Vetmulin 100.0 mg/g Granule

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Tiamulin
Dostupné s:
Huvepharma NV
ATC kód:
QJ01XQ
INN (Mezinárodní Name):
Tiamulin (Tiamulini fumaras)
Dávkování:
100.0mg/g
Léková forma:
Granule
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Pleuromutilin
Přehled produktů:
Kódy balení: 9900281 - 1 x 0.25 kg - sáček
Registrační číslo:
96/016/11-C
Datum autorizace:
2011-03-29

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

VETMULIN

100 mg/g

perorální granule

Huvepharma NV

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

VETMULIN 100 mg/g perorální granule pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antverpy, Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Biovet JSC, 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera - Bulharsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VETMULIN 100 mg/g perorální granule pro prasata

Tiamulini fumaras

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Každý gram obsahuje:

Tiamulini fumaras 100 mg (odpovídá 81 mg tiamulinum)

Nažloutlý granulát

4.

INDIKACE

Léčba dyzentérie prasat vyvolaná Brachyspira hyodysenteriae.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných

látek. Přípravek se nesmí podávat současně, resp. 7 dní před až 7 dní po podání přípravků,

obsahujících ionofory, jako např. monensin, salinomycin nebo narasin.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po perorálním podání se může vzácně vyskytnout přecitlivělost na tiamulin, která se

projevuje jako akutní dermatitida s kožním erytémem a intenzivním svěděním. Po použití

tiamulinu se může vzácně vyskytnout erytém nebo mírný edém kůže. Nežádoucí účinky jsou

obvykle mírné a přechodného rázu, ale ve velmi vzácných případech mohou být závažné.

Vyskytnou-li se tyto typické vedlejší účinky, okamžitě zastavte léčbu a omyjte zvířata a kotce

vodou. Postižená zvířata se obvykle rychle zotaví. Vhodná je symptomatická léčba, např.

podání elektrolytů a protizánětlivá terapie.

Strana 1 z 5

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

VETMULIN

100 mg/g

perorální granule

Huvepharma NV

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, která nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání v medikovaném krmivu.

Léčba dyzentérie prasat vyvolaná Brachyspira hyodysenteriae: obecná dávka je 8,8 mg

tiamulin hydrogen fumarátu (odpovídá 7,1 mg tiamulinové báze) na kg živé hmotnosti a den

podávaná po dobu 7-10 po sobě následujících dnů. Při předpokládaném příjmu krmiva v

množství 50 g/kg živé hmotnosti se této dávky dosáhne vmícháním 1,75 g přípravku do 1 kg

krmiva (175 ppm).

Příklady množství přípravku (g) na jedno zvíře

Živá hmotnost

zvířete (kg)

Gram přípravku/zvíře

11,0

13,2

V případě změny spotřeby krmiva (hmotnostní kategorie, věk, prostředí) upravte poměr

míchání, abyste zajistili příjem 8,8 mg tiamulin hydrogen fumaratu na 1 kg ž.hm. a den.

Pokud se zdravotní stav zvířat neupraví do 3 dnů po perorálním podání medikace, měla by

se prověřit diagnóza a je-li to nezbytné, měla by se změnit léčba.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Strana 2 z 5

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

VETMULIN

100 mg/g

perorální granule

Huvepharma NV

Přípravek se

přidává do malého množství krmiva určeného pro okamžitou spotřebu

jednotlivými zvířaty. Prasata, která mají být léčena, by se měla oddělit a léčit individuálně. K

léčbě větších skupin se doporučuje používat premix tiamulinu pro medikaci krmiva.

K zajištění správného dávkování by se měla určit živá hmotnost co možná nejpřesněji, aby

se předešlo poddávkování.

Za účelem dosažení rovnoměrného příjmu se doporučuje použití předmíchávání.

Požadované množství přípravku se může nejprve smíchat s 10% zamýšleného množství

krmiva. Takto připravená směs se následně rovnoměrně smíchá s krmivem.

Přípravek lze rovněž použít tak, že se důkladně zamíchá do části denní dávky krmiva a tu je

možno podat před krmením. Je třeba zajistit, aby zvířata přijala celou vypočítanou dávku. Je

třeba věnovat pozornost prasatům, jejichž denní spotřeba krmiva je snížená nebo omezená.

Požadované množství přípravku musí být odměřeno vhodně kalibrovaným vážicím

zařízením.

Přípravek by se měl přidávat pouze do suchého nepeletovaného krmiva.

Krmivo s přídavkem léčiva se musí připravovat denně čerstvé bezprostředně před podáním

zvířatům.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 7 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Příjem léčiva zvířaty se může v důsledku onemocnění měnit. U zvířat se sníženým příjmem

potravy provádějte parenterální léčbu s použitím vhodného injekčního přípravku.

Interakce

O tiamulinu je známo, že u něj dochází ke klinicky závažným (často smrtelným) interakcím

s ionoforovými antibiotiky obsahujícími monensin, narasin a salinomycin. Proto se prasatům

nesmí současně, resp. 7 dnů před až 7 dnů po podání tohoto přípravku, podávat přípravky

obsahující uvedené látky. Mohlo by dojít k závažnému zpomalení růstu nebo k úhynu.

Zabraňte interakcím mezi tiamulinem a ionoforovými přípravky obsahujícími monensin,

narasin a salinomycin.

Informujte dodavatele krmiva, že bude použit tiamulin, aby se

zabránilo incorporaci výše uvedených přípravků do krmiva a vyloučila se kontaminace

krmiva těmito látkami..

V případě podezření na kontaminaci proveďte u krmiva před

Strana 3 z 5

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

VETMULIN

100 mg/g

perorální granule

Huvepharma NV

zkrmením zkoušku na přítomnost těchto ionoforů. Dojde-li k interakcím podávání tiamulinu

okamžitě zastavte. Kontaminované krmivo co nejdříve odstraňte a nahraďte jej krmivem bez

obsahu ionoforů, které nejsou slučitelné s tiamulinem.

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) ve výskytu rezistence

bakterií vůči tiamulinu by mělo použití přípravku vycházet z odběru vzorků na bakteriologii a

výsledků testování citlivosti a měla by být brána v úvahu oficiální a místní pravidla

antibiotické politiky.

Použití přípravku odlišně od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku může

zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči tiamulinu a může snížit účinnost léčby jinými

pleuromutiliny vzhledem k možnosti zkřížené rezistence.

Prostřednictvím zlepšování systému řízení chovu a řádným prováděním čištění a dezinfekce

je třeba bránit dlouhodobému nebo opakovanému použití přípravku.

Tiamulin může snižovat antibakteriální aktivitu beta-laktamových antibiotik, která jsou účinná

pouze na bakterie v růstové fázi.

Přípravek lze používat během březosti a laktace.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Předávkování

Jedna perorální dávka 100 mg/kg živé hmotnosti způsobila u prasat hyperpnoe a

abdominální diskomfort. Při dávce 150 mg/kg byla jediným účinkem na centrální nervovou

soustavu letargie. Dávka 55 mg/kg podávaná během 14 dnů způsobila zvýšené slinění a

mírné podráždění žaludku.

Tiamulin hydrogen fumarát má u prasat relativně široký

terapeutický index. Minimální letální dávka nebyla u prasat stanovena.

Upozornění pro uživatele

Při míchání a manipulaci s přípravkem zabraňte přímému kontaktu přípravku s kůží, očima a

sliznicemi použitím osobních ochranných prostředků skládajících se z ochranné kombinézy,

nepropustných gumových rukavic a ochranných brýlí.

V případě náhodného zasažení očí, ihned vypláchněte zasažené oko velkým množstvím

čisté tekoucí vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem zabraňte vdechování prachu použitím buď jednorázového

respirátoru, který vyhovuje normě EN149, nebo respirátoru sloužícího pro více použití, který

vyhovuje normě EN140 a je vybavený filtrem podle normy EN143.

Zabraňte náhodnému požití přípravku.

V případě potřísnění pokožky ihned umyjte exponované místo vodou a odstraňte

kontaminovaný oděv.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na tiamulin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Strana 4 z 5

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

VETMULIN

100 mg/g

perorální granule

Huvepharma NV

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení:

0,25 kg, 1kg, sáček z nízkohustotního polyetylenu ve vnějším třívrstvém papírovém sáčku.

Jakékoli informace o tomto veterinárním léčivém přípravku obdržíte od místního zástupce

držitele rozhodnutí o registraci.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Strana 5 z 5

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VETMULIN 100 mg/g perorální granule pro prasata

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Každý gram obsahuje: Tiamulini fumaras 100 mg (odpovídá 81 mg tiamulinum)

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek: viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální granule

Nažloutlý granulát

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata

4.2

Indikace (s upřesněním pro cílový druh zvířat)

Léčba dyzentérie prasat vyvolaná Brachyspira hyodysenteriae.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na účinnou látku nebo některou z

pomocných látek.

Přípravek se nesmí podávat současně, resp. nejméně 7 dní před až 7 dní po,

podání přípravků obsahujícími ionofory, jako např. monensin, salinomycin nebo

narasin.

4.4

Zvláštní upozornění (pro každý cílový druh)

Strana 1 z 9

Příjem léčiva zvířaty se může v důsledku onemocnění měnit. U zvířat se sníženým

příjmem potravy provádějte parenterální léčbu s použitím vhodného injekčního

přípravku.

Prostřednictvím zlepšování systému řízení chovu a řádným prováděním čištění a

dezinfekce je třeba bránit dlouhodobému nebo opakovanému použití přípravku.

Strana 2 z 9

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek nepodávejte v tekutém krmivu.

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) ve výskytu

rezistence bakterií vůči tiamulinu by mělo použití přípravku vycházet z odběru

vzorků na bakteriologii a výsledků testování citlivosti a měla by být brána v úvahu

oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Použití přípravku odlišně od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku

může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních vůči tiamulinu a může snížit účinnost

léčby jinými pleuromutiliny vzhledem k možnosti zkřížené rezistence.

Nedostaví-li se v průběhu 3 dnů odpověď na léčbu, je třeba přehodnotit diagnózu.

Zabraňte souběžnému podávání tiamulinu a ionoforových přípravků obsahujících

monensin, narasin a salinomycin. Informujte dodavatele krmiva, že bude použit

tiamulin, aby se zabránilo zamíchání výše uvedených přípravků do krmiva

vyloučila se

kontaminace krmiva těmito látkami..

V případě podezření na

kontaminaci proveďte u krmiva před zkrmením zkoušku na přítomnost těchto

ionoforů. Dojde-li z důvodu interakce k nežádoucím účinkům, podávání krmiva

okamžitě zastavte.

Kontaminované krmivo co nejdříve odstraňte a nahraďte jej

nekontaminovaným krmivem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Při míchání a manipulaci s přípravkem zabraňte přímému kontaktu přípravku

s kůží, očima a sliznicemi použitím osobních ochranných prostředků skládajících se

z ochranné kombinézy, nepropustných gumových rukavic a ochranných brýlí.

V případě náhodného zasažení očí, ihned vypláchněte zasažené oko velkým

množstvím čisté tekoucí vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou

pomoc.

Při

manipulaci

s přípravkem

zabraňte

vdechování

prachu

použitím

buď

jednorázového respirátoru, který vyhovuje normě EN149, nebo respirátoru

sloužícího pro více použití, který vyhovuje normě EN140 a je vybavený filtrem

podle normy EN143.

Zabraňte náhodnému požití přípravku.

V případě potřísnění pokožky ihned umyjte exponované místo vodou a odstraňte

kontaminovaný oděv.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na tiamulin by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Strana 3 z 9

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po perorálním podání se může vzácně vyskytnout přecitlivělost na tiamulin, která

se projevuje jako akutní dermatitida s kožním erytémem a intenzivním svěděním.

Po použití tiamulinu se může vzácně vyskytnout erytém nebo mírný edém kůže.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodného rázu, ale ve velmi vzácných

případech mohou býti závažné.

Vyskytnou-li se tyto typické vedlejší účinky,

okamžitě zastavte léčbu a omyjte zvířata a kotce vodou. Postižená zvířata se

obvykle rychle zotaví. Vhodná je symptomatická léčba, např. podání elektrolytů a

protizánětlivá terapie.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Přípravek lze používat během březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

O tiamulinu je známo, že u něj dochází ke klinicky závažným (často smrtelným)

interakcím

s ionoforovými

antibiotiky

obsahujícími

monensin,

narasin

salinomycin. Proto se prasatům nesmí současně, resp. 7 dnů před až 7 dnů po

podání tohoto přípravku, podávat přípravky obsahující uvedené látky. Mohlo by

dojít k závažnému zpomalení růstu nebo k úhynu.

Tiamulin může snížit antibakteriální účinnost beta-laktamových antibiotik, která jsou

účinná na bakterie v růstové fázi.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání v medikovaném krmivu

Obecná dávka je 8,8 mg tiamulin hydrogen fumarátu (odpovídá 7,1 mg tiamulinové

báze) na kg živé hmotnosti a den podávaná po dobu 7-10 po sobě následujících

dnů. Při předpokládaném příjmu krmiva v množství 50 g/kg živé hmotnosti se této

dávky dosáhne vmícháním 1,75 g přípravku do 1 kg krmiva (175 ppm).

Příklady množství přípravku (g) na jedno zvíře

Živá hmotnost

zvířete (kg)

Gram přípravku /zvíře

Strana 4 z 9

11,0

13,2

Přípravek se

přidává do malého množství krmiva určeného pro okamžitou

spotřebu jednotlivými zvířaty. Prasata, která mají být léčena, by se měla oddělit a

léčit individuálně. K léčbě větších skupin se doporučuje používat premix tiamulinu

pro medikaci krmiva.

K zajištění správného dávkování by se měla určit živá hmotnost co možná

nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

V případě změny spotřeby krmiva (hmotnostní kategorie, věk, prostředí) upravte

poměr míchání, abyste zajistili příjem 8,8 mg tiamulin hydrogen fumaratu na 1 kg

ž.hm. a den.

Za účelem dosažení rovnoměrného příjmu se doporučuje použití předmíchávání.

Požadované množství přípravku se může nejprve smíchat s 10% zamýšleného

množství krmiva. Takto připravená směs se následně rovnoměrně smíchá s

krmivem. Přípravek lze rovněž použít tak, že se důkladně zamíchá do části denní

dávky krmiva a tu je možno podat před krmením. Je třeba zajistit, aby zvířata přijala

celou vypočítanou dávku. Je třeba věnovat pozornost prasatům, jejichž denní

spotřeba krmiva je snížená nebo omezená.

Požadované množství přípravku musí být odměřeno vhodně kalibrovaným vážicím

zařízením.

Přípravek by se měl přidávat pouze do suchého nepeletovaného krmiva.

Pokud se zdravotní stav zvířat neupraví do 3 dnů po perorálním podání medikace,

měla by se prověřit diagnóza a je-li to nezbytné, měla by se změnit léčba.

Krmivo s přídavkem léčiva se musí připravovat denně čerstvé bezprostředně před

podáním zvířatům.

Strana 5 z 9

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Jedna perorální dávka 100 mg/kg živé hmotnosti způsobila u prasat hyperpnoe a

abdominální diskomfort. Při dávce 150 mg/kg byla jediným účinkem na centrální

nervovou soustavu letargie. Dávka 55 mg/kg podávaná během 14 dnů způsobila

zvýšené slinění a mírné podráždění žaludku. Tiamulin hydrogen fumarat má u

prasat relativně široký terapeutický index. Minimální letální dávka nebyla u prasat

stanovena.

4.11

Ochranné lhůty

Maso: 7 dnů

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci,

pleuromutiliny

ATCvet kód: QJ01XQ01

5.1

Farmakokinetické údaje

Tiamulin hydrogen fumarat je polosyntetický derivát diterpenového antibiotika

pleuromutilinu, který produkuje Pleurotus mutilis,

později nazývaný Clitopilus

scyphoides.

Tiamulin působí na patogenní mykoplazmata a proti většině grampozitivních a

anaerobních mikroorganismů.

Tiamulin je bakteriostatický při terapeutických koncentracích a bylo prokázáno, že

je účinný na ribozomální úrovni a primární vazebné místo je na podjednotce 50S a

pravděpodobné sekundární vazebné místo je v místě spojení podjednotek 50S a

30S.

Jeví se, že inhibuje mikrobiální produkci proteinů tím, že produkuje

biochemické

neaktivní

iniciační

komplexy,

které

zabraňují

prodlužování

polypeptidového řetězce.

Výzkum ukázal, že rezistentní bakteriální mutanty se vyvinou po vícenásobném

pasážování tzv. vícestupňový nástup rezistence. Byla rovněž popsána horizontálně

přenosná rezistence (např.

vga

geny & cfr

gen).

V praxi byla rezistence u

mykoplazmat

zaznamenána

zřídka.

Byla

pozorována

rezistence

vůči

B.

hyodysenteriae a jejíž rozsah se může lišit geograficky.

Pokud je odezva na léčbu dyzentérie přípravkem slabá, je třeba zvážit možnost

rezistence.

Byla zaznamenána zkřížená rezistence mezi tiamulinem a tylosin tartrátem:

mikroorganismy, které jsou rezistentní vůči tiamulinu, jsou také rezistentní vůči

tylosin tartrátu, ale ne naopak. Mechanismus přenosné rezistence (cfr) může

Strana 6 z 9

způsobit

zkříženou

rezistenci

vůči

linkosamidům,

streptograminům

amfenikolům (florfenikol).

Resistence u Brachyspira hyodysenteriae může být způsobená bodovou mutací

v genu kódujícím 23S rRNA a/nebo genu L3 kódujícím ribozomální proteiny.

Strana 7 z 9

5.2

Farmakodynamické vlastnosti

Tiamulin hydrogen fumarát se dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu prasat

(85-90%) do 30 minut.

2-4 hodiny (t

) po perorálním podání 10 mg tiamulin

hydrogen fumarátu/kg živé hmotnosti byla naměřena C

1 µg/ml. Po perorálním

podání dávky 25 mg/kg bylo dosaženo C

1,82 µg/ml. Látka je velmi dobře

distribuována do tkání. Dochází k akumulaci v plicích a tlustém střevě. 30-50%

tiamulinu se váže na bílkoviny v séru.

Tiamulin se rychle a ve velkém rozsahu metabolizuje v játrech (hydroxylace,

dealkalizace, hydrolýza). Bylo identifikováno nejméně 16 biologicky neaktivních

metabolitů. K vylučování tiamulinu a jeho metabolitů dochází žlučí a stolicí (70-

85%). Zbytek se vylučuje močí (15-30%).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Předbobtnalý škrob

Pšeničný škrob

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek

nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

Nespotřebované krmivo s perorálními granulemi by mělo být po 24 hodinách

odstraněno.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte v původním obalu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

0,25 kg, 1kg, sáček z nízkohustotního polyethylenu ve vnějším třívrstvém

papírovém sáčku.

Strana 8 z 9

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antverpy

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/016/11-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.3.2011/27. 8. 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2014

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Strana 9 z 9

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace