Zalmoxis

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Alogenních buněk T geneticky modifikovaný retroviral vektor kódování pro zkrácené podobě lidské nízkou afinitu receptorů nervový růstový faktor (ΔLNGFR) a herpes simplex virus thymidinkinasu (HSV-TK Mut2)
Dostupné s:
MolMed SpA
ATC kód:
L01
INN (Mezinárodní Name):
allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (ΔLNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Graft vs Host Disease
Terapeutické indikace:
Zalmoxis je indikován jako adjuvantní léčba při transplantaci haploidentických hematopoetických kmenových buněk (HSCT) dospělých pacientů s vysoce rizikovými hematologickými malignitami.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002801
Datum autorizace:
2016-08-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/002801

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

05-09-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

05-09-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

05-09-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

05-09-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zalmoxis

5–20 x 10

6

buněk/ml infuzní disperze

Allogenní T-lymfocyty geneticky modifikované retrovirovým vektorem, který kóduje zkrácenou

formu receptoru pro humánní nervový růstový faktor s nízkou afinitou (ΔLNGFR) a thymidinkinázu

viru herpes simplex I (HSV-TK Mut2)

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoliv nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékaře, který má zkušenosti s

léčbou krevního nádorového onemocnění.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékaři,

který má zkušenosti s léčbou krevního nádorového onemocnění. Stejně postupujte v případě

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zalmoxis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Zalmoxis podán

Jak se přípravek Zalmoxis podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zalmoxis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ZALMOXIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zalmoxis obsahuje bílé krvinky nazývané T-buňky, které byly získány od dárce. Tyto buňky

budou geneticky upraveny zavedením „sebevražedného“ genu (HSV-TK Mut2) do jejich genetického

kódu, který lze aktivovat později v případě reakce štěpu proti hostiteli. Tím se zajistí, že buňky bude

možné eliminovat předtím, než budou moci způsobit škodu buňkám pacienta.

Přípravek Zalmoxis je určen k použití u dospělých s určitými krevními nádorovými onemocněními

známými jako vysoce rizikové hematologické malignity. Podává se po transplantaci haploidentické

kostní dřeně (transplantace hematopoetických (krvetvorných) buněk). Haploidentický znamená, že

buňky byly získány od dárce, jehož tkáně částečně odpovídají tkáni pacienta. Přípravek Zalmoxis je

podáván jako prevence proti komplikaci při transplantacích tkání, které navzájem zcela neodpovídají a

jsou známy jako „reakce štěpu proti hostiteli“, kdy buňky dárce útočí na vlastní buňky pacienta.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PŘÍPRAVEK

ZALMOXIS PODÁN

Nepoužívejte přípravek Zalmoxis:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže budete v testech před infuzí mít hodnotu CD3+ lymfocytů rovnou 100 na µl nebo vyšší,

jestliže máte reakci štěpu proti hostiteli, která vyžaduje použití léků na potlačení imunitního

systému.

Upozornění a opatření

Přípravek Zalmoxis je přípravek specifický pro daného pacienta a za žádných okolností se nesmí

podávat jiným pacientům.

Lékař vás bude během léčby pečlivě sledovat. Informujte svého lékaře před používáním přípravku

Zalmoxis, pokud:

máte infekce vyžadující podávání gancikloviru (GCV) nebo valgancikloviru (VCV)

(antivirové přípravky) v době infuze. V tomto případě bude léčba přípravkem Zalmoxis

odložena o 24 hodin po skončení antivirové léčby.

máte-li reakci štěpu proti hostiteli, která vyžaduje použití léků na potlačení imunitního

systému.

užíváte léky na potlačení imunitního systému nebo užíváte G-CSF (který stimuluje kostní dřeň

k tvorbě krvinek) po transplantaci kmenových buněk. V tomto případě může být přípravek

Zalmoxis podán po adekvátním vymývacím období (doba nezbytná k odstranění přípravku z

těla).

jste již dříve měl(a) jakýkoliv nežádoucí účinek po podání přípravku Zalmoxis a ten neodezněl

během 30 dnů od jeho výskytu.

Kdy nelze přípravek Zalmoxis podat

V některých případech nemusí být možné, abyste dostal(a) naplánovanou infuzi přípravku Zalmoxis.

Může k tomu dojít kvůli výrobním potížím.

V takových případech bude informován váš ošetřující lékař a ten může stále považovat za vhodnější

léčbu podat nebo pro Vás může vybrat alternativní léčbu.

Děti a dospívající

V současnosti nejsou pro tyto pacienty k dispozici žádné údaje. Použití přípravku Zalmoxis u dětí a

dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zalmoxis

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Během těhotenství a kojení nebylo bezpečné používání přípravku Zalmoxis prokázáno.

Těhotné a kojící ženy nesmí přípravek Zalmoxis používat.

Ženy ve fertilním věku musí během léčby přípravkem Zalmoxis a ještě 6 měsíců po ukončení terapie

používat účinnou antikoncepci.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zalmoxis by neměl mít žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat

stroje. Při posuzování schopnosti provádět úkoly, které vyžadují úsudek, motorické nebo kognitivní

dovednosti, byste však měl(a) brát v úvahu svůj celkový stav.

Přípravek Zalmoxis obsahuje sodík

Přípravek Zalmoxis 5–20 x 10

buněk/ml infuzní disperze obsahuje 13,3 mmol (305,63 mg) sodíku v

jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ZALMOXIS PODÁVÁ

Přípravek Zalmoxis smí být předepisován a podáván pouze v nemocnici lékařem nebo zdravotní

sestrou, která je k podávání tohoto léčivého přípravku vyškolena. Praktické informace o manipulaci s

přípravkem Zalmoxis a jeho podávání pro lékaře a zdravotní sestry můžete nalézt na konci této

příbalové informace.

Přípravek Zalmoxis byl vyroben specificky pro Vás a nelze jej podat žádnému jinému pacientovi.

Počet buněk, který se má podat, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Dávka odpovídá

1 ± 0,2 x 10

buněk/kg.

Přípravek Zalmoxis se podává intravenózně (do žíly) jako infuze (kapačka) po dobu přibližně 20–

60 minut a v časovém intervalu 21–49 dnů od transplantace. Další infuze se podávají jednou měsíčně

až po dobu 4 měsíců. Rozhodnutí přistoupit k další léčbě učiní Váš lékař a bude záviset na stavu Vaší

imunity.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Zalmoxis, než jste měl(a)

Protože tento lék předepisuje lékař, každá dávka se připravuje pouze pro Vás a každý přípravek

zahrnuje jednu dávku. Je nepravděpodobné, že dostanete více přípravku, než máte.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zalmoxis

Tento lék předepisuje lékař a je podáván v nemocnici za přísného dohledu a podle předem

stanoveného schématu, proto nemůžete na svoji dávku zapomenout.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého

lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné a mohou vést

k hospitalizaci.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se příznaků nebo nežádoucích účinků, nebo máte z nějakých

příznaků obavy,

→ poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Akutní reakce štěpu proti hostiteli (komplikace, která se může vyskytnout po transplantaci kmenových

buněk nebo kostní dřeně, při níž nově transplantované buňky dárce zaútočí na tělo pacienta).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Potransplantační lymphoproliferativní porucha (zvýšení počtu bílých krvinek v krvi po

transplantaci)

Chronická reakce štěpu proti hostiteli (komplikace, která může nastat po transplantaci

kmenových buněk nebo kostní dřeně, kdy nově transplantované buňky od dárce napadají tělo

pacienta)

Střevní krvácení

Jaterní selhání (porucha funkce jater)

Febrilní neutropenie (horečka se snížením počtu bílých krvinek)

Pokles hladiny hemoglobinu (snížení počtu červených krvinek)

Pokles počtu krevních destiček

Bronchitida (zánět průdušek, plicní infekce)

Horečka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ZALMOXIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v kapalném dusíku.

Infúzní roztok se má použít bezprostředně po rozmrazení. Maximální doba od rozmrazení do infuze je

2 hodiny při pokojové teplotě (15–30 °C).

Obal se kontroluje kvůli přítomnosti jakékoliv abnormality na vnější krabici a na označení se

kontroluje, zda pacient/dárce odpovídá.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován jako biologický nebezpečný materiál

obsahující geneticky upravené organismy a v souladu s místními požadavky.

Nemocniční personál odpovídá za správné uchovávání přípravku jak před použitím, tak během něj a

rovněž za jeho správnou likvidaci.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zalmoxis obsahuje

Léčivou látkou

je allogenní T-lymfocyt geneticky modifikovaný retrovirovým vektorem, který kóduje

zkrácenou formu receptoru pro humánní nervový růstový faktor s nízkou afinitou (ΔLNGFR) a

thymidinkinázu viru herpes simplex I (HSV-TK Mut2).

Jeden vak obsahuje zmrazenou disperzi o objemu 10–100 ml v koncentraci 5–20 x 10

buněk/ml.

Dalšími složkami

jsou chlorid sodný, lidský albumin a dimethylsulfoxid (viz bod 2).

Jak přípravek Zalmoxis vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zalmoxis je buněčná infuzní disperze, která vypadá jako neprůhledná, téměř bílá zmražená

disperze buněk.

Přípravek Zalmoxis je dodáván jako jedna samostatná léčebná dávka v 50–500ml

ethylenvinylacetátových kryovacích.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MolMed SpA

Via Olgettina 58

20132 Milano

Itálie

Tel +39-02-212771

Fax +39-02-21277220

info@molmed.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace o

tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto

léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách nalezente též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Praktické informace pro lékaře nebo zdravotníky týkající se manipulace s přípravkem Zalmoxis

a jeho podávání.

Přípravek Zalmoxis musí být podáván za dohledu lékaře, který má zkušenosti s transplantací

hematopoietických kmenových buněk u hematologických malignit.

Je důležité, abyste si přečetl(a) celý obsah tohoto postupu předtím, než budete přípravek Zalmoxis

podávat.

Dávka a průběh léčby

Jeden vak obsahuje dárcovské geneticky modifikované T-lymfocyty pro expresi HSV-TK a ΔLNGFR

v koncentraci 5–20 x 10

buněk/ml.

Léčba probíhá tak, že se podávají maximálně čtyři infuze přibližně v jednoměsíčních intervalech.

Rozhodnutí o přistoupení k nové léčbě závisí na stavu dosažené rekonstituce imunity pacienta, když je

počet cirkulujících T-lymfocytůroven, nebo větší než 100 na µl.

Pokyny pro manipulaci s přípravkem

Před manipulací s přípravkem Zalmoxis nebo jeho podáváním

Přípravek Zalmoxis se dodává přímo do zdravotnického zařízení, kde se infuze bude podávat.

Přeprava se provádí v kapalném dusíku. Vak se vloží do druhého vaku (vnitřní obal) a ten se

umístí do hliníkové krabice (vnější obal). Celý obal se zabezpečí v nádobě s kapalným dusíkem,

která je konstruována pro zachování vhodné přepravní a uchovávací teploty až do doby podání

infuze. Pokud léčivý přípravek nebude bezprostředně připraven k infuzi, přeneste vak do

kapalného dusíku. Chraňte před ozářením.

Přípravek Zalmoxis se připravuje z lidské krve specifického dárce a obsahuje geneticky

modifikované buňky. Dárci jsou testováni na přítomnost přenosných infekčních agens v souladu

platnými místními předpisy. Nicméně riziko přenosu infekčních virů na zdravotníky nelze zcela

vyloučit. V souladu s tím musí zdravotníci při manipulaci s přípravkem Zalmoxis přijmout

vhodná bezpečnostní opatření (např. používat rukavice a brýle).

Vnější a vnitřní obal je nutné zkontrolovat, aby se ověřil štítek označující přípravek a

specifického pacienta na horní straně krabice a na vnitřním obalu.

Co zkontrolovat před infuzí

Zkontrolujte, zda certifikát o analýze obsahuje identifikační údaje pacienta, dobu použitelnosti a

schválení k infuzi získané od držitele rozhodnutí o registraci.

Zkontrolujte, že identita pacienta odpovídá zásadním a jedinečným informacím o pacientovi

uvedeným na vaku s přípravkem Zalmoxis a na certifikátu o analýze.

Jakmile bude pacient připraven k infuzi, zkontrolujte neporušenost vaku přípravku Zalmoxis.

Vak by měl vypadat jako neprůhledná, téměř bílá zmražená buněčná disperze. Pokud na vaku

budou viditelné trhliny nebo bude porušený, přípravek nepoužívejte.

Dejte vak do dvou plastových obálek (dvojitý obal), aby nedošlo k přímému styku s vodou.

Držte horní okraj obálky mimo dosah vody a současně ji vložte do vodní lázně o teplotě

37 ± 1 °C, přičemž dbejte na to, aby voda nepronikla spojem. Pokud dojde k úniku během

rozmrazování, přípravek nepoužívejte.

Podávání

Po úplném rozmrazení vyjměte vak s přípravkem Zalmoxis z dvojitého obalu, osušte ho a vnější

povrch dezinfikujte.

Co nejdříve přistupte k infuzi, nepřechovávejte vak ve vodní lázni po rozmrazení.

Infuzí se musí podat celý objem vaku. Doporučená doba infuze je přibližně 20–60 minut.

Po infuzi

Na konci infuze vak 2krát nebo 3krát propláchněte fyziologickým roztokem za použití sterilní

techniky, aby byl přípravek Zalmoxis kompletně podán.

Po dokončení proplachu je nutné sejmout štítek s označením daného pacienta a uložit jej do

dokumentace příslušného pacienta.

Kryovak a veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad obsahující geneticky modifikované

organismy musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Infuzi přípravku Zalmoxis nepodávejte, pokud

jste nedostal(a) certifikát o analýze.

Je certifikát o analýzy označen jako neplatný.

uplynula doba použitelnosti.

jedinečné informace o pacientovi na infuzním vaku neodpovídají plánovanému pacientovi.

došlo k jakémukoliv narušení celistvosti přípravku.

Doba použitelnosti a zvláštní opatření pro uchovávání

Přípravek Zalmoxis má dobu použitelnosti 18 měsíců při uchovávání v kapalném dusíku.

Přípravek Zalmoxis se musí použít neprodleně po vyjmutí z přepravního obalu. Pokud nebude

přípravek Zalmoxis použit neprodleně, přeneste jej z přepravního obalu do kapalného dusíku.

Doba použitelnosti po rozmrazení jsou 2 hodiny.

PŘÍLOHA IV

ZÁVĚRY O UDĚLENÍ PODMÍNĚNÉ REGISTRACE PŘÍPRAVKU A PODOBNOSTI

PŘEDLOŽENÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

Závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky:

Podmíněná registrace přípravku

Výbor CHMP posoudil žádost a je toho názoru, že poměr přínosů a rizik je příznivý, a proto

doporučuje, aby přípravku byla udělena podmíněná registrace, jak je podrobněji popsáno

v Evropské veřejné zprávě o hodnocení.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zalmoxis 5–20 x 10

buněk/ml infuzní disperze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1

Obecný popis

Allogenní T-lymfocyty geneticky modifikované retrovirovým vektorem, který kóduje zkrácenou

formu receptoru pro humánní nervový růstový faktor s nízkou afinitou (ΔLNGFR) a thymidinkinázu

viru herpes simplex I (HSV-TK Mut2).

2.2.

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jeden vak přípravku Zalmoxis obsahuje zmrazenou disperzi o objemu 10–100 ml v koncentraci

5-20 x 10

buněk/ml. Buňky jsou humánního původu a jsou geneticky modifikované kódováním

γ-retrovirového vektoru s defektní replikací pro geny HSV-TK a ΔLNGFR tak, aby se tyto sekvence

začlenily do genomu hostitelským buněk.

Buněčné složení a konečný počet buněk se mění podle tělesné hmotnosti pacienta. Kromě T-

lymfocytů mohou být přítomny NK buňky a zbytkové hladiny monocytů a B-lymfocytů.

Pomocná látka se známým účinkem

Jeden vak obsahuje přibližně 13,3 mmol (305,63 mg) sodíku v jedné dávce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní disperze

Neprůhledná, téměř bílá zmrazená disperze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Zalmoxis je indikován jako adjuvantní terapie při transplantaci haploidentických

hematopoetických kmenových buněk u dospělých pacientů s vysoce rizikovými hematologickými

malignitami (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Zalmoxis musí být podáván za dohledu lékaře, který má zkušenosti s transplantací

hematopoetických kmenových buněk u hematologických malignit.

Dávkování

Doporučená dávka a schéma je 1 ± 0,2 x 10

buněk/kg v podobě intravenózní infuze v časovém

intervalu 21–49 dnů od transplantace za nepřítomnosti spontánní imunitní rekonstituce a/nebo rozvoje

reakce štěpu proti hostiteli (GvHD). Další infuze se podávají v přibližně jednoměsíčních intervalech

maximálně čtyřikrát, dokud nebude počet cirkulujících T-lymfocytů roven, nebo větší než 100 na µl.

Zalmoxis se nesmí podat, pokud je v den plánované infuze po transplantaci haploidentických

hematopoetických kmenových buněk počet cirkulujících T-lymfocytů ≥100/μl.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících (ve věku do 18 let) nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. Použití přípravku Zalmoxis u dětí a dospívajících mladších 18 let se proto nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Zalmoxis je výlučně určen k použití jako léčivý přípravek specifický pro daného pacienta,

který se podává po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) a podává se

intravenózní infuzí.

Přípravek Zalmoxis se musí podávat intravenózní infuzí po dobu 20–60 minut. Je nutné podat celý

objem vaku.

Pokud se infuze musí přerušit, nesmí se obnovovat, pokud byl infuzní vak uchováván při pokojové

teplotě (15–30 °C) déle než 2 hodiny.

Opatření, která je nutno učinit před manipulací s léčivým přípravkem nebo jeho podáním

Před infuzí se musí potvrdit, že identita pacienta odpovídá zásadním jedinečným informacím

uvedeným na štítku vaku s přípravkem Zalmoxis a na souvisejícím certifikátu o analýze (CoA).

Vak se vyjme z kapalného dusíku, vloží do dvojitého obalu na vaky a nechá rozmrazit v předehřáté

vodní lázni při 37 °C. Po úplném rozmrazení buněčné disperze se vak osuší, dezinfikuje a je připraven

k podání infuzí rychlostí předepsanou lékařem. Jakmile je infuze dokončena, vak se 2- až 3krát

propláchne roztokem chloridu sodného, aby došlo k úplnému podání přípravku Zalmoxis. Je nutné

podat celý objem vaku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Imunitní rekonstituce definovaná jako počet cirkulujících T-lymfocytů ≥100 na μl v den plánované

infuze po transplantaci haploidentických hematopoetických kmenových buněk.

Reakce štěpu proti hostiteli vyžadující systémovou imunosupresivní terapii.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

Přípravek Zalmoxis je přípravek specifický pro daného pacienta a za žádných okolností se nesmí

podávat jiným pacientům. Nesmí být podán, pokud se objeví následující stavy:

a) infekce vyžadující podávání gancikloviru (GVC) nebo valgancikloviru (VCV) v době infuze;

b) reakce štěpu proti hostiteli vyžadující systémovou imunosupresivní terapii;

c) probíhající systémová imunosupresivní terapie nebo podávání faktoru stimulujícího kolonie

granulocytů (G-CSF) po transplantaci haploidentických hematopoetických kmenových buněk.

Pacienti, u nichž platí podmínka a), mohou dostat přípravek Zalmoxis 24 hodin po vysazení antivirové

terapie; pacienti, u nichž platí podmínky b) a c), mohou dostat přípravek Zalmoxis po adekvátním

vymývacím období.

Přípravek Zalmoxis 5–20 x 10

buněk/ml infuzní disperze obsahuje 13,3 mmol (305,63 mg) sodíku v

jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Důrazně se doporučuje, aby na konci infuze přípravku Zalmoxis byl z vaku sejmut štítek s označením

přípravku a uložen do dokumentace pacienta.

Léčbu je třeba ukončit při výskytu jakékoli příhody 3. až 4. stupně související s podáním přípravku

Zalmoxis nebo nežádoucí příhody 2. stupně, která se nezmírní na 1. stupeň nebo nižší během příštích

30 dní.

Zalmoxis je získáván z dárcovských krevních buněk. Dárci jsou předběžně testováni a mají negativní

nález přenosných infekčních chorob, při manipulaci s přípravkem Zalmoxis je však přesto třeba

postupovat opatrně. Zdravotnický personál manipulující s přípravkem Zalmoxis proto musí přijmout

vhodná bezpečnostní opatření (nosit ochranné rukavice a brýle), aby se předešlo možnému přenosu

infekčních onemocnění.

Případy, kdy přípravek Zalmoxis není možné dodat/podat infuzí

V některých případech nemusí pacient přípravek Zalmoxis dostat kvůli problémům ve výrobě.

Mohou existovat případy, kdy může ošetřující lékař stále považovat za vhodnější léčbu podat nebo

využít alternativní léčbu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v reprodukčním věku/antikoncepce u mužů a žen

Riziko vertikálního přenosu viru vylučováním viru je teoreticky zanedbatelné, ale nelze jej vyloučit.

Ženy ve fertilním věku musí mít negativní těhotenský test (ze séra nebo z moči) v době 14 dnů před

zahájením léčby. Pacienti (muži i ženy) léčení (kteří budou léčeni) přípravkem Zalmoxis a jejich

partneři/ky musí používat v době léčby přípravkem Zalmoxis (a až 6 měsíců poté) účinnou

antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Zalmoxis těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech nebyly provedeny. Vzhledem k zamýšlenému klinickému použití v kontextu

transplantace haploidentické kostní dřeně se neočekává, že tato léčba bude použita během těhotenství.

Jako bezpečnostní opatření se přípravek Zalmoxis nesmí podávat během těhotenství a ženám ve

fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci.

Bylo prokázáno, že buňky přípravku Zalmoxis mohou cirkulovat v těle léta po posledním podání. V

případě těhotenství po podání léčby přípravkem Zalmoxis se neočekává nežádoucí účinek na

těhotenství a vyvíjející se plod, protože lymfocyty neprocházejí placentou.

Kojení

Údaje o používání přípravku Zalmoxis během kojení nejsou k dispozici. Imunní buňky se vylučují do

mateřského mléka v malých množstvích.

Během terapie přípravkem Zalmoxis nebo po ní se doporučuje nekojit.

Fertilita

Údaje o účinku přípravku Zalmoxis na lidskou fertilitu nejsou k dispozici. Režimy myeloablačního

kondicionování prováděného v kontextu transplantace haploidentické kostní dřeně jsou však spojeny

se sterilitou.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zalmoxis nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Na základě farmakologie léčivého přípravku se nepředpovídají žádné škodlivé účinky pro takové

činnosti. Při posuzování schopnosti pacienta provádět úkoly, které vyžadují úsudek, motorické nebo

kognitivní dovednosti, je nutné mít na paměti klinický stav pacienta a profil ADR přípravku Zalmoxis.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V klinické studii TK007 dostávalo každý měsíc přípravek Zalmoxis 30 pacientů s vysoce rizikovými

hematologickými malignitami, kteří podstoupili haploidentickou transplantaci kmenových buněk, , a

to až maximálně čtyři infuze.

Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným pacienty léčenými přípravkem Zalmoxis v klinickém

hodnocení TK007 byla reakce štěpu proti hostiteli (GvHD).

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky hlášené v klinické studii TK007 jsou uvedeny v tabulce 1 podle tříd orgánových

systémů a četností výskytu.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1. Nežádoucí účinky přípravku Zalmoxis hlášené ve studii TK007

Třída orgánových systémů

Četnost výskytu a nežádoucí účinky

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Novotvary benigní, maligní a blíže

neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Potransplantační

lymfoproliferativní porucha

Poruchy imunitního systému

Akutní GvHD (33 %

pacientů)

Chronická GvHD

Gastrointestinální poruchy

Střevní krvácení

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní selhání

Poruchy krve a lymfatického systému

Febrilní neutropenie

Snížený hemoglobin

Snížený počet trombocytů

Infekce a infestace

Bronchitida

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Pyrexie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Globálně se vyskytly akutní epizody GvHD u 10 pacientů (33 %) se střední dobou do nástupu 90 dnů

po HSCT a 42 dnů po poslední infuzi buněk přípravku Zalmoxis. Akutní GvHD měla stupeň

závažnosti 1 v jednom případě (3 %), stupeň závažnosti 2 nastal v sedmi (23 %) případech, stupeň 3 u

jednoho (3 %) a stupeň 4 u jednoho (3 %). Všechny akutní příhody GvHD zcela odezněly po střední

době trvání 12 dnů. Rozsáhlá chronická GvHD se objevila pouze u jednoho pacienta (3 %), nastala za

159 dnů od HSCT a 129 dnů od poslední infuze a plně odezněla po 107 dnech. V souvislosti s GvHD

nedošlo k žádným úmrtím ani dlouhodobým komplikacím. Jak akutní, tak chronické příhody GvHD se

vyvinuly pouze u pacientů, kteří dosáhli rekonstituce imunity.

K léčbě GvHD související s přípravkem Zalmoxis aktivací sebevražedného genu pacienti pro vlastní

větší pohodlí dostávali intravenózně ganciklovir nebo perorálně valganciklovir. Po střední době léčby

ganciklovirem nebo valganciklovirem 15 dnů odezněly všechny známky a příznaky 2. až 4. stupně a

rozsáhlé chronické GvHD. Jeden pacient s 1. stupněm akutní GvHD nedostával žádnou léčbu. Sedm

pacientů potřebovalo přidat imunosupresivní léčbu obsahující steroidy, mykofenolát a/nebo

cyklosporin.

Pediatrická populace

V současnosti se nestuduje žádná specifická pediatrická skupina. V klinickém hodnocení TK007 byl

léčen pouze jeden 17letý pacient s T-lymfoblastickým lymfomem dvěma infuzemi přípravku

Zalmoxis. U tohoto pacienta nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Jiné zvláštní populace

V klinickém hodnocení TK007 byla jednou infuzí přípravku Zalmoxis léčena pouze jedna 66letá žena.

U pacientky se neobjevily žádné nežádoucí účinky. U pacientů ve věku 65 let a více nebyly pro

používání přípravku Zalmoxis vyvozeny žádné důsledky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměrů přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Případy předávkování nejsou známy. V případě předávkování je zapotřebí pacienty pečlivě sledovat s

ohledem na výskyt známek a příznaků nežádoucích účinků a neprodleně zahájit vhodnou

symptomatickou léčbu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, ATC kód: dosud nepřidělen

Mechanismus účinku

Primární mechanismus účinku přípravku Zalmoxis je postaven na jeho schopnosti naroubovat a

stimulovat rekonstituci imunity.

Přípravek Zalmoxis se skládá z geneticky modifikovaných T-lymfocytů dárce, které exprimují HSV-

TK Mut 2 jako sebevražedný gen. To umožňuje selektivní zabíjení dělicích se buněk po podání

gancikloviru jako proléčiva (GCV), které se enzymaticky fosforyluje na aktivní trifosfátový analog

HSV-TK. Trifosfátový GCV kompetitivně inhibuje začleňování deoxyguanosin trifosfátu (dGTP) do

prodlužující se DNA, čímž zabíjí proliferující buňky.

Pokud se objeví GvHD, bude podán ganciklovir/valganciklovir. Aktivované, transdukované

T-lymfocyty, které způsobují GvHD, by měly přeměnit GCV na jeho toxickou formu a touto cestou

podstoupit apoptózu. Uvedená strategie umožňuje přímé zacílení těch T-lymfocytů, které spouští

odpověď GvHD.

Farmakodynamické účinky

V klinické studii TK007 obdrželo celkem 30 léčených pacientů první infuzi buněk přípravku Zalmoxis

ve střední době 43 dnů od data HSCT. Střední časový interval mezi první a následnými infuzemi

buněk přípravku Zalmoxis byl 30 dnů.

Pacienti s rekonstituovanou imunitou dosahovali počtu buněk CD3

≥ 100/μl ve střední době 77 dnů

po HSCT.

Při rekonstituci imunity obzvláště představuje přípravek Zalmoxis vysoký podíl lymfocytů v krevním

oběhu, zatímco v pozdějších časovým bodech podíl přípravku Zalmoxis progresivně klesá a

netransdukované lymfocyty expandují z prekurzorů odvozených z dárce. Za jeden rok od podání

přípravku Zalmoxis v repertoáru nově rekonstituovaných T-buněk dominují netransdukované buňky

dárcovského původu, které se vyznačují polyklonálním vzorcem srovnatelným se zdravými jedinci.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přípravek Zalmoxis byl vyhodnocován v klinické studii I./II. fáze (TK007) u dospělých pacientů s

hematologickými malignitami při vysokém riziku relapsu, kteří dostávali transplantaci kmenových

buněk od haploidentického dárce (tj. bez přizpůsobení lidského leukocytárního angitenu). Vysoce

rizikové hematologické malignity léčené přípravkem Zalmoxis zahrnovaly akutní myeloidní leukémii

(AML), sekundární AML, akutní lymfoblastickou leukémii, myelodysplastický syndrom a non-

Hodgkinův lymfom.

Léčebný plán zahrnoval podávání geneticky modifikovaných dárcovských T-lymfocytů (v rozsahu od

1 x 10

až 1 x 10

buněk/kg tělesné hmotnosti). Primárním cílem studie TK007 bylo vyhodnotit

incidenci a dobu do rekonstituce imunity definované počtem CD3+ ≥ 100/μl v krevním oběhu po dvou

po sobě následujících pozorováních a incidence GvHD a odpověď na ganciklovir. Kritéria pro

podávání infuzí přípravku Zalmoxis zahrnovala jak nedostatek imunitní rekonstituce, tak GvHd.

Z 30 pacientů, jimž byl podáván přípravek Zalmoxis, u 23 pacientů (77 %) došlo k imunitní

rekonstituci se střední dobou 31 dnů po první infuzi. U pacientů, kteří dosáhli imunitní rekonstituce,

byla hlášena mortalita bez relapsu (NRM) u 17 %, kdy 35 % těchto pacientů bylo bez známek

onemocnění po 5 letech a 34 % bylo naživu po 10 letech.

Výsledky analýz odpovídajících párů od celkem 36 pacientů léčených přípravkem Zalmoxis (22 z

klinického hodnocení TK007 a 14 z probíhající fáze III klinického hodnocení TK008) a 127

kontrolních pacientů ukázaly, že tímto přípravkem léčení pacienti, kteří přežili první 3 týdny po

transplantaci bez relapsu, měli lepší celkové přežití po jednom roce (OS) (40 % vs. 51 % (p = 0,03)) a

jednoletou NRM (42 % vs. 23 % (p = 0,04)). Žádný významný rozdíl nebyl zjištěn v přežití bez

známek leukémie a riziku relapsu.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Zalmoxis u jedné nebo více podskupin pediatrické populace za následující podmínky:

adjuvantní léčba při transplantaci hematopoetických buněk (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Tento léčivý přípravek byl registrován postupem tzv. podmíněného schválení. Znamená to, že jsou

očekávány další důkazy o jeho přínosech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto

léčivém přípravku a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Povaha a zamýšlené použití přípravku jsou takové, že se konvenční studie týkající se farmakokinetiky

včetně absorpce, distribuce, metabolismu a vylučování neprovádí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční studie z oblastí toxikologie, kancerogenity, mutagenity a reprodukční toxikologie nebyly

provedeny.

Neklinické bezpečnostní údaje získané ve dvou odlišných zvířecích modelech imunodeficience pro

reakci štěpu proti hostiteli nenaznačují zvláštní nebezpečí pro člověka, ale umožnily pouze velmi

omezené hodnocení bezpečnosti. Hodnocení onkologického potenciálu

in vitro

naznačuje, že je riziko

maligní transformace nízké.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Lidský albumin

Dimethylsulfoxid

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců, když je uchováván v kapalném dusíku.

Přípravek je zapotřebí podávat bezprostředně po rozmrazení. Doba uchovávání při použití by neměla

překročit 2 hodiny při pokojové teplotě (15–30 °C).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v kapalném dusíku.

6.5

Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci

Jedna samostatná léčebná dávka v 50–500ml ethylenvinylacetátovém kryovaku, uloženém v kovové

krabici.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Zalmoxis je léčivý přípravek specifický pro konkrétního pacienta. Totožnost pacienta se musí před

infuzí sladit se zásadními informacemi o jedinečném dárci.

Zalmoxis je získáván z dárcovských krevních buněk. Dárci jsou předběžně testováni a mají negativní

nález přenosných infekčních chorob, při manipulaci s přípravkem Zalmoxis je však přesto postupovat

opatrně (viz bod 4.4).

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované buňky. Při likvidaci nepoužitého léčivého

přípravku nebo odpadního materiálu je třeba postupovat podle místních předpisů pro biologickou

bezpečnost platných pro tyto přípravky.

Pracovní povrchy a materiál, které mohly přijít do kontaktu s přípravkem Zalmoxis se musí

dekontaminovat vhodným dezinfekčním činidlem.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MolMed S.p.A.

Via Olgettina 58

20132 Milano

Itálie

+39-02-212771

+39-02-21277220

e-mail: info@molmed.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/16/1121/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/454627/2016

EMEA/H/C/002801

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zalmoxis

Allogenní T-lymfocyty geneticky modifikované retrovirovým vektorem, který

kóduje zkrácenou formu receptoru pro humánní nervový růstový faktor

s nízkou afinitou (ΔLNGFR) a thymidinkinázuviru herpes simplex I (HSV-TK

Mut2)

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zalmoxis. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Zalmoxis

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Zalmoxis, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Zalmoxis a k čemu se používá?

Zalmoxis je léčivý přípravek používaný jako přídatná léčba u dospělých, kteří prodělali transplantaci

hematopoetických kmenových buněk (HSCT – transplantace buněk, ze kterých se mohou vyvinout

různé typy krevních buněk) od dárců s částečnou shodou (tzv. haploidentická transplantace). Přípravek

Zalmoxis se používá u pacientů, kteří podstoupili haploidentickou HSCT z důvodu závažného nádoru

krve, jako jsou některé leukémie a lymfomy. Před transplantací HSCT je pacientovi podána léčba

k odstranění stávajících buněk z kostní dřeně včetně nádorových buněk a imunitních buněk. Přípravek

Zalmoxis se podává s cílem obnovit imunitní systém pacienta po transplantaci.

Přípravek Zalmoxis je druh léčivého přípravku pro moderní terapie označovaný jako „přípravek pro

somatobuněčnou terapii“. Jedná se o druh léčivého přípravku obsahující buňky či tkáně, které byly

upraveny tak, aby je bylo možné použít k léčbě, diagnóze nebo prevenci onemocnění. Přípravek

Zalmoxis

EMA/454627/2016

strana 2/4

Zalmoxis obsahuje T-lymfocyty (typ bílých krvinek), které byly geneticky modifikovány

. Při výrobě

přípravku Zalmoxis se T-lymfocyty od dárce HSCT oddělí od ostatních buněk v transplantátu. Tyto T-

lymfocyty jsou poté geneticky upraveny zavedením „sebevražedného genu“.

Jelikož je počet pacientů, kteří podstupují haploidentickou HSCT, nízký, jedná se o zřídka se vyskytující

onemocnění a přípravek Zalmoxis byl dne 20. října 2003 označen jako léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění.

Jak se přípravek Zalmoxis používá?

Výdej přípravku Zalmoxis je vázán na lékařský předpis a je třeba, aby léčba probíhala pod dohledem

lékaře, který má zkušenosti s léčbou nádorů krve pomocí HSCT.

Přípravek Zalmoxis se připravuje k použití u konkrétního pacienta. Přípravek se podává 21 až 49 dnů

po transplantaci pouze v případech, kdy transplantace nevedla k obnovení imunitního systému

pacienta, a v případě, že u pacienta nedošlo k rozvoji reakce štěpu proti hostiteli (kdy transplantované

buňky napadají tělo).

Přípravek Zalmoxis se podává ve formě infuze (kapání) do žíly po dobu 20–60 minut jednou měsíčně

po dobu až 4 měsíců, dokud cirkulující T-lymfocyty nedosáhnou určité hladiny. Dávka přípravku

Zalmoxis závisí na tělesné hmotnosti pacienta.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Zalmoxis působí?

Pokud se přípravek Zalmoxis podává po transplantaci, pomáhá pacientovi vybudovat jeho imunitní

systém a tím ho chrání před infekcemi. Nicméně T-lymfocyty v přípravku Zalmoxis mohou v některých

případech napadnout pacientovo tělo, což způsobuje reakci štěpu proti hostiteli. T-lymfocyty

v přípravku Zalmoxis obsahují sebevražedný gen, čímž se stávají citlivými na léčivé přípravky

gancyklovir a valgancyklovir. Pokud se u pacienta vyvine reakce štěpu proti hostiteli, podá se

gancyklovir nebo valgancyklovir, který zabíjí T-lymfocyty se sebevražedným genem, čímž dojde

k vyléčení onemocnění a prevenci jeho dalšího rozvoje.

Jaké přínosy přípravku Zalmoxis byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Zalmoxis byl zkoumán v hlavní studii zahrnující 30 pacientů, kteří podstoupili haploidentickou

HSCT z důvodu závažného nádoru krve. V této studii nebyl přípravek Zalmoxis porovnáván s jinou

léčbou. Hlavním měřítkem účinnosti byla obnova imunitního systému stanovená na základě hladin T-

lymfocytů v krvi. U 77 % pacientů užívajících přípravek Zalmoxis (23 z 30) došlo k obnovení

imunitního systému. Reakce štěpu proti hostiteli se vyskytla u 10 pacientů, kterým byl posléze podán

gancyklovir nebo valgancyklovir, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Všech 10 pacientů se z reakce štěpu proti hostiteli zotavilo.

Data z hlavní studie byla rovněž kombinována s daty z druhé probíhající studie a míra přežití

u 37 pacientů léčených přípravkem Zalmoxis (23 z hlavní studie a 14 z probíhající studie) byla

porovnána s mírou přežití z databáze 140 pacientů, kteří v minulosti prodělali haploidentickou HSCT.

Procento přeživších pacientů po jednom roce dosahovalo 51 % ve skupině užívající přípravek Zalmoxis

ve srovnání s 34–40 % ve skupině, která přípravkem Zalmoxis nebyla léčena.

Allogenní T-lymfocyty jsou geneticky modifikovány retrovirovým vektorem, který kóduje zkrácenou formu receptoru pro

humánní nervový růstový faktor s nízkou afinitou (ΔLNGFR) a thymidinkinázu viru herpes simplex I (HSV-TK Mut2).

Zalmoxis

EMA/454627/2016

strana 3/4

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zalmoxis?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Zalmoxis (který může postihnout více než 1 osobu z 10)

je akutní reakce štěpu proti hostiteli (přičemž stav se rozvíjí přibližně během 100 dnů po

transplantaci). Při použití přípravku Zalmoxis může být tato reakce léčena gancyklovirem nebo

valgancyklovirem.

Přípravek Zalmoxis se nesmí používat u pacientů, u nichž došlo k obnovení imunitního systému.

Rovněž se nesmí používat u pacientů, u kterých již došlo k rozvoji reakce štěpu proti hostiteli

vyžadujícímu léčbu.

Úplný seznam omezení a nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Zalmoxis je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zalmoxis schválen?

Bylo prokázáno, že přípravek Zalmoxis pomáhá obnovit imunitní systém pacientů, kteří podstoupili

haploidentickou HSCT z důvodu závažného nádoru krve. Tito pacienti mají omezené možnosti léčby a

špatnou prognózu. Profil bezpečnosti přípravku Zalmoxis se považuje za přijatelný. Hlavním rizikem je

reakce štěpu proti hostiteli, již lze úspěšně léčit gancyklovirem nebo valgancyklovirem, které zabíjejí T-

lymfocyty v přípravku Zalmoxis.

Ačkoli jsou k určení rozsahu přínosu zapotřebí další data, Výbor agentury pro léčivé přípravky pro

humánní použití (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Zalmoxis převyšují jeho rizika, a proto

doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Přípravku Zalmoxis bylo uděleno „podmíněné schválení“. Znamená to, že se očekávají další poznatky

o tomto léčivém přípravku požadované od výrobce. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně

vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Zalmoxis nebyly dosud předloženy?

Jelikož bylo přípravku Zalmoxis uděleno podmíněné schválení, společnost, která přípravek Zalmoxis

dodává na trh, předloží výsledky probíhající studie u pacientů s vysoce rizikovou akutní leukémií. Tato

studie porovná haploidentickou HSCT s následnou léčbou přípravkem Zalmoxis, haploidentickou HSCT

obsahující T-lymfocyty s následnou léčbou cyklofosfamidem (léčivý přípravek k prevenci reakce štěpu

proti hostiteli) a haploidentickou HSCT bez T-lymfocytů.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zalmoxis?

Společnost, která přípravek Zalmoxis dodává na trh, poskytne vzdělávací materiály pro zdravotnické

pracovníky s podrobnými informacemi o rizicích, včetně reakce štěpu proti hostiteli, a o správném

používání tohoto přípravku. Společnost bude také prostřednictvím registru shromažďovat údaje od

všech pacientů léčených přípravkem Zalmoxis a sledovat jejich pokrok v léčbě s ohledem na zkoumání

dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Zalmoxis, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Zalmoxis

EMA/454627/2016

strana 4/4

Další informace o přípravku Zalmoxis

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zalmoxis je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Zalmoxis naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Zalmoxis vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace