncentracích

extrapolovaných

tak,

byly

podobné

maximálním

koncentracím

člověka,

užívajícího

terapeutickou dávku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Obsah tobolky:

monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát

Pouzdro tobolky:

želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132 – pouze u tobolek 40 a 80 mg)

Potiskový inkoust

šelak, bezvodý ethanol, isopropylalkohol, butanol, propylenglykol, čištěná voda, roztok amoniaku

30%, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Al (PVC)/Al (PA) blistr, krabička.

Velikost balení: 30 a 60 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro

likvidaci

přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o.

Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

Zeldox 40 mg: 68/172/00-C

Zeldox 60 mg: 68/173/00-C

Zeldox 80 mg: 68/174/00-C

9. DATUM PRVNÍ

REGISTRACE/ PRODLOU

ŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15. 3. 2000

Datum posledního prodloužení registrace: 14. 3. 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

28. 6. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace