XANIRVA 2,5MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RIVAROXABAN (RIVAROXABANUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
B01AF01
INN (Mezinárodní Name):
RIVAROXABAN (RIVAROXABAN)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 56; 20; 28; 168; 196
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RIVAROXABAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 359/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls203578/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Xanirva 2,5 mg potahované tablety

rivaroxabanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Xanirva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xanirva užívat

Jak se přípravek Xanirva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Xanirva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Xanirva a k čemu se používá

Byl Vám předepsán přípravek Xanirva,

protože Vám byl zjištěn akutní koronární syndrom (skupina onemocnění, která zahrnuje infarkt

myokardu a nestabilní anginu pectoris, které se projevují silnou bolestí na hrudi). Zároveň jste měl(a)

zvýšené určité krevní testy, které ukazují na poškození srdce.

Přípravek Xanirva u dospělých snižuje riziko dalšího infarktu myokardu nebo snižuje riziko úmrtí na

onemocnění srdce nebo cév.

Xanirva nebudete užívat jako jediný lék. Váš lékař Vám k němu přidá:

kyselinu acetylsalicylovou nebo

kyselinu acetylsalicylovou a klopidogrel nebo tiklopidin.

nebo

u Vás bylo diagnostikováno vysoké riziko vzniku krevní sraženiny v důsledku ischemické choroby

srdeční nebo onemocnění periferních tepen, které způsobují příznaky Vašeho onemocnění. Přípravek

Xanirva snižuje riziko vzniku krevních sraženin u dospělých (aterotrombotické příhody). Přípravek

Xanirva Vám nebude podáván samotný. Váš lékař vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu

acetylsalicylovou.

Xanirva obsahuje léčivou látku rivaroxaban a patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika

.

Účinkuje

tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje sklon k tvorbě krevních sraženin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xanirva užívat

Neužívejte přípravek Xanirva

jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6)

jestliže silně krvácíte

jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšují riziko závažného krvácení

(například vřed žaludku, poranění nebo krvácení v mozku, nedávno prodělanou operaci mozku nebo očí)

jestliže užíváte léky, které brání srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin), s

výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr

(hadičku) k udržení jeho průchodnosti

jestliže máte akutní koronární syndrom a dříve jste měl(a) krvácení nebo krevní sraženinu v mozku

(cévní mozkovou příhodu)

jestliže máte ischemickou chorobu srdeční nebo onemocnění periferních tepen a dříve jste měl(a)

krvácení v mozku (cévní mozkovou příhodu) nebo u Vás došlo k ucpání malých tepen prokrvujících

hlubokou tkáň mozku (lakunární typ cévní mozkové příhody) nebo pokud jste během minulého měsíce

měl(a) krevní sraženinu v mozku (ischemický, nelakunární typ cévní mozkové příhody)

jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení

jestliže jste těhotná nebo kojíte

Xanirva neužívejte a informujte lékaře

, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Xanirva se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Přípravek Xanirva se nemá užívat v kombinaci s určitými dalšími léky, které snižují srážení krve, jinými než

kyselina acetylsalicylová a klopidogrel/tiklopidin, jako např. prasugrel nebo tikagrelor.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Xanirva je zapotřebí

pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:

těžké onemocnění ledvin, protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle

jestliže užíváte další léky bránící srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo

heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný

katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek

Xanirva“)

krvácivé poruchy

velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou

onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo

žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se

žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu)

problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)

onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie), nebo

předchozí výskyt krvácení z plic

je vám více než 75 let

vážíte 60 kg nebo méně

máte ischemickou chorobu srdeční se závažným symptomatickým srdečním selháním

pokud máte srdeční chlopenní náhradu

jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která

způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude

nutné léčbu změnit.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká

informujte svého lékaře

ještě předtím, než začnete Xanirva

užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).

Pokud musíte jít na operaci:

je velmi důležité, abyste před operací a po ní užíval(a) Xanirva přesně v časech stanovených lékařem.

Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální nebo

spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):

je velmi důležité užívat Xanirva před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru přesně tak, jak

Vám lékař řekl

okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost

dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba

okamžitá léčba.

Děti a dospívající

Přípravek

Xanirva

se nedoporučuje jedincům ve věku do 18 let

. O použití tohoto přípravku u dětí a

dospívajících není k dispozici dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek Xanirva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době,

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte

některé léky k léčbě plísňových infekcí (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži

ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří

nadbytek kortizolu)

některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klaritromycin, erythromycin)

některé antivirové léky k léčbě infekce virem HIV / AIDS (například ritonavir)

jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo

antagonisty vitaminu K, například warfarin a acenokumarol, prasugrel a tikagrelor (viz bod

„Upozornění a opatření“))

protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)

dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu

některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI))

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte svého lékaře

před zahájením užívání

přípravku Xanirva, protože může dojít ke zvýšení účinku přípravku Xanirva. Váš lékař rozhodne, zda máte

být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být pečlivěji sledován(a).

Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může u Vás

rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

Jestliže užíváte:

některé léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)

třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

), rostlinný

přípravek k léčbě deprese

rifampicin, antibiotikum

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte lékaře

před zahájením užívání přípravku

Xanirva, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Xanirva. Váš lékař rozhodne, zda máte být

léčen(a) přípravkem Xanirva a zda máte být pečlivěji sledován(a).

Těhotenství a kojení

Xanirva neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte během léčby

přípravkem Xanirva spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto přípravkem otěhotníte, ihned

informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Xanirva může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý nežádoucí

účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit vozidla a

obsluhovat stroje.

Přípravek Xanirva obsahuje monohydrát laktózy (druh cukru) a sodík

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

prakticky „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Xanirva užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku užívat

Doporučená dávka přípravku je jedna 2,5mg tableta dvakrát denně. Přípravek Xanirva užívejte každý den

přibližně ve stejnou denní dobu (například jednu tabletu ráno a jednu večer).

Tento přípravek lze užívat při jídle nebo nezávisle na jídle.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek

Xanirva. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně před tím, než

ji užijete.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Xanirva žaludeční sondou.

Xanirva nebudete užívat jako jediný lék.

Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou. Pokud dostanete přípravek Xanirva

po akutním koronárním syndromu, Váš lékař Vám může říci, abyste užíval(a) také klopidogrel nebo

tiklopidin.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku těchto přípravků budete užívat (obvykle 75 až 100 mg kyseliny

acetylsalicylové denně nebo denní dávku 75 až 100 mg kyseliny acetylsalicylové plus denní dávku 75 mg

klopidogrelu nebo standardní denní dávku tiklopidinu).

Kdy začít užívat Xanirva

Léčbu přípravkem Xanirva po akutním koronárním syndromu je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci

akutního koronárního syndromu, nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně

byla ukončena parenterální (injekční) antikoagulační léčba.

Váš lékař Vám řekne, kdy máte zahájit léčbu přípravkem Xanirva, pokud Vám byla diagnostikována

ischemická choroba srdeční nebo onemocnění periferních tepen. Lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě

pokračovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xanirva, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku Xanirva

zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xanirva

Pokud jednu dávku vynecháte, nezdvojujte následující dávku, abyste ji nahradil(a). Pokud jednu dávku

vynecháte, užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Xanirva

Užívejte přípravek Xanirva pravidelně tak dlouho, dokud Vám jej Váš lékař bude předepisovat.

Užívání přípravku Xanirva nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem. Jestliže tento přípravek

přestanete užívat, může se zvýšit riziko, že dostanete další infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu

nebo se může zvýšit riziko, že zemřete na onemocnění související s Vaším srdcem nebo cévami.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Xanirva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Stejně jako jiné podobné léky (antitrombotika), může i Xanirva způsobit krvácení, které může být

potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok). V

některých případech toto krvácení nemusí být zjevné.

Možné nežádoucí účinky, které mohou být známkou krvácení

Ihned informujte lékaře

, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků

:

dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení

výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolest hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolest na

hrudníku nebo angina pectoris

,

protože to mohou být známky krvácení

.

Lékař vás možná bude chtít

pečlivě sledovat, nebo změní způsob léčby.

Možné nežádoucí účinky, které mohou být příznakem závažné kožní reakce

Ihned informujte svého lékaře,

jestliže se u Vás vyskytnou kožní reakce, jako je:

šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevensův-

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza). Frekvence tohoto nežádoucího účinku je velmi

vzácná (až 1 osoba z 10 000).

léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a

systémová onemocnění (DRESS syndrom). Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až 1

osoba z 10 000).

Možné nežádoucí účinky, které mohou být známkou závažných alergických reakcí

Ihned informujte svého lékaře

, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků: -

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles

krevního tlaku. Frekvence těchto nežádoucích účinků jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně

anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém;

mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Seznam možných nežádoucích účinků

Časté

(mohou postihovat až 1 osobu z 10)

snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost

krvácení v žaludku nebo střevech, z močopohlavního traktu (včetně výskytu krve v moči a silného

menstruačního krvácení), krvácení z nosu a z dásní

krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)

krvácení do tkáně nebo tělní dutiny (modřiny, podlitiny)

vykašlávání krve

krvácení z kůže nebo do kůže

krvácení po operaci

vytékání krve nebo tekutiny z operační rány

otoky končetin

bolest končetin

porucha funkce ledvin (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem) - horečka

bolest břicha, poruchy trávení, nevolnost nebo zvracení, zácpa, průjem

nízký krevní tlak (příznaky mohou být pocity závratě nebo mdloby při vstávání)

pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolest hlavy, závratě

vyrážka, svědění kůže

zvýšení hodnot některých jaterních enzymů v krevních testech

Méně časté

(mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

krvácení do mozku nebo lebeční dutiny

krvácení do kloubu, které vede k bolesti a otoku kloubu

trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)

alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí

porucha funkce jater (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)

krevní testy mohou ukázat zvýšení bilirubinu, některých pankreatických nebo jaterních enzymů nebo

počtu krevních destiček - omdlévání

celkový pocit nemoci

zrychlený srdeční tep

pocit sucha v ústech

kopřivka

Vzácné

(mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

krvácení do svalů

cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně

poškození jater)

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) - místní otok

nahromadění krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr zaveden

do tepny na dolní končetině (pseudoaneuryzma)

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

selhání ledvin po těžkém krvácení

zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku, poruše

citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Xanirva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP". Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Xanirva obsahuje

Léčivou látkou je rivaroxabanum. Jedna tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,

hypromelóza, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

Potah tablety (Opadry Yellow 03F520307): hypromelóza , oxid titaničitý (E171), makrogol

3350, žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Xanirva vypadá a co obsahuje toto balení

Xanirva 2,5 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety (o průměru přibližně 5

mm), označené na jedné straně číslem „2,5“ a hladké na straně druhé.

Xanirva 2,5 mg je dostupný v balení po 20, 28, 56, 100, 168 a 196 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

S.C. Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor nr. 50, Sector 3, 322 66 Bukurešť, Rumunsko

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, PLA3000 Paola, Malta

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Xanirva v České republice, Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a

Velké Británii.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 7. 2020.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls98238/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xanirva 2,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 28,5 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety (o průměru přibližně 5 mm) označené na jedné straně číslem „2,5“

a hladké na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Xanirva, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA

plus klopidogrel nebo tiklopidin, je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po

akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Přípravek

Xanirva,

podávaný

společně

kyselinou

acetylsalicylovou

(ASA),

indikován

prevenci

aterotrombotických

příhod

dospělých

pacientů

vysokým

rizikem

ischemických

příhod,

kteří

mají

ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo symptomatické onemocnění periferních tepen (PAD).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 2,5 mg dvakrát denně.

AKS

Pacienti užívající Xanirva 2,5 mg dvakrát denně by měli rovněž užívat denní dávku 75 - 100 mg ASA nebo

denní dávku 75 - 100 mg ASA současně s denní dávkou 75 mg klopidogrelu nebo se standardní denní dávkou

tiklopidinu.

Léčba by měla být u jednotlivých pacientů pravidelně hodnocena zvážením rizika ischemické příhody oproti

riziku krvácení. Rozhodnutí o prodloužení léčby nad 12 měsíců by mělo být provedeno individuálně u každého

jednotlivého pacienta, protože zkušenosti s léčbou trvající déle než 24 měsíců jsou omezené (viz bod 5.1).

Léčbu přípravkem Xanirva je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci akutního koronárního syndromu (včetně

revaskularizačních zákroků); nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla

ukončena parenterální antikoagulační léčba.

ICHS/PAD

Pacienti užívající Xanirva 2,5 mg dvakrát denně mají také užívat denní dávku 75-100 mg ASA.

Doba trvání léčby má být stanovena pro každého jednotlivého pacienta na základě pravidelných hodnocení a

má být zváženo riziko trombotických příhod oproti riziku krvácení.

U pacientů s akutní trombotickou příhodou nebo výkonem na cévách a potřebou duální protidestičkové léčby

má být vyhodnoceno pokračování podávání přípravku Xanirva 2,5 mg dvakrát denně v závislosti na typu

příhody nebo výkonu a protidestičkovém režimu. Bezpečnost a účinnost přípravku Xanirva 2,5 mg dvakrát

denně v kombinaci s ASA plus klopidogrel/tiklopidin byla hodnocena pouze u pacientů s nedávným AKS (viz

bod 4.1). Duální protidestičková léčba nebyla hodnocena v kombinaci s přípravkem Xanirva 2,5 mg dvakrát

denně u pacientů s ICHS/PAD (viz body 4.4 a 5.1).

Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient pokračovat užitím příští pravidelné dávky dle doporučeného

dávkovacího schématu. Dávka se nezdvojnásobuje, aby se nahradila vynechaná dávka.

Převod z antagonistů vitaminu K (VKA) na přípravek

Xanirva

Při převodu pacientů z antagonistů vitaminu K na přípravek Xanirva mohou být po užití přípravku Xanirva

hodnoty

mezinárodního

normalizovaného

poměru

(INR)

falešně

zvýšeny.

Test

není

měření

antikoagulační aktivity přípravku Xanirva validní, a proto by neměl být používán (viz bod 4.5).

Převod z přípravku

Xanirva na antagonisty vitaminu K (VKA)

Během přechodu z přípravku Xanirva na antagonisty vitaminu K existuje možnost neadekvátní antikoagulace.

Během jakéhokoli převodu na alternativní antikoagulancia by měla být zajištěna kontinuální adekvátní

antikoagulace. Je třeba uvést, že přípravek Xanirva může přispět ke zvýšení INR.

U pacientů, kteří jsou převáděni z přípravku Xanirva na antagonisty vitaminu K, by měli být tito antagonisté

podáváni současně, dokud není hodnota INR ≥ 2,0. Po dobu prvních dvou dnů fáze převodu by mělo být použito

standardní úvodní dávkování antagonistů vitaminu K s následným dávkováním těchto antagonistů na základě

testování INR. Během doby, kdy pacienti užívají jak přípravek Xanirva, tak antagonisty vitaminu K, by nemělo

být prováděno testování INR dříve než 24 hodin po předchozí dávce, ale před další dávkou přípravku Xanirva.

Jakmile je přípravek Xanirva vysazen, může být testování INR spolehlivě provedeno minimálně 24 hodin po

poslední dávce (viz body 4.5 a 5.2).

Převod z parenterálních antikoagulancií na přípravek

Xanirva

U pacientů, kteří dostávají parenterální antikoagulancia, přerušte podávání parenterálního antikoagulancia a

začněte léčbu přípravkem Xanirva v rozmezí 0 až 2 hodiny před tím, než by mělo dojít k dalšímu plánovanému

podání

parenterálního

přípravku

(např.

nízkomolekulární

hepariny)

nebo

době

vysazení

kontinuálně

podávaného parenterálního přípravku (např. intravenózní nefrakciovaný heparin).

Převod z přípravku

Xanirva

na parenterálně podávaná antikoagulancia

První dávku parenterálního antikoagulancia podejte v době, kdy by měla být užita další dávka přípravku

Xanirva.

Speciální populace

Ledvinová nedostatečnost

Omezené klinické údaje u nemocných s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 - 29 ml/min)

signalizují, že jsou plazmatické koncentrace rivaroxabanu významně zvýšeny. Xanirva je proto u těchto

pacientů nutno používat s opatrností. Použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min

(viz body 4.4 a 5.2).

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 50 - 80 ml/min)

nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 49 ml/min) (viz bod 5.2).

Jaterní nedostatečnost

Xanirva je kontraindikováno u pacientů s jaterním onemocněním, které je spojeno s koagulopatií a klinicky

relevantním rizikem krvácení, včetně cirhotických pacientů s klasifikací Child-Pugh B a C (viz body 4.3 a 5.2).

Starší populace

Dávky bez úprav (viz body 4.4 a 5.2)

Riziko krvácení se zvyšuje se zvyšujícím se věkem (viz bod 4.4).

Tělesná hmotnost

Dávky bez úprav (viz body 4.4 a 5.2)

Pohlaví

Dávky bez úprav (viz bod 5.2)

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Podávání přípravku Xanirva dětem do 18 let se proto nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Xanirva je pro perorální podání.

Tablety se mohou užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle (viz body 4.5 a 5.2).

Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Xanirva těsně před užitím

rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně.

Rozdrcená tableta přípravku Xanirva může být také podána gastrickou sondou poté, co je potvrzeno správné

umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční sondou v malém množství vody a

sonda by poté měla být propláchnuta vodou (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku.

Aktivní klinicky významné krvácení.

Léze nebo stavy, které jsou považovány za významné riziko závažného krvácení. Mohou mezi ně patřit

současné nebo nedávno prodělané ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s vysokým

rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné

době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo podezření na ně, arteriovenózní malformace,

cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku.

Souběžná

léčba

jinými

antikoagulačními

přípravky,

např.

nefrakcionovaným

heparinem

(UFH),

nízkomolekulárními hepariny (enoxaparin, dalteparin, atd.), heparinovými deriváty (fondaparinux, atd.),

perorálními antikoagulancii (warfarin, dabigatran etexilát, apixaban, atd.) s výjimkou specifické situace, kdy je

pacient převáděn z antikoagulační léčby (viz bod 4.2) nebo když je podáván UFH v dávkách nezbytných pro

udržení průchodnosti centrálního žilního nebo arteriálního katetru (viz bod 4.5).

Souběžná léčba akutního koronárního syndromu (AKS) protidestičkovou léčbou u pacientů s anamnézou cévní

mozkové příhody nebo trazitorní ischemické ataky (TIA) (viz bod 4.4).

Souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s předchozím hemorhagickým nebo lakunárním typem cévní

mozkové příhody (viz bod 4.4) nebo souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s jakoukoli cévní mozkovou

příhodou během minulého měsíce (viz bod 4.4).

Jaterní onemocnění, které je spojeno s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně cirhotických

pacientů s klasifikací Child-Pugh B a C (viz bod 5.2).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s AKS byla účinnost a bezpečnost rivaroxabanu 2,5 mg hodnocena v kombinaci s protidestičkovými

látkami:

monoterapii

nebo

plus

klopidogrel/tiklopidin.

Léčba

kombinaci

jinými

protidestičkovými látkami, např. prasugrelem nebo tikagrelorem, nebyla studována a nedoporučuje se.

U pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod s ICHS/PAD byla účinnost a bezpečnost rivaroxabanu 2,5

mg hodnocena pouze v kombinaci s ASA.

U průběhu léčby se doporučuje pacienta klinicky sledovat v souladu s praxí běžnou při podávání antikoagulační

léčby.

Riziko krvácení

Jako v případě jiných antikoagulancií, u pacientů užívajících přípravek Xanirva mají být pečlivě sledovány

známky krvácení. Doporučuje se opatrnost při použití přípravku v případě zvýšeného rizika krvácení. Pokud se

objeví závažné krvácení, podávání přípravku Xanirva je třeba přerušit (viz bod 4.9).

V klinických studiích bylo během dlouhodobé léčby rivaroxabanem podávaným spolu s monoterapií nebo

duální protidestičkovou léčbou častěji pozorováno slizniční krvácení (tj. epistaxe, gingivální, gastrointestinální,

genitourinární krvácení včetně abnormálního vaginálního nebo silnějšího menstruačního krvácení) a anémie.

Proto

kromě

adekvátního

klinického

sledování,

pokud

vhodné,

může

být

laboratorní

vyšetření

hemoglobinu/hematokritu

přínosem

detekci

okultního

krvácení

kvantifikaci

klinického

významu

zjevného krvácení.

U několika podskupin pacientů (podrobně uvedených dále) hrozí zvýšené riziko krvácení. Proto při použití

přípravku Xanirva spolu s dvojkombinační léčbou antiagregancii u pacientů se známým zvýšeným rizikem

krvácení je třeba zvažovat zvýšené riziko krvácení oproti přínosům léčby v prevenci aterotrombotických příhod.

Tyto pacienty je navíc třeba pečlivě sledovat, zda se po zahájení léčby neobjeví známky a příznaky krvácivých

komplikací a anémie (viz bod 4.8).

Při jakémkoli nevysvětlitelném poklesu hladin hemoglobinu nebo krevního tlaku je třeba hledat místo krvácení.

Přestože léčba rivaroxabanem nevyžaduje rutinní monitorování expozice, hladiny rivaroxabanu měřené

kalibrovanou kvantitativní analýzou anti-faktoru Xa mohou být užitečné ve výjimečných situacích, kdy znalost

expozice rivaroxabanu může pomoci při klinickém rozhodování, např. při předávkování nebo při urgentních

chirurgických zákrocích (viz body 5.1 a 5.2).

Ledvinová nedostatečnost

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) mohou být plazmatické hladiny

rivaroxabanu významně zvýšeny (v průměru 1,6násobně), což může vést ke zvýšenému riziku krvácení.

Přípravek Xanirva musí být u pacientů s clearance kreatininu 15 - 29 ml/min užíván s opatrností. Použití se

nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min (viz body 4.2 a 5.2). U pacientů se středně těžkou

poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 49 ml/min), kteří současně užívají jiné léčivé přípravky

zvyšující koncentraci rivaroxabanu v plazmě, musí být přípravek Xanirva používán s opatrností (viz bod 4.5).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Použití přípravku Xanirva se nedoporučuje u pacientů současně léčených systémově podávanými azolovými

antimykotiky (jako jsou ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol a posakonazol) nebo inhibitory HIV proteáz

(například ritonavir). Tyto léčivé látky jsou silnými inhibitory systémů CYP3A4 a současně P-gp, a proto

mohou klinicky významně zvyšovat plazmatické koncentrace rivaroxabanu (v průměru 2,6násobek), což může

vést ke zvýšenému riziku krvácení (viz bod 4.5).

Postupujte opatrně, pokud jsou pacienti současně léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost,

jako jsou například nesteroidní antirevmatika (NSAID), kyselina acetylsalicylová (ASA) a inhibitory agregace

trombocytů

nebo

selektivní

inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu

(SSRI)

inhibitory

zpětného

vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). U pacientů s rizikem vředové gastrointestinální choroby lze

zvážit vhodnou profylaktickou léčbu (viz bod 4.5).

Pacienti léčení přípravkem Xanirva a ASA nebo kombinací Xanirva a ASA plus klopidogrel/tiklopidin by měli

užívat souběžnou léčbu NSAID pouze tehdy, jestliže výhody převáží riziko krvácení.

Jiné rizikové faktory krvácení

Rivaroxaban, podobně jako jiná antitrombotika, není doporučen u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení,

například:

vrozené nebo získané krvácivé poruchy

léčbou nekorigovaná těžká arteriální hypertenze

jiné gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým

komplikacím (např. zánětlivé střevní onemocnění, esofagitida, gastritida a gastroesofageální refluxní

choroba)

cévní retinopatie

bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze

Přípravek musí být používán s opatrností u pacientů s akutním koronárním syndromem a ICHS/PAD:

ve věku ≥ 75 let, pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s

kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin. Pravidelně má být hodnocen individuální poměr

přínos-riziko léčby.

s nižší tělesnou hmotností (< 60 kg), pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA)

samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin.

u pacientů s ICHS se závažným symptomatickým srdečním selháním. Data ze studie naznačují, že tito

pacienti mohou mít menší prospěch z léčby rivaroxabanem (viz bod 5.1).

Pacienti s chlopenními náhradami

Rivaroxaban by se neměl používat k tromboprofylaxi u pacientů, kteří nedávno podstoupili transkatétrovou

náhradu aortální chlopně (TAVR). Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu nebyly hodnoceny u pacientů se

srdečními chlopenními náhradami; proto neexistují žádné údaje podporující tvrzení, že rivaroxaban poskytuje

odpovídající

antikoagulaci

této

skupiny

pacientů.

Léčba

přípravkem

Xanirva

těchto

pacientů

nedoporučuje.

Pacienti s antifosfolipidovým syndromem

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOAC) zahrnující rivaroxaban nejsou doporučena u pacientů s

trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Zvláště u pacientů s trojí

pozitivitou (na lupus antikoagulans, antikardiolipinové protilátky a protilátky proti beta 2-glykoproteinu I) by

mohla být léčba DOAC spojena se zvýšeným výskytem recidivujících trombotických příhod v porovnání s

léčbou antagonisty vitaminu K.

Pacienti s anamnézou cévní mozkové příhody a/nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA)

Pacenti s AKS

Podávání přípravku Xanirva 2,5 mg je v léčbě akutního koronárního syndromu kontraindikováno u pacientů s

anamnézou cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA) (viz bod 4.3). Pacientů s akutním

koronárním syndromem a anamnézou cévní mozkové příhody nebo TIA byl studován malý počet, omezené

dostupné údaje o účinnosti však ukazují, že tito pacienti nemají z léčby prospěch.

Pacienti s ICHS/PAD

Pacienti s ICHS/PAD, kteří prodělali hemorhagický nebo lakunární typ cévní mozkové příhody, nebo

ischemický nelakunární typ cévní mozkové příhody během minulého měsíce, nebyli hodnoceni (viz bod 4.3).

Spinální / epidurální anestezie nebo punkce

Pokud je provedena neuroaxiální anestezie (spinální či epidurální anestezie) nebo spinální resp. epidurální

punkce, hrozí u pacientů léčených antitrombotiky pro prevenci tromboembolických komplikací riziko vývinu

epidurálního či spinálního hematomu, který může vyústit v dlouhodobou nebo trvalou paralýzu. Riziko těchto

příhod může dále zvýšit epidurální katetr dlouhodobě zavedený po operaci, nebo současné použití léčivých

přípravků ovlivňujících krevní srážlivost. Riziko může také zvýšit provedení traumatické nebo opakované

epidurální

spinální

punkce.

Pacienty

třeba

často

monitorovat,

nejeví

známky

příznaky

neurologického

poškození

(například

necitlivost

nebo

slabost

dolních

končetin,

dysfunkce

střev

nebo

močového měchýře). Pokud se zjistí neurologické potíže, je nutno urgentně stanovit diagnózu a zajistit léčbu.

Před neuroaxiální intervencí lékař zváží potenciální přínos a riziko u pacientů na antikoagulační terapii i u

pacientů, kde hodlá antikoagulační léčbu podat v rámci tromboprofylaxe.

S použitím rivaroxabanu 2,5 mg s ASA samotnou nebo s ASA plus klopidogrel nebo ticlopidin v těchto

situacích nejsou klinické zkušenosti.

Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání rivaroxabanu při neuroaxiální (spinální nebo

epidurální) anestezii nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil rivaroxabanu. Zavedení nebo

odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci je nejlépe provést, když je odhadovaný antikoagulační

účinek rivaroxabanu nízký (viz bod 5.2). Přesný čas, kdy je u každého pacienta antikoagulační účinek

dostatečně nízký, však není znám. Inhibitory agregace krevních destiček je třeba vysadit podle pokynů výrobce

pro předepisování přípravku.

Doporučení pro dávkování před a po invazivních procedurách a chirurgickém výkonu

Pokud je nutná invazivní procedura nebo chirurgický zákrok, měl by být přípravek Xanirva 2,5 mg vysazen

minimálně 12 hodin před zákrokem, pokud je to možné, a na základě klinického posouzení lékařem. Pokud má

pacient podstoupit elektivní operaci a antiagregační účinek není žádoucí, je třeba inhibitory agregace krevních

destiček vysadit podle pokynů výrobce k předepisování přípravku.

Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení oproti neodkladnosti zákroku. Léčba

přípravkem Xanirva má být znovu zahájena po invazivní proceduře nebo chirurgickém zákroku co nejdříve,

pokud to situace umožní a pokud je podle úsudku ošetřujícího lékaře dosaženo odpovídající hemostázy (viz

bod 5.2).

Starší populace

Se zvyšujícím se věkem se může zvyšovat riziko krvácení (viz body 5.1 a 5.2).

Kožní reakce

V souvislosti s užíváním rivaroxabanu byly hlášeny po uvedení přípravku na trh závažné kožní reakce, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a DRESS syndromu (viz bod 4.8). Zdá se, že

pacienti jsou nejvíce ohroženi výskytem těchto reakcí v rané fázi léčby: nástup reakce se objevil ve většině

případů během prvních týdnů léčby. Rivaroxaban musí být vysazen při prvním výskytu závažné kožní vyrážky

(např. při jejím šíření, intenzifikaci a/nebo tvorbě puchýřů), nebo při jakékoliv jiné známce hypersenzitivity

spolu se slizničními lézemi.

Pomocné látky

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí

galaktózy,

úplným

nedostatkem

laktázy

nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory CYP3A4 a P-gp

Současné podávání rivaroxabanu s ketokonazolem (400 mg jednou denně) nebo ritonavirem (600 mg dvakrát

denně) vedlo k 2,6 resp. 2,5násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a 1,7 resp. 1,6násobnému

nárůstu jeho střední hodnoty C

, s významným zesílením farmakodynamických účinků, což může vést ke

zvýšenému riziku krvácení. Proto se použití přípravku Xanirva nedoporučuje u pacientů užívajících současně

a systémově azolová antimykotika, jako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol a posakonazol, nebo

inhibitory proteáz HIV. Tyto léčivé látky jsou silnými inhibitory systémů CYP3A4 a současně P-gp (viz bod

4.4).

Léčivé látky silně inhibující pouze jednu z metabolických cest eliminace rivaroxabanu (buď CYP3A4, nebo P-

gp) budou pravděpodobně zvyšovat plazmatické koncentrace rivaroxabanu méně. Například klaritromycin (500

mg dvakrát denně), který je považován za silný inhibitor CYP3A4 a středně silný inhibitor P-gp, způsobuje

1,5násobný nárůst středních hodnot AUC rivaroxabanu a 1,4násobný nárůst C

. Interakce s klaritromycinem

pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně významná u vysoce

rizikových pacientů (Pacienti s poruchou funkce ledvin: viz bod 4.4).

Erythromycin (500 mg třikrát denně), který středně silně inhibuje CYP3A4 a P-gp, způsobuje 1,3násobný nárůst

středních hodnot AUC a C

rivaroxabanu. Interakce s erythromycinem pravděpodobně není u většiny pacientů

klinicky významná, ale může být potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů. U pacientů se sníženou

funkcí ledvin vedl erythromycin (500 mg třikrát denně) k 1,8násobnému nárůstu střední hodnoty AUC

rivaroxabanu a 1,6násobnému nárůstu C

u pacientů s mírným renálním poškozením ve srovnání s pacienty s

normální

renální

funkcí.

pacientů

středně

těžkým

renálním

poškozením

vedl

erythromycin

2,0násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a 1,6násobnému nárůstu v C

ve srovnání s

pacienty s normální renální funkcí. Účinek erythromycinu je aditivní k renálnímu poškození (viz bod 4.4).

Flukonazol

(400

jednou

denně),

který

považován

středně

silný

inhibitor

CYP3A4,

vedl

1,4násobnému zvýšení středních hodnot AUC rivaroxabanu a k 1,3násobnému zvýšení průměrné C

Interakce s flukonazolem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně

významná u vysoce rizikových pacientů (Pacienti se sníženou funkcí ledvin: viz bod 4.4).

Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům, které

jsou k dispozici.

Antikoagulační přípravky

Po kombinovaném podávání enoxaparinu (40 mg, jednorázová dávka) s rivaroxabanem (10 mg, jednorázová

dávka) byl zjištěn aditivní vliv na inhibici faktoru Xa, a to bez dalších účinků na výsledky testů srážení krve

(PT, aPTT). Enoxaparin neovlivňoval farmakokinetiku rivaroxabanu.

Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení je třeba postupovat opatrně, pokud jsou pacienti současně léčeni

jinými antikoagulačními přípravky (viz body 4.3 a 4.4).

NSAID/inhibitory agregace trombocytů

Při současném podávání rivaroxabanu (15 mg) a 500 mg naproxenu nebylo zjištěno klinicky relevantní

prodloužení doby krvácení. Některé osoby však mohou mít silnější farmakodynamickou odezvu.

Žádné klinicky významné farmakokinetické ani farmakodynamické interakce nebyly zjištěny při současném

podání rivaroxabanu s 500 mg kyseliny acetylsalicylové.

Klopidogrel (úvodní dávka 300 mg, poté udržovací dávka 75 mg) nevykazoval farmakokinetické interakce s

rivaroxabanem (15 mg), ale u části populace pacientů došlo k relevantnímu nárůstu doby krvácení, který

nekoreloval s agregací trombocytů, ani hladinami P-selektinu nebo receptoru GPIIb/IIIa.

Postupovat opatrně je třeba, pokud jsou pacienti současně léčeni NSAID (včetně kyseliny acetylsalicylové) a

inhibitory agregace trombocytů, protože tyto léčivé přípravky obvykle zvyšují riziko krváceni (viz bod 4.4).

SSRI/SNRI

Stejně jako u jiných antikoagulačních přípravků je možné, že pacienti budou v případě současného užívání s

přípravky SSRI nebo SNRI v důsledku jejich hlášeného účinku na krevní destičky vystaveni zvýšenému riziku

krvácení. Při současném užívání v klinickém programu s rivaroxabanem byla u všech léčebných skupin

pozorována numericky vyšší četnost závažného i méně závažného klinicky významného krvácení.

Warfarin

Převod pacientů z antagonisty vitaminu K warfarinu (INR 2,0 až 3,0) na rivaroxaban (20 mg) nebo z

rivaroxabanu (20 mg) na warfarin (INR 2,0 až 3,0) zvýšil protrombinový čas/INR (Neoplastin) více než aditivně

(mohou být pozorovány jednotlivé hodnoty INR až 12), přičemž vliv na aPTT, inhibici aktivity faktoru Xa a

potenciál endogenního trombinu byl aditivní.

Pokud je třeba testovat farmakodynamické účinky rivaroxabanu během fáze převodu, mohou se použít testy

aktivity anti-faktoru Xa, PiCT a Heptest, protože tyto testy nebyly warfarinem ovlivněny. Čtvrtý den po

poslední dávce warfarinu odrážely všechny testy (včetně testů PT, aPTT, inhibice aktivity faktoru Xa a ETP)

pouze účinek rivaroxabanu.

Pokud je třeba testovat farmakodynamické účinky warfarinu během fáze převodu lze použít měření INR při

rivaroxabanu (24 hodin po předchozím užití rivaroxabanu), protože tento test je v tento okamžik minimálně

ovlivněn rivaroxabanem.

Mezi warfarinem a rivaroxabanem nebyla pozorována žádná farmakokinetická interakce.

Induktory CYP3A4

Současné podávání rivaroxabanu se silným induktorem CYP3A4 rifampicinem vedlo k přibližně 50% poklesu

střední hodnoty AUC rivaroxabanu, s odpovídajícím poklesem farmakodynamického účinku. Současné podání

rivaroxabanu s jinými silnými induktory CYP3A4 (například fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem

nebo třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum)) může také vést ke snížení plazmatických koncentrací

rivaroxabanu. Proto je třeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů CYP3A4, pokud není pacient

pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy.

Jiné současně podávané léky

Žádné klinicky významné farmakokinetické nebo farmakodynamické interakce nebyly zjištěny při současném

podávání rivaroxabanu s midazolamem (substrát CYP3A4), digoxinem (substrát P-gp), atorvastatinem (substrát

CYP3A4 a P-gp) nebo omeprazolem (inhibitor protonové pumpy). Rivaroxaban neinhibuje ani neindukuje

významné izoformy CYP jako je CYP3A4. Žádné klinicky relevantní interakce s jídlem nebyly zjištěny (viz

bod 4.2).

Laboratorní parametry

Parametry srážení krve (například PT, aPTT, Heptest) jsou ovlivněny podle očekávání na základě mechanismu

působení rivaroxabanu (viz bod 5.1).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u těhotných žen nebyly stanoveny. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Vzhledem k možné reprodukční toxicitě, známému riziku krvácení a důkazu,

že rivaroxaban prochází placentou, je přípravek Xanirva kontraindikován v těhotenství (viz bod 4.3). Ženy ve

fertilním věku musí během léčby rivaroxabanem zabránit otěhotnění.

Kojení

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u kojících žen nebyly stanoveny. Údaje z experimentů na zvířatech

signalizují,

rivaroxaban

vylučován

mléka.

Podávání

přípravku

Xanirva

během

kojení

kontraindikováno (viz bod 4.3). Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit léčbu.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné specifické studie užívání rivaroxabanu u lidí s cílem vyhodnotit účinky na fertilitu.

Ve studii samčí a samičí fertility na potkanech nebyly pozorovány žádné účinky (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Rivaroxaban má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Byly hlášeny nežádoucí účinky jako synkopa

(frekvence výskytu: méně časté) a závrať (frekvence výskytu: časté) (viz bod 4.8). Pacienti, kteří zaznamenali

tyto nežádoucí účinky, by neměli řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost rivaroxabanu byla hodnocena ve třinácti studiích fáze III, kterých se účastnili 53 103 pacienti léčení

rivaroxabanem (viz tabulka 1).

Tabulka 1: Počet hodnocených pacientů, celková denní dávka a maximální délka léčby ve studiích fáze

III

Indikace

Počet

pacientů*

Celková

denní

dávka

Maximální

délka

léčby

Prevence

žilního

tromboembolismu

(VTE)

dospělých

pacientů

podstupujících

elektivní

náhradu

kyčelního nebo kolenního kloubu

6 097

10 mg

39 dnů

Prevence žilního tromboembolismu

(VTE)

hospitalizovaných

nechirurgických pacientů

3 997

10 mg

39 dnů

Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a

plicní embolie (PE) a prevence jejich

recidivy

6 790

1. - 21. den: 30 mg

22. den a dále: 20 mg

minimálně

měsících:

nebo 20 mg

21 měsíců

Prevence cévní mozkové příhody a

systémové embolizace u pacientů s

nevalvulární fibrilací síní

7 750

20 mg

41 měsíců

Prevence

aterotrombotických

příhod

pacientů po AKS

10 225

nebo

podávaných společně

nebo

kombinací ASA plus

klopidogrel

tiklopidin

31 měsíců

Prevence aterotrombotických příhod u

pacientů s ICHS/PAD

18 244

podávaných

společně s ASA nebo

10 mg v monoterapii

47 měsíců

*Pacienti, kteří dostali alespoň jednu dávku rivaroxabanu

Nejčastěji hlášenými nežádoucí účinky u pacientů, kteří dostávali rivaroxaban, bylo krvácení (tabulka 2) (viz

také bod 4.4 a níže uvedený „Popis vybraných nežádoucích účinků“). Nejčastěji hlášeným krvácením byla

epistaxe (4,5 %) a gastrointestinální krvácení (3,8 %).

Tabulka

2: Četnost příhod krvácení* a anémie u pacientů vystavených rivaroxabanu v dokončených

studiích fáze III

Indikace

Jakékoli krvácení

Anémie

Prevence

žilního

tromboembolismu

(VTE)

dospělých

pacientů

podstupujících

elektivní

náhradu

kyčelního nebo kolenního kloubu

6,8 % pacientů

5,9 % pacientů

Prevence žilního tromboembolismu u

hospitalizovaných

nechirurgických

pacientů

12,6 % pacientů

2,1 % pacientů

Léčba hluboké žilní trombózy a

plicní embolie a prevence jejich

recidivy

23 % pacientů

1,6% pacientů

Prevence cévní mozkové příhody a

systémové embolizace u pacientů s

nevalvulární fibrilací síní

28 na

100 pacientoroků

2,5 na

100 pacientoroků

Prevence aterotrombotických příhod u

pacientů po AKS

22 na

100 pacientoroků

1,4 na

100 pacientoroků

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace