VASILIP 20MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C10AA01
INN (Mezinárodní Name):
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SIMVASTATIN
Přehled produktů:
VASILIP 20
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 283/00-C
Datum autorizace:
2000-01-01
EAN kód:
3838989537265

sp. zn. sukls52913/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

VASILIP 10

mg potahované tablety

VASILIP 20

mg potahované tablety

VASILIP 40

mg potahované tablety

simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

proto

že obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Vasilip a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vasilip užívat

Jak se přípravek Vasilip užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Vasilip uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Vasilip a k

čemu se používá

Přípravek Vasilip obsahuje léčivou látku simvastatin. Přípravek Vasilip je lék používaný ke snížení

hladin

celkového

cholesterolu,

„špatného“

cholesterolu

(LDL

cholesterol)

tukových

látek

nazývaných triglyceridy v krvi. Kromě toho přípravek Vasilip zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu

(HDL cholesterol). Přípravek Vasilip je zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.

Cholesterol

jednou

několika

tukových

látek

nacházejících

krevním

řečišti.

Celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách Vašich

tepen, kde vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení

může poté zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek.

Toto zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo mrtvici.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu

v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Vasilip se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou

hladinou

cholesterolu

krvi

(primární

hypercholesterolemie)

nebo

zvýšenými

hladinami tuků v krvi (smíšená hyperlipidemie).

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemií), které zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.

ischemickou chorobou srdeční (ICHS) nebo pokud jste vysoce ohroženi ICHS (protože máte

cukrovku nebo máte v anamnéze mrtvici nebo jiné cévní onemocnění). Přípravek Vasilip může

prodloužit život snížením rizika problémů se srdečním onemocněním, bez ohledu na množství

cholesterolu v krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Váš lékař

Vám může cholesterol změřit jednoduchým krevním testem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte

svůj cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vasilip užívat

Neužívejte přípravek Vasilip

jestliže jste alergický(á) na simvastatin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6);

jestliže máte v současnosti problémy s játry;

jestliže jste těhotná nebo kojíte;

jestliže užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových

infekcí)

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí)

inhibitory HIV-proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory

HIV-proteázy se používají k léčbě infekce HIV)

boceprevir nebo telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (používaný k léčbě depresí)

kobicistat

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu)

cyklosporin (používaný u pacientů po transplantaci orgánu)

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu).

Neužívejte vyšší dávku přípravku Vasilip než 40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se

k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým

lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vasilip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetně alergií.

Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu.

Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění jater. Přípravek

Vasilip pro Vás nemusí být vhodný.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání

přípravku Vasilip na krátký čas přerušil(a).

Informujte svého lékaře, pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná

dávka.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý

přípravek obsahující kyselinu fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve

formě injekcí. Kombinace kyseliny fusidové

přípravku

Vasilip může vést k

závažným

svalovým obtížím (rhabdomyolýza).

Váš lékař Vám musí předtím, než začnete užívat přípravek Vasilip, provést krevní test. Tento

test je určen ke kontrole funkce jater.

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra

fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Vasilip.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku

nebo riziko vzniku cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukrů nebo tuků v krvi,

máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku

cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro

diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou

bolest, citlivost nebo slabost

ve svalech. To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, mohou

zahrnovat rozpad svalů vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Vasilip, zejména při dávce 80 mg. Riziko

rozpadu

svalů

rovněž

vyšší

některých

pacientů.

Pokud

Vás

vztahuje

jakákoliv

z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:

požíváte velká množství alkoholu

máte problémy s ledvinami

máte problémy se štítnou žlázou

je Vám 65 let a více

jste žena

kdykoli v minulosti jste měl(a) během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými „statiny“

nebo „fibráty“ problémy se svaly

Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou svalovou poruchu.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost simvastatinu byla studována u chlapců ve věku 10 až 17 let a u děvčat, které už

alespoň rok mají menstruaci (viz bod 3). Simvastatin nebyl studován u dětí ve věku méně než 10 let.

Pro více informací kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek

Vasilip

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval(a),

pokud užíváte kterýkoli z následujících léků. Užívání přípravku Vasilip s následujícími léčivy může

zvýšit riziko svalových problémů (některé z nich již byly uvedeny výše v části „Neužívejte přípravek

Vasilip“).

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánů)

danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu)

léčivé přípravky s léčivými látkami jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol

nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí)

fibráty s léčivou látkou jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)

erythromycin,

klarithromycin,

telithromycin

nebo

kyselina

fusidová

(používané

léčbě

bakteriálních infekcí). Během léčby tímto přípravkem neužívejte kyselinu fusidovou. Viz také

bod 4 této příbalové informace.

inhibitory HIV-proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě

AIDS)

antivirotika na hepatitidu typu C, jako je boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (používaný k léčbě depresí)

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na

hrudi související se srdečním onemocněním nebo jinými srdečními stavy)

lomitapid

(používaný

léčbě

závažných

vzácných

genetických

poruch

souvisejících

s cholesterolem)

kolchicin (používaný k léčbě dny)

pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete

muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude

bezpečné v léčbě přípravkem Vasilip znovu pokračovat. Užívání přípravku Vasilip s kyselinou

fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv.

rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

tikagrelor (protidestičková léčba bránící tvorbě krevních sraženin).

Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste

v nedávné době užíval(a) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

léky

zabránění

srážení

krve,

jako

warfarin,

fenprokumon

nebo

acenokumarol

(antikoagulancia)

fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu)

niacin (další lék ke snížení cholesterolu)

rifampicin (lék proti tuberkulóze).

Svého

lékaře

rovněž

informujte,

pokud

užíváte

niacin

(kyselinu

nikotinovou)

nebo

přípravek

obsahující niacin a pocházíte z čínské populace.

Přípravek

Vasilip s

jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které mění metabolismus některých léků včetně

přípravku Vasilip. Konzumaci grapefruitové šťávy je nutno se vyhnout.

Těhotenství, kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Vasilip neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud máte za to, že byste

mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Vasilip, ihned jej přestaňte užívat

a obraťte se na svého lékaře. Přípravek Vasilip neužívejte, pokud kojíte, protože není známo, zda se

tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Vasilip měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je

však nutno vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Vasilip závrať.

Přípravek Vasilip obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Vasilip užívá

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná podle Vašeho stavu, Vaší současné léčby a stupně

Vašeho osobního rizika.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku Vasilip musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku Vasilip je 1 tableta 10 mg, 20 mg nebo 40 mg užitá perorálně (ústy)

jednou denně.

Dospělí:

Obvyklá počáteční dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Váš lékař Vám může

upravit dávkování nejdříve po 4 týdnech na maximální hodnotu 80 mg denně. Neužívejte více než

80 mg denně.

Váš lékař může předepsat nižší dávku, zejména pokud užíváte některé léčivé přípravky uvedené výše

nebo máte určité onemocnění ledvin.

80mg dávka se doporučuje pouze dospělým pacientům s velmi vysokými hladinami cholesterolu

a s vysokým rizikem problémů se srdečním onemocněním, u nichž se nedosáhlo požadované hladiny

cholesterolu při nižších dávkách.

Použití u dětí a dospívajících:

Pro děti (10 – 17 let věku) je doporučená počáteční dávka 10 mg denně večer. Maximální doporučená

dávka je 40 mg denně.

Způsob podání a trvání léčby:

Přípravek Vasilip užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez jídla. Užívejte přípravek Vasilip,

dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal přípravek Vasilip spolu s jiným léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu

obsahujícím sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Vasilip užívat alespoň 2 hodiny před

nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vasilip, než jste měl(a)

obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Vasilip

neužívejte

dávku

navíc,

jednoduše

další

užijte

obvyklé

množství

přípravku

Vasilip

v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vasilip

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, protože Váš cholesterol se může opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:

Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)

Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.

Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat

a

ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.

svalová bolest, citlivost, slabost, přetržení svalu nebo svalové křeče. Ve vzácných případech

mohou tyto problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího k poškození ledvin,

přičemž velmi vzácně došlo k úmrtím.

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

otoku tváře, jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání (angioedém)

silné bolesti svalů, obvykle v ramenou a kyčlích

vyrážky se slabostí v končetinách a svalech krku

vyrážka, která se může objevit na kůži nebo boláky v ústech (lichenoidní lékový výsev)

bolesti nebo zánětu kloubů (polymyalgia rheumatica)

zánětu cév (vaskulitida)

neobvyklé

tvorby

modřin,

kožních

vyrážek

otoku

(dermatomyositida),

kopřivky,

citlivosti kůže na slunce, horečky, zarudnutí

dušnosti (dyspnoe) a pocitu nepohody

obrazu onemocnění připomínající lupénku (včetně vyrážky, problémů s klouby a účinků

na krvinky)

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč

nebo světlá stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selháním jater (velmi vzácné)

zánět slinivky břišní často s těžkými bolestmi břicha.

Byl hlášen následující velmi vzácný závažný nežádoucí účinek:

- závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať (anafylaxe).

- gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny vzácně:

nízký počet červených krvinek (anemie)

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou

bolest hlavy, pocit mravenčení, závrať

rozmazané vidění, postižení zraku

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, zažívací potíže, průjem, nevolnost, zvracení)

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů

slabost

neklidný spánek (velmi vzácné)

špatná paměť (velmi vzácné), ztráta paměti, zmatenost.

Rovněž byly hlášeny

následující

nežádoucí

účinky, nicméně jejich

četnost nelze

dostupných

informací určit (četnost není známa):

erektilní dysfunkce

deprese

zánět plic vedoucí k dýchacím problémům, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti, nebo

k horečce

problémy se šlachami, někdy komplikované přetržením šlachy.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr

problémy v pohlavním životě

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani po

ukončení užívání přípravku Vasilip (četnost není známa).

Laboratorní hodnoty

Byla

pozorována

zvýšení

některých

laboratorních

krevních

testů

nebo

testů

jaterních

funkcí

a svalového enzymu (kreatinkináza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Vasilip uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Vasilip obsahuje

Léčivou látkou je simvastatinum (simvastatin).

10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg.

20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 20 mg.

40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, butylhydroxyanisol (E 320),

bezvodá kyselina citronová, kyselina askorbová (E 300), kukuřičný škrob, mikrokrystalická

celulosa (E 460(i)), magnesium-stearát (E 572) v jádru tablety a hypromelosa (E 464), mastek

(E 553b), propylenglykol a oxid titaničitý (E 171) v potahu tablety. Viz bod 2: „Přípravek

Vasilip obsahuje monohydrát laktosy“.

Jak přípravek Vasilip vypadá a co obsahuje toto balení

10 mg: Bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.

20 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.

40 mg: Bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně

s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Přípravek Vasilip je dostupný v krabičkách, které obsahují blistry s 28 nebo 84 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d.

Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

13. 5. 2020

sp. zn. sukls52913/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

VASILIP 10 mg potahované tablety

VASILIP 20 mg potahované tablety

VASILIP 40 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 10 mg.

20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 20 mg.

40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje simvastatinum 40 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 67,92 mg monohydrátu laktosy.

20 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 135,84 mg monohydrátu laktosy.

40 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 271,68 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

potahované tablety

10 mg: Bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.

20 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.

40 mg: Bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně

s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

4.

KLINIC

KÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako doplněk diety v případech, kdy

je odpověď na dietu a jiné nefarmakologické formy léčby (např. cvičení, snížení tělesné hmotnosti)

nedostatečná.

Léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH) jako doplněk diety a jiných forem

hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy tato forma léčby není vhodná.

Kardiovaskulární prevence

Snížení

kardiovaskulární

mortality

morbidity

pacientů

manifestním

aterosklerotickým

kardiovaskulárním

onemocněním

nebo

diabetem

mellitem,

při

normálních

nebo

zvýšených

koncentracích cholesterolu, jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů a jiné kardioprotektivní

terapii (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Rozmezí dávky simvastatinu je 10 až 80 mg/den podávaných perorálně v jedné dávce večer. Úpravu

dávkování je v případě potřeby nutno provádět v odstupu minimálně 4 týdnů, na maximální dávku

80 mg/den podávanou jednorázově večer. 80mg dávka se doporučuje pouze u nemocných s těžkou

hypercholesterolemií a vysokým rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných

cílů dosaženo pomocí nižších dávek a pokud se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními

riziky (viz body 4.4 a 5.1).

Hypercholesterolemie

Pacient má být ve standardním dietním režimu, zaměřeném na snížení hladiny cholesterolu; tuto dietu

musí pacient dodržovat po celou dobu léčby simvastatinem. Obvyklá počáteční dávka je 10 až

20 mg/den podávaná jednorázově večer. U pacientů, u nichž je nutno dosáhnout většího snížení LDL-

C (přes 45 %), lze začít dávkou 20 až 40 mg/den, podávanou jednorázově večer. Úpravy dávek

v případě potřeby je nutno provádět, jak je uvedeno výše.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

základě

výsledků

kontrolované

klinické

studie

doporučená

počáteční

dávka

mg/den

simvastatinu večer. Simvastatin je nutno u těchto pacientů používat jako přídatný způsob léčby

k jiným formám hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy nejsou tyto formy

léčby k dispozici.

U pacientů užívajících lomitapid souběžně se simvastatinem nesmí dávka simvastatinu překročit

množství 40 mg denně (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Kardiovaskulární prevence

Obvyklá dávka u pacientů s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS, s hyperlipidemií

nebo bez ní) je 20 až 40 mg/den simvastatinu podávaná v jedné dávce večer. Farmakoterapii lze

zahájit souběžně s úpravou stravy a cvičením. Úpravy dávek v případě potřeby je nutno provádět, jak

je uvedeno výše.

Souběžná terapie

Simvastatin je účinný v monoterapii nebo v kombinované terapii spolu se sekvestranty žlučových

kyselin. Dávkování je nutno provádět > 2 hodiny před nebo > 4 hodiny po podání sekvestrantu

žlučových kyselin.

pacientů

užívajících

simvastatin

souběžně

s fibráty,

kromě

gemfibrozilu

(viz

4.3)

nebo

fenofibrátu, nesmí dávka simvastatinu překročit 10 mg/den. U pacientů užívajících souběžně se

simvastatinem amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem nebo přípravky obsahující elbasvir nebo

grazoprevir nesmí dávka simvastatinu překročit 20 mg/den. (Viz body 4.4 a 4.5).

Porucha funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutno provádět žádné úpravy dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je nutno dávky nad

10 mg/den pečlivě zvážit a jsou-li nutné, podávat je opatrně.

Starší pacienti

Úprava dávky není nutná.

Pedi

atrická populace

(10 až 17 let věku)

U dětí a dospívajících (chlapci Tannerova stupně II a vyššího a dívky, které jsou alespoň jeden rok po

první menstruaci, ve věku 10 až 17 let) s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je obvyklá

doporučená výchozí dávka 10 mg jednou denně večer. Dětem a dospívajícím musí být před zahájením

léčby simvastatinem předepsána standardní dieta snižující cholesterol; tuto dietu je nutno dodržovat

i v průběhu léčby simvastatinem.

Doporučené rozmezí dávek je 10 až 40 mg/den; maximální doporučená dávka je 40 mg/den. Dávky je

nutno individualizovat podle doporučeného cíle léčby v souladu s pediatrickými terapeutickými

doporučeními (viz body 4.4 a 5.1). Úpravy dávek je nutno činit v intervalech 4 týdnů nebo delších.

Zkušenosti se simvastatinem u prepubertálních dětí jsou omezené.

Způsob podání

Přípravek Vasilip je určen k perorálnímu užití. Přípravek Vasilip může být podáván jedenkrát denně

večer.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní onemocnění jater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových transamináz.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Souběžné podávání účinných inhibitorů CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo

vícenásobně) (např. itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu, vorikonazolu, inhibitorů HIV-

proteázy

(např.

nelfinaviru),

bocepreviru,

telapreviru,

erythromycinu,

klarithromycinu,

telithromycinu, nefazodonu a léčivých přípravků obsahujících kobicistat) (viz body 4.4 a 4.5).

Souběžné podávání gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu (viz body 4.4 a 4.5).

Souběžné podávání lomitapidu se simvastatinem v dávce > 40 mg u pacientů s HoFH (viz body

4.2, 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/rhabdomyolýza

Simvastatin, stejně jako jiné inhibitory reduktázy HMG-CoA, občas způsobuje myopatii projevující se

bolestí svalů, citlivostí svalů nebo jejich slabostí, přičemž hodnoty kreatinkinázy (CK) jsou vyšší než

10násobek horní hranice normálu (ULN, upper limit of normal). Někdy může mít myopatie podobu

rhabdomyolýzy s akutním renálním selháním nebo bez něj, se sekundární myoglobinurií; velmi vzácně

se vyskytly i případy úmrtí. Riziko myopatie se zvyšuje se zvyšováním inhibiční aktivity HMG-CoA

reduktázy v plazmě.

Jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy závisí riziko myopatie/rhabdomyolýzy na dávce.

V databázi klinických studií, ve kterých bylo léčeno 41 413 pacientů simvastatinem, z nichž 24 747

(přibližně 60 %) bylo zařazeno do studií s mediánem doby sledování nejméně 4 roky, byl výskyt

myopatie přibližně 0,03 %, 0,08 % a 0,61 % u 20, 40 a 80 mg/den v uvedeném pořadí. V těchto

studiích byli pacienti pečlivě sledováni a některé vzájemně se ovlivňující léčivé přípravky byly

vyřazeny.

V klinickém hodnocení, kde byli pacienti s infarktem myokardu v anamnéze léčeni simvastatinem

v dávce 80 mg/den (střední hodnota doby sledování 6,7 roku), byla incidence myopatie přibližně

1,0 % v porovnání s 0,02 % u pacientů léčených dávkou 20 mg/den. Přibližně polovina těchto případů

myopatie se vyskytla během prvního roku léčby. Incidence myopatie během každého následujícího

roku léčby byla přibližně 0,1 % (viz body 4.8 a 5.1).

Riziko myopatie je v porovnání s jinými terapiemi založenými na statinech u pacientů léčených

simvastatinem v dávce 80 mg vyšší, přičemž účinnost ohledně snížení LDL-C je podobná. Proto se

dávka 80 mg simvastatinu smí používat pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií a s vysokým

rizikem kardiovaskulárních komplikací, u kterých nebylo léčebných cílů dosaženo při nižších dávkách

a tam, kde se předpokládá, že přínosy převáží nad potenciálními riziky. U pacientů užívajících

simvastatin v dávce 80 mg, u nichž je potřebné interagující léčivo, se musí použít nižší dávka

simvastatinu nebo alternativní režim založený na statinech s nižším potenciálem k lékovým interakcím

(viz dále „Opatření ke snížení rizika myopatie způsobeného interakcemi léčivých přípravků“ a body

4.2, 4.3 a 4.5).

V klinické studii, ve které byli pacienti s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění léčeni

simvastatinem v dávce 40 mg/den (medián doby sledování 3,9 roku), byla incidence myopatie

přibližně 0,05 % u pacientů jiného než čínského původu (n = 7 367) v porovnání s 0,24 % u pacientů

čínského původu (n = 5 468). Protože jediná asijská populace hodnocená v této klinické studii byla

čínská, je třeba být opatrný při předepisování simvastatinu asijským pacientům a musí být použita

nejnižší možná dávka.

Snížení funkce transportních proteinů

Snížení

funkce

jaterních

OATP

transportních

proteinů

může

zvyšovat

systémovou

expozici

simvastatinu a zvyšovat riziko myopatie a rhabdomyolýzy. Snížení jejich funkce se může vyskytovat

jako důsledek inhibice interagujícími přípravky (např. cyklosporin) nebo u pacientů, kteří jsou nosiči

genotypu SLCO1B1 c.521T>C.

Pacienti, kteří jsou nosiči alely genu SLCO1B1 (c.521T>C) kódující méně aktivní OATP1B1 protein,

mají zvýšenou systémovou expozici simvastatinu a zvýšené riziko myopatie. Riziko myopatie spojené

s užíváním vysokých dávek simvastatinu (80 mg) je obecně, bez genetického testování, asi 1 %. Na

základě výsledků studie SEARCH mají homozygotní nosiči alely C (nazýváni také CC), kteří jsou

léčeni 80 mg simvastatinu, v průběhu jednoho roku léčby riziko vzniku myopatie 15 %, zatímco

u heterozygotních nosičů alely C (CT) je riziko 1,5 %. U nosičů nejčastějšího genotypu (TT) (viz bod

5.2) je odpovídající riziko 0,3 %. Tam, kde je to možné, má být v rámci posouzení individuálních

přínosů a rizik léčby před předepsáním simvastatinu v dávce 80 mg zváženo genetické vyšetření na

přítomnost alely C a u nosičů genotypu CC se má od předepsání vysoké dávky upustit. Nepřítomnost

tohoto genu při genetickém vyšetření ovšem nevylučuje, že se myopatie může vyskytnout.

Měření kreatinkinázy

Hodnoty kreatinkinázy (CK) se nesmí měřit po náročné fyzické zátěži ani v přítomnosti možné

alternativní příčiny zvýšení hodnot CK, protože v takovém případě je interpretace hodnot obtížná.

Pokud jsou výchozí hodnoty CK zvýšené (> 5 x ULN), je nutno hodnoty po 5 až 7 dnech přeměřit

a potvrdit tak výsledky.

Před léčbou

Všechny pacienty zahajující terapii simvastatinem, nebo ty, u nichž se zvyšuje dávka simvastatinu, je

nutno poučit o riziku myopatie a upozornit je, aby okamžitě ohlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest

nebo citlivost svalů nebo svalovou slabost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozicí pro rhabdomyolýzu. Aby byla stanovena

výchozí referenční hodnota CK, má být změřena před začátkem léčby v následujících případech:

starší pacienti (≥ 65 let)

ženské pohlaví

porucha funkce ledvin

nekontrolovaný hypothyroidismus

dědičné onemocnění svalů v osobní či rodinné anamnéze

svalová toxicita statinů nebo fibrátů v anamnéze

závislost na alkoholu.

V takových případech je nutno zvážit poměr prospěchu z léčby k jeho riziku, přičemž se doporučuje

klinické sledování. Jestliže se u pacienta při užívání statinů či fibrátů již vyskytlo svalové onemocnění,

léčba jinými zástupci této skupiny se smí zahájit pouze se zvýšenou opatrností. Jestliže hodnota CK

výrazně překračuje normální hodnotu (> 5 x ULN), léčba se nesmí zahájit.

Během léčby

Jestliže se během léčby statinem objeví bolesti, slabost nebo křeče svalů, musí se změřit hodnota CK.

Jestliže se tato hodnota bez náročné fyzické zátěže výrazně zvýšila (> 5 x ULN), léčba se musí

ukončit. Jestliže jsou svalové symptomy závažné a způsobují denní obtíže, i pokud je hodnota

CK < 5 x ULN, může se zvážit přerušení léčby. Jestliže je podezření na myopatii z jakýchkoli jiných

příčin, musí se léčba ukončit.

Jestliže symptomy odezní a CK se vrátí k normálu, může se uvažovat o opětovném nasazení statinu či

zavedení léčby jiným statinem v nejnižší dávce a za pečlivého sledování.

pacientů

titrovaných

dávku 80 mg byl pozorován vyšší

výskyt myopatie

(viz bod

5.1).

Doporučuje se pravidelné stanovování kreatinkinázy, protože to může být užitečné při zjišťování

subklinických případů myopatie. Neexistuje však žádná záruka, že takové sledování vzniku myopatie

zabrání.

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými

statiny

hlášen

velmi

vzácně.

Klinicky

IMNM

charakterizována

perzistentní

proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny (viz bod 4.8).

Terapie simvastatinem má být dočasně přerušena na několik dnů před plánovaným chirurgickým

zákrokem nebo pokud nastane jakýkoli závažný zdravotní nebo chirurgický stav.

Opatření ke snížení rizika myopatie způsobené interakcemi léčivých přípravků (viz také bod 4.5)

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy se signifikantně zvyšuje při souběžném užívání simvastatinu se

silnými

inhibitory

CYP3A4

(jako

itrakonazol,

ketokonazol,

posakonazol,

vorikonazol,

erythromycin, klarithromycin, telithromycin, inhibitory HIV-proteázy (např. nelfinavir), boceprevir,

telaprevir,

nefazodon,

léčivé

přípravky

obsahující

kobicistat),

stejně

jako

gemfibrozilem,

cyklosporinem a danazolem. Použití těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je také zvýšeno souběžným užíváním amiodaronu, amlodipinu,

verapamilu nebo diltiazemu spolu s určitými dávkami simvastatinu (viz body 4.2 a 4.5). Riziko

myopatie, včetně rhabdomyolýzy, může být zvýšeno při souběžném užívání kyseliny fusidové se

statiny (viz bod 4.5). U pacientů s HoFH může být toto riziko zvýšeno užíváním lomitapidu souběžně

se simvastatinem.

Proto,

pokud

týče

inhibitorů

CYP3A4,

souběžné

užívání

simvastatinu

itrakonazolem,

ketokonazolem,

posakonazolem,

vorikonazolem,

inhibitory

HIV-proteázy

(např.

nelfinavirem),

boceprevirem,

telaprevirem,

erythromycinem,

klarithromycinem,

telithromycinem,

nefazodonem

a léčivými přípravky obsahujícími kobicistat kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Pokud je léčba

silnými

inhibitory

CYP3A4

(látkami,

které

zvyšují

přibližně

pěti-

nebo

vícenásobně)

nevyhnutelná, musí se po dobu léčby přerušit terapie simvastatinem (a zvážit podávání jiného statinu).

Navíc je při souběžném užívání simvastatinu s některými dalšími méně účinnými inhibitory CYP3A4:

flukonazolem, verapamilem, diltiazemem, nutná opatrnost (viz body 4.2 a 4.5). Je nutno se vyvarovat

souběžného užívání grapefruitové šťávy a simvastatinu.

Podávání simvastatinu s gemfibrozilem je kontraindikováno (viz bod 4.3). Vzhledem ke zvýšenému

riziku myopatie a rhabdomyolýzy, dávka simvastatinu nesmí u pacientů souběžně užívajících fibráty,

s výjimkou fenofibrátu, překročit 10 mg denně (viz body 4.2 a 4.5). Při předepisování fenofibrátu

spolu se simvastatinem je nutná opatrnost, protože obě látky mohou při samostatném podání vyvolávat

myopatii.

Přípravek Vasilip se nesmí podávat souběžně se systémovou léčbou kyselinou fusidovou nebo během

7 dnů po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové podání kyseliny

fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba statinem.

Byly hlášeny případy rhabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících souběžně kyselinu

fusidovou a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud

se u něj objeví jakékoli příznaky slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů.

Léčbu statinem je možné znovu zahájit sedm dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např.

při léčbě závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit souběžné podávání přípravku

Vasilip a kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Kombinovaného použití simvastatinu v dávkách vyšších než 20 mg denně spolu s amiodaronem,

amlodipinem, verapamilem nebo diltiazemem je nutno se vyvarovat. U pacientů s HoFH je třeba se

vyvarovat souběžného užívání lomitapidu se simvastatinem v dávkách vyšších než 40 mg denně (viz

body 4.2, 4.3 a 4.5).

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více. Pokud se simvastatin

podává se středně silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně 2- až 5násobně),

může být nutná úprava dávky simvastatinu. U některých středně silných inhibitorů CYP3A4, např.

diltiazemu, se doporučuje maximální dávka simvastatinu 20 mg (viz bod 4.2).

Simvastatin je substrát efluxního transportéru BCRP (Breast Cancer Resistant Protein). Souběžné

podávání přípravků, které jsou inhibitory BCRP (např. elbasvir a grazoprevir), může vést ke zvýšení

plazmatické koncentrace simvastatinu a zvýšenému riziku myopatie; proto se má v závislosti na

předepsané dávce zvážit úprava dávky simvastatinu. Souběžné podávání elbasviru a grazopreviru se

simvastatinem nebylo studováno, nicméně u pacientů se souběžnou léčbou přípravky obsahujícími

elbasvir nebo grazoprevir nemá dávka simvastatinu přesáhnout 20 mg denně (viz bod 4.5).

Ve vzácných případech byla myopatie/rhabdomyolýza spojena se souběžným podáváním inhibitorů

HMG-CoA reduktázy a niacinu (kyselina nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (≥ 1 g/den),

přičemž každá z těchto látek může sama o sobě způsobit myopatii.

klinické

studii

(medián

doby

sledování

roku)

zahrnující

pacienty

vysokým

rizikem

kardiovaskulárního onemocnění a s dobře kontrolovanými hladinami LDL cholesterolu při dávce

simvastatinu 40 mg/den s nebo bez ezetimibu v dávce 10 mg nebyl při přídavku lipidy modifikujících

dávek (≥ 1 g/den) niacinu (kyseliny nikotinové) u kardiovaskulárních výsledků žádný přidaný benefit.

Proto lékaři uvažující o kombinované léčbě spočívající v podávání simvastatinu a niacinu (kyselina

nikotinová) v dávkách modifikujících lipidy (≥ 1 g/den) nebo přípravků obsahujících niacin musí

pečlivě zvážit potenciální přínosy a rizika a musí pacienty pečlivě sledovat s ohledem na výskyt

jakýchkoli známek a symptomů bolesti, citlivosti nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců

léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z léčivých přípravků.

Kromě toho byla v této studii incidence myopatie přibližně 0,24 % u pacientů čínského původu

užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo kombinaci ezetimib/simvastatin v dávce 10/40 mg

v porovnání s 1,24 % u pacientů čínského původu užívajících simvastatin v dávce 40 mg nebo

kombinaci

ezetimib/simvastatin

dávce

10/40

kombinací

kyselina

nikotinová/laropiprant

v dávce 2000 mg/40 mg s řízeným uvolňováním. Protože jediná asijská populace hodnocená v této

studii byla čínská, a protože incidence myopatie je vyšší u pacientů čínského původu než u pacientů

jiného původu, souběžné podávání simvastatinu s lipidy modifikujícími dávkami (≥ 1 g/den) niacinu

(kyseliny nikotinové) se u asijských pacientů nedoporučuje.

Acipimox je strukturně příbuzný s niacinem. Ačkoliv acipimox nebyl studován, riziko toxických

účinků na svaly může být podobné jako u niacinu.

Účinky na játra

V klinických studiích bylo u několika dospělých pacientů, jimž byl podáván simvastatin, pozorováno

přetrvávající zvýšení (> 3 x ULN = trojnásobek horní hranice normálu) sérových transamináz.

Po přerušení nebo ukončení léčby simvastatinem u těchto jedinců obvykle hladiny transamináz zvolna

klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučuje se provádět jaterní testy před zahájením léčby a poté vždy, když je to z klinického

hlediska třeba. Pacienti, u nichž se dávka zvýší na 80 mg, musí před zvýšením dávky, 3 měsíce po

zvýšení dávky na 80 mg a následně periodicky (např. každého půl roku) po dobu prvního roku léčby

podstoupit dodatečné vyšetření. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pacientům, u nichž dojde ke

zvýšení hladin sérových transamináz; u těchto pacientů je nutné vyšetření urychleně zopakovat a poté

častěji kontrolovat. Jestliže hladiny transamináz vykazují progresi, zvláště pokud se zvýší na 3 x ULN

a přetrvávají, musí se simvastatin vysadit. Mějte na paměti, že ALT může pocházet ze svalů, a proto

její zvýšení spolu s kreatinkinázou může ukazovat na myopatii (viz výše „Myopatie/rhabdomyolýza“).

Po uvedení na trh byly vzácně hlášeny případy fatálního a nefatálního selhání jater u pacientů

užívajících statiny, včetně simvastatinu. Pokud se v průběhu léčby přípravkem Vasilip objeví závažné

poškození jater s klinickými symptomy a/nebo hyperbilirubinemie nebo žloutenka, okamžitě přerušte

léčbu. Pokud není nalezena jiná etiologie, neobnovujte léčbu přípravkem Vasilip.

Přípravek má být užíván s opatrností u pacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejně jako v případě ostatních hypolipidemických přípravků, bylo po terapii simvastatinem hlášeno

středně závažné (< 3 x ULN) zvýšení hladin sérových transamináz. Tyto změny se objevily brzy po

zahájení terapie simvastatinem, byly často přechodného rázu, nebyly doprovázeny žádnými symptomy

a léčbu nebylo nutno přerušit.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem

vzniku diabetu mohou vyvolat hyperglykemii, která již vyžaduje diabetologickou péči. Toto riziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny - redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod

pro ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (glukóza nalačno 5,6 až

6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, zvýšení triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být klinicky a biochemicky

monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Intersticiální plicní nemoc

U některých statinů, včetně simvastatinu, byly hlášeny případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při

dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Projevy mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení

celkového zdravotního stavu (únava, úbytek tělesné hmotnosti a horečka). Pokud vznikne podezření

na intersticiální plicní nemoc, musí se léčba statinem ukončit.

Pediatrická populace (10 až 17 let věku)

Bezpečnost a účinnost simvastatinu u pacientů ve věku 10 až 17 let s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií

byla

hodnocena

kontrolované

klinické

studii

dospívajících

chlapcích

Tannerova stupně II a vyššího a na dívkách, které byly alespoň jeden rok po první menstruaci. Pacienti

léčení simvastatinem měli profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu pacientů léčených

placebem. Dávky vyšší než 40 mg nebyly u této populace studovány. V této omezené kontrolované

studii nebyl u dospívajících chlapců a dívek zjištěn žádný detekovatelný účinek na růst nebo pohlavní

zrání, ani žádný účinek na délku menstruačního cyklu u dívek (viz body 4.2, 4.8 a 5.1). Dospívající

dívky léčené simvastatinem je nutno poučit o vhodných antikoncepčních metodách (viz body 4.3

a 4.6). U pacientů ve věku < 18let nebyla bezpečnost a účinnost studována u doby léčení > 48 týdnů,

přičemž dlouhodobé účinky na tělesné, duševní a pohlavní zrání nejsou známy. Simvastatin nebyl

studován u pacientů mladších 10 let, ani u prepubertálních dětí a dívek před první menstruací.

Přípravek Vasilip obsahuje monohydrát laktosy

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktózy, s úplným nedostatkem laktázy

nebo s malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Farmakodynamické interakce

Interakce s hypolipidemiky, která mohou při samostatném podávání vyvolat myopatii

Riziko myopatie včetně rhabdomyolýzy je zvýšené při souběžném podávání s fibráty. Navíc dochází

k farmakokinetické

interakci

gemfibrozilem,

jejímž

výsledkem

jsou

zvýšené

plazmatické

koncentrace simvastatinu (viz dále „Farmakokinetické interakce“ a body 4.3 a 4.4). Pokud se souběžně

podává simvastatin a fenofibrát, nejsou k dispozici důkazy o tom, že by riziko myopatie překračovalo

souhrn jednotlivých rizik pro každý přípravek. Pro ostatní fibráty nejsou k dispozici odpovídající

farmakovigilanční

farmakokinetické

údaje.

Při

souběžném

podávání

simvastatinu

lipidy

modifikujícími

dávkami

niacinu

(≥

g/den)

byly

pozorovány

vzácné

případy

myopatie/rhabdomyolýzy (viz bod 4.4).

Farmakokinetické interakce

Preskripční doporučení

ohledně

interagujících

látek

jsou shrnuta

v níže

uvedené tabulce

(další

podrobnosti jsou uvedeny v textu; viz také body 4.2, 4.3 a 4.4).

Lékové interakce související se zvýšeným rizikem myopatie/rhabdomyolýzy

Interagující látky

Preskripční doporučení

Silné inhibitory CYP3A4, např.:

Itrakonazol

Ketokonazol

Posakonazol

Vorikonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

Inhibitory HIV-proteázy (např. nelfinavir)

Boceprevir

Telaprevir

Nefazodon

Kobicistat

Cyklosporin

Danazol

Gemfibrozil

Kontraindikováno se simvastatinem.

Další fibráty (kromě fenofibrátu)

Nesmí být překročena dávka 10 mg simvastatinu

denně.

Účinky jiných léčiv na simvastatin

Interakce zahrnující inhibitory CYP3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4. Silné inhibitory cytochromu P450 3A4 zvyšují

riziko rozvoje myopatie a rhabdomyolýzy tím, že během terapie simvastatinem zvyšují koncentrace

inhibiční aktivity reduktázy HMG-CoA v plazmě. Mezi tyto inhibitory patří itrakonazol, ketokonazol,

posakonazol,

vorikonazol,

erythromycin,

klarithromycin,

telithromycin,

inhibitory

HIV-proteázy

(např. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, nefazodon a léčivé přípravky obsahující kobicistat. Souběžné

podávání itrakonazolu vedlo k více než desetinásobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové

(což

aktivní

beta-hydroxykyselinový

metabolit).

Telithromycin

vedl

k 11násobnému

zvýšení

expozice kyselině simvastatinové.

Kombinace

itrakonazolem,

ketokonazolem,

posakonazolem,

vorikonazolem,

inhibitory

HIV-

proteázy

(např.

nelfinavirem),

boceprevirem,

telaprevirem,

erythromycinem,

klarithromycinem,

telithromycinem,

nefazodonem

léčivými

přípravky

obsahujícími

kobicistat,

stejně

jako

s gemfibrozilem, cyklosporinem a danazolem jsou kontraindikovány (viz bod 4.3). Pokud je léčba

silnými inhibitory CYP3A4 (látky, které zvyšují AUC přibližně pěti- nebo vícenásobně) nevyhnutelná,

nutno

během

léčby

terapii

simvastatinem

vysadit

zvážit

podávání

jiného

statinu).

Při

kombinování

simvastatinu

některými

méně

účinnými

inhibitory

CYP3A4:

flukonazolem,

verapamilem nebo diltiazemem (viz body 4.2 a 4.4), je nutno postupovat opatrně.

Flukonazol

Při souběžném podávání simvastatinu a flukonazolu byly hlášeny vzácné případy rhabdomyolýzy (viz

bod 4.4).

Cyklosporin

Riziko myopatie/rhabdomyolýzy je při souběžném podávání cyklosporinu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s cyklosporinem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). Přestože mechanismus není

zcela prozkoumán, bylo prokázáno, že cyklosporin zvyšuje hodnoty AUC inhibitorů HMG-CoA

reduktázy. Ke zvýšení hodnoty AUC kyseliny simvastatinové dochází nejspíše částečně v důsledku

inhibice CYP3A4 a/nebo OATP1B1.

Danazol

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při souběžném podávání danazolu se simvastatinem zvýšeno;

proto je podávání s danazolem kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Niacin (kyselina nikotinová) (≥ 1 g/den)

Nedoporučuje se podávat společně se simvastatinem

u asijských pacientů.

Amiodaron

Amlodipin

Verapamil

Diltiazem

Elbasvir

Gazoprevir

Nesmí být překročena dávka 20 mg simvastatinu

denně.

Lomitapid

U pacientů s HoFH nesmí být překročena dávka

40 mg simvastatinu denně.

Kyselina fusidová

Nedoporučuje se podávat společně se simvastatinem.

Grapefruitová šťáva

třeba

vyvarovat

požití

grapefruitové

šťávy

během užívání simvastatinu.

Gemfibrozil

Gemfibrozil zvyšuje hodnotu AUC kyseliny simvastatinové 1,9násobně, nejspíše v důsledku inhibice

glukuronidační dráhy a/nebo OATP1B1 (viz body 4.3 a 4.4). Souběžné podávání s gemfibrozilem je

kontraindikováno.

Amiodaron

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při souběžném podávání amiodaronu se simvastatinem zvýšeno

(viz bod 4.4). V klinické studii byla myopatie popsána u 6 % pacientů se simvastatinem v dávce 80 mg

spolu s amiodaronem. Proto dávka simvastatinu nesmí u pacientů léčených souběžně amiodaronem

překročit 20 mg denně.

Blokátory vápníkového kanálu

Verapamil

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při souběžném podávání verapamilu a simvastatinu v dávce

40 nebo

zvýšeno

(viz

4.4).

farmakokinetické

studii

vedlo

souběžné

podávání

s verapamilem

2,3násobnému

zvýšení

expozice

kyselině

simvastatinové,

nejspíše

částečně

v důsledku

inhibice

CYP3A4.

Dávka

simvastatinu

proto

nesmí

pacientů

souběžně

léčených

verapamilem překročit 20 mg denně.

Diltiazem

Riziko myopatie a rhabdomyolýzy je při souběžném podávání diltiazemu a simvastatinu v dávce

80 mg

zvýšeno (viz

bod 4.4). Ve farmakokinetické studii

vedlo

souběžné

podávání

diltiazemu

k 2,7násobnému zvýšení expozice kyselině simvastatinové, nejspíše v důsledku inhibice CYP3A4.

Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů souběžně léčených diltiazemem překročit 20 mg denně.

Amlodipin

Pacienti

léčení

amlodipinem

souběžně

simvastatinem

mají

zvýšené

riziko

myopatie.

farmakokinetické

studii

způsobilo

souběžné

podávání

amlodipinu

1,6násobné

zvýšení

expozice

kyselině simvastatinové. Dávka simvastatinu proto nesmí u pacientů souběžně léčených amlodipinem

překročit 20 mg denně.

Lomitapid

Při souběžném podávání simvastatinu s lomitapidem může být riziko myopatie a rhabdomyolýzy

zvýšeno (viz body 4.3 a 4.4). Proto u pacientů s HoFH, kteří užívají souběžně lomitapid, nesmí dávka

simvastatinu překročit 40 mg denně.

Tikagrelor

Souběžné podávání tikagreloru a simvastatinu zvyšovalo C

a AUC o 81 %, resp. 56 % a zvyšovalo

a AUC kyseliny simvastinu o 64 %, resp. o 52 % s individuálním zvýšením až na 2-3 násobek.

Souběžné podávání tikagreloru a simvastatinu v dávkách vyšších než 40 mg denně může vyvolat

nežádoucí účinky simvastatinu a má být zváženo z pohledu možného prospěchu. Nebyl prokázán vliv

simvastatinu na plasmatické koncentrace tikagreloru. Nedoporučuje se souběžné podávání tikagreloru

a simvastatinu v dávkách vyšších než 40 mg.

Středně silné inhibitory CYP3A4

Pacienti užívající spolu se simvastatinem, zejména ve vyšších dávkách, další léky označované jako

středně silné inhibitory CYP3A4, mohou být rizikem myopatie ohroženi více (viz bod 4.4).

Inhibitory transportního proteinu OATP1B1

Kyselina simvastatinová je substrát transportního proteinu OATP1B1. Souběžné podávání léčivých

přípravků,

které

jsou

inhibitory

transportního

proteinu

OATP1B1,

může

vést

zvýšeným

plazmatickým koncentracím kyseliny simvastatinové a ke zvýšenému riziku myopatie (viz body 4.3

a 4.4).

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace