XANDERLA 3,6MG Implantát v předplněné injekční stříkačce

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
GOSERELIN-ACETÁT (GOSERELINI ACETAS)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
L02AE03
INN (Mezinárodní Name):
GOSERELIN ACETATE (GOSERELINI ACETATE)
Dávkování:
3,6MG
Léková forma:
Implantát v předplněné injekční stříkačce
Podání:
Subkutánní podání
Jednotky v balení:
1; 3; 2 Předplněná injekční stříkačka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
GOSERELIN
Přehled produktů:
XANDERLA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 580/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls127210/2018

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Xanderla 3,6 mg

implantát v předplněné injekční stříkačce

goserelinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Xanderla a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xanderla používat

3. Jak se přípravek Xanderla používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Xanderla uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Xanderla a k čemu se používá

Přípravek

Xanderla

obsahuje

léčivou

látku

goserelin.

Tato

léčivá

látka

patří

skupiny

léčiv

nazývaných "analoga LHRH".

Použití přípravku Xanderla u mužů

U mužů se přípravek Xanderla používá k léčbě rakoviny prostaty. Působí pomocí snížení hladiny

testosteronu (hormonu), který je produkován ve Vašem těle.

Použití přípravku Xanderla u žen

U žen se přípravek Xanderla používá k:

léčbě rakoviny prsu;

léčbě stavu označovaného jako "endometrióza". To je stav, kdy se buňky, které se normálně

nacházejí ve sliznici dělohy (uterus), nacházejí jinde ve Vašem těle (obvykle na jiných tkáních

poblíž dělohy);

léčbě benigních (nezhoubných) nádorů dělohy označovaných jako "děložní myomy";

ztenčení děložní sliznice před operací dělohy;

k léčbě neplodnosti (spolu s dalšími léky). Pomáhá kontrolovat uvolňování vajíček z vaječníků.

U žen přípravek Xanderla působí snižováním množství "estrogenu" (hormonu), který se produkuje ve

Vašem těle.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xanderla používat

Nepoužívejte přípravek

Xanderla:

jestliže jste

alergický(á) na

goserelin nebo

kteroukoli

další složku

tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod "Těhotenství, kojení a plodnost" níže).

Nepoužívejte přípravek Xanderla, pokud se na Vás vztahuje výše uvedené. Pokud si nejste jistý, zeptejte

se před použitím přípravku Xanderla svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Xanderla se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud jdete do nemocnice, informujte zdravotnický personál, že používáte přípravek Xanderla.

Před použitím přípravku Xanderla se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

pokud:

máte vysoký krevní tlak,

máte jakékoliv srdeční nebo cévní problémy, včetně poruchy srdečního rytmu (arytmie) nebo

na tyto potíže užíváte léky. Riziko problémů se srdečním rytmem se může zvýšit, pokud

používáte přípravek Xanderla.

U pacientů používajících přípravek Xanderla byly hlášeny případy deprese, které mohou být závažné.

Pokud používáte přípravek Xanderla a vyvine se u vás depresivní nálada, informujte svého lékaře.

Informujte svého lékaře, pokud podstupujete nebo budete podstupovat antidopingový test, protože léčba

přípravkem Xanderla může mít pozitivní výsledek.

Informace pro muže

Před použitím přípravku Xanderla se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

pokud:

máte problémy s močením nebo problémy se zády,

máte cukrovku (diabetes),

máte jakékoliv onemocnění, které ovlivňuje pevnost kostí, zejména pokud konzumujete velké

množství alkoholu, kouříte, máte v rodině osteoporózu (stav, který ovlivňuje pevnost kostí)

nebo užíváte antikonvulziva (léky k léčbě epilepsie nebo záchvatů) nebo kortikosteroidy

(steroidy).

Léky tohoto typu mohou způsobovat úbytek vápníku v kostech (řídnutí kostí).

Informace pro ženy

Před použitím přípravku Xanderla se poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud:

máte

jakékoli

onemocnění

postihující

pevnost kostí, zejména

pokud konzumujete

velké

množství alkoholu, kouříte, máte v rodině osteoporózu (stav, který ovlivňuje pevnost kostí),

máte nevyváženou stravu nebo užíváte antikonvulziva (léky k léčbě epilepsie nebo záchvatů)

nebo kortikosteroidy (steroidy).

Léky tohoto typu mohou způsobovat úbytek vápníku v kostech (řídnutí kostí). Může dojít k úpravě,

pokud se léčba zastaví.

Pokud používáte přípravek Xanderla k léčbě endometriózy, lékař může snížit řídnutí kostí také podáním

jiných léků.

Děti

Přípravek Xanderla se nemá podávat dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Xanderla

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Xanderla se může navzájem ovlivňovat s určitými léky používanými k léčbě poruch srdečního

rytmu (například chinidin, disopyramid, prokainamid, amiodaron, sotalol, dofetilid nebo ibutilid) nebo

může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud se používá s některými jinými léky (např.

methadon (používaný k úlevě od bolesti a jako součást detoxikačního programu léčby závislosti),

moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika používaná k léčbě závažných duševních poruch).

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

přípravek Xanderla nesmíte používat, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Nepoužívejte přípravek Xanderla, pokud se pokoušíte otěhotnět (pokud se přípravek Xanderla

nepoužívá jako součást léčby neplodnosti).

Nepoužívejte

"pilulku"

(perorální

antikoncepci),

pokud

používáte

přípravek

Xanderla.

Používejte bariérové metody antikoncepce, jako je kondom nebo pesar.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Xanderla ovlivňoval schopnost řídit nebo používat a obsluhovat

jakékoli nástroje nebo stroje.

3. Jak se přípravek Xanderla používá

Přípravek Xanderla se podává ve formě podkožní injekce do přední stěny břišní každé čtyři

týdny (28 dnů). Injekci bude podávat lékař nebo zdravotní sestra.

Je důležité dodržovat léčbu přípravkem Xanderla, i když se budete cítit dobře.

Dodržujte léčbu, dokud lékař nerozhodne, že je možné ji ukončit.

Vaše další návštěva

Injekci přípravku Xanderla máte dostávat každých 28 dnů.

Vždy připomeňte lékaři nebo zdravotní sestře, aby Vás objednali na další injekci.

Pokud obdržíte datum další injekce, která je dříve nebo později než 28 dnů od Vaší poslední

injekce, informujte o tom svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Pokud od poslední injekce uplynulo více než 28 dnů, kontaktujte svého lékaře nebo sestru,

abyste mohli dostat svou injekci co nejdříve.

Informace pro ženy

Pokud používáte přípravek Xanderla k léčbě děložních myomů a máte anemii (nízkou hladinu

červených krvinek nebo hemoglobinu), může Vám lékař předepsat doplňky železa.

Délka léčby přípravkem Xanderla bude záviset na důvodu, pro který přípravek používáte:

K léčbě děložních myomů máte přípravek Xanderla používat pouze po dobu tří měsíců.

K léčbě endometriózy máte přípravek Xanderla používat pouze po dobu šesti měsíců.

Ke ztenčení děložní sliznice před operací dělohy máte přípravek Xanderla používat po

dobu jednoho nebo dvou měsíců (čtyři nebo osm týdnů).

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u mužů i u žen:

Alergické reakce

Jsou vzácné. Příznaky mohou zahrnovat náhlý vznik následujících příznaků:

vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži.

otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla.

dušnost, sípání nebo obtížné dýchání.

Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc

Po injekčním podání přípravku Xanderla, byla hlášena poranění v místě vpichu (včetně poškození cév

v oblasti břicha). Ve velmi vzácných případech tato skutečnost způsobila závažné krvácení. Pokud

zaznamenáte některý z následujících příznaků,

okamžitě kontaktujte svého lékaře

bolest břicha

rozpětí břicha

dušnost

závratě

nízký krevní tlak a/nebo jakoukoli změnu vědomí.

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z

10 osob):

Návaly horka a pocení. Tyto nežádoucí účinky mohou příležitostně přetrvávat delší dobu (i

několik měsíců) po vysazení přípravku.

Snížení pohlavní touhy

Bolest, podlitiny, krvácení, zarudnutí nebo otok v místě aplikace injekce.

Časté (mohou postihnout až 1

z 10 osob):

Řídnutí kostí.

Brnění v prstech rukou nebo nohou.

Kožní vyrážka.

Ztráta vlasů.

Přibývání na váze.

Bolesti kloubů.

Změny krevního tlaku.

Změny nálady (včetně deprese)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ze

10 000 osob):

Psychiatrické problémy nazývané psychotické poruchy, které mohou zahrnovat halucinace

(vidění, cítění nebo slyšení věcí, které neexistují), poruchy myšlení a změny osobnosti.

Vyskytují se velmi vzácně.

Vznik nádoru hypofýzy (podvěsek mozkový). Pokud již máte nádor hypofýzy, může goserelin

způsobit jeho krvácení nebo jeho rozpad.

Tyto účinky jsou velmi vzácné. Nádory hypofýzy mohou způsobovat závažné bolesti hlavy,

pocit na zvracení nebo zvracení, ztrátu zraku a bezvědomí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Změny v krvi.

Problémy s játry.

Krevní sraženina v plicích způsobující bolest na hrudi nebo dušnost.

Zánět plic. Příznaky mohou být podobné pneumonii (jako je pocit dušnosti a kašel).

Změny EKG (prodloužení QT intervalu).

Informace pro muže

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u mužů:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z

10 osob):

Impotence.

Časté (mohou postihnout až 1 z

10 osob):

Bolesti v dolní části zad nebo problémy s močením. Pokud k tomu dojde,

řekněte to svému

lékaři

Bolest kostí na začátku léčby. Pokud k tomu dojde,

řekněte to svému lékaři

Snížení srdeční funkce nebo srdeční příhoda.

Otok nebo citlivost prsů.

Zvýšení hladin krevního cukru.

Informace pro ženy

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u žen:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z

10 osob):

Suchost pochvy

Změna velikosti prsou

Velmi často bylo hlášeno akné (často v průběhu jednoho měsíce od začátku léčby).

Časté (mohou postihnout až 1 z

10 osob):

Bolest hlavy

Vzácné (mohou postihnout až

1 ze 1000 osob):

Malé cysty na vaječnících, které mohou způsobovat bolesti. Obvykle vymizí bez léčby.

Časný nástup menopauzy u některých žen během léčby goserelinem, menstruace se již neobjeví,

i když se léčba goserelinem ukončí.

Není známo (z dostupných

údajů nelze určit):

Krvácení z pochvy. K tomu pravděpodobně dojde první měsíc po zahájení podávání goserelinu

a mělo by samo ustat. Pokud však bude pokračovat nebo pokud se necítíte dobře,

řekněte to

svému lékaři

Mírné zvýšení příznaků myomů, jako je bolest.

Pokud se goserelin používá k léčbě endometriózy, děložních myomů, neplodnosti nebo ke ztenčení

děložní sliznice, mohou se také vyskytnout následující vedlejší účinky:

Změny ochlupení těla

Suchá kůže

Nárůst tělesné hmotnosti

Zvýšené hladiny cholesterolu (tuků) v krvi. Prokáže se krevními testy.

Zánět pochvy a výtok z pochvy.

Nervozita.

Porucha spánku a únava.

Otok nohou a kotníků.

Bolesti svalů

Náhlá bolestivá ztuhlost svalů (křeč) nohou.

Žaludeční potíže, pocit na zvracení nebo zvracení, průjem a zácpa.

Změny hlasu.

Pokud se používá k léčbě děložních myomů, mírné zvýšení příznaků myomů, jako je bolest.

Pokud se goserelin používá k léčbě rakoviny prsu, může dojít k následujícímu:

Zhoršení příznaků rakoviny prsu na začátku léčby. To může zahrnovat zvýšení bolesti nebo

zvýšení velikosti postižené tkáně. Tyto účinky obvykle netrvají dlouho a obvykle ustoupí,

pokud se pokračuje v léčbě goserelinem. Pokud však budou příznaky pokračovat nebo pokud

se necítíte dobře, promluvte si se svým lékařem.

Změny množství vápníku v krvi. Příznaky mohou zahrnovat pocit na zvracení, těžké zvracení

nebo pocit velké žízně. Pokud k tomu dojde,

řekněte to svému lékaři

, protože možná bude

muset provést krevní testy.

Pokud

se

goserelin

používá

k léčbě

neplodnosti

spolu

s

dalším lékem

označovaným

jako

gonadotropin, může dojít k tomu, že:

Může mít příliš velký vliv na vaječníky. Můžete zaznamenat bolest břicha, zvětšení objemu

břicha a pocit na zvracení nebo zvracení. Pokud k tomu dojde,

řekněte to ihned svému lékaři.

Těmito nežádoucími účinky se nemusíte znepokojovat. Nemusí se u Vás objevit

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Xanderla uchovávat

Váš lékař Vám předepíše lék, který si vyzvednete v lékárně a předáte Vašemu lékaři při další plánované

návštěvě.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "EXP". Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí, neporušujte svár.

Po prvním otevření: Přípravek se musí použít okamžitě po otevření sáčku.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Xanderla

obsahuje

Léčivou látkou je goserelinum.

Jeden implantát obsahuje goserelinum 3,6 mg (jako goserelini acetas).

Další složkou je polyglaktin (1:1).

Jak přípravek

Xanderla

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé válcovité tyčinky (přibližné rozměry: průměr 1,2 mm, délka 13 mm, hmotnost 18

mg), v biologicky degradovatelné polymerní matrici.

Jednodávkový injekční aplikátor sestávající ze tří hlavních částí: část obsahující implantát, mandren a

jehla. Aplikátor je zabalen společně s kapslí obsahující vysoušedlo v laminovaném trojvrstvém sáčku (z

vnější strany: PETP film, hliníková vrstva, PE film). Sáčky jsou vloženy do krabičky.

Přípravek Xanderla je dodáván v krabičkách s 1, 2 nebo 3 sáčky s implantátem v předplněné injekční

stříkačce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

AMW GmbH Arzneimittelwerk Warngau

Birkerfeld 11

83627 Warngau

Německo

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

89143 Baden-Wuerttemberg

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.

Název členského státu

Název přípravku

Portugalsko

Xanderla LA

Bulharsko

Xanderla LA 3.6 mg implant

Česká republika

Xanderla

Maďarsko

Zildalis 3.6 mg implantátum előretöltött fecskendőben

Lotyšsko

Xanderla 3,6 mg implants pilnšļircē

Polsko

Xanderla LA

Rumunsko

Xanderla 3,6 mg implant in seringă pre-umplută

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

13. 2. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls68903/2016

SOUHRN

ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xanderla 3,6 mg implantát v předplněné injekční stříkačce

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden implantát obsahuje goserelinum 3,6 mg (jako goserelini acetas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Implantát v předplněné injekční stříkačce.

Bílé až téměř bílé válcovité tyčinky (přibližné rozměry: průměr 1,2 mm, délka 13 mm, hmotnost 18

mg), z biologicky degradovatelné polymerní matrice.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Přípravek Xanderla je indikován k (viz také bod 5.1):

léčbě metastatické rakoviny prostaty, kde goserelin prokázal srovnatelné přínosy na přežití s

chirurgickou kastrací (viz bod 5.1).

léčbě lokálně pokročilého karcinomu prostaty, jako alternativa chirurgické kastrace, kde

goserelin prokázal srovnatelný přínos na přežití s anti-androgeny (viz bod 5.1).

Jako adjuvantní léčba k radioterapii u pacientů s vysokým rizikem lokalizovaného nebo

lokálně pokročilého karcinomu prostaty, kde goserelin prokázal zlepšení přežití bez příznaků

nemoci a zlepšení celkového přežití (viz bod 5.1).

Jako neoadjuvantní léčba před radioterapií u pacientů s vysokým rizikem lokalizovaného nebo

lokálně pokročilého karcinomu prostaty, kde goserelin prokázal zlepšení přežití bez příznaků

nemoci (viz bod 5.1).

Jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem

prostaty s vysokým rizikem progrese choroby, kde goserelin prokázal zlepšení přežití bez

příznaků nemoci (viz bod 5.1).

Pokročilý karcinom prsu u pre a perimenopauzálních žen vhodných pro hormonální léčbu.

Přípravek Xanderla 3,6 mg je indikován jako alternativa k chemoterapii dle standardu léčby pro

pre/perimenopauzální ženy s časnou rakovinou prsu s pozitivními estrogenovými receptory (ER).

Endometrióza: Při léčbě endometriózy poskytuje přípravek Xanderla úlevu od příznaků včetně bolesti,

a snižuje velikost a počet endometriálních lézí.

Ztenčení endometria: Přípravek Xanderla je indikován k snížení tloušťky endometria dělohy před

ablací nebo resekcí endometria.

Děložní myomy: Ve spojení s léčbou železem k hematologickému zlepšení anemických pacientek s

myomy před operací.

Asistovaná reprodukce: Snížení funkce hypofýzy jako příprava na superovulaci.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Jedna 3,6mg injekce depotní dávky přípravku Xanderla aplikovaná do přední stěny břišní každých 28

dnů. Není nutná žádná úprava dávky pro pacienty s poruchou funkce ledvin nebo jater a u starších

pacientů.

Endometrióza se má léčit pouze po dobu šesti měsíců, protože v současné době nejsou k dispozici

klinické údaje pro delší léčbu. Opakovaná léčba se nemá podávat vzhledem k obavám ze ztráty

minerální kostní denzity. U pacientek, které dostávají přípravek Xanderla k léčbě endometriózy se

ukázalo, že přidání hormonální substituční léčby (denně estrogen a gestagen) snižuje ztrátu minerální

kostní denzity a vazomotorické příznaky.

Použití ke ztenčení endometria:

čtyř nebo osmitýdenní léčba. Druhý implantát může být potřeba u

pacientek s velkou dělohou nebo s ohledem na flexibilní plánování chirurgického výkonu.

Ženy, které jsou

anemické

v

důsledku děložních myomů:

Přípravek

Xanderla

mg spolu se

suplementací železa se může podávat po dobu až tří měsíců před chirurgickým výkonem.

Asistovaná

reprodukce:

Přípravek

Xanderla

podává

snížení

funkce

hypofýzy

("downregulaci") měřené podle sérových koncentrací estradiolu podobných těm, které byly naměřeny

v časné folikulární fázi cyklu (asi 150 pmol/l). To bývá obvykle mezi 7 a 21 dny.

Pokud

dosaženo

"downregulace",

zahájí

superovulace

(kontrolovaná

stimulace

ovarií)

gonadotropinem. Downregulace dosažená podáním agonisty v depotní formě je důslednější, což

předpokládá, že v určitých případech může být zvýšená potřeba gonadotropinu. Ve vhodném stádiu

vývoje folikulů se podávání gonadotropinu přeruší a k indukci ovulace se podá lidský choriový

gonadotropin

(hCG).

Sledování

léčby,

odběr

oocytů

fertilizační

techniky

provádějí

podle

standardních postupů jednotlivých klinik.

Pediatrická populace

Přípravek Xanderla není indikován k použití u dětí.

Způsob podání

Přípravek Xanderla je určen k subkutánnímu podání. Pro správné podání přípravku Xanderla si

přečtěte pokyny na obalu.

Při podávání přípravku Xanderla do přední břišní stěny je zapotřebí opatrnosti vzhledem k blízkosti

spodní epigastrické tepny a jejích větví.

Zvláštní

pozornost

třeba

věnovat

pacientům

nízkým

nebo

pacientům

užívajícím

antikoagulační léky (viz bod 4.4).

Je třeba dbát na to, aby injekce byla podána subkutánně, a to za použití techniky popsané na sáčku.

Nevpichujte injekci do cév, svalů nebo pobřišnice.

V případě nutnosti chirurgického odstranění implantátu přípravku Xanderla, implantát může být

lokalizován ultrazvukem.

Zvláštní opatření pro likvidaci a jiné zacházení viz bod 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita

léčivou

látku

nebo

kteroukoli

pomocnou

látku

uvedenou

bodě

6.1.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Existuje zvýšené riziko rozvoje deprese (která může být závažná) u pacientů, kteří podstupují léčbu

agonisty GnRH, jako je goserelin. Pacienti mají být odpovídajícím způsobem informováni a podle

potřeby léčeni, pokud se příznaky deprese objeví.

Androgen deprivační terapie může prodloužit QT interval.

U pacientů s anamnézou rizikových faktorů prodloužení QT intervalu a u pacientů, kteří dostávají

souběžně léčivé přípravky, které by mohly prodlužovat QT interval (viz bod 4.5) mají lékaři zhodnotit

poměr přínosu a rizika včetně potenciálu pro vznik torsade de pointes před zahájením podávání

přípravku Xanderla.

Byla hlášena poranění v místě vpichu přípravku Xanderla zahrnující případy bolesti, hematom,

krvácení a poranění cév. U postižených pacientů je třeba monitorovat známky a příznaky krvácení do

břišní dutiny. Ve velmi vzácných případech vedla chyba při aplikaci přípravku k poranění cévy a

hemoragickému šoku vyžadující krevní transfuzi a chirurgickou intervenci. Zvláštní pozornost je třeba

věnovat při podávání přípravku Xanderla pacientům s nízkým BMI a/nebo pacientům na plné

antikoagulační léčbě (viz bod 4.2).

Muži

Použití goserelinu u mužů s rizikem vzniku obstrukce ureterů nebo komprese míchy je třeba důkladně

zvážit a pacienty během prvního měsíce léčby důkladně monitorovat. Pokud je přítomna komprese

míchy nebo porucha funkce ledvin v důsledku obstrukce ureteru nebo k ní dojde, je třeba zahájit

specifickou standardní léčbu těchto komplikací.

Je třeba zvážit iniciální použití antiandrogenů (např. cyproteron-acetát 300 mg denně po dobu tří dnů

před a tři týdny po zahájení léčby goserelinem) při zahájení léčby analogem LHRH, protože bylo

hlášeno, že tento postup může být prevencí počátečního vzestupu hladiny testosteronu

Použití agonistů LHRH může způsobovat snížení minerální kostní denzity. U mužů předběžné údaje

naznačují, že použití bisfosfonátu v kombinaci s agonistou LHRH může snižovat demineralizaci kostí.

Zvláštní pozornost je nutná u pacientů s dalšími rizikovými faktory vzniku osteoporózy (např. abusus

alkoholu,

kouření,

dlouhodobá

léčba

antikonvulzivy

nebo

kortikosteroidy,

rodinná

anamnéza

osteoporózy).

Pacienti s diagnostikovanou depresí a pacienti s hypertenzí mají být důkladně monitorováni.

U mužů, kteří dostávali agonisty LHRH bylo pozorováno snížení glukózové tolerance. To se může

projevit jako diabetes nebo ztráta kontroly glykemie u pacientů s preexistujícím diabetem mellitem.

Proto je třeba zvážit monitorování hladin krevního cukru.

Infarkt myokardu a srdeční selhání byly pozorovány ve farmakoepidemiologické studii agonistů

LHRH používaných k léčbě karcinomu prostaty. Riziko se zdá zvýšené, pokud se používají v

kombinaci s antiandrogeny.

Ženy

Indikace rakoviny prsu

Snížení minerální kostní denzity:

Použití agonistů LHRH může způsobovat snížení minerální kostní denzity. Po dvouleté léčbě časného

karcinomu prsu bylo prokázáno průměrné snížení minerální kostní denzity o 6,2 % v oblasti krčku

femuru a 11,5 % v bederní páteři. Tato demineralizace je částečně reverzibilní, při kontrole po roce od

ukončení léčby došlo ke zlepšení o 3,4 % v oblasti krčku femuru a o 6,4 % v bederní páteři vzhledem

k výchozímu stavu v oblasti krčku femuru a bederní páteře, i když pro tato zlepšení jsou k dispozici

jen velmi omezené údaje. Aktuální dostupná data předpokládají, že u většiny žen dochází k obnovení

minerální kostní denzity po ukončení léčby.

Předběžné údaje předpokládají, že použití goserelinu v kombinaci s tamoxifenem může u většiny

pacientek s karcinomem prsu snižovat minerální kostní denzitu.

Benigní indikace

Snížení minerální kostní denzity:

Použití LHRH analogů pravděpodobně způsobuje snížení minerální kostní denzity v průměru o 1 % za

měsíc v průběhu 6měsíční léčby. Každé snížení minerální kostní denzity o 10 % je spojeno s 2-

3násobným zvýšením rizika zlomenin. Aktuálně dostupné údaje předpokládají, že u většiny žen

dochází k obnovení minerální kostní denzity po ukončení léčby.

pacientek,

kterým

podáván

goserelin

léčbě

endometriózy,

vede

podávání

hormonální

substituční léčby ke snížení ztráty minerální kostní denzity a vazomotorických projevů.

Nejsou

dispozici

údaje

pacientek

rozvinutou

osteoporózou

nebo

rizikovými

faktory

osteoporózu (např. abusus alkoholu, kouření, dlouhodobá léčba léčivy, která snižují minerální kostní

denzitu, např. antikonvulziva a kortikosteroidy, osteoporóza v rodinné anamnéze, podvýživa, např.

mentální anorexie). Vzhledem k tomu, že snížení minerální kostní denzity je u těchto pacientek

pravděpodobně škodlivější, léčba goserelinem má být zvažována individuálně a zahajována pouze

tehdy, když prospěch z léčby převažuje nad riziky na základě velmi důkladného posouzení. Je třeba

uvažovat i o dalších opatřeních, která by mohla působit proti úbytku kostní denzity.

Krvácení z vysazení

Během časné léčby goserelinem se u některých žen může vyskytnout vaginální krvácení různého

trvání a intenzity. Pokud se vaginální krvácení objeví, je to obvykle v průběhu prvního měsíce po

zahájení léčby. Takové krvácení pravděpodobně představuje krvácení ze snížení hladiny estrogenů a

mělo by spontánně vymizet. Pokud přetrvává, je třeba hledat příčinu.

Neexistují klinická údaje o prospěšnosti léčby benigních gynekologických onemocnění goserelinem

po dobu delší než 6 měsíců.

Použití goserelinu může zvýšit rezistenci děložního hrdla. Je zapotřebí opatrnosti při dilataci děložního

hrdla.

Goserelin může být používán jako součást postupu pro asistovanou reprodukci pouze pod dohledem

specialisty v tomto oboru.

Podobně jako u ostatních agonistů LHRH se v souvislosti s užíváním goserelinu v dávce 3,6 mg v

kombinaci s gonadotropinem vyskytly případy syndromu ovariální hyperstimulace (OHSS). Je třeba

pečlivě sledovat stimulační cyklus, aby bylo možno identifikovat pacientky s rizikem možného vývoje

OHSS. Pokud se riziko OHSS objeví, je třeba lidský choriový gonadotropin (hCG) pokud možno

vysadit.

Při používání goserelinu v režimu asistované reprodukce je třeba postupovat s opatrností u pacientek

se syndromem polycystických ovarií, jelikož počet zrajících folikulů může být zvýšený.

Ženy ve fertilním věku mají v průběhu léčby goserelinem používat nehormonální antikoncepci až do

doby obnovení menstruace po ukončení léčby goserelinem.

Pacientky s diagnostikovanou depresí a pacientky s hypertenzí mají být důkladně sledovány.

Léčba goserelinem může vést k pozitivním výsledkům antidopingových testů.

Pediatrická populace

Goserelin není určen k použití u dětí, protože bezpečnost a účinnost nebyla v této skupině pacientů

stanovena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kvůli souvislosti androgen-deprivační léčby a prodloužení QT intervalu má být pečlivě zvážena

souběžná léčba přípravkem Xanderla s léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT

interval, a léčba přípravky, které mohou vyvolat torsade de pointes, jako antiarytmika třídy IA (např.

chinidin,

disopyramid)

nebo

třídy

(např.

amiodaron,

sotalol,

dofetilid,

ibutilid),

methadon,

moxifloxacin, antipsychotika a další (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Xanderla se nesmí používat v těhotenství, neboť podávání agonistů LHRH v průběhu

těhotenství představuje teoretické riziko potratu nebo fetálních abnormalit. U potenciálně fertilních

žen se musí před započetím léčby pečlivým vyšetřením vyloučit těhotenství. Během léčby je třeba

používat nehormonální kontracepční prostředky a pokračovat s nimi až do obnovení menstruace (viz

též varování týkající se času návratu menstruace v bodě 4.4).

Před použitím goserelinu pro asistovanou reprodukci je třeba vyloučit těhotenství. Pro toto použití

nejsou k dispozici klinické důkazy ukazující kauzální souvislost mezi používáním goserelinu a

následnými abnormalitami vývoje oocytu nebo výsledku těhotenství a porodu.

Kojení

Přípravek Xanderla se nesmí během kojení používat.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Goserelin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Následující kategorie frekvencí pro nežádoucí účinky byly vypočteny na základě hlášení z klinických

hodnocení s goserelinem a v postmarketingovém období. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími

účinky byly návaly horka, pocení a reakce v místě aplikace.

Pro klasifikaci frekvence byla použita následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka: Nežádoucí účinky goserelinu v dávce 3,6 mg podle tříd orgánových systémů databáze

MedDRA

MedDRA databáze

Frekvence

Muži

Ženy

Novotvary

benigní,

maligní

blíže

neurčené

(zahrnující

cysty a polypy)

Velmi vzácné

nádor hypofýzy

nádor hypofýzy

Není známo

degenerace

děložních

myomů

Poruchy

imunitního

systému

Méně časté

hypersenzitivita

léčivý

přípravek

hypersenzitivita

léčivý přípravek

Vzácné

anafylaktická reakce

anafylaktická reakce

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné

hypofyzární krvácení

hypofyzární krvácení

Poruchy

metabolismu

a výživy

Časté

porucha glukózové tolerance

Méně časté

hyperkalcemie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

snížené libido

snížené libido

Časté

změny nálady, deprese

změny nálady, deprese

Velmi vzácné

psychotické poruchy

psychotické poruchy

Poruchy

nervového

systému

Časté

parestezie

parestezie

komprese míchy

bolest hlavy

Srdeční poruchy

Časté

infarkt

myokardu

srdeční

selhání

Není známo

prodloužení

intervalu

(viz body 4.4 a 4.5)

prodloužení

intervalu (viz body 4.4

a 4.5)

Cévní poruchy

Velmi časté

návaly horka

návaly horka

Časté

abnormální krevní tlak

abnormální krevní tlak

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

Velmi časté

hyperhidróza

hyperhidróza

akné

Časté

vyrážka

vyrážka

alopecie

Není známo

alopecie

(viz časté)

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy

pojivové tkáně

Časté

bolesti v kostech

(viz méně časté)

artralgie

Méně časté

artralgie

(viz časté)

Poruchy

ledvin

močových cest

Méně časté

obstrukce močovodů

Poruchy reprodukčního

systému

prsu

Velmi časté

erektilní dysfunkce

vulvovaginální suchost

zvětšení prsů

Časté

gynekomastie

Méně časté

citlivost prsů na dotek

Vzácné

Ovariální cysta

ovariální

hyperstimulační

syndrome

(pokud

současně

používá

gonadotropiny)

Není známo

Krvácení

vysazení

(viz bod 4.4)

Celkové

poruchy

reakce v místě aplikace

Velmi časté

(viz časté)

reakce v místě vpichu

Časté

reakce v místě vpichu

(viz velmi časté)

exacerbace

nádoru,

nádorová

bolest

(při

zahájení léčby)

Vyšetření

Časté

pokles

minerální

kostní

denzity

(viz

4.4),

zvýšení tělesné hmotnosti

pokles

minerální

kostní denzity (viz bod

4.4),

zvýšení

tělesné

hmotnosti

N/A - neuplatňuje se

Snížení glukózové tolerance bylo pozorováno u mužů, kteří dostávali LHRH agonisty. To se může

projevit jako diabetes nebo ztráta kontroly glykemie u pacientů se stávajícím diabetem mellitem.

Jde o farmakologický účinek, který zřídka vyžaduje přerušení léčby. Hyperhidróza a návaly horka

mohou přetrvávat i po ukončení léčby goserelinem.

Může se manifestovat jako hypotenze nebo

hypertenze, které byly příležitostně pozorovány u pacientů léčených goserelinem. Tyto změny jsou

obvykle přechodné a upravují se v průběhu pokračující léčby nebo po přerušení léčby goserelinem.

Vzácně tyto změny vyžadují lékařskou intervenci, včetně vysazení léčby goserelinem.

Jsou obvykle mírné, často regredují i bez přerušení léčby.

Na počátku mohou pacienti s karcinomem prostaty pociťovat dočasný nárůst bolesti v kostech,

kterou lze léčit symptomaticky.

Pozorováno ve farmakoepidemiologické studii s LHRH agonisty používanými k léčbě karcinomu

prostaty. Riziko se zdá zvýšené, pokud se používají v kombinaci s antiandrogeny.

Ztráta vlasů byla hlášena u žen, včetně mladších pacientek, léčených pro benigní nálezy. Ztráta vlasů

je obvykle mírná, ale příležitostně může být závažná.

Zvláště ztráta ochlupení jako důsledek snížené hladiny androgenů.

Ve většině případů bylo akné hlášeno v průběhu jednoho měsíce po zahájení léčby goserelinem.

Postmarketingové zkušenosti

V souvislosti s podáváním goserelinu byl hlášen malý počet případů změn krevních testů, poruch

funkce jater, plicní embolie a intersticiální pneumonie.

Následující nežádoucí účinky byly dále hlášeny u žen léčených pro benigní gynekologické indikace:

Akné,

změny

ochlupení

těla,

suchá

kůže,

nárůst

tělesné

hmotnosti,

zvýšení

hladin

sérového

cholesterolu,

ovariální

hyperstimulační

syndrom

(pokud

goserelin

podáván

současně

gonadotropiny), vaginitida, výtok z pochvy, nervozita, poruchy spánku, únava, periferní edémy,

bolesti svalů, křeče v lýtkách, nauzea, zvracení, průjem, zácpa, břišní obtíže, změny hlasu.

Na počátku mohou pacientky s rakovinou prsu pociťovat dočasný nárůst bolesti, kterou lze léčit

symptomaticky.

pacientek

karcinomem

prsu

metastázami

může

při

zahájení

léčby

vzácně

vyvinout

hyperkalcemie. V případě příznaků, které mohou indikovat hyperkalcemii (např. žízeň), je třeba

hyperkalcemii vyloučit.

U některých žen se v průběhu léčby analogy LHRH může vzácně dostavit menopauza a nedojde k

obnovení menstruace po přerušení léčby. Není známo, zda se jedná o vliv podávání goserelinu nebo

zda jde o reakci na gynekologické onemocnění.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

monitorovat poměr přínos/riziko pro léčivý přípravek. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

S předávkováním u člověka jsou pouze omezené zkušenosti. Nebyly pozorovány žádné klinicky

významné nežádoucí účinky v případech, kdy byl goserelin podán dříve než v plánovanou dobu

podání, nebo ve vyšší dávce. V pokusech na zvířatech nebyly při vyšších dávkách goserelinu zjištěny

žádné jiné projevy než cílené terapeutické ovlivnění sérové hladiny pohlavních hormonů a ovlivnění

reprodukčních orgánů. Pokud k předávkování dojde, je třeba přistoupit k symptomatické léčbě.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

analoga gonadotropin-releasing hormonu

ATC kód: L02AE03

Goserelin (D-Ser(But)6Azgly10LHRH) je syntetický analog přirozeného gonadoliberinu LHRH. Při

dlouhodobém

podávání

goserelinu

dochází

blokádě

sekrece

luteinizačního

hormonu

(LH)

hypofýze, což má za následek pokles sérové koncentrace testosteronu u mužů a sérové koncentrace

estradiolu u žen Tento účinek je reverzibilní při ukončení léčby. Na začátku léčby může goserelin,

stejně jako ostatní LHRH agonisté, přechodně zvýšit sérovou hladinu testosteronu u mužů a estradiolu

u žen.

Asi 21 dnů po podání první depotní injekční dávky klesá sérová hladina testosteronu u mužů na

kastrační úroveň, která je udržována pravidelnou aplikací přípravku v 28denních intervalech. Tato

blokáda způsobuje zmenšení nádoru prostaty a zlepšení příznaků u většiny pacientů.

Při léčbě pacientů s metastatickým karcinomem prostaty bylo v komparativních klinických studiích

prokázáno, že goserelin poskytuje podobné výsledky na přežití jako u pacientů, kteří podstoupili

chirurgickou kastraci.

U kombinované analýzy dvou randomizovaných kontrolovaných studií srovnávajících bikalutamid

150 mg v monoterapii proti kastraci (převážně ve formě goserelinu), se nevyskytly žádné významné

rozdíly v celkovém přežití mezi pacienty léčenými bikalutamidem a pacienty léčenými kastrací

(poměr rizika = 1,05 [CI 0,81 až 1,36]) s lokálně pokročilým karcinomem prostaty. Ekvivalenci dvou

léčebných režimů však nebylo možné uzavřít statisticky.

Ve srovnávacích studiích bylo prokázáno, že goserelin zlepšuje přežití bez příznaků nemoci a celkové

přežití, pokud se používá jako adjuvantní terapie s radioterapií u pacientů s vysoce rizikovým

lokalizovaným (T1-T2 a PSA minimálně 10 ng/ml nebo s Gleasonovým skóre minimálně 7) nebo

lokálně

pokročilým

(T3-T4)

karcinomem

prostaty.

Optimální

trvání

adjuvantní

léčby

nebylo

stanoveno. Srovnávací studie prokázaly, že tříletá adjuvantní léčba goserelinem poskytuje významné

zlepšení přežití ve srovnání se samostatnou radioterapií. Neoadjuvantní goserelin před radioterapií

prokázal zlepšení přežití bez nemoci u pacientů s vysokým rizikem lokalizované nebo lokálně

pokročilé rakoviny prostaty.

prostatektomii

pacientů

extraprostatickou

diseminací

nádoru

může

adjuvantní

goserelin

zlepšovat období přežití bez progrese, ale nedochází k významnému zlepšení přežití, pokud pacienti

mají známky postižení uzlin v době operace. Pacienti s patologickým stagingem lokálně pokročilé

nemoci by měli mít další rizikové faktory, jako je PSA minimálně 10 ng/ml nebo Gleasonovo skóre

alespoň 7 před zvažováním adjuvantního podáním goserelinu. Nejsou známky zlepšení klinických

výsledků při použití neoadjuvantního goserelinu před radikální prostatektomií.

Sérová hladina estradiolu u žen klesá asi po 21 dnech po podání první depotní dávky. Při pokračující

aplikaci v 28denních intervalech zůstává hladina estradiolu na úrovni srovnatelné s hladinou estradiolu

u postmenopauzálních žen. Tento pokles je spojen s klinickou odpovědí u hormonálně dependentního

pokročilého karcinomu prsu, děložních myomů, endometriózy a inhibicí zrání folikulů v ováriích.

Způsobuje ztenčení endometria a u většiny pacientek vyvolává ztrátu menstruace.

Během léčby analogy LHRH může u pacientek dojít k menopauze. Vzácně u některých žen nedojde k

obnovení menstruace po ukončení léčby.

Goserelin vyvolává v kombinaci se železem ztrátu menstruace a u anemických žen s děložními

myomy

zlepšuje

koncentraci

hemoglobinu

souvisejících

hematologických

parametrů.

Touto

kombinací lze dosáhnout průměrné koncentrace hemoglobinu o 1 g/dl vyšší, než při podávání

samotného železa.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost goserelinu je téměř úplná. Podávání v depotní dávce jednou za 4 týdny

zajišťuje udržování účinné koncentrace bez tkáňové kumulace. Goserelin se váže na proteiny ve velmi

malé míře a sérový poločas eliminace je 2-4 hodiny u subjektů s normální funkcí ledvin. Tento

poločas je delší u pacientů s poruchou funkce ledvin. U látky podávané jednou měsíčně v depotní

formě bude mít tato změna minimální efekt. Proto není u těchto pacientů nutná změna dávkování.

Nebyly zaznamenány žádné významné farmakokinetické změny u pacientů s poruchou funkce jater.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při dlouhodobém podávání goserelinu byl u samců laboratorních potkanů pozorován zvýšený výskyt

benigních nádorů hypofýzy. I když je tento nález podobný dřívějším zjištěním u tohoto druhu po

chirurgické kastraci, není možné určit žádnou relevanci pro člověka.

Dlouhodobé podávání mnohonásobně vyšších dávek než u člověka vedlo u myší k histologickým

změnám v některých částech trávicího traktu, které se projevovaly hyperplazií buněk ostrůvků

pankreasu

benigními

proliferativními

změnami

pylorické

části

žaludku.

však

odpovídá

změnám, které se u tohoto druhu vyskytují spontánně. Klinický význam těchto nálezů není znám.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Polyglaktin (1:1)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

Před prvním otevřením: 4 roky

Po prvním otevření: Přípravek se musí použít okamžitě po otevření sáčku.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Jednodávkový injekční aplikátor sestávající ze tří hlavních částí: část obsahující implantát, mandren a

jehla. Aplikátor je balen společně s kapslí obsahující vysoušedlo v laminovaném trojvrstvém sáčku (z

vnější strany: PETP film, hliníková vrstva, PE film). Sáčky jsou vloženy do krabičky.

Přípravek Xanderla je dodáván v krabičkách s 1, 2 nebo 3 sáčky s implantátem v předplněné injekční

stříkačce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Používejte podle pokynů lékaře. Používejte pouze v případě, že není sáček poškozen. Zlikvidujte

injekční stříkačku ve schváleném kolektoru ostrých předmětů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/580/16-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. 6. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

28. 6. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace