YASNAL 10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT DONEPEZIL-HYDROCHLORIDU (DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
N06DA02
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE (DONEPEZILI HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DONEPEZIL
Přehled produktů:
YASNAL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
06/ 167/06-C/PI/009/17
EAN kód:
8594171880322

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls33346/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Yasnal 10 mg potahované tablety

donepezili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Yasnal a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal užívat

Jak se přípravek Yasnal užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Yasnal uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Yasnal a k čemu se používá

Přípravek

Yasnal

obsahuje

léčivou

látku

donepezili

hydrochloridum.

Přípravek

Yasnal

(donepezilhydrochlorid) patří do skupiny léků zvaných inhibitory acetylcholinesterázy. Donepezil

zvyšuje v mozku hladiny látky (acetylcholinu), která je zapojená do paměťových funkcí tak, že

zpomaluje rozklad acetylcholinu.

Užívá se k léčbě příznaků demence u nemocných, u nichž byla rozpoznána lehká a středně těžká forma

Alzheimerovy choroby. Příznaky zahrnují zvyšující se ztrátu paměti, zmatenost a změny chování.

Následkem toho je pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou stále obtížnější provádět jejich

normální denní aktivity.

Přípravek Yasnal je určen k použití pouze u dospělých pacientů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal užívat

Neužívejte přípravek Yasnal

jestliže jste alergický(á) na donepezil-hydrochlorid, na deriváty piperidinu nebo na kteroukoli

alší složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Yasnal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste

měl(a):

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

záchvaty nebo křeče,

srdeční onemocnění (nepravidelný nebo pomalý tlukot srdce),

astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu,

onemocnění jater či zánět jater,

obtíže s močením nebo mírně těžkou poruchu funkce ledvin.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Děti a dospívající

Přípravek Yasnal se nedoporučuje užívat u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Yasnal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Platí to i pro

léky, které můžete začít užívat někdy v budoucnosti, pokud budete pokračovat v užívání přípravku

Yasnal. To proto, že tyto léky mohou snižovat nebo zvyšovat účinek přípravku Yasnal.

Zejména svého lékaře informujte, jestliže užíváte některý z následujících skupin léků:

jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin nebo rivastigmin,

léky proti bolesti nebo na léčbu zánětu kloubů, např. acylpyrin, nesteroidní protizánětlivé léky

(NSA) jako je ibuprofen nebo diklofenak,

anticholinergní léky, např. tolterodin,

antibiotika např. erythromycin, rifampicin,

protiplísňové léky např. ketokonazol nebo itrakonazol,

léky proti depresi např. fluoxetin,

léky k léčbě záchvatů např. fenytoin, karbamazepin,

léčivé přípravky k léčbě srdečních onemocnění např. chinidin, betablokátory (propranolol a

atenolol),

svalová relaxancia (léčivé přípravky, které uvolňují svaly) např. diazepam, sukcinylcholin,

celková anestetika,

léčivé přípravky bez lékařského předpisu např. rostlinné přípravky.

Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii (znecitlivění), je třeba oznámit

svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte přípravek Yasnal. To proto, že Váš lék může ovlivnit

množství potřebného anestetika.

Přípravek Yasnal se může užívat u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s lehce až středně těžkou

poruchou funkce jater. Informujte svého lékaře, že máte poruchu ledvin nebo jater. Pacienti s těžkou

poruchou funkce jater nesmí přípravek Yasnal užívat.

Sdělte svému lékaři či lékárníkovi jméno osoby, která o Vás bude pečovat. Váš pečovatel Vám pomůže

užívat lék tak, jak ho předepsal lékař.

Přípravek Yasnal s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo neovlivňuje účinek přípravku Yasnal.

Přípravek Yasnal se nesmí užívat souběžně s alkoholem, protože alkohol může změnit jeho účinek.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Yasnal se nesmí během kojení užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alzheimerova choroba může sama ovlivňovat Vaši schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat

stroje. Tyto činnosti nesmíte vykonávat dříve, než Vás lékař ujistí o tom, že je to pro Vás bezpečné.

Váš lék může také způsobovat únavu, závratě a svalové křeče. Jestliže na sobě pozorujete některý z

těchto příznaků, nesmíte řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje.

Přípravek Yasnal obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Yasnal užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku přípravku Yasnal máte užívat

Na začátku léčby je doporučená dávka 5 mg (jedna bílá tableta) každý večer. Po jednom měsíci Vám

může lékař sdělit, abyste užíval(a) dávku 10 mg (jednu žlutou tabletu) každý večer.

Dávka, kterou budete užívat, se může měnit v závislosti na délce trvání léčby a na tom, co Vám doporučí

Váš lékař. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Vždy dodržujte radu lékaře nebo lékárníka ohledně způsobu a doby užívání Vašeho léku. Neměňte svoji

dávku bez porady s lékařem.

Jak se Váš přípravek užívá

Tabletu přípravku Yasnal spolkněte večer před ulehnutím a zapijte ji vodou.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Yasnal se nedoporučuje užívat u dětí a dospívajících (mladších než 18 let).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Yasnal, než jste měl(a)

Jestliže užijete více léku, než jste měl(a), ihned kontaktujte Vašeho lékaře nebo nejbližší pohotovostní

službu. Vezměte si s sebou krabičku se zbývajícími tabletami.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat nevolnost a zvracení, slintání, pocení, pomalou srdeční

frekvenci, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závratě při vstávání), dýchací problémy, ztrátu vědomí

a záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Yasnal

Jestliže jste zapomněl(a) užít Váš lék, užijte další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže zapomenete užít svůj lék po dobu delší než jeden týden, kontaktujte svého lékaře dříve, než

budete v užívání pokračovat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Yasnal

Nepřerušujte užívání tablet, dokud Vám to Váš lékař nedoporučí. Jestliže přestanete užívat přípravek

Yasnal, bude přínos léčby postupně odeznívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jak dlouho máte užívat přípravek Yasnal

Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho byste měli pokračovat v užívání Vašich tablet. Bude

nutné občas navštívit Vašeho lékaře, který zkontroluje Vaši léčbu a vyhodnotí Vaše příznaky.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů při užívání přípravku Yasnal.

Sdělte svému lékaři, pokud budete mít některý z následujících účinků při užívání přípravku

Yasnal.

Závažné nežádoucí účinky:

Pokud se u Vás vyskytnou uvedené závažné nežádoucí účinky, musíte to neprodleně sdělit svému lékaři.

Můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.

poškození jater např. hepatitida (zánět jater). Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo zvracení,

ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očního bělma,

tmavě zbarvená moč (mohou postihnout až 1 ze 100 osob).

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Příznaky vředů jsou bolest žaludku a nepříjemný pocit v

oblasti mezi pupkem a hrudní kostí (mohou postihnout až 1 ze 100 osob).

krvácení do žaludku nebo střev. Projevuje se jako tmavá dehtovitá stolice nebo viditelné krvácení

z konečníku (mohou postihnout až 1 ze 100 osob).

záchvaty nebo křeče (mohou postihnout až 1 ze 100 osob).

horečka

svalovou

ztuhlostí,

pocením

nebo

poruchami

vědomí

(onemocnění

zvané

„Neuroleptický maligní syndrom“) (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob).

slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou

teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny abnormálním rozpadem

svalstva (stav zvaný rhabdomyolýza), který Vás může ohrožovat na životě a může vést k

onemocnění ledvin (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

průjem

nevolnost (pocit na zvracení)

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

svalové křeče

únava

nespavost (potíže se spaním)

nachlazení

nechutenství

halucinace (vidění nebo slyšení něčeho, co není přítomno)

neobvyklé sny zahrnující noční můry

neklid

agresivní chování

mdloby

závratě

nepříjemný pocit v oblasti břicha

vyrážka

svědění

pomočování

bolest

úrazy (pacienti jsou více náchylní k pádům a úrazům)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

pomalý srdeční tep

zvýšená tvorba slin v ústech

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby především obličeje a jazyka, ale také končetin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání

více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Yasnal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Yasnal obsahuje

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě monohydrátu)

odpovídající donepezilum 9,12 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob,

hyprolosa a magnesium-stearát v jádru tablety a oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/5,

makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) v potahové vrstvě.

Viz bod 2 „Přípravek Yasnal obsahuje laktosu“.

Jak přípravek Yasnal vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 10 mg jsou žlutohnědé, kulaté, průměr cca 9 mm, vypouklé, potahované tablety.

Upozornění:

Text na blistru je v rumunštině.

Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru):

Comprimate filmate:

Potahované tablety

Clorhidrat de donepezil:

Donepezili hydrochloridum

Přípravek Yasnal je dostupný v baleních obsahujících 28 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Souběžný dovozce:

Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00, Praha 9 – Třeboradice, Česká republika

Přebaleno:

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Norsko,

Švédsko

Donepezil Krka

Bulharsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Rumunsko,

Španělsko, Slovenská republika

Yasnal

Portugalsko

Donepezilo Krka

Velká Británie

Donepezil

hydrochloride

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 3. 2021

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

referenčního přípravku v ČR: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79 186

00 Praha 8 Tel:

221 115 150

info.cz@krka.biz

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls33346/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Yasnal 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Yasnal 10 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě

monohydrátu) odpovídající donepezilum 9,12 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Laktosa (mg)

158,35

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žlutohnědé, kulaté, průměr cca 9 mm, bikonvexní, potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Yasnal je indikován k symptomatické léčbě lehké až středně těžké Alzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí/starší pacienti

Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (jednou denně). Dávka 5 mg/den má být udržena po dobu nejméně

jednoho měsíce, aby bylo možné stanovit časnou klinickou odpověď na léčbu a dosáhnout rovnovážných

koncentrací donepezil-hydrochloridu. Po klinickém zhodnocení měsíc trvající léčby dávkou 5 mg/den

může být dávka přípravku Yasnal zvýšena na 10 mg/den (jednou denně). Maximální doporučená denní

dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Léčba má být zahájena a kontrolována lékařem, který je odborníkem v diagnostice a léčbě Alzheimerovy

demence. Diagnóza má být provedena v souladu s přijatými doporučeními (např. DSM IV, ICD 10).

Léčba donepezilem má být zahájena pouze, pokud je k dispozici ošetřovatel, který bude pravidelně

kontrolovat příjem léku pacientem. Udržovací léčba může pokračovat tak dlouho, dokud přetrvává

terapeutický

prospěch

pacienta.

Proto

být

klinický

prospěch

donepezilu

pravidelně

přehodnocován. Přerušení léčby má být zváženo tehdy, pokud již nelze prokázat terapeutický účinek.

Individuální odpověď na donepezil nelze předpovídat.

Při přerušení léčby pozitivní účinky donepezilu postupně mizí.

Porucha funkce ledvin a jater

Pro pacienty s poruchou funkce ledvin lze použít podobné dávkování, protože clearance donepezil-

hydrochloridu není tímto stavem ovlivněna.

Vzhledem k možnosti zvýšené expozice při lehké až středně těžké poruše funkce jater (viz bod 5.2) se

má zvyšování dávky provádět v závislosti na individuální snášenlivosti. Nejsou k dispozici žádné údaje

ohledně pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Pediatrická populace

Užívání přípravku Yasnal se u dětí a dospívajících do 18 let nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Yasnal se užívá perorálně, večer, těsně před spaním.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na deriváty piperidinu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití donepezilu u pacientů s těžkou Alzheimerovou demencí, jinými typy demence nebo jinými typy

poruch paměti (např. pokles kognitivních funkcí související s věkem) nebylo zkoumáno.

Anestézie

Je pravděpodobné, že donepezil-hydrochlorid, jako inhibitor cholinesterázy, prohloubí v průběhu

anestézie svalovou relaxaci sukcinylcholinového typu.

Kardiovaskulární poruchy

Vzhledem k jejich farmakologickému působení mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický vliv

na srdeční tep (např. bradykardie). Možnost tohoto vlivu může být důležitá především u pacientů se

„sick sinus syndromem“ nebo jinými poruchami supraventrikulárního vedení, jako jsou sinoatriální nebo

atrioventrikulární blok.

Byly popsány synkopy a křeče. Při vyšetřování takových pacientů je třeba vzít v úvahu možnost

srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinální poruchy

Pacienti se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. pacienti s již prodělaným vředovým onemocněním

nebo ti, kteří souběžně užívají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), mají být sledováni ohledně

symptomů. Klinické studie s donepezilem v porovnání s placebem však neprokázaly zvýšený výskyt

peptických vředů ani gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální poruchy

Přestože to nebylo při klinických studiích s donepezilem pozorováno, mohou cholinomimetika způsobit

poruchu vyprazdňování močového měchýře.

Neurologické poruchy

Záchvaty: Předpokládá se, že cholinomimetika mají jistý potenciál vyvolávat generalizované křeče.

Záchvaty však mohou být rovněž projevem Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou mít potenciál k exacerbaci nebo indukci extrapyramidových symptomů.

Neuroleptický maligní syndrom

(NMS)

NMS, potenciálně život ohrožující stav charakterizovaný hypertermií, svalovou rigiditou, autonomní

nestabilitou, změnami stavu vědomí a zvýšenými hladinami sérové kreatinfosfokinázy, byl v souvislosti

s donepezilem hlášen velmi vzácně, zvláště u pacientů kteří byli souběžně léčeni antipsychotiky. Další

příznaky mohou zahrnovat myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Jestliže se u

pacienta rozvinou příznaky a symptomy naznačující NMS nebo se vyskytne neobjasněná horečka bez

dalších klinických projevů NMS, je třeba léčbu přerušit.

Plicní poruchy

Vzhledem k jejich cholinomimetickému působení mají být inhibitory cholinesterázy předepisovány

opatrně pacientům s astmatem nebo obstrukčním plicním onemocněním v anamnéze.

Je třeba se vyhnout souběžnému podávání přípravku Yasnal s jinými inhibitory acetylcholinesterázy a

agonisty nebo antagonisty cholinergního systému.

Těžká porucha funkce jater

Pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné údaje.

Mortalita při klinických testech vaskulární demence

U pacientů odpovídajících kritériím NINDS-AIREN pro pravděpodobnou nebo možnou vaskulární

demenci (VaD) byly provedeny tři šestiměsíční klinické studie. Kritéria NINDS-AIREN jsou určena k

identifikaci pacientů, jejichž demence je pravděpodobně vyvolána pouze vaskulárními příčinami a k

vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu

5 mg 2/198 (1 %), u donepezil-hydrochloridu 10 mg 5/206 (2,4 %) a u placeba 7/199 (3,5 %). V druhé

studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg 4/208 (1,9 %), u donepezil-hydrochloridu 10 mg

3/125 (1,4 %) a u placeba 1/193 (0,5 %). Ve třetí studii byla mortalita u donepezil-hydrochloridu 5 mg

11/648 (1,7 %) a u placeba 0/326 (0 %). Mortalita ve všech třech VaD studiích při souhrnném hodnocení

skupin s donepezil-hydrochloridem (1,7 %) byla numericky vyšší, než ve skupinách s placebem (1,1 %),

tento rozdíl však nebyl statisticky významný. Většina úmrtí pacientů užívajících buď donepezil-

hydrochlorid, nebo placebo byla nejspíše způsobena různými cévními příčinami, které se dají u starší

populace se základním cévním onemocněním očekávat. Analýza všech vážných nefatálních i fatálních

cévních příhod neukázala žádný rozdíl jejich výskytu ve skupině s donepezil-hydrochloridem oproti

skupině s placebem.

Ve sloučených studiích Alzheimerovy choroby (n=4 146), a po sloučení těchto studií Alzheimerovy

choroby se studiemi jiných demencí včetně vaskulární demence (souhrn n=6 888) mortalita ve skupinách

s placebem numericky převýšila mortalitu ve skupinách s donepezil-hydrochloridem.

Přípravek Yasnal obsahuje laktosu.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid samotný ani kterýkoliv z jeho metabolitů neinhibuje u člověka metabolismus

theofylinu,

warfarinu,

cimetidinu

nebo

digoxinu.

Metabolismus

donepezil-hydrochloridu

není

ovlivňován souběžným podáním digoxinu nebo cimetidinu.

In vitro

studie ukázaly, že na metabolismu

donepezilu se účastní izoenzymy cytochromu P450 3A4 a v menším rozsahu i 2D6. Studie lékových

interakcí, prováděné

in vitro

, ukázaly, že ketokonazol (inhibitor CYP3A4) a chinidin (inhibitor 2D6),

inhibují metabolismus donepezilu. Proto tyto a další CYP3A4 inhibitory, jako jsou itrakonazol a

erythromycin, a CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, mohou inhibovat metabolismus donepezilu. Ve

studii se zdravými dobrovolníky zvýšil ketokonazol průměrné koncentrace donepezilu přibližně o 30 %.

Induktory enzymů, jako jsou rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol mohou snižovat hladinu

donepezilu. Protože význam inhibičního nebo indukčního vlivu není známý, mají být takovéto

kombinace léků používány opatrně. Donepezil-hydrochlorid může interagovat s léky, které mají

anticholinergní aktivitu. Existuje také možnost synergického působení při souběžné léčbě přípravky,

jako je sukcinylcholin, dalšími látkami blokujícími nervosvalový přenos, cholinergními agonisty nebo

beta blokátory, které mají vliv na vedení v srdci.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují dostatečné údaje o užívání donepezilu v průběhu těhotenství.

Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek, ale prokázaly peri- a postnatální toxicitu (viz bod

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Pokud to není nezbytně nutné, nemá být donepezil během těhotenství podáván.

Kojení

Donepezil se vylučuje do mléka potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do

lidského mateřského mléka, a nejsou k dispozici žádné studie u kojících žen. Proto ženy užívající

donepezil nemají kojit.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu (viz bod 5.3), nicméně nejsou k

dispozici žádné adekvátní údaje týkající se účinků na fertilitu u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Donepezil má malý nebo střední vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Demence může zhoršovat schopnost řídit nebo ovlivňovat schopnost obsluhovat stroje. Donepezil může

navíc způsobovat únavu, závratě a svalové křeče, zejména na začátku léčby nebo při zvyšování dávky.

Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a

obsluhovat složitá zařízení.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky jsou průjem, svalové křeče, únava, nevolnost, zvracení a insomnie.

Nežádoucí účinky hlášené ve více než izolovaných případech jsou uvedeny níže, podle skupin

orgánových soustav a frekvence. Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100,

< 1/10), méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Infekce a

infestace

Běžné

nachlazení

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Psychiatrické

poruchy

Halucinace**

Agitovanost**

Agresivní

chování**

Neobvyklé sny

a noční

můry**

Poruchy

nervového

systému

Synkopa*

Závratě

Insomnie

Záchvaty*

Extrapyramidov

é symptomy

Neuroleptický

maligní syndrom

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sinoatriální blok

Atrioventrikulár

ní blok

Gastrointestinál

ní poruchy

Průjem

Nevolno

Zvracení

Břišní

diskomfort

Gastrointestin

ální krvácení

Žaludeční

duodenální

vředy

Hypersekrece

slin

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní

dysfunkce

včetně

hepatitidy***

Poruchy

kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Pruritus

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Svalové křeče

Rhabdomyolýza**

Poruchy ledvin a

močových cest

Inkontinence

moči

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

Bolest

hlavy

Únava

Bolest

Vyšetření

Mírný vzestup

svalové

kreatinkinázy

v séru

Poranění,

otravy a

procedurální

komplikace

Úraz

* U pacientů vyšetřovaných pro synkopu nebo křeče je třeba zvážit možnost srdečního bloku nebo

dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4).

** Hlášené halucinace, neobvyklé sny, noční můry, agitovanost a agresivní chování se upravily po

snížení dávky nebo ukončení léčby.

*** V případech nevysvětlené jaterní dysfunkce je třeba uvážit vysazení donepezilu.

**** Byly hlášeny případy, kdy se rhabdomyolýza projevila nezávisle na neuroleptickém maligním

syndromu a v úzké časové souvislosti se zahájením léčby donepezilem nebo se zvýšením jeho dávky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Odhadovaná střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po podání jedné perorální dávky je 45 mg/kg

u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát a 160krát více než maximální doporučená dávka

u člověka 10 mg denně. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace v závislosti na dávce.

Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze, slzení, klonické

záškuby, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla.

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým

projevům patří těžká nauzea, zvracení, slinění, pocení, bradykardie, hypotenze, dechová deprese, kolaps

a křeče. Může se objevit postupující svalová slabost, která, v případě postižení dýchacího svalstva, může

vést až k úmrtí.

Léčba

Jako u každého předávkování je nutné přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování přípravkem

Yasnal lze jako antidotum použít terciární anticholinergika, jako je atropin. Doporučuje se intravenózní

aplikace atropin sulfátu titrovaná podle účinku: počáteční dávka 1,0 až 2,0 mg i.v. s následnou úpravou

dávky

podle

klinické

odpovědi.

Při

podávání

jiných

cholinomimetik

souběžně

kvartérními

anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a srdeční

frekvence. Není známo, zda lze donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity odstranit dialýzou

(hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA02.

Mechanismus účinku

Donepezil-hydrochlorid

specifický

reverzibilní

inhibitor

acetylcholinesterázy,

převládající

cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je

in vitro

více než tisíckrát účinnějším inhibitorem

tohoto enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový

systém.

Klinická účinnost a bezpečnost

Alzheimerova demence

U pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří se účastnili klinických studií, způsobilo podávání

jednorázových dávek 5 mg nebo 10 mg přípravku Yasnal ustálenou inhibici acetylcholinesterázové

aktivity (měřené na membránách erytrocytů) o 63,6 % resp. o 77,3 % (při stanovení po aplikaci dávky).

Ukázalo se, že inhibice acetylcholinesterázy (AChE) donepezil-hydrochloridem v erytrocytech koreluje

se změnami ADAS-Cog, citlivé stupnice pro hodnocení kognitivních aspektů. Schopnost donepezil-

hydrochloridu ovlivnit průběh základního neuropatologického děje studována nebyla. Proto se donepezil

nedá považovat za látku, která má nějaký vliv na progresi choroby.

Účinnost léčby donepezilem byla sledována ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích; dvě studie

trvaly šest měsíců a dvě studie jeden rok.

Po ukončení šestiměsíční klinické studie byla provedena analýza léčby pomocí kombinace třech kritérií

účinnosti: ADAS-Cog (vyhodnocení kognitivních funkcí), Clinical Interview Based Impression of

Change with Caregiver Input – CIBIC + (vyhodnocení globálních funkcí) a Activities of Daily

Living Subscale of the Clinical dementia Rating Scale (vyhodnocení schopností ve společenském styku,

v domácím prostředí, zájmech a osobní péči).

Pacienti, kteří splnili kritéria zmíněná níže, byli zhodnoceni jako osoby reagující na léčbu.

Odpověď =

Zlepšení ADAS-Cog nejméně o 4 body

Žádné zhoršení CIBIC +

Žádné zhoršení schopností ve společenském styku, v domácím prostředí, zájmech a

osobní péči (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical dementia Rating Scale).

% odpovědi

počet pacientů

určených k léčbě

n=365

počet hodnocených

pacientů n=352

skupina s placebem

10 %

10 %

skupina – Donepezil 5 mg

18 %*

18 %*

skupina – Donepezil 10 mg

21 %*

22 %**

*p <0,05 **p <0,01

Donepezil v závislosti na dávce způsoboval statisticky významný nárůst procenta pacientů, kteří byli

vyhodnoceni jako osoby reagující na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je maximálních plazmatických hladin dosaženo po přibližně 3 až 4 hodinách.

Plazmatická koncentrace a plocha pod křivkou jsou úměrně závislé na dávce. Biologický poločas je

přibližně 70 hodin, takže podáním několika jednotlivých denních dávek je postupně dosaženo ustáleného

stavu. Přibližného ustáleného stavu je dosaženo do 3 týdnů po zahájení léčby. Jakmile se dosáhne

ustáleného

stavu,

vykazuje

plazmatická

koncentrace

donepezil-hydrochloridu

spojená

farmakodynamická aktivita v průběhu dne nízkou variabilitu.

Jídlo neovlivňuje vstřebávání donepezil-hydrochloridu.

Distribuce

Donepezil-hydrochlorid se u člověka přibližně z 95 % váže na plazmatické proteiny. Vazba aktivního

metabolitu 6-O-desmethyldonepezilu na plazmatické proteiny není známa. Distribuce

donepezil-

hydrochloridu v různých tělesných tkáních nebyla s konečnou platností studována. Nicméně v bilanční

studii prováděné na zdravých mužských dobrovolnících zůstalo 240 hodin po podání jednotlivé dávky

5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

C přibližně 28 % ze značeného množství nevyloučeno. To

naznačuje, že donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou v těle přetrvávat více než 10 dní.

Biotransformace/Eliminace

Donepezil-hydrochlorid je vylučován močí jak v nezměněné formě, tak biotransformován systémem

cytochromu P450 na řadu metabolitů, z nichž všechny nebyly dosud identifikovány. Po podání jedné

5mg dávky

C značeného donepezil-hydrochloridu byla plazmatická hladina radioaktivity, vyjádřená v

procentech podané dávky, přítomna převážně ve formě nezměněného donepezil-hydrochloridu (30 %),

6-O-desmethyl donepezilu (11 % - jediný metabolit vykazující podobnou aktivitu jako donepezil-

hydrochlorid), donepezil-cis-N-oxidu (9 %), 5-O-desmethyl donepezilu (7 %) a glukuronidového

konjugátu 5-O-desmethyl donepezilu (3 %). Přibližně 57 % celkové podané radioaktivity bylo zjištěno

v moči (17 % jako nezměněný donepezil) a 14,5 % bylo zjištěno ve stolici. To naznačuje, že hlavními

cestami vylučování je biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné důkazy naznačující

enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho metabolitů.

Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin.

Jiné zvláštní populace

Pohlaví, rasa a anamnéza kouření nemají žádný klinicky významný vliv na plazmatické koncentrace

donepezil-hydrochloridu. Farmakokinetika donepezilu nebyla formálně studována u zdravých starších

osob, u pacientů s Alzheimerovou chorobou ani u pacientů s vaskulární demencí. Přesto jsou průměrné

plazmatické hladiny u pacientů téměř shodné s hodnotami u mladých zdravých dobrovolníků.

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater měli zvýšené koncentrace donepezilu v

ustáleném stavu; střední AUC o 48 % a střední C

o 39 % (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé zkoušení u pokusných zvířat prokázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než

předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor (viz

bod 4.9). Donepezil nepůsobil mutagenně v roztocích bakteriálních nebo savčích buněk. Určité

klastogenní účinky byly pozorovány

in vitro

při koncentracích evidentně toxických pro buňky a

převyšujících více než 3 000násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu.

In vivo

nebyly

pozorovány žádné klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých

studiích karcinogenity u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení.

Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani

králíků, ale měl mírný vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím

potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

monohydrát laktosy

mikrokrystalická celulosa

kukuřičný škrob

hyprolosa

magnesium-stearát

Potahová vrstva

oxid titaničitý (E171)

hypromelosa 2910/5

makrogol 400

žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/OPA/Al/PVC blistry: 28 potahovaných tablet, v krabičce.

Upozornění:

Text na blistru je v rumunštině. Překlad textu je uveden v Příbalové informaci.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Souběžný dovozce:

Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

06/167/06-C/PI/009/17

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 2. 8. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18. 3. 2021

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace