ZAFRILLA 2MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIENOGEST (DIENOGESTUM)
Dostupné s:
Gedeon Richter Plc., Budapešť
ATC kód:
G03DB08
INN (Mezinárodní Name):
DIENOGEST (DIENOGESTUM)
Dávkování:
2MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84 KAL; 168 KAL; 28 KAL; 84; 168; 28
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DIENOGEST
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 002/18-C
Datum autorizace:
2020-06-18

Přečtěte si celý dokument

Stránka 1 z 9

Sp. zn. sukls319866/2020

Příbalová informace: informace pro uživatelky

Zafrilla 2 mg tablety

dienogestum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zafrilla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zafrilla používat

Jak se přípravek Zafrilla používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zafrilla uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zafrilla a k čemu se používá

Zafrilla

přípravek

léčbě

endometriózy

(onemocnění

projevující

bolestivými

příznaky

doprovázejícími výskyt tkáně děložní výstelky mimo dělohu). Přípravek Zafrilla obsahuje hormon,

gestagen dienogest.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zafrilla používat

Neužívejte přípravek Zafrilla:

jestliže

trpíte

tvorbou

sraženin

krve

(tromboembolické

onemocnění)

žilách.

Mohou

například objevovat v krevních cévách nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plících (plicní

embolismus). Viz také bod

„Zafrilla a krevní sraženiny v žílách“

níže.

jestliže máte nebo jste někdy měla

závažné onemocnění tepen

, včetně srdečního a cévního

onemocnění, jako jsou

například

srdeční

záchvat

cévní

mozková

příhoda

nebo

srdeční

onemocnění,

které způsobuje snížení zásobování krví (angina pectoris). Viz také bod

„Zafrilla a

krevní sraženiny v tepnách“

níže.

jestliže máte

diabetes

(cukrovku) s poškozením krevních cév.

Stránka 2 z 9

jestliže máte nebo jste někdy měla

závažné onemocnění jater

(a hodnoty funkce jater se

nevrátily k normálním hodnotám). Příznaky jaterního onemocnění mohou být zežloutnutí kůže

a/nebo svědění celého těla.

Stránka 3 z 9

jestliže máte nebo jste někdy měla

nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.

jestliže trpíte nebo jste trpěla nebo je podezření, že trpíte

zhoubným

nádorem, který je závislý na

pohlavních hormonech, jako je například rakovina prsu nebo pohlavních orgánů.

jestliže máte neobjasněné

poševní krvácení.

jestliže jste

alergická

na dienogest nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Jestliže se některý z uvedených stavů objeví poprvé během užívání přípravku Zafrilla, ukončete ihned

užívání a poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Zafrilla se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku Zafrilla nesmíte používat žádnou formu hormonální antikoncepce (tableta,

náplast, nitroděložní tělísko).

Přípravek Zafrilla

není

antikoncepce. Jestliže se chcete chránit před otěhotněním, používejte kondom

nebo jiná nehormonální antikoncepční opatření.

V některých situacích musíte být při užívání přípravku Zafrilla obzvláště opatrná a Váš lékař Vás bude

pravidelně vyšetřovat. Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

Jestliže:

máte nebo jste měla krevní

sraženiny

nebo někdo z Vaší nejbližší rodiny měl krevní sraženiny v

relativně mladém věku;

máte blízkou příbuznou, která měla

rakovinu prsu;

jste někdy trpěla

depresemi;

máte

vysoký krevní tlak

nebo se Vám krevní tlak zvýšil během užívání přípravku Zafrilla;

se u Vás během užívání přípravku Zafrilla vyvinulo

jaterní onemocnění

. Příznaky jaterního

onemocnění

mohou

být

zežloutnutí

kůže

nebo

očního

bělma

a/nebo

svědění

celého

těla.

Informujte svého lékaře také, pokud se takové příznaky u Vás objevily v některém z předchozích

těhotenství.

máte diabetes nebo jste měla

diabetes

dočasně během předchozího těhotenství;

jste měla

chloasma

(zlatohnědé skvrny na kůži, zejména v obličeji); pokud ano, omezte pobyt na

slunci a expozici ultrafialovému záření;

trpíte

bolestí v podbřišku

během užívání přípravku Zafrilla.

Během užívání přípravku Zafrilla je Vaše šance otěhotnět snížená, protože přípravek Zafrilla může

ovlivnit ovulaci.

Jestliže během užívání přípravku Zafrilla otěhotníte,

existuje u Vás mírně zvýšené riziko,

že budete

mít mimoděložní těhotenství (embryo se vyvíjí mimo dělohu). Před zahájením léčby přípravkem

Zafrilla informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měla mimoděložní těhotenství, nebo pokud je

funkce Vašich vejcovodů zhoršená.

Zafrilla a závažné děložní krvácení

Děložní krvácení, například u žen se stavem, kdy sliznice dělohy (endometrium) prorůstá do svalové

vrstvy dělohy (což se nazývá adenomyóza dělohy) nebo u

nezhoubných nádorů dělohy

, někdy

nazývaných také děložní myomy/fibroidy, se během užívání přípravku Zafrilla může zhoršit. Jestliže

je krvácení závažné a přetrvává po delší dobu, může vést ke snížení počtu červených krvinek (anémii),

Stránka 4 z 9

což může být v některých případech závažné. V případě vzniku anémie se poraďte se svým lékařem,

zda nemáte užívání přípravku Zafrilla ukončit.

Zafrilla a změny v děložním krvácení

Většina pacientek léčených přípravkem Zafrilla zaznamená změny ve svém menstruačním krvácení

(viz bod 4).

Zafrilla a krevní sraženiny v žilách

Některé studie naznačují, že zde může existovat mírné, nikoli však statisticky významné, zvýšení

rizika

krevních sraženin v žilách na nohou

související s užíváním přípravků s gestageny, jako je

přípravek Zafrilla. Ve velmi vzácných případech mohou krevní sraženiny způsobit závažné trvalé

postižení nebo mohou být dokonce smrtelné.

Riziko

žilních krevních sraženin

zvyšuje:

vyšší věk;

nadváha;

pokud jste Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženiny v žilách na nohou

(trombóza), v plících (plicní embolismus) nebo jiném orgánu v mladém věku;

jestliže musíte podstoupit operaci, jestliže jste měla závažnou nehodu, nebo jestliže jste dlouho

nepohyblivá. Je důležité předem informovat lékaře, že užíváte přípravek Zafrilla, jelikož je

možné, že budete muset léčbu ukončit. Váš lékař Vás bude informovat, kdy můžete začít znovu

přípravek Zafrilla užívat. Obvykle asi dva týdny poté, co se uzdravíte.

Zafrilla a krevní sraženiny v tepnách

Existuje malý důkaz souvislosti mezi přípravky s gestageny, jako je Zafrilla, a zvýšeným rizikem

krevních sraženin, například v srdečních

krevních

cévách (srdeční záchvat) nebo mozku (cévní

mozková příhoda). U žen s hypertenzí se může užíváním těchto přípravků lehce zvýšit riziko cévní

mozkové příhody.

Riziko

krevních sraženin v tepnách

se zvyšuje:

jestliže kouříte. Důrazně Vám radíme, abyste přestala kouřit, když užíváte přípravek

Zafrilla, zejména, jste-li starší než 35 let.

jestliže máte nadváhu;

jestliže jste Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných měl(a) srdeční záchvat nebo cévní

mozkovou příhodu v mladém věku;

jestliže máte vysoký krevní tlak.

Před užitím přípravku Zafrilla se poraďte se svým lékařem.

Ukončete užívání přípravku Zafrilla

a kontaktujte svého lékaře okamžitě, jakmile zaznamenáte možné příznaky tvorby krevních

sraženin jako například:

závažnou bolest a/nebo otok jedné z končetin;

náhlou závažnou bolest na hrudi, která se může šířit do levé paže;

náhlé obtíže při dýchání;

náhlý kašel bez zjevné příčiny;

Stránka 5 z 9

neobvyklou, závažnou nebo dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény;

částečnou nebo úplnou slepotu nebo dvojité vidění;

obtíže při mluvení nebo neschopnost mluvit;

závrať nebo mdlobu;

slabost, zvláštní pocity nebo znecitlivění v jakékoli části těla.

Zafrilla a rakovina

Ze současně dostupných údajů není zřejmé, zda přípravek Zafrilla zvyšuje riziko rakoviny prsu.

Rakovina prsu byla mírně častěji pozorována u žen užívajících hormony v porovnání se ženami, které

hormony neužívají, avšak není známo, zda je to způsobeno léčbou. Může to být například proto, že se

diagnostikují nádory častěji nebo dříve u žen užívajících hormony, protože jsou svým lékařem

vyšetřovány častěji. Výskyt rakoviny prsu se postupně snižuje po ukončení hormonální léčby.

Je

důležité,

abyste

si

kontrolovala

pravidelně

prsa

kontaktovala

svého

lékaře,

nahmatáte-li si

nějakou bulku.

U žen užívajících hormony byly ve vzácných případech hlášeny nezhoubné nádory jater a ještě

vzácněji zhoubné nádory jater. Kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte neobvykle silnou bolest

břicha.

Zafrilla a osteoporóza

Změny minerální hustoty kostí (BMD)

Užívání přípravku Zafrilla má vliv na pevnost kostí u dospívajících (12 až 18 let). Pokud je Vám méně

než 18 let, Váš lékař proto pečlivě zváží individuálně pro Vás přínos a rizika užívání přípravku Zafrilla

na základě možných rizikových faktorů pro vznik osteoporózy (ztráty kostní hmoty).

Pokud užíváte přípravek Zafrilla, pomůže Vašim kostem přiměřený příjem vápníku a vitamínu D z

potravy nebo v potravinových doplňcích.

Jestliže máte zvýšené riziko vzniku osteoporózy (řídnutí kostí z důvodu ztráty kostních minerálů),

bude Váš lékař pečlivě zvažovat rizika a přínosy léčby přípravkem Zafrilla, neboť přípravek Zafrilla

má středně silně potlačuje tvorbu estrogenu (jiný typ ženského hormonu) ve Vašem těle.

Děti a dospívající

Přípravek Zafrilla není určen pro použití u dívek před první menstruací.

Užívání přípravku Zafrilla má vliv na pevnost kostí u dospívajících (12 až 18 let). Pokud je Vám méně

než 18 let, Váš lékař proto pečlivě zváží individuálně pro Vás přínos a rizika užívání přípravku Zafrilla

na základě možných rizikových faktorů pro vznik osteoporózy (ztráty kostní hmoty).

Další léčivé přípravky a přípravek Zafrilla

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Rovněž informujte jiného lékaře nebo zubaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka), že

užíváte přípravek Zafrilla.

Některé léky mohou mít vliv na hladiny přípravku Zafrilla v krvi a mohou způsobit, že je přípravek

méně účinný, nebo mohou způsobit nežádoucí účinky.

Tyto zahrnují:

Stránka 6 z 9

léky užívané k léčbě

epilepsie

(např.

fenytoin,

barbituráty,

primidon,

karbamazepin,

oxkarbazepin,

topiramát,

felbamát);

tuberkulózy

(např. rifampicin);

infekce HIV a infekce virem hepatitidy C (zánětu jater)

(nazývané inhibitory proteázy a

nenukleosidové

inhibitory

reverzní

transkriptázy,

jako

jsou

např.

ritonavir,

nevirapin,

efavirenz);

plísňových infekcí

(griseofulvin, ketokonazol).

rostlinné přípravky s

třezalkou tečkovanou.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Zafrilla s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Zafrilla se vyvarujte pití grapefruitové šťávy, protože by to mohlo vyvolat

zvýšení hladiny přípravku Zafrilla v krvi. Toto zvýšení hladiny by mohlo zvýšit riziko nežádoucích

účinků.

Laboratorní testy

Jestliže je třeba u Vás provést krevní testy, informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte

přípravek Zafrilla, neboť přípravek Zafrilla může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná nebo kojíte, přípravek Zafrilla neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje u pacientek užívajících

přípravek Zafrilla.

Přípravek Zafrilla obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Zafrilla užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dospělé je obvyklá dávka 1 tableta denně.

Následující ustanovení platí pro přípravek Zafrilla, pokud nebude Vaším lékařem předepsáno jinak.

Dodržujte prosím následující pokyny, jinak nebudete mít z přípravku Zafrilla očekávaný prospěch.

S léčbou přípravkem Zafrilla můžete začít kterýkoli den Vašeho přirozeného cyklu.

Dospělí: užijte jednu tabletu denně, nejlépe ve stejnou dobu, s trochou vody podle potřeby. Po

využívání jednoho balení se bez přerušení začíná s dalším balením. V užívání tablet pokračujte i

během menstruačního krvácení.

Jestliže jste užila více přípravku Zafrilla, než jste měla

Stránka 7 z 9

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé účinky v případě užití více tablet přípravku Zafrilla najednou.

Pokud jste však znepokojená, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Zafrilla, nebo pokud zvracíte nebo máte průjem

Přípravek Zafrilla bude méně účinný, pokud zapomenete užít tabletu. V případě vynechání jedné nebo

více tablet užijte pouze jednu tabletu co nejdříve od okamžiku, kdy jste to zjistila; dále pokračujte

další den v obvyklou dobu.

Jestliže zvracíte během 3-4 hodin od užití tablety přípravku Zafrilla nebo máte závažný průjem, je zde

nebezpečí, že léčivá látka v tabletě se nedostane do Vašeho těla. Situace je téměř stejná, jako když

zapomenete tabletu užít. Pokud máte průjem nebo zvracíte během 3-4 hodin od užití tablety přípravku

Zafrilla, užijte co nejdříve další tabletu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Zafrilla

Jestliže přestanete užívat přípravek Zafrilla, Vaše původní příznaky endometriózy se mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každé pacientky.

Výskyt těchto nežádoucích účinků je častější během prvních měsíců po zahájení léčby přípravkem

Zafrilla a obvykle zmizí s pokračující léčbou. Můžete také zaznamenat změny v děložním krvácení,

jako je špinění, nepravidelné krvácení nebo úplná ztráta krvácení.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacientky z 10)

přírůstek tělesné hmotnosti;

depresivní nálady, problémy se spánkem, nervozita, ztráta zájmu o sex nebo střídání nálad;

bolest hlavy nebo migréna;

pocit na zvracení, bolest břicha, plynatost, vzedmuté břicho nebo zvracení;

akné nebo ztráta vlasů;

bolest v zádech;

nepříjemné pocity v prsech, cysty vaječníků nebo návaly horka;

děložní/poševní krvácení včetně špinění;

slabost nebo podrážděnost.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacientky ze 100)

nízký počet červených krvinek (anémie);

ztráta tělesné hmotnosti nebo zvýšená chuť k jídlu;

úzkost, deprese nebo výkyvy nálad;

nerovnováha v autonomním nervovém systému (řídí mimovolní tělesné funkce, např. pocení)

nebo poruchy pozornosti;

suché oči;

ušní šelest (tinitus);

Stránka 8 z 9

nespecifické oběhové problémy nebo neobvyklé bušení srdce;

nízký krevní tlak;

dušnost;

průjem, zácpa, nepříjemné pocity v břiše, zánět žaludku a střev, zánět dásní;

suchá kůže, nadměrné pocení, závažné svědění po celém těle, nadměrné ochlupení (hirsutismus),

lámavost nehtů, lupy, dermatitida, abnormální růst vlasů, přecitlivělost na světlo nebo problémy s

pigmentací kůže;

bolest kostí, svalové křeče, bolest a/nebo pocit těžkosti paží a rukou nebo nohou a chodidel;

infekce močových cest;

moučnivka v pochvě (kvasinková infekce), sucho v oblasti zevních pohlavních orgánů, poševní

výtok, bolest v pánevní oblasti, atrofický zánět zevních pohlavních orgánů s výtokem nebo

bulka(y)v prsech;

otoky z důvodu zadržování tekutin.

Další nežádoucí účinky u dospívajících (12 až 18 let): ztráta hustoty kostí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Zafrilla uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zafrilla obsahuje

Léčivou látkou je dienogestum. Jedna tableta obsahuje dienogestum 2 mg.

Pomocnými

látkami

jsou

monohydrát

laktosy,

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

mikrokrystalická

celulosa, povidon 25, krospovidon typ A, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Zafrilla vypadá a co obsahuje toto balení

Stránka 9 z 9

Přípravek Zafrilla 2 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na

jedné straně vyraženo “G 93“, na druhé straně “RG“. Průměr tablety je 7 mm.

tablet

přípravku

Zafrilla

tablety

zabaleno

zelených,

tvrdých

PVC//Al

kalendářových

blistrech a v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Výrobce

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika,

Německo, Dánsko, Chorvatsko, Maďarsko, Irsko,

Itálie, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,

Rumunsko, Slovensko, Španělsko

Zafrilla

Estonsko,

Finsko,

Francie,

Litva,

Lotyšsko,

Švédsko, Velká Británie

Sawis

Slovinsko

Dienogest Gedeon Richter 2 mg tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 4. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls319866/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zafrilla 2 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje dienogestum 2 mg

Pomocné látky se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 62,8 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo “G 93“, na

druhé straně “RG“. Průměr tablety je 7 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba endometriózy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování přípravku Zafrilla je jedna tableta denně bez přerušení, užívaná nejlépe ve stejnou denní

dobu, v případě potřeby se zapíjí vodou. Tabletu lze užít s jídlem nebo bez jídla.

Tablety se musí užívat nepřetržitě bez ohledu na vaginální krvácení. Po spotřebování jednoho balení se

bez přerušení pokračuje s dalším balením.

Léčbu je možné zahájit v kterýkoli den menstruačního cyklu.

Před zahájením užívání přípravku Zafrilla je nutno ukončit užívání jakékoli hormonální antikoncepce.

Pokud je antikoncepce požadována, musí být použity nehormonální metody (například bariérová

metoda).

Postup při vynechání tablet

V případě vynechání tablet, zvracení a/nebo průjmu (nastane-li v době během 3-4 hodin po užití tablety)

se účinnost přípravku Zafrilla může snížit. V případě vynechání jedné nebo více tablet má žena užít

pouze jednu tabletu co nejdříve od okamžiku, kdy chybu zjistí, a dále má pokračovat v užívání další den

v obvyklou dobu. Tableta, která se z důvodu zvracení nebo průjmu nevstřebala, se má nahradit jednou

tabletou.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

Přípravek Zafrilla není indikován u dívek před první menstruací.

Účinnost a bezpečnost tablet obsahujících 2 mg dienogestu byly hodnoceny v nekontrolované klinické

studii po dobu 12 měsíců u 111 dospívajících dívek (12 až <18 let) s klinickým podezřením na

endometriózu nebo s již potvrzenou endometriózou (viz body 4.4 a 5.1).

Starší pacientky

Pro podávání přípravku Zafrilla u starších pacientek není žádná relevantní indikace.

Porucha funkce jater

Přípravek Zafrilla je kontraindikován u pacientek se stávajícím nebo v minulosti prodělaným závažným

onemocněním jater (viz bod 4.3).

Porucha funkce ledvin

Neexistují údaje naznačující potřebu úpravy dávkování u pacientek s poruchou funkce ledvin.

Způsob podání

Perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Zafrilla se nesmí užívat, pokud se vyskytuje některý z níže uvedených stavů, které jsou

částečně odvozeny z informací získaných s jinými přípravky obsahujícími pouze progestogen. Pokud se

některý stav objeví během užívání přípravku Zafrilla, léčba musí být okamžitě přerušena:

aktivní venózní tromboembolická nemoc;

arteriální a kardiovaskulární onemocnění, prodělané nebo stávající (např. infarkt myokardu, cévní

mozková příhoda, ischemická choroba srdeční);

diabetes mellitus s cévním postižením;

výskyt nebo anamnéza závažného onemocnění jater, dokud se hodnoty funkce jater nevrátí do

normálních hodnot;

výskyt nebo anamnéza tumorů jater (benigních nebo maligních);

prokázané nebo suspektní malignity dependentní na pohlavních hormonech;

nediagnostikované vaginální krvácení;

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Jelikož

přípravek Zafrilla je přípravek obsahující pouze gestagen,

předpokládat,

zvláštní

upozornění a opatření pro použití gestagenních přípravků jsou rovněž platná pro užívání přípravku

Zafrilla, ačkoli ne všechna upozornění a opatření jsou podložena odpovídajícími nálezy z klinických

studií s tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu.

Jestliže se vyskytne nebo zhorší některý z níže jmenovaných stavů/rizikových faktorů, musí se před

zahájením nebo pokračováním v léčbě s přípravkem Zafrilla provést individuální analýza rizik a přínosů.

Závažné děložní krvácení

Děložní krvácení, například u žen majících děložní adenomyózu nebo děložní leiomyomy, může být při

užívání přípravku Zafrilla zesíleno. Jestliže je krvácení silné a přetrvává po delší dobu, může vést ke

vzniku anémie (v některých případech závažné). V případě vzniku anémie je třeba zvážit přerušení léčby

přípravkem Zafrilla.

Změny menstruačního krvácení

Většina pacientek léčených přípravkem Zafrilla zaznamená změny ve svém menstruačním krvácení (viz

bod 4.8).

Oběhové poruchy

Epidemiologické studie naznačily, že může existovat souvislost mezi užíváním gestagenních přípravků

zvýšeným

rizikem

infarktu

myokardu

nebo

mozkových

tromboembolických

příhod.

Riziko

kardiovaskulárních a mozkových příhod však spíše souvisí se zvyšujícím se věkem, hypertenzí a

kouřením. U žen s hypertenzí se může riziko iktu užíváním přípravků obsahujících pouze gestagen mírně

zvýšit.

Ačkoli nejde o statisticky významné údaje, naznačují některé studie, že existuje souvislost mezi mírně

zvýšeným rizikem venózního tromboembolismu (hluboká žilní trombóza, plicní embolie) a užíváním

přípravků obsahujících pouze gestagen. Obecně známé rizikové faktory venózního tromboembolismu

(VTE) zahrnují pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézu (VTE u sourozence nebo rodiče v relativně

mladém věku), věk, obezitu, dlouhodobou imobilizaci, velký chirurgický výkon nebo vážný úraz. V

případě dlouhodobé imobilizace se doporučuje přerušit léčbu přípravkem Zafrilla (jedná-li se o

plánovanou operaci alespoň čtyři týdny předem) a užívání znovu zahájit až dva týdny po kompletní

remobilizaci.

Se zvýšeným rizikem tromboembolismu je také třeba počítat v puerperálním období.

Léčbu je třeba okamžitě ukončit, vyskytnou-li se symptomy nebo podezření na arteriální nebo venózní

trombotickou příhodu.

Tumory

Metaanalýza z 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24)

diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají perorální kontraceptiva (OC), zejména pak u těch,

které užívají estrogen-gestagenní přípravky. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po

ukončení užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC). Vzhledem k tomu, že karcinom prsu

je vzácný u žen do 40 let, zvýšení počtu diagnostikovaných případů u současných a dřívějších uživatelek

COC je malé ve srovnání s celkovým rizikem výskytu karcinomu prsu. Riziko vzniku karcinomu prsu

diagnostikované

uživatelek

pouze

gestagenních

přípravků

pravděpodobně

podobné

riziku

spojovanému s užíváním COC. U čistě gestagenních přípravků je však důkaz založen na mnohem menší

populaci uživatelek a je tedy méně přesvědčivý než u COC. Tyto studie nepřinášejí důkaz o příčinném

vztahu. Zjištěný trend zvýšení rizika může být způsoben časnější diagnostikou tumoru u uživatelek OC,

biologickými účinky OC či kombinací obou faktorů. Karcinom prsu diagnostikovaný u uživatelek OC

bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které OC nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek hormonálních látek, jako je ta obsažená v přípravku Zafrilla,

diagnostikovány benigní a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech vedly tyto

tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater

nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající přípravek Zafrilla, je třeba v diferenciální diagnóze

vzít v úvahu možnost hepatálního tumoru.

Osteoporóza

Změny kostní minerální denzity (BMD)

Použití tablet obsahujících 2 mg dienogestu u dospívajících (12 až <18 let) po dobu 12 měsíců bylo

spojeno s poklesem kostní minerální denzity (BMD) v bederní páteři (L2 - L4). Průměrná relativní

změna BMD ze základní hodnoty na hodnoty na konci léčby byla -1,2% s rozmezím mezi -6% a 5% (IC

95%: -1,70% a -0,78%; n=103). Opakované měření po 6 měsících od ukončení léčby ve skupině se

sníženou BMD ukázalo tendenci k uzdravení. Průměrná relativní změna ze základní hodnoty: -2,3% na

konci léčby a -0,6% 6 měsíců po ukončení léčby s rozmezím mezi -9% a 6% (IC 95%: -1,20% a 0,06;

n=60).

Ztráta BMD se týká obzvláště období dospívání a časné dospělosti, kritického období nárůstu kostí.

Není známo, zda BMD pokles v této populaci bude redukovat nejvyšší kostní hmotu a zvyšovat riziko

fraktur v pozdějším životě (viz body 4.2 a 5.1).

U pacientek se zvýšeným rizikem osteoporózy se musí před zahájením léčby přípravkem Zafrilla provést

pečlivé zhodnocení přínosu a rizika, jelikož hodnoty endogenního estrogenu jsou během léčby tabletami

obsahujícími 2 mg dienogestu středně snížené (viz bod 5.1).

Pro zdravé kosti žen každého věku je důležitý přiměřený příjem kalcia a vitamínu D ze stravy nebo jako

doplněk stravy.

Jiná onemocnění

Pacientky, které mají v anamnéze depresi, musí být pečlivě sledovány a v případě, že se deprese objeví

v závažném stupni, musí být léčba přerušena.

Dienogest obvykle neovlivňuje krevní tlak u žen s normálním krevním tlakem. Jestliže se však během

léčby

přípravkem

Zafrilla

vyvine

trvalá,

klinicky

významná hypertenze,

doporučuje se

užívání

přípravku Zafrilla přerušit a léčit hypertenzi.

Rekurence cholestatického ikteru a/nebo svědění souvisejících s cholestázou, které se objevily v

dřívějším

těhotenství

nebo

při dřívějším

užívání

pohlavních

steroidů, vyžaduje přerušení

léčby

přípravkem Zafrilla.

Dienogest může mít mírný vliv na periferní

inzulinovou

rezistenci

glukosovou

toleranci.

Diabetičky, zejména ženy s těhotenským diabetem mellitem v anamnéze, musí být po dobu užívání

přípravku Zafrilla pečlivě sledovány.

Občas se může vyskytnout chloasma, zvláště u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy se sklony

k chloazmatu se mají během užívání přípravku Zafrilla vyhýbat expozici slunečnímu a ultrafialovému

záření.

Těhotenství, která se vyskytnou u uživatelek přípravků obsahujících pouze gestagen užívaných jako

kontracepce, jsou častěji extrauterinní v porovnání s těhotenstvími u uživatelek kombinovaných

perorálních kontraceptiv. U žen s extrauterinním těhotenstvím nebo s poruchou funkce vejcovodu v

anamnéze je třeba rozhodnutí o užívání přípravku Zafrilla učinit až po pečlivém zvážení přínosů a rizik.

Během užívání přípravku Zafrilla se mohou vyskytnout perzistentní ovariální folikuly (často nazývané

jako funkční ovariální cysty). Většina těchto folikulů je asymptomatická, některé však mohou být

doprovázeny bolestí v pánevní oblasti.

Laktosa

Jedna tableta přípravku Zafrilla obsahuje 62,8 mg monohydrátu laktosy. Pacientky se vzácnými

dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a

galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: aby byly zjištěny možné interakce, je třeba se seznámit se souhrny informací o přípravku

současně užívaných léčivých přípravků.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Zafrilla

Gestageny,

včetně

dienogestu,

jsou

metabolizovány převážně

systémem

cytochromu

P450 3A4

(CYP3A4) nacházejícího se ve sliznici tenkého střeva a v játrech. Proto mohou induktory nebo

inhibitory CYP3A4 ovlivnit metabolismus léků obsahujících gestageny.

Zvýšená clearance pohlavních hormonů způsobená indukcí enzymu může snižovat léčivý účinek

přípravku Zafrilla a může mít za následek nepříznivé účinky, např. změny v děložním krvácení.

Snížená clearance pohlavních hormonů způsobená inhibicí enzymu může zvyšovat expozici dienogestu,

což může vést k nežádoucím účinkům.

Látky zvyšující clearance pohlavních hormonů (snížená účinnost enzymovou indukcí), např.:

fenytoin,

barbituráty,

primidon,

karbamazepin,

rifampicin

pravděpodobně

také

oxkarbazepin,

topiramát,

felbamát,

griseofulvin

přípravky

obsahujícími

třezalku

tečkovanou

Hypericum

perforatum)

Enzymová indukce může být pozorována již po několika dnech léčby. Maximální indukce enzymů je

obvykle pozorována během několika týdnů. Po přerušení léčby takovým lékem může enzymová indukce

přetrvávat po dobu okolo 4 týdnů.

Vliv rifampicinu, induktoru CYP 3A4, byl studován u zdravých žen po menopauze. Současné podávání

rifampicinu a estradiol-valerátu/dienogestu v tabletách vedlo k výraznému poklesu koncentrace v

ustáleném stavu a systémové expozici dienogestu a estradiolu. Systémová expozice dienogestu a

estradiolu v rovnovážném stavu měřena hodnotami AUC

0-24 h

byla snížena na 83 %, resp. 44 %.

Látky s různými účinky na clearance pohlavních hormonů

Při současném podávání společně s pohlavními hormony, mnoho kombinací inhibitorů HIV proteázy a

nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy, včetně kombinací s inhibitory HCV, může zvyšovat

nebo snižovat plasmatickou koncentraci progestinů. Účinek těchto změn může být v některých

případech klinicky významný.

Látky snižující clearance pohlavních hormonů (enzymové inhibitory)

Dienogest je substrátem cytochromu P450 (CYP) 3A4. Klinický význam potenciálních interakcí s

inhibitory enzymů zůstává neznámý.

Současné podávání silných CYP3A4 inhibitorů může zvýšit plasmatické koncentrace dienogestu.

Současné podávání se silným CYP3A4 inhibitorem ketokonazolem mělo za následek 2,9krát zvýšenou

0-24

pro dienogest v rovnovážném stavu. Současné podávání se středně silným CYP3A4

inhibitorem erythromycinem zvýšilo AUC

0-24 h

pro dienogest v rovnovážném stavu 1,6krát.

Vliv přípravku Zafrilla na jiné léčivé přípravky

Na základě výsledků studií inhibice

in vitro

lze konstatovat, že klinicky významná interakce dienogestu

enzymy

cytochromu

P450

zprostředkovávajícími

metabolismus

jiných

léčivých

přípravků

nepravděpodobná.

Interakce s jídlem

Jídlo se standardním obsahem tuků neovlivňuje biologickou dostupnost přípravku Zafrilla.

Laboratorní testy

Užívání gestagenů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických

parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatických hladin proteinů

(transportních), např. transkortinu (corticosteroid binding globulin, CBG) a lipidové/lipoproteinové

frakce, parametrů sacharidového metabolismu, koagulace a fibrinolýzy.

Změny obvykle zůstávají v rozmezí normálních laboratorních hodnot.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání dienogestu těhotným ženám jsou omezené.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3).

Přípravek Zafrilla nesmí být podáván těhotným ženám, protože během těhotenství není nutnost léčit

endometriózu.

Kojení

Léčba přípravkem Zafrilla se během kojení nedoporučuje.

Není známo, zda se dienogest vylučuje do mateřského mléka. Údaje u zvířat prokázaly, že se dienogest

vylučuje do mléka u potkanů.

Na základě analýzy přínosu kojení pro dítě a přínosu terapie pro ženu, je třeba učinit rozhodnutí, zda

přerušit kojení nebo upustit od léčby přípravkem Zafrilla.

Fertilita

Z dostupných údajů je zřejmé, že ovulace je během léčby přípravkem Zafrilla u většiny pacientek

inhibována. Přípravek Zafrilla však není kontraceptivum.

Jestliže je antikoncepce vyžadována, musí se zvolit některá z nehormonálních metod (viz bod 4.2).

Jak ukazují dostupné údaje, menstruační cyklus se navrátí k normálu během 2 měsíců po ukončení léčby

přípravkem Zafrilla.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U žen užívajících přípravky obsahující dienogest nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výčet nežádoucích účinků je založen na klasifikaci orgánových systémů (MedDRA).

Pro popis určité reakce a jejích synonym a příbuzných stavů je vybrán nejvhodnější termín MedDRA.

Výskyt nežádoucích účinků je častější během prvních měsíců po zahájení léčby tabletami obsahujícími

2 mg dienogestu a klesá s pokračující léčbou. Může dojít ke změnám děložního krvácení, jako je špinění,

nepravidelné krvácení nebo amenorea.

U uživatelek tablet obsahujících 2 mg dienogestu byly hlášeny následující nežádoucí účinky.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při léčbě tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu jsou bolest

hlavy (9,0 %), diskomfort v oblasti prsů (5,4 %), depresivní nálada (5,1 %) a akné (5,1 %).

Většina pacientek léčených tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu dále zaznamenala změny v

menstruačním krvácení. Změny menstruačního krvácení byly systematicky vyhodnocovány na základě

deníků pacientek a byly analyzovány pomocí metody WHO referenční periody 90 dnů. Během prvních

90 dnů léčby tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu pozorovány následující změny v krvácení (n=290;

100 %): amenorea (1,7 %), málo časté krvácení (27,2 %), časté krvácení (13,4 %), nepravidelné krvácení

(35,2 %), prodloužené krvácení (38,3 %), normální krvácení, tj. žádná z předcházejících kategorií, (19,7

%). Během čtvrté referenční periody byly pozorovány následující změny v krvácení (n=149; 100 %):

amenorea (28,2 %), málo časté krvácení (24,2 %), časté krvácení (2,7 %), nepravidelné krvácení (21,5

%), prodloužené krvácení (4,0 %), normální krvácení, tj. žádná z předcházejících kategorií, (22,8 %).

Změny v menstruačním krvácení byly pacientkami pouze příležitostně hlášeny jako nežádoucí účinky

(viz tabulka s nežádoucími účinky).

Následující tabulka uvádí souhrnně nežádoucí účinky zaznamenané během užívání tablet obsahujících

2 mg dienogestu podle tříd orgánových systémů dle MedDRA (MedDRA SOC). V každé skupině

frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence. Frekvence jsou definovány jako

časté (≥1/100 až <1/10) a méně časté (≥1/1000 až <1/100). Tyto frekvence vycházejí ze sdružených

údajů ze čtyř klinických studií zahrnujících 332 pacientek (100 %).

Tabulka 1: Soupis nežádoucích účinků, klinické studie fáze III, N=332

Třídy

orgánových

systémů

(MedDRA)

Časté

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického

systému

anémie

Poruchy

metabolismu

a

výživy

zvýšení tělesné hmotnosti

snížení

tělesné

hmotnosti,

zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

depresivní nálada,

poruchy spánku,

nervozita,

ztráta libida,

změna nálady

úzkost,

deprese,

výkyvy nálad

Poruchy nervového systému

bolest hlavy,

migréna

nestabilita

autonomního

nervového systému,

poruchy pozornosti

Poruchy oka

suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

Srdeční poruchy

nespecifické

poruchy

oběhového systému,

palpitace

Cévní poruchy

hypotenze

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

nauzea,

bolest břicha,

flatulence,

distenze břicha,

zvracení

průjem,

zácpa,

diskomfort

oblasti

břicha,

zánět GIT, gingivitida

Poruchy

kůže

a

podkožní

tkáně

akné,

alopecie

suchá kůže,

hyperhidróza,

pruritus,

hirsutismus,

lámání nehtů,

lupy,

dermatitida,

abnormální růst vlasů,

fotosenzitivní reakce,

poruchy pigmentace

Poruchy

svalové

a

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

bolest v zádech

bolest kostí,

svalový spasmus,

bolest končetin,

tíha v končetinách

Poruchy ledvin a močových

cest

infekce močových cest

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

diskomfort v oblasti prsů,

ovariální cysty,

návaly horka,

uterinní

vaginální

krvácení

včetně špinění

vaginální kandidóza,

suchost

vulvy

vaginy,

genitální výtok,

bolest

pánevní

oblasti,

atrofická vulvovaginitida,

rezistence v prsu,

fibrocystóza

prsu,

indurace

prsu

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

astenické stavy,

podrážděnost

edém

Pokles minerální denzity kostí (BMD)

V nekontrolované klinické studii se 111 dospívajícími dívkami (12 až <18 let), které byly léčeny

tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu , bylo u 103 z nich provedeno měření minerální kostní denzity.

Přibližně u 72 % těchto účastnic studie se po 12měsíčním užívání objevil pokles BMD bederní páteře

(L2 - L4) (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Studie akutní toxicity prováděné s dienogestem nenaznačují žádné riziko akutních nepříznivých účinků

v případě neúmyslného příjmu vícenásobné denní terapeutické dávky. Neexistují specifická antidota.

Denní příjem 20-30 mg dienogestu (10 až 15krát vyšší dávka než je obsažena v přípravku Zafrilla) po

dobu 24 týdnů užívání byl velmi dobře snášen.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, progestiny;

ATC kód: G03DB08

Dienogest je derivát nortestosteronu, který nemá androgenní, ale spíše antiandrogenní aktivitu, která je

třetinová

srovnání

antiandrogenní

aktivitou

cyproteron-acetátu.

Dienogest

váže

progesteronové receptory v lidské děloze pouze s 10% afinitou progesteronu. Navzdory jeho nízké

afinitě k progesteronovému receptoru, má dienogest silný gestagenní účinek

in vivo

. Dienogest nemá

in

vivo

žádné signifikantní androgenní, mineralokortikoidní nebo glukokortikoidní účinky.

Dienogest působí na endometriózu snížením endogenní produkce estradiolu, a tím potlačuje trofický

účinek estradiolu jak v eutopickém, tak ektopickém endometriu. Pokud se užívá nepřetržitě, vede

dienogest k hypoestrogennímu, hypergestagennímu endokrinnímu prostředí, které způsobuje počáteční

decidualizaci endometriální tkáně, poté atrofii endometriotických lézí.

Údaje o účinnosti

Superiorita tablet obsahujících 2 mg dienogestu oproti placebu byla prokázána v 3měsíční studii

zahrnující 198 pacientek s endometriózou. Bolesti v oblasti pánve spojované s endometriózou byly

hodnoceny

pomocí

vizuální

analogové

stupnice

(0-100

mm).

měsících

léčby

tabletami

obsahujícími 2 mg dienogestu byl oproti placebu prokázán statisticky významný rozdíl (Δ = 12,3 mm;

95 % CI: 6,4-18,1; p<0,0001) a klinicky významné snížení bolesti v porovnání s počáteční hodnotou

(průměrné snížení = 27,4 mm ± 22,9).

Po 3 měsících léčby bylo dosaženo snížení bolesti v oblasti pánve spojované s endometriózou o 50 %

nebo více bez relevantního zvýšení současně podávané analgetické medikace u 37,3 % pacientek

užívajících tablety obsahující 2 mg dienogestu (placebo: 19,8 %); snížení bolesti v oblasti pánve

spojované s endometriózou o 75 % nebo více bez relevantního zvýšení současně podávané medikace

proti bolesti u 18,6 % pacientek užívajících tablety obsahujících 2 mg dienogestu (placebo: 7,3 %).

Otevřená prodloužená studie k této placebem kontrolované studii předpokládá pokračující zlepšení

bolesti v oblasti pánve spojované s endometriózou po dobu léčby v trvání až 15 měsíců.

Výsledky kontrolované placebem byly podpořeny výsledky, které byly získány v 6měsíční aktivně

kontrolované studii oproti GnRH agonistům, která zahrnovala 252 pacientek s endometriózou.

Tři studie zahrnující celkem 252 pacientek užívajících denní dávku 2 mg dienogestu prokázaly podstatné

snížení endometriotických lézí po 6 měsících léčby.

V malé studii (n=8 na jednu skupinu s různou dávkou) bylo prokázáno, že denní dávka 1 mg dienogestu

indukuje anovulační stav po 1 měsíci léčby. Pro tablety obsahující 2 mg dienogestu nebyla ve větších

studiích hodnocena antikoncepční účinnost.

Údaje o bezpečnosti

Hladiny endogenního estrogenu jsou středně potlačeny během léčby tabletami obsahujícími 2 mg

dienogestu.

V současnosti nejsou k dispozici dlouhodobé údaje o hodnotách minerální denzity kostí (BMD) a

nebezpečí fraktur u pacientek užívajících tablety obsahující 2 mg dienogestu. Hodnota BMD byla

hodnocena u 21 dospělých pacientek před a po 6 měsících léčby tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu

a nebylo zjištěno snížení průměrné hodnoty BMD. U 29 pacientek léčených leuprorelin-acetátem (LA)

byla zaznamenána průměrná redukce o 4,04 % ± 4,84 % za stejné období ( Δ mezi skupinami = 4,29 %;

95% CI: 1,93 - 6,66; p<0,0003).

Během léčby tabletami obsahujícími 2 mg dienogestu po dobu 15 měsíců (n=168) nebyly pozorovány

žádné signifikantní změny v průměrných hodnotách standardních laboratorních parametrů (včetně

hematologického a biochemického vyšetření krve, vyšetření hladin jaterních enzymů, lipidů a HbA1C).

Bezpečnost u dospívajících pacientek

Bezpečnost tablet obsahujících 2 mg dienogestu s ohledem na kostní minerální denzitu (BMD) byla

hodnocena v nekontrolované klinické studii trvající 12 měsíců u 111 dospívajících pacientek (12 až <18

let) s klinickým podezřením na endometriózu nebo s potvrzeným onemocněním. Průměrná relativní

změna BMD bederní páteře (L2-L4) ze základní hodnoty u 103 pacientek s provedeným měřením BMD

byla -1,2 %. U pacientek se snížením BMD bylo provedeno následné měření po 6 měsících od ukončení

léčby a ukázalo nárůst BMD na -0,6 %.

Dlouhodobá bezpečnost

Byla provedena dlouhodobá observační poregistrační studie bezpečnosti s aktivním sledováním s cílem

zjistit četnost prvního výskytu nebo zhoršení klinicky relevantní deprese a výskytu anemie. Do studie

bylo zařazeno celkem 27 840 žen s nově předepsanou hormonální léčbou endometriózy, které byly

sledovány až 7 let.

Celkem 3 023 žen začalo s předepsaným dienogestem 2 mg a 3 371 pacientek začalo s jinými

schválenými léky na endometriózu. Celkový upravený poměr rizika pro nové výskyty anémie při

srovnání pacientek s dienogestem a pacientek na jiných schválených lécích na endometriózu byl 1,1

(95% CI: 0,4 – 2,6).

Upravený poměr rizika pro ohrožení depresí při srovnání dienogestu s dalšími schválenými léky na

endometriózu byl 1,8 (95% CI: 0,3 – 9,4). Nemůže být vyloučeno mírně zvýšené riziko deprese u

uživatelek dienogestu ve srovnání s jinými schválenými léky na endometriózu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se dienogest rychle a téměř úplně vstřebává. Maximální sérové koncentrace 47

ng/ml je dosaženo přibližně za 1,5 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost je asi 91 %.

Farmakokinetika dienogestu je dávkově proporcionální v rozsahu dávky 1-8 mg.

Distribuce

Dienogest se váže na sérový albumin a neváže se na globulin vázající pohlavní hormony (SHBG) nebo

globulin vázající kortikoid (CBG). Z celkové koncentrace léčiva v plasmě je 10 % dienogestu v oběhu

přítomno ve volné formě, přibližně 90 % je nespecificky vázáno na albumin.

Zdánlivý distribuční objem (V

/F) dienogestu je 40 l.

Biotransformace

Dienogest se kompletně metabolizuje známými cestami metabolismu steroidů, s tvorbou většinou

endokrinologicky neaktivních metabolitů. Na základě

in vitro

in vivo

studií je CYP3A4 hlavní enzym

zapojený do metabolismu dienogestu. Metabolity se vylučují velmi rychle tak, že v plasmě je nezměněný

dienogest dominující frakcí

Metabolická clearance ze séra Cl/F je 64 ml/min.

Eliminace

Sérové hladiny dienogestu se snižují ve dvou fázích. Konečná dispoziční fáze je charakterizována

poločasem přibližně 9-10 hodin. Dienogest se vylučuje ve formě metabolitů, které jsou vylučovány po

perorálním podání 0,1 mg/kg močí a stolici v poměru 3:1. Poločas exkrece metabolitů močí je asi 14

hodin.

Po perorálním podání je 86 % dávky eliminováno během 6 dní, větší část z tohoto množství během 24

hodin, většinou močí.

Podmínky ustáleného stavu

Farmakokinetika dienogestu není ovlivněna hladinami SHBG. Po denní dávce přípravku se sérové

hladiny zvýší asi 1,24krát, ustáleného stavu se dosáhne po 4 dnech léčby. Farmakokinetiku dienogestu

opakovaném

užívání

tablet

obsahujících

dienogestu

vypočítat

farmakokinetiky

jednorázové dávky.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientek

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace