XICLAV 250 mg

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Amoxicilin a enzymový inhibitor
Dostupné s:
Novartis Animal Health d.o.o.
ATC kód:
QJ01CR
INN (Mezinárodní Name):
Amoxicillin and enzyme inhibitor (Kalii clavulanas, Amoxicillinum trihydricum)
Dávkování:
250mg
Léková forma:
Potahované tablety
Terapeutické skupiny:
psi, kočky
Terapeutické oblasti:
Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
Přehled produktů:
9939541 - 8 x 1 tableta - blistr - -; 9939542 - 8 x 2 tableta - blistr - -; 9939543 - 8 x 3 tableta - blistr - -; 9939544 - 8 x 4 tableta - blistr - -; 9939545 - 8 x 5 tableta - blistr - -; 9939546 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9939547 - 8 x 20 tableta - blistr - -; 9939548 - 8 x 30 tableta - blistr - -; 9939549 - 8 x 50 tableta - blistr - -; 9939550 - 8 x 100 tableta - blistr - -
Registrační číslo:
96/092/04-C
Datum autorizace:
2004-04-29

NovartisAnimalHealth,d.o.o.

XICLAV ®

200mg/50mg

potahovanétablety

ČástI.B.2

Návrhnapříbalovou informacipropřípravek

Xiclav200mg/50mgpotahovanétabletypropsy

PŘÍBALOVÁINFORMACE

XICLAV200mg/50mgpotahovanétabletypropsy

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELEPOVOLENÍKVÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÉŠARŽE,POKUDSENESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

Novartis AnimalHealth,d.o.o.,Verovškova57,Ljubljana,Slovinsko

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže :

LekPharmaceuticals,d.d.,Verovškova57,Ljubljana,Slovinsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

XICLAV200mg/50mgpotahovanétabletypropsy

Amoxicillinum,acidumclavulanicum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Každábíláažtéměřbílá,podlouhlápotahovanátabletaspůlícírýhounajednéstraně,bezzápachu

obsahuje:

Léčivélátky:

200mgamoxicillinum(utamoxicillinumtrihydricum)

50mgacidumclavulanicum(utkaliiclavulanas)

Pomocnélátky:

Oxidtitaničitý(E171)4,5mg

4. INDIKACE

Kožníonemocnění(včetněhlubokéapovrchovépyodermie),infekčníonemocněnímočovéhotraktu,

infekčníonemocněníhorníchadolníchcestdýchacíchagastronitestinálníinfekce.

Přípravekúčinkujeinvitroprotiširokémuspektruklinickyvýznamnýchaerobníchaanaerobníchbakterií

zahrnujících:

Grampozitivních:

Staphylococcusspp.(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Clostridiumspp.

Actinomycesspp.

Peptostreptococcusspp.

Streptococcusspp.

Enterococcusspp.

Gramnegativních:

Bacteroidesspp.(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Escherichiacoli(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Salmonellaspp.(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Bordetellabronchiseptica

Campylobacterspp.

Fusobacteriumnecrophorum

Klebsiellaspp.

Pasteurellaspp.

Proteusspp.

PřípravekneníúčinnýprotiPseudomonasspp.

5.KONTRAINDIKACE

Přípravekbysenemělpodávatkrálíkům,morčatům,křečkůmanijakýmkolivjinýmmalým

býložravcům.

6.NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Vevelmivzácnýchpřípadechbylypopodánítohotoveterinárníholéčivéhopřípravkupozorovány

gastrointestinálnípotíže(jakozvraceníaprůjem).

Jestližezaznamenátejakékolivnežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto příbalové

informaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7.CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Psi.

8.DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTAAZPŮSOBPODÁNÍ

Doporučenádávkaje12,5mg/kgživéhmotnostidvakrátdenněperorálně(tj.10mgamoxicilinua2,5

mgkyselinyklavulanové/kgživéhmotnostidvakrátdenně).

Délkaléčbyje5až7dnů.

1tabletapřípravkusedoporučujena19–25kgživéhmotnosti,

2tabletyna26-35kgživéhmotnosti,

3tabletyna36-50kgživéhmotnostia

4tabletynavícenež50kgživéhmotnosti.

Vpřípadězávažnýchinfekcí,zejménadýchacíchcest,jemožnédávkuzdvojnásobit(25mg/kgživé

hmotnostidvakrátdenně).

Prodlouženáléčbasedoporučujevnásledujícíchpřípadech:

chronickékožníinfekce 10až20dnů

chronickácystitida 10až28dnů

chronickáonemocněnídýchacíchcest 8až10dnů

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Tabletysepodávajíperorálně.Tabletyjemožnorozdrtitapřidatkmalémumnožstvípotravy.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopropotravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25℃.

Uchovávejtevsuchu.

Nepoužívejtetento veterinárníléčivýpřípravek pouplynutídobypoužitelnostiuvedenénablistrunebo

krabičce.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Nepoužívejteuzvířatseznámoupřecitlivělostínabeta-laktamováantibiotika.

Použitípřípravkubymělobýtzaloženonavýsledkutestucitlivostibakteriíizolovanýchze

zvířete.

Nesprávnépoužitípřípravkumůžezvýšitprevalencikmenůbakteriírezistentníchna

amoxicilin/kyselinuklavulanovou.

Připoužitítohotopřípravkubysemělyvzítvúvahuoficiálnínárodníamístníantibakteriálnípolitiky.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům:

Popoužitísiumyjteruce.

Penicilinyacefalosporinymohoupoinjekci,inhalaci,požitínebopokontaktuskůžívyvolat

přecitlivělost(alergii).Přecitlivělostnapenicilinymůževéstkezkříženýmreakcímscefalosporinya

naopak.Alergickéreakcenatytolátkymohoubýtvněkterýchpřípadechvážné.

1.Lidéseznámoupřecitlivělostínalátkyobsaženévpřípravkubysemělivyhnout

kontaktusveterinárnímléčivýmpřípravkem,nebobymělipodávatpřípravek obezřetně.

2.Přimanipulacispřípravkemdodržujtevšechnadoporučenábezpečnostníopatřeníabuďte

maximálněobezřetní,abynedošlokpřímémukontaktu.

3.Pokudsepopřímémkontaktuspřípravkemobjevípříznakyjakonapříkladkožnívyrážka,

vyhledejteihnedlékařskoupomocaukažtepříbalovouinformacineboetiketupraktickému

lékaři.Otokobličeje,rtůčiočínebopotížesdýchánímjsouvážnépříznakyavyžadují

okamžitoulékařskoupéči.

Přípraveklzepoužítběhembřezostialaktace.

Chloramfenikol,makrolidyatetracyklinymohouinhibovatantibakteriálníúčinekpenicilinův

důsledkubakteriostatickéaktivity.

Toxicitapřípravkujevelminízkáatabletyjsoupsyvelmidobřesnášeny.Předávkováníobvyklenevede

kžádnýmnežádoucímúčinkům.Pokudseobjevípříznakypodrážděnítrávicíhotraktu,léčbabyměla

býtsymptomatická.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÉHOPŘÍPRAVKUNEBOODPADU,

POKUDJEJICHTŘEBA

Léčivépřípravkysenesmílikvidovatprostřednictvímodpadnívodyčidomovníhoodpadu.

Omožnostechlikvidacenepotřebnýchléčivýchpřípravkůseporaďtesvašímveterinárnímlékařem.

Tatoopatřenínapomáhajíchránitživotníprostředí.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

červenec2014

15. DALŠÍINFORMACE

Velikostibalení

8,16,24,32,40,80,160,240,400a800potahovanýchtablet.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušnéhomístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

Pouzeprozvířata.Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

NovartisAnimalHealthd.o.o.

XICLAV®200mg/50mgpotahovanétablety

ČástI.B.1

Souhrnúdajůopřípravkupropřípravek:

Xiclav200mg/50mgpotahovanétabletypropsy

1.NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

XICLAV200mg/50mgpotahovanétabletypropsy

2.KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Každátabletaobsahuje:

Léčivélátky:

200mgamoxicillinum(utamoxicillinumtrihydricum)

50mgacidumclavulanicum(utkaliiclavulanas)

Pomocnélátky:

Oxidtitaničitý(E171)4,5mg

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3.LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta

Bíláažtéměřbílá,podlouhlápotahovanátabletaspůlícírýhounajednéstraně,bezzápachu

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1Cílovédruhyzvířat

Psi.

4.2Indikacesupřesněnímprocílovýdruhzvířat

Léčbakožníchonemocnění(včetněhlubokéapovrchovépyodermie),infekčníchonemocněnímočovéhotraktu,

infekčníchonemocněníhorníchadolníchcestdýchacíchagastrointestinálníchinfekcí.

Přípravekúčinkujeinvitroprotiširokémuspektruklinickyvýznamnýchaerobníchaanaerobníchbakterií

zahrnujících:

Grampozitivní:

Staphylococcusspp.(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Clostridiumspp.

Actinomycesspp.Peptostreptococcus

spp.

Streptococcusspp.

Enterococcusspp.

Gramnegativní:

Bacteroidesspp.(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Escherichiacoli(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Salmonellaspp.(včetněkmenůprodukujícíchbeta-laktamázu)

Bordetellabronchiseptica

Campylobacterspp.

Fusobacteriumnecrophorum

Klebsiellaspp.

Pasteurellaspp.

Proteusspp.

PřípravekneníúčinnýprotiPseudomonasspp.

4.3Kontraindikace

Přípravekbysenemělpodávatkrálíkům,morčatům,křečkůmanijakýmkolivjinýmmalýmbýložravcům.

4.4Zvláštníupozorněníprokaždýcílovýdruh

Nejsou.

4.5Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Nepoužívejteuzvířatseznámoupřecitlivělostínabeta-laktamováantibiotika.

Použitípřípravkubymělobýtzaloženonavýsledkutestucitlivostibakteriíizolovanýchzezvířete. Nesprávné

použitípřípravkumůžezvýšitprevalencikmenůbakteriírezistentníchnaamoxicilin/kyselinuklavulanovou.

Připoužitítohotopřípravkubysemělyvzítvúvahuoficiálnínárodníamístníantibakteriálnípolitiky.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Penicilinyacefalosporinymohoupoinjekci,inhalaci,požitínebopokontaktuskůžívyvolatpřecitlivělost

(alergii).Přecitlivělostnapenicilinymůževéstkezkříženýmreakcímscefalosporinyanaopak.Alergické

reakcenatytolátkymohoubýtvněkterýchpřípadechvážné.

1.Lidéseznámoupřecitlivělostínalátkyobsaženévpřípravkubysemělivyhnoutkontaktu

sveterinárnímléčivýmpřípravkem,nebobymělipodávatpřípravekobezřetně.

2.Přimanipulacispřípravkemdodržujtevšechnadoporučenábezpečnostníopatřeníabuďtemaximálně

obezřetní,abynedošlokpřímémukontaktu.

3.Pokudsepopřímémkontaktuspřípravkemobjevípříznakyjakonapříkladkožnívyrážka,vyhledejte

ihnedlékařskoupomocaukažtepříbalovouinformacineboetiketupraktickémulékaři.Otokobličeje,rtů

čiočínebopotížesdýchánímjsouvážnépříznakyavyžadujíokamžitoulékařskoupéči.

Popoužitísiumyjteruce.

4.6Nežádoucíúčinky(frekvenceazávažnost)

Vevelmivzácnýchpřípadechbylypopodánítohotoveterinárníholéčivéhopřípravkupozorovány

gastrointestinálnípotíže(jakozvraceníaprůjem).

4.7Použitívprůběhubřezostialaktace

Přípraveklzepoužítběhembřezostialaktace.

4.8Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Chloramfenikol,makrolidyatetracyklinymohouinhibovatantibakteriálníúčinekpenicilinůvdůsledku

bakteriostatickéaktivity.

4.9Podávanémnožstvía způsobpodání

Perorálnípodání.Tabletyjemožnorozdrtitapřidatkmalémumnožstvípotravy.

Doporučenádávkaje12,5mg/kgživéhmotnostidvakrátdenněperorálně(tj.10mgamoxicilinua2,5mg

kyselinyklavulanové/kgživéhmotnostidvakrátdenně).Délkaléčbyje5až7dnů.

1tabletapřípravkusedoporučujena19–25kgživéhmotnosti,

2tabletyna26-35kgživéhmotnosti,

3tabletyna36-50kgživéhmotnostia

4tabletynavícenež50kgživéhmotnosti.

Vpřípadězávažnýchinfekcí,zejménadýchacíchcest,jemožnédávkuzdvojnásobit(25mg/kgživé

hmotnostidvakrátdenně).

Prodlouženáléčbasedoporučujevnásledujícíchpřípadech:

-chronickékožníinfekce 10až20dnů,

-chronickácystitida 10až28dnů,

-chronickáonemocněnídýchacíchcest 8až10dnů.

4.10Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota),pokudjetonutné

Toxicitapřípravkujevelminízkáatabletyjsoupsyvelmidobřesnášeny.Předávkováníobvyklenevede

kžádnýmnežádoucímúčinkům.Pokudseobjevípříznakypodrážděnítrávicíhotraktu,léčbabymělabýt

symptomatická.

4.11Ochrannélhůty

Neníurčenopropotravinovázvířata.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

Farmakoterapeutickáskupina:amoxicilinaenzymovýinhibitor

ATCvetkód:QJ01CR02

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Přípravekjekombinacíbeta-laktamovéhoantibiotikasinhibitorembeta-laktamázy,kterýobnovujeúčinnost

amoxicilinuprotikmenůmprodukujícímbeta-laktamázy.

Amoxicilinjebaktericidníantibiotikum,kterépůsobíprostřednictvíminhibicesyntézybuněčnýchstěnbakterií

vefázibuněčnéhodělení.Toinhibujeprovázánímezilineárnímipeptidoglykanovýmipolymerovýmiřetězci

vbuněčnýchstěnáchgrampozitivníchbakterií.Amoxicilinjakožtoširokospektrálnípenicilinovéantibiotikumje

účinnétaképrotigramnegativnímbakteriím,jejichžvnějšívrstvabuněčnýchstěnjetvořenalipopolysacharidema

proteinem,ikdyžspektrumgramnegativníchbakterií,nakteréamoxicilinúčinkujejelimitované.

Existujítřizákladnímechanizmyrezistencenabeta-laktamováantibiotika:produkcebeta-laktamáz,změna

PBP,sníženápropustnostvnějšímembrány.Jednouznejdůležitějšíchjedeaktivacepenicilinového

antibiotikabeta-laktamázami,kteréprodukujíurčitébakterie.Tytoenzymyštěpíbeta-laktamovýkruh

penicilinu,čímžsestávápenicilinovéléčivoneúčinným.

Kyselinaklavulanovápůsobíjakoinhibitorbakteriálníchbeta-laktamáz.Bránídestrukcibeta-laktamového

kruhupenicilinuúčinkembeta-laktamáz.Reakcejenevratnáajakenzym,takklavulanátjsouzničeny,

zatímcoantibakteriálníaktivitaamoxicilinuzůstanezachována.

Rolekyselinyklavulanovévtétokombinacinenípouzevtom,žepůsobíjakoinhibitorbeta-laktamáz.

Klinickáúčinnostzávisínaněkolikafaktorech,atonejennavlastníchantibakteriálníchvlastnostech,aletaké

napozitivníinterakcisobrannýmimechanismyhostitele.Pokontaktusantibakteriálnílátkoumůževýsledná

změnacelistvostibuněčnéstěnyazměnyvbakteriálníexpresipovrchovýchproteinů,povrchovézměnya

hydrofobnostovlivnitmírufagocytózyamíruusmrceníbakteriíuvnitřbuněk.Účinekpolymorfonukleárních

leukocytůnamírufagocytózyavnitrobuněčnoudestrukcibakteriíbylprokázánvexperimentálníchstudiích.

Amoxicilin/klavulanátmáširokýrozsahúčinku,kterýzahrnujebeta-laktamázuprodukujícíkmenyjak

grampozitivních,takgramnegativníchaerobů,fakultativníchanaerobůaobligátníchanaerobů.Protestování

citlivostinanatimikrobikabylapoužitanásledujícíinterpretačníkritéria:

Klinickéhraničníhodnotyprokombinaciamoxicilinu/kyselinyklavulanovédleCLSI

(2008/2009,původněodvozenézhumánních)

Staphylococcus: citlivé:MIC<4/2µg/ml,rezistentní:MIC>8/4µg/ml

Ostatnímikroorganizmy: citlivé:MIC<8/4µg/ml,rezistentní:MIC>32/16µg/ml

Minimálníinhibičníkoncentracekombinaceamoxicilinu/kyselinyklavulanové,kterébylystanovenypro

bakterieizolovanéupsůzinfekcíkůže,ušíaměkkýchtkání,infekcímočovéhoústrojí,včetněprostatitidy,a

infekcídýchacíchcest,atoz10evropskýchzemívobdobílet2008-2010.

Počet

izolátů Druh MIC50 MIC90 Resistentní

(podle

CLSI

2008)v%

672 Staphylococcusintermedius 0,12 0,12/0,25 3,2

705 JinézroduStaphylococcusspp. 0,12 4 10

102 Staphylococcusaureus 0,25 1 2,2

461 Streptococcusspp. 0,12 0,12 0,0

464 Enterobacteriaceae 4 8/32 14,3

336 Escherichiacoli 4/8 8/16 8,3

36 Pasteurellaspp. 0,25 0,25/5 3,8

50 Jinégramnegativní(Acinetobacterspp.

Bordetellabronchiseptica,

Stenotrophomonasmaltophilia) 4 8 2,0

88 Enterococcusspp. 0,5/1 1/32 20,0

80 Proteusmirabilis 0,5 8 6,3

12 Klebsiellapneumoniae 2 16 8,3

RezistencesenejvícevyskytujeuEnterococcusspp.(20%).KombinaceneníúčinnáprotiPseudomonasspp.

Citlivostarezistencepatogenůselišívzávislostinazeměpisnéoblastiakmenibakteriíamohouseměnit

sčasem.Tobysemělobrátvúvahupřiinterpretacivýsledkůcitlivosti.

Vroce2013bylavydánanováinterpretačníkritériakonkrétněpropsy.BylavzatavúvahuMICdistribuce

izolátů,údajeoúčinnostiaanalýzaPK-PDpodáváníamoxicilinudvakrátdenně.

Klinickéhraničníhodnotyprokombinaciamoxicilinu/kyselinyklavulanovédleCLSI(2013):

Infekcekůže,měkkýchtkání:

Staphylococcusspp.: citlivé:MIC<0,25/0,12µg/ml,rezistentní:MIC>1/0,5µg/ml

E.coli: citlivé:MIC<0,25/0,12µg/ml,rezistentní:MIC>1/0,5µg/ml

Proinfekcemočovéhoústrojíbymělabýtpoužívánahraničníhodnota<8

Ostatnímikroorganizmy* citlivé:MIC<8/4µg/ml,resistentní:MIC>32/16µg/ml

(*hraničníhodnotyodvozenézhumánníchapoužívanéjakoMICproveterinárnípatogeny(CLSI,2013)).

5.2Farmakokinetickéúdaje

Farmakokinetickévlastnostiamoxicilinuakyselinyklavulanovéjsourelativněpodobné.Amoxicilinakyselina

klavulanovájsoustabilnívžaludečnítekutině,aprotosepoperorálnímpodánísnadnoabsorbují.Amoxicilina

kyselinaklavulanovásesnadnodistribuujídotělesnýchtkáníaprimárněsevylučujímočí.

Amoxicilinsedobřeabsorbujepoperorálnímpodání.Upsůjesystémovábiologickádostupnost60až70%.Po

absorpcilzenejvyššíkoncentracenaléztvledvinách(moč)ažlučiapakvjátrech,plicích,srdciaveslezině.

Distribuceamoxicilinudomozkomíšníhomokujenízká,pokudnenípřítomnameningitida.Amoxicilinse

vylučujezejménaledvinami(nezměněnývmoči).

Kyselinaklavulanovásepoperorálnímpodánídobřeabsorbujeajejífarmakokinetickévlastnostijsoupodobné

amoxicilinu.Prostupujevevelkémíředomimobuněčnétekutiny,aleproniknutídomlékanebomozkomíšního

mokujenízké.Vylučujeseledvinamivnezměněnéforměspoločasemeliminaceasi75minut.Rolekyseliny

klavulanovévtělezávisínarozsahujejíinterakcesbeta-laktamázou;protosefarmakokinetickéstudiezaměřily

naamoxicilin.

Psi:

Vmnohastudiíchscelkovýmpočtem60psůléčenýchdávkou12,5mg/kgbylydetekoványTmaxmezi1a2

hodinami,sCmaxmezi5,0a8,28μg/ml.Průměrnýpoločaseliminacebylvrozmezí1,15a1,44hodiny.

Studiesdávkou12,5mg/kgdvakrátdenněprokázaladenníCmax6,42–6,90,1-1,5hodinypopodánía

poločaseliminace1,1±0,12h.

Vpublikovanéstudiisdávkou25mg/kgbylyprůměrnéhodnotyCmax12,0±3,12μg/ml,Tmax1,57±0,43

hodinyapoločaseliminace1,51±0,21hodiny.PříslušnéhodnotyprokyselinuklavulanovoubylyCmax2,3±

0,99μg/ml,Tmax1,05±0,51hodinyapoločaseliminace0,83±0,18hodiny.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznampomocnýchlátek

Jádro

Mikrokrystalickácelulosa;

Sodnásůlkroskarmelosy;

KrospovidontypA;

Koloidníbezvodýoxidkřemičitý;

Mastek;

Magnesium-stearát;

Potahovávrstva

Hyprolosa;

Ethylcelulosa;

Cetylalkohol;

Oxidtitaničitý(E171);

Mastek.

6.2Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3Dobapoužitelnosti

Dobapoužitelnostiveterinárníholéčivéhopřípravkuvneporušenémobalu:3roky.

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25 ℃.

Uchovávejtevsuchu.

6.5Druhasloženívnitřníhoobalu

XICLAV250mg/50mgpotahovanétabletyjsoubalenydoAl/Alblistrupo8tabletách,kteréjsouzabalenydo

kartonovýchkrabiček.

Velikostibalení:

8,16,24,32,40,80,160,240,400a800potahovanýchtablet.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitéhoveterinárníholéčivéhopřípravkuneboodpadu,

kterýpocházíztohotopřípravku

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

7.DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

NovartisAnimalHealth,d.o.o.,Verovškova57,1000Ljubljana,Slovinsko

8.REGISTRAČNÍČÍSLO

96/092/04-C

9.DATUMREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

29.4.2004

10.DATUMREVIZETEXTU

Červenec2014

DALŠÍINFORMACE

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace