VORIKONAZOL ACTAVIS 200 MG Prášek pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VORIKONAZOL (VORICONAZOLUM)
Dostupné s:
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur
ATC kód:
J02AC03
INN (Mezinárodní Name):
VORICONAZOLE (VORICONAZOLE)
Dávkování:
200MG
Léková forma:
Prášek pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VORIKONAZOL
Přehled produktů:
VORIKONAZOL ACTAVIS
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
26/ 459/16-C
Datum autorizace:
2017-09-27
EAN kód:
8592387019307

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls45945/2019

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Vorikonazol Accordpharma 200 mg

prášek pro infuzní roztok

voriconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje pro Vás

důležité

údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Vorikonazol Accordpharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vorikonazol Accordpharma používat

Jak se přípravek Vorikonazol Accordpharma používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Vorikonazol Accordpharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Vorikonazol Accordpharma

a k čemu se používá

Přípravek Vorikonazol Accordpharma obsahuje léčivou látku vorikonazol. Přípravek Vorikonazol

Accordpharma je antimykotický lék. Působí tak, že usmrcuje houby

vyvolávající infekce nebo

zastavuje jejich růst.

Používá se k léčbě pacientů (dospělých a dětí starších 2 let) s:

invazivní aspergilózou (typ mykotické infekce vyvolané druhem Aspergillus sp.),

kandidemií (jiný typ mykotické infekce vyvolané druhy Candida sp) u pacientů bez neutropenie

(pacienti, kteří nemají nízký počet bílých krvinek),

závažnými invazivními infekcemi vyvolanými Candida sp., rezistentními vůči flukonazolu (jiný

antimykotický lék),

závažnými mykotickými infekcemi vyvolanými Scedosporium sp. nebo Fusarium sp. (dva

odlišné druhy hub).

Přípravek Vorikonazol Accordpharma je určen pacientům se zhoršujícími se, potenciálně život

ohrožujícími mykotickými infekcemi.

Prevence mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu kostní dřeně.

Tento lék lze používat pouze pod dohledem lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Vorikonazol Accordpharma

po

užívat

Nepo

užívejte

přípravek

Vorikonazol Accordpharma:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku vorikonazol nebo na kteroukoliv další

složku přípravku (uvedenou v bodě 6).

Je velmi důležité, abyste svému lékaři nebo lékárníkovi řekl(a), že užíváte nějaké léky nebo jste dříve

užíval(a) nějaké léky, a to platí i o lécích vydaných bez předpisu nebo rostlinných přípravcích.

Během léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma nesmíte užívat tyto léky:

terfenadin (používaný při alergiích)

astemizol (používaný při alergiích)

cisaprid (používaný při zažívacích potížích)

pimozid (používaný při léčbě duševních chorob)

chinidin (používaný při nepravidelném srdečním rytmu)

rifampicin (používaný při léčbě tuberkulózy)

efavirenz (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg a vyšších 1x denně

karbamazepin (používaný při epileptických záchvatech)

fenobarbital (používaný při těžké nespavosti a záchvatech)

námelové alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin; používané při migréně)

sirolimus (používaný u transplantovaných pacientů)

ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg a vyšších 2x denně

třezalka (rostlinný lék)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Vorikonazol Accordpharma se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou, pokud:

jste měl(a) alergickou reakci na jiné azoly.

trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním jater. Pokud máte onemocnění jater, lékař Vám může

předepsat nižší dávky přípravku Vorikonazol Accordpharma. Během léčby přípravkem

Vorikonazol Accordpharma bude ošetřující lékař sledovat Vaše jaterní funkce pomocí

krevních testů.

pokud trpíte onemocněním srdeční svaloviny (kardiomyopatií), nepravidelným srdečním

tepem,

pomalým srdečním rytmem nebo máte na EKG abnormalitu nazývanou „prodloužení QTc

intervalu“.

Během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření. Je důležité zakrýt pokožku v místech vystavených

slunci a používat opalovací krém s vysokým faktorem ochrany proti slunečnímu záření (SPF), protože

se může objevit zvýšená citlivost kůže na sluneční UV paprsky. Tato opatření se vztahují rovněž na

děti.

Během léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma:

okamžitě sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k následujícím příhodám:

-

popálení kůže při vystavení slunečnímu záření,

-

vzniku těžké kožní vyrážky nebo puchýřů,

-

bolesti kostí.

Pokud se u Vás objeví výše popsaná postižení kůže, Váš lékař Vám může doporučit návštěvu

dermatologa, který rozhodne, zda jsou důležitá pravidelná kožní vyšetření. Existuje malá

pravděpodobnost, že by se u Vás mohla při dlouhodobém podávání přípravku Vorikonazol

Accordpharma rozvinout rakovina kůže.

Váš lékař musí sledovat funkci Vašich jater a ledvin pomocí krevních testů.

Děti a dospívající

Přípravek Vorikonazol Accordpharma se nesmí podat dětem mladším než 2 roky.

Další léčivé přípravky a přípravek

Vorikonazol Accordpharma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) nebo které

možná budete užívat včetně těch, které lze získat bez lékařského předpisu.

Některé léky, pokud se užívají souběžně s přípravkem Vorikonazol Accordpharma, mohou ovlivňovat

to, jak Vorikonazol Accordpharma působí nebo Vorikonazol Accordpharma může ovlivňovat účinek

těchto léků.

Informujte svého lékaře o tom, že je Vám podáván následující přípravek, protože při současné léčbě

s přípravkem Vorikonazol Accordpharma je třeba se vyvarovat, pokud je to možné:

Ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávce 100 mg 2x denně.

Jestliže již užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři, protože pokud to lze, je třeba

zabránit souběžné léčbě s přípravkem Vorikonazol Accordpharma či může vzniknout potřeba úpravy

dávky vorikonazolu:

Rifabutin (používaný při léčbě tuberkulózy). Pokud jste rifabutinem již léčeni, bude nezbytné

sledovat Váš krevní obraz a nežádoucí účinky rifabutinu.

Fenytoin (používaný při léčbě epilepsie). Pokud jste fenytoinem již léčeni, bude nezbytné

sledovat koncentrace fenytoinu ve Vaší krvi během léčby přípravkem Vorikonazol

Accordpharma a může být upravena jeho dávka.

Jestliže již užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři, protože může vzniknout

potřeba úpravy dávky nebo pravidelného ověřování, zda tyto léky a/nebo přípravek Vorikonazol

Accordpharma stále mají požadovaný účinek:

warfarin a jiná antikoagulancia (např. fenprokumon, acenokumarol; používané ke snížení

srážlivosti krve)

cyklosporin (používaný u transplantovaných pacientů)

takrolimus (používaný u transplantovaných pacientů)

deriváty sulfonylurey (např. tolbutamid, glipizid a glyburid; používané při cukrovce)

statiny (např. atorvastatin, simvastatin; používané ke snížení hladiny cholesterolu)

benzodiazepiny (např. midazolam, triazolam; používané při těžké nespavosti a stresu)

omeprazol (používaný při léčbě žaludečních vředů)

perorální antikoncepční přípravky (používáte-li Vorikonazol Accordpharma souběžně s

perorálními antikoncepčními

přípravky, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je pocit na zvracení a menstruační

poruchy)

vinka alkaloidy (např. vinkristin a vinblastin; používané při léčbě rakoviny)

indinavir a další inhibitory HIV proteáz (používané při léčbě HIV)

nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (např. efavirenz, delavirdin a nevirapin;

používané při léčbě HIV), (některé dávky efavirenzu NESMĚJÍ BÝT užívány současně

s přípravkem Vorikonazol Accordpharma)

methadon (užívaný k léčbě závislosti na heroinu)

alfentanil a fentanyl a jiné krátkodobě účinkující opiáty, jako je sufentanil (léky proti bolesti

užívané při operacích)

oxykodon a jiné dlouhodobě účinkující opiáty, jako je hydrokodon (užívaný při středně silné

až silné bolesti)

nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen, diklofenak), (používané k léčbě bolesti a zánětu)

flukonazol (užívaný při mykotických infekcích)

everolimus (používaný k léčbě pokročilé rakoviny ledvin a u transplantovaných pacientů)

Těhotenství a kojení

Pokud neurčí Váš lékař jinak, nesmí se přípravek Vorikonazol Accordpharma během těhotenství

používat. Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Pokud během

léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma otěhotníte, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Vorikonazol Accordpharma může způsobit rozmazané vidění nebo nepříjemnou citlivost na

světlo. V takovém případě neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje. Pokud u sebe zpozorujete tyto

příznaky, sdělte to svému lékaři.

Přípravek

Vorikonazol Accordpharma obsahuje

sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné lahvičce, tj. v podstatě „bez

obsahu sodíku“.

3.

Jak se pří

pravek Vorikonazol Accordpharma po

užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se

svého lékaře.

Váš lékař určí dávku podle Vaší tělesné hmotnosti a druhu infekce. Váš lékař může změnit dávku

v závislosti na Vašem stavu. Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších pacientů) je následující:

Nitrožilní podání

Dávka pro prvních 24 hodin

(Zahajovací dávka)

6 mg/kg každých 12 hodin během prvních 24 hodin

Dávka po prvních 24

h

odinách

(Udržovací dávka)

4 mg/kg dvakrát denně

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám lékař může denní dávku snížit na 3 mg/kg 2x denně.

Trpíte-li mírnou až středně těžkou cirhózou, může Váš lékař rozhodnout o snížení dávky.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučená dávka pro děti a dospívající je následující:

Nitrožilní podání

Děti ve věku 2 až méně

než 12 let a dospívající ve

věku 12 až 14 let s

tělesnou hmotností nižší

než 50 kg

Dospívající ve věku 12

až 14 let s tělesnou

hmotností 50 kg nebo

vyšší; a všichni

dospívající starší než 14

Dávka pro prvních 24

hodin

(Nasycovací dávka)

9 mg/kg každých 12 hodin

během prvních 24 hodin

6 mg/kg každých 12 hodin

během prvních 24 hodin

Dávka po prvních 24

hodinách

(Udržovací dávka)

8 mg/kg dvakrát denně

4 mg/kg dvakrát denně

V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu Váš lékař může zvýšit nebo snížit denní dávku.

Nemocniční lékárník nebo zdravotní sestra rozpustí a naředí přípravek Vorikonazol Accordpharma

prášek pro infuzní roztok na správnou koncentraci (Další informace na konci tohoto textu).

Přípravek Vám bude aplikován v podobě intravenózní infuze (do žíly) maximální rychlostí 3 mg/kg za

hodinu po dobu 1−3 hodin.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě používáte přípravek Vorikonazol Accordpharma k prevenci mykotických

infekcí, může Váš lékař podávání přípravku Vorikonazol Accordpharma ukončit, pokud se u Vás nebo

Vašeho dítěte rozvinou nežádoucí účinky související s léčbou.

Jestliže jste zapomněl

(a) po

užít

p

říp

ravek Vorikonazol Accordpharma

Protože budete tento lék dostávat pod lékařským dohledem, není pravděpodobné, že by došlo k

vynechání dávky. Pokud se však domníváte, že byla dávka vynechána, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Jes

tliže jste přestal

(a) po

užívat přípravek

Vorikonazol Accordpharma

Léčba přípravkem Vorikonazol Accordpharma bude pokračovat tak dlouho, jak určí lékař, nicméně

délka trvání léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma prášek pro infuzní roztok nemá trvat déle

než 6 měsíců.

Pacienti s oslabeným imunitním systémem nebo s obtížně zvládnutelnými infekcemi vyžadují

prodlouženou léčbu, aby se zabránilo opakování infekce. Jakmile se Váš zdravotní stav zlepší, můžete

být převedeni z intravenózní infuze na perorální tablety (podávané ústy).

Pokud léčbu přípravkem Vorikonazol Accordpharma skončí Váš lékař, neměl(a) byste pociťovat

žádné účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout se u každého.

Pokud se nějaké nežádoucí účinky objeví, budou nejspíše minimální a přechodného rázu. Některé však

mohou být závažné a vyžádat si lékařskou péči.

Závažné nežádoucí účinky –

Přerušte

po

užívání přípravku

Vorikonazol Accordpharma a

okamžitě vyhledejte

lékaře

vyrážka

žloutenka; změny v krevních testech jaterní funkce

zánět slinivky břišní

Další

nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 z 10 osob) jsou:

postižení

zraku (změny vidění, kam spadá rozmazané vidění, změněné vnímání barev,

neobvyklá nesnášenlivost zrakových vjemů, barvosleposti, oční poruchy,

kruhy kolem

světelných objektů (tzv. halo), šeroslepost, pocit houpajícího se okolí, vjemy jiskření, aura,

snížení zrakové ostrosti, změny vnímání jasu, výpadky částí zorného pole, tečky před očima)

horečka

vyrážka

pocit na zvracení, zvracení, průjem

bolest hlavy

otoky končetin

bolest břicha

potíže s dýcháním

zvýšená hladina jaterních enzymů Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 10 osob) jsou:

zánět vedlejších nosních dutin, zánět dásní, zimnice, slabost

snížený (někdy závažně) počet některých typů červených (někdy ve spojitosti s imunitou)

a/nebo bílých krvinek (někdy s horečkou), snížený počet krevních destiček, které napomáhají

srážení krve

alergická reakce nebo přehnaná imunitní reakce

nízká hladina krevního cukru, nízká hladina draslíku v krvi, nízká hladina sodíku v krvi

úzkost, deprese, zmatenost, vzrušenost, nespavost, halucinace

záchvaty, třes nebo nekontrolované pohyby svalů, brnění nebo neobvyklé pocity na kůži,

zvýšené svalové napětí, ospalost, závratě

krvácení v oku

změny srdečního rytmu včetně velmi rychlého srdečního tepu, velmi pomalého srdečního tepu,

mdloby

nízký krevní tlak, zánět žil (který může být spojen s tvorbou krevní sraženiny)

akutní potíže s dýcháním, bolesti na hrudi, otok obličeje (úst, rtů a kolem očí), hromadění

tekutiny v plicích

zácpa, porucha trávení, zánět rtů

žloutenka, zánět jater a poškození jater

kožní vyrážky, které mohou vést k závažné tvorbě puchýřků a olupování kůže charakterizované

plochou, červenou oblastí na kůži pokrytou malými slévajícími se hrbolky, zarudlá kůže

svědění

vypadávání vlasů

bolesti zad

selhání ledvin, krev v moči, změny výsledků testů funkce ledvin

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 z 100 osob) jsou:

příznaky podobné chřipce, podráždění a zánět zažívacího ústrojí, zánět zažívacího traktu

vedoucí k průjmu souvisejícímu s užíváním antibiotik, zánět lymfatických cév

zánět tenké tkáně, která vystýlá vnitřní stranu břišní dutiny a kryje břišní orgány

zvětšené mízní žlázy (někdy bolestivé), porucha srážlivosti krve, selhání kostní dřeně, jiné

změny krvinek (zvýšený počet eozinofilů a snížený počet bílých krvinek v krvi)

pokles funkce nadledvinek, nedostatečná činnost štítné žlázy

abnormální funkce mozku, příznaky podobné Parkinsonově chorobě, poškození nervů

projevující

se necitlivostí, bolestí, brněním nebo pálením rukou či chodidel

potíže s rovnováhou či koordinací

otok mozku

dvojité vidění, závažné postižení očí zahrnující: bolest a zánět očí a očních víček,

nekontrolovatelný pohyb očí, abnormální pohyb očí, poškození zrakového nervu vedoucí

k postižení zraku, otok v místě slepé skvrny

snížená citlivost na dotek

poruchy chuti

potíže se sluchem, ušní šelest, závrať

zánět určitých vnitřních orgánů – slinivky břišní a dvanáctníku, otok a zánět jazyka

zvětšení jater, selhání jater, onemocnění žlučníku, žlučové kameny

zánět kloubů, zánět žil pod kůží (který může být spojen s tvorbou krevní sraženiny)

zánět ledvin, bílkoviny v moči, poškození ledvin

velmi rychlý srdeční tep nebo vynechání srdečního tepu, někdy s nepravidelnými elektrickými

impulzy

neobvyklé záznamy na EKG

zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi

alergické kožní reakce (někdy závažné zahrnující život ohrožující stav kůže způsobující

bolestivé puchýře a poranění kůže a sliznic, zejména v, zánět kůže, kopřivku, popálení kůže

nebo závažné kožní reakce po vystavení slunečnímu záření, zčervenání a podráždění kůže,

červené nebo fialové zabarvení kůže, které může být způsobeno sníženým počtem krevních

destiček, ekzém

reakce v místě infuze

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 z 1 000 osob) jsou:

nadměrná činnost štítné žlázy

zhoršení funkce mozku, které je závažnou komplikací jaterního onemocnění

ztráta většiny vláken v očním nervu vedoucí ke zhoršenému vidění, zakalení rohovky,

mimovolní pohyb očí

bulózní fotosenzitivní reakce

porucha, při níž imunitní systém organismu napadá část periferního nervového systému

problémy se srdečním rytmem, které mohou být život ohrožující

život ohrožující alergická reakce

porucha srážlivosti krve

alergické kožní reakce (někdy závažné), zahrnující rychlý vznik otoku (edému) kůže, podkožní

tkáně, sliznice a podslizničních tkání, svědivá nebo bolestivá místa ztluštělé, červené kůže se

stříbřitými šupinami kůže, podráždění kůže a sliznic, život ohrožující stav kůže vedoucí k tomu,

že se velké plochy pokožky (svrchní vrstvy kůže) oddělují od spodnějších kožních vrstev

drobná suchá šupinatá místa na kůži, někdy ztluštělá a zrohovatělá

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu (z dostupných údajů nelze určit):

pihy a pigmentové skvrny

Další významné nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa, avšak měl(a) byste je ihned oznámit

svému lékaři:

rakovina kůže

zánět okostice (tkáně pokrývající kost)

červené, šupinaté, kulaté fleky na kůži, které mohou být příznakem autoimunitního onemocnění

zvaného kožní lupus erythematodes

Reakce během podávání infuze vorikonazolu byly méně časté (zahrnovaly návaly horka, horečku,

pocení, bušení srdce a krátký dech). Pokud se tyto příznaky vyskytnou, Váš lékař může infuzi zastavit.

Protože je známo, že vorikonazol působí na játra a ledviny, musí Váš lékař sledovat funkci Vašich

jater a ledvin pomocí krevních testů. Informujte svého lékaře, pokud byste měl(a) bolesti žaludku nebo

stolici jiné konzistence.

U pacientů léčených vorikonazolem po dlouhou dobu byly hlášeny případy rakoviny kůže.

K popálení kůže nebo závažným kožním reakcím po vystavení světlu nebo slunečnímu záření došlo

častěji u dětí. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte rozvinou kožní poruchy, může Vás lékař poslat

k dermatologovi, který může po konzultaci rozhodnout, že je pro Vás či Vaše dítě důležité docházet na

pravidelné kontroly. U dětí byly také častěji zjištěny zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Pokud některé z těchto nežádoucích účinků přetrvávají nebo působí obtíže, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Vorikonazol Accordpharma

uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP:“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Po rekonstituci je nutno přípravek Vorikonazol Accordpharma použít okamžitě, ale v případě nutnosti

ho lze uchovávat po dobu 24 hodin při teplotě 2 °C−8 °C (v chladničce) nebo v místnosti o teplotě

(15 °C - 25 °C). Rekonstituovaný přípravek Vorikonazol Accordpharma je nutno ještě před podáním

infuze naředit kompatibilním (vhodným) infuzním roztokem (další informace najdete na konci tohoto

textu).

Po naředění může být roztok uchováván do 48 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C (v chladničce) nebo do

24 hodin při teplotě 15 °C - 25 °C (pokojová teplota).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

uchovávání a podmínky před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a obvykle nesmí být delší než 24

hodin při teplotě 2 °C – 8 °C, pokud rekonstituce/naředění neproběhly za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Vorikonazol Accordpharma obsahuje

Léčivou látkou je voriconazolum.

Pomocné látky jsou hydroxypropylbetadex, arginin-hydrochlorid, hydroxid sodný (pro úpravu

pH), koncentrovaná kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH).

Jedna injekční lahvička obsahuje 200 mg vorikonazolu, odpovídající 10 mg/ml rekonstituovaného

roztoku. Roztok připraví Váš nemocniční lékárník nebo zdravotní sestra (viz informace na konci této

příbalové informace).

Jak přípravek

Vorikonazol Accordpharma

vypadá a obsah balení

Přípravek Vorikonazol Accordpharma je bílý nebo téměř bílý prášek pro infuzní roztok v 30ml

skleněných injekčních lahvičkách k jednorázovému použití.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

V

ýrobci

Actavis Italy S.p.A., Nerviano Plant

Via Pasteur 10

20014 Nerviano, Milan

Itálie

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Ion Mihalache Blvd.

011171 Bukurešť 1

Rumunsko

Tento přípravek je registrovaný v členských státech EU pod následujícími názvy

:

Bulharsko

Вориконазол Акордфарма 200 mg прах за инфузионен разтвор

Voriconazol Accordpharma 200 mg powder for solution for infusion

Česká republika

Vorikonazol Accordpharma

Dánsko

Voriconazol Accordpharma

Finsko

Voriconazol Accordpharma

Chorvatsko

Vorikonazol Accordpharma 200 mg prašak za otopinu za infuziju

Irsko

Voriconazole Accordpharma 200 mg Powder for solution for infusion

Island

Voriconazol Accordpharma

Norsko

Voriconazol Accordpharma

Polsko

Voriconazole Accordpharma

Rakousko

Voriconazol Accordpharma 200 mg Pulver zur Herstellung einer

Infusionslösung

Rumunsko

Voriconazol Accordpharma 200 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Slovensko

Voriconazole Accordpharma 200 mg

Slovinsko

Vorikonazol Accordpharma 200 mg prašek za raztopino za infundiranje

Velká Británie

Voriconazole Accordpharma Powder for Solution for Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

12. 12. 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnické pracovníky:

Rekonstituce

a ředění

Přípravek Vorikonazol Accordpharma prášek pro infuzi je nutno nejdříve rozpustit buď v 19

ml vody na injekci nebo v 19 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), aby se

získal extrahovatelný objem 20 ml průzračného koncentrátu obsahujícího 10 mg/ml

vorikonazolu.

Vyřaďte injekční lahvičku přípravku Vorikonazol Accordpharma, jestliže vakuum netáhne

rozpouštědlo do lahvičky.

Doporučuje se používat standardní 20 ml (neautomatické) stříkačky, aby se zajistil výdej

přesného množství (19,0 ml) vody na injekci nebo 19 ml infuzního roztoku chloridu sodného 9

mg/ml (0,9%).

Požadovaný objem rozpuštěného koncentrátu se pak přidá k doporučenému kompatibilnímu

infuznímu roztoku, tak se získá výsledný roztok přípravku Vorikonazol Accordpharma

obsahující 0,5 až 5 mg/ml vorikonazolu.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití a veškerý nespotřebovaný

roztok je nutno zlikvidovat; lze použít pouze čiré roztoky bez částic.

Není určen k injekčnímu podávání ve formě bolusu.

Informace o uchovávání najdete v bodu 5 „Jak Vorikonazol Accordpharma uchovávat“.

Požadovaný objem 10 mg/ml koncentrátu přípravku

Vorikonazol Accordpharma

Objem koncentrátu přípravku

Vorikonazol Accordpharma (10 mg/ml)

vyžadované pro:

Tělesná

hmotnost

(kg)

Dávka

3 mg/kg

(počet

Dávka

4

mg/kg(počet

injekčních

Dávka

6 mg/kg

(počet

Dávka 8

mg/kg

(počet

injekčních

Dávka

9 mg/kg dose

(počet

injekčních

lahviček)

lahviček)

injekčních

lah

viček)

lahviček)

injekčních

lahviček)

4,0 ml (1)

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

6,0 ml (1)

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

8,0 ml (1)

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

10,0 ml (1)

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (3)

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (3)

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

Přípravek Vorikonazol Accordpharma je lyofilizovaný sterilní přípravek bez konzervantů pro

jednorázové použití. Proto má být z mikrobiologického hlediska rekonstituovaný přípravek použit

okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím

jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C–8 °C, pokud

rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Kompatibilní infuzní roztoky:

Rekonstituovaný roztok lze naředit za použití:

injekčního roztoku 0,9% (9 mg/ml) chloridu sodného

intravenózní infuze 5% (50 mg/ml) glukosy a Ringerova laktátového roztoku

intravenózní infuze 5% (50 mg/ml) glukosy a 0,45% (4,5 mg/ml) chloridu sodného

intravenózní infuze 5% (50 mg/ml) glukosy

intravenózní infuze 5% (50 mg/ml) glukosy v 20 mekv chloridu draselného

intravenózní infuze 5% (50 mg/ml) glukosy a 0,9% (9 mg/ml) chloridu sodného

Kompatibilita přípravku Vorikonazol Accordpharma s jinými rozpouštědly, než těmi, která jsou

uvedena výše (nebo dále, pod hlavičkou „Inkompatibility“), není známá.

Inkompatibility:

Přípravek Vorikonazol Accordpharma se nesmí aplikovat stejnou infuzí ani kanylou souběžně s jinými

intravenózními přípravky, včetně parenterální výživy.

Infuze krevních derivátů se nesmí provádět současně s infuzí přípravku Vorikonazol Accordpharma.

Infuze celkové parenterální výživy může probíhat souběžně s infuzí přípravku Vorikonazol

Accordpharma, ale nesmí být aplikována stejnou infuzí nebo kanylou.

Přípravek Vorikonazol Accordpharma se nesmí ředit 4,2% (42 mg/ml) roztokem bikarbonátu sodného

pro infuzi.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls45945/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vorikonazol Accordpharma 200 mg prášek pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje voriconazolum 200 mg.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku voriconazolum 10 mg. Po rekonstituci je před podáním nutné

další ředění.

Pomocné látky se známým účinkem:

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné lahvičce, tj. v podstatě „bez

obsahu sodíku“.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FOR

MA

Prášek pro infuzní roztok.

Bílý nebo téměř bílý lyfilizovaný prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Vorikonazol je širokospektré triazolové antimykotikum, indikované u dospělých a dětí ve věku 2 let a

více v následujících případech:

Léčba invazivní aspergilózy.

Léčba kandidemie u pacientů bez neutropenie.

Léčba závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních na flukonazol.

Léčba závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium.

Přípravek Vorikonazol Accordpharma má být podáván primárně pacientům s progredujícími,

potenciálně život ohrožujícími infekcemi.

Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců alogenního transplantátu

hematopoetických kmenových buněk (hematopoietic stem cell transplant, HSCT).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Elektrolytové poruchy, jako hypokalemie, hypomagnesemie a hypokalcemie mají být v případě

potřeby monitorovány a korigovány před začátkem a v průběhu léčby vorikonazolem (viz bod 4.4).

Přípravek Vorikonazol Accordpharma se doporučuje aplikovat rychlostí maximálně 3 mg/kg za

hodinu po dobu 1 až 3 hodin.

K dispozici jsou další síly a lékové formy vorikonazolu.

Léčba

Dospělí

Terapii je nutno zahájit předepsaným režimem nasycovací dávky buď intravenózně nebo perorálně

podaného vorikonazolu s cílem dosáhnout 1. den plazmatických koncentrací blížících se ustálenému

stavu. Díky vysoké biologické dostupnosti perorálně aplikovaného přípravku (96 %; viz bod 5.2) je

přecházení mezi intravenózní a perorální aplikací, pokud je indikováno z klinického hlediska, vhodné.

Podrobné informace o doporučeném dávkování poskytuje následující tabulka:

Intravenózní

podání

Perorální

podání

Pacienti o tělesné

hmotnosti 40 kg a

vyšší

Pacienti o tělesné

hmotnosti nižší než

40 kg*

Režim nasycovací

dávky

(prvních 24 hodin)

6 mg/kg každých 12

hodin

400 mg každých 12

hodin

200 mg každých 12

hodin

Udržovací dávka

(po prvních 24

hodinách)

4 mg/kg 2x denně

200 mg 2x denně

100 mg 2x denně

* To se rovněž týká pacientů ve věku 15 let a starších

Délka léčby

Délka léčby má být co možná nejkratší, v závislosti na klinické a mykologické odpovědi

pacienta. Dlouhodobá expozice vorikonazolu přesahující 180 dnů (6 měsíců) vyžaduje pečlivé

posouzení poměru přínosů a rizik (viz body 4.4 a 5.1). Klinické údaje k určení bezpečnosti

intravenózně podávaného hydroxypropylbetadexu v dlouhodobé léčbě jsou omezené (viz bod

5.2).

Úprava dávky

(dospělí)

Pokud pacient nesnáší intravenózní léčbu s dávkováním 4 mg/kg 2x denně, snižte dávku na 3 mg/kg

2x denně.

Pokud je odpověď pacienta na léčbu nedostatečná, je možné zvýšit udržovací dávku na 300 mg

dvakrát denně podávaných perorálně. U pacientů s tělesnou hmotností nižší než 40 kg může být

perorální dávka zvýšena až na 150 mg dvakrát denně.

Pokud pacienti nesnášejí léčbu těmito vysokými dávkami, snižte udržovací dávku postupně po 50 mg

až na 200 mg dvakrát denně (nebo 100 mg dvakrát denně u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 40

kg).

V případě použití v profylaxi se řiďte pokyny níže.

Pediatrická populace

Použití u dětí (2 až <12 let) a mladších dospívajících s nízkou tělesnou hmotností (12 až 14 let a <

50 kg). Vorikonazol má být dávkován jako u dětí, protože u těchto mladších dospívajících se

vorikonazol metabolizuje spíše jako u dětí než u dospělých.

Doporučený dávkovací režim je následující:

Intravenózní

podání

Perorální

podání

Režim nasycovací dávky

(prvních 24 hodin)

9 mg/kg každých 12 hodin

Není doporučeno

Udržovací dávka

(p

o prvních 24 hodinách)

8 mg/kg 2x denně

9 mg/kg 2x denně

(maximální dávka je 350 mg 2x

denně)

Pozn.: Na základě populační farmakokinetické analýzy u 112 imunokompromitovaných pediatrických

pacientů ve věku 2 až < 12 let a 26 imunokompromitovaných dospívajících pacientů ve věku 12 až <

17 let.

Doporučuje se zahájit léčbu v intravenózním režimu, o perorálním režimu lze uvažovat až po

výrazném klinickém zlepšení. Je nutno poznamenat, že intravenózní dávka 8 mg/kg poskytne

systémovou expozici vorikonazolu přibližně 2krát vyšší než perorální dávka 9 mg/kg.

Všichni ostatní dospívající (12 až 14 let a ≥ 50 kg; 15 až 17 let bez ohledu na tělesnou hmotnost)

Vorikonazol se má dávkovat jako u dospělých.

Úprava dávkování (děti [2 až < 12 let] a mladší dospívající s nízkou těle

snou hmotn

ostí [12 až 14 le

t a

< 50 kg]

Je-li pacientova odpověď na léčbu nedostatečná, může být intravenózní dávka zvyšována postupně po

1 mg/kg. Pokud pacient není schopen léčbu snášet, je nutné snižovat intravenózní dávku postupně po 1

mg/kg.

Použití u dětských pacientů ve věku 2 až < 12 let s poruchou funkce jater nebo ledvin nebylo

studováno (viz body 4.8 a 5.2).

Profylaxe u dospělých a dětí

Profylaxe se má zahájit v den transplantace a může být podávána po dobu až 100 dnů. Profylaxe

má být co možná nejkratší v závislosti na riziku rozvoje invazivní mykotické infekce (IMI)

definované neutropenií nebo imunosupresí. V profylaxi je možné pokračovat až po dobu 180 dnů po

transplantaci pouze v případě přetrvávající imunosuprese nebo reakce štěpu proti hostiteli (graft versus

host disease, GvHD) (viz bod 5.1).

Dávkování

Doporučený dávkovací režim v příslušných věkových skupinách je při profylaxi stejný jako při léčbě.

Řiďte se prosím výše uvedenými tabulkami pro léčbu.

Délka profylaxe

Bezpečnost a účinnost používání vorikonazolu po dobu delší než 180 dní nebyla dostatečně studována

v klinických studiích.

Používání vorikonazolu v profylaxi po dobu delší než 180 dní (6 měsíců) vyžaduje pečlivé posouzení

poměru přínosů a rizik (viz body 4.4 a 5.1). Klinické údaje k určení bezpečnosti intravenózně

podávaného hydroxypropylbetadexu v dlouhodobé léčbě jsou omezené (viz bod 5.2).

Následující pokyny se vztahují jak k léčbě, tak k profylaxi

Úprava dávkování

Při profylaktickém používání se nedoporučuje upravovat dávku v případě nedostatečné účinnosti či

výskytu nežádoucích účinků souvisejících s léčbou. V případě nežádoucích účinků souvisejících

s léčbou je nutné zvážit ukončení podávání vorikonazolu a použití jiných antimykotických přípravků

(viz body 4.4 a 4.8).

Úprava dávkování v případě souběžného podávání

Rifabutin nebo fenytoin lze podávat souběžně s vorikonazolem, pokud se udržovací dávka

vorikonazolu zvýší na 5 mg/kg intravenózně 2x denně, viz body 4.4 a 4.5.

Efavirenz lze podávat souběžně s vorikonazolem, pokud se udržovací dávka vorikonazolu zvýší na

400 mg každých 12 hodin a dávka efavirenzu se sníží o 50 %, tj. na 300 mg 1x denně. Po ukončení

léčby vorikonazolem se má efavirenz podávat opět v původní dávce (viz body 4.4 a 4.5).

Starší pacien

ti

U starších pacientů není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (clearance creatininu < 50 ml/min), se

objevuje akumulace intravenózního vehikula, hydroxypropylbetadexu. Těmto pacientům se má

podávat vorikonazol perorálně, pokud není pro pacienta z pohledu přínosu a rizika odůvodněné použití

intravenózní formy. Hladiny kreatininu v séru mají být u těchto pacientů monitorovány a pokud dojde

ke zvýšení, má být zvážena změna na perorální léčbu (viz bod 5.2). Použití u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, se nedoporučuje.

Vorikonazol je hemodialyzován rychlostí 121 ml/min. Při 4hodinové hemodialýze nedochází

k odstranění vorikonazolu z organismu v takové míře, aby bylo nutno dávku upravit.

Intravenózní vehikulum hydroxypropylbetadex je metabolizováno hemodialýzou s clearance

37,5±24 ml/min.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou cirhózou jater (stupeň A a B podle Child-Pughovy klasifikace),

kterým se podává vorikonazol, se doporučuje používat standardní režimy nárazových dávek, ale

udržovací dávku snížit na polovinu (viz bod 5.2).

Vorikonazol nebyl zkoušen u pacientů s těžkou chronickou cirhózou jater (stupeň C podle Child-

Pughovy klasifikace).

Údaje o bezpečnosti přípravku Vorikonazol Accordpharma u pacientů s abnormálními hodnotami

funkčních jaterních testů (aspartátaminotransferáza [AST], alaninaminotransferáza [ALT], alkalická

fosfatáza [ALP] nebo celkový bilirubin >5x přesahující horní hranici normy) jsou omezené.

Vorikonazol je dáván do souvislosti se zvýšením hodnot jaterních testů a klinickými známkami

poškození jater jako je ikterus a lze jej používat u pacientů s těžkou poruchou funkce jater pouze

v případě, kdy přínos převáží možné riziko. Pacienty se těžkou poruchou funkce jater je nutno

pečlivě monitorovat z hlediska lékové toxicity (viz bod 4.8).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Vorikonazol Accordpharma u dětí mladších 2 let nebyla stanovena.

Aktuálně dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1, avšak žádné doporučení ohledně dávkování

nemůže být učiněno.

Klinické údaje ke zjištění bezpečnosti u intravenózně podávaného hydroxypropylbetadexu u

pediatrické populace jsou omezené.

Způsob podání

Přípravek Vorikonazol Accordpharma je třeba před podáním v intravenózní infuzi rekonstituovat a

naředit (viz bod 6.6). Není určeno k podání jako injekční bolus.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžné podávání se substráty CYP3A4, terfenadinem, astemizolem, cisapridem, pimozidem nebo

chinidinem, protože zvýšené plazmatické koncentrace uvedených léků mohou vést k prodloužení QTc

intervalu a ojediněle i ke vzniku torsades de pointes (viz bod 4.5).

Souběžné podávání s rifampicinem, karbamazepinem a fenobarbitalem, protože je pravděpodobné, že

tyto léky významně snižují plazmatické koncentrace vorikonazolu (viz bod 4.5).

Souběžné podávání standardních dávek vorikonazolu a efavirenzu v dávkách 400 mg jednou

denně nebo vyšších je kontraindikováno, protože efavirenz v těchto dávkách významně snižuje

koncentraci vorikonazolu v plazmě u zdravých dobrovolníků. Vorikonazol také významně

zvyšuje koncentrace efavirenzu v plazmě (viz bod 4.5, u nižších dávek viz bod 4.4).

Souběžné podávání s ritonavirem ve vysokých dávkách (400 mg a vyšší 2x denně), protože ritonavir

významně snižuje plazmatické koncentrace vorikonazolu u zdravých jedinců při těchto dávkách (viz

bod 4.5, nižší dávky viz bod 4.4).

Souběžné podávání s námelovými alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin), které jsou substráty

CYP3A4, protože zvýšené plazmatické koncentrace těchto léků mohou vést k ergotismu (viz bod 4.5).

Souběžné podávání se sirolimem, protože vorikonazol pravděpodobně významně zvyšuje plazmatické

koncentrace sirolimu (viz bod 4.5).

Souběžné podávání vorikonazolu a třezalky tečkované (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Předepisování přípravku Vorikonazol Accordpharma pacientům s hypersenzitivitou na jiné azoly

vyžaduje opatrnost (viz též bod 4.8).

Délka léčby

Délka léčby intravenózní formou přípravku nesmí přesáhnout 6 měsíců (viz bod 5.3).

Kardiovaskulární

Vorikonazol bývá spojován s prodloužením QTc intervalu. Vzácné případy torsades de pointes byly

zaznamenány u pacientů používajících vorikonazol, kteří měli rizikové faktory, jako je například

anamnéza kardiotoxické chemoterapie, kardiomyopatie, hypokalemie a souběžně užívali léčivé

přípravky, které mohly k jejich rozvoji přispívat. Vorikonazol má být podáván se zvýšenou opatrností

pacientům s potenciálními proarytmickými předpoklady, jako např.:

vrozené nebo získané prodloužení QTc intervalu,

kardiomyopatie, zvláště se současným srdečním selháním,

sinusová bradykardie,

existující symptomatická arytmie,

souběžně užívané léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval.

Elektrolytové poruchy, jako hypokalemie, hypomagnesemie a hypokalcemie mají být

v případě potřeby monitorovány a korigovány před začátkem a v průběhu léčby vorikonazolem

(viz bod 4.2). Byla provedena studie se zdravými dobrovolníky, zkoumající efekt jednotlivých

dávek vorikonazolu, až čtyřikrát větších než obvyklá denní dávka na QTc interval. U nikoho

z účastníků nebyl zaznamenán interval přesahující potenciální klinicky relevantní hranici 550

ms (viz bod 5.1).

Reakce v souvislosti s podáním infuze

Při aplikaci intravenózní formy vorikonazolu byly pozorovány reakce, zejména zrudnutí a nauzea, v

souvislosti s podáním infuze. Podle závažnosti symptomů je nutno zvážit možnost ukončení léčby (viz

bod 4.8).

Jaterní toxicita

V klinických studiích se během léčby vorikonazolem vyskytly závažné jaterní reakce (včetně

klinické hepatitidy, cholestázy a fulminantního selhání jater, včetně fatálních případů). Případy

jaterních reakcí se vyskytly převážně u pacientů s těžkým základním onemocněním (převážně

hematologickými malignitami). Přechodné jaterní reakce, včetně hepatitidy a žloutenky, se vyskytly u

pacientů bez dalších identifikovaných rizikových faktorů. Dysfunkce jater byla při vysazení terapie

obvykle reverzibilní (viz bod 4.8).

Monitorování jaterní funkce

Pacienti léčení přípravkem Vorikonazol Accordpharma musí být pečlivě monitorováni z důvodu jaterní

toxicity. Klinická péče musí zahrnovat laboratorní vyšetření jaterních funkcí (konkrétně hodnoty AST a ALT)

na začátku léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma a alespoň jednou týdně během prvního měsíce

léčby. Délka léčby má být co možná nejkratší, pokud se však v léčbě na základě posouzení přínosů a rizik

pokračuje (viz bod 4.2), je možné snížit frekvenci monitorování na jednou měsíčně, jsou-li hodnoty

funkčních jaterních testů beze změn.

Dojde-li k výraznému zvýšení hodnot funkčních jaterních testů, musí se podávání přípravku

Vorikonazol Accordpharma přerušit, ledaže by bylo pokračování v používání přípravku zdůvodněno

lékařským posouzením rizika a přínosu léčby.

Monitorování jaterních funkcí je nutné provádět u dětí i u dospělých.

Nežádoucí účinky na zrak

Byly hlášeny dlouhotrvající nežádoucí účinky na zrak, včetně rozmazaného vidění, zánětu optického

nervu a papiloedému (viz bod 4.8).

Nežádoucí účinky na ledvinné funkce

Akutní selhání ledvin bylo pozorováno u těžce nemocných pacientů léčených přípravkem Vorikonazol

Accordpharma. Pacientům léčeným vorikonazolem jsou obvykle souběžně podávány i nefrotoxické

léčivé přípravky a trpí současně onemocněními, které mohou mít za následek snížení funkce ledvin

(viz bod 4.8).

Monitorování funkce ledvin

Pacienty je nutno sledovat z hlediska možnosti rozvoje poruchy funkce ledvin. Je nutno provádět

laboratorní vyšetření, hlavně sérového kreatininu.

Monitorování funkce slinivky břišní

Během léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma je třeba pečlivě sledovat pacienty, zvláště dětské,

s rizikovými faktory akutní pankreatitidy (např. nedávno prodělaná chemoterapie, transplantace

hematopoetických kmenových buněk [HSCT]). V těchto klinických případech je možné zvážit

sledování hladin amylázy nebo lipázy v séru.

Závažné dermatologické nežádoucí účinky

Exfoliativní kožní reakce

Při používání vorikonazolu byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCAR) zahrnující Stevens-

Johnsonův syndrom (SJS), toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) a lékovou reakci s eozinofílií a

systémovými příznaky (DRESS), které mohou být život ohrožující nebo fatální. Jestliže se u pacienta

objeví vyrážka, je nutno ho důkladně sledovat a v případě progrese léze přípravek Vorikonazol

Accordpharma vysadit.

Navíc byl vorikonazol uváděn v souvislosti s fototoxicitou, včetně reakcí, jako jsou ephelides, lentigo,

aktinická keratóza a pseudoporfyrie. Doporučuje se, aby se všichni pacienti, včetně dětí, během léčby

přípravkem Vorikonazol Accordpharma vyhýbali expozici přímého slunečního záření a používali

ochranné oblečení a opalovací krémy s vysokým faktorem ochrany proti slunečnímu záření (SPF).

Dlouhodobá léčba

Dlouhodobá expozice (léčba nebo profylaxe) přesahující 180 dnů (6 měsíců) vyžaduje pečlivé

posouzení poměru přínosů a rizik a lékař má proto vzít v úvahu nutnost omezit expozici přípravku

Vorikonazol Accordpharma (viz body 4.2 a 5.1). Následující závažné nežádoucí účinky byly hlášeny ve

spojení s dlouhodobou léčbou vorikonazolem:

U pacientů, z nichž někteří uváděli předchozí výskyt fototoxické reakce, byl hlášen spinocelulární

karcinom kůže (squamous cell carcinoma, SCC). Pokud se objeví fototoxická reakce, má být po

mezioborové poradě zváženo ukončení léčby přípravkem Vorikonazol Accordpharma a použití jiných

antimykotických přípravků a pacient má být odkázán k dermatologovi. Dermatologické vyšetření má

být prováděno systematicky a pravidelně, kdykoli je v používání přípravku Vorikonazol Accordpharma

pokračováno i přes přítomnost lézí souvisejících s fototoxicitou, tak aby bylo možné časně detekovat a

léčit premaligní léze. Při nálezu premaligních kožní lézí nebo spinocelulárního karcinomu kůže je

nutné podávání přípravku Vorikonazol Accordpharma ukončit.

U pacientů po transplantaci byla hlášena neinfekční periostitida se zvýšenými hladinami fluoridů a

alkalické fosfatázy. Pokud se u pacienta objeví bolest kostí a radiologické nálezy odpovídající

periostitidě, má být po mezioborové poradě zváženo ukončení léčby přípravkem Vorikonazol

Accordpharma.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost u dětských pacientů mladších dvou let nebyly stanoveny (viz body 4.8 a 5.1).

Vorikonazol je indikován u dětských pacientů od 2 let věku. U pediatrické populace byly pozorovány

zvýšené hladiny jaterních enzymů (viz bod 4.8). U dětí i u dospělých je třeba monitorovat

jaterní funkce. Perorální biologická dostupnost může být omezená u dětských pacientů ve věku 2 až 12

let s malabsorbcí a velmi nízkou tělesnou hmotností vzhledem k věku. V těchto případech je

doporučeno intravenózní podání vorikonazolu.

Četnost výskytu fototoxických reakcí je vyšší u pediatrické populace. Protože byl hlášen jejich vývoj

směrem k SCC, jsou u této populace pacientů nutná přísná opatření k fotoprotekci. U dětí s výskytem

pigmentovaných mateřských znamének vzhledu drobných plochých pupínků či pih vzniklých

v důsledku fotostárnutí se i po ukončení léčby doporučuje vyhýbat se slunečnímu záření a kontrola u

dermatologa.

Profylaxe

V případě nežádoucích účinků souvisejících s léčbou (hepatotoxicity, závažných kožních reakcí včetně

fototoxicity a SCC, závažných nebo dlouhodobých poruch zraku a periostitidy) se musí zvážit

ukončení podávání vorikonazolu a použití jiných antimykotických přípravků.

Fenytoin (substrát CYP2C9 a účinný induktor CYP450)

Při souběžném podávání fenytoinu a vorikonazolu se doporučuje pečlivé monitorování koncentrací

fenytoinu. Pokud přínos nepřevažuje riziko, je třeba vyvarovat se souběžného používání vorikonazolu

a fenytoinu (viz bod 4.5).

Efavirenz (induktor CYP450; inhibitor a substrát CYP3A4)

Je-li vorikonazol podáván současně s efavirenzem, je třeba zvýšit dávku vorikonazolu na 400 mg

každých 12 hodin a snížit dávku efavirenzu na 300 mg každých 24 hodin (viz body 4.2, 4.3 a 4.5).

Rifabutin (silný induktor CYP450)

Při souběžném podávání rifabutinu a vorikonazolu se doporučuje pečlivé sledování výsledků úplného

krevního obrazu a nežádoucích účinků rifabutinu (např. uveitidy). Pokud přínos nepřevažuje riziko, je

třeba vyvarovat se souběžného používání rifabutinu a vorikonazolu (viz bod 4.5).

Ritonavir (silný induktor CYP450; inhibitor a substrát CYP3A4)

Je třeba se vyvarovat současného podání vorikonazolu a ritonaviru v nízkých dávkách (100 mg 2x

denně), pokud není použití vorikonazolu odůvodněno stanovením poměru přínosu a rizika pro

pacienta (viz bod 4.3 a 4.5).

Everolimus (substrát CYP3A4, substrát P-gp)

Současné podávání vorikonazolu s everolimem se nedoporučuje, protože se předpokládá, že

vorikonazol významně zvyšuje koncentrace everolimu. V současnosti nejsou dostatečná data

umožňující za této situace doporučit konkrétní dávkování (viz bod 4.5).

Methadon (substrát CYP3A4)

Při současném podání methadonu s vorikonazolem se zvyšují hladiny methadonu. Je-li vorikonazol

podáván souběžně s methadonem, je doporučeno časté sledování, kvůli možným nežádoucím účinkům

a toxicitě (zahrnujících prodloužení QT intervalu). Může být nutné snížení dávek methadonu (viz bod

4.5).

Krátkodobě působící opiáty (substráty CYP3A4)

Při současném podání s vorikonazolem se doporučuje snížit dávku alfentanilu, fentanylu a jiných

krátkodobě působících opiátů se strukturou podobnou alfentanilu a metabolizovaných cestou CYP3A4

(např. sufentanil) (viz bod 4.5). Vzhledem k tomu, že se při současném podání alfentanilu

s vorikonazolem poločas alfentanilu čtyřnásobně prodlužuje a v nezávisle publikované studii,

současné podání vorikonazolu s fentanylem vedlo ke zvýšení průměrné hodnoty AUC

0-∞

fentanylu,

časté monitorování nežádoucích účinků spojených s opiáty (včetně delší doby monitorování

respiračních funkcí) může být nezbytná.

Dlouhodobě působící opiáty (substráty CYP3A4)

Při současném podání s vorikonazolem se má zvážit snížení dávky oxykodonu a jiných dlouhodobě

působících opiátů metabolizovaných cestou CYP3A4 (např., hydrokodon). Časté monitorování

nežádoucích účinků spojených s opiáty může být nezbytná (viz bod 4.5).

Flukonazol (inhibitor CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4)

Současné podání vorikonazolu a flukonazolu perorálně vedlo u zdravých subjektů k

výraznému zvýšení hodnot C

a AUC

vorikonazolu. Snížení dávky a/nebo frekvence podání

vorikonazolu a flukonazolu, kterými by se tento účinek eliminoval, nebyly stanoveny. Pokud se

vorikonazol podává následně po flukonazolu, doporučuje se monitorování nežádoucích účinků

spojených s vorikonazolem (viz bod 4.5).

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné lahvičce, tj. v podstatě „bez

obsahu sodíku“.

4.5

Interakce s jinými přípravky a jiné formy

interakce

Vorikonazol je biotransformován izoenzymy CYP2C19, CYP2C9 a CYP3A4 cytochromu P450 a

inhibuje jejich aktivitu. Inhibitory těchto izoenzymů mohou zvyšovat plazmatické koncentrace

vorikonazolu, induktory je mohou snižovat. Existuje tedy možnost, že vorikonazol zvýší plazmatické

koncentrace léků biotransformovaných těmito izoenzymy CYP450.

Pokud není uvedeno jinak, prováděly se studie lékových interakcí u zdravých dospělých mužů, kteří

dostávali perorálně vorikonazol v dávce 200 mg 2x denně až do dosažení ustáleného stavu. Tyto

výsledky jsou platné i pro jiné populace a způsoby podávání.

Pacientům, kteří současně užívají léky se schopností prodlužovat QTc interval, je třeba vorikonazol

podávat s opatrností. V případech, kdy by vorikonazol mohl zvýšit plazmatické hladiny látek

metabolizovaných isoenzymy CYP3A4 (některá antihistaminika, chinidin, cisaprid, pimozid), je

současné podávání kontraindikováno (viz bod 4.3).

Tabulka interakcí

Interakce mezi vorikonazolem a ostatními léčivými přípravky jsou uvedeny v tabulce níže (jednou

denně jako “QD”, dvakrát denně jako “BID”, třikrát denně jako “TID” a není stanoveno “ND”).

Směrování šipky u každého farmakokinetického parametru je dáno 90% intervalem

spolehlivosti pro poměr geometrických průměrů, který je buď v (↔), pod (↓) nebo nad (↑) 80-125%

rozmezím. Hvězdička indikuje (*) vzájemné interakce. AUC

představuje plochu pod křivkou

plazmatické koncentrace v čase během dávkového intervalu, AUCt od času 0 až do poslední

měřitelné koncentrace a AUC

0-∞

od času 0 do nekonečna.

Interakce v tabulce jsou uvedeny v následujícím pořadí: kontraindikace, interakce vyžadující úpravu

dávkování a pečlivé klinické a/nebo biologické monitorování a konečně interakce bez významných

farmakokinetických důsledků, které však mohou zajímat lékaře v daném oboru.

Léčivý přípravek

[Mechanismus interakce]

Interakce

Změny geometrického průměru

(%)

Doporučení týkající se

Doporučení týkající se

současného podání

Astemizol, cisaprid, pimozid,

chinidin a terfenadin

[

substráty CYP3A4]

I když nebylo zkoumáno, zvýšené

plazmatické koncentrace těchto

léčivých přípravků mohou vést

k prodloužení QTc a vzácně i ke

vzniku torsades de pointes.

Kontraindikováno

(viz bod

4.3)

Karbamazepin a dlouho

působící barbituráty (např.

fenobarbital, mefobarbital)

účinné induktory CYP450]

I když nebylo zkoumáno, je

pravděpodobné, že karbamazepin a

dlouho působící barbituráty

významně snižují plazmatické

koncentrace vorikonazolu.

Kontraindikováno

(viz bod

4.3)

Efavirenz (nenukleosidový

inhibitor reverzní transkriptázy)

[induktor CYP450; inhibitor a

substrát CYP3A4]

Efavirenz 400 mg QD

podávaný souběžně

s vorikonazolem 200 mg BID

Efavirenz 300 mg QD, podaná

současně s vorikonazolem v

dávce 400 mg BID

Efavirenz C

38 %

Efavirenz AUC

44 %

Vorikonazol C

61 %

Vorikonazol AUC



77 %

V porovnání k efavirenzu 600 mg

Efavirenz C

Efavirenz AUC

 

17 %

V porovnání k vorikonazolu 200 mg

BID,

Vorikonazol C

23 %

Vorikonazol AUC

 

Podání vorikonazolu v

běžných dávkách a efavirenzu

v dávkách 400 mg QD nebo

vyšších je

kontraindikováno

(viz bod 4.3)

Vorikonazol lze podávat

současně s efavirenzem, pokud

je udržovací dávka

vorikonazolu zvýšena na 400

mg BID a dávka efavirenzu je

snížena na 300 mg QD. Po

ukončení léčby vorikonazolem

je možné pokračovat v

původním dávkování

efavirenzu (viz bod 4.2 a 4.4).

Námelové alkaloidy (např.

ergotamin a dihydroergotamin)

[substráty CYP3A4]

I když nebylo zkoumáno, je

pravděpodobné, že vorikonazol

zvyšuje plazmatické koncentrace

námelových alkaloidů a vede k

ergotismu.

Kontraindikováno

(viz bod

4.3)

Léčivý přípravek

[Mechanismus interakce]

Interakce

Změny geometrického průměru

(%)

Doporučení týkající se

Doporučení týkající se

současného podání

Rifabutin

[účinný induktor CYP450]

300 mg QD

300 mg QD (podaná současně s

vorikonazolem v dávce 350 mg

BID)

300 mg QD (podaná současně s

vorikonazolem 400 mg BID)

Vorikonazol C

69 %

Vorikonazol AUC

78 %

V porovnání s vorikonazolem 200

BID,

Vorikonazol C

Vorikonazol AUC

 

32 %

Rifabutin C

195 %

Rifabutin AUC

 

331 %

V porovnání s vorikonazolem 200

BID,

Vorikonazol C

104 %

Vorikonazol AUC

 

87 %

Je nutné se vyvarovat

současného podání

vorikonazolu a rifabutinu,

pokud přínos z léčby nepřeváží

její rizika. Udržovací dávka

vorikonazolu může být

zvýšena na 5 mg/kg i.v. BID

nebo z 200 mg na 350 mg p.o.

BID (ze 100 mg na 200 mg

p.o. BID u pacientů s tělesnou

hmotností nižší než 40 kg) (viz

bod 4.2). Při současném

podávání rifabutinu

s vorikonazolem se doporučuje

pečlivé monitorování krevního

obrazu a nežádoucích účinků

rifabutinu (např. uveitidy).

Rifampicin (600 mg QD)

[účinný indukto

r CYP450]

Vorikonazol C

93 %

Vorikonazol AUC

 

96 %

Kontraindikováno

(viz bod

4.3)

Ritonavir (inhibitor proteázy)

[účinný induktor CYP450;

inhibitor a substrát CYP3A4]

Vysoká dávka (400 mg BID)

Nízká dávka (100 mg BID)*

Ritonavir C

a AUC

Vorikonazol C

66 %

Vorikonazol AUC

82 %

Ritonavir C

25 %

Ritonavir AUC

13 %

Vorikonazol C

24 %

Vorikonazol AUC

39 %

Současné podání

vorikonazolu a vysokých

dávek ritonaviru (400 mg a

vyšších BID) je

kontraindikováno

(viz bod

4.3)

Současného podání

vorikonazolu a nízké dávky

ritonaviru (100 mg BID) je

nutné se vyvarovat, pokud

není použití vorikonazolu

odůvodněno stanovením

poměru přínosu a rizika.

Třezalka tečkovaná

[induktor CYP450; induktor

Pgp]

300 mg TID (současné podání

s vorikonazolem 400 mg v

jednorázové dávce)

V nezávisle publikované studii,

vorikonazol AUC

59 %

Kontraindikováno

(viz bod

4.3)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace