Yervoy

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Ipilimumab
Dostupné s:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC kód:
L01XC11
INN (Mezinárodní Name):
ipilimumab
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Melanoma; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma, Malignant; Colorectal Neoplasms
Terapeutické indikace:
MelanomaYERVOY as monotherapy is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults, and adolescents 12 years of age and older (see section 4. YERVOY v kombinaci s nivolumab je indikován k léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých. Relative to nivolumab monotherapy, an increase in progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour PD-L1 expression (see sections 4. 4 a 5. Renal cell carcinoma (RCC)YERVOY in combination with nivolumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with intermediate/poor-risk advanced renal cell carcinoma (see section 5. Non-small cell lung cancer (NSCLC)YERVOY in combination with nivolumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR mutation or ALK translocatio
Přehled produktů:
Revision: 43
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002213
Datum autorizace:
2011-07-13
EMEA kód:
EMEA/H/C/002213

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

13-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

15-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

15-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

13-08-2021

Přečtěte si celý dokument

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Ipilimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml koncentrátu obsahuje ipilimumabum 5 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje ipilimumabum 50 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje ipilimumabum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Trometamol-hydrochlorid, chlorid sodný, mannitol (E421), kyselina pentetová,

polysorbát 80, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda pro injekci. Další informace viz

příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

50 mg/10 ml

200 mg/40 ml

1 injekční lahvička

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/698/001

EU/1/11/698/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód se jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

YERVOY 5 mg/ml sterilní koncentrát

Ipilimumabum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml koncentrátu obsahuje ipilimumabum 5 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje ipilimumabum 50 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje ipilimumabum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Trometamol-hydrochlorid, chlorid sodný, mannitol (E421), kyselina pentetová,

polysorbát 80, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sterilní koncentrát

50 mg/10 ml

200 mg/40 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

i.v. podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze k jednorázovému použití.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/698/001

EU/1/11/698/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

ipilimumabum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek YERVOY a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YERVOY používat

Jak se přípravek YERVOY používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek YERVOY uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek YERVOY a k čemu se používá

Přípravek YERVOY obsahuje léčivou látku ipilimumab, což je protein, který pomáhá imunitnímu

systému napadat a likvidovat nádorové buňky vašimi vlastními imunitními buňkami.

Ipilimumab podávaný samostatně se používá k léčbě pokročilého melanomu (typ kožní rakoviny) u

dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších.

Ipilimumab v kombinaci s nivolumabem se používá k léčbě

pokročilého melanomu (typ kožní rakoviny) u dospělých

pokročilého renálního karcinomu (pokročilé rakoviny ledvin) u dospělých

maligního (zhoubného) mezoteliomu pohrudnice (typ rakoviny, která postihuje výstelku hrudní

dutiny) u dospělých

pokročilého kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva nebo konečníku) u dospělých.

Ipilimumab v kombinaci s nivolumabem a chemoterapií se používá k léčbě pokročilého

nemalobuněčného karcinomu plic (typ rakoviny plic) u dospělých.

Vzhledem k tomu, že YERVOY se může podávat i v kombinaci s jinými protinádorovými přípravky,

je důležité přečíst si i příbalovou informaci těchto dalších přípravků. Máte-li jakékoli otázky ohledně

těchto přípravků, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YERVOY používat

Nemá Vám být podán přípravek YERVOY

jestliže jste alergický(á) na ipilimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

("uvedenou v bodě 6 "Obsah balení a další informace"). Poraďte se se svým lékařem, pokud si

nejste jistý(á).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku YERVOY se poraďte se svým lékařem, protože přípravek může způsobit:

potíže se srdcem jako jsou změny srdečního rytmu nebo srdeční frekvence nebo abnormální

srdeční rytmus.

zánět střev (kolitida), který se může zhoršit na krvácení nebo perforaci (proděravění) střev.

Příznaky kolitidy mohou zahrnovat průjem (vodnatá, průjmovitá, měkká stolice), zvýšení

počtu stolic nad obvyklou míru, krev ve stolici nebo tmavě zbarvenou stolici, bolest nebo

citlivost břicha.

plicní potíže, jako je obtížné dýchání nebo kašel. Tyto potíže mohou znamenat zánět plic

(pneumonitidu nebo intersticiální onemocnění plic).

zánět jater (hepatitida), který může vést k selhání jater. Známky a příznaky hepatitidy

mohou zahrnovat zežloutnoutí očí nebo kůže (žloutenka), bolest na pravé straně břicha, únavu.

zánět kůže, který může vést k závažné kožní reakci (známé jako toxická epidermální

nekrolýza, Stevensův-Johnsonův syndrom a léková reakce s eosinofilií a systémovými

příznaky (DRESS)). Známky a příznaky závažné kožní reakce mohou zahrnovat kožní

vyrážku s nebo bez svědění, odlupování kůže, suchou kůži, horečku, únavu, otok obličeje nebo

lymfatických žláz, zvýšení eosinofilů (tj. druh bílých krvinek) a účinek na játra, ledviny nebo

plíce. Prosím mějte na paměti, že reakce označované DRESS se mohou vyvinout týdny nebo

měsíce od Vaší poslední dávky.

zánět nervů, který může vést k paralýze (ochrnutí). Příznaky problémů s nervy mohou

zahrnovat svalovou slabost, znecitlivění nebo brnění v rukou nebo v nohou, ztrátu vědomí

nebo obtíže s probouzením.

zánět ledvin nebo ledvinové potíže. Známky a příznaky mohou zahrnovat abnormální testy

funkce ledvin nebo snížené množství moči.

zánět žláz produkujících hormony (zejména hypofýzy, nadledvinek, štítné žlázy), který

může ovlivnit, jak tyto žlázy pracují. Známky a příznaky, že žlázy nepracují správně, mohou

zahrnovat bolest hlavy, rozmazané nebo zdvojené vidění, únavu, snížení sexuální touhy,

změny chování.

diabetes (cukrovka) (příznaky zahrnují nadměrnou žízeň, značně zvýšené množství moči,

zvýšenou chuť k jídlu spojenou se ztrátou tělesné hmotnosti, pocit únavy, ospalosti, slabosti,

sklíčenosti, podrážděnosti a celkový pocit nemoci) nebo diabetická ketoacidóza (tj. kyselina

v krvi v důsledku diabetu).

zánět svalů jako je myokarditida (zánět srdečního svalu), myozitida (zánět svalů) a

rabdomyolýza (ztuhlost svalů a kloubů, svalová křeč). Známky a příznaky mohou zahrnovat

bolest svalů, ztuhlost, slabost, bolest na hrudi nebo těžkou únavu.

zánět očí. Známky a příznaky mohou zahrnovat zarudnutí oka, bolest v oku, problémy s

viděním, rozmazané vidění nebo dočasnou ztrátu zraku.

hemofagocytující lymfohistiocytózu. Vzácné onemocnění, při kterém imunitní systém

produkuje příliš mnoho jinak normálních buněk bojujících s infekcí, zvaných histiocyty a

lymfocyty. Příznaky mohou zahrnovat zvětšení jater a/nebo sleziny, kožní vyrážku, zvětšení

mízních uzlin, dechové obtíže, snadný vznik modřin, abnormality ledvin a potíže se srdcem.

odhojení transplantovaného orgánu.

Informujte okamžitě svého lékaře, objeví-li se u Vás kterýkoliv s těchto příznaků nebo jestliže se

zhorší. Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky. Lékař Vám může poskytnout léčbu

k prevenci závažnějších komplikací a ke zmírnění příznaků, vysadit další dávku přípravku YERVOY

nebo zcela ukončit léčbu přípravkem YERVOY.

Tyto příznaky se někdy objevují se zpožděním a mohou se projevit až v řádu týdnů nebo měsíců po

poslední dávce. Před zahájením léčby lékař zkontroluje Váš zdravotní stav. Také Vám budou v

průběhu léčby prováděny krevní testy.

Zkontrolujte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou předtím, než Vám bude podán přípravek

YERVOY,

jestli netrpíte autoimunitní chorobou (stav, kdy vaše tělo napadá vlastní buňky).

jestli nemáte nebo jste někdy neměl(a) chronickou virovou infekci jater zahrnující hepatitidu

typu B (HBV) nebo hepatitidu typu C (HCV).

jestli nemáte infekci virem lidského imunodeficitu (HIV) nebo syndrom získaného

imunodeficitu (AIDS).

jestli se u Vás dříve neobjevila závažná kožní nežádoucí reakce na předchozí protinádorovou

léčbu.

jestli nemáte zánět plic v anamnéze

Děti a dospívající

Přípravek YERVOY se nemá používat u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek YERVOY

Předtím, než Vám bude podán přípravek YERVOY, informujte svého lékaře

užíváte-li některé léky, které snižují funkci imunitního systému, jako jsou kortikosteroidy. Tyto

léky mohou ovlivňovat účinek přípravku YERVOY. Po zahájení léčby Vám ale lékař může

předepsat kortikosteroidy, aby se zmírnily projevy nežádoucích účinků, které může přípravek

YERVOY vyvolat.

užíváte-li některé léky, které zabraňují krevnímu srážení (antikoagulancia). Tyto léky mohou

zvýšit pravděpodobnost krvácení do žaludku nebo střev, což je nežádoucí účinek přípravku

YERVOY.

pokud Vám byl nedávno předepsán Zelboraf (vemurafenib, další přípravek k léčbě kožní

rakoviny). Pokud se YERVOY používá po předchozím podání vemurafenibu, může se zvýšit

riziko kožních nežádoucích účinků.

Také informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době

užíval(a).

Neužívejte žádné jiné léky během Vaší léčby bez toho, aniž byste napřed promluvil(a) se svým

lékařem. Na základě předběžných údajů se nedoporučuje kombinovat současně přípravek YERVOY

(ipilimumab) a vemurafenib kvůli zvýšenému toxickému účinku na játra.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, pokud plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte.

Nesmíte používat přípravek YERVOY, pokud jste těhotná, kromě případů, kdy Vám to lékař

výslovně doporučí. Účinky přípravku YERVOY u těhotných žen nejsou známé, ale je možné, že by

účinná látka ipilimumab mohla poškodit nenarozené dítě.

Během léčby přípravkem YERVOY musíte používat účinnou antikoncepci, pokud jste žena,

která by mohla otěhotnět.

Pokud otěhotníte během používání přípravku YERVOY, řekněte to svému lékaři.

Není známo, zda se přípravek ipilimumab dostává do mateřského mléka. Ovšem významné vystavení

dítěte ipilimumabu prostřednictvím mateřského mléka se neočekává a nepředpokládají se žádné

účinky na kojené dítě. Zeptejte se svého lékaře, jestli můžete kojit během nebo po léčbě přípravkem

YERVOY.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte, nejezděte na kole ani neobsluhujte stroje poté, co Vám je podán přípravek YERVOY,

pokud si nejste jistý(á), že se cítíte dobře. Pocit únavy nebo slabosti je velmi častým nežádoucím

účinkem přípravku YERVOY. To může narušit schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje.

Přípravek YERVOY obsahuje sodík

Informujte svého lékaře, pokud držíte dietu s nízkým obsahem sodíku (s nízkým obsahem soli)

předtím, než Vám bude podán přípravek YERVOY.

Tento přípravek obsahuje 23 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné 10ml injekční lahvičce.

To odpovídá 1,15 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Tento přípravek obsahuje 92 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné 40ml injekční lahvičce.

To odpovídá 4,60 % doporučeného maximálního denní příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3.

Jak se přípravek YERVOY používá

Jak se přípravek YERVOY podává

Přípravek YERVOY Vám bude podáván v nemocnici nebo ambulanci pod kontrolou zkušeného

lékaře.

Pokud se YERVOY podává k léčbě kožní rakoviny samostatně, bude Vám přípravek podán jako

infuze do žíly (nitrožilně) v průběhu 90 minut.

Pokud je přípravek YERVOY podáván v kombinaci s nivolumabem, k léčbě kožní rakoviny, budete

u prvních 4 dávek (fáze kombinace) dostávat každé 3 týdny infuzi v délce 90 minut. Dále je pak

podáván nivolumab v infuzi v délce 30 nebo 60 minut každé 2 nebo 4 týdny, v závislosti na dávce,

kterou dostáváte (fáze léčby jedním přípravkem).

Pokud je přípravek YERVOY podáván v kombinaci s nivolumabem, k léčbě pokročilé rakoviny

ledvin, budete u prvních 4 dávek (fáze kombinované léčby) dostávat každé 3 týdny infuzi v délce

30 minut. Dále je pak podáván nivolumab v infuzi v délce 30 nebo 60 minut každé 2 nebo 4 týdny,

v závislosti na dávce, kterou dostáváte (fáze léčby jedním přípravkem).

Pokud je přípravek YERVOY podáván v kombinaci s nivolumabem k léčbě pokročilé rakoviny

tlustého střeva a konečníku u dospělých, budete u prvních 4 dávek (fáze kombinované léčby) dostávat

každé 3 týdny infuzi v délce 30 minut. Dále pak bude podáván nivolumab každé 2 týdny v infuzi v

délce 30 minut (fáze léčby jedním přípravkem).

Pokud je přípravek YERVOY podáván v kombinaci s nivolumabem, k léčbě maligního mezoteliomu

pohrudnice, budete dostávat každých 6 týdnů infuzi v délce 30 minut.

Pokud je přípravek YERVOY podáván v kombinaci s nivolumabem a chemoterapií k léčbě

pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic, budete dostávat každých 6 týdnů infuzi v délce

30 minut. Po dokončení 2 cyklů chemoterapie se ipilimumab bude podávat v kombinaci s

nivolumabem jako infuze v délce 30 minut každých 6 týdnů.

Kolik přípravku YERVOY se podává

Pokud se YERVOY podává k léčbě kožní rakoviny samostatně, je doporučená dávka přípravku 3 mg

ipilimumabu na kilogram tělesné hmotnosti.

Množství přípravku YERVOY, které dostanete, bude vypočteno na základě vaší tělesné hmotnosti.

V závislosti na vaší dávce může být před použitím část nebo celý obsah lahvičky přípravku YERVOY

rozředěn injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčním

roztokem glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %). K dosažení požadované dávky může být potřeba

více než jedna lahvička.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje ipilimumabum 5 mg.

Jedna 10ml lahvička obsahuje ipilimumabum 50 mg.

Jedna 40ml lahvička obsahuje ipilimumabum 200 mg.

Ipilimumab je plně lidská monoklonální protilátka anti-CTLA-4 (IgG1κ) produkovaná ovariálními

buňkami čínského křečíka rekombinantní DNA technologií.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden mililitr koncentrátu obsahuje 0,1 mmol sodíku, což je 2,30 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirá až lehce zkalená, bezbarvá až světle žlutá tekutina, která může obsahovat lehké částice (několik) a

má pH 7,0 a osmolalitu 260-300 mosm/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Melanom

Přípravek YERVOY je v monoterapii indikován při léčbě pokročilého (neresekovatelného nebo

metastazujícího) melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších (viz bod 4.4).

Přípravek YERVOY je v kombinaci s nivolumabem indikován při léčbě pokročilého

(neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých.

Zlepšení přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) u kombinace nivolumabu s

ipilimumabem ve srovnání s monoterapií nivolumabem je potvrzeno jen u pacientů s nízkou úrovní

nádorové exprese PD-L1 (viz body 4.4 a 5.1).

Renální karcinom (RCC)

Přípravek YERVOY je indikován v kombinaci s nivolumabem k léčbě pokročilého renálního

karcinomu v první linii u dospělých pacientů se středním nebo vysokým rizikem (viz bod 5.1).

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Přípravek YERVOY je v kombinaci s nivolumabem a dvěma cykly chemoterapie na bázi platiny

indikován k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v první linii u dospělých s nádory

bez senzitizující mutace EGFR nebo translokace ALK.

Maligní mezoteliom pleury (MPM)

Přípravek YERVOY je indikován v kombinaci s nivolumabem k léčbě neresekovatelného maligního

mezoteliomu pleury u nepředléčených dospělých pacientů.

Kolorektální karcinom (CRC) s deficitní opravou chybného párování bází (dMMR, mismatch repair

deficient) nebo vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (MSI-H, microsatellite instability high)

Přípravek YERVOY je indikován v kombinaci s nivolumabem k léčbě dospělých pacientů s

metastazujícím kolorektálním karcinomem s deficitní opravou chybného párování bází nebo vysokou

mikrosatelitovou nestabilitou po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fluorpyrimidinu (viz

bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahájit a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou rakoviny.

Dávkování

YERVOY v monoterapii

Melanom

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší

Doporučený indukční režim podávání přípravku YERVOY je 3 mg/kg podávané intravenózně po dobu

90 minut každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Pacienti mají dostat celý indukční režim (4 dávky) dle

tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Hodnocení odpovědi nádoru se

má provést pouze po dokončení indukční terapie.

YERVOY v kombinaci s nivolumabem

Melanom

Doporučená dávka je 3 mg/kg ipilimumabu v kombinaci s 1 mg/kg nivolumabu podávaná

intravenózně každé 3 týdny u prvních 4 dávek. Dále následuje druhá fáze, kdy je podáván nivolumab v

monoterapii intravenózně buď 240 mg každé 2 týdny nebo 480 mg každé 4 týdny, jak je uvedeno v

tabulce 1. Ve fázi monoterapie se má první dávka nivolumabu podat:

za 3 týdny po poslední dávce kombinace nivolumabu a ipilimumabu, pokud se používá 240 mg

každé 2 týdny nebo

za 6 týdnů po poslední dávce kombinace nivolumabu a ipilimumabu, pokud se používá 480 mg

každé 4 týdny.

Tabulka 1:

Doporučené dávky a délka infuze u intravenózního podání ipilimumabu

v kombinaci s nivolumabem

Fáze kombinace, každé

3 týdny po 4 dávkovací

cykly

Fáze monoterapie

Nivolumab

1 mg/kg po dobu 30 minut

240 mg každé 2 týdny po dobu 30 minut nebo

480 mg každé 4 týdny po dobu 60 minut

Ipilimumab

3 mg/kg po dobu 90 minut

Renální karcinom a kolorektální karcinom s dMMR nebo MSI-H

Doporučená dávka je 1 mg/kg ipilimumabu v kombinaci s 3 mg/kg nivolumabu podávaná

intravenózně každé 3 týdny u prvních 4 dávek. Dále následuje druhá fáze, kdy je podáván nivolumab

v monoterapii intravenózně buď 240 mg každé 2 týdny nebo 480 mg každé 4 týdny (pouze RCC), jak

je uvedeno v tabulce 2. Ve fázi monoterapie se má první dávka nivolumabu podat:

za 3 týdny po poslední dávce kombinace ipilimumabu a nivolumabu, pokud se používá 240 mg

každé 2 týdny nebo

za 6 týdnů po poslední dávce kombinace ipilimumabu a nivolumabu, pokud se používá 480 mg

každé 4 týdny (pouze RCC).

Tabulka 2:

Doporučené dávky a délka infuze u intravenózního podání ipilimumabu

v kombinaci s nivolumabem u RCC a CRC s dMMR nebo MSI-H

Fáze kombinace, každé

3 týdny po 4 dávkovací

cykly

Fáze monoterapie

Nivolumab

3 mg/kg po dobu 30 minut

240 mg každé 2 týdny po dobu 30 minut nebo

480 mg každé 4 týdny po dobu 60 minut (pouze RCC)

Ipilimumab

1 mg/kg po dobu 30 minut

Maligní mezoteliom pleury

Doporučená dávka je 1 mg/kg ipilimumabu podávaného intravenózně po dobu 30 minut každých

6 týdnů v kombinaci s nivolumabem v dávce 360 mg podávaným intravenózně po dobu 30 minut

každé 3 týdny. U pacientů bez progrese onemocnění pokračuje léčba po dobu až 24 měsíců.

YERVOY v kombinaci s nivolumabem a chemoterapií

Nemalobuněčný karcinom plic

Doporučená dávka je 1 mg/kg ipilimumabu podávaného intravenózně po dobu 30 minut každých 6

týdnů v kombinaci s nivolumabem v dávce 360 mg podávaným intravenózně po dobu 30 minut každé

3 týdny a chemoterapií na bázi platiny podávanou každé 3 týdny. Po dokončení 2 cyklů chemoterapie

pokračuje léčba dávkou 1 mg/kg ipilimumabu každých 6 týdnů v kombinaci s nivolumabem v dávce

360 mg intravenózně každé 3 týdny. Léčba se doporučuje do progrese onemocnění, rozvoje

nepřijatelné toxicity nebo až 24 měsíců u pacientů bez progrese choroby.

Délka léčby

Léčba přípravkem YERVOY v kombinaci s nivolumabem má pokračovat, dokud je pozorován

klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší (a až do maximální doby léčby, pokud je pro danou

indikaci uvedena).

Byly pozorovány atypické odpovědi (t.j. počáteční přechodné zvětšení nádoru nebo výskyt nových

malých lézí během prvních měsíců léčby s následným zmenšením nádorové masy). U klinicky

stabilních pacientů s počáteční progresí onemocnění se doporučuje v léčbě přípravkem YERVOY

pokračovat, dokud není progrese potvrzena.

Jaterní testy a testy funkce štítné žlázy musí být vyhodnoceny před zahájením podávání a před každou

dávkou přípravku YERVOY. Během léčby přípravkem YERVOY je třeba vyhodnocovat jakékoliv

známky a příznaky imunitně podmíněných nežádoucích účinků, včetně průjmu a kolitidy (viz tabulky

3A, 3B a bod 4.4).

Děti mladší 12 let

Bezpečnost a účinnost ipilimumabu u dětí mladších 12 let nebyla stanovena.

Trvalé přerušení léčby nebo vysazení dávek

Léčba imunitně podmíněných nežádoucích účinků může vyžadovat vysazení dávky nebo trvalé

ukončení léčby přípravkem YERVOY a zahájení vysokých dávek systémových kortikosteroidů. V

některých případech lze zvážit přidání jiné imunosupresivní terapie (viz bod 4.4).

Zvýšení nebo snížení dávky se nedoporučuje. Z důvodu individuální bezpečnosti a snášenlivosti může

být nutné odložení dávky nebo přerušení podávání.

Pokyny pro permanentní ukončení nebo vysazení dávek jsou popsány v tabulkách 3A a 3B pro

YERVOY v monoterapii a v tabulce 3C pro YERVOY v kombinaci s nivolumabem nebo pro podání

v druhé fázi léčby (monoterapie nivolumabem) následující po kombinované léčbě. Podrobné pokyny

pro léčbu imunitně podmíněných nežádoucích účinků jsou uvedeny v bodě 4.4.

Tabulka 3A

Kdy má být podávání přípravku YERVOY v monoterapii trvale

ukončeno

Trvale ukončete podávání přípravku YERVOY u pacientů s následujícími nežádoucími účinky.

Léčba těchto nežádoucích účinků, pokud je prokázána imunitní souvislost nebo existuje na

takovou souvislost podezření, může také vyžadovat vysoké dávky systémových kortikosteroidů

(viz bod 4.4, kde jsou uvedeny podrobné pokyny pro léčbu).

Závažné nebo život ohrožující nežádoucí účinky

NCI-CTCAE v4 stupeň

a

Gastrointestinální:

Závažné příznaky (bolest břicha, těžký průjem nebo významná

změna v počtu stolic, krev ve stolici, gastrointestinální

krvácení, gastrointestinální perforace).

Průjem nebo kolitida stupně 3

nebo 4

Jaterní:

Výrazné zvýšení hladiny aspartát aminotransferázy (AST),

alanin aminotransferázy (ALT) nebo celkového bilirubinu nebo

příznaky hepatotoxicity.

Vzestup hladiny AST,

ALT nebo celkového bilirubinu

stupně 3 nebo 4

Kůže:

Život ohrožující kožní vyrážka (zahrnující

Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální

nekrolýzu) nebo výrazně rozšířený pruritus interferující s

aktivitami denního života nebo vyžadující lékařskou intervenci.

Vyrážka stupně 4 nebo pruritus

stupně 3

Neurologické:

Nově vzniklá nebo zhoršující se těžká motorická nebo

senzorická neuropatie.

Motorická nebo senzorická

neuropatie stupně 3 nebo 4

Jiné orgánové soustavy

b

:

(např. nefritida, pneumonitida, pankreatitida, neinfekční

myokarditida)

≥ stupeň 3 imunitně podmíněné

reakce

≥ stupeň 2 pro imunitně

podmíněné poruchy oka, které

NEREAGUJÍ na lokální

imunosupresivní terapii

Stupně toxicity jsou v souladu s běžnými terminologickými kritérii nežádoucích účinků podle Národního institutu pro

rakovinu (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events). Verze 4.0 (NCI-CTCAE

v4).

Jakékoliv nežádoucí účinky, u nichž je prokázána imunitní souvislost nebo existuje na takovou souvislost podezření,

mají být hodnoceny podle CTCAE. Rozhodnutí o ukončení podávání přípravku YERVOY je třeba provést podle

závažnosti příhody.

Pacienti s těžkou endokrinopatií (stupeň 3 nebo 4) kontrolovanou hormonální substituční léčbou mohou na této léčbě

zůstat.

Tabulka 3B

Kdy je třeba vysadit dávku přípravku YERVOY v monoterapii

Vysaďte dávku přípravku YERVOY

a

u pacientů s následujícími imunitně podmíněnými

nežádoucími účinky. Viz bod 4.4, kde jsou podrobné pokyny pro léčbu.

Lehké až středně těžké imunitně podmíněné nežádoucí

účinky

Účinek

Gastrointestinální:

Středně těžký průjem nebo kolitida, která buď není

kontrolována medikamentózně, nebo která persistuje (5-7 dnů)

nebo se vyskytuje opakovaně.

1. Vysaďte dávku, dokud nežádoucí

účinek neustoupí na stupeň 1

nebo stupeň 0 (nebo se nevrátí na

výchozí úroveň).

2. Pokud dojde k ústupu potíží,

zahajte znovu léčbu.

3. Pokud nedošlo k ústupu potíží,

pokračujte ve vysazení dávek až

do ústupu potíží a pak léčbu

obnovte.

4. Ukončete podávání přípravku

YERVOY, pokud nedojde k

ústupu na stupeň 1 nebo 0 nebo se

nevrátí na výchozí úroveň.

Jaterní:

Zvýšení hladiny AST, ALT nebo celkového bilirubinu stupně

Kůže:

Středně těžká až těžká (stupeň 3)

kožní vyrážka nebo

rozšířený/intenzivní pruritus (stupeň 2) bez ohledu na etiologii

Endokrinní:

Závažné nežádoucí účinky na endokrinní žlázy, jako jsou

hypofyzitis a thyreoiditis, které nejsou adekvátně kontrolovány

hormonální substituční terapií nebo vysokými dávkami

imunosupresivní terapie.

Neurologické:

Střední (stupeň 2)

nevysvětlená motorická neuropatie, svalová

slabost nebo senzorická neuropatie (trvající více než 4 dny)

Další středně těžké nežádoucí účinky

c

Snížení dávky přípravku YERVOY se nedoporučuje.

Stupně toxicity jsou v souladu s běžnými terminologickými kritérii nežádoucích účinků podle Národního institutu pro

rakovinu (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events). Verze 4.0 (NCI-CTCAE

v4).

Jakékoliv jiné nežádoucí účinky na orgánové soustavy, které jsou považovány za imunitně podmíněné, mají být

hodnoceny podle CTCAE. Rozhodnutí o vysazení dávky je třeba podmínit závažností příhody.

Dokud nejsou podány všechny 4 dávky nebo neuplyne 16 týdnů od první dávky, podle toho co nastane dříve.

Tabulka 3C:

Doporučená úprava léčby přípravkem YERVOY v kombinaci s

nivolumabem nebo podávání v druhé fázi léčby (monoterapie

nivolumabem) následující po kombinační léčbě

Imunitně podmíněné

nežádoucí účinky

Závažnost

Úprava léčby

Imunitně podmíněná

pneumonitida

Pneumonitida stupně 2

Vysaďte dávku(y), dokud symptomy

neustoupí, nezlepší se rentgenové

abnormality a není dokončena léčba

kortikosteroidy.

Pneumonitida stupně 3 nebo 4

Trvale ukončete léčbu.

Imunitně podmíněná

kolitida

Průjem nebo kolitida stupně 2

Vysaďte dávku(y), dokud symptomy

neustoupí a není dokončena léčba

kortikosteroidy, je-li potřebná.

Průjem nebo kolitida stupně 3 nebo

Trvale ukončete léčbu.

Imunitně podmíněná

hepatitida

Zvýšení aspartátaminotransferázy

(AST), alaninaminotransferázy

(ALT) nebo celkového bilirubinu

stupně 2

Vysaďte dávku(y), dokud se laboratorní

hodnoty nevrátí na výchozí úroveň a

není dokončena léčba kortikosteroidy,

je-li potřebná.

Vzestup hladiny AST, ALT nebo

celkového bilirubinu stupně 3 nebo

Trvale ukončete léčbu.

Imunitně podmíněná

nefritida a renální

dysfunkce

Zvýšení kreatininu stupně 2 nebo 3

Vysaďte dávku(y), dokud se hladina

kreatininu nevrátí na výchozí úroveň a

není dokončena léčba kortikosteroidy,

je-li potřebná.

Zvýšení kreatininu stupně 4

Trvale ukončete léčbu.

Imunitně podmíněná

endokrinopatie

Symptomatická hypotyreóza stupně

2 nebo 3, hypertyreóza,

hypofyzitida,

nedostatečnost nadledvin stupně 2

diabetes stupně 3

Vysaďte dávku(y), dokud symptomy

neustoupí a není dokončena léčba

kortikosteroidy (je li potřebná vzhledem

k příznakům akutního zánětu). Léčba má

pokračovat v případě hormonální

substituční léčby

do doby, kdy nejsou

přítomny žádné symptomy.

Hypotyreóza stupně 4

Hypertyreóza stupně 4

Hypofyzitida stupně 4

Nedostatečnost nadledvin stupně 3

nebo 4

Diabetes stupně 4

Trvale ukončete léčbu.

Imunitně podmíněné

kožní nežádoucí

účinky

Vyrážka stupně 3

Vysaďte dávku(y), dokud symptomy

neustoupí a není dokončena léčba

kortikosteroidy, je li potřebná.

Vyrážka stupně 4

Trvale ukončete léčbu.

Stevensův-Johnsonův syndrom

(SJS) nebo toxická epidermální

nekrolýza (TEN)

Trvale ukončete léčbu (viz bod 4.4).

Tabulka 3C:

Doporučená úprava léčby přípravkem YERVOY v kombinaci s

nivolumabem nebo podávání v druhé fázi léčby (monoterapie

nivolumabem) následující po kombinační léčbě

Imunitně podmíněná

myokarditida

Myokarditida stupně 2

Vysaďte dávku(y), dokud symptomy

neustoupí a není dokončena léčba

kortikosteroidy.

Myokarditida stupně 3 nebo 4

Trvale ukončete léčbu.

Jiné imunitně

podmíněné nežádoucí

účinky

Stupeň 3 (první výskyt)

Vysaďte dávku.

Stupeň 4 nebo recidivující stupeň 3;

přetrvávající stupeň 2 nebo 3 i přes

úpravu léčby; nemožnost snížit

dávku kortikosteroidu na 10 mg

prednisonu nebo její ekvivalent

denně

Trvale ukončete léčbu.

Poznámka: Stupně toxicity jsou v souladu s běžnými terminologickými kritérii nežádoucích účinků podle

Národního institutu pro rakovinu National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events

verze 4.0 (NCI-CTCAE v4).

Doporučení pro použití hormonální substituční léčby je uvedeno v bodu 4.4.

Bezpečnost opětovného zahájení terapie ipilimumabem v kombinaci s nivolumabem u pacientů, kteří již

prodělali imunitně podmíněnou myokarditidu, není známa.

Léčba přípravkem YERVOY v kombinaci s nivolumabem má být trvale ukončena v případě výskytu:

nežádoucích účinků stupně 4 nebo recidivujících nežádoucích účinků stupně 3;

nežádoucích účinků stupně 2 nebo 3 přetrvávajících navzdory léčbě.

Je-li přípravek YERVOY podáván v kombinaci s ipilimumabem a je-li vysazen jeden z těchto

přípravků, má se vysadit i druhý přípravek. Pokud se podávání přípravku po určité prodlevě obnoví,

má se obnovit podle individuálního zhodnocení pacienta buď léčba v kombinaci nebo monoterapie

nivolumabem.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku YERVOY u dětí mladších 12 let nebyla stanovena. Jsou dostupné jen

velmi omezené údaje. Přípravek YERVOY se nemá používat u dětí mladších 12 let.

Starší pacienti

Mezi osobami vyššího věku (≥ 65 let) a mladšími pacienty (< 65 let) nebyly pozorovány celkové

rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti. Data získaná sledováním pacientů s RCC v první linii ve věku

75 let a více jsou příliš omezená na vyvození závěrů ohledně této populace (viz bod 5.1). V této

populaci není nutná žádná specifická úprava dávky (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

Bezpečnost a účinnost přípravku YERVOY nebyla u pacientů s poruchou ledvin hodnocena. Na

základě výsledků populační farmakokinetiky není nutná žádná specifická úprava dávky u pacientů s

mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Bezpečnost a účinnost přípravku YERVOY nebyla u pacientů s poruchou jater hodnocena. Na základě

výsledků populační farmakokinetiky není nutná žádná specifická úprava dávky u pacientů s mírnou

poruchou funkce jater (viz bod 5.2). Přípravek YERVOY je nutné podávat s opatrností u pacientů s

hladinami transaminázy ≥ 5 x HHN nebo hladinami bilirubinu > 3 x HHN na začátku (viz bod 5.1).

Způsob podání

YERVOY je určen k intravenóznímu použití. Doporučené trvání infuze je 30 nebo 90 minut,

v závislosti na dávce.

Přípravek YERVOY je možné používat pro intravenózní podání bez naředění nebo je možné ho

naředit v injekčním roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo v injekčním

roztoku glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %) tak, aby se dosáhla koncentrace mezi 1 a 4 mg/ml.

Infuze přípravku YERVOY se nesmí podávat jako nitrožilní bolus nebo bolusová injekce.

Pokud je podáván v kombinaci s nivolumabem nebo v kombinaci s nivolumabem a chemoterapií, má

být nivolumab podán jako první, poté má následovat podání přípravku YERVOY a nakonec tentýž

den chemoterapie. Pro každou z infuzí použijte samostatný infuzní vak a filtr.

Návod k přípravě a zacházení s léčivým přípravkem před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Ipilimumab v kombinaci s nivolumabem

Pokud je ipilimumab podáván v kombinaci, je nutné se před zahájením léčby seznámit se souhrnem

údajů o přípravku ostatních složek kombinované léčby. Další informace o zvláštních upozorněních a

opatřeních viz SmPC nivolumabu. Většina imunitně podmíněných nežádoucích účinků se zlepšila či

zcela ustoupila po použití vhodných léčebných opatření, jako je zahájení léčby kortikosteroidy či

úpravy léčby (viz bod 4.2). Imunitně podmíněné nežádoucí účinky se vyskytly s vyšší frekvencí,

pokud byl nivolumab podáván v kombinaci s ipilimumabem než u nivolumabu v monoterapii.

Během kombinované léčby byly také hlášeny kardiální a pulmonální nežádoucí účinky, včetně plicní

embolie. Pacienti mají být nepřetržitě monitorováni vzhledem ke kardiálním a pulmonálním

nežádoucím účinkům, a také s ohledem na klinické známky, příznaky a laboratorní odchylky ukazující

na poruchy elektrolytů a dehydrataci, a to před léčbou a pravidelně v jejím průběhu. V případě život

ohrožujících nebo recidivujících závažných kardiálních nebo pulmonálních nežádoucích účinků se má

ipilimumab v kombinaci s nivolumabem vysadit (viz bod 4.2).

Pacienti mají být průběžně sledováni (minimálně do 5 měsíců po poslední dávce), protože nežádoucí

účinek ipilimumabu v kombinaci s nivolumabem se může objevit kdykoli během podávání nebo po

ukončení léčby.

Imunitně podmíněné reakce

Podávání ipilimumabu je spojeno se zánětlivými nežádoucími účinky, které jsou důsledkem zvýšené

nebo nadměrné imunitní aktivity (imunitně podmíněné nežádoucí účinky) a které pravděpodobně

souvisejí s jeho mechanismem účinku. Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být

závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat gastrointestinálního traktu, jater, kůže, nervové,

endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Zatímco většina imunitně podmíněných nežádoucích účinků

se objevila během indukčního období, uvádí se také vznik několik měsíců po poslední dávce

ipilimumabu. Pokud není identifikována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic,

krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s

ipilimumabem. Časná diagnóza a odpovídající léčba jsou nutné pro minimalizaci život ohrožujících

komplikací.

Vysoké dávky systémových kortikosteroidů s nebo bez přídatné imunosupresivní terapie mohou být

vyžadovány pro léčbu závažných imunitně podmíněných nežádoucích účinků.

Pokyny ke zvládnutí imunitně podmíněných nežádoucích účinků specifických pro ipilimumab při

použití v monoterapii a v kombinaci s nivolumabem jsou popsány níže.

U podezření na imunitně podmíněné nežádoucí účinky má být provedeno adekvátní hodnocení pro

potvrzení etiologie nebo vyloučení jiných příčin. Podle závažnosti nežádoucího účinku má být

ipilimumab nebo ipilimumab v kombinaci s nivolumabem vysazen a mají se podat kortikosteroidy.

Jestliže je pro léčení nežádoucího účinku použita imunosuprese kortikosteroidy, musí být po zlepšení

dávka snižována postupně po dobu nejméně jednoho měsíce. Rychlé snížení dávky by mohlo vést ke

zhoršení nebo recidivě nežádoucího účinku. Jestliže dojde ke zhoršení nebo se nedostaví zlepšení

navzdory použití kortikosteroidů, je třeba přidat jinou imunosupresivní léčbu než kortikosteroidy.

Ipilimumab v kombinaci s nivolumabem nemá být znovu nasazován, dokud pacient dostává

imunosupresivní dávky kortikosteroidů nebo jinou imunosupresivní léčbu. K zabránění oportunních

infekcí u pacientů dostávajících imunosupresivní terapii se má použít profylaktické podání antibiotik.

V případě závažných a opakujících se imunitně podmíněných nežádoucích účinků a jakýchkoli život

ohrožujících imunitně podmíněných nežádoucích účinků musí být ipilimumab v kombinaci s

nivolumabem trvale vysazen.

Imunitně podmíněné gastrointestinální nežádoucí účinky

Ipilimumab v monoterapii

Ipilimumab je spojen se závažnými imunitně podmíněnými gastrointestinálními účinky. V klinických

studiích byly hlášeny případy úmrtí v důsledku gastrointestinální perforace (viz bod 4.8).

U pacientů, kteří dostávali ipilimumab v dávce 3 mg/kg v monoterapii ve fázi 3 studie pokročilého

(neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu (MDX010-20, viz bod 5.1), byl medián času

vzniku závažných nebo fatálních (stupeň 3-5) imunitně podmíněných gastrointestinálních

účinků 8 týdnů (rozmezí 5 až 13 týdnů) od začátku léčby. Při postupu podle pokynů k léčbě

definovaných v protokolu došlo k ústupu (definovanému jako zlepšení na mírný [stupeň 1] nebo nižší

stupeň závažnosti nebo na stupeň na začátku studie) u většiny případů (90 %), s mediánem času od

vzniku do ústupu 4 týdny (rozmezí 0,6 až 22 týdnů).

Pacienti musí být monitorováni s ohledem na gastrointestinální známky a příznaky, které mohou

naznačovat imunitně podmíněnou koliditu nebo gastrointestinální perforaci. Klinický obraz může

zahrnovat průjem, zvýšenou frekvenci stolic, bolest břicha nebo hematochezi s teplotami či bez nich.

V klinických studiích byla imunitně podmíněná kolitida spojena se známkami zánětu sliznice s

ulcerací nebo bez ní a s lymfocytární a neutrofilní infiltrací. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny

případy cytomagalovirové (CMV) infekce/reaktivace cytomegaloviru u pacientů s imunitně

podmíněnou kolitidou refrakterní na léčbu kortikosteroidy. V případě průjmu či kolitidy se má

okamžitě provést vyšetření stolice, aby se vyloučila infekce nebo jiné alternativní etiologie.

Léčebná doporučení pro průjem nebo kolitidu jsou založena na závažnosti příznaků (dle klasifikace

stupně závažnosti NCI-CTCAE v4). Pacienti s mírným až středně těžkým průjmem (stupeň 1 nebo 2)

(zvýšení až na 6 stolic denně) nebo s podezřením na mírnou až středně těžkou kolitidu (např. bolesti

břicha nebo krev ve stolici) mohou pokračovat v používání ipilimumabu. Doporučuje se

symptomatická léčba (např. loperamid, náhrada tekutin) a důkladné monitorování. Pokud se znovu

objeví mírné až středně těžké příznaky nebo příznaky přetrvávající 5-7 dnů, je třeba plánovanou dávku

ipilimumabu vysadit a má se zahájit terapie kortikosteroidy (např. prednison 1 mg/kg perorálně jednou

denně nebo ekvivalent). Pokud dojde k ústupu potíží na stupeň 0-1 nebo návratu k výchozímu stavu, je

možné podávání ipilimumabu obnovit (viz bod 4.2).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/250994/2021

EMEA/H/C/002213

Yervoy (ipilimumabum)

Přehled pro přípravek Yervoy a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Yervoy a k čemu se používá?

Přípravek Yervoy je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě těchto onemocnění:

pokročilý melanom (typ nádorového onemocnění kůže) u dospělých a dospívajících ve věku 12 let

a starších,

pokročilý renální karcinom (nádorové onemocnění ledvin),

nemalobuněčný karcinom plic u dospělých, který se rozšířil do jiných částí těla (je metastazující) a

dosud nebyl léčen,

maligní mezoteliom pleury (nádorové onemocnění výstelky plic),

typ nádorového onemocnění tlustého střeva nebo konečníku, který se vyznačuje vysokou

mikrosatelitovou nestabilitou (MSI-H) nebo deficitem systému opravy chybného párování bází

(dMMR).

Přípravek Yervoy se obvykle používá v kombinaci s nivolumabem (jiným protinádorovým léčivým

přípravkem), v případě melanomu však může být použit i samostatně.

V případě renálního karcinomu se přípravek Yervoy podává pacientům, kteří dosud nebyli léčeni

a u nichž existuje střední nebo vysoké riziko, že se jejich nádorové onemocnění zhorší.

V případě nemalobuněčného karcinomu plic se přípravek Yervoy používá v kombinaci s nivolumabem a

dalším protinádorovým léčivým přípravkem.

Přípravek Yervoy obsahuje léčivou látku ipilimumab.

Jak se přípravek Yervoy používá?

Přípravek Yervoy se podává ve formě infuze (kapání) do žíly. Dávka a četnost podávání závisí na

léčeném onemocnění a na tělesné hmotnosti pacienta.

V případě výskytu určitých nežádoucích účinků může lékař podání dávky odložit, a pokud jsou

nežádoucí účinky závažné, může léčbu zcela ukončit.

Výdej přípravku Yervoy je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena odborným lékařem,

který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění, a měla by probíhat pod jeho dohledem. Více

Yervoy (ipilimumabum)

EMA/250994/2021

strana 2/4

informací o používání přípravku Yervoy naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Yervoy působí?

Léčivá látka v přípravku Yervoy, ipilimumab, je monoklonální protilátka. Monoklonální protilátka je typ

bílkoviny, která byla vyvinuta tak, aby rozpoznala konkrétní cíl v těle a navázala se na něj.

Ipilimumab zvyšuje aktivitu i množství bílých krvinek zvaných T buňky, které jsou součástí imunitního

systému a dokáží hubit nádorové buňky. Ipilimumab působí na T buňky tak, že se naváže na CTLA-4,

což je bílkovina, která kontroluje jejich aktivitu, a blokuje její působení.

Jaké přínosy přípravku Yervoy byly prokázány v průběhu studií?

Pokročilý melanom

Účinnost přípravku Yervoy v rámci prodlužování života pacientů s pokročilým melanomem prokázalo

několik studií.

Ve studii zahrnující 676 dospělých, u nichž předchozí léčba pokročilého melanomu nebyla účinná nebo

přestala účinkovat, byla celková doba přežití při podávání přípravku Yervoy samostatně nebo

v kombinaci s experimentálním léčivým přípravkem zvaným „gp100“ přibližně 10 měsíců v porovnání

s 6 měsíci u pacientů, kterým byl podáván pouze přípravek gp100.

Ve studii zahrnující 502 dospělých s pokročilým melanomem, který nebyl v minulosti léčen, pacienti,

kterým byly podávány vysoké dávky přípravku Yervoy a dakarbazin, žili v průměru 11 měsíců

v porovnání s 9 měsíci u pacientů, jimž bylo podáváno placebo (neúčinný přípravek) a dakarbazin.

Nicméně asi třetina pacientů nemohla kvůli nežádoucím účinkům dokončit léčbu přípravkem Yervoy.

Ve studii zahrnující 727 dospělých s pokročilým melanomem žili pacienti léčení přípravkem Yervoy

v dávce 3 mg na kg v průměru zhruba 12 měsíců v porovnání s 16 měsíci u pacientů léčených dávkou

10 mg na kg. U pacientů léčených vyšší dávkou se však vyskytovalo více nežádoucích účinků, a bylo

tudíž méně pravděpodobné, že léčbu dokončí. V několika dalších studiích zahrnujících dříve neléčené

dospělé bylo zjištěno, že pacienti léčení přípravkem Yervoy v dávce 3 mg na kg žili průměrně

13,5 měsíce.

Ve dvou malých studiích, které zahrnovaly celkem 30 dospívajících ve věku od 12 do 18 let

s pokročilým melanomem, vedla léčba přípravkem Yervoy k dosažení podobných hladin léčivého

přípravku v krvi dospívajících jako u dospělých. Předpokládá se, že účinky přípravku Yervoy

u dospívajících jsou podobné jako u dospělých. Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek byl

zkoumán u velmi malého počtu dospívajících, existuje nejistota ohledně jeho nežádoucích účinků. Proto

budou všichni dospívající léčení přípravkem Yervoy pečlivě sledováni.

Ve dvou dalších studiích bylo zjištěno, že kombinace přípravku Yervoy s nivolumabem je účinná

v rámci léčby pokročilého melanomu u dříve neléčených dospělých, jejichž nádor vytvářel bílkovinu

zvanou PD-L1. V první z těchto studií, která zahrnovala 945 dospělých, žili pacienti léčení přípravkem

Yervoy a nivolumabem v průměru 11,7 měsíce bez zhoršení onemocnění v porovnání s 6,9 měsíce

u pacientů léčených samotným nivolumabem a s 2,9 měsíce u pacientů léčených samotným

přípravkem Yervoy. Ve druhé studii zahrnující 142 dospělých bylo onemocnění kontrolováno u 56 %

pacientů užívajících přípravek Yervoy s nivolumabem v porovnání s 9 % pacientů užívajících pouze

přípravek Yervoy.

Yervoy (ipilimumabum)

EMA/250994/2021

strana 3/4

Pokročilý renální karcinom

V jedné hlavní studii, která zahrnovala 1 096 dospělých s dříve neléčeným pokročilým renálním

karcinomem, byla kombinace přípravku Yervoy a nivolumabu porovnávána se sunitinibem, jiným

protinádorovým léčivým přípravkem k léčbě renálního karcinomu. Z výsledků vyplynulo, že v případě

pacientů, u nichž existuje střední nebo vysoké riziko, že se jejich nádorové onemocnění zhorší, žili

pacienti léčení uvedenou kombinací léčivých přípravků celkově déle než pacienti, kterým byl podáván

sunitinib. Po 24 měsících bylo naživu 67 % pacientů léčených kombinací léčivých přípravků oproti 53 %

pacientů užívajících sunitinib. Na léčbu uvedenou kombinací léčivých přípravků navíc reagovalo 42 %

(177 ze 423) pacientů oproti 27 % (112 ze 416) pacientů užívajících sunitinib. Při podávání kombinace

léčivých přípravků žili pacienti bez zhoršení onemocnění po dobu 11,6 měsíce, zatímco pacienti léčení

sunitinibem 8,4 měsíce.

Metastazující nemalobuněčný karcinom plic

V jedné hlavní studii zahrnující 719 dosud neléčených dospělých bylo prokázáno, že pacienti užívající

přípravek Yervoy v kombinaci s nivolumabem a dalším protinádorovým léčivým přípravkem žili od

zahájení léčby v průměru 15,6 měsíce ve srovnání s 10,9 měsíci u pacientů léčených chemoterapií.

Maligní mezoteliom pleury

Hlavní studie, do které bylo zařazeno 605 pacientů s maligním mezoteliomem pleury, který nemohl být

odstraněn chirurgicky, zkoumala dobu přežití pacientů, kterým byl podáván přípravek Yervoy

v kombinaci s nivolumabem, a pacientů léčených chemoterapií. V této studii žili pacienti, kterým byl

podáván přípravek Yervoy a nivolumab, v průměru 18 měsíců, zatímco pacienti podstupující

chemoterapii v průměru 14 měsíců.

Karcinom tlustého střeva a konečníku

Hlavní studie, do které bylo zařazeno 119 pacientů s karcinomem tlustého střeva nebo konečníku

s MSI-H nebo dMMR, zkoumala účinek léčby kombinací přípravku Yervoy a nivolumabu. Reakce na

léčbu a zmenšení nádoru byly zaznamenány u přibližně 65 % pacientů užívajících uvedenou kombinaci

léčivých přípravků.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Yervoy?

Přípravek Yervoy je obvykle spojován s nežádoucími účinky vznikajícími v důsledku nadměrné aktivity

imunitního systému, mezi které patří závažné reakce a zánět. Většina z nich se zlepší při nasazení

vhodné léčby nebo po ukončení léčby přípravkem Yervoy. Nejčastějšími nežádoucími účinky (které

mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou vyrážka, svědění, únava, nauzea (pocit na zvracení),

zvracení, snížená chuť k jídlu a bolest břicha. Mezi další nežádoucí účinky, které se vyskytují při užívání

přípravku Yervoy s nivolumabem, patří horečka, snížené nebo zvýšené hladiny hormonů štítné žlázy,

kolitida (zánět tlustého střeva), bolest kloubů, bolest hlavy, dýchací potíže a vysoké hladiny jaterních

enzymů a další abnormální výsledky krevních testů. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení

přípravku Yervoy je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Yervoy registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky konstatovala, že přípravek Yervoy prodlužuje dobu přežití

u melanomu, což je onemocnění, u něhož je celková doba přežití krátká. Nejčastější nežádoucí účinky

tohoto léčivého přípravku jsou mírné až středně závažné. Vzhledem k tomu, že studie přípravku Yervoy

zahrnovaly velmi malý počet dospívajících, společnost se zavázala shromažďovat informace

o nežádoucích účincích, včetně jakýchkoli účinků na růst a pohlavní dospívání.

Yervoy (ipilimumabum)

EMA/250994/2021

strana 4/4

V případě léčby pokročilého renálního karcinomu, nemalobuněčného karcinomu plic a maligního

mezoteliomu pleury bylo prokázáno, že přípravek Yervoy je pro pacienty přínosný tím, že prodlužuje

buď délku života pacientů, nebo dobu, po kterou žili bez zhoršení onemocnění.

Agentura rozhodla, že přínosy přípravku Yervoy převyšují jeho rizika a může tak být registrován

k použití v EU. Pokud jde o léčbu melanomu, agentura navzdory delší době přežití pacientů při

podávání dávky 10 mg na kg doporučila používat přípravek Yervoy v dávce 3 mg na kg, protože při

léčbě vyšší dávkou se objevilo více nežádoucích účinků a došlo ke zhoršení kvality života pacientů.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Yervoy?

Společnost, která přípravek Yervoy dodává na trh, musí zajistit, aby pacienti léčení tímto přípravkem

dostali brožuru s informacemi o bezpečnosti tohoto přípravku, včetně informací o nežádoucích účincích

vyplývajících z nadměrné aktivity imunitního systému. Pacienti rovněž obdrží od svého lékaře

výstražnou kartu se souhrnem základních informací o bezpečnosti přípravku.

Vzhledem k tomu, že není jasné, nakolik je přípravek Yervoy přínosný při užívání v kombinaci

s nivolumabem u pacientů s pokročilým renálním karcinomem, společnost musí provést studii s cílem

stanovit přesný přínos přípravku Yervoy a zjistit, zda lze dále minimalizovat rizika související

s přípravkem Yervoy.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Yervoy, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Yervoy průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Yervoy jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Yervoy

Přípravek Yervoy obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 13. července 2011.

Další informace o přípravku Yervoy jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/yervoy

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 07-2021.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace