VITAMIN E EVIT Měkká tobolka 600IU

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DESTILÁT ROSTLINNÉHO OLEJE (OLEI VEGETABILIS DESTILLATUM)
Dostupné s:
Rodisma-Med Pharma GmbH, Köln
ATC kód:
A11HA03
INN (Mezinárodní Name):
THE DISTILLATE OF VEGETABLE OIL (OLEI VEGETABILIS DESTILLATUM)
Dávkování:
600IU
Léková forma:
Měkká tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20 I Blistr
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
Tokoferol-alfa
Přehled produktů:
VITAMIN E EVIT 600
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
86/ 190/99-C
Datum autorizace:
0000-00-00

PŘÍBALOVÁINFORMACE-VP

Informacepropoužití,čtětepozorně!

VITAMINEEVIT600

(TocoferolumalfaRRR)

Měkkétobolky

DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Rodisma-MedPharmaGmbH,Köln,Německo

VÝROBCE

R.P.SchererGmbH,Eberbach,Německo

SLOŽENÍ

1měkkátobolkaobsahuje:

Léčiválátka:oleivegetabilisdestillatum596mg,odp.tocoferolumalfaRRR400mg(odp.600I.U.)

Pomocnélátky:čištěnýsojovýolej,želatina,glycerol85%,nekrystalovatelnýsorbitol

INDIKAČNÍSKUPINA

Vitamin.

CHARAKTERISTIKA/INDIKACE

VitaminEvorganismupůsobíjakoochrannásložkabuněčnýchmembrán.Nedostatekseprojevuje

hlavněvreprodukčnímsystému,vesvalstvuavsrdečně-cévnímsystému.

PřípraveksedoporučujekprofylaxiaterapiinedostatkuvitaminuE.

VITAMINEEVIT600seužívákprevenci:vznikusrdečně-cévníchonemocněníainfekčních

onemocnění,dálesedoporučujepodávatnapř.ukuřáků,připravidelnékonzumacialkoholuauženv

klimaktériu.

VITAMINEEVIT600seužívákpodpůrnéléčbě:přionemocněníchkloubníhoaparátu/záněty,

artróza/,srdceacév,svalovéhosystému,přidiabetesmellitusajakopodpůrnýprostředekpři

porucháchaonemocněníchkůže.

Přípravekmohouužívatdospělí,mladistvíadětiod3let.

KONTRAINDIKACE

Přípraveksenesmíužívatpřiznámépřecitlivělostinaněkterouzjehosložekaudětído3let.

NEŽÁDOUCÍÚČINKY

PřiužívánívysokýchdávekvitaminuEsemohouvojedinělýchpřípadechvyskytnoutpotíže

žaludečně-střevníhotraktu(např.nevolnost,průjem).

1/3

PřidlouhodobémužívánívysokýchdávekvitaminuEmůžedojítkpoklesuhladinyhormonuštítné

žlázyvkrvi.

Vpřípaděvýskytuneobvyklýchreakcí,kterénejsouuvedenyvpříbalovéinformaci,kontaktujte

Vašeholékaře.

Nacomusítedbátvtěhotenstvíavdoběkojení?

VitaminEprocházíplacentouavylučujesevmateřskémmléce.

DoporučenádennídávkavitaminuEběhemtěhotenstvíakojeníje15mg-30mg.

OvýšidávkováníběhemtěhotenstvíakojeníseporaďtesVašímlékařem.

Unenarozenéhodítětenebylodosud,anipřipříjmuvyššíchdávekvitaminuE,pozorovánožádné

poškození.

INTERAKCE

KteréjinélékyovlivňujíúčinekvitaminuE?

ÚčinekvitaminuEmůžebýtsníženpřisoučasnémužívánípřípravkůobsahujícíchželezo.Vtomto

případěsedoporučujeužívatVITAMINEEVIT600za1-2hodinypopožitípřípravkuseželezem.

SoučasnéužívánívitaminuEmůžesnížitúčineknásledujícíchúčinnýchlátek:

Potlačenísráženíkrveúčinnýmilátkamizeskupinyvitamin-K-antagonistů(fenprokumon,warfarin,

dikumarol)můžebýtpřisoučasnémužívánívitaminuEzesíleno.Protojenutnésrážlivostkrvepečlivě

kontrolovat.

DÁVKOVÁNÍ

Pokudlékařneurčíjinak,kpodpůrnéléčběsedoporučujeužívat1-2tobolkyVITAMINEEVIT600

(nebo2-4tobolkyVITAMINEEVIT200)denněpojídle,spolknoutnerozkousanoutobolkuazapít

dostatkemtekutiny.Přidlouhodobémužíváníseporaďteslékařem.Dávkováníudětíod3let,v

těhotenstvíaběhemkojeníurčípouzelékař.Kpreventivnímuužívání,pokudlékařneurčíjinak,se

doporučujeužívatVITAMINEEVIT200vdenníchdávkách1-2tobolky.

UPOZORNĚNÍ

Připřípadnýchpotížíchpopředávkovánínebopřináhodnémužitípřípravkudítětemseporaďtes

lékařem.

Tentoléčivýpřípravekobsahujesójovýolej.Jestližejstealergičtínaarašídynebosójuneužívejte

tentoléčivýpřípravek.

UCHOVÁVÁNÍ

VITAMINEEVIT600uchovávejtepřiteplotědo25°Cvpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn

předsvětlemavlhkostí.

VAROVÁNÍ

Přípraveknesmíbýtpoužívánpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalu("EXP").

Přípravekmusíbýtuchovávánmimodosahadohleddětí.

2/3

BALENÍ

20,50,a100tobolek

DATUMPOSLEDNÍREVIZE:

24.9.2008

3/3

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1.NÁZEVPŘÍPRAVKU

VITAMINEEVIT600

Měkkétobolky

2.SLOŽENÍKVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍ

Léčiválátka:oleivegetabilisdestillatum596mg,odp.tocoferolumalfaRRR400mg/odp.600I.U./

v1měkkétobolce.

Poznámka:tocoferolumalfaRRRpatříklátkám,kteréjsouoznačoványhromadněnázvem"vitamin

E"

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3.LÉKOVÁFORMA

Měkkétobolky

Měkkéželatinovétobolkyžlutohnědébarvy,oválnéhotvaru,uvnitřnažloutláolejovitátekutina

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1.Terapeutickéindikace

KprofylaxiaterapiistavůnedostatkuvitaminuE.

Jakosoučástantioxidačníterapie.

Podpůrnáléčbaaprevencekardiovaskulárníchonemocnění(ateroskleróza,ICHS,IM)..

Degenerativníaproliferativnízměnykloubníhoavazivovéhoaparátu(artrózyvelkýchkloubů,

morbusBechtěrev),zánětlivákloubníonemocnění(akutníachronickéartritidy,polyartritidy,

juvenilnírevmatoidníartritida).

Podpůrnáléčbapřidiabetesmellitus,zvláštěkesníženírizikakardiovaskulárníchonemocnění.

Profylaxeinfekčníchonemocnění(zvýšeníimunity).

Podpůrnáléčbapřidermatologickýchonemocněních.

4.2.Dávkováníazpůsobpodání

Dávkováníindividuálnípodlecharakteruonemocnění.

Vrevmatologickýchindikacích400-600I.U.denněpodobuněkolikatýdnů,vakutníchpřípadechlze

užívativyššídávky.

Přiischemickéchoroběsrdeční,upacientůsaterosklerózou400-800I.U.dennědlouhodobě.

Připrofylaxikardiovaskulárníchonemocnění200-400I.U.dennědlouhodobě.

Přidiabetesmellitus400-800I.U.dennědlouhodobě.

Profylaxeinfekčníchonemocnění200-400I.U.denně.

Přiantioxidačníterapiinejméně400I.U.denně.

Podpůrnáléčbadermatologickýchonemocnění200I.U.avícedenně.

Tobolkyužívatpředjídlem,spolknoutnerozkousanéazapítdostatkemtekutiny.

4.3.Kontraindikace

Přípraveksenesmíužívatpřiznámépřecitlivělostinaněkterousložkupřípravkuaudětído3let.

4.4.Zvláštníupozorněníaopatřenípropoužití

OpatrnostpřiužívánívitaminuEEVIT600jenutnápři:

současnémužívánílékůprotisráženíkrve(viz4.5.Interakce)

přinedostatkuvitaminuK.KsoučasnémunedostatkuvitaminuEaKdocházípřimalabsorbci,

nebopřiužíváníantagonistůvitaminuK(např.orálníantikoagulancia).Vtěchtopřípadechjetřeba

pečlivěsledovatsrážlivostkrve.

přípravekvitaminEEVIT600obsahujesorbitol(nekrystalovatelnýsorbitol).Osobysezděděnou

intolerancífruktózybynemělytentopřípravekužívat.

4.5.Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

NásledněuvedenélékymajívlivnaúčinekvitaminuE:

ÚčinekvitaminuEmůžebýtsníženpřisoučasnémužívánípřípravkůobsahujícíchželezo.Vtomto

případěsedoporučujeužívatVITAMINEEVIT 600za1-2hodinypopožitípřípravkuseželezem.

UžívánívitaminuEmůžeovlivnitúčineksoučasněužívanýchléků:

ÚčineklékůzeskupinyantagonistůvitaminuKzabraňujícímsrážlivostikrve(fenprokumon,warfarin,

dikumarol)můžebýtpřisoučasnémužívánívitaminuEzvýšen.Protojetřebasrážlivostkrvepečlivě

monitorovat.

4.6.Těhotenstvíakojení

TocoferolumalfaRRRprocházíbarierouplacentyajevylučovándomateřskéhomléka.

DoporučenádennídávkavitaminuEběhemtěhotenstvíakojeníje15-30mg.Ovýšidávkováníběhem

těhotenstvíakojenímávždyrozhodnoutlékař.

PodledosavadníchpoznatkůzaloženýchnaexperimentechulidínemajívyššídávkyvitaminuEžádný

negativnívlivnaplod.

4.7.Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

VitaminEEvit600nemážádnývlivnaschopnostříditneboobsluhovatstroje.

4.8.Nežádoucíúčinky

PřiužívánívysokýchdávekvitaminuEsemohouvojedinělýchpřípadechvyskytnoutžaludečně-

střevnípotíže(např.žaludečnínevolnost,průjem).

DlouhodobéužívánívysokýchdávekvitaminuEmůžezpůsobitsníženíhladinyhormonuštítnéžlázy

vkrevníplazmě.

4.9.Předávkování

Přidlouhodobémužívánívysokýchdáveknad800mgdenněsevyskytlyvjednotlivýchpřípadech

žaludečníastřevnípotíže.Přivýskytupotížípřipředávkováníspočíváléčbaveliminacipřísunu

vitaminuEavsymptomatickéterapii.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamickévlastnosti

farmakoterapeutickáskupina:vitamin

ATCkód:A11HA03

ZdůvodusvékonfiguracemátokoferolalfaRRRzpřírodníhoolejevyššíbiologickouúčinnostproti

DL-alfa-tokoferolu.VitaminEjevlidskémorganismudůležitýmlipofilnímantioxidantem,působí

jako„chytač“volnýchkyslíkovýchradikálů,zvláštěvbiologickýchmembránách.

Projevynedostatku:

NedostatekvitaminuEvznikápřinedostatečnémvstřebávání,defektechmetabolismunebopři

zvýšenéspotřeběvitaminuEzdůvodunadměrnéhooxidačníhozatížení.Izolovanýnedostatek

vitaminuEulidíjevzácný.NaprotitomubylnedostatekvitaminuEuřadyzvířatdostatečněpopsán.

NormálníhodnotavitaminuEvkrvidospěléhočlověkačiníasi9,5mg/l,cožodpovídá22micromol/l.

Připříjmusmíšenéstravyuzdravýchosobnedocházízanormálníchokolnostíknedostatkuvitaminu

E.ProjevynedostatkuvitaminuEmohouvzniknoutpřinásledujícíchonemocněních:

pogastrektomii,přisprue,enterokolitidě,chronicképankreatitidě,cystickéfibrose,pankreatose,

cholestase,syndromukrátkéhostřeva,hemolytickéanemii,ß-thalassémii,nedostatkuglukosa-6-

dehydrogenasy.

NedostatekvitaminuEsevyskytujezvláštěupředčasněnarozenýchdětísvýraznýmpoškozením

tkáňovýchbuněkjakonapř.:respiračnídistress-syndrom,retrolentálnífibroplasie,hemolytická

anemie.

PřimanifestnímnedostatkuvitaminuEvystupujídopopředíneuromuskulárníporuchy,zvláště

spinocerebrelárnídegenerace.

5.2.Farmakokinetickévlastnosti

Vstřebáváseztrávicísoustavy,vstřebávánízávisínamnožstvítukůpřítomnýchvpotravěana

přítomnostižlučovýchkyselinapankreatickéhosekretu.Transportseuskutečňujepřesplazmatické

lipoproteinyapřeschylomikronylymfou,distrubuujesedovšechtkání.Tokoferolsepřevážně

vylučujedožlučevnezměněnéforměaméněnež1%sevylučujemočíjakokyselinatokoferolová

nebojejígamalakton.Největšízásobyvorganismujsouvtukovétkáni,vjátrechavesvalech.Pro

zdvojnásobeníkoncentracetokoferoluvplazmějenutnéasi10tinásobnézvýšeníjehopříjmu.

Kolísáníjehohladinyvplazmějemálovýznamné.Hladinatokoferoluvplazměstoupápřiintenzivní

svalovéčinnosti.

5.3.Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Vjednotlivýchpřípadechsepřiužívánídenníchdávekvyššíchnež800mgvyskytlyžaludečnía

střevnípotíže.PřiexperimentálníchstudiíchnazvířatechnebylazjištěnatoxicitavitaminuE/LD50u

myší>50g/kg,ukrys>5g/kg/.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1.Seznampomocnýchlátek

čištěnýsojovýolej,želatina,glycerol85%,nekrystalovatelnýsorbitol

6.2.Inkompatibility

Nejsoudosudznámé

6.3.Dobapoužitelnosti

3roky

6.4.Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°Cvpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlema

vlhkostí.

6.5.Druhobaluavelikostbalení

PVC/PVDC/Alblistr,krabička.

Balení:20,50,100tobolek

6.6. Zvláštníopatřenípro likvidacipřípravkua pro zacházenísním

Žádnézvláštnípožadavky

7.DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Rodisma-MedPharmaGmbH,Köln,Německo

8.REGISTRAČNÍČÍSLO

86/190/99-C

9.DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

5.5.1999/24.9.2008

10.DATUMREVIZETEXTU

24.9.2008

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace