Vetflurane 1000 mg/g Tekutina k inhalaci parou

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Isofluran
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QN01AB
INN (Mezinárodní Name):
Isoflurane (Isofluranum)
Léková forma:
Tekutina k inhalaci parou
Terapeutické skupiny:
koně, psi, kočky, okrasní ptáci, plazi, fretky, potkani, myši, křečci, činčily, malí hlodavci, morčata
Terapeutické oblasti:
Halogenované uhlovodíky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9906811 - 1 x 100 ml - láhev
Registrační číslo:
96/065/18-C
Datum autorizace:
2018-11-21

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Strana 1 z 9

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC S.A.

1ère avenue - 2065m – LID

06516 Carros Cedex

FRANCIE

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

Isofluranum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Isofluranum 1000 mg/g

Čirá bezbarvá tekutina.

INDIKACE

Navození a udržování NavozeníUdržovánícelkové anestezie.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě známé náchylnosti k maligní hypertermii.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na isofluran a ostatní halogenovaná anestetika.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Isofluran způsobuje hypotenzi a útlum dýchání v závislosti na dávce. Srdeční arytmie a přechodná

bradykardie byly hlášeny jen zřídka.

Maligní hypertermie byla hlášena velice zřídka u vnímavých zvířat.

Zástava dechu by měla být léčena asistovanou ventilací.

V případě srdeční zástavy proveďte kompletní kardiopulmonální resuscitaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).>

Strana 2 z 9

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, psi, kočky, okrasné ptactvo, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a

fretky.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Současné použití sedativ či analgetik pravděpodobně sníží hladinu isofluranu, která je potřebná k

navození a udržování anestezie.

UdržováníPro konkrétní interakce viz bod 12.

KONĚ

MAC isofluranu u koní je přibližně 1,31 %.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie.

Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, butorfanol,

detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pethidin, thiamylal,

thiopental a xylazin. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta

individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Jelikož nebývá proveditelné navodit anestezii u dospělého koně isofluranem, měl by být k tomuto

účelu použit krátkodobě působící barbiturát, jako například thiopental sodný, ketamin nebo

guaifenesin. K dosažení požadované hloubky anestezie pak může být za 5 až 10 minut použit

isofluran o koncentraci 3 až 5 %.

Pro navození anestezie u hříbat lze použít isofluran v koncentraci 3 až 5 % ve vysokém průtoku

kyslíku.

Udržování

Anestezie se udržuje 1,5% až 2,5% isofluranem.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

MAC isofluranu u psů je přibližně 1,28 %.

Premedikace

Strana 3 z 9

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie.

Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, butorfanol,

buprenorfin,

bupivakain,

diazepam,

dobutamin,

efedrin,

epinefrin,

glykopyrolát,

ketamin,

medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, thiamylal, thiopental a xylazin. Léčiva

použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta individuálně. Je nutno věnovat

pozornost možným interakcím uvedeným níže.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Navození anestezie je možné pomocí masky při použití až 5% isofluranu, s premedikací nebo bez

ní.

Udržování

Anestezie se udržuje 1,5% až 2,5% isofluranem.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

KOČKY

MAC isofluranu u koček je přibližně 1,63 %.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie.

Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, diazepam,

ketamin a oxymorfon. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta

individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Navození anestezie je možné pomocí masky při použití až 4% isofluranu, s premedikací nebo bez

ní.

Udržování

Anestezie se udržuje 1,5% až 3% isofluranem.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

OKRASNÍ PTÁCI

Je známo jen málo hodnot MAC/ED

Příkladem je hodnota 1,34 % pro jeřába kanadského, 1,45 % pro poštovního holuba, která je

snížena na 0,89 % podáním midazolamu, a 1,44 % pro kakadu, která je snížena na 1,08 %

podáním analgetika butorfanolu.

Strana 4 z 9

Použití isofluranové anestézie bylo popsáno pro mnoho druhů, od malých ptáků, jako jsou

zebřičky, až po velké ptáky, jako jsou supi, orli a labutě.

Lékové interakce / kompatibility

U labutí je v literatuře uváděna kompatibilita propofolu s isofluranovou anestézii.

Interakce

Viz bod 12.

Navození

Navození anestézie 3 až 5% isofluranem je obvykle rychlé. U labutí je zaznamenáno navození

anestezie s propofolem s následným udržováním s isofluranem.

Udržování

Dávka pro udržování anestezie závisí na druhu a jedinci. Obecně jsou 2 až 3 % přiměřená a

bezpečná.

Pro některé druhy čápů a volavek může stačit pouze 0,6 - 1 %.

Pro některé supy a orly může být potřeba až 4 - 5 %.

Pro některé kachny a husy může být potřeba 3,5 - 4 %.

Ptáci obecně velice rychle odpovídají na změny koncentrace isofluranu.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

PLAZI

V literatuře je popsáno použití isofluranu u široké škály druhů plazů (např. různé druhy ještěrek,

želv, leguánů, chameleonů a hadů).

bylo stanoveno u leguána pustinného na 3,14 % při 35 ˚C a 2,83 % při 20 ˚C.

Lékové interakce/ kompatibility

Viz bod 12.

Navození

Navození anestézie je obvykle rychlé s 2 až 4% isofluranem.

Udržování

Vhodná koncentrace je 1 až 3 %.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

POTKANI, MYŠI, KŘEČCI, ČINČILY, PÍSKOMILOVÉ, MORČATA A FRETKY

MAC pro myši je uváděna 1,34 % a pro potkany 1,38 %, 1,46 % a 2,4 %.

Lékové interakce/ kompatibility

Strana 5 z 9

Viz bod 12.

Navození

Isofluran v koncentraci 2 až 3 %.

Udržování

Isofluran v koncentraci 0,25 až 2 %.

Zotavení

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

Druh

MAC (%)

Navození (%)

Udržování (%)

Zotavení

Kůň

1,31

3,0 – 5,0

(hříbata)

1,5 – 2,5

klidné a rychlé

1,28

Až 5,0

1,5 – 2,5

klidné a rychlé

Kočka

1,63

Až 4,0

1,5 – 3,0

klidné a rychlé

Okrasní ptáci

Viz dávkování

3,0 – 5,0

Viz dávkování

klidné a rychlé

Plazi

Viz dávkování

2,0 – 4,0

1,0 – 3,0

klidné a rychlé

Potkani, myši,

křečci, činčily,

pískomilové,

morčata a fretky

1,34 (myš)

1,38 / 1,46 / 2,40

(potkan)

2,0 – 3,0

0,25 – 2,0

klidné a rychlé

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Isofluran podávat pomocí přesně kalibrovaného odpařovače ve vhodném anestetickém systému,

jelikož hladina anestezie se může snadno a rychle měnit.

Isofluran může být podáván ve směsi s kyslíkem nebo ve směsi kyslíku s oxidem dusným.

Hodnoty MAC (minimální alveolární koncentrace v kyslíku) nebo účinné dávky ED

a níže

uvedené doporučené koncentrace pro cílové druhy by měly být použity pouze jako vodítko či

výchozí hodnoty. Skutečné koncentrace, které budou v praxi potřeba, budou záviset na mnoha

proměnných včetně souběžného použití dalších léčiv v průběhu anestezie a klinického stavu

pacienta.

Isofluran může být používán společně s dalšími léčivy běžně používanými ve veterinární anestezii

k premedikaci, navození anestezie a analgezii. Některé konkrétní příklady jsou uvedeny v

informacích u jednotlivých druhů.

Zotavení z anestezie isofluranem je obvykle klidné a rychlé. Před ukončením celkové anestezie je

třeba zvážit u pacienta potřebu analgezie.

Současné použití sedativ či analgetik pravděpodobně sníží množství isofluranu, které je potřebné k

navození a udržování anestezie.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Kůň: ochranná lhůta: maso: 2 dny

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Strana 6 z 9

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

lahvi po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění

pro každý cílový druh:

Metabolismus ptáků a do jisté míry i drobných savců je více ovlivněn poklesem tělesné teploty

z důvodu vysokého poměru plochy povrchu těla k živé hmotnosti. Metabolismus léčiva u plazů je

pomalý a výrazně závisí na teplotě prostředí.

Absorpce, distribuce a vylučování isofluranu jsou velmi rychlé. Isofluran je vylučován plícemi

převážně v nezměněné podobě. Tyto vlastnosti ho mohou činit vhodným pro určité skupiny

pacientů, které zahrnují mladé nebo staré jedince či jedince s narušenou funkcí jater, ledvin či

srdce. Nicméně o anestetickém protokolu by mělo být rozhodnuto na základě posouzení každého

případu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Isofluran má malý nebo žádný analgetický účinek. Před operací by vždy měla být použita

adekvátní analgezie. Před ukončením celkové anestezie je třeba zvážit u pacienta potřebu

analgezie. Použití přípravku u pacientů se srdečním onemocněním by mělo být zváženo pouze po

posouzení poměru terapeutického prospěchu a rizika veterinárním lékařem.

Je důležité monitorovat frekvenci a vlastnosti dýchání a pulsu. V průběhu udržování anestezie je

důležité udržovat dýchací cesty průchodné a řádně prokysličovat tkáně.

Při použití isofluranu k anestezii zvířete s poraněním hlavy je třeba zvážit použití umělé ventilace k

udržení normální hladiny CO

, aby nedošlo k zvýšenému průtoku krve mozkem.

Jelikož isofluran způsobuje útlum dýchání dechu, je doporučeno v průběhu anestezie monitorovat

frekvenci a hloubku dechu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělosti na isofluran nesmí s tímto přípravkem manipulovat.

Nevdechujte výpary.

Uživatelé by měli s národním úřadem konzultovat přípustné limity pro expozice isofluranu na

pracovišti.

Operační a pooperační prostory by měly být vybaveny přiměřeným ventilačním či jiným odsávacím

systémem, který zabrání akumulaci výparů anestetika. Zařízení pro nucenou výměnu vzduchu

musí být udržována provozuschopná.

Těhotné a kojící ženy by neměly přijít do kontaktu s přípravkem a neměly by vstupovat do

operačních a pooperačních prostor pro zvířata.

Nepoužívejte masku při prodlouženém nástupu a udržování celkové anestézie.

Tam, kde je to možné, používejte k podávání tohoto přípravku během celkové anestezie

endotracheální intubaci s manžetou.

Z důvodu ochrany životního prostředí je vhodné používat odsávací zařízení s uhlíkovými filtry.

Při manipulaci s isofluranem postupujte opatrně a rozlitý přípravek ihned odstraňte za použití

inertního a savého materiálu, např. pilin.

V případě jakéhokoliv potřísnění kůže nebo očí opláchněte zasažené místo vodou, a zabraňte

kontaktu s ústy. Dojde-li k závažné náhodné expozici, odveďte pracovníka od zdroje expozice,

vyhledejte rychlou lékařskou pomoc a ukažte jim tuto příbalovou informaci.

Halogenovaná anestetika mohou způsobit poškození jater. V případě isofluranu se jedná

o idiosynkratickou reakci, která byla po opakované expozici pozorována velmi zřídka.

Strana 7 z 9

Pro lékaře:

Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte symptomatickou a podpůrnou

léčbu. Poznámka: adrenalin a katecholaminy mohou vyvolat srdeční arytmie.

Březost:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem. Isofluran byl bezpečně používán pro anestezii během císařského řezu u psů a koček.

Laktace:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Je známa interakce isofluranu se suchými absorbenty oxidu uhličitého za vzniku oxidu uhelnatého.

Abyste minimalizovali riziko tvorby oxidu uhelnatého v uzavřených dýchacích přístrojích a možnosti

zvýšení hladiny karboxyhemoglobinu, nenechte absorbenty oxidu uhličitého vyschnout.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současná inhalace oxidu dusného zvyšuje účinek isofluranu u člověka a podobnou potenciaci lze

očekávat i u zvířat.

Současné použití sedativ či analgetik pravděpodobně sníží hladinu isofluranu, která je potřebná k

vyvolání a udržování anestezie.

U koní bylo hlášeno, že detomidin a xylazin snižují MAC isofluranu.

U psů bylo hlášeno, že morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin a midazolam snižují MAC

isofluranu. Současné podání midazolamu / ketaminu během anestezie isofluranem může vyústit ve

výrazné kardiovaskulární účinky, zejména arteriální hypotenzi. Tlumivé účinky propanololu na

kontraktilitu myokardu jsou během anestezie isofluranem sníženy, což poukazuje na mírný stupeň

aktivity

-receptorů.

U koček bylo hlášeno, že u isofluranem indukovaných jedinců mění intravenózní podání

midazolamu s butorfanolem několik kardiorespiračních parametrů, stejně jako tomu je u epidurálně

podaného fentanylu a medetomidinu. Ukázalo se, že isofluran snižuje citlivost srdce k adrenalinu

(epinefrinu).

U papoušků kakadu bylo hlášeno, že butorfanol snižuje MAC isofluranu.

U holubů bylo hlášeno, že midazolam snižuje MAC isofluranu.

U plazů a drobných savců nejsou dostupné žádné údaje.

Isofluran ve srovnání s halotanem slaběji sensibilizuje myokard k účinkům cirkulujících

dysrytmogenních katecholaminů.

Isofluran může být rozkládán na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování isofluranem může vyústit v hluboký útlum dýchání. Proto musí být dýchání pečlivě

monitorováno a v případě potřeby podpořeno dodáním kyslíku a/nebo asistovanou ventilací.

V případě závažné kardiopulmonální deprese musí být podávání isofluranu přerušeno, dýchací

okruh naplněn kyslíkem, zajištěna průchodnost dýchacích cest a zahájena asistovaná nebo řízená

ventilace s čistým kyslíkem. Kardiovaskulární deprese musí být léčena látkami zvyšujícími objem

plazmy, látkami zvyšujícími krevní tlak, antiarytmiky či dalšími vhodnými metodami.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2018

Strana 8 z 9

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Papírová krabička obsahující lahev z jantarového skla (typu III) o objemu 100 nebo 250 ml s

uzávěrem z polyetylenu s nízkou hustotou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Strana 9 z 9

Přečtěte si celý dokument

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Isofluranum 1000 mg/g

Tento veterinární léčivý přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.

LÉKOVÁ FORMA

Tekutina k inhalaci parou

Čirá bezbarvá tekutina

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kontraindikace

Nepoužívat v případě známé náchylnosti k maligní hypertermii.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na isofluran a ostatní halogenovaná anestetika.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Metabolismus ptáků a do jisté míry i drobných savců je více ovlivněn poklesem tělesné

teploty z důvodu vysokého poměru plochy povrchu těla k živé hmotnosti. Metabolismus

léčiva u plazů je pomalý a výrazně závisí na teplotě prostředí.

Absorpce, distribuce a vylučování isofluranu jsou velmi rychlé. Isofluran je vylučován plícemi

převážně v nezměněné podobě. Tyto vlastnosti ho mohou činit vhodným pro určité skupiny

pacientů, které zahrnují mladé nebo staré jedince či jedince s narušenou funkcí jater, ledvin

či srdce. Nicméně o anestetickém protokolu by mělo být rozhodnuto na základě posouzení

každého případu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Jelikož isofluran způsobuje útlum dýchání, je doporučeno v průběhu anestezie monitorovat

frekvenci a hloubku dechu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Isofluran způsobuje hypotenzi a útlum dýchání v závislosti na dávce. Srdeční arytmie a

přechodná bradykardie byly hlášeny jen zřídka.

Maligní hypertermie byla hlášena velice zřídka u vnímavých zvířat.

Zástava dechu by měla být léčena asistovanou ventilací.

V případě srdeční zástavy proveďte kompletní kardiopulmonální resuscitaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem. Isofluran byl bezpečně používán pro anestezii během císařského řezu u psů a

koček.

Laktace:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U koček bylo hlášeno, že u isofluranem indukovaných jedinců mění intravenózní podání

midazolamu s butorfanolem několik kardiorespiračních parametrů, stejně jako tomu je u

epidurálně podaného fentanylu a medetomidinu. Ukázalo se, že isofluran snižuje citlivost

srdce k adrenalinu (epinefrinu).

Isofluran může být rozkládán na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

Podávané množství a způsob podání

U labutí je v literatuře uváděna kompatibilita propofolu s isofluranovou anestézii.

Druh

MAC (%)

Navození (%)

Udržování (%)

Zotavení

Kůň

1,31

3,0 – 5,0 (hříbata) 1,5 – 2,5

klidné a rychlé

1,28

Až 5,0

1,5 – 2,5

klidné a rychlé

Kočka

1,63

Až 4,0

1,5 – 3,0

klidné a rychlé

Okrasní ptáci

Viz dávkování

3,0 – 5,0

Viz dávkování

klidné a rychlé

Plazi

Viz dávkování

2,0 – 4,0

1,0 – 3,0

klidné a rychlé

Potkani, myši,

křečci, činčily,

pískomilové,

morčata a fretky

1,34 (myš)

1,38 / 1,46 / 2,40

(potkan)

2,0 – 3,0

0,25 – 2,0

klidné a rychlé

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: anestetika celková, halogenované uhlovodíky.

ATCvet kód: QN01AB06.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakokinetické údaje

Isofluran se vstřebává vdechováním a je rychle distribuován krevním oběhem do dalších

tkání včetně mozku. Jeho rozdělovací koeficient krev/plyn při 37 ˚C je 1,4. Absorpce a

distribuce isofluranu a vylučování nemetabolizovaného isofluranu plícemi jsou velmi rychlé.

Klinicky to má za následek rychlé navození anestézie a zotavení a snadné a rychlé řízení

hloubky anestezie.

Metabolismus isofluranu je minimální (okolo 0,2 %, především na anorganický fluorid) a

téměř veškerý podaný isofluran je vyloučen plícemi v nezměněné podobě.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Neobsahuje pomocné látky.

Hlavní inkompatibility

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Druh a složení vnitřního obalu

Přípravek je balen v papírové krabičce obsahující lahev z jantarového skla (typu III) o objemu

100 nebo 250 ml s uzávěrem z polyetylenu s nízkou hustotou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Virbac S.A.

1ère avenue - 2065m – L.I.D.

06516 Carros Cedex

FRANCIE

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/065/18-C

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21. 11. 2018

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2018

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace