Vargatef

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
nintedanib
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC kód:
L01XE3
INN (Mezinárodní Name):
nintedanib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Karcinom, plicní jiná než malobuněčná
Terapeutické indikace:
Vargatef je indikován v kombinaci s docetaxelem pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilým, metastazujícím nebo lokálně rekurentním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) histologicky prokázaným adenokarcinomem po chemoterapii první linie.
Přehled produktů:
Revision: 15
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002569
Datum autorizace:
2014-11-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/002569

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

08-01-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

26-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

26-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

26-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

26-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

08-01-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Vargatef 100 mg měkké tobolky

nintedanibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Vargatef a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vargatef užívat

Jak se přípravek Vargatef užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Vargatef uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Vargatef a k čemu se používá

Tobolky přípravku Vargatef obsahují léčivou látku nintedanib. Nintedanib blokuje aktivitu skupiny

bílkovin, které jsou zapojeny do vývoje nových krevních cév, které nádorové buňky potřebují jako

zdroj výživy a kyslíku. Tím, že nintedanib zablokuje aktivitu těchto bílkovin, je schopen potlačit růst a

šíření nádoru.

Tento přípravek se používá v kombinaci s jiným protinádorovým léčivým přípravkem (docetaxel)

k léčbě rakoviny plic zvané nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC). Je

určen pro dospělé pacienty se specifickým typem NSCLC („adenokarcinom“), kteří již byli léčeni

jedním jiným léčivým přípravkem určeným k léčbě tohoto nádorového onemocnění, ale u nichž nádor

začal znovu růst.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vargatef užívat

Neužívejte přípravek Vargatef

jestliže jste alergický(á) na nintedanib, na arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

jestliže jste někdy měl(a) problémy s játry; jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krvácením,

obzvláště krvácení do plic v nedávné době

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s ledvinami nebo Vám bylo zjištěno zvýšené množství

bílkovin v moči

jestliže užíváte léčivé přípravky k ředění krve (jako je warfarin, fenprokumon, heparin nebo

kyselina acetylsalicylová) k prevenci tvorby krevních sraženin. Léčba přípravkem Vargatef

může zvyšovat riziko krvácení

jestliže jste v nedávné době podstoupil(a) nebo plánujete podstoupit operaci. Nintedanib může

ovlivnit způsob, jak se Vám hojí rány. Léčba přípravkem Vargatef proto obvykle bude

v případě, že máte být operován(a), přerušena. Lékař rozhodne o tom, kdy bude léčba tímto

přípravkem obnovena

jestliže máte rakovinu, která se rozšířila do mozku

pokud máte vysoký krevní tlak

pokud máte nebo jste měl(a) aneurysma (výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy) nebo trhlinu ve

stěně cévy

Na základě těchto informací může lékař provést některé krevní testy, například zkontrolovat funkci

Vašich jater a zjistit, jak rychle se Vaše krev sráží. Lékař s Vámi výsledky těchto testů prodiskutuje a

rozhodne, zda Vám může být podán přípravek Vargatef.

Během užívání tohoto přípravku svého lékaře okamžitě informujte,

jestliže dostanete průjem. Je důležité léčit průjem při prvních příznacích (viz bod 4)

jestliže zvracíte nebo je Vám nevolno (máte pocit na zvracení)

jestliže se u Vás objeví neobjasněné příznaky, jako je zežloutnutí kůže nebo očního bělma

(žloutenka), tmavá nebo hnědá moč (barvy čaje), bolest v pravé horní části břicha, budete

krvácet častěji než obvykle či se Vám budou snadněji tvořit podlitiny nebo se budete cítit

unaven(a); mohlo by se jednat o příznaky závažných problémů s játry

jestliže budete mít horečku, zimnici, objeví se u Vás zrychlené dýchání nebo zrychlený tep.

Mohlo by se jednat o známky infekce nebo infekci krve (sepsi) (viz bod 4)

jestliže pociťujete silnou bolest v oblasti žaludku, máte horečku, zimnici, je Vám nevolno,

zvracíte nebo máte napnuté břicho nebo se cítíte nafouklý(á), protože to by mohly být příznaky

proděravění stěny trávicího traktu („gastrointestinální perforace“)

jestliže pociťujete bolest v končetině, nebo ji máte oteklou, zarudlou či teplou, nebo pokud

budete pociťovat bolest na hrudi a obtíže při dýchání, protože to by mohly být příznaky krevní

sraženiny v jedné z Vašich žil

jestliže máte velké krvácení

jestliže pociťujete tlak nebo bolest na hrudi, typicky na levé straně těla, bolest v šíji, čelisti,

rameni nebo paži, máte zrychlený srdeční tep, jste dušný(á), máte pocit na zvracení, zvracíte,

protože to by mohly být příznaky srdečního infarktu

jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků, které se u Vás případně vyskytnou (viz bod 4), stane

závažným

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek nebyl u dětí a dospívajících studován, a nesmí být proto dětmi a dospívajícími

mladšími 18 let užíván.

Další léčivé přípravky a přípravek Vargatef

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a léků, které jste získal(a) bez

lékařského předpisu.

Tento léčivý přípravek se může vzájemně ovlivňovat s některými jinými léky. Následující léky mohou

zvyšovat hladiny nintedanibu, léčivé látky obsažené v přípravku Vargatef, v krvi a tak mohou

zvyšovat riziko nežádoucích účinků (viz bod 4):

Ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí)

Erythromycin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí)

Následující léky mohou snižovat hladiny nintedanibu v krvi, a tak mohou snižovat účinnost přípravku

Vargatef:

Rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy)

Karbamazepin, fenytoin (používané k léčbě záchvatů křečí)

Třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek k léčbě deprese)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek během těhotenství, neboť může poškodit Vaše nenarozené dítě a

způsobovat vrozené vady.

Antikoncepce

Ženy, které mohou otěhotnět, musí v době, kdy začnou užívat přípravek Vargatef, během

užívání přípravku Vargatef a nejméně 3 měsíce po ukončení léčby používat vysoce účinnou

metodu antikoncepce, aby předešly otěhotnění.

Prodiskutujte pro Vás nejvhodnější způsoby antikoncepce se svým lékařem.

Zvracení a/nebo průjem či jiné stavy postihující trávicí soustavu mohou mít vliv na vstřebávání

hormonálních antikoncepčních přípravků užívaných ústy, jako jsou antikoncepční pilulky,

a mohou snížit jejich účinnost. Z toho důvodu je třeba, abyste se s lékařem poradila o jiné

možné vhodné metodě antikoncepce, pokud se u Vás zmíněné stavy vyskytnou.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka v případě, že během léčby přípravkem

Vargatef otěhotníte nebo se budete domnívat, že jste těhotná.

Kojení

Není známo, zda se léčivá látka vylučuje do lidského mateřského mléka a zda by mohla poškodit

kojené dítě. Ženy by proto během léčby přípravkem Vargatef neměly kojit.

Plodnost

Účinek tohoto přípravku na plodnost u lidí nebyl hodnocen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Vargatef může mít malý vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje. Jestliže se necítíte dobře, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Vargatef obsahuje sóju

Tobolky obsahují sójový lecithin. Neužívejte tento přípravek, jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo

sóju.

3.

Jak se přípravek Vargatef užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Vargatef neužívejte ve stejný den, jako chemoterapii docetaxelem.

Tobolky spolkněte v celku s vodou a nežvýkejte je. Doporučuje se užít tobolky s jídlem, tedy během

nebo těsně před nebo po jídle.

Tobolku neotevírejte ani nedrťte (viz bod 5).

Doporučená dávka jsou čtyři tobolky denně (to je celkem 400 mg nintedanibu denně). Neužívejte víc

než tuto dávku.

Tuto denní dávku je třeba rozdělit na dvě dávky o dvou tobolkách, které užijete s odstupem přibližně

12 hodin, například dvě tobolky ráno a dvě tobolky večer. Tyto dvě dávky je třeba užít každý den v

přibližně stejnou dobu. Užívání přípravku tímto způsobem zajistí, že se v těle udržuje stejné množství

nintedanibu.

Snížení dávky

Jestliže doporučenou dávku 400 mg denně z důvodu nežádoucích účinků netolerujete (viz bod 4),

lékař může denní dávku přípravku Vargatef snížit. Sám (sama) dávku nesnižujte ani léčbu neukončujte

bez předchozí konzultace s lékařem.

Lékař může doporučenou dávku snížit na 300 mg denně (dvě 150 mg tobolky). V takovém případě

Vám lékař k užívání předepíše přípravek Vargatef 150 mg měkké tobolky.

V případě potřeby Vám může lékař denní dávku dále snížit na 200 mg denně (dvě 100 mg tobolky).

Pokud se tak stane, lékař Vám předepíše odpovídající sílu tobolek.

V obou případech užijte jednu tobolku příslušné síly s jídlem dvakrát denně s odstupem přibližně

12 hodin (například jednu tobolku ráno a jednu tobolku večer) v přibližně stejnou dobu během dne.

Jestliže lékař ukončil Vaši chemoterapii docetaxelem, je třeba, abyste pokračoval(a) v užívání

přípravku Vargatef dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vargatef, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vargatef

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku přípravku

Vargatef užijte dle plánu v další plánovanou dobu a v dávce doporučené lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vargatef

Nepřerušujte užívání přípravku Vargatef bez předchozí porady s lékařem. Je důležité, abyste tento

přípravek užíval(a) každý den po celou dobu, kdy Vám jej lékař předepisuje. Jestliže tento přípravek

neužíváte dle doporučení svého lékaře, může se stát, že tato protinádorová léčba nebude správně

fungovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Musíte být obzvlášť obezřetný(á) v případě, že se u Vás v průběhu léčby přípravkem Vargatef objeví

následující nežádoucí účinky:

Průjem (velmi časté, může postihnout více než 1 osobu z 10)

Průjem může vést ke ztrátě tekutin a důležitých solí (elektrolyty jako je sodík nebo draslík) z těla. Při

prvních příznacích průjmu pijte velká množství vody a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Po poradě

s lékařem začněte co nejdříve užívat vhodnou léčbu průjmu, například loperamid.

Febrilní neutropenie a sepse (časté, může postihnout až 1 osobu z 10)

Léčba přípravkem Vargatef může vést ke snížení počtu určitého typu bílých krvinek (neutropenie),

které jsou důležité pro obranu těla proti bakteriálním a plísňovým infekcím. Jako důsledek neutropenie

se může objevit horečka (febrilní neutropenie) a infekce krve (sepse). Jestliže budete mít horečku,

zimnici, objeví se u Vás zrychlené dýchání nebo zrychlený tep, okamžitě informujte svého lékaře.

Během léčby přípravkem Vargatef bude lékař pravidelně vyšetřovat Vaše krvinky a zjišťovat, zda

nemáte příznaky infekce, jako je zánět, horečka nebo únava.

Během léčby tímto přípravkem byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Průjem - viz výše

Pocit bolesti, necitlivosti a/nebo brnění v prstech u rukou a u nohou (periferní neuropatie)

Nevolnost (pocit na zvracení)

Zvracení

Bolest břicha

Krvácení

Snížení počtu bílých krvinek (neutropenie)

Zánět sliznic vystýlajících trávicí trakt, včetně boláků a vřídků v ústech (mukozitida, včetně

stomatitidy)

Vyrážka

Snížená chuť k jídlu

Elektrolytová nerovnováha

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů (alaninaminotransferáza, aspartátaminotransferáza, krevní

alkalická fosfatáza) v krvi, což je patrné z krevních testů

Vypadávání vlasů (alopecie)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Otrava krve (sepse) – viz výše

Snížení počtu bílých krvinek doprovázené horečkou (febrilní neutropenie)

Krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), zvláště v nohách (k příznakům patří bolest

v končetině nebo je končetina zarudlá, oteklá či teplá), které mohoukrevními cévami procházet

do plic a způsobit bolest na hrudi a obtíže při dýchání (pokud se u Vás vyskytne kterýkoli

z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc)

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Ztráta tekutin (dehydratace)

Abscesy

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)

Žloutenka (hyperbilirubinemie)

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů (gamaglutamyltransferázy) v krvi na základě krevních testů

Snížení tělesné hmotnosti

Svědění

Bolest hlavy

Zvýšené množství bílkovin v moči (proteinurie)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Výskyt proděravění stěny trávicího traktu (gastrointestinální perforace)

Závažné problémy s játry

Zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Srdeční infarkt

Selhání ledvin

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Zánět tlustého střeva

Rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Vargatef uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, obalu a blistrech.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je blistr, ve kterém jsou tobolky umístěny,

otevřený nebo je tobolka poničená.

Pokud se dostanete do kontaktu s obsahem tobolky, okamžitě si umyjte ruce velkým množstvím vody

(viz bod 3).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Vargatef obsahuje

Léčivou látkou je nintedanibum. Jedna měkká tobolka obsahuje nintedanibum 100 mg (ve formě

nintedanibi esilas).

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky:

Triacylglyceroly se středním řetězcem, tvrdý tuk, sójový lecithin (E 322)

Obal tobolky:

Želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172),

žlutý oxid železitý (E 172)

Potiskový inkoust: Šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol (E 1520)

Jak přípravek Vargatef vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Vargatef 100 mg měkké tobolky (tobolky) jsou neprůhledné, oválné tobolky broskvové

barvy s černým potiskem na jedné straně - symbolem společnosti Boehringer Ingelheim a číslicí

„100“.

K dispozici jsou tři velikosti balení přípravku Vargatef 100 mg měkké tobolky:

Jedna krabička obsahující 60 tobolek (6 hliníkových blistrů, každý obsahuje 10 tobolek).

Jedna krabička obsahující 120 tobolek (12 hliníkových blistrů, každý obsahuje 10 tobolek).

Vícenásobné balení obsahující 120 tobolek (2 krabičky, každá obsahuje 60 tobolek, krabičky

jsou spojené balicí folií).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení přípravku Vargatef 100 mg měkké tobolky.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paříž

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vargatef 100 mg měkké tobolky

Vargatef 150 mg měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vargatef 100 mg měkké tobolky

Jedna měkká tobolka obsahuje nintedanibum 100 mg (ve formě nintedanibi esilas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje 1,2 mg sójového lecithinu.

Vargatef 150 mg měkké tobolky

Jedna měkká tobolka obsahuje nintedanibum 150 mg (ve formě nintedanibi esilas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje 1,8 mg sójového lecithinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka (tobolka).

Vargatef 100 mg měkké tobolky

Neprůhledné, oválné měkké želatinové tobolky broskvové barvy s černým potiskem na jedné straně -

symbolem společnosti Boehringer Ingelheim a „100“.

Vargatef 150 mg měkké tobolky

Neprůhledné, oválné měkké želatinové tobolky hnědé barvy s černým potiskem na jedné straně -

symbolem společnosti Boehringer Ingelheim a „150“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Vargatef je v kombinaci s docetaxelem indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně

pokročilým metastazujícím nebo lokálně rekurentním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC),

histologicky prokázaným adenokarcinomem, po chemoterapii první linie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Vargatef musí zahajovat a vést lékař, který má zkušenosti s použitím protinádorové

léčby.

Dávkování

Doporučená dávka nintedanibu je 200 mg dvakrát denně podaných s odstupem přibližně 12 hodin

v den 2 až 21 standardního 21denního cyklu léčby docetaxelem.

Přípravek Vargatef nelze užít v týž den, kdy je podána chemoterapie docetaxelem (= den 1).

Jestliže dojde k vynechání dávky nintedanibu, je jeho podávání třeba obnovit podáním doporučené

dávky v následující plánovaný termín. Vynechanou dávku nelze nahradit zvýšením jednotlivé denní

dávky nintedanibu nad doporučenou dávku. Doporučená maximální denní dávka 400 mg nesmí být

překročena.

Pacienti mohou pokračovat v léčbě nintedanibem po ukončení docetaxelu tak dlouho, dokud lze

pozorovat přínos léčby, nebo do doby, kdy se objeví nepřijatelná toxicita.

Dávkování, způsoby podávání a změny dávek docetaxelu, prosím, vyhledejte v příslušných

informacích o docetaxelu.

Úpravy dávky

Jako úvodní opatření k zvládání nežádoucích účinků (viz tabulky 1 a 2) je třeba léčbu nintedanibem

přerušit do doby, než je příslušný nežádoucí účinek zvládnut do té míry, že lze pokračovat v léčbě

(stupeň 1 nebo výchozí stav).

V léčbě lze pokračovat podáváním nižších dávek nintedanibu. Doporučuje se dávku upravovat

postupně po 100 mg denně (tedy snížení o 50 mg na jednu dávku), v závislosti na bezpečnosti a

snášenlivosti každého pacienta, jak je uvedeno v tabulce 1 a tabulce 2.

V případě, že nežádoucí účinek/účinky přetrvávají, tedy pokud pacient netoleruje dávku 100 mg

dvakrát denně, léčbu přípravkem Vargatef je třeba trvale ukončit. V případě specifických zvýšení

hladin aspartátaminotransferázy (AST)/ alaninaminotransferázy (ALT) na > 3x horní hranice normy

(upper limit normal, ULN) společně se zvýšením celkového bilirubinu na ≥ 2x ULN a alkalické

fosfatázy (ALKP) < 2x ULN (viz tabulka 2) je třeba léčbu přípravkem Vargatef přerušit. Pokud není

zjištěna jiná příčina, je třeba léčbu přípravkem Vargatef trvale ukončit (viz rovněž bod 4.4).

Tabulka 1:

Doporučené úpravy dávky přípravku Vargatef (nintedanib) v případě výskytu průjmu,

zvracení a jiných nehematologických nebo hematologických nežádoucích účinků

Nežádoucí účinek dle CTCAE*

Úprava dávky

Průjem stupně ≥ 2 po dobu delší než 7 po sobě

následujících dnů, přestože byla podána

protiprůjmová léčba

NEBO

Průjem stupně ≥ 3, přestože byla podána

protiprůjmová léčba.

Po přerušení léčby a zlepšení na stupeň 1 nebo

výchozí stav, snížení dávky z 200 mg dvakrát

denně na 150 mg dvakrát denně a - jestliže je 2.

snížení dávky považováno za nutné - ze 150 mg

dvakrát denně na 100 mg dvakrát denně.

Zvracení stupně ≥ 2

A/NEBO

Nauzea stupně ≥ 3

přestože byla podávána antiemetická léčba

Ostatní nehematologické nebo hematologické

nežádoucí účinky stupně ≥ 3

CTCAE: obecná terminologická kritéria nežádoucích příhod (Common Terminology Criteria for

Adverse Events)

Tabulka 2:

Doporučené úpravy dávky přípravku Vargatef (nintedanib) v případě zvýšených

hladin AST a/nebo ALT a bilirubinu

Zvýšení hladin AST/ALT a bilirubinu

Úprava dávky

Zvýšení hladin AST a/nebo ALT na > 2,5x ULN

současně se zvýšením celkového bilirubinu na

≥ 1,5x ULN

NEBO

Zvýšení hladin AST a/nebo ALT na > 5x ULN

Po přerušení léčby a srovnání hodnot transamináz

na ≤ 2,5x ULN současně s normálním

bilirubinem, snížení dávky z 200 mg dvakrát

denně na 150 mg dvakrát denně a - jestliže je

2. snížení dávky považováno za nutné - ze

150 mg dvakrát denně na 100 mg dvakrát denně.

Zvýšení hladin AST a/nebo ALT na > 3x ULN

současně s nárůstem celkového bilirubinu na

≥ 2x ULN a ALKP < 2x ULN

Pokud není zjištěna jiná příčina, je třeba léčbu

přípravkem Vargatef trvale ukončit.

AST: Aspartátaminotransferáza; ALT: Alaninaminotransferáza

ALKP: Alkalická fosfatáza; ULN: Upper limit normal (horní hranice normy)

Zvláštní populace

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Vargatef u dětí ve věku 0-18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Starší pacienti (≥ 65 let)

U starších pacientů nebyly zjištěny rozdíly v bezpečnosti a účinnosti.

V pivotním klinickém hodnocení 1199.13 bylo 85 pacientů (12,9 % pacientů s histologicky

prokázaným adenokarcinomem) ve věku ≥ 70 let (medián věku: 72 let, rozpětí: 70-80 let) (viz

bod 5.1).

Na základě věku pacienta není třeba upravovat úvodní dávku (viz bod 5.2).

Rasa a tělesná hmotnost

Na základě populačních analýz farmakokinetiky (PK) není třeba a priori upravovat dávku přípravku

Vargatef (viz bod 5.2). U pacientů černé a afroamerické rasy jsou k dispozici jen omezené údaje

o bezpečnosti.

Porucha funkce ledvin

Ledvinami je vyloučeno méně než 1 % jednorázové dávky nintedanibu (viz bod 5.2). U pacientů

s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat úvodní dávku. Bezpečnost,

účinnost a farmakokinetika nintedanibu nebyla u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu < 30 ml/min) studována.

Porucha funkce jater

Nintedanib je vylučován převážně žlučí a stolicí (> 90 %). U pacientů s poruchou funkce jater se

expozice zvýšila (Child Pugh A, Child Pugh B, viz bod 5.2). Na základě klinických údajů není

u pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child Pugh A) třeba upravovat úvodní dávku. K dispozici

jsou jen omezené údaje týkající se bezpečnosti od 9 pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater

(Child Pugh

, které nestačí k charakterizování této populace. Bezpečnost, účinnost a farmakokinetika

nintedanibu nebyla studována u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh C). Léčba

pacientů se středně těžkou (Child Pugh B) nebo těžkou (Child Pugh C) poruchou funkce jater

přípravkem Vargatef se nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Tobolky přípravku Vargatef musí být užívány perorálně, pokud možno s jídlem, spolknuty celé

s vodou a nesmějí se žvýkat. Tobolka se nemá otevírat ani drtit (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na nintedanib, na arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gastrointestinální poruchy

Průjem byl nejčastěji hlášeným gastrointestinálním nežádoucím účinkem, přičemž se objevoval v úzké

časové souvislosti s podáním docetaxelu (viz bod 4.8). V klinické studii LUME-Lung 1 (viz bod 5.1)

měla většina pacientů mírný až středně závažný průjem.

Po uvedení nintedanibu na trh byly hlášeny závažné případy průjmu vedoucího k dehydrataci

a poruchám rovnováhy elektrolytů. Průjem je třeba při prvních příznacích léčit adekvátní hydratací a

léčivými přípravky proti průjmu, například loperamidem, přičemž může být nutné přerušit léčbu,

snížit dávku nebo ukončit léčbu přípravkem Vargatef (viz bod 4.2).

Nauzea a zvracení, většinou mírné nebo středně závažné intenzity, byly často hlášenými

gastrointestinálními nežádoucími účinky (viz bod 4.8). Přestože je poskytnuta odpovídající podpůrná

péče, může být nutné přerušit léčbu, snížit dávku nebo ukončit léčbu přípravkem Vargatef (viz

bod 4.2). Jako podpůrnou péči při výskytu nauzey a zvracení lze použít léčivé přípravky s

antiemetickými vlastnostmi, např. glukokortikoidy, antihistaminika nebo antagonisty 5-HT3 receptoru,

a adekvátní hydrataci.

V případě dehydratace je třeba podávat elektrolyty a tekutiny. V případě výskytu příslušných

gastrointestinálních nežádoucích příhod je třeba sledovat plazmatické hladiny elektrolytů. Může být

nutné léčbu přerušit, snížit dávku nebo léčbu přípravkem Vargatef ukončit (viz bod 4.2).

Neutropenie a sepse

V porovnání s monoterapií docetaxelem byla u pacientů léčených přípravkem Vargatef v kombinaci

s docetaxelem pozorována vyšší frekvence neutropenie stupně ≥ 3 dle CTCAE.

Byly pozorovány následné komplikace, jako je sepse či febrilní neutropenie (včetně případů

s fatálními následky).

Během léčby, obzvláště během kombinované léčby s docetaxelem, je třeba sledovat krevní obrazy.

Celkový krevní obraz pacientů, kterým je podávána léčba nintedanibem v kombinaci s docetaxelem, je

třeba často sledovat na začátku každého léčebného cyklu a kolem nejnižších hladin, a dle klinické

indikace po podání posledního cyklu kombinační terapie.

Funkce jater

Vzhledem ke zvýšené expozici se u pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child Pugh A) může

zvýšit riziko nežádoucích účinků (viz body 4.2 a 5.2). K dispozici jsou omezené údaje týkající se

bezpečnosti u 9 pacientů s hepatocelulárním karcinomem a středně těžkou poruchou funkce jater,

klasifikovanou jako Child Pugh B. Přestože se u těchto pacientů neobjevila žádná neočekávaná

bezpečnostní hlášení, data nejsou dostatečná k vytvoření doporučení k léčbě pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater. Účinnost nintedanibu nebyla u pacientů se středně těžkou poruchou

funkce jater (Child Pugh B) zkoumána. Bezpečnost, účinnost a farmakokinetika nintedanibu nebyla

studována u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh C). Léčba přípravkem Vargatef se

u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nedoporučuje (viz bod 4.2).

Při léčbě nintedanibem byly pozorovány případy lékem indukovaného poškození jater včetně

závažného poškození jater s fatálními následky. Zvýšení hladin jaterních enzymů (ALT, AST, ALKP,

gama-glutamyltransferáza (GGT)) a bilirubinu bylo ve většině případů po snížení dávky nebo

přerušení podávání přípravku reverzibilní.

Před zahájením kombinační léčby přípravkem Vargatef s docetaxelem je třeba vyšetřit hladiny

transamináz, ALKP a bilirubinu. Hodnoty je třeba sledovat na základě klinické indikace nebo

periodicky v průběhu léčby, tedy na začátku každého léčebného cyklu v kombinační fázi

s docetaxelem, a měsíčně, je-li po ukončení docetaxelu přípravek Vargatef nadále podáván jako

monoterapie.

Jsou-li naměřena relevantní zvýšení hladin jaterních enzymů, může být nutné přerušit léčbu, snížit

dávku nebo ukončit léčbu přípravkem Vargatef (viz bod 4.2). Je třeba vyšetřit jiné možné příčiny

zvýšení hladin jaterních enzymů a podle potřeby provést příslušná opatření. V případě specifických

změn hodnot jaterních testů (AST/ALT > 3x ULN; celkový bilirubin ≥ 2x ULN a ALKP < 2x ULN) je

léčbu přípravkem Vargatef třeba přerušit. Pokud není zjištěna jiná příčina, je třeba léčbu přípravkem

Vargatef trvale ukončit (viz bod 4.2).

Pacienti s nízkou tělesnou hmotností (< 65 kg), asijská populace a ženy jsou vystaveni vyššímu riziku

zvýšení hladin jaterních enzymů. Expozice nintedanibu se zvyšovala lineárně s věkem pacientů, což

může také vést ke zvýšenému riziku rozvoje vyšších hladin jaterních enzymů (viz bod 5.2).

Doporučuje se pečlivě sledovat pacienty s těmito rizikovými faktory.

Funkce ledvin

Po podání nintedanibu byly hlášeny případy poruchy funkce ledvin/renálního selhání, v některých

případech s fatálními následky (viz bod 4.8).

Během léčby nintedanibem je třeba pacienty sledovat a zvláštní pozornost přitom věnovat pacientům

vykazujícím rizikové faktory poruchy funkce ledvin/renálního selhání. Pokud dojde k poruše funkce

ledvin/renálnímu selhání, je třeba zvážit úpravu léčby (viz bod 4.2, Úprava dávky).

Krvácení

Inhibice VEGFR může být spojena se zvýšeným rizikem krvácení. V klinické studii (LUME-Lung 1;

viz bod 5.1) s přípravkem Vargatef byla frekvence krvácení v obou léčebných ramenech srovnatelná

(viz bod 4.8). Mírná až středně závažná epistaxe představovala nejčastější krvácivou příhodu. Většina

fatálních krvácivých příhod byla spojena s nádorem. Nevyskytly se žádné rozdíly v krvácení do

dýchacích cest či fatálním krvácení a nebylo nahlášeno žádné intracerebrální krvácení.

Pacienti s nedávným plicním krvácením (> 2,5 ml červené krve), stejně jako pacienti s centrálně

lokalizovanými nádory s radiologicky potvrzenou lokální invazí do velkých krevních cév nebo

radiologicky prokázanými kavitujícími nebo nekrotickými nádory, byli z klinických studií vyřazeni.

Proto se nedoporučuje tyto pacienty léčit přípravkem Vargatef.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny nezávažné a závažné příhody krvácení, z nichž některé vedly

k úmrtí. Tyto příhody krvácení se objevily jak u pacientů, kteří užívali tak u těch, kteří neužívali

antikoagulancia nebo jiné léčivé přípravky, které mohou způsobovat krvácení (údaje z klinických

studií jsou uvedeny též v bodě „Terapeutická antikoagulace“ níže). V případě krvácení je na základě

klinické rozvahy třeba zvážit snížení dávky, přerušení léčby nebo její ukončení (viz bod 4.2). Příhody

krvácení v době po uvedení přípravku na trh zahrnují zejména orgány gastrointestinálního,

respiračního a centrálního nervového systému, přičemž nejčastěji postižen bývá respirační systém.

Terapeutická antikoagulace

K dispozici nejsou žádné údaje z klinických studií pro pacienty s dědičnou predispozicí ke krvácení

ani pacienty, kterým byly před zahájením léčby přípravkem Vargatef (zkušenosti po uvedení

přípravku na trh viz bod „Krvácení‟ výše) podávány plné dávky antikoagulační léčby. U pacientů na

chronické nízkodávkové terapii nízkomolekulárními hepariny nebo kyselinou acetylsalicylovou nebyla

zjištěna zvýšená frekvence krvácení. Pacienti, u nichž došlo k rozvoji tromboembolických příhod

během léčby a u kterých bylo nutné použít antikoagulační léčbu, mohli pokračovat v léčbě přípravkem

Vargatef a neprokázala se u nich zvýšená frekvence krvácivých příhod. U pacientů, kteří souběžně

užívají antikoagulační léčbu, například warfarin nebo fenprokumon, je třeba pravidelně sledovat

případný výskyt změn protrombinového času, mezinárodního normalizovaného poměru (INR) a

epizod klinického krvácení.

Mozkové metastázy

Stabilní mozkové metastázy

U pacientů s adekvátně předléčenými mozkovými metastázami, které byly stabilní po dobu ≥ 4 týdnů

před zahájením léčby přípravkem Vargatef, nebyla zjištěna zvýšená frekvence cerebrálního krvácení.

U těchto pacientů je však třeba pečlivě sledovat případný výskyt příznaků cerebrálního krvácení.

Aktivní mozkové metastázy

Pacienti s aktivními mozkovými metastázami byli vyřazeni z klinických studií a není doporučeno je

léčit přípravkem Vargatef.

Venózní tromboembolie

U pacientů léčených přípravkem Vargatef existuje zvýšené riziko venózní tromboembolie, včetně

plicní embolie a hluboké žilní trombózy. U pacientů je třeba pečlivě sledovat případný výskyt

tromboembolických příhod. Opatrnost je nutná zejména u pacientů s dalšími rizikovými faktory pro

vznik tromboembolických příhod. Léčbu přípravkem Vargatef je třeba ukončit u pacientů s život

ohrožujícími venózními tromboembolickými reakcemi.

Arteriální tromboembolické příhody

V klinickém hodnocení fáze 3 1199.13 (LUME –Lung 1) byla frekvence arteriálních

tromboembolických příhod v obou léčebných ramenech srovnatelná. Pacienti s nedávnou anamnézou

infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody byli z tohoto klinického hodnocení vyřazeni.

U pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) léčených monoterapií nintedanibem však byla

pozorována zvýšená frekvence arteriálních tromboembolických příhod. Opatrnosti je zapotřebí při

léčbě pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, včetně pacientů se známou koronární nemocí.

U pacientů, u kterých dojde k rozvoji příznaků akutní ischemie myokardu, je třeba zvážit přerušení

léčby.

Aneurysmata a arteriální disekce

Používání inhibitorů dráhy VEGF u pacientů s hypertenzí nebo bez hypertenze může přispět k tvorbě

aneurysmat a/nebo arteriálních disekcí. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou hypertenze nebo

aneurysma v anamnéze, se má před zahájením užívání přípravku Vargatef toto riziko pečlivě zvážit.

Gastrointestinální perforace

V klinickém hodnocení byla frekvence gastrointestinálních perforací v léčebných ramenech

srovnatelná. Na základě mechanismu účinku však pacienti léčení přípravkem Vargatef mohou mít

zvýšené riziko gastrointestinálních perforací. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy

gastrointestinálních perforací, některé z nich s fatálními následky. Obzvláštní péče je zapotřebí při

léčbě pacientů po předchozí operaci břicha nebo s nedávnou anamnézou perforace dutých orgánů.

Léčbu přípravkem Vargatef je proto možné zahájit nejméně 4 týdny po velkém operačním výkonu.

U pacientů, u kterých dojde ke gastrointestinální perforaci, je třeba léčbu přípravkem Vargatef trvale

ukončit.

Proteinurie v nefrotickém rozmezí

V období po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno velmi málo případů proteinurie v nefrotickém

rozmezí. Histologický nález v jednotlivých případech odpovídal glomerulární mikroangiopatii

s přítomností renálních trombů či bez nich. Po vysazení přípravku Vargatef bylo pozorováno vymizení

příznaků. U pacientů, u kterých dojde k rozvoji příznaků nefrotického syndromu, je třeba zvážit

přerušení léčby.

Komplikace při hojení ran

Na základě mechanismu účinku může nintedanib narušit hojení ran. Ve studii LUME-Lung 1 nebyla

zjištěna zvýšená frekvence narušeného hojení ran. Nebyla provedena žádná klinická hodnocení, která

by zkoumala specificky účinek nintedanibu na hojení ran. Léčbu přípravkem Vargatef je proto možné

zahájit nebo - v případě perioperativního přerušení - obnovit pouze na základě klinického zvážení

adekvátního hojení.

Vliv na QT interval

V programu klinického hodnocení nebylo u nintedanibu zjištěno žádné prodloužení QT intervalu (viz

bod 5.1).

Vzhledem k tomu, že u několika jiných inhibitorů tyrosinkinázy je znám účinek na QT interval, při

podávání nintedanibu pacientům, u kterých může dojít k prodloužení QTc intervalu, je třeba

opatrnosti.

Alergická reakce

Je známo, že potraviny obsahující sóju způsobují u osob s alergií na sóju alergické reakce, včetně

závažné anafylaxe. U pacientů se známou alergií na bílkoviny obsažené v arašídech existuje zvýšené

riziko závažných reakcí na přípravky obsahující sóju.

Zvláštní populace

V klinickém hodnocení 1199.13 (LUME-Lung 1) byla u pacientů léčených nintedanibem a

docetaxelem, jejichž tělesná hmotnost byla nižší než 50 kg, vyšší frekvence závažných nežádoucích

účinků než u pacientů s hmotností ≥ 50 kg; počet pacientů, jejichž tělesná hmotnost byla nižší než

50 kg, však byl nízký. Doporučuje se proto pečlivě sledovat pacienty s hmotností < 50 kg.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

Glykoprotein P (P-gp)

Nintedanib je substrát P-gp (viz bod 5.2). Ve specifické lékové interakční studii došlo při společném

podávání s potentním inhibitorem P-gp ketokonazolem ke zvýšení expozice nintedanibu 1,61krát

vzhledem k AUC a 1,83krát vzhledem k C

. V lékové interakční studii s potentním induktorem P-gp

rifampicinem došlo při společném podávání s rifampicinem v porovnání s podáváním samotného

nintedanibu k poklesu expozice nintedanibu na 50,3 % vzhledem k AUC a na 60,3 % vzhledem

. Při společném podávání s nintedanibem mohou silné inhibitory P-gp (např. ketokonazol nebo

erythromycin) zvýšit expozici nintedanibu. V takových případech je třeba pečlivě sledovat, zda

pacienti nintedanib snášejí. Léčba nežádoucích účinků může vyžadovat přerušení léčby, snížení dávky

nebo ukončení léčby přípravkem Vargatef (viz bod 4.2).

Potentní induktory P-gp (např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná) mohou

snižovat expozici nintedanibu. Společné podávání s nintedanibem je třeba pečlivě zvážit.

Enzymy cytochromu (CYP)

CYP dráhy byly součástí biotransformace nintedanibu pouze v malé míře. V předklinických studiích

nintedanib a jeho metabolity, volná kyselá frakce BIBF 1202 a její glukuronid BIBF 1202 glukuronid,

neinhibovaly ani neindukovaly enzymy CYP (viz bod 5.2). Pravděpodobnost lékových interakcí

s nintedanibem na základě CYP metabolismu je proto považována za nízkou.

Společné podávání s jinými léčivými přípravky

Společné podávání nintedanibu s docetaxelem (75 mg/m

) nezměnilo v relevantní míře

farmakokinetiku ani jednoho léčivého přípravku.

Společné podávání nintedanibu s perorálně podávanými hormonálními antikoncepčními přípravky

nezměnilo ve významné míře farmakokinetiku perorálně podávaných antikoncepčních přípravků (viz

bod 5.2).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce

Nintedanib může poškozovat lidský plod (viz bod 5.3). Ženy ve fertilním věku je třeba poučit, aby se v

době, kdy jsou léčeny přípravkem Vargatef, vyhnuly otěhotnění a aby používaly vysoce účinné

metody antikoncepce při zahájení léčby, během léčby a ještě nejméně 3 měsíce po poslední dávce

přípravku Vargatef. Nintedanib nemá významný vliv na plazmatickou expozici ethinylestradiolu

a levonorgestrelu (viz bod 5.2). Účinnost perorálně podávaných antikoncepčních přípravků může být

snížena zvracením a/nebo průjmem či jinými stavy, které ovlivňují absorpci. Ženy, které užívají

perorálně podávané antikoncepční přípravky a u nichž se zmíněné stavy objevily, je třeba poučit, aby

používaly alternativní vysoce účinné antikoncepční prostředky.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Vargatef těhotným ženám nejsou k dispozici, ale předklinické studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu této léčivé látky (viz bod 5.3). Vzhledem k tomu, že

nintedanib může poškozovat také lidský plod, lze jej v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický

stav vyžaduje léčbu. Těhotenský test je třeba provést minimálně před zahájením léčby přípravkem

Vargatef.

Pacientky je třeba poučit, aby v případě, že během léčby přípravkem Vargatef otěhotní, informovaly

svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže pacientka v průběhu léčby přípravkem Vargatef otěhotní, musí být informována

o potenciálním nebezpečí pro plod. Je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Vargatef.

Kojení

Informace o vylučování nintedanibu a jeho metabolitů do lidského mateřského mléka nejsou

k dispozici.

Předklinické studie prokázaly, že se do mléka kojících samic potkanů vylučují malá množství

nintedanibu a jeho metabolitů (≤ 0,5 % podané dávky). Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Kojení

má být během léčby přípravkem Vargatef přerušeno.

Fertilita

Předklinické zkoumání nepotvrdilo negativní vliv na mužskou fertilitu (viz bod 5.3). Údaje

o potenciálních účincích nintedanibu na ženskou fertilitu ze studií s lidmi ani zvířaty nejsou

k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Vargatef má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienty je třeba poučit, aby

byli v průběhu léčby přípravkem Vargatef při řízení a obsluze strojů opatrní.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Údaje o bezpečnosti poskytnuté v bodech níže vycházejí z globální, dvojitě zaslepené randomizované

pivotní fáze 3 studie 1199.13 (LUME-Lung 1), která porovnávala léčbu nintedanibem a docetaxelem

oproti placebu a docetaxelu u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nebo rekurentním

NSCLC po léčbě první linie a na základě údajů zjištěných po uvedení přípravku na trh. Nejčastěji

hlášenými nežádoucími účinky léku specifickými pro nintedanib byly průjem, zvýšené hodnoty

jaterních enzymů (ALT s AST) a zvracení. Tabulka 3 poskytuje souhrn nežádoucích účinků dle třídy

orgánových systémů. Informace k léčbě vybraných nežádoucích účinků jsou uvedeny v bodě 4.4.

Informace o vybraných nežádoucích účincích pozorovaných ve studii LUME-Lung 1 jsou popsány

níže.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Tabulka 3 shrnuje frekvence nežádoucích účinků léku, které byly nahlášeny v pivotním klinickém

hodnocení LUME-Lung 1 u pacientů s NSCLC s histologicky potvrzeným adenokarcinomem

(n = 320) nebo po uvedení přípravku na trh. K rozdělení nežádoucích účinků dle frekvence jsou

použity následující termíny: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až

< 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů

nelze určit).

V rámci každé frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí dle snižující se závažnosti.

Tabulka 3:

Souhrn nežádoucích účinků dle frekvenční kategorie

Třídy orgánových

systémů

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥1/100 <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 < 1/100)

Není známo

Infekce a

infestace

Febrilní neutropenie,

abscesy,

sepse

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Neutropenie

(včetně febrilní

neutropenie)

Trombocytopenie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížená chuť k

jídlu, elektrolytová

nerovnováha

Dehydratace,

snížení tělesné hmotnosti

Poruchy nervového

systému

Periferní neuropatie

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Infarkt myokardu

(viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Krvácení

(viz bod 4.4)

Venózní tromboembolie

hypertenze

Aneurysmata

a arteriální

disekce

Gastrointestinální

poruchy

Průjem,

zvracení,

nauzea,

bolest břicha

Perforace

Pankreatitida

Kolitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení

alaninaminotransfer

ázy (ALT),

zvýšení

aspartátaminotransf

erázy (AST),

zvýšení alkalické

fosfatázy (ALKP) v

krvi

Hyperbilirubinemie,

zvýšení

gamaglutamyltransferázy

(GGT)

Polékové poškození

jater

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Mukozitida (včetně

stomatitidy),

vyrážka,

alopecie

Pruritus

Poruchy ledvin

a močových cest

Proteinurie

Renální selhání

(viz bod 4.4)

1)

Frekvence v klinických studiích nebyla vyšší u pacientů léčených nintedanibem a docetaxelem

v porovnání s placebem a docetaxelem.

U pacientů užívajících nintedanib k léčbě IPF a NSCLC byly hlášeny případy pankreatitidy.

Většina těchto případů byla hlášena u pacientů v indikaci IPF.

Byly hlášeny případy plicní embolie.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Průjem

Průjem se vyskytl u 43,4 % (≥ stupeň 3: 6,3 %) pacientů s adenokarcinomem v rameni s nintedanibem.

Většina nežádoucích účinků se objevila v úzké časové souvislosti s podáním docetaxelu. U většiny

pacientů průjem odezněl po přerušení léčby, nasazení léčby proti průjmu a snížení dávky nintedanibu.

Doporučená opatření a úpravy dávky v případě výskytu průjmu jsou uvedeny v bodě 4.4, respektive

4.2.

Přečtěte si celý dokument

EMA/772469/2014

EMEA/H/C/002569

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Vargatef

nintedanibum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Vargatef. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Vargatef

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Vargatef, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Vargatef a k čemu se používá?

Vargatef je protinádorový léčivý přípravek používaný k léčbě určitého typu rakoviny plic známého jako

nemalobuněčný karcinom plic u dospělých.

Přípravek Vargatef se používá k léčbě určitého typu nemalobuněčného karcinomu plic nazývaného

„adenokarcinom“, je-li nádor lokálně pokročilý, metastazující (když se nádorové buňky rozšířily

z původního místa do dalších částí těla) nebo lokálně rekurentní (když se nádor vrátil do stejné oblasti).

Tento léčivý přípravek se používá v kombinaci s chemoterapeutickým léčivem zvaným docetaxel

u pacientů již dříve léčených chemoterapií.

Přípravek Vargatef obsahuje léčivou látku nintedanib.

Jak se přípravek Vargatef používá?

Výdej přípravku Vargatef je vázán na lékařský předpis, přičemž léčbu by měl zahájit a sledovat lékař,

který má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Přípravek Vargatef je dostupný ve formě tobolek (100 a 150 mg) užívaných ústy, nejlépe s jídlem.

Doporučená dávka je 200 mg dvakrát denně (přibližně po 12 hodinách). Jelikož přípravek Vargatef

nesmí být podáván ve stejný den jako docetaxel a jelikož docetaxel je podáván v 1. den 21denního

léčebného cyklu, přípravek Vargatef se podává 2. až 21. den, přičemž 1. den se podává docetaxel.

Léčba přípravkem Vargatef může pokračovat po ukončení podávání docetaxelu tak dlouho, dokud se

onemocnění zlepšuje nebo zůstává stabilní a dokud jsou nežádoucí účinky snesitelné.

Pokud se objeví závažné nežádoucí účinky, lékař může rozhodnout o přerušení léčby přípravkem

Vargatef a znovu zahájit léčbu s nižší dávkou. Pokud závažné nežádoucí účinky přetrvávají, je třeba

léčbu definitivně ukončit.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Vargatef působí?

Léčivá látka v přípravku Vargatef, nintedanib, blokuje činnost některých enzymů známých jako

tyrosinkinázy. Tyto enzymy se nacházejí v určitých receptorech (jako jsou receptory VEGF, FGF a PDGF)

na povrchu nádorových buněk a na buňkách okolní tkáně (např. krevních cév), kde aktivují několik

pochodů včetně buněčného dělení a růstu nových krevních cév. Blokováním těchto enzymů pomáhá

nintedanib potlačovat růst a šíření nádoru a přerušovat přívod krve, díky němuž nádorové buňky rostou.

Jaké přínosy přípravku Vargatef byly prokázány v průběhu studií?

V hlavní studii zahrnující 1 314 pacientů s pokročilým nebo rekurentním nemalobuněčným karcinomem

plic, kteří nereagovali na předchozí léčbu, bylo prokázáno, že přípravek Vargatef užívaný v kombinaci

s docetaxelem je v oddálení progrese nádoru účinnější než samotný docetaxel. Přežití bez progrese

onemocnění (jak dlouho pacienti žili, aniž by došlo ke zhoršení onemocnění) bylo 3,5 měsíce u pacientů

užívajících přípravek Vargatef plus docetaxel oproti 2,7 měsíce u pacientů užívajících samotný

docetaxel. Přípravek Vargatef navíc vedl ke zlepšení celkového přežití (jak dlouho pacienti žili)

v podskupině pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic typu adenokarcinomu: celkové přežití bylo

12,6 měsíce u pacientů léčených přípravkem Vargatef plus docetaxelem oproti 10,3 měsíce u pacientů

léčených samotným docetaxelem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vargatef?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vargatef (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou průjem, zvracení a zvýšení hladin určitých jaterních enzymů v krvi (příznak možných jaterních

potíží).

Přípravek Vargatef nesmějí užívat pacienti s přecitlivělostí (alergií) na nintedanib, arašídy nebo sóju

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Vargatef je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Vargatef schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Vargatef převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor CHMP konstatoval, že přípravek

Vargatef je účinný ve zpomalení progrese onemocnění a prodloužení života v podskupině pacientů

s nemalobuněčným karcinomem plic typu adenokarcinomu. Pokud jde o bezpečnost, bylo sice

u pacientů léčených přípravkem Vargatef plus docetaxelem hlášeno více nežádoucích účinků než

u pacientů léčených samotným docetaxelem, tyto nežádoucí účinky však byly považovány za

zvládnutelné pomocí snížení dávky, podpůrné léčby nebo přerušení léčby.

Vargatef

EMA/772469/2014

strana 2/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání

přípravku Vargatef?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Vargatef byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Vargatef

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Společnost, která dodává přípravek Vargatef na trh, navíc provede studie k nalezení způsobů

identifikace pacientů, pro něž bude léčba tímto léčivým přípravkem s největší pravděpodobností

přínosná.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Vargatef

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Vargatef platné v celé Evropské unii dne

21. listopadu 2014.

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Vargatef je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Vargatef naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2014.

Vargatef

EMA/772469/2014

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace