VZDUCH MEDICINÁLNÍ SYNTETICKÝ SIAD 21-22,5%

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KYSLÍK (OXYGENUM)
Dostupné s:
SIAD Czech spol. s r.o., Praha
ATC kód:
V03AN05
INN (Mezinárodní Name):
OXYGEN (OXYGENUM)
Dávkování:
21-22,5%
Léková forma:
Medicinální plyn, stlačený
Podání:
Inhalační podání
Jednotky v balení:
2L/400L III; 50L/10000L II; 40L/8000L II; 10L/2000L II; 3L/600L II; 2L/400L II
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
MEDICINÁLNÍ VZDUCH
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
89/1008/16-C
Datum autorizace:
2021-12-15

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls46523/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vzduch

medicinální syntetický

SIAD 21,0 - 22,5 % V/V

medicinální plyn,

stlačený

oxygenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informac

i

dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Vzduch medicinální syntetický SIAD a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vzduch medicinální syntetický SIAD

používat

Jak se Vzduch medicinální syntetický SIAD používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Vzduch medicinální syntetický SIAD uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Vzduch medicinální syntetický SIAD a k čemu se používá

Vzduch medicinální syntetický SIAD je medicinální plyn, který se dodává v lahvích na stlačený

plyn.

Vzduch medicinální syntetický nahrazuje běžný okolní/atmosférický vzduch v situacích, kdy je

to potřeba, např.:

Při umělé ventilaci (náhrada nebo podpora spontánního dýchání za pomocí přístroje)

Jako hnací plyn pro nebulizaci (rozprašování tekutiny na velmi malé kapky, které mohou

být vdechnuty, používané např. na podávání některých léčivých přípravků)

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vzduch

medicinální syntetický SIAD

používat

Nepo

užívejte

Vzduch

medicinální syntetický

SIAD

Nejsou známy situace, ve kterých medicinální vzduch nesmí být použit.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Vzduch medicinální syntetický SIAD se poraďte se svým lékařem.

Děti

a dospívající

Upozornění a opatření jsou stejná pro děti a dospívající jako pro dospělé.

Další léčivé přípravky a

Vzduch

medicinální syntetický

SIAD

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat

Přípravek Vzduch medicinální syntetický SIAD s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo, pití a alkohol nemají vliv na používání přípravku Vzduch medicinální syntetický SIAD.

Těhotenství, kojení a plodnost

Vzduch medicinální syntetický SIAD může být užíván během těhotenství i kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Vzduch medicinální syntetický SIAD můžete řídit či obsluhovat stroje.

3.

Jak se Vzduch

medicinální syntetický SIAD používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzduch medicinální syntetický SIAD se inhaluje (vdechuje) pomocí vhodného zařízení, například

přes nosní katétr (hadička zavedená do nosu) nebo obličejovou masku, a dýcháte Vy sám/sama

(spontánně), nebo Vám v dýchání pomáhá respirátor/ventilátor.

Vzduch medicinální syntetický SIAD je rovněž možné používat při inhalaci léčiv (nebulizaci).

Vzduch medicinální syntetický SIAD je možné mísit s medicinálním kyslíkem, je-li požadována

vyšší koncentrace kyslíku.

Dávkování se bude lišit v závislosti na okolnostech, ve kterých medicinální vzduch užíváte.

Použití u dětí a dospívajících

Vzduch medicinální syntetický SIAD se používá stejným způsobem u dětí, dospívajících i u

dospělých.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vzduch medicinální syntetický

SIAD, než jste

měl(a)

Riziko předávkování Vzduchem medicinálním syntetickým SIAD nehrozí. Medicinální vzduch

má být podáván podle instrukcí lékaře a musí být podáván pomocí k tomu určených zařízení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Instrukce k uchovávání a používání lahví na stlačený plyn viz. bod 5.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Žádné nežádoucí účinky nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Vzduch medicinální syntetický SIAD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahve na stlačený

plyn za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávejte při teplotě od -40 °C do +65 °C.

Uchovávejte ve vertikální poloze.

Uchovávejte na dobře větraných místech.

Uchovávejte z dosahu hořlavých materiálů.

Chraňte před pádem či nárazy.

Lahve na stlačený plyn obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně.

Plné a prázdné lahve na stlačený plyn musí být uchovávány odděleně.

Lahve na stlačený plyn nesmí být uchovávány v blízkosti tepelných zdrojů.

Lahve na stlačený plyn musí být skladovány zastřešené a dobře chráněné proti

povětrnostním vlivům.

Zavírejte ventily lahví. Prázdné lahve vraťte dodavateli.

Láhev na stlačený plyn nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena nebo při podezření na

poškození nebo vystavení extrémním teplotám.

Předejděte jakémukoli kontaktu s oleji, mastnotou nebo jinými uhlovodíky.

Použít lze pouze zařízení vhodné pro daný typ lahve na stlačený plyn a plynu.

K otevírání a zavírání ventilu lahve na stlačený plyn nepoužívejte kleště ani jiné nástroje,

aby nedošlo k poškození.

Tvar lahve na stlačený plyn nesmí být pozměněn.

V případě netěsnosti ihned uzavřete ventil lahve na stlačený plyn, pokud toto lze

bezpečně provést. Nelze-li, přemístěte láhev na bezpečné místo mimo budovu a nechte

kyslík vyprchat.

Ventily prázdných lahví na stlačený plyn uzavřete.

Spojky hadic, ventilů atd. musí být čisté a suché. Pokud dojde ke znečištění, očistěte je

podle pokynů dodavatele. Nepoužívejte žádná rozpouštědla. Na čištění a osušení zařízení

použijte čistý, netřepivý hadřík.

Odčerpávání stlačeného plynu není povoleno.

Kouření či práce s otevřeným ohněm v blízkosti lahve na stlačený plyn je zakázáno.

Ventil láhve na stlačený plyn musí být pevně uzavřen.

Přeprava lahví na stlačený plyn

Lahve na stlačený plyn se musí přepravovat s vhodným materiálem, který je bude chránit před

nebezpečnými údery a pády a bude je udržovat ve svislé poloze.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Vzduch

medicinální syntetický

SIAD obsahuje

Léčivou látkou je oxygenum (kyslík) 21,0 – 22,5 % V/V.

Pomocnou látkou je dusík.

Jak Vzduch

medicinální syntetický SIAD vypadá a co obsahuje toto balení

Léková forma: medicinální plyn, stlačený.

Vzduch medicinální syntetický SIAD je bezbarvý plyn bez zápachu.

Vzduch medicinální syntetický SIAD je uchováván pod tlakem v lahvích na stlačený plyn z oceli

nebo hliníku, typ uzavíracího ventilu je standardní, integrovaný nebo RPV, materiál ventilu:

chromovaná nebo niklovaná mosaz. Tělo lahve má bílou barvu a horní zaoblená část lahve

obsahuje černý pruh na bílém pozadí.

Láhve na stlačený plyn o objemu x litrů plněných na tlak 200 bar obsahují y (jednotek objemu)

přípravku Vzduch medicinální syntetický SIAD při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar:

Vodní kapacita

tlakové lahve

(x) v litrech

Objem

medicinálního

plynu v litrech

(při teplotě

15 °C a tlaku

1,013 bar)

Materiál

tlakové

lahve

Typ uzavíracího

ventilu

Materiál

ventilu

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Hliníková

Integrovaný se

zpětnou klapkou a

s vestavěným

regulátorem tlaku a

průtoku

Niklovaná

mosaz

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

10 l

2 000

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

10 l

2 000

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

40 l

8 000

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

40 l

8 000

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

50 l

10 000

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

50 l

10 000

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o

registraci:

SIAD Czech spol. s r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha 5 - Stodůlky

155 00

Česká republika

Výrobce:

SIAD spol. s r.o.

Braňany u Mostu č. 193

435 22

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

9. 3. 2021

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls46523/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vzduch medicinální syntetický SIAD 21,0 – 22,5 % V/V medicinální plyn, stlačený

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Oxygenum 21,0-22,5 % V/V

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Medicinální plyn, stlačený

Vzduch medicinální syntetický SIAD je bezbarvý plyn bez zápachu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Vzduch medicinální syntetický SIAD je určen k inhalaci a je indikován jako náhrada běžného

okolního vzduchu, kdykoliv je to potřeba:

Při umělé ventilaci

Jako hnací plyn pro nebulizaci

Syntetický medicinální vzduch je možné použít u všech věkových skupin

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Kdykoliv je třeba, je vhodné syntetický medicinální vzduch míchat s medicinálním kyslíkem.

Vznikne tak směs plynů o žádoucím obsahu kyslíku podle dále uvedeného výpočtu, který slouží

ke zjištění adekvátní oxygenace (PaO

/SaO

/SpO

Koncentrace kyslíku je dána rovnicí:

= (litry vzduchu/min x 0,21 + litry kyslíku/min x 1,00) x 100

litry podávané směsi (litry vzduchu/min + litry kyslíku/min)

Pediatrická populace

Syntetický medicinální vzduch je možné použít u všech věkových skupin včetně novorozenců,

kojenců, dětí a dospívajících.

Způsob podání

Způsob podání se bude lišit v závislosti na indikaci.

Při dlouhodobém podávání se doporučuje zvlhčení (humidifikace).

Vzduch medicinální syntetický SIAD se podává za použití specializovaného zařízení (např.

nosního katétru nebo obličejové masky, pomocí obličejového kyslíkového stanu nebo stanu pro

kojence/novorozence nebo přívodní trubice při tracheotomii. Zařízení je nutné používat ve shodě

s instrukcemi výrobce. Přebytečný kyslík výdechem odchází z těla pacienta a je smíchán s okolním

vzduchem (tzv. otevřený systém). Při anestézii se používá speciální zařízení se zásobníkem nebo

cirkulační systémy, kdy je vydechovaný plyn znovu vdechován (cirkulární systém s opakovaným

dýcháním).

Pokud

pacient

není

schopen

samostatného

dýchání,

může

být

nutné

aplikovat

mechanickou ventilaci.

Nebulizace:

Nebulizace

metoda

užívaná

podávání

léčivých

přípravků

při

mnoha

respiračních

onemocněních. Nebulizační techniky užívají mnoho typů nebulizérů. Některé jsou poháněny

plynem, například syntetickým medicinálním vzduchem. Dochází ke vzniku aerosolu z roztoku

léčiva, který se dostává do dýchacích cest inhalací.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním,

viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Nejsou známy žádné absolutní kontraindikace.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzduch medicinální syntetický SIAD musí být pacientovi aplikován pouze při atmosférickém

tlaku. Podávání syntetického medicinálního vzduchu pod tlakem může způsobit kesonovou nemoc

(v důsledku účinku dusíku) a otravu kyslíkem.

Pokud je medicinální vzduch smíšen s jinými inhalačními plyny, frakce kyslíku v inhalované směsi

plynů (frakce vdechovaného kyslíku - FiO

) musí být minimálně 21%. V praxi to znamená, že

pokud je medicinální vzduch součástí směsi plynů, kyslík musí být jedním z dalších komponentů

této směsi.

Syntetický medicinální vzduch musí být podáván pomocí speciálních zařízení.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce se syntetickým medicinálním vzduchem.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Vzduch medicinální syntetický SIAD může být užíván během těhotenství i kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzduch medicinální syntetický SIAD nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky nejsou známy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Předávkování syntetickým medicinálním vzduchem není možné

, nicméně podávání syntetického

medicinálního vzduchu pod tlakem může způsobit kesonovou nemoc (v důsledku účinku dusíku)

a otravu kyslíkem (viz bod 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: - Medicinální plyny

ATC kód: V03AN05

Vzduch medicinální syntetický SIAD představuje alternativní zdroj vzduchu, který má využití

především ve zdravotnictví a v případech, kde musí být splněny zvláštní požadavky na čistotu.

Medicinální vzduch obsahuje kyslík v podobné koncentraci jako okolní vzduch (21%) a je tedy

vhodný k udržování odpovídající hladiny kyslíku u zdravých subjektů. Vzduch medicinální

syntetický SIAD obsahuje 21,0 – 22,5 % obj. kyslíku, zbytek tvoří inertní dusík.

Kyslík má pro život zásadní význam a musí být kontinuálně přiváděn ke všem tkáním, aby byla

zachována produkce energie v buňkách. Cílovým místem působení kyslíku jsou mitochondrie v

jednotlivých buňkách, kde se kyslík účastní enzymatické řetězové reakce, při níž vzniká energie.

Kyslík

zásadní

složkou

buněčného

metabolismu

vytváření

energie,

produkci

adenosintrifosfátu (ATP) v mitochondriích. S rostoucím FiO

vdechované směsi roste parciální

tlak vzduchu dodávaného do buněk.

5.2

Farmakokine

tické vlastnosti

Inhalovaný

syntetický

medicinální

vzduch

obsahuje

jako

účinnou

složku

kyslík,

který

absorbován prostřednictvím na tlaku závislé výměny plynů mezi alveolárním plynem a kapilární

krví protékající alveoly. Kyslík je transportován, převážně vázaný na hemoglobin, systémovou

cirkulací ke všem tkáním těla. Pouze velmi malá část je volná, rozpuštěná v plazmě. Kyslík je

životně důležitou složkou pro tvorbu energie při intermediárním metabolismu – aerobní ATP

produkce v mitochondriích. Vyprodukovaný oxid uhličitý je organismem téměř zcela vyloučen

ventilací.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou dostupná žádná preklinická data.

Vzhledem k tomu, že syntetický medicinální vzduch je podobný běžnému atmosférickému

vzduchu, neočekávají se žádná rizika.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dusík.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě od -40 °C do +65 °C.

Uchovávejte ve vertikální poloze.

Uchovávejte na dobře větraných místech.

Uchovávejte z dosahu hořlavých materiálů.

Chraňte před pádem či nárazy.

Lahve na stlačený plyn obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně.

Plné a prázdné lahve na stlačený plyn musí být uchovávány odděleně.

Lahve na stlačený plyn nesmí být uchovávány v blízkosti tepelných zdrojů.

Lahve na stlačený plyn musí být skladovány zastřešené a dobře chráněné proti

povětrnostním vlivům.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Vzduch medicinální syntetický SIAD je uchováván pod tlakem v lahvích na stlačený plyn z oceli

nebo hliníku, typ uzavíracího ventilu je standardní, integrovaný nebo RPV; materiál ventilů:

chromovaná nebo niklovaná mosaz. Tělo lahve má bílou barvu a horní zaoblená část lahve

obsahuje černý pruh na bílém pozadí.

Láhve na stlačený plyn o objemu x litrů plněných na tlak 200 bar obsahují y (jednotek objemu)

přípravku Vzduch medicinální syntetický SIAD při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar:

Vodní kapacita

tlakové

lahve(x) v

litrech

Objem

medicinálního

plynu v litrech

(při teplotě

15 °C a tlaku

1,013 bar)

Materiál

tlakové

lahve

Typ uzavíracího

ventilu

Materiál

ventilu

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Hliníková

Integrovaný se

zpětnou klapkou a

s vestavěným

regulátorem tlaku a

průtoku

Niklovaná

mosaz

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

10 l

2 000

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

10 l

2 000

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

40 l

8 000

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

40 l

8 000

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

50 l

10 000

Ocelová

Standardní se

závitem boční

přípojky G5/8´´

Chromovaná

mosaz

50 l

10 000

Ocelová

RPV se závitem

boční přípojky

G5/8´´

Chromovaná

mosaz

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Z

vláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro zacházení s ním

Zavírejte ventily lahví. Prázdné lahve vraťte dodavateli.

Láhev na stlačený plyn nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena nebo při podezření na

poškození nebo vystavení extrémním teplotám.

Předejděte jakémukoli kontaktu s oleji, mastnotou nebo jinými uhlovodíky.

Použít lze pouze zařízení vhodné pro daný typ lahve na stlačený plyn a plynu.

K otevírání a zavírání ventilu lahve na stlačený plyn nepoužívejte kleště ani jiné nástroje,

aby nedošlo k poškození.

Tvar lahve na stlačený plyn nesmí být pozměněn.

V případě netěsnosti ihned uzavřete ventil lahve na stlačený plyn, pokud toto lze

bezpečně provést. Nelze-li, přemístěte láhev na bezpečné místo mimo budovu a nechte

kyslík vyprchat.

Ventily prázdných lahví na stlačený plyn uzavřete.

Spojky hadic, ventilů atd. musí být čisté a suché. Pokud dojde ke znečištění, očistěte je

podle pokynů dodavatele. Nepoužívejte žádná rozpouštědla. Na čištění a osušení zařízení

použijte čistý, netřepivý hadřík.

Odčerpávání stlačeného plynu není povoleno.

Kouření či práce s otevřeným ohněm v blízkosti lahve na stlačený plyn je zakázáno.

Ventil lahve na stlačený plyn musí být pevně uzavřen.

Přeprava lahví na stlačený plyn

Lahve na stlačený plyn se musí přepravovat s vhodným materiálem, který je bude chránit před

nebezpečnými údery a pády a bude je udržovat ve svislé poloze.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SIAD Czech spol. s r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha 5 - Stodůlky

155 00

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

89/1008/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. 5. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

9. 3. 2021

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace