ZAHRON COMBI 20MG/10MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Adamed Pharma S.A., Czosnów
ATC kód:
C10BX09
INN (Mezinárodní Name):
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
20MG/10MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 90; 60; 56; 30; 28; 14; 100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A AMLODIPIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 902/16-C
Datum autorizace:
2020-12-04

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls254732/2020

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Zahron Combi 10 mg/5 mg tvrdé tobolky

Zahron Combi 10 mg/10 mg tvrdé tobolky

Zahron Combi 20 mg/5 mg tvrdé tobolky

Zahron Combi 20 mg/10 mg tvrdé tobolky

rosuvastatinum/amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Zahron Combi a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zahron Combi užívat

3. Jak se přípravek Zahron Combi užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Zahron Combi uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ZAHRON COMBI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zahron Combi obsahuje dvě léčivé látky – rosuvastatin a amlodipin.

Přípravek Zahron Combi je indikován u dospělých k léčbě zvýšeného krevního tlaku a současně i vysoké

hladiny cholesterolu, pokud změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita nevedly k normalizaci hladiny

cholesterolu, a/nebo k prevenci kardiovaskulárních příhod, pokud máte další faktory, které zvyšují riziko,

že vás postihne srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo s tím související zdravotní problémy.

Přípravek Zahron Combi je indikován u pacientů, kteří již užívají v těchto dávkách rosuvastatin i amlodipin.

Místo toho, abyste užíval(a) rosuvastatin a amlodipin jako samostatné tablety, budete dostávat jednu

tabletu přípravku Zahron Combi, která obsahuje obě složky ve stejných dávkách.

S vaší dietou na snížení cholesterolu a cvičením, musíte pokračovat, i když užíváte přípravek Zahron

Combi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZAHRON COMBI UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zahron Combi

pokud jste alergický(á) na rosuvastatin, amlodipin, na jakékoli jiné antagonisty vápníku nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Zahron Combi,

přestaňte ihned přípravek Zahron Combi užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku

mají v průběhu léčby přípravkem Zahron Combi používat vhodnou antikoncepci.

pokud máte poruchu funkce jater

pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin

pokud máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů

pokud užíváte lék zvaný cyklosporin (užívaný například po transplantaci orgánů)

pokud máte výrazně nízký krevní tlak (závažná hypotenze)

pokud máte zúžení aortální srdeční chlopně (stenóza aorty) nebo se u vás vyvinul tzv. kardiogenní

(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)

pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zahron Combi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud máte poruchu funkce ledvin

pokud máte poruchu funkce jater

pokud jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt svalových

problémů u vás nebo ve vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny

cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště

pokud se necítíte dobře nebo máte zvýšenou teplotu. Informujte lékaře nebo lékárníka i v případě, že

svalová slabost je trvalá.

pokud opakovaně pijete velká množství alkoholu

pokud máte poruchu funkce štítné žlázy

pokud užíváte další léky, nazývané fibráty, ke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte prosím tuto

příbalovou informaci pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.

pokud užíváte léky k léčbě infekce HIV, např. ritonavir s lopinavirem a/nebo atazanavirem, čtěte

prosím "Další léčivé přípravky a přípravek Zahron Combi".

pokud užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou

(k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové a

přípravku Zahron Combi může vést k závažným svalovým obtížím (rabdomyolýza), čtěte, prosím,

"Další léčivé přípravky a přípravek Zahron Combi".

pokud máte závažné respirační selhání

pokud jste nedávno měl(a) srdeční infarkt

pokud trpíte srdečním selháním

pokud máte závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

pokud jste starší pacient

pokud jste asijského původu – to jest Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec a Ind. Váš lékař

musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Zahron Combi, která bude pro vás vhodná.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit funkci jater. To lze prokázat jednoduchým vyšetřením, které

zjistí zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař obvykle provádět toto vyšetření

krve (vyšetření funkce jater) před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Zahron Combi.

V průběhu léčby tímto přípravkem bude lékař bedlivě sledovat, zda máte diabetes mellitus (cukrovka)

nebo zda u vás existuje riziko rozvoje diabetu. Pravděpodobnost rizika rozvoje diabetu je u pacientů, kteří

mají vysokou hladinu cukru a tuků v krvi, mají nadváhu a mají vysoký krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek Zahron Combi se nesmí používat u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Zahron Combi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Zahron Combi může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

warfarin nebo klopidogrel (nebo jakýkoli jiný lék používaný k ředění krve)

fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky používané ke snížení hladiny cholesterolu (např.

ezetimib)

léky k léčbě poruch trávení (používané k neutralizaci kyselin v žaludku)

perorální kontracepci (pilulky)

hormonální náhradní léčbu

ritonavir s lopinavirem a/nebo atazanavirem, indinavirem, nelfinavirem (používané k léčbě infekce HIV

– prosím viz "Upozornění a opatření")

ketokonazol, itrakonazol (léky k léčbě plísní)

rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

verapamil, diltiazem (léky k léčbě onemocnění srdce)

dantrolen (infuze k léčbě závažných odchylek tělesné teploty)

temsirolimus nebo jiné léky proti rakovině (chemoterapie)

everolimus,

takrolimus,

cyklosporin

nebo

jiné

léky

(používané

k ovlivnění

imunitní

odpovědi

organismu, umožňující vašemu tělu přijmout transplantovaný orgán)

simvastatin (používaný ke snížení hladiny cholesterolu)

regorafenib (užívá se k léčbě nádorů)

kterýkoli z následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo

infekčního zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz Upozornění a opatření): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,

glekaprevir, pibrentasvir.

Pokud potřebujete k léčení bakteriální infekce užívat perorálně (ústy) kyselinu fusidovou, musíte dočasně

přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem

Zahron Combi znovu pokračovat. Užívání přípravku Zahron Combi s kyselinou fusidovou může vzácně vést

svalové

slabosti,

bolesti

nebo

citlivosti

svalů

(příznaky

tzv.

rabdomyolýzy).

Více

informací

rabdomyolýze viz bod 4.

Přípravek Zahron Combi snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na

snížení vysokého krevního tlaku.

Přípravek Zahron Combi s jídlem a pitím

Přípravek Zahron Combi můžete užívat spolu s jídlem nebo mimo jídlo.

Pacientům užívajícím přípravek

Zahron Combi se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a

grapefruitu. To proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva a mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v

krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Zahron Combi na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Zahron Combi, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby

přípravkem Zahron Combi, vysaďte okamžitě tento přípravek, jakmile to zjistíte, a informujte svého lékaře.

Ženy v plodném věku mají používat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Zahron Combi.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zahron Combi může ovlivnit vaše schopnosti řídit a obsluhovat stroje. U některých lidí se může

v průběhu léčby přípravkem Zahron Combi objevit závrať. Pokud po užití tobolek cítíte nevolnost, závrať,

únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v každé tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZAHRON COMBI UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka denně.

Svůj lék můžete užívat před jídlem nebo po jídle a pití. Užívejte svůj lék každý den ve stejnou dobu a zapijte

jej vodou. Tobolka se nemá žvýkat. Neužívejte přípravek Zahron Combi s grapefruitovou šťávou.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Zahron Combi se nesmí používat u dětí a dospívajících.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou velmi důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo

žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Zahron Combi tak, aby byla dávka pro vás optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zahron Combi, než jste měl(a)

Informujte se u svého lékaře nebo v nejbližší nemocnici. Při užití většího množství tobolek vám může krevní

tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete pocítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při

velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou, vlhkou kůži a můžete ztratit vědomí.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice nebo jste léčeni pro jiné onemocnění, informujte zdravotnické

pracovníky, že užíváte přípravek Zahron Combi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zahron Combi

Neznepokojujte se. Pokud zapomenete tobolku užít, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v

obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste vynechanou tobolku nahradil(a).

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zahron Combi

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Hladiny cholesterolu se mohou po

přerušení léčby přípravkem Zahron Combi opět zvýšit. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud tuto léčbu

ukončíte dříve, než je doporučeno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Přestaňte užívat Zahron Combi a vyhledejte lékařskou pomoc, jakmile zaznamenáte některý z

následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků:

náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním

otok očních víček, obličeje nebo rtů

otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním a/nebo polykáním

závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,

výrazné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom)

nebo další alergické reakce

srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep

zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázené celkovým výrazným

pocitem nemoci

onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní buňky)

přetržení svalu

Přestaňte také užívat přípravek Zahron Combi a ihned informujte svého lékaře, pokud budete

pociťovat křeče ve svalech a bolest svalů, které trvají déle, než byste očekával(a). Podobně jako u jiných

statinů, velmi malá část lidí pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou rozvinout

do svalového poškození (rabdomyolýza). Tento stav může ohrozit i život postiženého.

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li obtěžující anebo pokud trvají déle než jeden

týden, musíte se poradit se svým lékařem.

Rosuvastatin

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

bolest hlavy

bolest břicha

zácpa

pocit nemoci

bolest svalů

pocit slabosti

závratě

malé zvýšení hladin bílkoviny v moči – k normalizaci dochází obvykle samo, bez nutnosti přerušit léčbu

tobolkami přípravku Zahron Combi

cukrovka (diabetes mellitus). Pravděpodobnost je vyšší, pokud máte vysokou hladinu cukru a tuků v

krvi, máte nadváhu a vysoký krevní tlak. V průběhu léčby vás lékař bude sledovat.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

vyrážka, svědění kůže, kopřivka a další kožní reakce

zvýšení hladin bílkoviny v moči – k normalizaci dochází obvykle samo, bez nutnosti přerušit léčbu

tobolkami přípravku Zahron Combi (pouze dávky 5-20 mg).

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

závažná alergická reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s

polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vyvýšenými pupínky)

Pokud se domníváte, že máte alergickou reakci, přestaňte užívat přípravek Zahron Combi a

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

poškození svalů u dospělých – jako preventivní opatření, přestaňte užívat přípravek Zahron Combi

a okamžitě informujte lékaře, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, které trvají

déle, než jste očekával(a)

silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní)

zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi

snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení nebo krevních podlitin (trombocytopenie)

onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní buňky)

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

zánět jater (hepatitida)

stopy krve v moči

poškození nervů nohou a rukou (jako pocit necitlivosti)

bolest kloubů

ztráta paměti

gynekomastie (zvětšování prsů u mužů)

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

průjem (řídká stolice)

Stevens-Johnsonův syndrom (závažné puchýřnaté onemocnění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů)

kašel

dušnost

edémy (otoky)

poruchy spánku včetně nespavosti nočních můr

sexuální dysfunkce

deprese

poruchy dýchání, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky

poškození šlach

poškození nervů, která mohou způsobit slabost, brnění nebo necitlivost

Amlodipin

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

otoky (zadržování tekutin)

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

bolest hlavy, závratě, ospalost (obzvláště na začátku léčby)

palpitace (uvědomění si vlastního srdečního rytmu), návaly horka

bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea)

otoky kotníků (edémy), únava

průjem nebo zácpa

poruchy trávení

svalové křeče

pocit slabosti

poruchy zraku, dvojité vidění

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích

účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

změny nálad, úzkost, deprese, nespavost

třes, poruchy chuti, mdloby, slabost

pocity necitlivosti nebo brnění končetin; necitlivost bolesti

zvonění v uších

nízký krevní tlak

kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida)

sucho v ústech, zvracení (nevolnost)

ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže

porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení

neschopnost dosáhnout erekce; nepříjemné pocity v prsou nebo zvětšení prsů u mužů

abnormální srdeční tep

dušnost

kašel

vyrážka, svědění, kopřivka

bolest, bolest na hrudi, pocit nemoci

bolest kloubů nebo svalů, bolest zad

zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

zmatenost

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, které může mít za následek neobvyklou

tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení

nadbytek cukru v krvi (hyperglykemie)

poruchy nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost

otok dásní

nadmutí břicha (gastritida)

porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů,

což může ovlivnit výsledky některých krevních testů

zvýšení svalového napětí

zánět krevních cév, často s kožní vyrážkou

citlivost na světlo

porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchy hybnosti

srdeční záchvat (infarkt)

alergická reakce

silná bolest břicha (zánět slinivky břišní)

těžké kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zrudnutí kůže celého těla, silného

svědění, puchýřovatění, olupování a zduření kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom), nebo

dalších alergických reakcí

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ROSUDAPIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "EXP".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zahron Combi obsahuje

Léčivými látkami jsou rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) a amlodipinum (jako amlodipini

besilas).

10 mg/5 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas)

10 mg/10 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas)

20 mg/5 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas)

20 mg/10 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a

amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky:

kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulóza, krospovidon typ A, natrium-stearyl-fumarát

Tobolka:

želatina, oxid titaničitý (E 171)

Červený inkoust:

šelak (E 940), propylenglykol (E 1520), koncentrovaný roztok amoniaku (E 527), červený oxid železitý (E

172), hydroxid draselný (E 525)

Zelený inkoust:

šelak (E 940), oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak indigokarmínu (E 132), žlutý oxid železitý (E 172),

koncentrovaný roztok amoniaku (E 527), propylenglykol (E 1520)

Jak přípravek Zahron Combi vypadá a co obsahuje toto balení

10 mg/5 mg: tvrdé želatinové tobolky velikosti 1 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml 5

mg“ a s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 10 mg“.

10 mg/10 mg: tvrdé želatinové tobolky velikosti 00 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml

10 mg“ a červenou linkou a s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 10 mg“.

20 mg/5 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 00 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml

5 mg“ a s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 20 mg“ a zelenou linkou.

20 mg/10 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 00 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml

10 m“ a červenou linkou a s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 20 mg“ a zelenou

linkou.

Přípravek Zahron Combi je dostupný v blistrech obsahujících 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 tvrdých

tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów

Polsko

Výrobce

Adamed Pharma S.A.

Marszałka J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

Polsko

Adamed Pharma S.A.

Szkolna 33

95-054 Ksawerów

Polsko

BELUPO pharmaceuticals and cosmetics Inc.

Croatia only:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Polsko:

Zahron Combi

Bulharsko:

Росукард Комби 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/5 mg, 20 mg/10 mg твърди

капсули

Chorvatsko:

Rosix-Am

Česká republika:

Zahron Combi

Německo:

Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 10 mg/5 mg Hartkapseln

Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 10 mg/10 mg Hartkapseln

Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 20 mg/5 mg Hartkapseln

Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 20 mg/10 mg Hartkapseln

Řecko:

Zahron Combi

Itálie:

Rozamlad

Slovensko:

Zahron Combi 10mg/5mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/5 mg, 20 mg/10 mg

Portugalsko:

Asutam

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 3. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls254732/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zahron Combi 10 mg/5 mg tvrdé tobolky

Zahron Combi 10 mg/10 mg tvrdé tobolky

Zahron Combi 20 mg/5 mg tvrdé tobolky

Zahron Combi 20 mg/10 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

10 mg/5 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a amlodipinum 5

mg (jako amlodipini besilas).

10 mg/10 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a amlodipinum

10 mg (jako amlodipini besilas).

20 mg/5 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a amlodipinum 5

mg (jako amlodipini besilas).

20 mg/10 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a amlodipinum

10 mg (jako amlodipini besilas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

10 mg/5 mg: tvrdé želatinové tobolky velikosti 1 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml 5 mg“ a s

bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 10 mg“.

10 mg/10 mg: tvrdé želatinové tobolky velikosti 00 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml 10 mg“

a červenou linkou a s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 10 mg“.

20 mg/5 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 00 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml 5 mg“ a

s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 20 mg“ a zelenou linkou.

20 mg/10 mg: tvrdá želatinová tobolka velikosti 00 s bílým neprůhledným tělem s červeným potiskem „Aml 10 mg“

a červenou linkou a s bílým neprůhledným víčkem se zeleným potiskem „Rsv 20 mg“ a zelenou linkou.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek Zahron Combi je indikován k substituční terapii u těch pacientů s hypertenzí, kteří jsou adekvátně

kontrolováni současným podáváním rosuvastatinu a amlodipinu ve stejné dávce, jaká je obsažena v kombinaci.

Tento léčivý přípravek je indikován k léčbě hypertenze u dospělých pacientů s vysokým odhadovaným rizikem

první kardiovaskulární příhody (pro prevenci závažných kardiovaskulárních příhod), jako přídatná léčba ke korekci

jiných rizikových faktorů nebo mají současně jeden z následujících stavů:

primární hypercholesterolemie (typ IIa včetně heterozygotní familiární hypercholesterolemie) nebo smíšená

dyslipidemie (typ IIb), jako doplněk k dietním opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a další

nefarmakologickou léčbu (např. tělesnou aktivitu, snížení tělesné hmotnosti) není uspokojivá.

homozygotní familiární hypercholesterolemie, jako doplněk diety a jiné hypolipidemické léčby (např. LDL

aferéza), nebo pokud se tyto nedoporučují.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před zahájením léčby je třeba pacienta nastavit na standardní dietu na snížení cholesterolu, která má pokračovat

i v průběhu léčby.

Doporučená dávka přípravku Zahron Combi je jedna tableta denně.

Kombinace s fixní dávkou není vhodná pro počáteční léčbu.

Před přechodem na přípravek Zahron Combi mají být pacienti kontrolováni na stabilních dávkách jednotlivých

složek užívaných ve stejnou dobu. Dávka přípravku Zahron Combi má být stanovena na základě dávek jednotlivých

složek obsažených v kombinaci v době změny přípravku.

V případě potřeby úpravy dávky léčivých látek obsažených v kombinovaném přípravku z jakékoli příčiny (např.

nově diagnostikovaná komorbidita, změna stavu pacienta nebo z důvodu lékové interakce) je třeba pacienty pro

novou titraci dávek převést na monokomponentní přípravky.

U hypertenzních pacientů se amlodipin podává v kombinaci s tiazidovými diuretiky, alfablokátory, betablokátory

nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu.

V případě současného podávání s tiazidovými diuretiky, betablokátory a inhibitory angiotensin konvertujícího

enzymu není nutno dávkování amlodipinu nijak upravovat.

Starší pacienti

Není potřeba upravovat dávkování.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je používání přípravku Zahron Combi kontraindikováno pro všechny

dávky (viz body 4.3 a 5.2).

Amlodipin není dialýzovatelný. Amlodipin má být podáván se zvláštní opatrností u pacientů podstupujících dialýzu

(viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nebylo stanoveno doporučené dávkovací schéma

amlodipinu. Farmakokinetika amlodipinu nebyla u pacientů s těžkou poruchou funkce jater studována.

U pacientů s Child-Pugh skóre 7 a nižším nebylo zaznamenáno žádné zvýšení systémové expozice rosuvastatinu.

Toto zvýšení však bylo pozorováno u pacientů s Child-Pugh skóre 8 a 9 (viz bod 5.2). U těchto pacientů je třeba

posoudit funkci ledvin (viz bod 4.4). Nejsou zkušenosti s podáváním rosuvastatinu pacientům s Child-Pugh skóre

vyšším než 9. Přípravek Zahron Combi je kontraindikován u pacientů s aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3).

Etnické rozdíly

U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu (viz bod 5.2).

Genetický polymorfismus

Specifické typy geneticky podmíněného polymorfismu mohou podmiňovat vyšší expozici rosuvastatinu (viz bod

5.2). U pacientů s takovými známými typy polymorfismu se doporučuje podávat nižší denní dávku rosuvastatinu.

Souběžná léčba

Rosuvastatin je substrátem pro různé transportní proteiny (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie (včetně

rabdomyolýzy) se zvyšuje, pokud je rosuvastatin podáván současně s některými léčivými přípravky, které zvyšují

plazmatické koncentrace rosuvastatinu v důsledku interakce s těmito transportními proteiny (např. cyklosporin a

některé proteázové inhibitory včetně kombinací ritonavir a atazanavir, lopinavir a/nebo tipranavir; viz body 4.4 a

4.5). Pokud je to možné, je třeba zvážit alternativní možnosti léčby a pokud to není možné, pak uvažovat o

dočasném přerušení léčby rosuvastatinem. V případech, kdy je současná léčba těmito přípravky s rosuvastatinem

nevyhnutelná, je třeba pečlivě zvážit poměr prospěchu a rizika současné léčby a úpravu dávkování rosuvastatinu

(viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost podávání rosuvastatinu/amlodipinu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla

stanovena. Přípravek Zahron Combi se nedoporučuje u pacientů ve věku do 18 let používat.

Způsob podání

Tobolky přípravku Zahron Combi se užívají kdykoliv během dne a mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla. Mají

se spolknout a zapít tekutinou a nemají se žvýkat.

4.3. Kontraindikace

Související se složkou rosuvastatin:

Aktivní onemocnění jater, včetně přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace sérových transamináz

a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy (ULN)

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min)

Myopatie

Současná léčba cyklosporinem

Těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření

Hypersenzitivita na rosuvastatin

Související se složkou amlodipin:

Závažná hypotenze

Šok (včetně kardiogenního šoku)

Obstrukce levokomorového odtoku (např. aortální stenóza vysokého stupně)

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu

Hypersenzitivita na amlodipin a na dihydropyridinové deriváty

Související s přípravkem Zahron Combi:

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na ledviny

U pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin ve vyšších dávkách, zvláště 40 mg, byla při vyšetření moči

diagnostickými proužky zjištěna přechodná nebo intermitentní proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl

ve většině případů přechodného charakteru a nevedl k akutnímu či progresivnímu onemocnění ledvin (viz bod 4.8).

Četnost hlášení závažných renálních příhod byla vyšší u dávky 40 mg.

Účinky na kosterní sval

Při podávání rosuvastatinu ve všech dávkách, zvláště pak v dávkách >20 mg, byly hlášeny nežádoucí účinky na

kosterní sval, např. myalgie, myopatie a vzácně rabdomyolýza. Velmi vzácně byl hlášen výskyt rabdomyolýzy při

užívání ezetimibu v kombinaci s inhibitory HMG-CoA reduktázy. Není možné vyloučit farmakodynamickou interakci

a opatrnosti je třeba při současném použití (viz bod 4.5).

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení hodnot

CK, které mohou zkreslit interpretaci výsledků. Pokud jsou hodnoty CK na počátku významně zvýšené (>5x ULN),

je třeba kontrolu v průběhu 5-7 dní opakovat. Jestliže opakované měření potvrdí CK >5x ULN, léčba se nemá

zahajovat.

Před léčbou

Přípravek Zahron Combi, podobně jako jiné přípravky obsahující inhibitory HMG-CoA reduktázy, je třeba kvůli

rosuvastatinové složce předepisovat s opatrností pacientům s predispozicí k myopatii / rabdomyolýze, např.

pacientům s:

poruchu funkce ledvin

hypotyreózou

osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch

předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo

fibrátů

nadměrným požíváním alkoholu

věku nad 70 let

stavy, při kterých může dojít ke zvýšení plazmatických hladin (viz body 4.2, 4.5 a 5.2)

současném používání fibrátů

U těchto pacientů se má riziko léčby zvážit v porovnání s jejím možným přínosem a doporučuje se jejich klinické

monitorování. Jestliže jsou hodnoty CK na počátku významně zvýšené (>5x ULN), léčba se nemá zahajovat.

V průběhu léčby

Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů nebo svalovou slabost a křeče, zvláště

pokud jsou spojeny se zvýšenou teplotou a nevolností. U těchto pacientů je třeba stanovit hladinu kreatinkinázy.

Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny kreatinkinázy (>5x ULN), anebo jsou svalové příznaky závažné,

případně působí problémy během dne (i když jsou hodnoty CK ≤5x ULN), je třeba léčbu přerušit. Po odeznění

příznaků a po úpravě hodnot CK k normálu je třeba zvážit opětovné zahájení léčby rosuvastatinem, nebo

alternativním inhibitorem HMG-CoA reduktázy v nejnižší dávce a bedlivě pacienta sledovat. U asymptomatických

pacientů není nutné hladiny CK pravidelně sledovat. Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie

(IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby některými statiny včetně rosuvastatinu byl hlášen velmi vzácně. Klinicky

je IMNM charakterizována perzistentní proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které

přetrvává navzdory přerušení léčby statiny.

V klinických studiích rosuvastatinu na malém počtu pacientů nebylo v kombinaci s jinou léčbou prokázáno zvýšení

nežádoucích účinků na kosterní sval. U pacientů, kteří užívali jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy spolu s deriváty

kyseliny fibrové včetně gemfibrozilu, s cyklosporinem, kyselinou nikotinovou, azolovými antimykotiky, inhibitory

proteáz a makrolidovými antibiotiky byl pozorován zvýšený výskyt myositidy a myopatií. Gemfibrozil zvyšuje riziko

myopatie, jestliže se podává současně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se nedoporučuje

kombinace přípravku Zahron Combi a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin lipidů současným podáváním

přípravku Zahron Combi a fibrátů nebo niacinu má převýšit potenciální riziko těchto kombinací (viz body 4.5 a 4.8).

Přípravek Zahron Combi se nesmí podávat současně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou anebo během 7

dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny fusidové

považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem. Byly hlášeny případy

rabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu fusidovou a statiny (viz bod 4.5).

Pacienty je třeba poučit, aby ihned vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví jakékoli příznaky svalové

slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při léčbě

závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání přípravku Zahron Combi a kyseliny

fusidové pod bedlivým lékařským dohledem.

Přípravek Zahron Combi se nesmí podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s podezřením na

myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může predisponovat ke vzniku renálního selhání v důsledku

rabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinní a

elektrolytové poruchy a nekontrolované křeče).

Účinky na játra

Podobně jako u jiných přípravků obsahujících inhibitory HMG-CoA reduktázy je třeba při podávání přípravku

Zahron Combi věnovat zvýšenou pozornost pacientům, kteří konzumují nadměrná množství alkoholu a/nebo mají

v anamnéze onemocnění jater.

Před začátkem a tři měsíce po nasazení léčby rosuvastatinem se doporučuje provést jaterní testy. Léčba

přípravkem Zahron Combi se má přerušit nebo se má dávka přípravku Zahron Combi snížit, pokud hladina

sérových transamináz dosáhne trojnásobku normální hodnoty.

U pacientů se sekundární hypercholesterolemií způsobenou hypothyreoidismem nebo nefrotickým syndromem, je

třeba před zahájením léčby přípravkem Zahron Combi vyléčit základní onemocnění.

Poločas eliminace amlodipinu je prodloužený a hodnoty AUC jsou u pacientů s poruchou funkce jater vyšší;

dávkovací schéma u těchto pacientů nebylo stanoveno. V těchto případech je třeba začít léčbu amlodipinem s

nejnižší doporučenou dávkou, a je třeba opatrnosti při zahájení léčby i v případě zvyšování dávky. U pacientů s

těžkou poruchou funkce jater může být nutné dávku titrovat pomalu a pacienty bedlivě sledovat.

Etnické rozdíly

Výsledky farmakokinetických studií ukazují zvýšenou systémovou expozici u asijské populace ve srovnání s

příslušníky bílé (kavkazské) rasy (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Proteázové inhibitory

U subjektů, kterým byl podáván rosuvastatin současně s různými proteázovými inhibitory v kombinaci s ritonavirem,

byla pozorována zvýšená systémová expozice rosuvastatinu. Vždy je třeba vážit mezi prospěchem léčby

rosuvastatinem na snížení hladiny lipidů u HIV pacientů, při podávání proteázových inhibitorů, a rizikem zvýšení

plazmatických koncentrací rosuvastatinu, pokud se rozhoduje o zahájení léčby a o zvyšování dávek rosuvastatinu

u pacientů léčených proteázovými inhibitory. Současné podávání s proteázovými inhibitory se nedoporučuje, pokud

nedojde k úpravě dávky rosuvastatinu (viz body 4.2 a 4.5).

Intersticiální plicní onemocnění

Ve výjimečných případech byly u některých statinů, zvláště při dlouhodobé léčbě, hlášeny případy intersticiálního

plicního onemocnění (viz bod 4.8). Příznaky mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení celkového

zdravotního stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a horečku). Pokud existuje u pacienta podezření na intersticiální

plicní onemocnění, je třeba léčbu statinem přerušit.

Diabetes mellitus

Některé výsledky naznačují, že skupina statinů zvyšuje hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s vysokým

rizikem onemocnění diabetem mohou v případech vhodné antidiabetické péče vyvolávat hyperglykemii. Riziko

však převažuje snížení vaskulárního rizika statiny, a proto nemá být důvodem k přerušení léčby statiny. Rizikoví

pacienti (hladina glukózy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, zvýšené triglyceridy, hypertenze) mají být

klinicky i biochemicky podle národních doporučení sledováni.

Ve studii JUPITER byla celková četnost hlášení onemocnění diabetem 2,8 % ve skupině na rosuvastatinu a 2,3 %

ve skupině na placebu, většinou u pacientů s hladinou glukózy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Hypertenzní krize

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Pacienti se srdečním selháním

Pacienti se srdečním selháním musí být vzhledem k amlodipinové složce léčeni s opatrností. V dlouhodobé

placebem kontrolované studii u pacientů se závažným srdečním selháním (NYHA třídy III a IV) byla u pacientů

léčených amlodipinem hlášena vyšší incidence plicního edému než u pacientů užívajících placebo (viz bod 5.1).

Blokátory kalciových kanálů, včetně amlodipinu, musí být s opatrností podávány pacientům s městnavým srdečním

selháním z důvodu zvýšeného rizika dalších kardiovaskulárních příhod a mortality.

Použití při selhání ledvin

U těchto pacientů lze použít amlodipin v běžných dávkách. Změny plazmatických koncentrací amlodipinu nekorelují

se stupněm poruchy funkce ledvin. Amlodipin není dialýzovatelný.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je podávání přípravku Zahron Combi vzhledem k rosuvastatinové

složce kontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a 5.2).

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v každé tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Související se složkou rosuvastatin

Vliv současně podávaných léčivých přípravků na rosuvastatin

Inhibitory transportních proteinů

Rosuvastatin je substrátem některých transportních proteinů včetně absorpčního proteinu jater OATP1B1 a

efluxního transportéru BCRP. Současné podávání rosuvastatinu s léčivými přípravky, které inhibují tyto

transportní proteiny, může vést k zvýšení plazmatických koncentrací rosuvastatinu a zvýšení rizika myopatie (viz

body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka 1).

Cyklosporin

Současné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení AUC rosuvastatinu ve

srovnání se zdravými dobrovolníky (viz Tabulka 1). Rosuvastatin je kontraindikován u pacientů léčených

cyklosporinem (viz bod 4.3). Současné podávání nemělo vliv na plazmatické koncentrace cyklosporinu.

Proteázové inhibitory

Současné užívání rosuvastatinu a proteázového inhibitoru může značně zvýšit expozici rosuvastatinu, i když

přesný mechanismus interakce není známý (viz Tabulka 1). Ve farmakokinetické studii na zdravých

dobrovolnících bylo současné užívání 10 mg rosuvastatinu a kombinovaného přípravku dvou proteázových

inhibitorů (300 mg atazanaviru / 100 mg ritonaviru) spojeno s 3násobným, resp. s 7násobným zvýšením AUC a

rosuvastatinu v rovnovážném stavu. Současné podávání rosuvastatinu a některých kombinací proteázových

inhibitorů je možné pouze po pečlivém zvážení úpravy dávky rosuvastatinu na základě očekávaného zvýšení

expozice rosuvastatinu (viz body 4.2, 4.4 a 4.5 Tabulka 1).

Gemfibrozil a další přípravky na snížení hladiny lipidů

Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo k 2násobným hodnotám C

a AUC rosuvastatinu (viz

bod 4.4).

Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty a dávky

niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů (≥1 g/den), zvyšují riziko myopatie při podávání

současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, i když se podávají

samostatně.

Ezetimib

Současné užívání rosuvastatinu 10 mg a ezetimibu 10 mg vedlo k 1,2násobnému zvýšení AUC rosuvastatinu u

pacientů s hypercholesterolemií (Tabulka 1). Nelze nicméně, pokud se týká nežádoucích účinků, vyloučit

farmakodynamické interakce mezi přípravkem Zahron Combi a ezetimibem (viz bod 4.4).

Antacida

Současné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého

vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento vliv byl slabší, pokud se antacidum

podalo 2 hodiny po podání přípravku Zahron Combi. Klinický význam této interakce se nezkoumal.

Erythromycin

Současné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo k 20% snížení AUC a 30% snížení hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva vyvolané erythromycinem.

Enzymy cytochromu P450

Výsledky in vitro a in vivo studií ukázaly, že rosuvastatin není ani inhibitorem, ani induktorem izoenzymů

cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem těchto izoenzymů.

Proto se interakce na podkladě metabolismu zprostředkovaného cytochromem P450 neočekávají. Mezi

rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a

CYP3A4) nebyly pozorovány klinicky významné interakce.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulku 1)

Pokud je nutné podávat rosuvastatin s jinými přípravky zvyšujícími expozici rosuvastatinu současně, dávky

rosuvastatinu musí být upraveny. Maximální denní dávka rosuvastatinu se upraví tak, aby očekávaná expozice

rosuvastatinu nepřekročila expozici při podávání denní dávky rosuvastatinu 40 mg podávaného bez

interagujících léčivých přípravků, například rosuvastatin v dávce 20 mg s gemfibrozilem (1,9násobné zvýšení) a

rosuvastatin v dávce 10 mg v kombinaci s ritonavirem / atazanavirem (3,1násobné zvýšení).

Tabulka 1.

Vliv současně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinem (AUC; v pořadí se snižující se velikosti)

z publikovaných klinických studií

Dávkový režim interagujícího léčiva

Dávkový režim

rosuvastatinu

Změna AUC

rosuvastatinu *

Cyklosporin 75 mg BID až 200 mg BID, 6 měsíců

10 mg OD, 10 dnů

7,1násobné

Regorafenib 160 mg OD, 14 dnů

5 mg jednorázově

3,8násobný

Atazanavir 300 mg/ ritonavir 100 mg OD, 8 dnů

Simeprevir 150 mg OD, 7 dnů

10 mg, jednorázově

20 mg OD, 7 dnů

3,1násobné

2,8násobné

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg jednorázově

2,7násobný

Ombitasvir 25 mg/Paritaprevir 150 mg/Ritonavir 100

mg OD/Dasabuvir 400 mg BID, 14 dnů

5 mg jednorázově

2,6násobný

Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50 mg OD, 11 dnů

10 mg jednorázově

2,3násobný

Glekaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg OD, 7 dnů

5 mg OD, 7 dnů

2,2násobný

Lopinavir 400 mg/ ritonavir 100 mg BID, 17 dnů

Klopidogrel 300 mg zaváděcí dávka, následovně 75

mg/24 hodin

20 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

2,1násobné

2násobné

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

1,9násobné

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,6násobné

Darunavir 600 mg/ ritonavir 100 mg BID, 7 dnů

10 mg OD, 7 dnů

1,5násobné

Tipranavir 500 mg/ ritonavir 200 mg BID, 11 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobné

Dronedaron 400 mg BID

není dostupný

1,4násobné

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dnů

10 mg, jednorázově

1,4násobné

Ezetimib 10 mg OD, 14 dnů

10 mg, OD, 14 dnů

1,2násobné

Fosamprenavir 700 mg/ ritonavir 100 mg BID, 8 dnů

10 mg, jednorázově

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dnů

40 mg, 7 dnů

Silymarin 140 mg TID, 5 dnů

10 mg, jednorázově

Fenofibrát 67 mg TID, 7 dnů

10 mg, 7 dnů

Rifampicin 450 mg OD, 7 dnů

20 mg, jednorázově

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

Flukonazol 200 mg OD, 11 dnů

80 mg, jednorázově

Erythromycin 500 mg QID, 7 dnů

80 mg, jednorázově

Baikalin 50 mg TID, 14 dnů

20 mg, jednorázově

* Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi současným podáváním a rosuvastatinem

samotným. Údaje uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému rosuvastatinu.

Zvýšení je uvedeno jako "

", beze změny jako "

", snížení jako "

".

** Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu, tabulka ukazuje

nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

Vliv rosuvastatinu na současně podávané léčivé přípravky

Antagonisté vitamínu K

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby rosuvastatinem či zvýšení dávky

rosuvastatinu u pacientů léčených současně antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiná kumarinová

antikoagulancia) vést ke zvýšení mezinárodního normalizovaného poměru (INR). Přerušení léčby rosuvastatinem

nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je žádoucí vhodné monitorování INR.

Perorální kontraceptiva / substituční hormonální léčba

Současné podávání rosuvastatinu a perorálních kontraceptiv vedlo ke zvýšení AUC etinylestradiolu o 26 % a

norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního

kontraceptiva. U pacientek užívajících současně rosuvastatin a substituční hormonální léčbu farmakokinetické

údaje nejsou dostupné, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však

podávala velkému počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

Jiné léčivé přípravky

Na základě údajů získaných ze specifických interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

s digoxinem.

Kyselina fusidová

Riziko myopatie včetně rabdomyolýzy se při současném systémovém podávání kyseliny fusidové se statiny

může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou nebo farmakokinetickou

nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena rabdomyolýza (včetně několika

úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou vysadit

léčba rosuvastatinem. Viz také bod 4.4.

Související se složkou amlodipin

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

CYP3A4 inhibitory

Současné podávání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory proteázy, azolová

antimykotika, makrolidy jako erytromycin nebo klaritromycin, verapamil nebo diltiazem) může významně zvýšit

expozici amlodipinem, což vede ke zvýšenému riziku hypotenze. Klinické důsledky těchto farmakokinetických

odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a dávku

upravit.

CYP3A4 induktory

Nejsou dostupné žádné údaje o účincích induktorů CYP3A4 na amlodipin. Současné užívání s induktory

CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) může vést ke snížené plazmatické koncentraci amlodipinu. Proto

je třeba amlodipin spolu s induktory CYP3A4 podávat s opatrností.

Současné podávání amlodipinu s grapefruitem či grapefruitovou šťávou se nedoporučuje, protože u některých

pacientů může vést k vyšší biologické dostupnosti amlodipinu působící vyšší pokles krevního tlaku.

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární fibrilace a

kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalemií. Z důvodu možného rizika hyperkalemie je nutné se u

pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní hypertermie vyvarovat současnému

podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinek amlodipinu na snížení krevního tlaku je vyšší při podání jiných léčivých přípravků s antihypertenzním

účinkem.

Takrolimus:

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšení hladiny takrolimu v krvi. Aby se zamezilo

toxicitě takrolimu, u pacientů léčených takrolimem je při současném podávání amlodipinu třeba monitorovat

hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby dávkování takrolimu upravit.

Cyklosporin:

Nebyly provedeny žádné interakční studie cyklosporinu s amlodipinem u zdravých dobrovolníků nebo jiných

populací s výjimkou u pacientů po renální transplantaci, u nichž byla pozorována variabilní zvýšení minimálních

koncentrací cyklosporinu (v průměru 0 % - 40 %). U pacientu po renální transplantaci je třeba u pacientů

léčených amlodipinem zvážit sledování hladin cyklosporinu a dle potřeby dávku cyklosporinu snížit.

Simvastatin:

Současné podávání vícenásobných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo k 77% zvýšení

expozice simvastatinem ve srovnání se simvastatinem samotným. U pacientů užívajících amlodipin je limit dávky

simvastatinu 20 mg denně.

V klinických studiích interakcí amlodipin neovlivňoval farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu ani warfarinu.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Zahron Combi je v průběhu těhotenství a kojení kontraindikován (viz bod 4.3).

Těhotenství

Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody.

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou pro vývoj plodu nenahraditelné,

potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v průběhu těhotenství. Bezpečnost

amlodipinu

v těhotenství

nebyla

stanovena.

Studie na zvířatech

prokázaly omezenou

reprodukční

toxicitu

rosuvastatinu, zatímco reprodukční toxicita byla pozorována po vysokých dávkách amlodipinu (viz bod 5.3). Pokud

pacientka otěhotní v průběhu užívání tohoto přípravku, je nutné léčbu okamžitě přerušit.

Kojení

Kojení je během podávání přípravku Zahron Combi kontraindikováno. Není známo, zda amlodipin přechází do

lidského mateřského mléka.

U laboratorních potkanů se rosuvastatin vylučuje do mléka. Neexistují údaje o vylučování rosuvastatinu do lidského

mateřského mléka (viz bod 4.3).

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní biochemické změny v

hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou dostatečné. V jedné studii s potkany

byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zahron Combi má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Studie

hodnotící

účinky

rosuvastatinu

schopnost

řídit

používat

stroje

nebyly

provedeny.

Podle

farmakodynamických vlastností přípravku se nepředpokládá, že by rosuvastatin tyto schopnosti ovlivňoval. Při

řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že se po dobu léčby mohou objevit závratě.

Amlodipin může mírně až středně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud pacienti, kteří užívají

amlodipin, trpí závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nauzeou schopnost reakce může být snížena. Doporučuje se

opatrnost.

4.8. Nežádoucí účinky

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

MedDRA

třídy orgánových

systémů

nežádoucí účinky

četnost

rosuvastatin

amlodipin

Poruchy krve a

lymfatického systému

leukocytopenie, trombocytopenie

velmi

vzácné

trombocytopenie

vzácné

Poruchy imunitního

systému

alergické reakce

velmi

vzácné

reakce hypersenzitivity včetně angioedému

vzácné

Poruchy metabolismu a

výživy

hyperglykemie

velmi

vzácné

Endokrinní poruchy

diabetes mellitus

časté

Psychiatrické poruchy

poruchy spánku (insomnie, noční můry), deprese

není známo

méně časté

změny nálad (včetně úzkosti)

méně časté

zmatenost

vzácné

Poruchy nervového

systému

závratě, bolest hlavy

časté

časté

synkopy

méně časté

somnolence

časté

třes, dysgeusie, hypestesie, parestesie

méně časté

hypertonie

velmi

vzácné

periferní neuropatie

není známo

velmi

vzácné

polyneuropatie, ztráta paměti

velmi vzácné

Poruchy oka

poruchy zraku (včetně diplopie)

časté

Poruchy ucha a

labyrintu

tinnitus

méně časté

Srdeční poruchy

palpitace

časté

arytmie (včetně bradykardie, komorové tachykardie

a fibrilace síní)

méně časté

infarkt myokardu

velmi

vzácné

Cévní poruchy

zrudnutí (návaly horka)

časté

hypotenze

méně časté

vaskulitida

velmi

vzácné

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

dyspnoe

není známo

méně časté

rinitida

méně časté

kašel

není známo

méně časté

Gastrointestinální

poruchy

změna způsobu vyprazdňování stolice (včetně

průjmu a zácpy)

časté

zvracení

méně časté

bolest břicha

časté

časté

nauzea

časté

časté

dyspepsie

časté

sucho v ústech

méně časté

gastritida, hyperplazie dásní

velmi

vzácné

zácpa

časté

pankreatitida

vzácné

velmi

vzácné

průjem

není známo

Poruchy jater a

žlučových cest

hepatitida

velmi vzácné

velmi

vzácné

žloutenka

velmi vzácné

velmi

vzácné

zvýšení jaterních transamináz

vzácné

velmi

vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

alopecie

méně časté

purpura, diskolorace kůže, hyperhidróza, exantém

méně časté

angioedém, erythema multiforme, exfoliativní

dermatitida, Quinckeho edém, fotosenzitivita

velmi

vzácné

vyrážka

méně časté

méně časté

svědění

méně časté

méně časté

kopřivka

méně časté

méně časté

Stevens-Johnsonův syndrom

není známo

velmi

vzácné

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

otoky kotníků

časté

bolesti zad

méně časté

svalové křeče

časté

myalgie

časté

méně časté

myopatie (včetně myositidy)

vzácné

rabdomyolýza

vzácné

lupus-like syndrom

vzácné

ruptura svalu

vzácné

artralgie

velmi vzácné

méně časté

imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie

není známo

poruchy šlach, komplikovány někdy rupturou

není známo

Poruchy ledvin a

močových cest

poruchy močení, nykturie, zvýšená frekvence

močení

méně časté

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace