VORINA Injekční/infuzní roztok 25MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DINATRIUM-FOLINÁT (DINATRII FOLINAS)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
V03AF06
INN (Mezinárodní Name):
DISODIUM FOLINATE (DINATRII FOLINAS)
Dávkování:
25MG/ML
Léková forma:
Injekční/infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X14ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Natrium-folinát
Přehled produktů:
INJ+INF SOL 10X14MLX25MG/ML
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
19/ 182/03-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8711218154004

sp.zn.sukls26173/2016

Příbalováinformace:informace propacienta

VoriNa

Injekční/infuzníroztok

(dinatriifolinas)

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekpoužívat,protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

-Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebozdravotnísestry.

-TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,

a toitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

-PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebozdravotní

sestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznetev tétopříbalové informaci:

1. CojepřípravekVoriNaa kčemu sepoužívá

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekVoriNapoužívat

3. JaksepřípravekVoriNapoužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekVoriNauchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1.Co je přípravek VoriNa akčemusepoužívá

PřípravekVoriNasepoužívápřiléčběnádorů(cytotoxickáléčba).Můžesepoužívatsamostatně,ale

častějise používá vkombinacis dalšímiprotinádorovýmiléčivýmipřípravky.

:

Přípravek VoriNa je určen:

-kesníženítoxickýchúčinkůaneutralizacipůsobeníantagonistů(opačněpůsobícíléky)kyseliny

listové,jakojemethotrexát,přicytotoxickéléčběapředávkováníudospělýchidětí.Vcytotoxické

terapiije tento postup obecně známjako „folinate rescue“(„folinátová záchrana“),

-vcytotoxické terapiivkombinacis5-fluoruracilem.

2.Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnete přípravek VoriNa používat

Nepoužívejtepřípravek VoriNa

jestližejstealergický(á)naléčivoulátkukyselinufolinovou(kalcium-folinát,dinatrium-folinát)nebona

kteroukolidalšísložkutohotopřípravku(uvedenou vbodě 6).

vpřípadě,žemáteperniciózníanémii(zhoubnáchudokrevnost)nebojinéanémieznedostatkuvitamínu

Upozorněnía opatření

PřípravekVoriNasmíbýtpodáván pouze intramuskulární(tj. dosvalu)nebointravenózní(tj.do žíly)

injekcí. Nesmíbýtpodánintratekálně (tj.do prostorumezimozkemnebo míchou amozkomíšnímiobaly,

popř. domozkových komor).

Všeobecné poznámky

Dinatrium-folinátlze používats methotrexátemnebo 5-fluoruracilempouze pod přímýmdohledemlékaře,

kterýmá zkušenostisléčbou nádorů.

Léčbadinatrium-folinátemmůžemaskovatzhoubnou anémiia ostatnídruhyanémiízpůsobené

nedostatkemvitamínu B

.

Používánímnoha cytotoxických přípravků (hydroxykarbamid, cytarabin, merkaptopurin, thioguanin)-

přímé nebo nepřímé inhibitorysyntézyDNA(látkybrzdícítvorbu DNA)-vedekmakrocytóze (zvětšení

červených krvinek). Taková makrocytóza nesmíbýtléčenadinatrium-folinátem.

Upacientůs epilepsiíléčených fenobarbitalem, fenytoinem, primidonema sukcinimidyexistujeriziko

zvýšeného výskytu záchvatů vlivemsníženíplazmatické koncentrace antiepileptik. Lékařvásbude častěji

kontrolovatajestliže to bude nutné,upravídávkyantiepileptikběhempodávánídinatrium-folinátua po

jeho přerušení.

Dinatrium-folinát/5-fluoruracil

Dinatrium-folinátmůže zvýšitriziko toxicity5-fluoruracilu, obzvláště u starších nebo oslabených

pacientů. Nejběžnějšímiprojevylimitujícímidávku jsou leukopenie(nedostatekbílých krvinek),

mukozitida astomatitida (zánětlivá onemocněnídutinyústní)a/nebo průjem. Jestliže sedinatrium-folinát

a 5-fluoruracilpoužívajíspolečně, musísevpřípadechprojevů toxicitydávka 5-fluoruracilusnížitvíce,

nežkdyžse5-fluoruracilpoužije samostatně.

Kombinovanáléčba5-fluoruracilem/dinatrium-folinátemnesmíbýtzahájenaaniudržovánau pacientů s

příznakyvážného onemocněnítrávicíhoústrojíbezohledu najejich intenzitu, aždo dobyjejich vymizení.

Protože průjemmůže býtprojevemvážného onemocněnítrávicího ústrojí, pacienti, kteřímajíprůjem,

musíbýtpečlivě sledovániaždo dobyjeho vymizení, protože bymohlo dojítkrychlému klinickému

zhoršenívedoucímu ažkúmrtí.Jestliže seobjevíprůjema/nebo zánětvdutině ústní,doporučuje se snížit

dávku 5-fluoruracilu, dokud příznakyzcela nevymizí.Zvláštěstaršípacientia pacientise sníženým

fyzickýmvýkonemzpůsobenýmjejich onemocněnímmajísklonyktěmto komplikacím. Protojejichléčbě

bude lékařvěnovatzvláštnípozornost.

Ustarších pacientůa pacientů, kteříse podrobilipředběžné radioterapii(léčba ozařováním), sedoporučuje

zahájitléčbusníženoudávkou 5-fluoruracilu.

Informujte svéholékaře,pokud jstedostal(a)dinatrium-folináta léčbufloururacilemve stejnou dobu,

zejménapokud:

jste sepodrobil(a)předběžné radioterapii

máte žaludečnínebo střevnípotíže (příznakyonemocněnítrávicíhoústroji).

Informujte svéholékaře,pokud seVás týká výšeuvedenédříve,nežjepoužittentopřípravek.

Zvláštníopatrnostijetaké zapotřebí, pokudjstestaršíamáte užívatve stejnou dobu dinatrium-folináta

léčbufluoruracilem.

Dinatrium-folinát/methotrexát

Dinatrium-folinátnemá vlivna nehematologickou toxicitu (tj.toxicitu najinénežkrevníbuňky)

methotrexátu,jakoje nefrotoxicita (poškozeníledvin)vyplývajícíze sráženímethotrexátu a/nebojeho

metabolitů vledvinách. U pacientů,u nichždocházíkopožděnému počátečnímu vylučovánímethotrexátu,

sepravděpodobně vyvine přechodné selháníledvin a všechnytoxicityspojenés methotrexátem. Předešlá

čimethotrexátemvyvolanáledvinová nedostatečnostbývá častospojenas opožděnýmvylučováním

methotrexátu,cožmůžezvýšitpotřebu podávánívyšších dávekdinatrium-folinátunebo prodlouženídoby

jeho podávání.

Náhodnépředávkováníantagonistou kyselinyfolinové,jakoje methotrexát, musíbýtléčenojako náhlá

příhoda.Jakmile se zvyšuječasovýintervalmezipodánímmethotrexátu a ochrannou léčboudinatrium-

folinátem, snižujese účinnostdinatrium-folinátu připotlačovánítoxicity.

Dalšíléčivé přípravkya přípravek VoriNa

Informujte svéholékařeo všechlécích,kteréužíváte, kteréjste vnedávné doběužíval(a)nebo které

možná budeteužívat.

Kdyžsedinatrium-folinátkombinuje santagonistou kyselinyfolinové (např.co-trimoxazol,

pyrimethamin), účinnostantagonistykyselinyfolinovésebuďsníží, nebo sezcelaneutralizuje.

Dinatrium-folinátmůže snížitúčinekantiepileptických látek-fenobarbital, primidon, fenytoin a

sukcinimidy-cožmůže zvýšitčetnostvýskytu záchvatů.

Současné podávánídinatrium-folinátu s5-fluoruracilemposilujeúčinnostatoxicitu 5-fluoruracilu.

Těhotenstvíakojení

Informujtesvéholékaře,pokudjstetěhotná,snažíteseotěhotnětnebokojíte.

Jenepravděpodobné,želékařVáspožádá,abysteužilaantagonistukyselinylistovénebofluoruracilu

běhemtěhotenstvínebokojení.Nicméně,pokudjsteužilaantagonistukyselinylistovéběhem

těhotenstvínebokojení,dinatrium-folinátmůžebýtpoužitprosníženíjehonežádoucíchúčinků.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Neexistujížádnéznámkytoho,žebypřípravekVoriNamělvlivnaschopnostříditmotorovávozidlaa

obsluhovatstroje.

Přípravek VoriNaobsahuje5,5mgsodíkuvjednommlroztoku,cožodpovídá14,0mg/ml

a0,24mmol/mlNaCl.Totomnožstvíjetřebavzítvúvahu,jestližejepacientnadietěsomezeným

příjmemsodíku.

3.Jak se přípravek VoriNa používá

TentoléčivýpřípravekVámbude podávatpouze lékařskýpersonál.

Množstvíiodstup mezijednotlivýmidávkamia délkaléčbyselišípodle VašízákladníléčbyaVašeho

zdravotníhostavu.

PřípravekVoriNaVámsmíbýtpodán pouze injekcídosvalu nebodo žílyneboinfuzído žíly.

Jestližejstedostal(a)vícepřípravkuVoriNa,nežjste měl(a)

Jestliže dojde kpředávkování, nebo kdyžseu Vásobjevívýrazné nežádoucíúčinky, oznamte to okamžitě

svému lékaři. Předávkovánívšaknenípravděpodobné,protožeVámtento léčivýpřípravekbude podávat

pouze lékařskýpersonál.

Upacientů,kteřídostalivíce dinatrium-folinátu,nežjedoporučovanémnožství, nebylyzaznamenány

žádnénásledky. Nicméněmimořádněvysoké dávkydinatrium-folinátu mohou úplně znehodnotit

terapeutické účinkyantagonistů kyselinyfolinové.

Jestliže dojde kpředávkováníkombinací5-fluoruracilua dinatrium-folinátu,Vášlékařsemusířídit

pokynypro používání5-fluoruracilu.

Jestližejstenedostal(a)přípravek VoriNa

TentoléčivýpřípravekVámbude podávatpouze lékařskýpersonál, protonenípravděpodobné, že byVám

přípraveknebylpodán dleléčebného schématu. Pokudsevšakdomníváte, že Vámbylo opomenuto

podánítohotopřípravku, poraďte se otomsesvýmošetřujícímlékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte sesvéholékaře nebo zdravotní

sestry.

4.Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusívyskytnoutu

každého.

PřípravekVoriNa může způsobitnásledujícínežádoucíúčinky:

Obě terapeutickéindikace:

Méněčasté(ažu 1 ze 100 pacientů):

Horečka

Vzácné(ažu 1 z1000 pacientů):

Nespavost,neklidadepresepovysokýchdávkách.

Zvýšenípočtuepileptických záchvatůu pacientůs epilepsií.

Poruchytrávicísoustavypovysokýchdávkách.

Velmivzácné (ažu 1 z10000pacientů):

Závažné alergické reakce-může dojítknáhlésvědivé vyrážce(kopřivka), otokůmrukou, nohou, kotníků,

obličeje, rtů,ústnebo krku (to může způsobitpotíže připolykánínebo dýchání)amůžete mítpocitna

omdlení.Jedná se o závažné nežádoucíúčinky. Můžete potřebovatokamžitou lékařskou pomoc.

Kombinovanáterapie s5-fluoruracilem:

Bezpečnostléčbyobecně závisínapoužitémschématu dávkování5-fluoruracilusohledemna zvýšení

výskytu toxicitzpůsobených 5-fluoruracilem:

Pokudjstedostal(a)acidumfolinicumvkombinacisprotinádorovýmlékemobsahujícím

fluoropyrimidiny,je pravděpodobnější, že se uVásvyskytnou uvedené nežádoucíúčinky:

Velmičasté (uvícenež1 z10 pacientů):

Pocitna zvracení.

Zvracení

Těžkýprůjem

Dehydratace(nadměrnýúbytektekutin), která může býtpřiprůjmu

Zánětsliznicestřeva aúst(sevyskytlyživotohrožujícístavy)

Sníženípočtukrevních buněk(včetně životohrožujícíchstavů)

Časté(u méněnež1 z10 pacientů)

Zarudnutía otokydlanínebo chodidel, které mohou způsobitolupováníkůže (syndromruka-noha)

Neníznámo(zdostupnýchúdajůčetnostvýskytunelze určit):

Zvýšená hladina amoniaku vkrvi

Měsíčnírežim:

Velmičasté (uvícenež1 z10 pacientů):

Zvracenía pocitna zvracení.

Výskytostatníchtoxicitvyvolaných 5-fluoruracilem(např. neurotoxicita)nenízvýšený.

Týdennírežim:

Velmičasté (uvícenež1 z10 pacientů):

Průjemuvyššíchstupňůtoxicityadehydratace(nadměrnýúbytektekutin),kteroumůžebýtnutnéléčitza

hospitalizace(vnemocnici).

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebozdravotnísestře.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto přípravku.

5.Jak přípravek VoriNauchovávat

Uchovávejte tento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Uchovávejtevchladničce(2C-8C).Uchovávejtelahvičkuvkrabičce,abybylpřípravekchráněnpřed

světlem.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Dobapoužitelnostise

vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

ChemickáafyzikálnístabilitanaředěnýchroztokůvPVCinfuzníchvacích(0,5mg/ml)bylaprokázánana

dobu 24 hodinpřiteplotě15C-25C.

Zmikrobiologickéhohlediskamusíbýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchováváníjsouvzodpovědnostiuživateleanemělybypřekročit24hodinpřiteplotě2C-8

C.

Chemickáafyzikálnístabilitainfuzesdinatrium-folinátema5-fluoruracilemvPVCinfuzníchvacích

nebo skleněných lahvích byla prokázánapo dobu5 dnípřiteplotě 15C-25C.

Zmikrobiologickéhohlediskamusíbýtinfuzepoužitaokamžitě.Není-lipoužitaokamžitě,dobaa

podmínkyuchováváníjsouvzodpovědnostiuživatele anemělybypřekročit8 hodin přiteplotě do25C.

Nepoužívejtetento přípravek, pokud sivšimnete zákalu nebo částečekvnaředěnémroztoku.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložits přípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravek VoriNa obsahuje

Léčivoulátkoujedinatriifolinas27,32 mg(odpovídáacidumfolinicum25,00 mg)v1mlroztoku.

Pomocnýmilátkamijsou:chloridsodný,dihydrátnatrium-citrátu,roztokhydroxidusodného1mol/l,

kyselinachlorovodíková 10%, voda nainjekci.

Jak přípravek VoriNa vypadá a co obsahuje toto balení

Popispřípravku:čirýžlutýroztok.

Popis obalu:.

1)Lahvičkazbezbarvéhoskla,butylovázátka,hliníkovýuzávěr,plastovýkryt,krabička–provelikost

balení2ml,4mla14ml.

2)Lahvičkazbezbarvéhoskla(třídaI),butylovázátkasomniflexpotahemFM257,hliníkovýuzávěr,

plastovýkryt,krabička–všechnyvelikostibalení.

Velikostbalení:

1x50mg/2ml,1x100mg/4ml,1x350mg/14ml,1x500mg/20ml,1x1000mg/40ml

25x50mg/2ml,10x100mg/4ml,10x350mg/14ml

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

Teva Pharmaceuticals CR,s.r.o., Praha, Českárepublika

Výrobce

Pharmachemie B.V., Swensweg5, Haarlem,Nizozemsko

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:18.2.2016

sp.zn.sukls26173/2016

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

VoriNa

Injekční/infuzníroztok

2.KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

JedenmlinjekčníhoroztokuVoriNaobsahujeacidumfolinicum25,00mgveformědinatriifolinas27,32

mg.

Jednalahvičkaobsahujeacidumfolinicum50mg(2ml),100mg(4ml),350mg(14ml),500mg(20ml)

a1000mg(40ml)veformědinatriifolinas.

Obsahujesodík.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3.LÉKOVÁFORMA

Injekční/infuzníroztok.

Popispřípravku:čirýžlutýroztok.

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutickéindikace

Dinatrium-folinátjeindikován vnásledujícíchpřípadech:

-sníženítoxicityantagonistůkyselinylistové,antidotumkantagonistůmkyselinylistové;například

methotrexátpřicytotoxickéterapiiapředávkováníudospělýchadětí.Vcytotoxickéterapiije

tento postupobecně známjako „folinaterescue“(„folinátová záchrana“),

-vcytotoxické terapiivkombinacis5-fluoruracilem.

4.2Dávkováníazpůsobpodání

Určenoprointravenóznípodávání.

Prointravenózníinfuzilzedinatrium-folinátpředpoužitímzředitpomocí0,9%roztokuchloridu

sodného, Hartmannova roztoku nebo 5%roztokuglukosy.Dalšípodrobnostivizbody6.3a6.6.

DalšíalternativnícestypoužitívizbodAntidotumantagonistůkyselinylistové(trimetrexát,trimethoprim

apyrimethamin).

Metoda„folinaterescue“vmethotrexátovéterapii:

Protožedávkovacírežimpřipoužitímetody„folinaterescue“(„folinátovázáchrana“)velmiúzce

závisínadávkováníametoděpodávánímethotrexátuvestředníchnebovysokýchdávkách,bude

methotrexátovýprotokolurčovatdávkovacírežimprometodu„folinaterescue“.Protojenejlepší

zjistitdávkováníametodupodánífolinátuvpoužitémprotokolupropodávánímethotrexátuve

středních nebo vysokých dávkách.

Pokudsevtěchtoprotokolechhovoříodávkováníkalcium-folinátu,lzejejnahraditdinatrium-

folinátem(VoriNa)přizachovánístejných dávekfolinátu.

Následujícípokynymohousloužitjakoilustracedávkovacíchrežimůpoužívanýchudospělých,

staršíchlidíadětí:

Metodu„folinaterescue“jevhodnéprovádětupacientůsmalabsorpčnímsyndromemnebojinými

gastrointestinálnímiporuchami(tam,kdenenízajištěnaenterálníabsorpce)spoužitímparenterálního

podání.Dávkynad25-50mgjevhodnépodávatparenterálněvzhledemksaturovatelnostienterální

absorpcedinatrium-folinátu.

Metodu „folinaterescue“je nezbytné použíttam, kde semethotrexátpodává vdávkách překračujících

500mg/m 2 tělníhopovrchuajevhodnézvážitjejípoužitíudávek100-500mg/m 2 tělníhopovrchu.

Dávkováníatrvánípodávánífolinátupři„folinaterescue“závisípředevšímnatypupodávánía

dávkovánímethotrexátu,výskytupříznakůtoxicityaindividuálníexkrečníkapacitěpromethotrexát.

Zpravidlajetřebapodatprvnídávkudinatrium-folinátu10-15mg/m 2 nejpozdějiza18-30hodinpo

zahájenímethotrexátovéinfuze.Stejnoudávkujetřebapodávatkaždých6hodinpodobunejméně72

hodin. Po několika parenterálních dávkách lze přejítnaperorálníléčbu.

Kroměpodávánídinatrium-folinátujsounedílnousoučástíléčebnéhopostupu„folinaterescue“

opatření,kterázajistírychlévyloučenímethotrexátu(udrženívysokédiurézyaalkalizacemoči).Je

třeba monitorovatrenálnífunkcepomocídenního měřenísérového kreatininu.

24až30hodinpozahájeníinfuzemethotrexátujetřebazměřitreziduálníhladinumethotrexátu.

Dávkovánídinatrium-folinátujetřeba upravitpodle následujícítabulky:

Reziduálníhladinamethotrexátu vkrvi48hodin

pozačátkupodávánímethotrexátu: Podávánídalšíhodinatrium-folinátukaždých6

hodin po dobu48hodinaždodoby,kdy

budouhladinymethotrexátunižšínež0,05

mol/l:

0,01až1,5mol/l 10až15mg/m 2

1,5až5,0mol/l 30mg/m 2

5,0mol/l 60až100mg/m 2

Vcytotoxickéterapiivkombinacis 5-fluoruracilem.

Používajíserůznérežimyarůznádávkování,anižbybylomožnéněkterédávkovánípovažovatza

optimální.

Následujícírežimybylypoužíványudospělýchastaršíchpacientůvléčběpokročiléhonebo

metastatickéhokolorektálníhokarcinomuajsouuvedenyjakopříklad.Opoužíváníuvedených

kombinacíudětíneexistujížádnéúdaje:

Dvouměsíčnírežim:folinát200mg/m 2 veforměintravenózníinfuzepodobudvouhodin,následované

podánímbolusu5-FUvdávce400mg/m 2 a22hodinovouinfuzí5-FU(600mg/m 2 )podobu2posobě

následujícíchdní,každé2týdnyvden1a2.

Týdennírežim:folinát20mg/m 2 ,podanýve forměbolusuvi.v. injekci, nebo200-500mg/m 2 veformě

i.v.infuze,podávanépodobu2hodin,plus500mg/m 2 5-fluoruracilupodanéhojakoi.v.injekčníbolus

uprostřednebonakonciinfuzefolinátu.

Měsíčnírežim:folinát20mg/m 2 ,podanýveforměbolusuvi.v.injekci,nebo200-500mg/m 2 veformě

i.v.infuzepodávanépodobu2hodin,následované425nebo370mg/m 2 5-fluoruracilupodávanéhojako

i.v.injekčníboluspodobupětiposoběnásledujícíchdní.

Přikombinovanéterapiis5-fluoruracilemmůžebýtnezbytnáúpravadávkování5-fluoruraciluamůže

býtnutnápřestávkavléčběvzávislostinapacientověstavu,klinickéodpovědiatoxicitě,která

limitujedávku,jakjeuvedenovsouhrnuúdajůopřípravkupropro5-fluoruracil.Sníženídávkování

dinatrium-folinátunenípotřebné.

Početopakovánícyklu závisínarozhodnutílékaře.

Antidotumantagonistůkyselinylistové(trimetrexát,trimethoprimapyrimethamin):

Trimetrexátovátoxicita:

-Prevence:dinatrium-folinátmábýtvprůběhuléčbytrimetrexátempodávánkaždýdenarovněžmá

býtpodánza72hodinpoposlednídávcetrimetrexátu.Dinatrium-folinátlzepodávatintravenózně

vdávce20mg/m 2 podobu5-10minutkaždých6hodin aždo celkovédennídávky80mg/m 2 , nebo

perosvečtyřechdávkáchpo20mg/m 2 ,podávanýchvestejnýchčasovýchintervalech.Denní

dávkydinatrium-folinátumajíbýtupravenypodle hematologické toxicitytrimetrexátu.

- Předávkování(kekterémubymohlodojítpřidávkáchtrimetrexátunad90mg/m 2 bezsoučasného

podávánídinatrium-folinátu):poukončenípodávánítrimetrexátumábýtpodávándinatrium-

folinátvdávce40mg/m 2 i.v. každých6hodinpodobu3dnů.

Trimethoprimovátoxicita:

-Poukončenípodávánítrimethoprimumábýtpodávándinatrium-folinátvdávce3-10mg/denaž

do obnovy normálníhokrevníhoobrazu.

Pyrimethaminovátoxicita:

- Připodávánívysokýchdávekpyrimethaminunebovpřípadědlouhodobéléčbynízkýmidávkami

mábýtsoučasněpodávándinatrium-folinátvdávce5-50mg/denpodlevýsledkůperiferního

krevníhoobrazu.

4.3Kontraindikace

Známáhypersenzitivitanakyselinufolinovou(kalcium-folinát,dinatrium-folinát)nebona

kteroukolipomocnou látkupřípravkuuvedenou vbodě 6.1

Perniciózníanémie nebojiné anémie znedostatku vitamínu B

.

Pokud jde o podávánídinatrium-folinátus methotrexátemnebo 5-fluoruracilemběhemtěhotenstvía

kojení, vizbod 4.6„Fertilita,těhotenstvía kojení”asouhrnyúdajů o přípravku obsahujícím

methotrexáta 5-fluoruracil.

4.4Zvláštníupozorněníaopatřenípropoužití

Léčbadinatrium-folinátemmůžemaskovatperniciózníanémiiajinéanémieznedostatkuvitamínu

.

Dinatrium-folinátmusíbýtpodávánpouzeveforměintramuskulárnínebointravenózníinjekce

anesmíbýtpodávánintratekálně.Pointratekálnímpodáníkyselinyfolinovénásledujícímpo

intratekálnímpředávkovánímethotrexátubylyhlášenypřípadyúmrtí.

Všeobecné

Dinatrium-folinátmusíbýtpoužívánvkombinacismethotrexátemnebo5-fluoruracilem,pouzepod

přímýmdohledemlékaře sklinickýmizkušenostmispodávánímcytostatik.

Mnohocytotoxickýchléčivýchpřípravků–přímýchnebonepřímýchinhibitorůsyntézyDNA–

způsobujemakrocytózu(hydroxykarbamid,cytarabin,merkaptopurin,thioguanin).Takovépřípady

makrocytózynesmějíbýtléčenykyselinou folinovou.

Upacientůsepilepsií,kteříjsouléčenifenobarbitalem,fenytoinem,primidonemasukcinimidy,

existujerizikozvýšeníčetnostizáchvatů,způsobenépoklesemplasmatickýchkoncentrací

antiepileptik.Vprůběhupodávánídinatrium-folinátuapojehovysazenísedoporučujeklinické

sledováníapokudmožnomonitorováníplasmatickýchkoncentracíantiepileptikspřípadnouúpravou

jejichdávkování(viztéžbod4.5„Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkya jinéformyinterakce“).

Dinatrium-folinát/5-fluoruracil

Dinatrium-folinátmůžezvyšovatrizikotoxicity5-fluoruracilu,zejménaustaršíchnebooslabených

pacientů.Nejobvyklejšímiprojevyjsouleukopenie,mukozitida,stomatitidaa/neboprůjem,které

mohoupředstavovatomezenídávky.Jestližesedinatrium-folináta5-fluoruracilpoužívajívkombinaci,

jetřebavpřípadětoxicitydávkování5-fluoruraciluvícesnížit,nežpřiužívání5-fluoruracilusamotného.

Léčbukombinací5-fluoruracil/dinatrium-folinátnenívhodnézahajovataniudržovatupacientů

spříznakygastrointestinálnítoxicity,bezohledunajejízávažnost,aždoúplnéhovymizenítěchto

příznaků.

Protožeprůjemmůžebýtpříznakemgastrointestinálnítoxicity,pacientysprůjmemjetřebapečlivě

sledovataždoúplnéhovymizenítěchtopříznaků,protožejinakmůžedojítkrychlémuklinickému

zhoršenívedoucímukesmrti.Pokudseobjevíprůjema/nebostomatitida,jevhodnésnížitdávku5-

fluoruraciluaždoúplnéhovymizenísymptomů.Zvláštěstaršípacientiapacientismaloufyzickou

výkonnostízpůsobenouonemocněnímjsouktoxickýmprojevůmnáchylní.Protojetřebapřiléčbě

těchtopacientůzachovávatzvláštníopatrnost.

Ustaršíchpacientůapacientů,kteřípodstoupilipředběžnouradioterapii,sedoporučujezačínat

sníženýmdávkováním5-fluoruracilu.

Dinatrium-folinát/methotrexát

Specificképodrobnosti,týkajícísesníženímethotrexátovétoxicity,naleznetevsouhrnuúdajů

opřípravkupromethotrexát.

Dinatrium-folinátnemážádnývlivnanehematologickoutoxicitumethotrexátu,jakojenapříklad

nefrotoxicita,způsobenáprecipitacímethotrexátua/nebojehometabolitůvledvinách.Pacienti

sopožděnou časnou fázíeliminacemethotrexátujsou náchylníkevzniku reverzibilního selháníledvin

avšechdruhůtoxicity,spojenýchsmethotrexátem(podrobnostijsouuvedenyvsouhrnuúdajůo

přípravkupromethotrexát).Přítomnostpreexistujícínebomethotrexátemindukovanérenální

insuficiencejepotenciálněspojenasopožděnouexkrecímethotrexátuamůžeznamenatpotřebu

vyšších dáveknebo delšíhoužívánídinatrium-folinátu.

Jetřebasevyhnoutnadměrnýmdávkámdinatrium-folinátu,protožebytakmohlodojítknarušení

protinádorovéaktivitymethotrexátu,atozejménaunádorůCNS,kdesedinatrium-folinátpo

opakovanýchkúrách hromadí.

Rezistencekmethotrexátu,vzniklávdůsledkupoklesumembránovéhotransportu,znamenárovněž

rezistencikmetodě „folinaterescue“, protože obatyto produktysdílejístejnýtransportnísystém.

Knáhodnémupředávkovánífolátovýmiantagonisty,jakojenapříkladmethotrexát,jetřebazlékařského

hlediskapřistupovatjakoknáhlépříhodě.Sprodlužovánímintervalumezipodánímmethotrexátua

„folinátovou záchranou“klesá protitoxickýúčinekdinatrium-folinátu.

Pokudzpozorujetelaboratorníabnormalityneboklinicképrojevytoxicity,jetřebavždyvzítvúvahu

možnost,žepacientužívájinéléky,kterévykazujíinterakcesmethotrexátem(napříkladléky,které

mohou interferovatseliminacímethotrexátu nebosjeho vazbou nasérovýalbumin).

Tentoléčivýpřípravekobsahuje.5,5mgsodíkuvjednommlroztoku, ,cožodpovídá14,0mg/ml

a0,24mmol/mlNaCl.Nutno vzítvúvahu u pacientůna dietěsnízkýmobsahemsodíku.

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

Jestližejedinatrium-folinátpodávánspolusantagonistoukyselinyfolinové(napříkladco-

trimoxazol,pyrimethamin),můžebýtúčinnostantagonistykyselinyfolinovébuďsnížena,nebo

můžebýttentoantagonistaúplněneutralizován.

Dinatrium-folinátmůžesnižovatúčineknásledujícíchantiepileptik:fenobarbital,primidon,fenytoina

sukcinimidy.Můžetéžzvyšovatčetnostzáchvatů(vdůsledkuzvýšenéhojaterníhometabolismu,vněmž

folátyjsoujednímzkofaktorů,můžedojítkpoklesuplasmatickýchhladinantikonvulziv,kteréúčinkují

jakoenzymatickéinduktory),(viztéžbody4.4a4.8).

Byloprokázáno,žesouběžnépodávánídinatrium-folinátus5-fluoruracilemzvyšujeúčinnostitoxicitu

5-fluoruracilu(vizbody4.2,4.4a4.8).

4.6Těhotenstvíakojení

Těhotenství

Nebylyprovedenyžádnévhodnéasprávněkontrolovanéklinickéstudieutěhotnýchakojícíchžen.

Nebylyprovedenyžádnéformálnístudiereprodukčnítoxicitynazvířatechspoužitímdinatrium-folinátu.

Zároveňvšakneexistujížádnéznámkytoho,žebykyselinafolinovámělaškodlivéúčinkypřipodávání

vtěhotenství.Methotrexátmábýtběhemtěhotenstvípodávánpouzevpřísněvymezenýchindikacích,

tam,kdeterapeutickévýhodypodávánítohotolékupromatkuvyvážímožnárizikaproplod.Pokudje

léčbamethotrexátemnebojinýmiantagonistyfolátuprováděnavprůběhutěhotenstvínebolaktace,

neexistujíomezenípropodávánídinatrium-folinátuzaúčelemsníženítoxicitynebopotlačeníúčinků.

Používání5-fluoruracilujeobecněvprůběhutěhotenstvíakojeníkontraindikováno,cožrovněžplatípro

kombinovanépoužívánídinatrium-folinátua5-fluoruracilu.

Dalšíinformacenaleznetevsouhrnechúdajůopřípravkuproléčivépřípravkyobsahující

methotrexát,jiné antagonistyfolátůnebo5-fluoruracil.

Kojení

Neníznámo,zdajedinatrium-folinátvylučovándolidskéhomateřskéhomléka.Dinatrium-folinátlze

používatběhemkojení, pokudjeto zdůvodu terapeutické indikace považováno zanezbytné.

4.7Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

Neexistujížádnéznámkytoho,žebydinatrium-folinátmělvlivna schopnostříditaobsluhovatstroje.

4.8Nežádoucíúčinky

Četnostvýskytu nežádoucích účinků seklasifikuje: velmičasté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méněčasté (≥1/1000 až<1/100), vzácné(≥1/10000 až<1/1000), velmi vzácné

(<1/10000), mení známo (zdostupných údajů nelzeurčit).

Obě terapeutickéindikace:

Poruchyimunitníhosystému

Velmivzácné:

Alergické reakce, včetněanafylaktoidních/anafylaktickýchreakcía kopřivky.

Psychiatrické poruchy

Vzácné:

Nespavost,neklidadepresepovysokýchdávkách

Poruchynervovéhosystému

Vzácné:

Zvýšeníčetnostizáchvatů uepileptiků(viztéžbod4.5“Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajiné

formyinterakce”).

Gastrointestinálníporuchy

Vzácné:

Gastrointestinálníporuchypovysokýchdávkách.

Celkovéporuchyareakcevmístěaplikace

Méněčasté:

Horečkabylapozorovánapopodáníacidumfolinicumveforměinjekčníhoroztoku.

Kombinovanáterapie s5-fluoruracilem:

Obecnězávisíbezpečnostníprofilnapoužitémrežimudávkování5-fluoruraciluvzhledemkezvýšení

toxicityindukované5-fluoruracilem:

Poruchymetabolismu a výživy

Neníznámo:

Hyperamonemie

Poruchykrve alymfatického systému

Velmičasté:

Selháníkostnídřeně, včetně fatálních případů

Celkové poruchya reakcevmístěaplikace

Velmičasté:

Mukozitida včetněstomatitidya cheilitidy.Případyúmrtíbylypozoroványvdůsledkumukozitidy.

Poruchykůže apodkožnítkáně:

Časté:

Palmoplantárníerytrodysestesie

Měsíčnírežim:

Gastrointestinálníporuchy

Velmičasté:

Zvraceníanauzea.

Nedocházíkzesíleníjiných druhůtoxicityindukované5-fluoruracilem(napříkladneurotoxicity).

Týdennírežim:

Gastrointestinálníporuchy

Velmičasté:

Průjemsvyššímstupněmtoxicityadehydratace,snutnostíléčbyzahospitalizaceadokoncemožným

úmrtím.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinkypo registraciléčivého přípravku je důležité. Umožňujeto

pokračovatve sledovánípoměru přínosů arizikléčivého přípravku.Žádámezdravotnické pracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9Předávkování

Neexistujížádnáhlášeníonásledcíchupacientů,kterýmbylopodánosignifikantněvícedinatrium-

folinátu,nežjedoporučenádávka.Nadměrnámnožstvídinatrium-folinátuvšakmohouzrušit

chemoterapeutickýúčinekantagonistů kyselinylistové.

Pokuddojdekpředávkováníkombinace5-fluoruraciluadinatrium-folinátu,jetřebapostupovatpodle

pokynů týkajících se5-fluoruracilu.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Léčivakesníženítoxicityprotinádorovéléčby

ATCkód:V03AF06

Dinatrium-folinátjesodnásůlkyseliny5-formyltetrahydrofolové.Jetoaktivnímetabolitkyseliny

folinové aesenciálníkoenzympro syntézu nukleovýchkyselin vcytotoxickéterapii.

Dinatrium-folinátsečastopoužívákezmenšenítoxicityfolátovýchantagonistů,jakojenapříklad

methotrexát,akvůliprotichůdnýmúčinkůmktěmtoantagonistům.Dinatrium-folinátafolátoví

antagonistésdílejítýžmembránovýtransportnínosičasoupeříotransportdobuněk,čímžje

stimulovánodtokfolátovýchantagonistů.Dinatrium-folinátrovněžchráníbuňkypředúčinky

folátovýchantagonistůtím,žedoplňujesníženouzásobufolátů.Dinatrium-folinátsloužíjako

předredukovanýzdrojH4folátu,protomůžesloužitkpřemostěníblokádydocílenépomocí

folátovýchantagonistůasloužitjakozdrojprorůzné koenzymovéformykyselinyfolové.

Dinatrium-folinátserovněžčastopoužívákbiochemickémodulaciúčinkufluoropyridinu(5-FU),

abyseposílilajehocytotoxickáaktivita.5-FUinhibujethymidylátsyntázu(TS),klíčovýenzym,kterýse

účastníbiosyntézypyrimidinu,afolinátzesilujeinhibiciTSzvýšenímintracelulárnízásobyfolátů,čímž

stabilizujekomplex5FU-TSazvyšujejehoaktivitu.

Dinatrium-folinátlzepodávatintravenóznějakoprevencialéčbunedostatkufolátů,pokudmunelze

zabránitnebokorigovatjejpodávánímkyselinyfolinovéperos.Tentopřípadmůženastatpřiúplné

parenterálnívýživěapřitěžkýchmalabsorpčníchporuchách.Tentopřípravekjerovněžindikován

vléčběmegaloblastickéanémiezpůsobenénedostatkemfolátůvpřípadě,žepodáváníperosnení

vhodné.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce

Pointramuskulárnímpodánívodnéhoroztokujesystémovádostupnostpřípravkusrovnatelná

sdostupnostípointravenóznímpodání.Jevšakdosaženonižšíchmaximálníchkoncentracívséru

).

Metabolismus

Dinatrium-folinátjeracemát,přičemžaktivnímenantiomeremjeL-forma(L-5-formyl-

tetrahydrofolát,L-5-formyl-THF).

Hlavnímmetabolickýmproduktemkyselinyfolinovéjekyselina5-methyl-tetrahydrofolová(5-methyl-

THF),kterájeprodukovánapřevážněvjátrechastřevnísliznici.

Distribuce

Distribučníobjemkyselinyfolinovéneníznám.

Maximálnísérovékoncentracemateřskélátky(D/L-5-formyl-tetrahydrofolovákyselina,folinová

kyselina)jedosažena za10minutpoi.v.podání.

AUCproL-5-formyl-THFa5-methyl-THFpodávce25mgbyla28,4±3.5mg.min/la129±112

mg.min/l.NeaktivníD-izomerjepřítomen ve vyššíchkoncentracíchnežL-5-formyl-tetrahydrofolát.

Eliminace

Eliminačnípoločasje32-35minutproaktivníL-formua352-485minutproneaktivníD-formu.

Celkovýkonečnýpoločasaktivníhometabolitujepřibližně6hodin(pointravenózním

aintramuskulárnímpodání).

Exkrece

80-90 %jevylučovánomočí(neaktivnímetabolity5-a 10-formyl-tetrahydrofolátu), 5-8%stolicí.

5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti

Kroměúdajůdostupnýchvjinýchčástechtohotodokumentunejsoukdispozicižádnépředklinické

údajerelevantnípro klinickou bezpečnost.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznampomocnýchlátek

Chloridsodný,dihydrátnatrium-citrátu,roztokhydroxidusodného1mol/l,kyselinachlorovodíková

10%, vodanainjekci.

6.2Inkompatibility

Tentoléčivýpřípraveksenesmísmíchávatsjinýmiléčivýmipřípravkysvýjimkou0,9%chloridusodného

proinfuzi,5%roztokuglukosy,Hartmannovaroztokuainjekčního5-fluoruracilu.Vizbod6.3.Byly

hlášenyinkompatibilitymeziinjekčnímiformamidinatrium-folinátuainjekčnímiformamidroperidolu,

foskarnetuamethotrexátu.

Droperidol

1. Droperidol1,25mg/0,5mlskalcium.folinátem5mg/0,5ml;vznikáokamžitáprecipitaceve

stříkačce,5minutpři25°C,následováno8minutamicentrifugace.

2. Droperidol2,5mg/0,5mlskalcium-folinátem10mg/0,5ml;vznikáokamžitáprecipitacepři

vstříknutíjednohopřípravku po druhémdospojkyvetvaruYbezpropláchnutípředinjektáží.

Foskarnet:

Foskarnet24mg/mladinatrium-folinát20mg/mlvytvářízakalenýžlutýroztok.

6.3Dobapoužitelnosti

Dobapoužitelnosti:3roky

Dobapoužitelnostiponaředěnís0,9%roztokemNaClnebo5%roztokemglukosynebo

Hartmannovýmroztokem

Bylaprokázánachemickáafyzikálnístabilitapřipoužívánínaředěnýchroztokůvinfuzníchvacích

zPVC(0,5mg/ml)podobu24hodinpři15°C-25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamusíbýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchováváníjsouvzodpovědnostiuživateleanemělybypřekročit24hodinpřiteplotě2°C

-8C..

Se směsídinatrium-folinátua 5-fluoruracilu

Chemickáafyzikálnístabilitapřipoužívánísměsidinatrium-folinátua5-fluoruraciluvinfuzníchvacích

zPVCaskleněnýchinfuzníchláhvíchbylyprokázánypodobu5dnípři15-25°C.Bylytestoványrůzné

podílyinjekčníhoroztokuVoriNa25mg/mlsinjekčnímroztokem5-fluoruracilu50mg/ml

snásledujícímivýslednýmikoncentracemi:

Koncentracevefinálnísměsivmg/ml:

Dinatrium-folinát 5-fluoruracil

16,7 16,7

7,1 35,8

4,6 40,8

Zmikrobiologickéhohlediskamusíbýtinfuzepoužitaokamžitě.Není-lipoužitaokamžitě,dobaa

podmínkyuchováváníjsouvzodpovědnostiuživateleanemělybypřekročit8hodinpřiteplotědo25

C.

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Předotevřením

Uchovávejtevchladničce(2°C-8°C).Uchovávejtelahvičkuvkrabičce,abybylpřípravekchráněnpřed

světlem.

Pootevření:vizbod6.3.

6.5Druhobaluaobsahbalení

1)Lahvičkazbezbarvéhoskla,butylovázátka,hliníkovýuzávěr,plastovýkryt,krabička–pro

velikostbalení2ml,4mla14ml.

2)Lahvičkazbezbarvéhoskla(třídaI),butylovázátkasomniflexpotahemFM257,

hliníkovýuzávěr,plastovýkryt,krabička–všechnyvelikostibalení.

Velikostbalení

1x50mg/2ml,1x100mg/4ml,1x350mg/14ml,1x500mg/20ml,1x1000mg/40ml

25x50mg/2ml,10x100mg/4ml,10x350mg/14ml

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravkua prozacházenís ním

Injekčníroztokdinatrium-folinátulzeředitpomocí0,9%roztokuNaClnebo5%roztokuglukosy

nebo Hartmannova roztoku.

Tentoléčivýpřípravekje určen pouze projednorázové použití.Nepoužitýroztokje třebazlikvidovat.

Předpodánímjetřebadinatrium-folinátvizuálnězkontrolovat.Injekčníneboinfuzníroztokmábýt

čirýanažloutlébarvy.Pokudjezakalenýnebojsouvněmviditelnéčástice,mábýtroztok

zlikvidován.Injekčníneboinfuzníroztokdinatrium-folinátujeurčenpouzeprojedinépoužití.

Veškerýnepoužitýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladu smístnímipožadavky.

7.DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,Praha, Česká republika.

8.REGISTRAČNÍČÍSLO

19/182/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:14.5.2003

Datumposledního prodlouženíregistrace:24.9.2014

10. DATUM REVIZETEXTU

18.2.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace