VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VINKRISTIN-SULFÁT (VINCRISTINI SULFAS)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
L01CA02
INN (Mezinárodní Name):
VINCRISTINE SULPHATE (VINCRISTINI SULFAS)
Dávkování:
1MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X5ML; 1X2ML; 1X1ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VINKRISTIN
Přehled produktů:
VINCRISTINE TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 089/99-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8711218420000

Sp.zn. sukls281807/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vincristine Teva 1mg/ml,

injekční roztok

vincristini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Vincristine Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vincristine Teva užívat

Jak se přípravek Vincristine Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Vincristine Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Vincristine Teva a k

čemu se používá

Léková skupina

Vinkristin sulfát patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antimitotická cytostatika. Tyto léčivé

přípravky brání růstu rakovinných buněk.

Použití

Přípravek Vincristine Teva se obvykle užívá společně s jinými léčivými přípravky k léčbě:

akutní lymfatické leukémie, což je rychle rostoucí rakovina, při které vzniká v lidském těle velké

množství nezralých bílých krvinek;

Hodgkinovy choroby, rakoviny lymfatického cévního systému;

non-Hodgkin lymfomu, rakoviny lymfatických uzlin, která nepatří k typu Hodgkinovy choroby;

rakoviny plic (malých buněk);

rabdomyosarkomu, což je určitá forma rakoviny svalů;

Ewingova sarkomu, což je určitá forma rakoviny kostí;

hematomů

(vnitřní

krvácení)

sníženým

počtem

destiček

(idiopatická

trombocytopenická

purpura);

rakoviny dřeně nadledvinek (část nadledvinek)

primárního neuroektodermálního tumoru, což je rakovina určité části nervového systému;

Wilmsova tumoru, což je typ rakoviny ledvin;

rakoviny prsu, která se může dále rozšiřovat do organizmu;

vícečetného myelomu, což je rakovina buněk imunitního systému;

retinoblastomu, což je určitý typ rakoviny oka.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Vincristine Teva

užívat

Nepoužívejte přípravek Vincristin

e Teva

jestliže

:

jste

alergický

(

á

) (přecitlivělý(á)) na vinkristin sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

trpíte

poruchou nervů a svalů

nazývanou Charcot-Marie-Tooth syndrom,

máte

závažnou poruchu jaterních funkcí

trpíte na

zácpu

nebo hrozí zablokování

střeva

(ileus),

zvláště pak u dětí

se podrobujete radioterapii jater.

Upozornění a opatření

Přípravek Vincristine Teva by se měl podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi

v oblasti léčby cytostatiky (léčivé přípravky k léčbě rakoviny).

Přípravek Vincristine Teva se musí

podávat výhradně intravenózně

(tzn. do žíly) a ne žádným jiným

způsobem podání, neboť jiný způsob podání může být smrtelný.

V případě podávání přípravku Vincristine Teva je nutné předcházet kontaktu s očima. Jestliže se

vinkristin do očí dostane,

vypláchněte je okamžitě velkým

množstvím vody

a při přetrvávajícím

podráždění očí se obraťte na lékaře.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká některé z níže uvedených upozornění, nebo se týkala

někdy v minulosti:

jestliže trpíte poruchami

nervového systému

jestliže trpíte

poruchou jaterních funkcí

, viz též “Dávkování a způsob podání”;

jestliže užíváte jakékoli léky, které mohou nepříznivě ovlivňovat nervovou soustavou; Váš

lékař Vás musí proto v průběhu léčby pečlivě sledovat;

jestliže se v důsledku léčby objeví

zácpa

; aby se vzniku zácpy zabránilo, provede Váš lékař

opatření jako je úprava jídelníčku, nebo doporučí léky zlepšující funkci střev (laxativa, zvláště

pak laktulóza);

jestliže trpíte

srdečním onemocněním

jako je ischemická choroba srdeční (problémy se

srdcem a krevním oběhem);

jestliže se u Vás objeví infekce; v takovém případě je nutno informovat lékaře;

pokud jste v

reprodukčním věku

; v průběhu léčby a po dobu 6 měsíců po ukončení léčby

byste se Vy i Váš partner měli chránit a zabránit těhotenství.

Další léčivé přípravky a přípravek

Vincristine Teva

Upozornění: následující informace se mohou také týkat léků, které právě užíváte nebo které jste

užíval/a v

několika předchozích týdnech nebo je máte v

úmyslu začít užívat v

nejbližší době po

ukončení léčby přípra

vkem Vincristine Teva.

Léky uváděné v

tomto bod

ě

můžete znát pod jiným názvem –

často obchodním. V

t

omto bodě

se však

obchodní název neuvádí, uvádí se pouze název léčivé látky

nebo název skupiny léčivých látek.

Zkontrolujte

si vždy pečlivě obal

přípravku

nebo příbalov

ou informaci, abyste zjistili, jakou

léčivou

látku

Vámi užívaný lék vlastně obsahuje.

Interakce

znamená

vzájemné

působení

léčivých

přípravků

a/nebo

jejich

nežádoucí

účinky

při

současném užívání.

Interakce se může objevit, pokud užíváte tento léčivý přípravek současně s:

určitými léky,

které inhibují jaterní enzymy

, jako je například ritonavir (užívaný k léčbě

HIV),

nelfinavir

(užívaný

k léčbě

HIV),

ketokonazol

(užívaný

k léčbě

plísňových

onemocnění), itrakonazol (užívaný k léčbě plísňových onemocnění), erytromycin (užívaný

k léčbě infekcí) a nefazodon (užívaný k léčbě deprese); souběžné podání s vinkristinem může

vést k rychlému výskytu popřípadě zvýšené závažnosti svalových onemocnění;

určitými léky, potlačujícími protein, který se nazývá p-glykoprotein, jako je např. nifedipin

(užívaný k léčbě vysokého tlaku): množství vinkristinu v krvi se může zvýšit, což může vést

k většímu výskytu nežádoucích účinků;

určitými léky užívanými k léčbě epilepsie jako je např (fos)fenytoin; vinkristin může snižovat

hladinu fenytoinu v krvi;

určitými léky užívanými k léčbě rakoviny a dalšími léčivými přípravky k inhibici

kostní

dřeně

jako je doxorubicin (zvláště pak v kombinaci s prednisonem); účinek, nežádoucí účinky

a inhibiční účinky na kostní dřeň se mohou zesilovat;

určitými léky, které mohou mít

nepříznivý

vliv na nervový systém

, jako je isoniazid

(užívaný k léčbě tuberkulózy), L-asparagináza (užívaný k léčbě rakoviny krve) a cyklosporin

užívaný

potlačení

imunitního

systému);

tyto

přípravky

mohou

zesilovat

nepříznivé

působení vinkristinu na nervový systém;

vakcíny (

při vakcinaci

); vinkristin potlačuje imunitní systém organizmu a může mít vliv na

jeho schopnost reagovat na vakcínu;

digoxin (užívaný ke snížení srdeční funkce a srdečních arytmií); vinkristin může účinek

digoxinu snižovat;

mitomycin C (užívaný k léčbě některých forem rakoviny); souběžné podání může vyvolat

dýchací potíže;

radioterapie (léčba nemocí pomocí ozáření); radioléčba může zesilovat nežádoucí účinky

vinkristinu na nervový systém;

cyklosporin, takrolimus; při souběžném užití nemusí být Váš imunitní systém schopen

chránit organizmus před nemocemi

(imunosuprese) s nebezpečím růstu některých buněk

(lymfoproliferace);

GM-CSF a G-CSF (léky používané ke stimulaci růstu krvinek po chemoterapii): při souběžném

užívání mohou způsobovat onemocnění nervů (neuropatie);

daktinomycin; u pacientů s rakovinou ledvin (Wilmsův tumor) bylo hlášeno závažné postižení

jater;

bleomycin; tato kombinace může vyvolat stav ovlivňující při změnách teplot nebo stresu přívod

krve do prstů rukou i nohou, nosu a uší (Raynaudův syndrom).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možné budete užívat a to včetně volně prodejných léků.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Těhotenství

Léčba přípravkem Vincristine Teva se během těhotenství nedoporučuje.

V průběhu léčby a šest měsíců po jejím ukončení musejí muži i ženy dodržovat antikoncepční

opatření.

V případě zjištění těhotenství, nebo pokud zamýšlíte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

O užívání vinkristinu a jeho možných škodlivých účincích na těhotné ženy není k dispozici

dostatek adekvátních informací. V pokusech na zvířatech se však tento léčivý přípravek jevil

jako škodlivý.

Než začnete užívat

jakýkoli léčivý

příprave

k

, poraďte se s

lékařem nebo lékárníkem.

Kojení

V průběhu léčby přípravkem Vincristine Teva nekojte.

Než začnete užívat jakýkoli léčivý

přípravek, poraďte se s

lékařem nebo lékárníkem.

Plodnost

Přípravek Vincristine Teva může vyvolat neplodnost, která může být nevratná. Proto se

pacientům mužského pohlaví doporučuje, aby se nepokoušeli ani během léčby nebo po dobu

až šest měsíců po jejím ukončení zplodit dítě a aby se informovali o možnosti uchování

spermií („banka spermií“) ještě před zahájením léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Vincristine Teva může někdy vést k nežádoucím účinkům na nervovou

soustavu, které se projevují třeba snížením reflexů, svalovou slabostí a zrakovými poruchami

(viz “Možné nežádoucí účinky”). Jestliže se u Vás jakýkoli nežádoucí účinek objeví, neřiďte

vozidlo nebo neobsluhujte stroje vyžadující Vaši pozornost.

3.

Jak se

přípravek

Vincristine Teva

užívá

Při užívání přípravku Vincristin

e Teva

je třeba pečlivě dodržovat doporučení Vašeho

lékaře. Pokud si

nejste něčím jist/a, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se se svým

lékařem, jestliže zjistíte, že na Vás přípravek Vincristin

e

Teva působí

příliš silně

nebo

není dostatečně účinný.

Příprav

ek Vincristine Teva

se podává výhradně do žíly (tzn. intravenózně)

.

Obvyklé dávkování je následující:

Dospělí

Obvyklá dávka u dospělých je 1,4 mg na m

tělesného povrchu (velikosti těla) (maximálně

2 mg) jednou týdně.

Děti

U dětí je obvyklá dávka 1,5-2,0 mg na m

tělesného povrchu jednou týdně.

Pro děti s hmotností do 10 kg je počáteční dávka 0,05 mg na kg tělesné hmotnosti jednou

týdně.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

Jestliže máte zhoršenou funkci jater, lékař Vám dávkování v případě potřeby upraví.

Způsob podání

Přípravek Vincristine Teva se podává injekčně formou infuze nebo pomalé injekce přes hadičku jako

postupná infuze do žíly (intravenózně). Vinkristin se musí podávat pouze pod přísným dohledem

lékaře se zkušenostmi v léčení cytostatiky.

Jestliže jste dostal více přípravku Vincristin

e Teva

než jste měl

/a

Pokud se domníváte, že jste dostal/a více přípravku Vincristin Teva, obraťte se okamžitě na svého

lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste dostal/a více přípravku Vincristin Teva , mohou být popsané

nežádoucí účinky silnější nebo se závažnějšími projevy.

Účinná léčba předávkování vinkristinem není zatím známa. V případě předávkování přijme Váš lékař

podpůrná opatření a bude Vás pečlivě sledovat.

Máte

-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste vynechal

/a

dávku přípravku

Vincristine Teva

O užívání tohoto léku rozhodne Váš lékař. Pokud se budete domnívat, že jste jednu dávku vynechal/a,

obraťte se prosím okamžitě na svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Vincristine Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Objevit se mohou následující nežádoucí účinky v přibližné frekvenci výskytu:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1,000 osob)

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10,000 osob)

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Poruchy imunitn

ího

systém

u

Vzácné

Reakce z přecitlivělosti s výrazným poklesem krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý

tep, vlhká kůže a snížené vědomí (anafylaxe), vyrážka a akumulace tekutin.

Poruchy krv

e a lymfatického systému

Časté

Přechodné zvýšení počtu krevních destiček; vyskytovat se mohou bolesti hlavy, závratě,

mravenčení v prstech rukou nebo nohou, modře zbarvený nos, modřiny nebo krvácení dásní.

Méně časté

Snížená funkce kostní dřeně, poruchy krve jako anémie (můžete pociťovat slabost, únavu

popř. celkovou nevolnost), nedostatek bílých krvinek (což je spojeno se zvýšeným nebezpečím

infekcí) a nedostatek krevních destiček (což se může projevovat tvorbou modřin a sklonem ke

krvácení).

Por

uchy nervového

systém

u

Časté

Periferní

neuropatie,

která

zahrnuje

poškození

periferního

nervového

systému

(PNS),

nervových vláken, které vedou nervový vzruch z mozku a míchy do vnějších nervových

zakončení a zpět. Toto nervové poškození může ovlivnit pohyblivost, vnímání a tělesné

funkce; mohou se objevit smyslové poruchy, lechtivost, svědění nebo brnění bez zjevné

příčiny, nervové bolesti (mimo jiné v oblasti čelisti nebo varlat), vyskytují se pohybové

problémy, ztráta reflexů (hlubokých šlach), slabost nebo ochrnutí svalů chodidla (spadání

chodidla), svalová slabost, problémy s koordinací (například nejistá jako opilecká chůze) a

ochrnutí. Postižení kraniálního nervu (mozkového nervu), které může souviset s paralýzou

některých svalů. Svalová slabost v oblasti hrtanu, chrapot, obrna hlasivek. Slabost vnějších

očních svalů, spadání očních víček (ptóza), zdvojené vidění, poruchy očních nervů, poruchy

nervů okolo očí, (přechodná) slepota.

Méně časté

Záchvaty/křeče, často se zvýšeným krevním tlakem. Hlášeny byly případy křečí u dětí, po

nichž následovalo koma. Změny vědomí a duševní změny jako deprese, vzrušení, nespavost,

zmatenost,

těžké

mentální

postižení

s poruchou

kontroly

chování

jednání

(psychózy),

pozorování neexistujících objektů (halucinace).

Není známo

Onemocnění

bílé

hmoty

mozkové

(leukoencefalopathie).

Symptomy

zahrnují

mentální

poruchy a křeče.

Srdeční poruchy

Méně časté

U některých pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě

rakoviny, kteří byli předtím ozařováni v oblasti srdce, se objevovaly poruchy cév srdce a

srdeční záchvaty.

Vzácné

Zvýšení nebo snížení krevního tlaku.

Res

pirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté

Náhle se objevující krátký dech a dušnost kvůli křečovitému stažení svalů dýchacích cest

(bronchospasmus), zvláště pak při současném užití léku s mitomycinem C.

Gastrointestinální

poruchy

Časté

Zácpa, bolesti břicha, křeče v oblasti břicha vyvolané křečovitým stažením střev a žlučových

cest (orgány a cesty (žlučovody, žlučník a související struktury) účastnící se tvorby a přenosu

žluči (kolikové bolesti břicha), nevolnost, zvracení.

Méně časté

Ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, průjem, zhoršená činnost střevního traktu kvůli

paralýze (paralytický ileus, u kterého střeva přestanou fungovat a ztratí peristaltiku (pohyb

střev). Zvláště u malých dětí.

Vzácné

Zánět sliznic úst, odumírání výstelky tenkého střeva a/nebo výskyt poškození střevní stěny.

Velmi vzácné

Zánět slinivky břišní (pankreatitida).

Poruchy jater a

žlučových

cest

V

zácné

Poruchy funkce jater v důsledku uzávěru jaterní žíly, a to zvláště u dětí.

Poruchy k

ůže

a podkožní tkáně

Velmi časté

Vypadávání vlasů (vratné po vysazení léčby vinkristinem).

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Hluchota.

Poruchy l

edvin a močových

cest

Starší pacienti, kteří také užívají léčivé přípravky snižující potřebu močit (urinární retence), musí

přerušit léčbu tímto přípravkem záhy po podání vinkristinu.

Méně časté

Problémy

s močením

(bolestivost,

časté

močení

nebo

neschopnost

močit).

Přítomnost

vysokých hladin některých látek určených k vyloučení z organizmu (kyselina močová) v krvi

(hyperurikémie).

Vzácné

Nedostatečné uvolňování antidiuretického hormonu (ADH) vedoucí k nízkému krevnímu tlaku,

dehydrataci, abnormální hladině sloučenin obsahujících dusík (což se může projevit pocitem

sucha v ústech, zmateností, únavou), retenci tekutin, což může vést k edému a nedostatku

sodíku (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)).

Velmi vzácné

Inkontinence (neudržitelnost moče).

Po

ruchy reprodukčního systému a prsu

Nevratná neplodnost je častější u mužů než u žen.

Časté

Úbytek semene, bolest nervu varlat.

Méně časté

Přerušení menstruace.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a

lokální reakce po podání

Rakovina

související

léčbou.

některých

pacientů

léčených

vinkristinem

v kombinaci

s jinými

přípravky určených k léčbě rakoviny se po léčbě objevil jiný druh rakoviny.

Časté

Podráždění v místě vpichu injekce

Méně časté

Bolest a zánět žil a podkožních pojivových tkání během podání do žíly, horečka.

Vzácné

Bolest hlavy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Vincristine T

eva uchovávat

U

chovávejte

tento přípravek

mimo dohled a dosah

dětí.

Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za“EXP”. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte, pokud zjistíte, že není čirý a bezbarvý nebo slabě nažloutlý.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek Vincristin

e Teva obsahuje

Léčivou látkou je vincristini sulfas, 1 mg na ml injekčního roztoku.

Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina sírová a/nebo roztok hydroxidu sodného a voda na injekci.

Jak

přípravek Vincristin

e Teva

vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok.

Přípravek Vincristine Teva je čirý bezbarvý nebo nažloutlý roztok bez částic s výjimkou bublin.

Velikosti balení:

Jedna 1ml lahvička obsahuje 1 mg vincristini sulfas.

Jedna 2ml lahvička obsahuje 2 mg vincristini sulfas.

Jedna 5ml lahvička obsahuje 5 mg vincristini sulfas.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha, 150 00, Česká republika

Výrobce

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, P.O. Box 552

2003 RN Haarlem, Nizozemsko

Tento přípravek je registrován v

členských zemích Evropského společenství pod těmito názvy:

Německo

Vincristinsulfat-TEVA

1 mg / ml Injektionslösung

Španělsko

Vincristina Teva 1mg/ml solución para inyección EFG

Francie

VINCRISTINE TEVA 1 mg/ml, solution injectable

Itálie

Vincristina Teva Italia

Litva

Vincristine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas

Lotyšsko

Vincristine Teva

Nizozemsko

Vincristinesulfaat Teva 1 mg/ml

Polsko

Vincristine Teva

Velká Británie

Vincristine sulfate, solution for injection 1 mg/ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 27. 12. 2019

Sp.zn. sukls46919/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vincristine Teva 1 mg/ml, injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 1ml lahvička obsahuje vincristini sulfas 1 mg.

Jedna 2ml lahvička obsahuje vincristini sulfas 2 mg.

Jedna 5ml lahvička obsahuje vincristini sulfas 5 mg.

1 ml roztoku obsahuje vincristini sulfas 1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok nebo nažloutlý roztok bez jiných částic, než jsou bubliny. Hodnota pH je 3,5-5,5

a osmolalita je přibližně 600 mosm/l.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek Vincristine Teva 1 mg/ml, injekční roztok se používá v monoterapii nebo v kombinaci s

jinými onkolytickými přípravky k léčbě následujících onemocnění:

akutní lymfatická leukémie,

zhoubné lymfomy, včetně Hodgkinovy choroby a non-Hodgkin lymfomu,

vícečetný myelom,

solidní nádory, včetně rakoviny prsu (metastazující), malobuněčný karcinom plic,

Ewingův sarkom, embryonální rabdomyosarkom, prvotní neuroektodermální tumory (jako je

meduloblastom a neuroblastom), Wilmsův tumor a retinoblastom,

idiopatická

trombocytopenická

purpura.

Pacienti

pravou

rezistentní

léčbu

splenektomií

krátkodobou

léčbu

adrenokortikálními

steroidy

mohou

vinkristin

reagovat,

avšak

přípravek

Vincristine

Teva

nedoporučuje

jako

lék

první

volby.

Doporučované týdenní dávky vinkristinu podávané po dobu 3 až 4 týdnů vedly u některých

pacientů k trvalé remisi. Jestliže se odezva u pacientů nedostaví po 3 až 6 dávkách, je

nepravděpodobné, že se dosáhne příznivého výsledku podáváním dalších dávek.

4.2.

Dávkování a způsob podání

PŘÍPRAVEK VINCRISTINE TEVA SE PODÁVÁ POUZE INTRAVENÓZNĚ. JINÉ

ZPŮSOBY PODÁNÍ JSOU ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ.

Viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dávkování

Výpočet dávky a její injekční podání se musí provádět mimořádně pečlivě, neboť předávkování může mít

vážné nebo dokonce až fatální následky. Při použití přípravku jako monoterapie se dávka podává

v jednotýdenních odstupech. Při kombinaci s jinými protirakovinnými látkami závisí frekvence dávkování

na protokolu.

Obvyklá dávka pro dospělé je 1,4 mg/m

(maximálně 2 mg) jednou týdně.

Děti mohou tolerovat vyšší dávku: 1,5-2,0 mg/m

jednou týdně. Děti vážící 10 kg nebo méně je

obvyklá zahajovací dávka 0,05 mg/kg jednou týdně.

Starší pacienti

Pro dávkování starším pacientům je vhodná normální dávka pro dospělé.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebo s hodnotou přímého sérového bilirubinu > 3 mg/100 ml se

doporučuje snížit dávku vinkristin sulfátu o 50 %. Vzhledem k jaternímu metabolismu a vylučování

vinkristinu žlučí se snížené dávkování doporučuje u pacientů s obstrukční žloutenkou nebo jinou

poruchou funkce jater.

pacientů

s onemocněním

jater

snižujícím

biliární exkreci

mohou

mít

nežádoucí účinky závažnější charakter.

V případě těžké neurotoxicity se vinkristin nesmí podávat, a to zvláště při paréze. Pokud se stav po

vysazení léčby vinkristinem zlepší, je možné začít podávat dávky poloviční.

Způsob podávání

Přípravek Vincristine Teva se podává výhradně pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

cytotoxickými přípravky.

Intratekální podání vinkristinu vede ke smrtelné neurotoxicitě. Přípravek Vincristine Teva se může

podávat intravenózně ve formě infuze nebo ve formě injekčního bolusu minimálně 1 minutu jako

postupná infuze.

Upozornění: před injekčním podáním jakéhokoliv léku je mimořádně důležité správné umístění jehly

v žíle.

Je nutné vyvarovat se infiltrace do podkožních tkání. Extravazace během intravenózního podávání

může způsobit značné dráždění (viz bod 4.4.). Aby se předešlo vzniku vaskulárního podráždění, je

potřeba po aplikaci přípravku Vincristine Teva žílu důkladně propláchnout.

Výpočet dávky a její podání se musí provádět mimořádně pečlivě, neboť předávkování může mít

vážné a dokonce fatální následky.

Dávka by se neměla zvyšovat nad úroveň zajišťující terapeutický prospěch. Obecně by jednotlivé

dávky neměly překračovat 2 mg a před i po podání každé dávky je nutné sledovat hodnoty bílého

krevního obrazu.

4.3. Kontraindikace

Přípravek Vincristine Teva je kontraindikován:

u pacientů s hypersenzitivou na účinnou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1;

u pacientů s neuromuskulárními poruchami (jako je demyelinizační forma Charcot-Marie-

Toothova syndromu;

u pacientů se závažnou poruchou funkce jater;

u pacientů se zácpou a hrozícím ileem, zvláště u dětí;

u pacientů, kteří jsou léčeni radioterapií zaměřenou na játra.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat stavům uvedeným v bodu 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro

použití.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Vincristine Teva se smí podávat jen pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

cytotoxickými přípravky.

Injekční stříkačky obsahující tento přípravek by měly být označeny.

„PŘÍPRAVEK VINCRISTINE TEVA SE PODÁVÁ POUZE INTRAVENÓZNĚ. JINÉ ZPŮSOBY

PODÁNÍ JSOU ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ.“

Po neúmyslném intratekálním podání je nutné okamžité neurochirurgické ošetření, aby se zabránilo

vzestupné paralýze vedoucí k smrti. U velmi malého počtu pacientů se sice podařilo předejít život

ohrožující paralýze a následné smrti, ale vedlo to k devastujícím neurologickým následkům, jejichž

další léčba nebyla příliš úspěšná.

Na základě zveřejněných informací o léčení těchto případů přežití po nechtěném intratekálním podání

vinkristinu se doporučuje okamžitě po injekci zahájit následující opatření:

1. Odebrání co možná největšího množství mozkomíšního moku lumbálně, které je ovšem ještě

bezpečné.

2. Zavedení epidurálního katétru do subarachnoidní oblasti intervertebrálním prostorem nad původním

lumbálním vstupem a následná irigace mozkomíšního moku laktátovým

Ringerovým roztokem.

K dispozici by měla být čerstvá zmrazená plazma a, pokud možno, měl by se každý litr Ringerova

roztoku s laktátem obohatit o 25 ml plazmy.

3. Zavedení intraventrikulárního drénu nebo katétru, které by provedl neurochirurg, a pokračování v

irigaci mozkomíšního moku s odběrem lumbálním vstupem připojeným k uzavřenému drenážnímu

systému. Laktátový Ringerův roztok se podává pomocí plynulé infuze rychlostí 150 ml/h nebo 75 ml/h

při přidávání čerstvé mražené plazmy, jak bylo uvedeno výše.

Rychlost infuze se musí upravit tak, aby byla zajištěna hladina proteinu míšního moku v hodnotě

150 mg/dl.

Další prováděná opatření, která ovšem nemusí být nutná, jsou následující:

intravenózně podávat kyselinu folinovou, a to jako 100mg bolus, pak jako infuze s rychlostí 25 mg/h

po dobu 24 hodin a potom jako bolus v dávkách 25 mg po 6 hodinách po dobu jednoho týdne. Po

intravenózním podávání kyseliny glutamové 10 g po 24 hodinách následovalo 500 mg třikrát denně

perorálně po dobu jednoho měsíce. Pyridoxin se podával v dávce 50 mg intravenózní infuzí trvající

déle než 30 min v intervalu 8 hodin. Jejich úloha při snižování neurotoxicity není jasná.

S přípravkem je nutné zacházet s opatrností a vyhnout se kontaktu očí s vinkristin sulfátem, které by

mohlo způsobit závažné podráždění nebo ulcerózní formace na rohovce (zvláště při podání přípravku

pod tlakem). Při zasažení očí je nutno oči okamžitě proplachovat velkým množstvím vody. Při

přetrvávajícím podráždění očí by se měli pacienti poradit s lékařem.

Při náhodném potřísnění pokožky omyjeme důkladně vodou a jemným mýdlem a postižené místo pak

řádně opláchneme.

Je nutné předcházet extravazaci. Pokud k ní dojde, je třeba okamžitě přerušit podávání injekcí a

případný zbytek dávky se injikuje do jiné žíly. Místní injekce hyalurinodázy 250 IU/ml (1 ml

podkožně) v okolí léze a mírné ohřátí místa extravazce může napomoci disperzi přípravku a snížení

obtíží a potenciální celulitidy na minimum. Na oddělení, kde se přípravek Vincristine Teva podává, by

měl být k dispozici nemocniční extravazační set pro cytostatika.

Zvláštní

pozornost

musí

věnovat

pacientům

stávajícími

neurologickými

poruchami

nebo

s poruchami

jaterních

funkcí.

Pečlivě

sledovat

pacienta

vyžaduje

při

kombinovaném

užití

vinkristinu s léčivými přípravky, které jsou potenciálně neurotoxické.

Jaterní dysfunkce může zvyšovat oběhové koncentrace a plazmatický poločas vinkristinu a v důsledku

toho i nežádoucí účinky.

Neurotoxický účinek vinkristinu může zesilovat účinek jiných neurotoxických látek, nebo se může

sám

násobit

iradiací

míchy

neurologickým

onemocněním.

Starší

pacienti

mohou

být

k neurotoxickým účinkům vinkristinu vnímavější.

Pacienti léčení chemoterapií s vinkristinem v kombinaci s léky proti rakovinnému bujení se známou

karcinogenitou vykazují sekundární malignity. Nebylo však zjištěno, do jaké míry vinkristin k této

skutečnosti přispívá.

Pro prevenci vzniku zácpy se doporučují opatření jako je upravená dieta a použití laxativ, zvláště

laktulózy.

Opatrně se vinkristin podává pacientům s ischemickou chorobou srdeční.

Vzhledem ke skutečnosti, že se může objevit leukopenie, měl by si být lékař i pacient vědom

potenciálního výskytu infekce. Pokud se leukopenie vyskytne, je nutné provést přiměřená opatření,

především pečlivě zvážit vhodnou dobu pro podání další dávky vinkristin sulfátu. Před podáním každé

dávky se musí zjistit všechny hodnoty krevního obrazu.

Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí leukopenie a trombocytopenie je nutné pečlivé sledování pacientů,

u nichž došlo v důsledku předchozí léčby nebo v důsledku samotného onemocnění ke zhoršení funkce

kostní dřeně.

Při remisi a indukci akutní leukémie může docházet k akutnímu zvýšení sérové hladiny kyseliny

močové. Proto by se během prvních 3-4 týdnů léčby měly často monitorovat sérové hladiny kyseliny

močové, nebo by se mělo předcházet přiměřenými opatřeními vzniku neuropatie způsobené kyselinou

močovou.

V průběhu léčby a po dobu šesti měsíců po jejím ukončení by měli léčení muži i ženy dodržovat

antikoncepční opatření (viz též bod 4.6.).

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce vyskytující se běžně u všech cytotoxických látek

Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí vzniku trombóz u nádorových onemocnění se často používají

přípravky proti srážlivosti krve. Vysoká variabilita srážlivosti existující při těchto onemocněních mezi

jednotlivými

pacienty

možnost

interakcí

mezi

perorálními

antikoagulancii

cytostatickou

chemoterapií si v případě nutnosti léčby perorálními antikoagulancii vyžaduje zvýšenou frekvenci

monitorování hodnot INR (International Normalised Ratio)

Inhibitory izoenzymů jaterního cytochromu P450 a P-glykoproteinu

Alkaloidy

rostliny

Vinca

(barvínek)

jsou

metabolizovány

izoenzymy

cytochromu

P450

(CYP3A4) a jsou substráty pro P-glykoprotein. Proto se mohou při souběžném podání takových

inhibitorů

CYP3A4

P-glykoproteinu,

jako

jsou

například

ritonavir,

nelfinavir,

ketokonazol,

itrakonazol, erytromycin, cyklosporin, nifedipin a nefazodon, vyskytnout zvýšené plazmatické hladiny

vinkristinu. Souběžné podávání itrakonazolu a vinkristinu vedlo k časnějšímu nástupu a/nebo vyšší

závažnosti

neuromuskulárních

nežádoucích

účinků

souvisejících

pravděpodobně

s inhibicí

metabolismu vinkristinu.

Fenytoin a fosfenytoin

Bylo zjištěno, že souběžným podáváním fenytoinu s kombinovanou protinádorovou chemoterapií

zahrnující mimo jiných i vinkristin dochází ke snížení hladiny fenytoinu v krvi a zvyšuje se konvulzní

účinek. Proto se tato kombinace nedoporučuje. Shledá-li se tato kombinace nevyhnutelnou, pak se

musí upravit dávkování podle laboratorního nálezu v krvi.

Jiná cytostatika

Farmakodynamické

interakce

mohou

objevovat

jiných

cytostatik:

dochází

k potenciaci

terapeutického

toxického

účinku.

Souběžné

užití

vinkristinu

jiných

léčivých

přípravků

potlačujících kostní dřeň jako doxorubicin (zvláště v kombinaci s prednisonem) mohou depresivní

účinky na kostní dřeň umocňovat.

Asparagináza/izoniazid a další neurotoxické léky

pacientů

léčených

použitím

vinkristinu

třeba

brát

úvahu

možný

vznik

závažných

dlouhodobých

periferních

neuropatií

podání

neurotoxických

léků

(jako

izoniazid

L-asparagináza

nebo

cyklosporin).

Těmto

pacientům

léčivé

přípravky

známými

neurotoxickými účinky měly podávat jen velmi opatrně a pod stálým neurologickým dohledem.

Vakcíny obsahující usmrcené viry

Vzhledem

tomu,

léčba

pomocí

vinkristinu

může

tlumit

normální

imunitní

systém,

může

v odpovědi

organizmu

vakcínu

docházet

k redukované

produkci

protilátek.

Interval

mezi

vysazením léčby vyvolávající imunosupresi a obnovením pacientovy schopnosti odpovědět na vakcínu

závisí na intenzitě a typu užitého imunosupresivního léku, na základním onemocnění a dalších

faktorech. Odhaduje se, že může trvat 3 měsíce až 1 rok.

Vakcíny obsahující živé viry

Protože normální imunita může být v důsledku léčby vinkristinem utlumena, může souběžné podání

vakcíny obsahující živé viry posílit replikaci virů vakcíny a zvýraznit jejich nežádoucí účinky a/nebo

snížit pacientovu protilátkovou odpověď na vakcínu. Imunizaci těchto pacientů je možné provádět

pouze s mimořádnou opatrností, po pečlivém hematologickém vyšetření a pouze se souhlasem lékaře

řídícího léčbu použitím vinkristinu. Časový interval mezi vysazením léčby způsobující imunosupresi a

obnovou

pacientovy

schopnosti

odpovědět

vakcínu

závisí

intenzitě

typu

užitého

léku

vyvolávajícího imunosupresi, na základním onemocnění a dalších faktorech. Odhaduje se, že může

trvat od 3 měsíců do 1 roku. Pacientům s leukémií v remisi se vakcína se živými viry podává nejdříve

za 3 měsíce od poslední chemoterapie.

Digoxin

U pacientů léčených chemoterapií může být vstřebávání digoxinu sníženo. U některých pacientů se

tedy může léčebný účinek digoxinu snížit. Proto je při podávání takových kombinací nezbytná

opatrnost a může být nutná i úprava dávky digoxinu.

Mitomycin C

Mohou se objevit akutní plicní reakce.

Radioterapie

Periferní neurotoxicita vinkristinu se může radioterapií zvyšovat.

Ciklosporin, takrolimus

Může docházet k opravdu silnému potlačení imunity s nebezpečím lymfoproliferace.

Jiné látky

Při

souběžném

podávání

vinkristinu

látek

stimulujících

kolonie

(G-CSF,

GM-CSF)

často

vyskytují netypické neuropatie s pocity píchání nebo pálení v periferních oblastech končetin.

U pacientů s Wilmsovým tumorem se vyskytovala těžká toxicita jater při kombinaci vinkristinu s

daktinomycinem.

Při kombinaci s bleomycinem může vinkristin vést k Raynaudovu syndromu závislému na velikosti

dávky.

4.6.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Existují

pouze

omezené

informace

použití

vinkristinu

těhotných

žen.

zvířat

byla

experimentálních sledováních po podání vinkristinu zjištěna teratogenita a jiná reprodukční toxicita

(viz bod 5.3.). Na základě výsledků sledování u zvířat a farmakodynamiky léčivé látky by se vinkristin

během těhotenství, zvláště pak v průběhu prvního trimestru, podávat neměl. Pokud žena otěhotní v

průběhu léčby vinkristinem, měla by být informována o potenciálním nebezpečí pro její plod.

V průběhu léčby a po dobu šesti měsíců po jejím ukončení by měli léčení muži i ženy dodržovat

antikoncepční opatření (viz též bod 4.4.).

Pokud pacientka otěhotní v průběhu léčby vinkristinem, měla by být upozorněna na rizika pro

nenarozené dítě a měla by být pečlivě sledována.

Vinkristin může mít genotoxické účinky. Proto je nutné v těhotenství při současné léčbě vinkristinem

zvážit možnost genetické konzultace, která by se měla doporučit i pacientům, kteří chtějí mít po léčbě

dítě.

Kojení

Neexistují žádné informace o vylučování vinkristinu do mateřského mléka. Kojení by se během léčby

mělo přerušit.

Fertilita

Léčba vinkristinem může vést k ireverzibilní infertilitě. Reversibilita tohoto antifertilního účinku

závisí na věku pacienta a na velikosti podávané dávky. U mužů léčených kombinovanou chemoterapií

zahrnující vinkristin a prednizon s cyklofosfamidem nebo mechloretaminem a prokarbazinem se často

vyskytuje azoospermie. Méně často se vyskytovala amenorea u žen léčených vinkristinem jako součást

chemoterapie.

Pacienti by měli být informováni o vlivu léčby na fertilitu a to i z hlediska budoucnosti. Mužům se

doporučuje konzultovat možnost konzervace spermií.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné informace o vlivu přípravku Vincristine Teva na schopnost řídit a obsluhovat

stroje. Vzhledem k nežádoucím účinkům (neurologickým) by se možnost ovlivnění schopnosti řídit

vozidla měla vzít v úvahu.

4.8. Nežádoucí účinky

Velmi časté (

1/10)

Časté (

1/100 až < 1/10)

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (< 1/10 000), není známo ( z dostupných údajů nelze určit)

U každé skupiny četnosti výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v sestupném pořadí závažnosti.

Nejdůležitější toxické účinky vinkristinu souvisejí s centrální nervovou soustavou. Obecně jsou nežádoucí

účinky

reversibilní a závisejí na velikosti dávky.

Nejčastěji se

vyskytující

nežádoucí účinky jsou

neurotoxicita a alopecie; nejnepříjemnější účinky jsou nežádoucí účinky neuromuskulárního původu.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Sekundární malignity související s léčbou.

U pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými cytotoxickými přípravky, o nichž se ví, že jsou

karcinogenní, došlo k rozvoji sekundárních malignit.

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté (

1/100 až < 1/10)

Přechodná trombocytóza.

Méně časté (

1/1,000 až < 1/100)

Těžká deprese kostní dřeně, anemie, leukopenie a trombocytopenie.

Poruchy imunitního systému

Časté (

1/100 až < 1/10)

Akutní výskyt zkráceného dechu a bronchospasmus, které mohou být závažné a život ohrožující. Tyto

symptomy se vyskytovaly po podávání alkaloidů rostliny Vinca (jako je vinkristin), a to zvláště při

souběžném podání s mitomycinem. Reakce se může rozvinout v několika minutách až hodinách po

podání alkaloidu Vinca nebo do 2 týdnů po dávce mitomycinu.

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1000)

Alergické reakce jako anafylaxe, vyrážka a edém související potenciálně s léčbou pomocí vinkristinu

se vyskytovaly u pacientů, kteří jím byli léčeni jako součást kombinované chemoterapie.

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je nejdůležitějším nežádoucím účinkem vinkristinu. Neurologická toxicita závisí

dávce

věku.

důsledku

neurotoxicity

může

také

docházet

zácpě

ileu

(viz

“Gastrointestinální poruchy”).

Časté (

1/100 až < 1/10)

Nejčastěji se vyskytujícím neurotoxickým nežádoucím účinkem je periferní neuropatie (smíšená

senzomotorická), k níž dochází téměř u všech pacientů. Často dochází k rozvoji neuro-muskulárních

nežádoucích účinků ve specifickém pořadí. Na počátku se objeví pouze poruchy smyslů a parestézie. S

pokračující léčbou se pak objeví bolest nervu (mimo jiných k oblasti čelisti a varlat) a mohou se

vyskytnout i další motorické

problémy.

Při

dlouhodobé

léčbě

vyskytovala

ztráta

hlubokých

šlachových reflexů, spadání chodidla, svalová slabost, ataxie a paralýza. Může dojít k postižení

kraniálního nervu, kromě toho k izolované paréze a/nebo paralýze svalů, které jsou řízeny kraniálními

nervy, a to aniž by se svalová slabost vyskytla kdekoliv jinde.

Paralýza kraniálního nervu a svalová slabost hrtanu mohou vyvolat chrapot a parézu hlasivky a

dokonce potenciální život ohrožující oboustrannou parézu hlasivek. Svalová slabost vnějších očních

svalů může způsobit ptózu a oční nebo mimo-oční neuropatii. Vyskytuje se i přechodná kortikální

slepota. Vinkristin také způsobuje autonomní toxicitu a toxicitu centrálního nervového systému, ta je

však méně častá než periferní neuropatie. Vyskytuje se i zdvojené vidění a oční atrofie.

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

U některých pacientů léčených vinkristin sulfátem se vyskytují konvulze (často s hypertenzí). U dětí

bylo

zaznamenáno

několik

případů

konvulzí,

nichž

následovalo

koma.

Vinkristin

vyvolává

autonomní toxicitu a toxicitu CNS, i když k tomu dochází méně často než k periferní neuropatii.

Účinky na CNS – např. změněný stav vědomí a mentální změny jako deprese, agitace, nespavost,

zmatenost, psychózy a halucinace.

Není známo

Leukoencefalopathie.

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Hluchota.

Srdeční poruchy

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Postižení koronární artérie, infarkt myokardu.

Koronárně-cévní poruchy a infarkt myokardu se vyskytovaly u pacientů, kteří se léčili pomocí vinkristinu

v kombinační chemoterapii a kteří dříve prodělali radioterapii mediastina.

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000)

Hypertenze a hypotenze.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Závažný bronchospasmus a dýchací potíže byly pozorovány po podání alkaloidů rostliny Vinca, a to

zvláště při podání v kombinaci s mitomycinem C.

Gastrointestinální poruchy

Časté (

1/100 až < 1/10)

Nevolnost, zvracení, zácpa, bolest břicha. Zácpa se může vyskytnout v důsledku zasažení horní části

střev, zatímco rektum je prázdné. Potom se mohou objevit kolice podobné bolesti břicha.

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Snížená chuť k jídlu, úbytek hmotnosti, anorexie, průjem, paralytický ileus. Nebezpečí paralytického

ileu je zvláště u malých dětí.

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1000)

Zánět sliznice úst, intestinální nekróza a/nebo perforace.

Velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

Pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1000)

Okluzní choroba jaterní žíly, zvláště pak u dětí.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté (

1/10)

Alopecie (je vratná po vysazení léčby vinkristinem).

Poruchy ledvin a močových cest

U starších pacientů se musí přerušit léčba vyvolávající retenci moči, a to ve dnech následujících

bezprostředně po podání vinkristinu.

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Polyurie, dysurie, retence moči v důsledku atonie močového měchýře, hyperurikémie, nefropatie v

důsledku kyseliny močové.

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1000)

Syndrom SIADH (tzn. syndrom nesprávné sekrece antidiuretického hormonu). Tento syndrom může

souviset s neurotoxicitou léčivého přípravku možná vyvolanou přímým účinkem na hypotalamus. U

těchto pacientů se objevuje hyponatrémie v kombinaci s vylučováním sodíku močí, aniž by byly

diagnostikovány poruchy ledvin nebo nadledvinek, hypotenze, dehydratace, azotémie nebo edém. S

restrikcí tekutin se může hyponatrémie a ztráta sodíku ledvinami zlepšit.

Velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

Inkontinence.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Nevratná neplodnost po chemoterapii obsahující vinkristin je častější u mužů než u žen.

Časté (

1/100 až < 1/10)

Azoospermie se vyskytovala u mužů, kteří se léčili chemoterapií kombinující vinkristin s prednizonem a

cyklofosfamidem nebo mechloretaminem a prokarbazinem.

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Amenorea.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (

1/100 až < 1/10)

Podráždění v místě vpichu.

Méně časté (

1/1000 až < 1/100)

Horečka, flebitida, bolest, celulitida a nekróza. Tyto symptomy se mohou objevit po podráždění cévní

stěny nebo po extravazaci při podání.

Vzácné (

1/10 000 až < 1/1000)

Bolest hlavy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Předávkování vinkristinem vede k výskytu popsaných nežádoucích účinků ve výrazně zvýšené míře.

U dětí ve věku do 13 let bylo předávkování smrtelné při podání desetinásobné doporučované dávky.

Závažné symptomy se mohou objevit, jestliže se v této skupině pacientů podají dávky 3-4 mg/m

Dospělí mohou očekávat závažné symptomy po podání jednotlivých dávek 3 mg/m

nebo více.

Vinkristin sulfát nemá žádné známé antidotum.

Léčba je symptomatická a podpůrná. Pokud se zjistí, že došlo k předávkování, je nutné pacienta

pečlivě sledovat. Lze uvažovat o následujících opatřeních:

je třeba pečlivě sledovat sérové koncentrace elektrolytů a rovnováhu tekutin, a pokud se

objeví příznaky nepřiměřené sekrece ADH, je nutné přistoupit k restrikci tekutin;

k předcházení křečí se musí podávat antikonvulzivní látky;

monitorování kardiovaskulárního systému;

monitorování hodnot krve a následná opatření musí vycházet se zjištěné deprese kostní dřeně;

použití klystýru k prevenci ileu;

lze použít folinát. Navrhuje se podávat 100 mg intravenózně po třech hodinách po dobu 24

hodin a potom po šesti hodinách po dobu minimálně 48 hodin.

Hemodialýza není při předávkování pravděpodobně příliš účinná, protože se při ní odbourává jen

velmi malé množství léčivého přípravku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antineoplastikum, alkaloid rostliny Vinca

Kód ATC: L01C A02

Vinkristin sulfát je sůl vinkristinu – alkaloidu získaného z rostliny barvínek Vinca rosea Linn.

Alkaloidy z této rostliny jsou klasické “vřetenové jedy”, které se váží na mikrotubulární protein

tubulin

blokují

během

metafáze

buňky

tím,

brání

polymerizaci

tubulinu,

vytvářel

mikrotubuly, a tím, že vyvolávají depolymerizaci mikrotubulů již vytvořených.

Alkaloidy rostliny Vinca mohou tento proces ovlivňovat několika způsoby, a sice:

navázáním na specifické místo tubulinu a vytvořením agregačního komplexu tubulinu a

alkaloidu;

navázáním na “místo s vysokou afinitou” tubulinu, které již bylo v mikrotubulech obsazeno a

inhibicí dalšího doplňování tubulinu do již vzniklého mikrotubulu;

navázáním na “místo s nízkou afinitou” ke stěnám vzniklých mikrotubulů, které vyvolávají

separaci protofilamentu.

Vinkristin může také ovlivňovat jiné buněčné systémy jako je syntéza RNA a DNA, cyklická AMP,

lipidová biosyntéza a na kalmodulinu dependentní Ca

transport ATPáza.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Po intravenózní injekci se vinkristin ze séra eliminuje rychle. Během 15-30 minut se ze séra distribuuje

více než 90 % léčivého přípravku do tkání a jiných krevních složek. Za ustálených podmínek je

distribuční objem 8,4 ± 3,2 l/kg.

Dvacet minut po intravenózním podání se přes 50 % vinkristinu naváže na krevní složky, a to zvláště

krevní destičky, které obsahují vysoké koncentrace tubulinu.

Zdá se, že průnik do mozkomíšního moku po intravenózní bolusové injekci je velmi nízký. Nicméně

navzdory

tomuto

nízkému

průniku

může

vinkristin

vyvolat

nežádoucí

účinky

v centrální

nervové

soustavě.

Metabolismus

Vinkristin je silně metabolizován, pravděpodobně v játrech mikrosomálním enzymovým systémem

cytochromu P450, a to CYP3A.

Vylučování

Analýza plazmatických složek ukazuje, že vylučování vinkristinu z plazmy po rychlém intravenózním

podání lze nejlépe popsat jako trojfázový model. Prvotní, průměrný a konečný poločas je 5 minut,

respektive 2,3 hodiny a 85 hodin (rozpětí je 19-155 hodin).

Plazmatická

clearance je pomalá,

proto je

nutný minimálně

týdenní interval

mezi jednotlivými

ošetřeními, aby se zabránilo kumulativní toxicitě.

Játra jsou nejdůležitějším vylučovacím orgánem; asi 80 % injekčně podané dávky se vyloučí stolicí a

10-20 % se vyloučí močí.

Pacienti s poruchami jaterních funkcí

U pacientů s poruchami jaterních funkcí je metabolismus a v důsledku toho i vylučování vinkristinu

pravděpodobně sníženo, což vede ke zvýšenému nebezpečí toxicity. Pokud je to nutné, může se dávka

upravit (viz bod 4.2. a 4.4.).

Děti

U dětí existují větší inter a intra individuální odchylky ve farmakokinetických parametrech jako je

clearance, distribuční objem a eliminační poločas. Plazmatická clearance u dětí je obecně větší než u

dospělých nebo dětí, avšak není jisté, zda se clearance vinkristinu s věkem v průběhu dětství snižuje.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V předklinických sledováních se vinkristin prokazoval jako teratogenní. Také ve studiích reprodukční

toxicity u zvířat byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu a embryonální toxicita. Ve studiích

chronické toxicity zahrnovaly nežádoucí účinky neurotoxicitu a byla zjištěna inhibice spermatogeneze,

myelosuprese a gastrointestinální toxicita. V různých testech na genotoxicitu se ukázalo, že vinkristin

může potenciálně způsobovat chromosomální odchylky, aneuploidii a polyploidii. Neexistují žádné

další relevantní preklinické údaje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Mannitol

Kyselina sírová 5% (na úpravu pH)

Roztok hydroxidu sodného 0,2 % (na úpravu pH)

Voda na injekci

6.2. Inkompatibility

Při absenci studií kompatibility se tento léčivý přípravek nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

6.3. Doba použitelnosti

Lahvička před otevřením

24 měsíců

Po naředění

Chemická a fyzikální stabilita roztoku připraveného k injekci nebo infuzi byla prokázána na dobu

48 hodin při 2-8 °C nebo 24 hodin při

15 °C, pokud byl naředěn na koncentraci 0,01-0,1 mg/ml

v 9 mg/ml

(0,9%)

infuzního

roztoku

chloridu sodného

nebo

mg/ml (5%)

infuzního

roztoku

glukosy.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a

obsah

balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla typu I se zátkou z brombutylové pryže, hliníkovým uzávěrem a

polypropylénovým odtrhávacím krytem po 1 ml, 2 ml a 5 ml roztoku.

Velikosti balení:

1 lahvička obsahující 1 ml roztoku

1 lahvička obsahující 2 ml roztoku

1 lahvička obsahující 5 ml roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Kontrola před použitím

Použít se může pouze čirý, bezbarvý roztok bez jakýchkoli částic. V případě poškozeného obalu se

přípravek použít nesmí.

Zacházení a likvidace

Injekční roztoky cytotoxických léků musí připravovat odborný zaškolený personál, který má znalosti o

použití

těchto

léků

podmínek

zaručujících

ochranu

životního

prostředí

zvláště

ochranu

pracovníků, kteří s nimi zacházejí. S přípravkem Vincristine Teva nesmějí manipulovat těhotné ženy.

Je nutno zabránit jakémukoliv kontaktu s tekutinou. Roztoky se připravují na zvláštním pracovišti, kde

je zakázáno kouřit, jíst a pít. Během přípravy musí být uplatněn přísně aseptický pracovní postup; jako

ochranné pomůcky se musí použít rukavice, obličejová rouška, ochranné brýle a ochranný oděv.

Doporučuje se použití digestoře LAF s vertikálním prouděním. Při podávání by se měly navléct

rukavice. Při manipulaci s odpadem je nutno zohlednit charakter této látky.

Pokud se přece jen roztok dostane do kontaktu s pokožkou, sliznicemi nebo očima, je nutné okamžitě

spláchnout nebo vypláchnout dostatečným množstvím vody.

Je třeba předcházet extravazaci. Pokud k ní přece jen dojde, je nutno injekci okamžitě přerušit a

potenciální zbývající dávka by se měla injekčně podat do jiné žíly. Lokální injekce hyaluronidázy v

množství 250 ME/ml (1 mg podkožně v okolí léze) a aplikace mírného tepla v místě, na němž k úniku

do okolních tkání došlo, může napomoci disperzi přípravku a snížení potíží i potenciální celulitidy na

minimum. Na oddělení, kde se přípravek Vincristine Teva podává, by měl být k dispozici nemocniční

extravazační set pro cytostatika.

Opatrnost je nutná i při manipulaci s exkrety a zvratky.

poškozenými

obaly

musí

zacházet

stejnou

opatrností

manipuluje

nimi

jako

kontaminovaným

odpadem.

Kontaminovaný

odpad

likviduje

spálením

pevných

řádně

označených obalech.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha, 150 00, Česká Republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/089/99-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 10.2.1999

Datum posledního prodloužení registrace: 20.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

30.4.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace