Xadago

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
methansulfonát safinamidu
Dostupné s:
Zambon SpA
ATC kód:
N04B
INN (Mezinárodní Name):
safinamide
Terapeutické skupiny:
Antiparkinsonické léky
Terapeutické oblasti:
Parkinsonova choroba
Terapeutické indikace:
Přípravek Xadago je indikován k léčbě dospělých pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (PD) jako přídatná léčba k stabilní dávkou levodopy (L-dopa) samostatně nebo v kombinaci s jinými PD léčivými přípravky v polovině-pozdní fázi kolísající pacientům.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002396
Datum autorizace:
2015-02-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/002396

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

30-03-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

30-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

30-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

30-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

30-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

30-03-2015

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA

I

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Xadago 50 mg potahované tablety

Xadago 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Xadago 50 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 50 mg.

Xadago 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Xadago 50 mg potahované tablety

Oranžová až červenohnědá kovově lesklá kulatá bikonkávní potahovaná tableta o průměru 7 mm

s vyraženou silou „50“ na jedné straně tablety.

Xadago 100 mg potahované tablety

Oranžová až červenohnědá kovově lesklá kulatá bikonkávní potahovaná tableta o průměru 9 mm

s vyraženou silou „100“ na jedné straně tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Xadago je indikován k léčbě dospělých pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN)

jako přídatná léčba k léčbě stabilní dávkou levodopy (L-dopa) v monoterapii nebo kombinované

terapii s jiným antiparkinsonikem u pacientů ve středně pokročilém až pokročilém stádiu s fluktuacemi.

4.2

Dávkování a

způsob

podání

Dávkování

Léčbu safinamidem je třeba zahájit v dávce 50 mg denně. Tuto denní dávku lze zvýšit na 100 mg/den

podle individuální klinické potřeby.

Pokud dojde k vynechání dávky, má se následující dávka užít v obvyklou dobu následující den.

Starší pacienti

Starší pacienti nevyžadují žádnou úpravu dávkování.

Zkušenosti s použitím safinamidu u pacientů starších 75 let jsou omezené.

Porucha funkce jater

Použití safinamidu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater je kontraindikováno (viz bod 4.3).

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater se nevyžaduje žádná úprava dávkování. Nižší dávka

50 mg/den se doporučuje u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater. Pokud u pacientů dojde

k progresi poruchy funkce jater ze středně těžké na těžkou, safinamid je třeba vysadit (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin se nevyžaduje žádná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost safinamidu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Safinamid se má užívat s vodou.

Safinamid lze užít s jídlem nebo bez něj.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžná léčba jinými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (viz body 4.4 a 4.5).

Souběžná léčba pethidinem (viz body 4.4 a 4.5).

Použití u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.2).

Použití u pacientů s albinismem, degenerací sítnice, uveitidou, vrozenou retinopatií nebo závažnou

progresivní diabetickou retinopatií (viz body 4.4 a 5.3).

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro použití

Obecné upozornění

Obecně lze safinamid užívat se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (selective

serotonin re-uptake inhibitor, SSRI) v nejnižší účinné dávce, je však třeba postupovat opatrně

z hlediska serotoninergních příznaků. Je nutné vyhnout se především souběžnému užívání safinamidu

s fluoxetinem nebo fluvoxaminem, nebo pokud je nezbytná souběžná léčba, je třeba tyto přípravky

užívat v nízké dávce (viz bod 4.5). Před zahájením léčby safinamidem je třeba zvážit eliminační

období odpovídající 5 poločasům dříve používaného SSRI.

Mezi přerušením léčby safinamidem a zahájením léčby inhibitory MAO nebo pethidinem musí

uplynout nejméně 7 dnů (viz body 4.3 a 4.5).

Když je safinamid podáván souběžně s přípravky, které jsou substráty BCRP, přečtěte si souhrn údajů

o přípravku pro daný léčivý přípravek.

Porucha funkce jater

Při zahájení léčby safinamidem u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je třeba postupovat

opatrně. Pokud u pacientů dojde k progresi poruchy funkce jater ze středně těžké na těžkou, safinamid

je třeba vysadit (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Potenciál degenerace sítnice u pacientů s předchozí anamnézou onemocnění sítnice

Safinamid nesmí užívat pacienti s anamnézou oftalmologického onemocnění, které by je vystavilo

vyššímu riziku vzniku možných nežádoucích účinků na sítnici (např. rodinná anamnéza dědičného

onemocnění sítnice nebo uveitida v anamnéze), viz body 4.3 a 5.3.

Impulzivní poruchy (Impulse control disorder, ICD)

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními léčivy se mohou objevit impulzivní

poruchy. Některé případy ICD byly hlášeny také u jiných inhibitorů MAO. Léčba safinamidem nebyla

spojena s žádným zvýšením výskytu ICD.

Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být poučeni o behaviorálních příznacích ICD, které byly

pozorovány u pacientů léčených inhibitory MAO a které zahrnují případy kompulzí, obsesivních

myšlenek, patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, impulzivního chování a

nutkavého utrácení a nakupování.

Dopaminergní nežádoucí účinky

Safinamid použitý jako doplněk k levodopě může potencovat nežádoucí účinky levodopy a mohou se

zhoršit preexistující dyskineze a vyžádat si snížení dávky levodopy. Tento účinek nebyl pozorován,

pokud se safinamid používal jako doplněk k agonistům dopaminu u pacientů s časným stadiem PN.

4.5

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

a jiné formy interakce

Farmakodynamické lékové interakce in vivo a in vitro

Inhibitory MAO a pethidin

Safinamid nesmí být podáván s jinými inhibitory MAO (včetně moklobemidu), neboť může hrozit

riziko neselektivní inhibice MAO, která může vést k hypertenzní krizi (viz bod 4.3).

V souvislosti se souběžným užíváním pethidinu a inhibitorů MAO byly hlášeny závažné nežádoucí

účinky. Jelikož se může jednat o skupinový efekt, souběžné podávání safinamidu s pethidinem je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

V souvislosti se souběžným užíváním inhibitorů MAO a sympatomimetik byly hlášeny lékové

interakce. Vzhledem k inhibiční aktivitě safinamidu je třeba postupovat opatrně při souběžném

podávání safinamidu a sympatomimetik, jako jsou ta, které jsou obsažena v nosních a perorálních

dekongestivních přípravcích nebo přípravcích proti nachlazení obsahujících efedrin nebo

pseudoefedrin (viz bod 4.4).

Dextromethorfan

V souvislosti se souběžným užíváním dextromethorfanu a neselektivních inhibitorů MAO byly

hlášeny lékové interakce. Vzhledem k inhibiční aktivitě safinamidu na MAO se souběžné podávání

safinamidu a dextromethorfanu nedoporučuje, nebo pokud je nezbytná souběžná léčba, je třeba

postupovat opatrně (viz bod 4.4).

Antidepresiva

Souběžné užívání safinamidu s fluoxetinem nebo fluvoxaminem se nedoporučuje (viz bod 4.4); toto

opatření je nutné z důvodu výskytu závažných nežádoucích účinků (např. serotoninový syndrom), i

když vzácných, které nastaly při podání SSRI a dextromethorfanu s inhibitory MAO. Je-li to nutné,

souběžné užívání těchto léčivých přípravků je možné při nejnižší účinné dávce. Před zahájením léčby

safinamidem je nutné zvážit eliminační období odpovídající 5 poločasům dříve užitých SSRI.

Při souběžném používání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors,

SNRI), tricyklických/tetracyklických antidepresiv a inhibitorů MAO byly hlášeny závažné nežádoucí

účinky (viz bod 4.4). Vzhledem k selektivní a reverzibilní inhibiční aktivitě safinamidu na MAO-B

mohou být antidepresiva užívána pouze v nejnižší nutné dávce.

Farmakokinetické lékové interakce in vivo a in vitro

Safinamid může přechodně inhibovat BCRP in vitro. Ve studiích lékové interakce u lidí byla

pozorována slabá interakce s rosuvastatinem (násobek zvýšení AUC mezi 1,25 a 2,00), ale žádná

významná interakce nebyla zjištěna s diklofenakem.

Doporučuje se sledovat pacienty, pokud je safinamid podán s léčivými přípravky, které jsou substráty

BCRP (např. rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin, ciprofloxacin, methotrexát, topotekan, diklofenak

nebo glibenklamid) a postupovat podle jejich souhrnu údajů o přípravku pro určení, zda je zapotřebí

úprava dávky.

Safinamid se téměř exkluzivně vylučuje metabolismem, převážně amidázami o vysoké kapacitě, které

dosud nebyly charakterizovány. Safinamid se eliminuje zejména v moči. U mikrosomů jater u člověka

(HLM) se N-dealkylační krok zdá být katalyzován CYP3A4, protože clearance safinamidu u HLM

byla inhibována ketokonazolem o 90 %.

Safinamid inhibuje OCT1 in vitro v klinicky relevantních koncentracích v portální žíle. Proto je nutné

zachovávat opatrnost, pokud je safinamid podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty

OCT1 a mají T

podobné safinamidu (2 hodiny) (např. metformin, aciklovir, ganciklovir), protože

expozice těmto substrátům by mohla být v důsledku toho zvýšena.

Metabolit NW-1153 je substrátem OAT3 při klinicky významných koncentracích.

Léčivé přípravky, které jsou inhibitory QAT3, mohou při souběžném podávání se safinamidem snížit

clearance NW-1153, a zvýšit tak systémovou expozici tomuto metabolitu. Systémová expozice NW-

1153 je nízká (1/10 mateřské látky safinamidu). Toto potenciální zvýšení s největší pravděpodobností

nemá žádný klinický význam, neboť NW-1153, první produkt metabolické dráhy, se dále přetváří na

sekundární a terciární metabolity.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a kojení

Ženy, které mohou otěhotnět

Safinamid nesmí užívat ženy, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání safinamidu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání safinamidu se v těhotenství a u žen,

které mohou otěhotnět a které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování safinamidu do

mateřského mléka (viz bod 5.3).

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Přípravek Xadago se nemá používat během kojení.

Fertilita

Studie na zvířatech naznačují, že léčba safinamidem je spojena s nežádoucími účinky na reprodukci

samic potkanů a kvalitu spermií. Fertilita samců potkanů není ovlivněna (viz bod 5.3).

4.7

Účinky

na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Během léčby safinamidem se může vyskytnout somnolence a závratě, proto pacienti musí být opatrní

při používání nebezpečných strojů, včetně řízení motorových vozidel, dokud si nejsou dostatečně jisti,

že je safinamid nepříznivě neovlivňuje.

4.8

Nežádoucí

účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u pacientů léčených safinamidem při použití v kombinaci

s L-dopou samotnou nebo v kombinaci s jinými antiparkinsoniky byla dyskineze.

Je známo, že při souběžném použití SSRI, SNRI, tricyklických/tetracyklických antidepresiv a

inhibitorů MAO se objevují závažné nežádoucí účinky, jako je hypertenzní krize (vysoký krevní tlak,

kolaps), neuroleptický malignantní syndrom (zmatenost, pocení, svalová rigidita, hypertermie, zvýšení

CPK), serotoninový syndrom (zmatenost, hypertenze, svalová ztuhlost, halucinace) a hypotenze.

U inhibitorů MAO byly hlášeny lékové interakce při souběžném použití se symptatomimetickými

léčivými přípravky.

Impulzivní poruchy: u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergní léčbou se mohou

objevit patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení a nakupování,

záchvatovité a nutkavé přejídání.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Údaje v níže uvedené tabulce zahrnují všechny nežádoucí účinky v klinických studiích, kde se

nežádoucí účinek považoval za související s léčbou.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny na základě následujících konvencí o vyjadřování frekvence: velmi

časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

Infekce a

infestace

Infekce močových cest

Bronchopneumonie,

furunkl,

nazofaryngitida,

pyodermie,

rinitida,

zubní infekce,

virová infekce

Novotvary

benigní, maligní a

blíže neurčené

(zahrnující cysty

a polypy)

Bazocelulární karcinom

Akrochordon,

melanocytický névus,

seboroická keratóza,

kožní papilom

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anemie,

leukopenie,

abnormality červených

krvinek

Eozinofilie,

lymfopenie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížená chuť k jídlu,

hypertriglyceridemie,

zvýšená chuť k jídlu,

hypercholesterolemie,

Kachexie,

hyperkalemie

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

hyperglykemie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Halucinace,

deprese,

abnormální sny,

úzkost,

stav zmatenosti,

afektivní labilita,

zvýšené libido,

psychotická porucha,

neklid,

porucha spánku

Kompulze,

delirium,

dezorientace,

iluze,

impulzivní chování,

ztráta libida,

obsedantní myšlenky,

paranoia,

předčasná ejakulace,

spánkové ataky,

sociální fobie,

sebevražedné myšlenky

Poruchy

nervového

systému

Dyskineze,

somnolence,

závrať,

bolest hlavy,

Parkinsonova

nemoc

Parestezie,

porucha rovnováhy,

hypestezie,

dystonie,

nepříjemné pocity v

hlavě,

dysartrie,

synkopa,

kognitivní porucha

Abnormální koordinace,

porucha pozornosti,

dysgeuzie,

hyporeflexie,

kořenová bolest,

syndrom neklidných

nohou,

sedace

Poruchy oka

Katarakta

Rozmazané vidění,

skotom,

diplopie,

fotofobie,

porucha sítnice,

konjunktivitida,

glaukom

Amblyopie,

chromatopsie,

diabetická retinopatie,

erytropsie,

oční hemoragie,

bolest oka,

otok očního víčka,

hypermetropie,

keratitida,

zvýšená tvorba slz,

noční slepota,

edém papily,

presbyopie,

strabismus

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Palpitace,

tachykardie,

sinusová bradykardie,

arytmie

Infarkt myokardu

Cévní poruchy

Ortostatická

hypotenze

Hypertenze,

hypotenze,

křečová žíla

Arteriální spasmus,

arterioskleróza,

hypertenzní krize

Respirační,

hrudní

a mediastinální

poruchy

Kašel,

dyspnoe,

rinorea

Bronchospasmus,

dysfonie,

orofaryngeální bolest,

orofaryngeální spasmus

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea

Zácpa,

dyspepsie,

zvracení,

sucho v ústech,

Peptický vřed,

říhání,

krvácení v horní části

zažívacího traktu

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

průjem,

bolest břicha,

gastritida,

flatulence,

břišní distenze,

hypersekrece slin,

refluxní choroba jícnu,

aftózní stomatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Hyperhidróza,

generalizovaný pruritus,

fotosenzitivní reakce,

erytém

Alopecie,

puchýř,

kontaktní dermatitida,

dermatóza,

ekchymóza,

lichenoidní keratóza,

noční pocení,

bolest kůže,

porucha pigmentace,

psoriáza,

seboroická dermatitida

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Bolest zad,

artralgie,

svalové spasmy,

svalová rigidita,

bolest v končetině,

svalová slabost,

pocit tíhy

Ankylozující spondylitida,

bolest v boku,

otok kloubů,

muskuloskeletální bolest,

myalgie,

bolest krku,

osteoartróza,

synoviální cysta

Poruchy ledvin a

močových cest

Nykturie,

dysurie

Urgentní močení,

polyurie, pyurie,

opožděný začátek močení

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní dysfunkce

Benigní hyperplazie

prostaty,

porucha prsu,

bolest prsu

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Únava,

astenie,

porucha chůze,

periferní edém,

bolest,

pocit horka

Snížený účinek léku,

nesnášenlivost léku,

pocit chladu,

malátnost,

pyrexie,

xeróza

Vyšetření

Snížená tělesná

hmotnost,

zvýšená tělesná

hmotnost,

zvýšená

kreatinfosfokináza

v krvi,

zvýšené triglyceridy

v krvi,

zvýšená glukóza v krvi,

zvýšená urea v krvi,

Snížený vápník v krvi,

snížený draslík v krvi,

snížený cholesterol v krvi,

zvýšená tělesná teplota,

srdeční šelest,

abnormální zátěžový

srdeční test,

snížený hematokrit,

snížený hemoglobin,

snížené INR,

snížený počet lymfocytů,

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

zvýšená alkalická

fosfatáza v krvi,

zvýšený bikarbonát

v krvi,

zvýšený kreatinin v krvi,

prodloužený QT interval

na elektrokardiogramu,

abnormální funkční

jaterní testy,

abnormální rozbor moči,

zvýšený krevní tlak,

snížený krevní tlak,

abnormální

nálezy při vyšetření

zrakových funkcí

snížený počet trombocytů,

zvýšené lipoproteiny o

velmi nízké hustotě

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Pád

Zlomenina nohy

Kontuze,

tuková embolie,

poranění hlavy,

poranění úst,

poranění skeletu

Sociální okolnosti

Hráčství

Popis vybraných nežádoucích účinků

Dyskineze se při léčbě objevovala brzy, byla hodnocena jako „závažná“, vedla k přerušení léčby u

velmi malého počtu pacientů (přibl. 1,5 %) a u žádného pacienta nevyžadovala snížení dávky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

U jednoho pacienta s podezřením na užití vyšší dávky, než je předepsaná denní dávka 100 mg po dobu

jednoho měsíce, byly hlášeny příznaky jako zmatenost, ospalost, zapomnětlivost a rozšířené zornice.

Tyto příznaky odezněly po vysazení léčivého přípravku bez následků.

Očekávaný sled příhod či příznaků po záměrném nebo náhodném předávkování safinamidem bude

souviset s jeho farmakodynamickým profilem: Inhibice MAO-B s inhibicí sodíkových (Na

) kanálů

závislou na aktivitě. Příznaky nadměrné inhibice MAO-B (zvýšení hladiny dopaminu) mohou

zahrnovat hypertenzi, posturální hypotenzi, halucinace, agitovanost, nauzeu, zvracení a dyskinezi.

Neexistuje žádné antidotum safinamidu ani žádná specifická léčba předávkování safinamidem. Pokud

dojde k předávkování, léčbu safinamidem je třeba přerušit a podat podpůrnou léčbu v závislosti na

klinické indikaci.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, inhibitory monoaminooxidázy B, ATC kód:

N04BD03

Mechanismus účinku

Safinamid působí prostřednictvím dopaminergních a nedopaminergních mechanismů účinku.

Safinamid je vysoce selektivní a reverzibilní inhibitor MAO-B a způsobuje zvýšení extracelulárních

hladin dopaminu ve striatu. Safinamid je spojen se stavově závislou inhibicí napěťově řízených

sodíkových (Na

) kanálů a modulací stimulovaného uvolňování glutamátu. Do jaké míry

nedopaminergní účinky přispívají k celkovému účinku, nebylo stanoveno.

Farmakodynamické účinky

Populační farmakokinetické (FK) modely vytvořené na základě studií u pacientů s Parkinsonovou

nemocí ukazují, že farmakokinetické a farmakodynamické účinky safinamidu nebyly závislé na věku,

pohlaví, tělesné hmotnosti, funkci ledvin a užívání levodopy, což naznačuje, že úprava dávek na

základě těchto proměnných nebude nutná.

Sdružené analýzy údajů týkajících se nežádoucích účinků z placebem kontrolovaných studií u pacientů

s Parkinsonovou nemocí naznačují, že souběžné podávání safinamidu spolu s širokou řadou léčivých

přípravků běžně používaných u této populace pacientů (antihypertenziva, beta-blokátory, léky ke

snížení cholesterolu, nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, inhibitory protonové pumpy,

antidepresiva apod.) nebylo spojeno se zvýšeným rizikem vzniku nežádoucích účinků. Studie nebyly

stratifikovány podle souběžné medikace a u těchto léčivých přípravků nebyly provedeny žádné

randomizované studie interakcí.

Klinická účinnost

Studie u

pacientů

ve

středně

pokročilém

pokročilém

stádiu PN

Účinnost safinamidu jako přídatné léčby u pacientů ve středně pokročilém až pokročilém stádiu PN

(LSPD) s motorickými fluktuacemi, kteří v současnosti dostávají L-dopu samotnou nebo v kombinaci

s dalšími léčivými přípravky pro léčbu PN, byla hodnocena ve dvou dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích: Studie SETTLE (studie 27919, 50 - 100 mg/den, 24 týdnů) a

studie 016/018 (50 a 100 mg/den, 2letá dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie).

Primární parametr účinnosti byla změna od výchozího stavu do cílového bodu v délce trvání fáze „ON

bez obtěžující dyskineze“.

Sekundární parametry účinnosti zahrnovaly délku trvání fáze OFF, UPDRS II a III (sjednocená

stupnice pro hodnocení Parkinsonovy nemoci – části II a III, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)

a CGI-C (celkový klinický dojem změny, Clinical Global Impression of Change).

Studie SETTLE a 016/018 ukázaly významnou superioritu safinamidu ve srovnání s placebem

v cílových dávkách 50 a 100 mg/den pro primární a zvolené sekundární proměnné účinnosti, jak je

uvedeno souhrnně v tabulce níže. Účinek na dobu trvání fáze ON byl udržován do konce 24měsíčního

období dvojitě zaslepené léčby pro obě dávky safinamidu ve srovnání s placebem.

Studie

016

(24

týdnů)

016/018

(2 roky)

27919 (SETTLE)

(24

týdnů)

Dávka (mg/den)

Safinamid

Safinamid

Safinamid

Placebo

50

100

Placebo

50

100

Placebo

50-100 (d)

Randomizováno

Věk

(roky) (b)

59,4 (9,5)

60,1 (9,7)

60,1 (9,2)

59,4 (9,5)

60,1 (9,7)

60,1 (9,2)

62,1 (9,0)

61,7 (9,0)

Trvání PN

(roky) (b)

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

Čas

fáze ON bez

obtěžující

dyskineze (hodiny) (c)

Výchozí stav (b)

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

Změna LSM

(SE)

0,5 (0,2)

1,0 (0,2)

1,2 (0,2)

0,8 (0,2)

1,4 (0,2)

1,5 (0,2)

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

LS Diff proti

placebu

95 % IS

[0,1, 0,9]

[0,3, 1,0]

[0,1, 1,0]

[0,2, 1,1]

[0,6, 1,2]

p-hodnota

0,0054

0,0002

0,0110

0,0028

<0,0001

Čas

fáze OFF (hodin) (c)

Výchozí stav (b)

5,3 (2,1)

5,2 (2,0)

5,2 (2,2)

5,3 (2,1)

5,2 (2,2)

5,2 (2,1)

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

Změna LSM

(SE)

-0,8

(0,20)

-1,4 (0,20)

-1,5 (0,20)

-1,0 (0,20)

-1,5 (0,19)

-1,6 (0,19)

-0,5

(0,10)

-1,5

(0,10)

LS Diff proti

placebu

-0,6

-0,7

-0,5

-0,6

-1,0

95 % IS

[-0,9,

-0,3]

[-1,0,

-0,4]

[-0,8,

-0,2]

[-0,9,

-0,3]

[-1,3,

-0,7]

p-hodnota

0,0002

<0,0001

0,0028

0,0003

<0,0001

UPDRS III (c)

Výchozí stav (b)

28,6

(12,0)

27,3 (12,8)

28,4 (13,5)

28,6 (12,0)

27,3 (12,8)

28,4 (13,5)

23,0 (12,8)

22,3

(11,8)

Změna LSM

(SE)

-4,5

(0,83)

-6,1 (0,82)

-6,8 (0,82)

-4,4 (0,85)

-5,6 (0,84)

-6,5 (0,84)

-2,6

(0,34)

-3,5

(0,34)

LS Diff proti

placebu

-1,6

-2,3

-1,2

-2,1

-0,9

95 % IS

[-3,0,

-0,2]

[-3,7,

-0,9]

[-2,6,

0,2]

[-3,5,

-0,6]

[-1,8,

0,0]

p-hodnota

0,0207

0,0010

0,0939

0,0047

0,0514

UPDRS II (c)

Výchozí stav (b)

12,2 (5,9)

11,8 (5,7)

12,1 (5,9)

12,2 (5,9)

11,8 (5,7)

12,1 (5,9)

10,4 (6,3)

10,0 (5,6)

Změna LSM

(SE)

-1,2 (0,4)

-1,9 (0,4)

-2,3 (0,4)

-1,4 (0,3)

-2,0 (0,3)

-2,5 (0,3)

-0,8 (0,2)

-1,2 (0,2)

LS Diff proti

placebu

-0,7

-1,1

-0,6

-1,1

-0,4

95 % IS

[-1,3, -0,0]

[-1,7, -0,5]

[-1,3,

0,0]

[-1,8, -0,4]

[-0,9,

0,0]

p-hodnota

0,0367

0,0007

0,0676

0,0010

0,0564

Analýza

respondérů

(post-hoc) (e) n(%)

Zvýšení času

fáze ON

≥ 60 minut

(43,9)

(54,8)

(56,0)

100 (47,2)

125 (57,6)

117 (54,2)

(42,5)

(56,3)

p-hodnota

0,0233

0,0122

0,0308

0,1481

0,0013

≥ 60minutové

zvýšení času

fáze ON a pokles

času fáze OFF a

≥ 30 % zlepšení

UPDRS III

32 (15,1)

52 (24,0)

56 (25,9)

28 (13,2)

43 (19,8)

42 (19,4)

24 (8,8)

49 (18,1)

Studie

016

(24

týdnů)

016/018

(2 roky)

27919 (SETTLE)

(24

týdnů)

Dávka (mg/den)

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinamid

50

100

50

100

50-100 (d)

p-hodnota

0,0216

0,0061

0,0671

0,0827

0,0017

CGI-C: pacienti,

kteří se

hodně/velmi

hodně zlepšili

42 (19,8)

72 (33,2)

78 (36,1)

46 (21,7)

62 (28,6)

64 (29,6)

26 (9,5)

66 (24,4)

p-hodnota (f)

0,0017

0,0002

0,0962

0,0575

< 0,0001

(a) denní cílová dávka, (b) průměr (SD), (c) analyzovaná populace (mITT), model MMRM pro změnu od

výchozího stavu do cílového bodu zahrnuje léčbu, region, návštěvu jako fixní účinky a výchozí hodnotu jako

kovariát, (d) cílová dávka 100 mg/den. (e) analyzovaná populace (mITT), údaje jsou uvedeny jako počet

(procento) pacientů v každé skupině splňující definici respondéra (f) chí-kvadrát test odds ratio léčebných skupin

v porovnání s placebem za použití modelu logistické regrese s fixními účinky pro léčbu a zemi.

SE standardní chyba, SD směrodatná odchylka, LSM průměr nejmenších čtverců, LS Diff. rozdíl nejmenších

čtverců proti placebu

populace mITT: studie 016/018 - placebo (n=212), safinamid 50 mg/den (n=217) a 100 mg/den (n=216) a

SETTLE - placebo (n=270), safinamid 50-100 mg/den (n=273).

Pediatrická populace

Farmakodynamické účinky safinamidu u dětí a dospívajících nebyly zkoumány.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absorpce safinamidu po podání jedné a více perorálních dávek probíhá rychle a dosahuje T

během 1,8 – 2,8 hodin po podání dávky nalačno. Absolutní biologická dostupnost je vysoká (95 %),

což prokazuje, že téměř všechen safinamid se vstřebává po perorálním užití a metabolismus prvního

průchodu je zanedbatelný. Vysoká absorpce řadí safinamid mezi látky s vysokým průnikem.

Distribuce

Distribuční objem (V

) je přibližně 165 l, tedy 2,5násobek tělesného objemu, což svědčí o rozsáhlé

extravaskulární distribuci safinamidu. Celková clearance byla stanovena na 4,6 l/h, což řadí safinamid

do skupiny látek s nízkou clearance.

Vazba safinamidu na plazmatické proteiny je 88 - 90%.

Biotransformace

U lidí je safinamid téměř výhradně eliminován metabolismem (vylučování nezměněného safinamidu

močí bylo < 10 %) zprostředkovaným principiálně přes vysokokapacitní amidázy, které nebyly dosud

charakterizovány. Pokusy in vitro ukázaly, že inhibice amidáz v lidských hepatocytech vede k úplné

supresi tvorby NW-1153. Amidáza přítomná v krvi, plazmě, séru, simulované žaludeční šťávě a

simulované střevní šťávě a rovněž karboxylesterázy hCE-1 a hCE-2 nejsou zodpovědné za

biotransformaci safinamidu na NW-1153. Amidáza FAAH byla schopna katalyzovat tvorbu NW-

1153 pouze v malé míře. Proto je pravděpodobné, že se konverze safinamidu na NW-1153 účastní

další amidázy. Metabolismus safinamidu není závislý na enzymech cytochromu P450 (CYP).

Objasnění struktury metabolitů zjistilo tři metabolické dráhy safinamidu. Hlavní dráha zahrnuje

hydrolytickou oxidaci amidové části vedoucí k primárnímu metabolitu „kyselině safinamidové“

(NW-1153). Další dráha zahrnuje oxidativní štěpení etherové vazby, při němž vzniká

O-debenzylovaný safinamid“ (NW-1199). A konečně „N-dealkylovaná kyselina“ (NW-1689) se

vytváří za účasti oxidativního štěpení aminové vazby buď safinamidu (vedlejší dráha), nebo

metabolitu kyseliny safinamidové (NW-1153) (hlavní dráha). „N-dealkylovaná kyselina“ (NW-1689)

je konjugována s kyselinou glukuronovou, čímž vzniká acylglukuronid. Ani jeden z těchto metabolitů

není farmakologicky aktivní.

Nezdá se, že by safinamid způsoboval indukci nebo inhibici enzymů při klinicky významných

systémových koncentracích. In vitro studie metabolismu ukázaly, že při koncentracích, které jsou

relevantní (C

volného safinamidu 0,4 µM při dávce 100 mg/den) u člověka, nedochází k žádné

významné indukci či inhibici cytochromu P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A3/5.

Studie zaměřené na lékové interakce s ketokonazolem, L-dopou a substráty CYP1A2 a CYP1A4

(kofein a midazolam) nezjistily žádné klinicky významné účinky na farmakokinetiku safinamidu nebo

L-dopy, kofeinu a midazolamu.

Studie hmotnostní bilance prokázala, že plazmatická koncentrace AUC

0 – 24 hodin

nezměněného

C-safinamidu tvořila přibližně 30 % celkové radioaktivity AUC

0 – 24 hodin

, což svědčí o rozsáhlém

metabolismu.

Transportéry

Předběžné in vitro studie prokázaly, že safinamid není substrátem transportérů P-gp, BCRP, OAT1B1,

OAT1B3, OATP1A2 či OAT2P1. Metabolit NW-1153 není substrátem OCT2 ani OAT1, ale je

substrátem OAT3. Tato interakce může potenciálně snížit clearance NW-1153 a zvýšit jeho expozici.

Systémová expozice NW-1153 však je nízká (1/10 mateřské látky safinamidu) a poněvadž je

metabolizován na sekundární a terciární metabolity, je nepravděpodobné, že by měl nějaký klinický

význam.

Safinamid přechodně inhibuje BCRP v tenkém střevě (viz bod 4.5). Při 50µM koncentraci safinamid

inhiboval OATP1A2 a OATP2P1. Relevantní plazmatické koncentrace safinamidu jsou podstatně

nižší, a proto je nepravděpodobné, že by při současném podávání substrátů těchto transportérů došlo

ke klinicky významné interakci. NW-1153 není inhibitorem OCT2, MATE1 či MATE2-K až do

koncentrace 5 µM.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika safinamidu je lineární po jedné a opakovaných dávkách. Nebyla pozorována žádná

časová závislost.

Eliminace

Safinamid prochází téměř kompletní metabolickou přeměnou (< 10 % podané dávky bylo obsaženo

v moči v nezměněné formě). Radioaktivita spojená s látkou byla během 192 hodin z velké části

vyloučena močí (76 %) a pouze v malé míře stolicí (1,5 %). Konečný poločas eliminace celkové

radioaktivity činil přibližně 80 hodin.

Poločas eliminace safinamidu byl v rozmezí 20 – 30 hodin. Ustálený stav je dosažen během jednoho

týdne.

Pacienti s poruchou funkce jater

Expozice safinamidu u pacientů s mírným onemocněním jater se zvýšila jen nepatrně (30% nárůst

AUC), zatímco u pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater se expozice zvýšila přibližně

o 80 % (viz bod 4.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Středně závažná nebo závažná porucha funkce ledvin neovlivnila expozici safinamidu v porovnání se

zdravými subjekty (viz bod 4.2)

5.3

Předklinické

údaje vztahující se k

bezpečnosti

U hlodavců po opakovaném podání safinamidu při systémové expozici nižší než očekávaná systémová

expozice u pacientů, kteří dostali maximální léčebnou dávku, byla pozorována degenerace sítnice.

Degenerace sítnice nebyla zaznamenána u opic navzdory vyšší systémové expozici než u hlodavců

nebo u pacientů, kteří obdrželi maximální dávku pro člověka.

Dlouhodobé studie na zvířatech prokázaly vznik křečí (při systémové expozici 1,6 až 12,8krát vyšší

než u člověka na základě plazmatických koncentrací AUC). Při expozicích podobných jako u člověka

byly pozorovány hypertrofie jater a tukové změny pouze na játrech hlodavců. Fosfolipidóza byla

pozorována hlavně v plicích hlodavců (při expozicích podobných jako u člověka) a opic (při

expozicích větších než 12násobek expozice u člověka).

Safinamid nevykazoval genotoxický potenciál in vivo a u několika in vitro systémů používajících

bakterie nebo buňky savců.

Výsledky získané ve studiích kancerogenity u myší a potkanů neprokázaly tumorogenní potenciál

související se safinamidem při systémových expozicích až do 2,3násobku, respektive 4,0násobku,

očekávané systémové expozice u pacientů léčených maximální léčebnou dávkou.

Studie fertility u samic potkanů prokázaly snížený počet implantovaných vajíček a žlutých tělísek při

expozicích 3krát vyšších, než je očekávaná expozice u člověka. Samci potkana vykazovali méně

závažnou abnormální morfologii a sníženou rychlost pohybu spermií při expozicích 1,4krát vyšších,

než je očekávaná expozice u člověka. Fertilita samců potkana nebyla ovlivněna.

Ve studiích embryofetálního vývoje na potkanech a králících došlo k malformacím způsobeným

expozicemi safinamidu 2 až 3krát vyšším, než je klinická expozice u člověka. Kombinace safinamidu

s levodopou/karbidopou vedla k aditivním účinkům ve studiích embryofetálního vývoje s vyšší

incidencí fetálních skeletálních abnormalit, než jaká byla pozorovaná při monoterapii těmito přípravky.

Během studie prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů byla pozorována mortalita mláďat,

absence mateřského mléka v žaludku a neonatální hepatoxicita při dávkování podobném jako při

očekávané klinické expozici. Toxické účinky na játra a doprovodné příznaky, jako

nažloutlá/naoranžovělá kůže a lebka u mláďat, kterým byl podán safinamid během kojení, jsou

zprostředkované především expozicí in utero, zatímco přímá expozice v mateřském mléku měla pouze

malý vliv.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Mikrokrystalická celulóza

Krospovidon typ A

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety

Hypromelóza

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

Hlinitokřemičitan draselný (E555)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní

opatření

pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistry obsahující 14, 28, 30, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro likvidaci

přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Itálie

Tel.: +39 02 665241

Fax: +39 02 66501492

E-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO(A)

Xadago 50 mg potahované tablety

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg potahované tablety

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 24. února 2015

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA

II

A.

VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ

ZA

PROPOUŠTĚNÍ

ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ

A

ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

A.

VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ

ZA

PROPOUŠTĚNÍ

ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf

Německo

Zambon S.p.A.

Via della Chimica, 9

36100 Vicenza

Itálie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za

propouštění dané šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně

aktualizované zprávy o

bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c

odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém

portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ

A

ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Plán

řízení

rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých

schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

PŘÍLOHA

III

OZNAČENÍ

NA OBALU A

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

A.

OZNAČENÍ

NA OBALU

ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA

VNĚJŠÍM

OBALU

KRABIČKA

– potahované tablety

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 50 mg potahované tablety

safinamidum

2.

OBSAH

LÉČIVÉ

LÁTKY/LÉČIVÝCH

LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 50 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

POKUD JE

POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Itálie

12.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

13.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ

PÍSMU

xadago 50 mg

17.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – 2D

ČÁROVÝ

KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – DATA

ČITELNÁ

OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 50 mg tablety

safinamidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA

VNĚJŠÍM

OBALU

KRABIČKA

– potahované tablety

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 100 mg potahované tablety

safinamidum

2.

OBSAH

LÉČIVÉ

LÁTKY/LÉČIVÝCH

LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 100 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

POKUD JE

POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Itálie

12.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

13.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ

PÍSMU

xadago 100 mg

17.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – 2D

ČÁROVÝ

KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – DATA

ČITELNÁ

OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 100 mg tablety

safinamidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

B.

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

Příbalová

informace: informace pro pacienta

Xadago 50 mg potahované tablety

Xadago 100 mg potahované tablety

safinamidum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové

informaci

Co je přípravek Xadago a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xadago užívat

Jak se přípravek Xadago užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Xadago uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Xadago a k

čemu

se používá

Přípravek Xadago je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku safinamid. Ta v mozku způsobuje

zvýšení hladiny látky zvané dopamin, která je zapojena v kontrole pohybu a jejíž množství v mozku je

pacientů s Parkinsonovou nemocí snížené. Přípravek Xadago se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci

u dospělých.

U pacientů v středně pokročilém až pokročilém stádiu nemoci, u nichž dochází k náhlému přechodu

mezi fází „ON“, kdy se mohou hýbat, a fází „OFF“, kdy mají potíže s pohybem, se přípravek Xadago

přidává ke stabilní dávce léku označovaného jako levodopa buď samotný, nebo v kombinaci s dalšími

léky na Parkinsonovu nemoc.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost, než

začnete

přípravek

Xadago užívat

Neužívejte

přípravek

Xadago:

jestliže jste alergický(á) na safinamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte následující léky:

inhibitory monoaminooxidázy (MAO), jako je selegilin, rasagilin, moklobemid, fenelzin,

isokarboxazid, tranylcypromin (používané např. k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo

deprese nebo k léčbě jakéhokoli jiného onemocnění).

pethidin (silný lék proti bolesti).

Je nutné, abyste počkal(a) nejméně 7 dní po ukončení léčby přípravkem Xadago, než budete

moci zahájit léčbu inhibitory MAO nebo pethidinem.

jestliže Vám bylo sděleno, že máte vážné problémy s játry

jestliže trpíte onemocněním očí, které by Vás vystavilo riziku možného poškození sítnice

(vrstva v zadní části oka, která je citlivá na světlo), jako je např. albinismus (nedostatek

pigmentu v kůži a očích), degenerace sítnice (úbytek buněk z vrstvičky citlivé na světlo v zadní

části oka) nebo uveitida (zánět uvnitř oka), dědičná retinopatie (dědičná porucha zraku) nebo

závažná progresivní diabetická retinopatie (postupující zhoršování zraku v důsledku cukrovky).

Upozornění

a

opatření

Před užitím přípravku Xadago se poraďte se svým lékařem

pokud máte problémy s játry.

Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být poučeni o tom, že u jiných léků k léčbě Parkinsonovy

nemoci byly hlášeny případy určitého nutkavého chování, jako jsou nutkání, utkvělé myšlenky,

patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, impulzivní chování a nutkavé utrácení

nebo nakupování.

Pokud se přípravek Xadago užívá společně s levodopou, mohou se objevit nebo zhoršit

nekontrolovatelné škubavé pohyby.

Děti

a dospívající

Přípravek Xadago není doporučený pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let, jelikož u této

populace není dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Další

léčivé

přípravky

a

přípravek

Xadago

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat kterýkoli z

následujících léků spolu s přípravkem Xadago:

přípravky proti nachlazení nebo kašli obsahující dextromethorfan, efedrin nebo pseudoefedrin,

léky označované jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) užívané

k léčbě úzkostných poruch a některých poruch osobnosti (např. fluoxetin nebo fluvoxamin),

léky označované jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI),

používané k léčbě těžké deprese a jiných poruch nálady, jako je například venlafaxin.

léky na vysoký cholesterol, jako je například rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin.

fluorochinolová antibiotika, jako je například ciprofloxacin.

léky, které ovlivňují imunitní systém, jako je například methotrexát.

léky pro léčbu metastazujícího nádorového onemocnění, jako je například topotekan.

léky pro léčbu bolesti a zánětu, jako je například diklofenak.

léky pro léčbu cukrovky 2. typu, jako je například glibenklamid, metformin.

léky pro léčbu virových infekcí, jako je například aciklovir, ganciklovir.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Xadago se nemá užívat během těhotenství ani u žen, které mohou otěhotnět a které

nepoužívají adekvátní antikoncepci.

Kojení

Přípravek Xadago se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Přípravek Xadago se nemá

používat během kojení.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Během léčby safinamidem se může vyskytnout ospalost a závrať; buďte opatrný(á) při obsluze

nebezpečných strojů nebo řízení motorových vozidel, dokud si nebudete dostatečně jistý(á), že na Vás

přípravek Xadago nemá žádný nepříznivý vliv.

Před řízením nebo obsluhou strojů se poraďte se svým lékařem.

3.

Jak se

přípravek

Xadago užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Doporučená zahajovací dávka přípravku Xadago je jedna 50mg tableta, kterou lze zvýšit na

jednu 100mg tabletu, užitá jednou denně s vodou, nejlépe ráno. Přípravek Xadago lze užít s jídlem

nebo bez něj.

Jestliže trpíte středně sníženou poruchou funkce jater, nesmíte užívat více než 50 mg/den; Váš lékař

Vám sdělí, zda se na Vás tato instrukce vztahuje.

Jestliže jste užil(a) více

přípravku

Xadago, než jste

měl(a)

Jestliže užijete příliš velké množství tablet přípravku Xadago, může se u Vás objevit vysoký krevní

tlak, úzkost, zmatenost, zapomnětlivost, ospalost, točení hlavy, pocit na zvracení či zvracení, rozšířené

zornice, nebo se u Vás objeví mimovolní trhavé pohyby. Vyhledejte ihned svého lékaře a vezměte

balení přípravku Xadago s sebou.

Jestliže jste

zapomněl(a)

užít

přípravek

Xadago

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Přeskočte vynechanou

dávku a užijte další dávku v obvyklém čase.

Jestliže jste

přestal(a)

užívat

přípravek

Xadago

Nepřerušujte užívání přípravku Xadago bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vyhledejte lékařskou pomoc v případě hypertenzní krize (velmi vysoký krevní tlak, kolaps)

neuroleptického maligního syndromu (zmatenost, pocení, svalová ztuhlost, zvýšená tělesná teplota

[hypertermie], zvýšená hladina enzymu kreatinkinázy v krvi), serotoninového syndromu (zmatenost,

hypertenze, svalová ztuhlost, halucinace) a nízkého krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů ve středně pokročilém až pokročilém stádiu

Parkinsonovy nemoci (pacientů užívajících safinamid jako přídatnou léčbu k samotné levodopě nebo

v kombinaci s jinými léky na Parkinsonovu nemoc):

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10): nespavost, potíže s prováděním volních pohybů, ospalost,

závrať, bolest hlavy, zhoršení Parkinsonovy nemoci, zákal oční čočky, pokles krevního tlaku při

vstávání, pocit na zvracení, pád.

Méně

časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100): infekce močových cest, rakovina kůže, nízký

obsah železa v krvi, nízký počet bílých krvinek, abnormality červených krvinek, snížená chuť k jídlu,

vysoký obsah tuku v krvi, zvýšená chuť k jídlu, vysoký krevní cukr, vidění věcí, které nejsou skutečné,

pocit smutku, abnormální sny, strach a starosti, stav zmatenosti, výkyvy nálady, zvýšený zájem o sex,

poruchy myšlení a vnímání, neklid, porucha spánku, necitlivost, porucha rovnováhy, ztráta citlivosti,

trvalé abnormální stažení (kontrakce) svalů, nepříjemný pocit v hlavě, potíže s mluvením, mdloby,

porucha paměti, rozmazané vidění, výpadek zorného pole, dvojité vidění, nesnášenlivost světla,

porucha vrstvičky citlivé na světlo v zadní části oka, zarudnutí očí, zvýšený tlak v oku, pocit točení

hlavy, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, zpomalený srdeční tep, vysoký

krevní tlak, nízký krevní tlak, zvětšené a zkroucené žíly, kašel, dechové potíže, rýma, zácpa, pálení

žáhy, zvracení, sucho v ústech, průjem, bolest břicha, pálení v žaludku, plynatost, pocit plnosti, slinění,

vřed v ústech, pocení, svědění, citlivost na světlo, zrudnutí pokožky, bolest zad, bolest kloubů, křeče,

ztuhlost, bolest v nohách nebo pažích, svalová slabost, pocit tíhy, častější močení v noci, bolest při

močení, potíže s pohlavním stykem u mužů, únava, pocit slabosti, nestabilní chůze, otok nohou, bolest,

pocit horka, ztráta tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální krevní testy, vysoký

obsah tuku v krvi, zvýšený cukr v krvi, abnormální EKG, abnormální funkční jaterní testy, abnormální

vyšetření moči, snížený krevní tlak, zvýšený krevní tlak, abnormální nálezy při vyšetření očí,

zlomenina nohy.

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): zápal plic, kožní infekce, bolest v krku, alergická rýma,

zubní infekce, virová infekce, nerakovinné kožní projevy/výrůstky, abnormality bílých krvinek,

závažný úbytek tělesné hmotnosti a slabost, zvýšený draslík v krvi, nekontrolovatelná nutkání,

zastřené vědomí, dezorientace, nesprávné vnímání zrakových vjemů, snížený zájem o sex, myšlenky,

kterých se nelze zbavit, pocit, že po Vás někdo jde, předčasná ejakulace, nekontrolovatelná potřeba

spát, strach ze sociálních situací, myšlenky na sebevraždu, neobratnost, snadná ztráta pozornosti, ztráta

chuti, slabé/pomalé reflexy, bolest vyzařující do nohou, neustálá touha hýbat nohama, pocit ospalosti,

oční abnormality, postupující zhoršování zraku v důsledku cukrovky, zvýšené slzení, noční slepota,

šilhání, srdeční záchvat, stažení/zúžení krevní cévy, závažně vysoký krevní tlak, sevření na hrudi,

potíže s mluvením, potíže s polykáním / bolestivé polykání, žaludeční vřed, říhání, krvácení do

žaludku, žloutenka, vypadávání vlasů, puchýř, kožní alergie, kožní onemocnění, tvorba modřin,

šupinatá kůže, noční pocení, bolest kůže, změna zabarvení kůže, lupénka, šupinatá kožní vyrážka,

zánět páteřních kloubů v důsledku autoimunitní poruchy, bolest v bocích, otok kloubů, bolest kostí a

svalů, svalová bolest, bolest krku, bolest kloubů, cysta v kloubu, nekontrolovatelná potřeba močit,

časté močení, hnis v moči, opožděný začátek močení, problémy s prostatou, bolest prsu, snížený

účinek léku, nesnášenlivost léku, pocit chladu, pocit nemoci, horečka, suchost kůže, očí a úst,

abnormální krevní testy, srdeční šelest, abnormální srdeční testy, tvorba modřin/otok po poranění,

ucpání krevní cévy tukem, poranění hlavy, poranění úst, kosterní poranění, hráčství.

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Xadago uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Xadago obsahuje

Léčivou látkou je safinamidum. Jedna tableta obsahuje safinamidum 50 mg nebo 100 mg (ve

formě safinamidi mesilas).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, krospovidon typ A, magnesium-stearát, koloidní

bezvodý oxid křemičitý

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý

(E172), hlinitokřemičitan draselný (E555).

Jak

přípravek

Xadago vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Xadago 50 mg jsou oranžové až červenohnědé kovově lesklé kulaté bikonkávní potahované

tablety o průměru 7 mm s vyraženým označením „50“ na jedné straně tablety.

Přípravek Xadago 100 mg jsou oranžové až červenohnědé kovově lesklé kulaté bikonkávní

potahované tablety o průměru 9 mm s vyraženým označením „100“ na jedné straně tablety.

Přípravek Xadago je k dispozici v baleních obsahujících 14, 28, 30, 90 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI)

Itálie

Tel.: +39 02665241

Fax: +39 02 66501492

E-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

Výrobce

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D- 73614 Schorndorf,

Německo

Zambon S.p.A.

Via della Chimica, 9

36100 Vicenza

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Zambon N.V./S.A.

Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

France

Zambon France S.A.

Tél: + 33 (0)1 58 04 41 41

България/Česká

republika/Eesti/Ελλάδα/

Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/Latvija/

Lietuva/Magyarország/Malta/Polska/

România/Slovenija/Slovenská republika

Zambon S.p.A.

Teл./Tel/Τηλ/Sími: + 39 02665241

United Kingdom

Profile Pharma Limited

Tel: + 44 (0) 800 0288 942

Italia

Zambon Italia S.r.l.

Tel: + 39 02665241

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Zambon Sweden, Filial of Zambon Nederland B.V.

Tlf/Puh/Tel: + 47 815 300 30

Nederland

Zambon Nederland B.V.

Tel: + 31 (0)33 450 4370

Deutschland/Österreich

Zambon GmbH

Tel: 00800 92626633

Portugal

Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 217 600 952 / 217 600 954

España

Zambon, S.A.U.

Tel: + 34 93 544 64 00

Tato

příbalová

informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA

I

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Xadago 50 mg potahované tablety

Xadago 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Xadago 50 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 50 mg.

Xadago 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Xadago 50 mg potahované tablety

Oranžová až červenohnědá kovově lesklá kulatá bikonkávní potahovaná tableta o průměru 7 mm

s vyraženou silou „50“ na jedné straně tablety.

Xadago 100 mg potahované tablety

Oranžová až červenohnědá kovově lesklá kulatá bikonkávní potahovaná tableta o průměru 9 mm

s vyraženou silou „100“ na jedné straně tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Xadago je indikován k léčbě dospělých pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN)

jako přídatná léčba k léčbě stabilní dávkou levodopy (L-dopa) v monoterapii nebo kombinované

terapii s jiným antiparkinsonikem u pacientů ve středně pokročilém až pokročilém stádiu s fluktuacemi.

4.2

Dávkování a

způsob

podání

Dávkování

Léčbu safinamidem je třeba zahájit v dávce 50 mg denně. Tuto denní dávku lze zvýšit na 100 mg/den

podle individuální klinické potřeby.

Pokud dojde k vynechání dávky, má se následující dávka užít v obvyklou dobu následující den.

Starší pacienti

Starší pacienti nevyžadují žádnou úpravu dávkování.

Zkušenosti s použitím safinamidu u pacientů starších 75 let jsou omezené.

Porucha funkce jater

Použití safinamidu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater je kontraindikováno (viz bod 4.3).

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater se nevyžaduje žádná úprava dávkování. Nižší dávka

50 mg/den se doporučuje u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater. Pokud u pacientů dojde

k progresi poruchy funkce jater ze středně těžké na těžkou, safinamid je třeba vysadit (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin se nevyžaduje žádná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost safinamidu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Safinamid se má užívat s vodou.

Safinamid lze užít s jídlem nebo bez něj.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžná léčba jinými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (viz body 4.4 a 4.5).

Souběžná léčba pethidinem (viz body 4.4 a 4.5).

Použití u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.2).

Použití u pacientů s albinismem, degenerací sítnice, uveitidou, vrozenou retinopatií nebo závažnou

progresivní diabetickou retinopatií (viz body 4.4 a 5.3).

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro použití

Obecné upozornění

Obecně lze safinamid užívat se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (selective

serotonin re-uptake inhibitor, SSRI) v nejnižší účinné dávce, je však třeba postupovat opatrně

z hlediska serotoninergních příznaků. Je nutné vyhnout se především souběžnému užívání safinamidu

s fluoxetinem nebo fluvoxaminem, nebo pokud je nezbytná souběžná léčba, je třeba tyto přípravky

užívat v nízké dávce (viz bod 4.5). Před zahájením léčby safinamidem je třeba zvážit eliminační

období odpovídající 5 poločasům dříve používaného SSRI.

Mezi přerušením léčby safinamidem a zahájením léčby inhibitory MAO nebo pethidinem musí

uplynout nejméně 7 dnů (viz body 4.3 a 4.5).

Když je safinamid podáván souběžně s přípravky, které jsou substráty BCRP, přečtěte si souhrn údajů

o přípravku pro daný léčivý přípravek.

Porucha funkce jater

Při zahájení léčby safinamidem u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je třeba postupovat

opatrně. Pokud u pacientů dojde k progresi poruchy funkce jater ze středně těžké na těžkou, safinamid

je třeba vysadit (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Potenciál degenerace sítnice u pacientů s předchozí anamnézou onemocnění sítnice

Safinamid nesmí užívat pacienti s anamnézou oftalmologického onemocnění, které by je vystavilo

vyššímu riziku vzniku možných nežádoucích účinků na sítnici (např. rodinná anamnéza dědičného

onemocnění sítnice nebo uveitida v anamnéze), viz body 4.3 a 5.3.

Impulzivní poruchy (Impulse control disorder, ICD)

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními léčivy se mohou objevit impulzivní

poruchy. Některé případy ICD byly hlášeny také u jiných inhibitorů MAO. Léčba safinamidem nebyla

spojena s žádným zvýšením výskytu ICD.

Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být poučeni o behaviorálních příznacích ICD, které byly

pozorovány u pacientů léčených inhibitory MAO a které zahrnují případy kompulzí, obsesivních

myšlenek, patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, impulzivního chování a

nutkavého utrácení a nakupování.

Dopaminergní nežádoucí účinky

Safinamid použitý jako doplněk k levodopě může potencovat nežádoucí účinky levodopy a mohou se

zhoršit preexistující dyskineze a vyžádat si snížení dávky levodopy. Tento účinek nebyl pozorován,

pokud se safinamid používal jako doplněk k agonistům dopaminu u pacientů s časným stadiem PN.

4.5

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

a jiné formy interakce

Farmakodynamické lékové interakce in vivo a in vitro

Inhibitory MAO a pethidin

Safinamid nesmí být podáván s jinými inhibitory MAO (včetně moklobemidu), neboť může hrozit

riziko neselektivní inhibice MAO, která může vést k hypertenzní krizi (viz bod 4.3).

V souvislosti se souběžným užíváním pethidinu a inhibitorů MAO byly hlášeny závažné nežádoucí

účinky. Jelikož se může jednat o skupinový efekt, souběžné podávání safinamidu s pethidinem je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

V souvislosti se souběžným užíváním inhibitorů MAO a sympatomimetik byly hlášeny lékové

interakce. Vzhledem k inhibiční aktivitě safinamidu je třeba postupovat opatrně při souběžném

podávání safinamidu a sympatomimetik, jako jsou ta, které jsou obsažena v nosních a perorálních

dekongestivních přípravcích nebo přípravcích proti nachlazení obsahujících efedrin nebo

pseudoefedrin (viz bod 4.4).

Dextromethorfan

V souvislosti se souběžným užíváním dextromethorfanu a neselektivních inhibitorů MAO byly

hlášeny lékové interakce. Vzhledem k inhibiční aktivitě safinamidu na MAO se souběžné podávání

safinamidu a dextromethorfanu nedoporučuje, nebo pokud je nezbytná souběžná léčba, je třeba

postupovat opatrně (viz bod 4.4).

Antidepresiva

Souběžné užívání safinamidu s fluoxetinem nebo fluvoxaminem se nedoporučuje (viz bod 4.4); toto

opatření je nutné z důvodu výskytu závažných nežádoucích účinků (např. serotoninový syndrom), i

když vzácných, které nastaly při podání SSRI a dextromethorfanu s inhibitory MAO. Je-li to nutné,

souběžné užívání těchto léčivých přípravků je možné při nejnižší účinné dávce. Před zahájením léčby

safinamidem je nutné zvážit eliminační období odpovídající 5 poločasům dříve užitých SSRI.

Při souběžném používání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors,

SNRI), tricyklických/tetracyklických antidepresiv a inhibitorů MAO byly hlášeny závažné nežádoucí

účinky (viz bod 4.4). Vzhledem k selektivní a reverzibilní inhibiční aktivitě safinamidu na MAO-B

mohou být antidepresiva užívána pouze v nejnižší nutné dávce.

Farmakokinetické lékové interakce in vivo a in vitro

Safinamid může přechodně inhibovat BCRP in vitro. Ve studiích lékové interakce u lidí byla

pozorována slabá interakce s rosuvastatinem (násobek zvýšení AUC mezi 1,25 a 2,00), ale žádná

významná interakce nebyla zjištěna s diklofenakem.

Doporučuje se sledovat pacienty, pokud je safinamid podán s léčivými přípravky, které jsou substráty

BCRP (např. rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin, ciprofloxacin, methotrexát, topotekan, diklofenak

nebo glibenklamid) a postupovat podle jejich souhrnu údajů o přípravku pro určení, zda je zapotřebí

úprava dávky.

Safinamid se téměř exkluzivně vylučuje metabolismem, převážně amidázami o vysoké kapacitě, které

dosud nebyly charakterizovány. Safinamid se eliminuje zejména v moči. U mikrosomů jater u člověka

(HLM) se N-dealkylační krok zdá být katalyzován CYP3A4, protože clearance safinamidu u HLM

byla inhibována ketokonazolem o 90 %.

Safinamid inhibuje OCT1 in vitro v klinicky relevantních koncentracích v portální žíle. Proto je nutné

zachovávat opatrnost, pokud je safinamid podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty

OCT1 a mají T

podobné safinamidu (2 hodiny) (např. metformin, aciklovir, ganciklovir), protože

expozice těmto substrátům by mohla být v důsledku toho zvýšena.

Metabolit NW-1153 je substrátem OAT3 při klinicky významných koncentracích.

Léčivé přípravky, které jsou inhibitory QAT3, mohou při souběžném podávání se safinamidem snížit

clearance NW-1153, a zvýšit tak systémovou expozici tomuto metabolitu. Systémová expozice NW-

1153 je nízká (1/10 mateřské látky safinamidu). Toto potenciální zvýšení s největší pravděpodobností

nemá žádný klinický význam, neboť NW-1153, první produkt metabolické dráhy, se dále přetváří na

sekundární a terciární metabolity.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a kojení

Ženy, které mohou otěhotnět

Safinamid nesmí užívat ženy, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání safinamidu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání safinamidu se v těhotenství a u žen,

které mohou otěhotnět a které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování safinamidu do

mateřského mléka (viz bod 5.3).

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Přípravek Xadago se nemá používat během kojení.

Fertilita

Studie na zvířatech naznačují, že léčba safinamidem je spojena s nežádoucími účinky na reprodukci

samic potkanů a kvalitu spermií. Fertilita samců potkanů není ovlivněna (viz bod 5.3).

4.7

Účinky

na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Během léčby safinamidem se může vyskytnout somnolence a závratě, proto pacienti musí být opatrní

při používání nebezpečných strojů, včetně řízení motorových vozidel, dokud si nejsou dostatečně jisti,

že je safinamid nepříznivě neovlivňuje.

4.8

Nežádoucí

účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u pacientů léčených safinamidem při použití v kombinaci

s L-dopou samotnou nebo v kombinaci s jinými antiparkinsoniky byla dyskineze.

Je známo, že při souběžném použití SSRI, SNRI, tricyklických/tetracyklických antidepresiv a

inhibitorů MAO se objevují závažné nežádoucí účinky, jako je hypertenzní krize (vysoký krevní tlak,

kolaps), neuroleptický malignantní syndrom (zmatenost, pocení, svalová rigidita, hypertermie, zvýšení

CPK), serotoninový syndrom (zmatenost, hypertenze, svalová ztuhlost, halucinace) a hypotenze.

U inhibitorů MAO byly hlášeny lékové interakce při souběžném použití se symptatomimetickými

léčivými přípravky.

Impulzivní poruchy: u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergní léčbou se mohou

objevit patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení a nakupování,

záchvatovité a nutkavé přejídání.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Údaje v níže uvedené tabulce zahrnují všechny nežádoucí účinky v klinických studiích, kde se

nežádoucí účinek považoval za související s léčbou.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny na základě následujících konvencí o vyjadřování frekvence: velmi

časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

Infekce a

infestace

Infekce močových cest

Bronchopneumonie,

furunkl,

nazofaryngitida,

pyodermie,

rinitida,

zubní infekce,

virová infekce

Novotvary

benigní, maligní a

blíže neurčené

(zahrnující cysty

a polypy)

Bazocelulární karcinom

Akrochordon,

melanocytický névus,

seboroická keratóza,

kožní papilom

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anemie,

leukopenie,

abnormality červených

krvinek

Eozinofilie,

lymfopenie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížená chuť k jídlu,

hypertriglyceridemie,

zvýšená chuť k jídlu,

hypercholesterolemie,

Kachexie,

hyperkalemie

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

hyperglykemie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Halucinace,

deprese,

abnormální sny,

úzkost,

stav zmatenosti,

afektivní labilita,

zvýšené libido,

psychotická porucha,

neklid,

porucha spánku

Kompulze,

delirium,

dezorientace,

iluze,

impulzivní chování,

ztráta libida,

obsedantní myšlenky,

paranoia,

předčasná ejakulace,

spánkové ataky,

sociální fobie,

sebevražedné myšlenky

Poruchy

nervového

systému

Dyskineze,

somnolence,

závrať,

bolest hlavy,

Parkinsonova

nemoc

Parestezie,

porucha rovnováhy,

hypestezie,

dystonie,

nepříjemné pocity v

hlavě,

dysartrie,

synkopa,

kognitivní porucha

Abnormální koordinace,

porucha pozornosti,

dysgeuzie,

hyporeflexie,

kořenová bolest,

syndrom neklidných

nohou,

sedace

Poruchy oka

Katarakta

Rozmazané vidění,

skotom,

diplopie,

fotofobie,

porucha sítnice,

konjunktivitida,

glaukom

Amblyopie,

chromatopsie,

diabetická retinopatie,

erytropsie,

oční hemoragie,

bolest oka,

otok očního víčka,

hypermetropie,

keratitida,

zvýšená tvorba slz,

noční slepota,

edém papily,

presbyopie,

strabismus

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Palpitace,

tachykardie,

sinusová bradykardie,

arytmie

Infarkt myokardu

Cévní poruchy

Ortostatická

hypotenze

Hypertenze,

hypotenze,

křečová žíla

Arteriální spasmus,

arterioskleróza,

hypertenzní krize

Respirační,

hrudní

a mediastinální

poruchy

Kašel,

dyspnoe,

rinorea

Bronchospasmus,

dysfonie,

orofaryngeální bolest,

orofaryngeální spasmus

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea

Zácpa,

dyspepsie,

zvracení,

sucho v ústech,

Peptický vřed,

říhání,

krvácení v horní části

zažívacího traktu

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

průjem,

bolest břicha,

gastritida,

flatulence,

břišní distenze,

hypersekrece slin,

refluxní choroba jícnu,

aftózní stomatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Hyperhidróza,

generalizovaný pruritus,

fotosenzitivní reakce,

erytém

Alopecie,

puchýř,

kontaktní dermatitida,

dermatóza,

ekchymóza,

lichenoidní keratóza,

noční pocení,

bolest kůže,

porucha pigmentace,

psoriáza,

seboroická dermatitida

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Bolest zad,

artralgie,

svalové spasmy,

svalová rigidita,

bolest v končetině,

svalová slabost,

pocit tíhy

Ankylozující spondylitida,

bolest v boku,

otok kloubů,

muskuloskeletální bolest,

myalgie,

bolest krku,

osteoartróza,

synoviální cysta

Poruchy ledvin a

močových cest

Nykturie,

dysurie

Urgentní močení,

polyurie, pyurie,

opožděný začátek močení

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní dysfunkce

Benigní hyperplazie

prostaty,

porucha prsu,

bolest prsu

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Únava,

astenie,

porucha chůze,

periferní edém,

bolest,

pocit horka

Snížený účinek léku,

nesnášenlivost léku,

pocit chladu,

malátnost,

pyrexie,

xeróza

Vyšetření

Snížená tělesná

hmotnost,

zvýšená tělesná

hmotnost,

zvýšená

kreatinfosfokináza

v krvi,

zvýšené triglyceridy

v krvi,

zvýšená glukóza v krvi,

zvýšená urea v krvi,

Snížený vápník v krvi,

snížený draslík v krvi,

snížený cholesterol v krvi,

zvýšená tělesná teplota,

srdeční šelest,

abnormální zátěžový

srdeční test,

snížený hematokrit,

snížený hemoglobin,

snížené INR,

snížený počet lymfocytů,

Třída

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně

časté

Vzácné

zvýšená alkalická

fosfatáza v krvi,

zvýšený bikarbonát

v krvi,

zvýšený kreatinin v krvi,

prodloužený QT interval

na elektrokardiogramu,

abnormální funkční

jaterní testy,

abnormální rozbor moči,

zvýšený krevní tlak,

snížený krevní tlak,

abnormální

nálezy při vyšetření

zrakových funkcí

snížený počet trombocytů,

zvýšené lipoproteiny o

velmi nízké hustotě

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Pád

Zlomenina nohy

Kontuze,

tuková embolie,

poranění hlavy,

poranění úst,

poranění skeletu

Sociální okolnosti

Hráčství

Popis vybraných nežádoucích účinků

Dyskineze se při léčbě objevovala brzy, byla hodnocena jako „závažná“, vedla k přerušení léčby u

velmi malého počtu pacientů (přibl. 1,5 %) a u žádného pacienta nevyžadovala snížení dávky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

U jednoho pacienta s podezřením na užití vyšší dávky, než je předepsaná denní dávka 100 mg po dobu

jednoho měsíce, byly hlášeny příznaky jako zmatenost, ospalost, zapomnětlivost a rozšířené zornice.

Tyto příznaky odezněly po vysazení léčivého přípravku bez následků.

Očekávaný sled příhod či příznaků po záměrném nebo náhodném předávkování safinamidem bude

souviset s jeho farmakodynamickým profilem: Inhibice MAO-B s inhibicí sodíkových (Na

) kanálů

závislou na aktivitě. Příznaky nadměrné inhibice MAO-B (zvýšení hladiny dopaminu) mohou

zahrnovat hypertenzi, posturální hypotenzi, halucinace, agitovanost, nauzeu, zvracení a dyskinezi.

Neexistuje žádné antidotum safinamidu ani žádná specifická léčba předávkování safinamidem. Pokud

dojde k předávkování, léčbu safinamidem je třeba přerušit a podat podpůrnou léčbu v závislosti na

klinické indikaci.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsonika, inhibitory monoaminooxidázy B, ATC kód:

N04BD03

Mechanismus účinku

Safinamid působí prostřednictvím dopaminergních a nedopaminergních mechanismů účinku.

Safinamid je vysoce selektivní a reverzibilní inhibitor MAO-B a způsobuje zvýšení extracelulárních

hladin dopaminu ve striatu. Safinamid je spojen se stavově závislou inhibicí napěťově řízených

sodíkových (Na

) kanálů a modulací stimulovaného uvolňování glutamátu. Do jaké míry

nedopaminergní účinky přispívají k celkovému účinku, nebylo stanoveno.

Farmakodynamické účinky

Populační farmakokinetické (FK) modely vytvořené na základě studií u pacientů s Parkinsonovou

nemocí ukazují, že farmakokinetické a farmakodynamické účinky safinamidu nebyly závislé na věku,

pohlaví, tělesné hmotnosti, funkci ledvin a užívání levodopy, což naznačuje, že úprava dávek na

základě těchto proměnných nebude nutná.

Sdružené analýzy údajů týkajících se nežádoucích účinků z placebem kontrolovaných studií u pacientů

s Parkinsonovou nemocí naznačují, že souběžné podávání safinamidu spolu s širokou řadou léčivých

přípravků běžně používaných u této populace pacientů (antihypertenziva, beta-blokátory, léky ke

snížení cholesterolu, nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, inhibitory protonové pumpy,

antidepresiva apod.) nebylo spojeno se zvýšeným rizikem vzniku nežádoucích účinků. Studie nebyly

stratifikovány podle souběžné medikace a u těchto léčivých přípravků nebyly provedeny žádné

randomizované studie interakcí.

Klinická účinnost

Studie u

pacientů

ve

středně

pokročilém

pokročilém

stádiu PN

Účinnost safinamidu jako přídatné léčby u pacientů ve středně pokročilém až pokročilém stádiu PN

(LSPD) s motorickými fluktuacemi, kteří v současnosti dostávají L-dopu samotnou nebo v kombinaci

s dalšími léčivými přípravky pro léčbu PN, byla hodnocena ve dvou dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích: Studie SETTLE (studie 27919, 50 - 100 mg/den, 24 týdnů) a

studie 016/018 (50 a 100 mg/den, 2letá dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie).

Primární parametr účinnosti byla změna od výchozího stavu do cílového bodu v délce trvání fáze „ON

bez obtěžující dyskineze“.

Sekundární parametry účinnosti zahrnovaly délku trvání fáze OFF, UPDRS II a III (sjednocená

stupnice pro hodnocení Parkinsonovy nemoci – části II a III, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)

a CGI-C (celkový klinický dojem změny, Clinical Global Impression of Change).

Studie SETTLE a 016/018 ukázaly významnou superioritu safinamidu ve srovnání s placebem

v cílových dávkách 50 a 100 mg/den pro primární a zvolené sekundární proměnné účinnosti, jak je

uvedeno souhrnně v tabulce níže. Účinek na dobu trvání fáze ON byl udržován do konce 24měsíčního

období dvojitě zaslepené léčby pro obě dávky safinamidu ve srovnání s placebem.

Studie

016

(24

týdnů)

016/018

(2 roky)

27919 (SETTLE)

(24

týdnů)

Dávka (mg/den)

Safinamid

Safinamid

Safinamid

Placebo

50

100

Placebo

50

100

Placebo

50-100 (d)

Randomizováno

Věk

(roky) (b)

59,4 (9,5)

60,1 (9,7)

60,1 (9,2)

59,4 (9,5)

60,1 (9,7)

60,1 (9,2)

62,1 (9,0)

61,7 (9,0)

Trvání PN

(roky) (b)

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

8,4 (3,8)

7,9 (3,9)

8,2 (3,8)

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

Čas

fáze ON bez

obtěžující

dyskineze (hodiny) (c)

Výchozí stav (b)

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,3 (2,2)

9,4 (2,2)

9,6 (2,5)

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

Změna LSM

(SE)

0,5 (0,2)

1,0 (0,2)

1,2 (0,2)

0,8 (0,2)

1,4 (0,2)

1,5 (0,2)

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

LS Diff proti

placebu

95 % IS

[0,1, 0,9]

[0,3, 1,0]

[0,1, 1,0]

[0,2, 1,1]

[0,6, 1,2]

p-hodnota

0,0054

0,0002

0,0110

0,0028

<0,0001

Čas

fáze OFF (hodin) (c)

Výchozí stav (b)

5,3 (2,1)

5,2 (2,0)

5,2 (2,2)

5,3 (2,1)

5,2 (2,2)

5,2 (2,1)

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

Změna LSM

(SE)

-0,8

(0,20)

-1,4 (0,20)

-1,5 (0,20)

-1,0 (0,20)

-1,5 (0,19)

-1,6 (0,19)

-0,5

(0,10)

-1,5

(0,10)

LS Diff proti

placebu

-0,6

-0,7

-0,5

-0,6

-1,0

95 % IS

[-0,9,

-0,3]

[-1,0,

-0,4]

[-0,8,

-0,2]

[-0,9,

-0,3]

[-1,3,

-0,7]

p-hodnota

0,0002

<0,0001

0,0028

0,0003

<0,0001

UPDRS III (c)

Výchozí stav (b)

28,6

(12,0)

27,3 (12,8)

28,4 (13,5)

28,6 (12,0)

27,3 (12,8)

28,4 (13,5)

23,0 (12,8)

22,3

(11,8)

Změna LSM

(SE)

-4,5

(0,83)

-6,1 (0,82)

-6,8 (0,82)

-4,4 (0,85)

-5,6 (0,84)

-6,5 (0,84)

-2,6

(0,34)

-3,5

(0,34)

LS Diff proti

placebu

-1,6

-2,3

-1,2

-2,1

-0,9

95 % IS

[-3,0,

-0,2]

[-3,7,

-0,9]

[-2,6,

0,2]

[-3,5,

-0,6]

[-1,8,

0,0]

p-hodnota

0,0207

0,0010

0,0939

0,0047

0,0514

UPDRS II (c)

Výchozí stav (b)

12,2 (5,9)

11,8 (5,7)

12,1 (5,9)

12,2 (5,9)

11,8 (5,7)

12,1 (5,9)

10,4 (6,3)

10,0 (5,6)

Změna LSM

(SE)

-1,2 (0,4)

-1,9 (0,4)

-2,3 (0,4)

-1,4 (0,3)

-2,0 (0,3)

-2,5 (0,3)

-0,8 (0,2)

-1,2 (0,2)

LS Diff proti

placebu

-0,7

-1,1

-0,6

-1,1

-0,4

95 % IS

[-1,3, -0,0]

[-1,7, -0,5]

[-1,3,

0,0]

[-1,8, -0,4]

[-0,9,

0,0]

p-hodnota

0,0367

0,0007

0,0676

0,0010

0,0564

Analýza

respondérů

(post-hoc) (e) n(%)

Zvýšení času

fáze ON

≥ 60 minut

(43,9)

(54,8)

(56,0)

100 (47,2)

125 (57,6)

117 (54,2)

(42,5)

(56,3)

p-hodnota

0,0233

0,0122

0,0308

0,1481

0,0013

≥ 60minutové

zvýšení času

fáze ON a pokles

času fáze OFF a

≥ 30 % zlepšení

UPDRS III

32 (15,1)

52 (24,0)

56 (25,9)

28 (13,2)

43 (19,8)

42 (19,4)

24 (8,8)

49 (18,1)

Studie

016

(24

týdnů)

016/018

(2 roky)

27919 (SETTLE)

(24

týdnů)

Dávka (mg/den)

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinamid

50

100

50

100

50-100 (d)

p-hodnota

0,0216

0,0061

0,0671

0,0827

0,0017

CGI-C: pacienti,

kteří se

hodně/velmi

hodně zlepšili

42 (19,8)

72 (33,2)

78 (36,1)

46 (21,7)

62 (28,6)

64 (29,6)

26 (9,5)

66 (24,4)

p-hodnota (f)

0,0017

0,0002

0,0962

0,0575

< 0,0001

(a) denní cílová dávka, (b) průměr (SD), (c) analyzovaná populace (mITT), model MMRM pro změnu od

výchozího stavu do cílového bodu zahrnuje léčbu, region, návštěvu jako fixní účinky a výchozí hodnotu jako

kovariát, (d) cílová dávka 100 mg/den. (e) analyzovaná populace (mITT), údaje jsou uvedeny jako počet

(procento) pacientů v každé skupině splňující definici respondéra (f) chí-kvadrát test odds ratio léčebných skupin

v porovnání s placebem za použití modelu logistické regrese s fixními účinky pro léčbu a zemi.

SE standardní chyba, SD směrodatná odchylka, LSM průměr nejmenších čtverců, LS Diff. rozdíl nejmenších

čtverců proti placebu

populace mITT: studie 016/018 - placebo (n=212), safinamid 50 mg/den (n=217) a 100 mg/den (n=216) a

SETTLE - placebo (n=270), safinamid 50-100 mg/den (n=273).

Pediatrická populace

Farmakodynamické účinky safinamidu u dětí a dospívajících nebyly zkoumány.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absorpce safinamidu po podání jedné a více perorálních dávek probíhá rychle a dosahuje T

během 1,8 – 2,8 hodin po podání dávky nalačno. Absolutní biologická dostupnost je vysoká (95 %),

což prokazuje, že téměř všechen safinamid se vstřebává po perorálním užití a metabolismus prvního

průchodu je zanedbatelný. Vysoká absorpce řadí safinamid mezi látky s vysokým průnikem.

Distribuce

Distribuční objem (V

) je přibližně 165 l, tedy 2,5násobek tělesného objemu, což svědčí o rozsáhlé

extravaskulární distribuci safinamidu. Celková clearance byla stanovena na 4,6 l/h, což řadí safinamid

do skupiny látek s nízkou clearance.

Vazba safinamidu na plazmatické proteiny je 88 - 90%.

Biotransformace

U lidí je safinamid téměř výhradně eliminován metabolismem (vylučování nezměněného safinamidu

močí bylo < 10 %) zprostředkovaným principiálně přes vysokokapacitní amidázy, které nebyly dosud

charakterizovány. Pokusy in vitro ukázaly, že inhibice amidáz v lidských hepatocytech vede k úplné

supresi tvorby NW-1153. Amidáza přítomná v krvi, plazmě, séru, simulované žaludeční šťávě a

simulované střevní šťávě a rovněž karboxylesterázy hCE-1 a hCE-2 nejsou zodpovědné za

biotransformaci safinamidu na NW-1153. Amidáza FAAH byla schopna katalyzovat tvorbu NW-

1153 pouze v malé míře. Proto je pravděpodobné, že se konverze safinamidu na NW-1153 účastní

další amidázy. Metabolismus safinamidu není závislý na enzymech cytochromu P450 (CYP).

Objasnění struktury metabolitů zjistilo tři metabolické dráhy safinamidu. Hlavní dráha zahrnuje

hydrolytickou oxidaci amidové části vedoucí k primárnímu metabolitu „kyselině safinamidové“

(NW-1153). Další dráha zahrnuje oxidativní štěpení etherové vazby, při němž vzniká

O-debenzylovaný safinamid“ (NW-1199). A konečně „N-dealkylovaná kyselina“ (NW-1689) se

vytváří za účasti oxidativního štěpení aminové vazby buď safinamidu (vedlejší dráha), nebo

metabolitu kyseliny safinamidové (NW-1153) (hlavní dráha). „N-dealkylovaná kyselina“ (NW-1689)

je konjugována s kyselinou glukuronovou, čímž vzniká acylglukuronid. Ani jeden z těchto metabolitů

není farmakologicky aktivní.

Nezdá se, že by safinamid způsoboval indukci nebo inhibici enzymů při klinicky významných

systémových koncentracích. In vitro studie metabolismu ukázaly, že při koncentracích, které jsou

relevantní (C

volného safinamidu 0,4 µM při dávce 100 mg/den) u člověka, nedochází k žádné

významné indukci či inhibici cytochromu P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A3/5.

Studie zaměřené na lékové interakce s ketokonazolem, L-dopou a substráty CYP1A2 a CYP1A4

(kofein a midazolam) nezjistily žádné klinicky významné účinky na farmakokinetiku safinamidu nebo

L-dopy, kofeinu a midazolamu.

Studie hmotnostní bilance prokázala, že plazmatická koncentrace AUC

0 – 24 hodin

nezměněného

C-safinamidu tvořila přibližně 30 % celkové radioaktivity AUC

0 – 24 hodin

, což svědčí o rozsáhlém

metabolismu.

Transportéry

Předběžné in vitro studie prokázaly, že safinamid není substrátem transportérů P-gp, BCRP, OAT1B1,

OAT1B3, OATP1A2 či OAT2P1. Metabolit NW-1153 není substrátem OCT2 ani OAT1, ale je

substrátem OAT3. Tato interakce může potenciálně snížit clearance NW-1153 a zvýšit jeho expozici.

Systémová expozice NW-1153 však je nízká (1/10 mateřské látky safinamidu) a poněvadž je

metabolizován na sekundární a terciární metabolity, je nepravděpodobné, že by měl nějaký klinický

význam.

Safinamid přechodně inhibuje BCRP v tenkém střevě (viz bod 4.5). Při 50µM koncentraci safinamid

inhiboval OATP1A2 a OATP2P1. Relevantní plazmatické koncentrace safinamidu jsou podstatně

nižší, a proto je nepravděpodobné, že by při současném podávání substrátů těchto transportérů došlo

ke klinicky významné interakci. NW-1153 není inhibitorem OCT2, MATE1 či MATE2-K až do

koncentrace 5 µM.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika safinamidu je lineární po jedné a opakovaných dávkách. Nebyla pozorována žádná

časová závislost.

Eliminace

Safinamid prochází téměř kompletní metabolickou přeměnou (< 10 % podané dávky bylo obsaženo

v moči v nezměněné formě). Radioaktivita spojená s látkou byla během 192 hodin z velké části

vyloučena močí (76 %) a pouze v malé míře stolicí (1,5 %). Konečný poločas eliminace celkové

radioaktivity činil přibližně 80 hodin.

Poločas eliminace safinamidu byl v rozmezí 20 – 30 hodin. Ustálený stav je dosažen během jednoho

týdne.

Pacienti s poruchou funkce jater

Expozice safinamidu u pacientů s mírným onemocněním jater se zvýšila jen nepatrně (30% nárůst

AUC), zatímco u pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater se expozice zvýšila přibližně

o 80 % (viz bod 4.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Středně závažná nebo závažná porucha funkce ledvin neovlivnila expozici safinamidu v porovnání se

zdravými subjekty (viz bod 4.2)

5.3

Předklinické

údaje vztahující se k

bezpečnosti

U hlodavců po opakovaném podání safinamidu při systémové expozici nižší než očekávaná systémová

expozice u pacientů, kteří dostali maximální léčebnou dávku, byla pozorována degenerace sítnice.

Degenerace sítnice nebyla zaznamenána u opic navzdory vyšší systémové expozici než u hlodavců

nebo u pacientů, kteří obdrželi maximální dávku pro člověka.

Dlouhodobé studie na zvířatech prokázaly vznik křečí (při systémové expozici 1,6 až 12,8krát vyšší

než u člověka na základě plazmatických koncentrací AUC). Při expozicích podobných jako u člověka

byly pozorovány hypertrofie jater a tukové změny pouze na játrech hlodavců. Fosfolipidóza byla

pozorována hlavně v plicích hlodavců (při expozicích podobných jako u člověka) a opic (při

expozicích větších než 12násobek expozice u člověka).

Safinamid nevykazoval genotoxický potenciál in vivo a u několika in vitro systémů používajících

bakterie nebo buňky savců.

Výsledky získané ve studiích kancerogenity u myší a potkanů neprokázaly tumorogenní potenciál

související se safinamidem při systémových expozicích až do 2,3násobku, respektive 4,0násobku,

očekávané systémové expozice u pacientů léčených maximální léčebnou dávkou.

Studie fertility u samic potkanů prokázaly snížený počet implantovaných vajíček a žlutých tělísek při

expozicích 3krát vyšších, než je očekávaná expozice u člověka. Samci potkana vykazovali méně

závažnou abnormální morfologii a sníženou rychlost pohybu spermií při expozicích 1,4krát vyšších,

než je očekávaná expozice u člověka. Fertilita samců potkana nebyla ovlivněna.

Ve studiích embryofetálního vývoje na potkanech a králících došlo k malformacím způsobeným

expozicemi safinamidu 2 až 3krát vyšším, než je klinická expozice u člověka. Kombinace safinamidu

s levodopou/karbidopou vedla k aditivním účinkům ve studiích embryofetálního vývoje s vyšší

incidencí fetálních skeletálních abnormalit, než jaká byla pozorovaná při monoterapii těmito přípravky.

Během studie prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů byla pozorována mortalita mláďat,

absence mateřského mléka v žaludku a neonatální hepatoxicita při dávkování podobném jako při

očekávané klinické expozici. Toxické účinky na játra a doprovodné příznaky, jako

nažloutlá/naoranžovělá kůže a lebka u mláďat, kterým byl podán safinamid během kojení, jsou

zprostředkované především expozicí in utero, zatímco přímá expozice v mateřském mléku měla pouze

malý vliv.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Mikrokrystalická celulóza

Krospovidon typ A

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety

Hypromelóza

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

Hlinitokřemičitan draselný (E555)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní

opatření

pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistry obsahující 14, 28, 30, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro likvidaci

přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Itálie

Tel.: +39 02 665241

Fax: +39 02 66501492

E-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO(A)

Xadago 50 mg potahované tablety

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg potahované tablety

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 24. února 2015

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA

II

A.

VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ

ZA

PROPOUŠTĚNÍ

ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ

A

ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

A.

VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ

ZA

PROPOUŠTĚNÍ

ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf

Německo

Zambon S.p.A.

Via della Chimica, 9

36100 Vicenza

Itálie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za

propouštění dané šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně

aktualizované zprávy o

bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c

odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém

portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA

BEZPEČNÉ

A

ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Plán

řízení

rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých

schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

PŘÍLOHA

III

OZNAČENÍ

NA OBALU A

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

A.

OZNAČENÍ

NA OBALU

ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA

VNĚJŠÍM

OBALU

KRABIČKA

– potahované tablety

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 50 mg potahované tablety

safinamidum

2.

OBSAH

LÉČIVÉ

LÁTKY/LÉČIVÝCH

LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 50 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

POKUD JE

POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Itálie

12.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

13.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ

PÍSMU

xadago 50 mg

17.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – 2D

ČÁROVÝ

KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – DATA

ČITELNÁ

OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 50 mg tablety

safinamidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA

VNĚJŠÍM

OBALU

KRABIČKA

– potahované tablety

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 100 mg potahované tablety

safinamidum

2.

OBSAH

LÉČIVÉ

LÁTKY/LÉČIVÝCH

LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje safinamidi mesilas odpovídající safinamidum 100 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB

A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

POKUD JE

POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) – Itálie

12.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

13.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ

PÍSMU

xadago 100 mg

17.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – 2D

ČÁROVÝ

KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTIFIKÁTOR – DATA

ČITELNÁ

OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

Xadago 100 mg tablety

safinamidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zambon S.p.A.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO

ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

B.

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

Příbalová

informace: informace pro pacienta

Xadago 50 mg potahované tablety

Xadago 100 mg potahované tablety

safinamidum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové

informaci

Co je přípravek Xadago a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xadago užívat

Jak se přípravek Xadago užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Xadago uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Xadago a k

čemu

se používá

Přípravek Xadago je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku safinamid. Ta v mozku způsobuje

zvýšení hladiny látky zvané dopamin, která je zapojena v kontrole pohybu a jejíž množství v mozku je

pacientů s Parkinsonovou nemocí snížené. Přípravek Xadago se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci

u dospělých.

U pacientů v středně pokročilém až pokročilém stádiu nemoci, u nichž dochází k náhlému přechodu

mezi fází „ON“, kdy se mohou hýbat, a fází „OFF“, kdy mají potíže s pohybem, se přípravek Xadago

přidává ke stabilní dávce léku označovaného jako levodopa buď samotný, nebo v kombinaci s dalšími

léky na Parkinsonovu nemoc.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost, než

začnete

přípravek

Xadago užívat

Neužívejte

přípravek

Xadago:

jestliže jste alergický(á) na safinamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte následující léky:

inhibitory monoaminooxidázy (MAO), jako je selegilin, rasagilin, moklobemid, fenelzin,

isokarboxazid, tranylcypromin (používané např. k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo

deprese nebo k léčbě jakéhokoli jiného onemocnění).

pethidin (silný lék proti bolesti).

Je nutné, abyste počkal(a) nejméně 7 dní po ukončení léčby přípravkem Xadago, než budete

moci zahájit léčbu inhibitory MAO nebo pethidinem.

jestliže Vám bylo sděleno, že máte vážné problémy s játry

jestliže trpíte onemocněním očí, které by Vás vystavilo riziku možného poškození sítnice

(vrstva v zadní části oka, která je citlivá na světlo), jako je např. albinismus (nedostatek

pigmentu v kůži a očích), degenerace sítnice (úbytek buněk z vrstvičky citlivé na světlo v zadní

části oka) nebo uveitida (zánět uvnitř oka), dědičná retinopatie (dědičná porucha zraku) nebo

závažná progresivní diabetická retinopatie (postupující zhoršování zraku v důsledku cukrovky).

Upozornění

a

opatření

Před užitím přípravku Xadago se poraďte se svým lékařem

pokud máte problémy s játry.

Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být poučeni o tom, že u jiných léků k léčbě Parkinsonovy

nemoci byly hlášeny případy určitého nutkavého chování, jako jsou nutkání, utkvělé myšlenky,

patologické hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, impulzivní chování a nutkavé utrácení

nebo nakupování.

Pokud se přípravek Xadago užívá společně s levodopou, mohou se objevit nebo zhoršit

nekontrolovatelné škubavé pohyby.

Děti

a dospívající

Přípravek Xadago není doporučený pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let, jelikož u této

populace není dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Další

léčivé

přípravky

a

přípravek

Xadago

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat kterýkoli z

následujících léků spolu s přípravkem Xadago:

přípravky proti nachlazení nebo kašli obsahující dextromethorfan, efedrin nebo pseudoefedrin,

léky označované jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) užívané

k léčbě úzkostných poruch a některých poruch osobnosti (např. fluoxetin nebo fluvoxamin),

léky označované jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI),

používané k léčbě těžké deprese a jiných poruch nálady, jako je například venlafaxin.

léky na vysoký cholesterol, jako je například rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin.

fluorochinolová antibiotika, jako je například ciprofloxacin.

léky, které ovlivňují imunitní systém, jako je například methotrexát.

léky pro léčbu metastazujícího nádorového onemocnění, jako je například topotekan.

léky pro léčbu bolesti a zánětu, jako je například diklofenak.

léky pro léčbu cukrovky 2. typu, jako je například glibenklamid, metformin.

léky pro léčbu virových infekcí, jako je například aciklovir, ganciklovir.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Xadago se nemá užívat během těhotenství ani u žen, které mohou otěhotnět a které

nepoužívají adekvátní antikoncepci.

Kojení

Přípravek Xadago se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Přípravek Xadago se nemá

používat během kojení.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Během léčby safinamidem se může vyskytnout ospalost a závrať; buďte opatrný(á) při obsluze

nebezpečných strojů nebo řízení motorových vozidel, dokud si nebudete dostatečně jistý(á), že na Vás

přípravek Xadago nemá žádný nepříznivý vliv.

Před řízením nebo obsluhou strojů se poraďte se svým lékařem.

3.

Jak se

přípravek

Xadago užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Doporučená zahajovací dávka přípravku Xadago je jedna 50mg tableta, kterou lze zvýšit na

jednu 100mg tabletu, užitá jednou denně s vodou, nejlépe ráno. Přípravek Xadago lze užít s jídlem

nebo bez něj.

Jestliže trpíte středně sníženou poruchou funkce jater, nesmíte užívat více než 50 mg/den; Váš lékař

Vám sdělí, zda se na Vás tato instrukce vztahuje.

Jestliže jste užil(a) více

přípravku

Xadago, než jste

měl(a)

Jestliže užijete příliš velké množství tablet přípravku Xadago, může se u Vás objevit vysoký krevní

tlak, úzkost, zmatenost, zapomnětlivost, ospalost, točení hlavy, pocit na zvracení či zvracení, rozšířené

zornice, nebo se u Vás objeví mimovolní trhavé pohyby. Vyhledejte ihned svého lékaře a vezměte

balení přípravku Xadago s sebou.

Jestliže jste

zapomněl(a)

užít

přípravek

Xadago

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Přeskočte vynechanou

dávku a užijte další dávku v obvyklém čase.

Jestliže jste

přestal(a)

užívat

přípravek

Xadago

Nepřerušujte užívání přípravku Xadago bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vyhledejte lékařskou pomoc v případě hypertenzní krize (velmi vysoký krevní tlak, kolaps)

neuroleptického maligního syndromu (zmatenost, pocení, svalová ztuhlost, zvýšená tělesná teplota

[hypertermie], zvýšená hladina enzymu kreatinkinázy v krvi), serotoninového syndromu (zmatenost,

hypertenze, svalová ztuhlost, halucinace) a nízkého krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů ve středně pokročilém až pokročilém stádiu

Parkinsonovy nemoci (pacientů užívajících safinamid jako přídatnou léčbu k samotné levodopě nebo

v kombinaci s jinými léky na Parkinsonovu nemoc):

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10): nespavost, potíže s prováděním volních pohybů, ospalost,

závrať, bolest hlavy, zhoršení Parkinsonovy nemoci, zákal oční čočky, pokles krevního tlaku při

vstávání, pocit na zvracení, pád.

Méně

časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100): infekce močových cest, rakovina kůže, nízký

obsah železa v krvi, nízký počet bílých krvinek, abnormality červených krvinek, snížená chuť k jídlu,

vysoký obsah tuku v krvi, zvýšená chuť k jídlu, vysoký krevní cukr, vidění věcí, které nejsou skutečné,

pocit smutku, abnormální sny, strach a starosti, stav zmatenosti, výkyvy nálady, zvýšený zájem o sex,

poruchy myšlení a vnímání, neklid, porucha spánku, necitlivost, porucha rovnováhy, ztráta citlivosti,

trvalé abnormální stažení (kontrakce) svalů, nepříjemný pocit v hlavě, potíže s mluvením, mdloby,

porucha paměti, rozmazané vidění, výpadek zorného pole, dvojité vidění, nesnášenlivost světla,

porucha vrstvičky citlivé na světlo v zadní části oka, zarudnutí očí, zvýšený tlak v oku, pocit točení

hlavy, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, zpomalený srdeční tep, vysoký

krevní tlak, nízký krevní tlak, zvětšené a zkroucené žíly, kašel, dechové potíže, rýma, zácpa, pálení

žáhy, zvracení, sucho v ústech, průjem, bolest břicha, pálení v žaludku, plynatost, pocit plnosti, slinění,

vřed v ústech, pocení, svědění, citlivost na světlo, zrudnutí pokožky, bolest zad, bolest kloubů, křeče,

ztuhlost, bolest v nohách nebo pažích, svalová slabost, pocit tíhy, častější močení v noci, bolest při

močení, potíže s pohlavním stykem u mužů, únava, pocit slabosti, nestabilní chůze, otok nohou, bolest,

pocit horka, ztráta tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální krevní testy, vysoký

obsah tuku v krvi, zvýšený cukr v krvi, abnormální EKG, abnormální funkční jaterní testy, abnormální

vyšetření moči, snížený krevní tlak, zvýšený krevní tlak, abnormální nálezy při vyšetření očí,

zlomenina nohy.

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): zápal plic, kožní infekce, bolest v krku, alergická rýma,

zubní infekce, virová infekce, nerakovinné kožní projevy/výrůstky, abnormality bílých krvinek,

závažný úbytek tělesné hmotnosti a slabost, zvýšený draslík v krvi, nekontrolovatelná nutkání,

zastřené vědomí, dezorientace, nesprávné vnímání zrakových vjemů, snížený zájem o sex, myšlenky,

kterých se nelze zbavit, pocit, že po Vás někdo jde, předčasná ejakulace, nekontrolovatelná potřeba

spát, strach ze sociálních situací, myšlenky na sebevraždu, neobratnost, snadná ztráta pozornosti, ztráta

chuti, slabé/pomalé reflexy, bolest vyzařující do nohou, neustálá touha hýbat nohama, pocit ospalosti,

oční abnormality, postupující zhoršování zraku v důsledku cukrovky, zvýšené slzení, noční slepota,

šilhání, srdeční záchvat, stažení/zúžení krevní cévy, závažně vysoký krevní tlak, sevření na hrudi,

potíže s mluvením, potíže s polykáním / bolestivé polykání, žaludeční vřed, říhání, krvácení do

žaludku, žloutenka, vypadávání vlasů, puchýř, kožní alergie, kožní onemocnění, tvorba modřin,

šupinatá kůže, noční pocení, bolest kůže, změna zabarvení kůže, lupénka, šupinatá kožní vyrážka,

zánět páteřních kloubů v důsledku autoimunitní poruchy, bolest v bocích, otok kloubů, bolest kostí a

svalů, svalová bolest, bolest krku, bolest kloubů, cysta v kloubu, nekontrolovatelná potřeba močit,

časté močení, hnis v moči, opožděný začátek močení, problémy s prostatou, bolest prsu, snížený

účinek léku, nesnášenlivost léku, pocit chladu, pocit nemoci, horečka, suchost kůže, očí a úst,

abnormální krevní testy, srdeční šelest, abnormální srdeční testy, tvorba modřin/otok po poranění,

ucpání krevní cévy tukem, poranění hlavy, poranění úst, kosterní poranění, hráčství.

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Xadago uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Xadago obsahuje

Léčivou látkou je safinamidum. Jedna tableta obsahuje safinamidum 50 mg nebo 100 mg (ve

formě safinamidi mesilas).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, krospovidon typ A, magnesium-stearát, koloidní

bezvodý oxid křemičitý

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý

(E172), hlinitokřemičitan draselný (E555).

Jak

přípravek

Xadago vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Xadago 50 mg jsou oranžové až červenohnědé kovově lesklé kulaté bikonkávní potahované

tablety o průměru 7 mm s vyraženým označením „50“ na jedné straně tablety.

Přípravek Xadago 100 mg jsou oranžové až červenohnědé kovově lesklé kulaté bikonkávní

potahované tablety o průměru 9 mm s vyraženým označením „100“ na jedné straně tablety.

Přípravek Xadago je k dispozici v baleních obsahujících 14, 28, 30, 90 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI)

Itálie

Tel.: +39 02665241

Fax: +39 02 66501492

E-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

Výrobce

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D- 73614 Schorndorf,

Německo

Zambon S.p.A.

Via della Chimica, 9

36100 Vicenza

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Zambon N.V./S.A.

Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

France

Zambon France S.A.

Tél: + 33 (0)1 58 04 41 41

България/Česká

republika/Eesti/Ελλάδα/

Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/Latvija/

Lietuva/Magyarország/Malta/Polska/

România/Slovenija/Slovenská republika

Zambon S.p.A.

Teл./Tel/Τηλ/Sími: + 39 02665241

United Kingdom

Profile Pharma Limited

Tel: + 44 (0) 800 0288 942

Italia

Zambon Italia S.r.l.

Tel: + 39 02665241

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Zambon Sweden, Filial of Zambon Nederland B.V.

Tlf/Puh/Tel: + 47 815 300 30

Nederland

Zambon Nederland B.V.

Tel: + 31 (0)33 450 4370

Deutschland/Österreich

Zambon GmbH

Tel: 00800 92626633

Portugal

Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 217 600 952 / 217 600 954

España

Zambon, S.A.U.

Tel: + 34 93 544 64 00

Tato

příbalová

informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

EMA/231/2015

EMEA/H/C/002396

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Xadago

safinamidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Xadago. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Xadago

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Xadago, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Xadago a k čemu se používá?

Xadago je léčivý přípravek používaný k léčbě Parkinsonovy nemoci, progresivního onemocnění mozku,

které způsobuje třes, pomalé pohyby a svalovou ztuhlost. Používá se jako doplněk k levodopě

(léčivému přípravku běžně užívanému k léčbě symptomů Parkinsonovy nemoci) buď samostatně, nebo

v kombinaci s jinými přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci u pacientů s Parkinsonovou nemocí ve

středně pokročilém až pokročilém stádiu s „motorickými fluktuacemi“. K těmto fluktuacím dochází při

odeznívání účinků levodopy, při kterém se u pacienta objeví náhlé přechody z „aktivního“ stavu, kdy je

schopen se pohybovat, do „pasivního“ stavu, kdy mu pohyb činí potíže.

Přípravek Xadago obsahuje léčivou látku safinamid.

Jak se přípravek Xadago používá?

Přípravek Xadago je dostupný ve formě tablet (50 a 100 mg) a jeho výdej je vázán na lékařský

předpis. Léčba by měla být zahajována dávkou 50 mg denně, přičemž lékař může tuto dávku zvýšit až

na 100 mg denně dle potřeby pacienta.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak přípravek Xadago působí?

U pacientů s Parkinsonovou nemocí odumírají určité buňky v mozku, které produkují dopamin,

a protože se dopamin účastní kontroly pohybu, časem dochází ke zhoršování pohybu pacienta.

Léčivá látka v přípravku Xadago, safinamid, je „inhibitor monoaminooxidázy B (MAO-B)“. Blokuje

enzym monoaminooxidázu typu B (který odbourává dopamin), čímž napomáhá znovuobnovit hladinu

dopaminu v mozku a zlepšuje pacientovy symptomy.

Jaké přínosy přípravku Xadago byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Xadago používaný jako přídatná léčba k levodopě spolu s jinými přípravky k léčbě

Parkinsonovy nemoci nebo bez nich byl porovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) ve

dvou hlavních studiích zahrnujících 1 218 pacientů s Parkinsonovou nemocí v pokročilém stadiu, u

kterých docházelo k fluktuacím. V obou studiích prodloužila 6měsíční léčba přípravkem Xadago dobu

během dne, během níž byli pacienti v „aktivním stavu“ a schopni pohybu, o 30 až 60 minut v

porovnání s placebem. Další studie ukázala, že tento účinek se udržuje po dobu 24 měsíců.

Přípravek Xadago byl také zkoumán jako přídatná léčba ve dvou studiích u pacientů s časným stadiem

Parkinsonovy nemoci bez fluktuací, ale v těchto studiích nebyl prokázán zjevný přínos a společnost

v rámci žádosti o toto použití neusiluje.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Xadago?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Xadago (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

insomnie (potíže se spaním), dyskineze (problémy s kontrolou pohybů), somnolence (ospalost), závrať,

bolest hlavy, zhoršení existující Parkinsonovy nemoci, katarakta (zákal oční čočky), ortostatická

hypotenze (pokles krevního tlaku při vstávání), nauzea (pocit nevolnosti) a pády. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Xadago je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Xadago nesmějí užívat pacienti se závažnými jaterními problémy, pacienti léčení pethidinem

nebo jinými léčivými přípravky inhibujícími MAO nebo pacienti s určitými onemocněními postihujícími

oči. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Xadago schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Xadago převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor dospěl k závěru, že účinek

přípravku Xadago na délku doby během dne, kdy pacienti žili bez motorických symptomů, je klinicky

významný, přičemž výbor zvážil také reakce na léčbu jinými přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci

uváděné v literatuře. Tento účinek se udržel také v dlouhodobém měřítku. Z hlediska bezpečnosti byl

přípravek celkově považován za přijatelný.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Xadago?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Xadago byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Xadago zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik.

Xadago

EMA/231/2015

strana 2/3

Další informace o přípravku Xadago

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Xadago platné v celé Evropské unii dne

24. února 2015.

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Xadago je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Xadago naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2015.

Xadago

EMA/231/2015

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace