VARDENAFIL MYLAN

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TRIHYDRÁT VARDENAFIL-HYDROCHLORIDU (VARDENAFILI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM)
Dostupné s:
Generics [UK] Limited, Potters Bar
ATC kód:
G04BE09
INN (Mezinárodní Name):
TRIHYDRATE VARDENAFIL HYDROCHLORIDE (VARDENAFILI HYDROCHLORIDE TRIHYDRICUM)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20; 12; 2; 4X1; 8X1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VARDENAFIL
Přehled produktů:
VARDENAFIL MYLAN
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
83/ 806/16-C

Přečtěte si celý dokument

Strana 1 z 6

Sp.zn. sukls26137/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vardenafil Mylan 5

mg potahované tablety

Vardenafil Mylan 10

mg potahované tablety

Vardenafil Mylan 20

mg potahované tablety

vardenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Vardenafil Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vardenafil Mylan užívat

Jak se Vardenafil Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Vardenafil Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Vardenafil Mylan a k

čemu se používá

Vardenafil Mylan obsahuje aktivní látku vardenafil patřící do skupiny léčiv zvaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5. Tyto přípravky jsou používány k léčbě erektilní dysfunkce (potíží s dosažením

a udržením erekce) u dospělých mužů.

Nejméně jeden z deseti mužů mívá občas obtíže s dosažením nebo udržením erekce. Příčiny mohou

být tělesné, duševní nebo smíšené. Ať už je příčina tohoto stavu jakákoli, svalové a cévní změny

vedou k tomu, že v penisu nezůstane dostatečné množství krve k dosažení nebo udržení erekce.

Vardenafil Mylan působí pouze v případě sexuální stimulace. Působí tak, že ve Vašem těle snižuje

účinek přirozeně se vyskytující chemické látky, která způsobuje odeznívání erekce. Vardenafil Mylan

umožňuje dosažení erekce a její udržení po dostatečně dlouhou dobu k uspokojivému pohlavnímu

styku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vardenafil Mylan užívat

Neužívejte přípravek Vardenafil Mylan

jestliže jste alergický na vardenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6). Mezi příznaky alergické reakce patří: vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů

a dušnost (potíže s dýcháním – zkrácený dech).

jestliže používáte léčivé přípravky obsahující nitráty, jako např. nitroglycerin k léčbě anginy

pectoris (projevuje se bolestí na hrudi), nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např.

amylnitrit. Současné používání těchto léčiv s vardenafilem může vážně ovlivnit Váš krevní tlak.

jestliže užíváte ritonavir nebo indinavir, léky užívané k léčbě infekce virem lidské

imunodeficience (HIV).

Strana 2 z 6

jestliže je Vám více než 75 let a užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (léky užívané k léčbě

plísňových onemocnění).

jestliže máte závažnou srdeční chorobu nebo závažné onemocnění jater.

jestliže chodíte na dialýzu ledvin.

jestliže jste v nedávné době prodělal mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt.

jestliže máte nebo jste měl nízký krevní tlak.

trpíte-li Vy sám nebo někdo z Vaší rodiny degenerativním očním onemocněním (např. retinitis

pigmentosa).

pokud se u Vás kdykoli v minulosti objevila ztráta zraku v důsledku poškození očního nervu

vznikajícího při nedostatečném prokrvení – onemocnění známé jako nearteritická ischemická

neuropatie optického nervu (NAION).

jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je

vardenafil, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních (krevní tlak snižujících) účinků tohoto léku.

Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Upozornění a

opatření

Před užitím přípravku Vardenafil Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte potíže se srdcem. V tomto případě může být pro Vás sexuální aktivita nebezpečná.

jestliže máte nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie) nebo vrozené srdeční onemocnění

ovlivňující Váš elektrokardiogram (grafický záznam elektrické aktivity srdce).

jestliže máte nějakou deformitu (změnu tvaru) penisu. Mezi tyto stavy patří tzv. angulace

(vrozené zakřivení), Peyronieho choroba (ztvrdnutí penisu nadměrnou tvorbou vaziva)

a kavernózní fibróza (vazivovatění topořivých těles).

jestliže trpíte onemocněním, při kterém může docházet k přetrvávající erekci, která neodeznívá

(priapismus). Mezi tato onemocnění patří srpkovitá anémie (vrozené onemocnění, při němž mají

červené krvinky srpkovitý tvar a porušenou funkci), mnohočetný myelom (zhoubné nádorové

onemocnění) nebo leukémie (nádorové onemocnění krevních buněk)

pokud jste starší.

máte-li nízkou hladinu draslíku v krvi.

jestliže máte peptické vředy (žaludeční nebo dvanáctníkové).

jestliže trpíte poruchou krvácivosti (např. hemofilií).

jestliže užíváte k léčbě poruchy erekce ještě nějakou jinou léčbu, viz bod „Další léčivé přípravky

a Vardenafil Mylan“).

Před tím, než začnete Vardenafil Mylan užívat, Vám lékař zkontroluje anamnézu (informace nutné ke

zjištění zdravotního stavu) a provede tělesné vyšetření, aby se pokusil zjistit příčinu erektilní

dysfunkce.

V

průběhu léčby

Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte užívat přípravek Vardenafil Mylan

a okamžitě vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Vardenafil Mylan není určen pro použití u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a

Vardenafil Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat včetně těch, které jsou k dostání bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Vardenafil Mylan společně s žádným z těchto léčivých přípravků:

nitráty (léky používané k léčbě anginy pectoris jako například nikorandil nebo nitroglycerin)

nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý (např. amylnitrit). Současné užívání těchto léčiv

s přípravkem Vardenafil Mylan může vážně ovlivnit Váš krevní tlak.

riocigvát.

Strana 3 z 6

ritonavir nebo indinavir (léky užívané k léčbě HIV infekce).

Některá léčiva mohou vyvolat obtíže, jedná se zejména o:

léčiva používaná k léčbě poruch srdečního rytmu, jako jsou chinidin, prokainamid, amiodaron

nebo sotalol.

ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě plísňových onemocnění).

erythromycin nebo klarithromycin, makrolidová antibiotika.

alfa-blokátory (skupina léčiv užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku nebo k léčbě zvětšené

prostaty (benigní hyperplazie prostaty) jako například tamsulosin, terazosin a alfuzosin.

nifedipin k léčbě krevního tlaku a anginy pectoris.

Neužívejte přípravek Vardenafil Mylan potahované tablety v kombinaci s jinou léčbou erektilní

dysfunkce.

Přípravek Vardenafil Mylan s

jídlem, pitím

a alkoholem

Přípravek Vardenafil Mylan můžete užívat s jídlem nebo nalačno – nedoporučuje se však užívat

přípravek po těžkém nebo tučném jídle, neboť tak může dojít ke zpoždění jeho účinku.

Při užití přípravku Vardenafil Mylan nepijte grapefruitovou šťávu. Mohlo by dojít k ovlivnění

účinku přípravku.

Pití alkoholických nápojů může zhoršovat poruchy erekce.

Těhotenství a

kojení

Přípravek Vardenafil Mylan není určen pro ženy.

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

U některých osob může Vardenafil Mylan způsobit závratě nebo poruchy vidění. Pokud pociťujete po

užití přípravku Vardenafil Mylan závratě nebo poruchy vidění, neřiďte motorové vozidlo ani

neobsluhujte přístroje nebo stroje.

3.

Jak se Vardenafil Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je 10 mg.

Přípravek Vardenafil Mylan užijte přibližně 25 až 60 minut před předpokládanou sexuální aktivitou.

Při současné sexuální stimulaci může být dosaženo erekce kdykoli v období 25 minut až 4–5 hodin po

užití přípravku Vardenafil Mylan.

Spolkněte jednu tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Neužívejte přípravek Vardenafil Mylan

více než jednou denně.

Pokud máte pocit, že přípravek Vardenafil Mylan působí příliš silně nebo naopak příliš slabě, řekněte

to svému lékaři. V závislosti na Vaší reakci může lékař doporučit změnu dávky přípravku.

Pokud máte potíže s játry nebo závažné potíže s ledvinami, můžete začít nejdříve s nižší dávkou.

Jestliže jste užil více tablet přípravku Vardenafil Mylan, než jste měl

Při užití přípravku Vardenafil Mylan ve větším množství se může vyskytnout více nežádoucích účinků

nebo se mohou objevit silné bolesti zad. Pokud užijete více tablet přípravku Vardenafil Mylan než

bylo doporučeno, oznamte to svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Strana 4 z 6

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Okamžitě vyhledejte lékaře a

neužívejte přípravek Vardenafil Mylan, jestliže zaznamenáte

následující příznaky:

Méně časté

(mohou se objevit u méně než 1 ze 100 pacientů)

otok obličeje, úst, rtů, jazyka nebo krku způsobující potíže s dýcháním nebo polykáním

Vzácné

(mohou se objevit u méně než 1 z 1000 pacientů)

záchvat

náhlá bolest na hrudi, která se může rozšiřovat na krk a paže, doprovázená dušností a lepkavým

pocitem na kůži. Může se jednat o příznaky srdečního infarktu

abnormálně zrychlený srdeční tep

pocit tíže nebo tlaku na hrudi doprovázený bolestí na hrudi a zvýšenou dušností při cvičení

(může se jednat o příznaky srdečních problémů jako například angina pectoris)

Četnost není známa

(z dostupných údajů nelze určit)

pacienty byly zaznamenány případy částečného, náhlého, dočasného nebo trvalého snížení nebo

ztráty zraku jednoho nebo obou očí

náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu

krvácení z penisu

Pacienti užívající jiné léčivé přípravky podobné přípravku Vardenafil Mylan zaznamenali také

následující:

necitlivost nebo slabost v pažích či nohách, pokles jedné části obličeje, bolest hlavy, závratě,

zmatenost, potíže se zrakem nebo řečí, možný pokles jedné části obličeje. Jedná se o příznaky

nedostatečného prokrvení mozku v důsledku mozkové mrtvice nebo přechodné tranzitorní

ischemické ataky (krátkodobé poruchy mozkových funkcí podobné mozkové mrtvici, které

samovolně odezní), pokud jsou příznaky dočasné.

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy

Časté

(mohou se objevit u méně než 1 z 10 pacientů)

závratě

návaly horka (zrudnutí)

ucpaný nos nebo rýma

zažívací obtíže

Méně časté

(mohou se objevit u méně než 1 ze 100 pacientů)

problémy se spánkem

necitlivost, pocity mravenčení (bodání špendlíky a jehlami) nebo bolest v pažích, nohou, rukou

nebo chodidlech

ospalost

problémy s viděním; zarudnutí očí, poruchy barevného vidění, bolest očí a další nepříjemné

pocity, citlivost na světlo

zvonění v uších (tinitus), pocit otáčení při stání nebo sezení (závrať)

rychlý srdeční rytmus nebo bušení srdce

dušnost

ucpaný nos

reflux žaludeční šťávy (pálení žáhy), zánět žaludku (gastritida). Můžete pociťovat bolest, pocit

na zvracení, můžete zvracet, zvracet krev nebo mít krev ve stolici

Strana 5 z 6

pocit bolesti ve střevech nebo žaludku, průjem, zvracení, pocit na zvracení (nauzea), sucho

v ústech

zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi, které se projeví ve výsledcích krevních testů

vyrážka a zarudnutí kůže

bolest zad nebo svalů

zvýšení svalového enzymu (kreatinfosfokinázy) v krvi, která se projeví ve výsledcích krevních

testů

svalová ztuhlost, svalové křeče

prodloužení erekce

pocit nevolnosti

Vzácné

(mohou se objevit u méně než 1 z 1000 pacientů)

zánět spojivek (konjunktivitida)

alergická reakce

úzkost

mdloby

ztráta paměti

zvýšení nitroočního tlaku, uslzené oči

vysoký nebo nízký krevní tlak

krvácení z nosu

citlivost kůže na sluneční záření

bolestivá erekce, která může trvat velmi dlouho

bolesti na hrudi

Četnost není známa

(z dostupných údajů nelze určit)

– krev v moči (hematurie)

– přítomnost krve v semenu (hematospermie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Vardenafil Mylan uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Strana 6 z 6

6.

Obsah balení a

další informace

Co přípravek Vardenafil Mylan obs

ahuje

Léčivou látkou přípravku je vardenafilum.

Jedna potahovaná tableta přípravku Vardenafil Mylan 5 mg obsahuje vardenafilum 5 mg (jako

vardenafili hydrochloridum trihydricum).

Jedna potahovaná tableta přípravku Vardenafil Mylan 10 mg obsahuje vardenafilum 10 mg (jako

vardenafili hydrochloridum trihydricum).

Jedna potahovaná tableta přípravku Vardenafil Mylan 20 mg obsahuje vardenafilum 20 mg (jako

vardenafili hydrochloridum trihydricum).

Dalšími látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-

stearát.

Potah tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid

železitý (E172).

Jak přípravek Vardenafil Mylan vypadá a

co obsahuje toto balení

Vardenafil Mylan 5 mg: Hnědá potahovaná kulatá bikonvexní tableta se zkosenými hranami. Na jedné

straně tablety je vyraženo „M5“ a na druhé straně „VL“.

Vardenafil Mylan 10 mg: Hnědá potahovaná kulatá bikonvexní tableta se zkosenými hranami. Na

jedné straně tablety je vyraženo „M“ nad „10“ a na druhé straně „VL“.

Vardenafil Mylan 20 mg: Hnědá potahovaná kulatá bikonvexní tableta se zkosenými hranami. Na

jedné straně tablety je vyraženo „M“ nad „20“ a na druhé straně „VL“.

Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 2, 4, 8, 12 a 20 tablet a v baleních s jednodávkovými

perforovanými blistry obsahujícími 4 x 1 tabletu a 8 x 1 tabletu. Přípravek Vardenafil Mylan 20 mg je

také vyráběn v baleních s jednodávkovými blistry obsahujícími 12 x 1 tabletu a 20 x 1 tabletu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

Výrobce

McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin, Unit 35/36 Baldoyle

Industrial Estate, Grange road, Dublin 13, Irsko

Mylan Hungary Kft/ Mylan Hungary Ltd, Mylan utca 1, Komárom, H­2900 Maďarsko

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, EN6 1TL, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Vardenafil Mylan

Francie

VARDENAFIL MYLAN 5 mg, comprimé pelliculé

VARDENAFIL MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé

VARDENAFIL MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé

Itálie

Vardenafil Mylan

Portugalsko

Vardenafil Mylan

Velká Británie

Vardenafil Mylan 5 mg film-coated tablets

Vardenafil Mylan 10 mg film-coated tablets

Vardenafil Mylan 20 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30. 1. 2019

Přečtěte si celý dokument

Strana 1 z 13

Sp.zn. sukls437014/2018, sukls437023/2018 a sukls437035/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vardenafil Mylan 5 mg potahované tablety

Vardenafil Mylan 10 mg potahované tablety

Vardenafil Mylan 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vardenafilum 5 mg (jako vardenafili hydrochloridum trihydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje vardenafilum 10 mg (jako vardenafili hydrochloridum

trihydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje vardenafilum 20 mg (jako vardenafili hydrochloridum

trihydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

5 mg: Hnědá potahovaná kulatá bikonvexní tableta se zkosenými hranami s vyraženým označením

„M5“ na jedné straně tablety a „VL“ na druhé straně, s průměrem přibližně 5 mm.

10 mg: Hnědá potahovaná kulatá bikonvexní tableta se zkosenými hranami s vyraženým označením

„M“ nad „10“ na jedné straně tablety a VL“ na druhé straně, s průměrem přibližně 7 mm.

20 mg: Hnědá potahovaná kulatá bikonvexní tableta se zkosenými hranami s vyraženým označením

„M“ nad „20“ na jedné straně tablety a „VL“ na druhé straně, s průměrem přibližně 8 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Erektilní dysfunkce je neschopnost dosáhnout nebo

udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk.

K dosažení účinku vardenafilu je nezbytná sexuální stimulace.

4.2

Dávkování a

způsob podání

Dávkování

Dospělí muži

Doporučená dávka je 10 mg. Tato dávka se užívá dle potřeby přibližně 25 až 60 minut před sexuální

aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti může být dávka zvýšena na 20 mg nebo snížena na 5 mg.

Maximální doporučená dávka je 20 mg. Maximální doporučená frekvence dávkování je 1x denně.

Vardenafil může být užíván s jídlem nebo nalačno. Pokud je přípravek užit po tučném jídle, může být

nástup účinku oddálen (viz bod 5.2).

Strana 2 z 13

Zvláštní populace

Starší populace (>

65 let)

U starších jedinců není nutno upravovat dávku. Zvýšení na maximální dávku 20 mg však má být

pečlivě zváženo v závislosti na individuální snášenlivosti přípravku (viz body 4.4 a 4.8).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírným až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace A­B)má být

zváženo podání počáteční dávky 5 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti může být dávka postupně

zvýšena. Maximální doporučená dávka u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je 10 mg

(viz body 4.3 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba žádná úprava dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu< 30 ml/min) má být zváženo podání

počáteční dávky 5 mg. Podle účinnosti a snášenlivosti může být dávka zvýšena na 10 mg nebo 20 mg.

Pediatrická populace

Přípravek Vardenafil není indikován pro jedince mladší 18 let. Neexistuje žádná relevantní indikace

k použití vardenafilu u dětí.

Použití u pacientů užívajících další léky

Současné užívání s

inhibitory CYP3A4

Při užívání v kombinaci s inhibitorem CYP3A4, jako jsou např. erythromycin nebo klarithromycin,

dávka vardenafilu nemá překročit 5 mg (viz bod 4.5).

Způsob podání

Perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6.1.

Současné používání vardenafilu s nitráty nebo s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (např.

amylnitrit) v jakékoli formě je kontraindikováno (viz body 4.5 a 5.1).

Vardenafil je kontraindikován u pacientů se ztrátou zraku jednoho oka v důsledku nearteritické přední

ischemické neuropatie optického nervu (NAION) bez ohledu na to, zda k této příhodě došlo

v souvislosti s předchozím užíváním inhibitorů fosfodiesterázy 5 (PDE5) či nikoliv (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce obecně nemají být užívány muži, pro které není sexuální

aktivita vhodná (např. pacienti s těžkým kardiovaskulárním onemocněním, jako je nestabilní angina

pectoris nebo těžké srdeční selhání [III. nebo IV. stupně dle NYHA klasifikace]).

U následujících skupin pacientů nebyla bezpečnost vardenafilu hodnocena, a proto je u nich jeho

použití kontraindikováno až do doby, než budou k dispozici další informace:

těžká porucha funkce jater (Child-Pughova klasifikace C),

selhání ledvin v terminální fázi, vyžadující hemodialýzu,

hypotenze (krevní tlak < 90/50 mmHg),

cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu v nedávné době (v posledních 6 měsících),

nestabilní angina pectoris a hereditární degenerativní poškození sítnice jako např. retinitis

pigmentosa v anamnéze.

Současné používání vardenafilu se silnými inhibitory CYP3A4 ketokonazolem a itrakonazolem

(v perorální formě) je kontraindikováno u mužů starších 75 let.

Strana 3 z 13

Současné používání vardenafilu s inhibitory HIV proteáz, jako jsou ritonavir a indinavir, je

kontraindikováno vzhledem k tomu, že se jedná o silné inhibitory CYP3A4 (viz bod 4.5).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně vardenafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potencionálně vést k symptomatické hypotenzi (viz

bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

Před rozhodnutím o farmakologické léčbě je třeba odebrat anamnézu a provést fyzikální vyšetření

pacienta k určení diagnózy erektilní dysfunkce a ke stanovení její možné příčiny.

Před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce má lékař zhodnotit kardiovaskulární stav pacienta,

neboť sexuální aktivita může být spojena s určitým stupněm kardiovaskulárního rizika (viz bod 4.3).

Vardenafil má vazodilatační účinky vedoucí k mírnému a přechodnému snížení krevního tlaku (viz

bod 5.1). Pacienti s obstrukcí výtokové části levé komory, např. s aortální stenózou nebo idiopatickou

hypertrofickou subaortální stenózou, mohou být citliví na účinek vazodilatancií včetně inhibitorů

fosfodiesterázy typu 5.

Léčivé přípravky určené k léčbě erektilní dysfunkce mají být používány s opatrností u pacientů

s anatomickou deformací penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieho choroba) nebo

u pacientů s onemocněními, která mohou predisponovat k priapismu (např. pacienti se srpkovitou

anémií, mnohočetným myelomem nebo leukémií).

Bezpečnost a účinnost kombinací potahovaných tablet vardenafilu s dalšími lékovými formami

vardenafilu nebo dalšími způsoby léčby erektilní dysfunkce nebyly hodnoceny. Použití takovéto

kombinace se proto nedoporučuje.

U starších pacientů (≥ 65 let) může být snášenlivost maximální dávky 20 mg snížena (viz body 4.2

a 4.8).

Současné

po

užívání alfablokátorů

Současné používání alfa-blokátorů a vardenafilu může vést u některých pacientů k symptomatické

hypotenzi, neboť obě látky patří mezi vazodilatancia. Současná léčba vardenafilem má být zahájena

pouze v případě, že je pacient na léčbě alfa-blokátory stabilizován. U pacientů, kteří jsou stabilizováni

na léčbě alfa-blokátory, má být léčba vardenafilem zahájena nejnižší doporučenou počáteční dávkou

5 mg potahovaných tablet. S tamsulosinem nebo s alfuzosinem může být vardenafil podáván kdykoli.

Při podávání s ostatními alfa-blokátory se doporučuje časový odstup v užití léčiv, pokud je vardenafil

předepisován současně (viz bod 4.5). U pacientů, kteří již užívají optimální dávku vardenafilu, má být

zahájena léčba alfa-blokátorem v nejnižší dávce. Postupné zvyšování dávky alfa-blokátoru může být

u pacientů užívajících vardenafil spojeno s dalším snížením krevního tlaku.

Současné

po

užívání s

inhibitory CYP3A4

Současné používání vardenafilu se silnými inhibitory CYP3A4, jako jsou itrakonazol a ketokonazol

(v perorální formě), vede k výraznému zvýšení plazmatických koncentrací vardenafilu, a proto je

vhodné se této kombinaci vyhnout (viz body 4.5 a 4.3).

Úprava dávkování vardenafilu může být nezbytná při současném užívání se středně silnými inhibitory

CYP3A4, jako jsou např. erythromycin nebo klarithromycin (viz body 4.5 a 4.2).

Zvýšení plazmatických hladin vardenafilu lze očekávat při současném požití grapefruitu nebo

grapefruitové šťávy. Této kombinaci je vhodné se vyhnout (viz bod 4.5).

Vliv na interval QTc

Jednorázová perorální dávka 10 mg a 80 mg vardenafilu vedla k prodloužení intervalu QTc v průměru

o 8 ms, respektive o 10 ms. Při podání jednorázové dávky 10 mg vardenafilu současně se 400 mg

gatifloxacinu, což je léčivá látka se srovnatelným účinkem na QT, došlo k dalšímu prodloužení

Strana 4 z 13

intervalu QTc o 4 ms ve srovnání s podáním této léčivé látky samostatně. Klinický význam těchto

změn intervalu QT není znám (viz bod 5.1).

Klinický význam tohoto nálezu není znám a nelze jej zevšeobecňovat na všechny pacienty za všech

okolností, neboť účinek bude záviset na aktuálních individuálních rizikových faktorech a vnímavosti

každého pacienta. U pacientů s významnými rizikovými faktory, jako jsou např. hypokalémie, vrozené

prodloužení intervalu QT, současné podávání antiarytmik třídy IA (např. chinidin, prokainamid) nebo

třídy III (např. amiodaron, sotalol) je lépe se vyvarovat podávání léčiv, která mohou prodlužovat QTc

interval, včetně vardenafilu.

Vliv na zrak

V souvislosti s užíváním vardenafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION). Pacient má být informován, že

v případě vzniku náhlé poruchy zraku musí přestat užívat vardenafil a musí se ihned poradit s lékařem

(viz bod 4.3).

Vliv na krvácení

In vitro studie s lidskými trombocyty prokázaly, že vardenafil nemá sám o sobě antiagregační účinek,

avšak při vysokých (supraterapeutických) koncentracích zvyšuje antiagregační účinek nitroprusidu

sodného (látka schopná uvolňovat oxid dusnatý). U lidí neměl vardenafil samotný ani v kombinaci

s kyselinou acetylsalicylovou žádný vliv na dobu krvácivosti (viz bod 4.5). K dispozici nejsou žádné

informace o bezpečnosti podání vardenafilu pacientům s poruchami krvácivosti ani pacientům

s aktivní vředovou chorobou. Těmto pacientům má být proto vardenafil podáván pouze po pečlivém

zvážení poměru rizika k prospěchu léčby.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce

Účinky jiných léčiv na vardenafil

In vitro studie

Vardenafil je metabolizován v játrech zejména izoformou 3A4 cytochromu P450 (CYP) a v menší

míře izoformami CYP3A5 a CYP2C. Inhibitory těchto izoenzymů mohou tedy snižovat clearance

vardenafilu.

In vivo studie

Současné podávání inhibitoru HIV proteáz indinaviru (800 mg 3x denně), silného inhibitoru CYP3A4,

s vardenafilem (10 mg potahovaná tableta) vedlo k 16násobnému zvýšení AUC vardenafilu

a 7násobnému zvýšení C

vardenafilu. Za 24 hodin klesly plazmatické hladiny vardenafilu přibližně

na 4 % maximálních plazmatických hladin (C

Současné podávání vardenafilu s ritonavirem (600 mg 2x denně) vedlo k 13násobnému zvýšení C

vardenafilu a 49násobnému zvýšení AUC0­24 vardenafilu, jestliže byl vardenafil podáván v dávce

5 mg. K této interakci dochází v důsledku blokády jaterního metabolismu přípravku vardenafil

ritonavirem, vysoce účinným CYP3A4 inhibitorem, který inhibuje také CYP2C9. Ritonavir významně

prodlužuje poločas přípravku vardenafil na 25,7 hodin (viz bod 4.3).

Při současném podávání ketokonazolu (200 mg), silného inhibitoru CYP3A4, s vardenafilem (5 mg)

došlo k 10násobnému zvýšení AUC vardenafilu a 4násobnému zvýšení C

vardenafilu (viz bod 4.4).

Ačkoli specifické interakční studie nebyly prováděny, lze předpokládat, že při současném podávání

dalších silných inhibitorů CYP3A4 (jako je itrakonazol) budou plazmatické hladiny vardenafilu

srovnatelné s hladinami dosaženými při podávání ketokonazolu. Současného podávání silných

inhibitorů CYP3A4, jako jsou itrakonazol a ketokonazol (k perorálnímu podání), je vhodné se

vyvarovat (viz body 4.3 a 4.4). U mužů starších 75 let je současné podávání vardenafilu

s itrakonazolem nebo ketokonazolem kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání inhibitoru CYP3A4 erythromycinu (500 mg 3x denně) s vardenafilem (5 mg)

vedlo ke 4násobnému zvýšení AUC vardenafilu a 3násobnému zvýšení jeho C

. Ačkoli specifické

Strana 5 z 13

interakční studie nebyly provedeny, lze předpokládat, že současné podávání s klaritromycinem bude

mít na AUC a C

vardenafilu podobné účinky. Při současném užívání se středně silnými inhibitory

CYP3A4, jako jsou erythromycin a klarithromycin, může být nezbytná úprava dávky vardenafilu (viz

body 4.2 a 4.4). U zdravých dobrovolníků nemělo podávání nespecifického inhibitoru cytochromu

P450 cimetidinu (400 mg 2x denně) zároveň s vardenafilem (20 mg) žádný vliv na AUC a C

vardenafilu.

Grapefruitová šťáva, slabý inhibitor metabolismu prostřednictvím CYP3A4 ve střevní stěně, může

způsobit mírné zvýšení plazmatických hladin vardenafilu (viz bod 4.4).

Farmakokinetika vardenafilu (20 mg) nebyla ovlivněna současným podáváním antagonisty H2-

receptorů ranitidinu (150 mg 2x denně), digoxinu, warfarinu, glibenklamidu, požitím alkoholu

(průměrná maximální hladina alkoholu v krvi 73 mg/dl) ani podáním jednorázové dávky antacida

(hydroxid hořečnatý/hydroxid hlinitý).

Ačkoli nebyly prováděny specifické interakční studie se všemi léčivy, populační farmakokinetická

analýza neprokázala žádný účinek na farmakokinetiku vardenafilu při současném užívání následujících

léčiv: kyselina acetylsalicylová, ACE-inhibitory, beta-blokátory, slabé inhibitory CYP3A4, diuretika

a antidiabetika (deriváty sulfonylurey a metformin).

Účinky vardenafilu na jiná léčiva

Neexistují žádné údaje o interakcích vardenafilu s nespecifickými inhibitory fosfodiesterázy, jako jsou

např. teofylin nebo dipyridamol.

In vivo studie

Ve studii s 18 zdravými dobrovolníky nebylo pozorováno prohloubení hypotenzního účinku

sublinguálního nitroglycerinu (0,4 mg) při podání vardenafilu (10 mg) v různém časovém intervalu

(1 hodina až 24 hodin) před užitím dávky nitroglycerinu. U zdravých jedinců středního věku

prohlubuje vardenafil v dávce 20 mg potahované tablety hypotenzní účinek sublinguálního

nitroglycerinu (0,4 mg) podaného 1 a 4 hodiny po užití vardenafilu. Žádný účinek na krevní tlak nebyl

pozorován při užití nitroglycerinu 24 hodin po podání jednotlivé dávky 20 mg vardenafilu potahované

tablety. Neexistují však informace o možném prohloubení hypotenzního účinku nitrátů působením

vardenafilu u nemocných, a proto je současné užívání těchto léčiv kontraindikováno (viz bod 4.3).

Nikorandil je sloučenina složená z otvírače kaliového kanálu a nitrátu. V důsledku přítomnosti

nitrátové komponenty může docházet k závažným interakcím s vardenafilem.

Vzhledem k tomu, že monoterapie alfa-blokátory může způsobit výrazné snížení krevního tlaku,

zejména posturální hypotenzi a synkopu, byly provedeny interakční studie s vardenafilem. Ve dvou

interakčních studiích se zdravými normotenzními dobrovolníky byla po rychlé titraci alfa-blokátorů

tamsulosinu a terazosinu na vysoké dávky při současném podání s vardenafilem zaznamenána

hypotenze (v některých případech symptomatická) u signifikantního počtu subjektů. U jedinců

léčených terazosinem byla hypotenze pozorována častěji, když byl vardenafil podáván současně

s terazosinem, než když byl mezi podáním léčiv časový interval 6 hodin.

Na základě výsledků interakčních studií prováděných s vardenafilem u pacientů s benigní hyperplazií

prostaty (BPH) při stabilizované léčbě tamsulosinem, terazosinem nebo alfuzosinem bylo zjištěno:

Když byl vardenafil (potahované tablety) podáván v dávkách 5, 10 nebo 20 mg při již zavedené

stabilizované léčbě tamsulosinem, nedošlo k symptomatickému snížení krevního tlaku, u 3 z 21

jedinců léčených tamsulosinem však bylo zaznamenáno přechodné snížení systolického

krevního tlaku ve stoje na méně než 85 mmHg.

Když byl vardenafil v dávce 5 mg (potahované tablety) podáván současně s terazosinem

v dávkách 5 mg nebo 10 mg, byla u jednoho z 21 pacientů zaznamenána symptomatická

posturální hypotenze. Hypotenze nebyla pozorována, jestliže byl mezi podáním vardenafilu

v dávce 5 mg a podáním terazosinu dodržen interval 6 hodin.

Strana 6 z 13

Když byl vardenafil (potahované tablety) podáván v dávkách 5 nebo 10 mg při stabilizované

léčbě alfuzosinem, nedošlo při porovnání s placebem k žádnému symptomatickému snížení

krevního tlaku.

Současná léčba má být zahájena pouze tehdy, když je pacient stabilizován na léčbě alfa-blokátory.

U pacientů, kteří jsou stabilizováni na léčbě alfa-blokátory, má být léčba vardenafilem zahájena

nejnižší doporučenou počáteční dávkou 5 mg. S tamsulosinem a alfuzosinem může být vardenafil

podáván kdykoli. Při podávání s ostatními alfablokátory se doporučuje časový odstup v užití léčiv,

pokud je vardenafil předepisován současně (viz bod 4.4).

Žádné významné interakce nebyly prokázány při současném podání warfarinu (25 mg), který je

metabolizován prostřednictvím CYP2C9 nebo digoxinu (0,375 mg) s vardenafilem (20 mg potahované

tablety). Relativní biologická dostupnost glibenklamidu (3,5 mg) nebyla současným užitím vardenafilu

(20 mg) ovlivněna. Ve specifické studii, ve které byl pacientům s hypertenzí podáván vardenafil

(20 mg) zároveň s nifedipinem v lékové formě s prodlouženým uvolňováním (30 mg nebo 60 mg),

došlo u pacientů k přídatnému snížení systolického krevního tlaku o 6 mmHg a diastolického krevního

tlaku o 5 mmHg při měření krevního tlaku v poloze vleže na zádech a ke zvýšení tepové frekvence o 4

tepy za minutu.

Při užití vardenafilu (20 mg potahované tablety) s alkoholem (průměrná maximální hladina alkoholu

v krvi 73 mg/dl) neprohluboval vardenafil účinek alkoholu na krevní tlak a tepovou frekvenci

a farmakokinetika vardenafilu nebyla ovlivněna.

Vardenafil (10 mg) nepotencoval prodloužení doby krvácivosti vyvolané kyselinou acetylsalicylovou

(2x 81 mg).

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

systémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje hypotenzivní

účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky příznivého

klinického účinku této kombinace. Současné užívání riocigvátu s inhibitory PDE5, včetně vardenafilu,

je kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Vardenafil není indikován k podávání ženám. Neexistují žádné studie hodnotící použití vardenafilu

u těhotných žen. Údaje týkající se fertility nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

V průběhu klinických studií s vardenafilem byly hlášeny závratě a poruchy vidění, a proto pacienti

mají znát svou reakci na vardenafil dříve, než budou řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky objevující se v klinických studiích s vardenafilem potahované tablety byly obvykle

přechodné a mírného až středně závažného charakteru. Nejčastějším nežádoucím účinkem

v souvislosti s léčivem objevujícím se u ≥ 10 % pacientů byla bolest hlavy.

Nežádoucí účinky se uvádějí na základě vyjadřování frekvence podle MedDRA: velmi časté (≥ 1/10),

časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Hlášeny byly následující nežádoucí účinky:

Strana 7 z 13

Třída orgánových

systémů

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10 000 až

< 1/1000)

Není známo

(z dostupných

údajů nelze

určit)

Infekce a infestace

Konjunktivitida

Poruchy

imunitního

systému

Alergický edém

a angioedém

Alergická reakce

Psychiatrické

poruchy

Poruchy spánku

Úzkost

Poruchy

nervového

systému

Bolest

hlavy

Závratě

Somnolence

Parestezie

a dysestezie

Synkopy

Záchvaty

Amnézie

Poruchy oka

Poruchy zraku

Oční hyperemie

Oční distorze

barev

Bolest v oku

a diskomfort očí

Fotofobie

Zvýšení

nitroočního tlaku

Zvýšené slzení

Nearteritická

přední

ischemická

optická

neuropatie

Poruchy zraku

Poruchy ucha

a labyrintu

Tinitus

Vertigo

Náhlá hluchota

Srdeční poruchy

Palpitace

Tachykardie

Infarkt myokardu

Ventrikulární

tachyarytmie

Angina pectoris

Cévní poruchy

Návaly

Hypotenze

Hypertenze

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

Nosní

kongesce

Dušnost

Kongesce sinu

Epistaxe

Gastrointestinální

poruchy

Dyspepsie

Refluxní choroba

jícnu

Gastritida

Gastrointestinální

a abdominální

bolest

Průjem

Zvracení

Nauzea

Sucho v ústech

Poruchy jater

a

žlučových cest

Zvýšení hladin

transamináz

Zvýšení hladiny

gamaglutamyltrans

ferázy

Poruchy kůže

a

podkožní tkáně

Erytém

Vyrážka

Fotosenzitivní

reakce

Strana 8 z 13

Třída orgánových

systémů

Velmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až

< 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Vzácné

(≥ 1/10 000 až

< 1/1000)

Není známo

(z dostupných

údajů nelze

určit)

Poruchy svalové

a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Bolest zad

Zvýšení

kreatinfosfokináz

Myalgie

Zvýšená svalová

ztuhlost a svalové

křeče

Poruchy ledvin

a

močových cest

Hematurie

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

Zvýšená erekce

Priapismus

Penilní

hemorhagie

Hematospermie

Celkové poruchy

a reakce v

místě

aplikace

Pocit nevolnosti

Bolest na hrudi

Penilní hemorhagie, hematospermie a hematurie byly hlášeny v klinických studiích a ze spontánních

poregistračních údajů při použití inhibitorů PDE5, včetně vardenafilu.

Při užívání dávky 20 mg vardenafilu potahované tablety byla u starších pacientů (≥ 65 let)

zaznamenána vyšší frekvence bolestí hlavy (16,2 % oproti 11,8 %) a závratí (3,7 % oproti 0,7 %) ve

srovnání s mladšími pacienty (< 65 let). Obecně lze říci, že výskyt nežádoucích účinků (zejména

„závratí“) byl mírně vyšší u pacientů s hypertenzí v anamnéze.

Postmarketingová hlášení dalších léčivých přípravků této skupiny

Cévní poruchy

V postmarketingovém sledování jiného přípravku této skupiny byly v časové souvislosti s podáním

hlášeny závažné kardiovaskulární reakce zahrnující cerebrovaskulární krvácení, náhlou srdeční smrt,

tranzitorní ischemickou ataku, nestabilní anginu pectoris a komorovou arytmii.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Ve studiích s užitím jednorázové dávky dobrovolníky byly tolerovány dávky až do výše 80 mg

vardenafilu (potahované tablety) za den, aniž by byly zaznamenány závažné nežádoucí účinky.

Při užívání vardenafilu ve vyšších dávkách a častěji než bylo doporučeno (40 mg potahované tablety

2x denně) byly hlášeny silné bolesti zad. Tento nežádoucí účinek nebyl spojen se svalovou nebo

neurologickou toxicitou.

Strana 9 z 13

V případě předávkování je třeba podle potřeby provést standardní podpůrná opatření. Nelze

předpokládat, že by hemodialýza urychlila clearance vardenafilu, neboť se vardenafil váže ve vysoké

míře na plazmatické bílkoviny a není významně vylučován močí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, léčiva používaná k léčbě erektilní dysfunkce, ATC kód:

G04B E09

Vardenafil je perorální léčivo určené ke zlepšení erektilní funkce u mužů s erektilní dysfunkcí.

Za přirozených podmínek, tj. při sexuální stimulaci, obnovuje poškozenou erektilní funkci zvýšením

přítoku krve do penisu.

Erekce penisu představuje hemodynamický proces. Při sexuální stimulaci dochází k uvolnění oxidu

dusnatého. Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu, což vede ke zvýšeným hladinám cyklického

guanosinmonofosfátu (cGMP) v kavernózních tělesech. Výsledkem je relaxace hladkého svalstva

kavernózních těles umožňující zvýšený přítok krve do penisu. Hladina cGMP je regulována rychlostí

jeho syntézy cestou guanylátcyklázy a rychlostí jeho degradace cestou cGMP hydrolyzujících

fosfodiesteráz (PDE).

Vardenafil je velmi účinný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5),

nejvíce zastoupené PDE v lidských kavernózních tělesech. Vardenafil významně zvyšuje účinek

endogenního oxidu dusnatého v kavernózních tělesech inhibicí PDE5. Po uvolnění oxidu dusnatého

v důsledku sexuální stimulace vede vardenafilem vyvolaná inhibice PDE5 ke zvýšení hladin cGMP

v kavernózních tělesech. Sexuální stimulace je tedy pro příznivý terapeutický účinek vardenafilu

nezbytná.

Studie in vitro prokázaly, že vardenafil má silnější účinek na PDE5 než na další známé fosfodiesterázy

(> 15x vyšší než na PDE6, > 130x vyšší než na PDE1, > 300x vyšší než na PDE11 a > 1000x vyšší

než na PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9 a PDE10).

Ve studii, která použila k hodnocení penilní pletyzmografii (RigiScan), vedlo podání vardenafilu

v dávce 20 mg u některých pacientů k erekci dostatečné pro penetraci (60% rigidita při RigiScanu) již

15 minut po užití dávky. Celková odpověď na vardenafil dosáhla u těchto pacientů signifikantní

významnosti ve srovnání s placebem 25 minut po užití.

Vardenafil působí mírné a přechodné snížení krevního tlaku, které ve většině případů nemá klinické

účinky. Ve srovnání s placebem došlo k průměrnému maximálnímu snížení systolického krevního

tlaku měřeného vleže na zádech o 6,9 mmHg po dávce 20 mg vardenafilu a o 4,3 mmHg po dávce

40 mg vardenafilu. Tento účinek je v souladu s vazodilatačním účinkem inhibitorů PDE5 a vzniká

pravděpodobně v důsledku zvýšení hladin cGMP v buňkách hladké svaloviny cév. Jednorázové ani

opakované perorální dávky vardenafilu až do výše 40 mg nevyvolávaly u zdravých dobrovolníků

žádné klinicky významné změny na EKG.

Ve dvojitě zaslepené, zkřížené, randomizované studii s podáním jednotlivé dávky provedené u 59

zdravých mužů byl porovnáván vliv vardenafilu (10 mg a 80 mg), sildenafilu (50 mg a 400 mg)

a placeba na QT interval. Moxifloxacin (400 mg) byl použit jako aktivní vnitřní kontrola. Vliv na QT

interval byl měřen jednu hodinu po podání dávky (průměrná hodnota t

vardenafilu). Hlavním cílem

studie bylo vyloučení prodloužení intervalu QT o více než 10 m(tj. prokázat chybění účinku) po

podání jednotlivé 80mg perorální dávky vardenafilu ve srovnání s placebem, měřeno pomocí změny

v korekčním vzorci dle Fridericii (QTcF=QT/RR1/3) od bazální hodnoty k hodnotě měřené 1 hodinu

po podání dávky. Výsledky po podání vardenafilu prokázaly prodloužení QTc (Fridericia) o 8 ms

(90% CI: 6–9) a o 10 ms (90% CI: 8–11) při podání dávek 10 mg a 80 mg ve srovnání s placebem

a prodloužení QTci o 4 ms (90% CI: 3–6) a o 6 msec (90% CI: 4–7) při podání dávek 10 mg a 80 mg

Strana 10 z 13

ve srovnání s placebem, měřeno jednu hodinu po podání dávky. V době t

byla pouze průměrná

hodnota změny QTcF vardenafilu v dávce 80 mg mimo limit stanovený pro studii (průměr 10 ms, 90%

CI: 8–11). Při použití individuálního korekčního vzorce nebyla žádná hodnota mimo limit.

V samostatné postmarketingové studii, které se účastnilo 44 zdravých dobrovolníků, byly podávány

jednorázové dávky 10 mg vardenafilu nebo 50 mg sildenafilu současně s 400 mg gatifloxacinu, což je

léčivo se srovnatelným účinkem na QT. Podání vardenafilu i sildenafilu vedlo k prodloužení intervalu

QTc (dle Fridericii), a to o 4 ms při podání vardenafilu a o 5 ms při podání sildenafilu ve srovnání

s podáním těchto léčiv samostatně. Skutečný klinický význam těchto změn intervalu QT není znám.

Další informace o klinických studiích

V klinických studiích byl vardenafil podáván více než 17 000 mužům s erektilní dysfunkcí (ED) ve

věku 18–89 let, mnozí z nich trpěli četnými dalšími chorobami. Více než 2 500 pacientů bylo léčeno

přípravkem vardenafil 6 měsíců nebo déle. Více než 900 z těchto pacientů bylo léčeno 1 rok nebo déle.

Zastoupeny byly následující skupiny pacientů: starší nemocní (22 %), pacienti s hypertenzí (35 %),

nemocní s diabetem mellitem (29 %), pacienti s ischemickou chorobou srdeční a dalšími

kardiovaskulárními chorobami (7 %), pacienti s chronickým plicním onemocněním (5 %),

s hyperlipidémií (22 %), depresí (5 %) a nemocní po radikální prostatektomii (9 %). Následující

skupiny pacientů nebyly v klinických studiích dostatečně zastoupeny: staří pacienti (> 75 let, 2,4 %)

a pacienti s určitými kardiovaskulárními chorobami (viz bod 4.3). Žádné klinické studie nebyly

prováděny u pacientů s onemocněním CNS (kromě poranění míchy), u pacientů s těžkým renálním

nebo hepatálním poškozením, u nemocných po operaci pánve (s výjimkou nervy šetřící

prostatektomie) nebo po poranění pánve nebo po pánevní radioterapii a u nemocných se sníženou

sexuální touhou nebo u pacientů s anatomickou deformací penisu.

Ve všech pilotních studiích vedla léčba vardenafilem (potahované tablety) ke zlepšení erektilní funkce

ve srovnání s placebem. U malého počtu pacientů, kteří se pokusili o pohlavní styk ještě po čtyřech až

pěti hodinách po užití dávky, byla incidence úspěšné penetrace a udržení erekce významně vyšší než

u placeba.

Ve studiích s fixní dávkou (potahované tablety), které trvaly déle než 3 měsíce, byla v široké populaci

pacientů s erektilní dysfunkcí zaznamenána úspěšná penetrace (SEP 2) u 68 % pacientů po dávce

5 mg, u 76 % pacientů po dávce 10 mg a u 80 % pacientů po dávce 20 mg ve srovnání se 49 %

pacientů užívajícími placebo. Schopnost udržet erekci (SEP 3) v této široké populaci pacientů s ED

činila 53 % po dávce 5 mg, 63 % po dávce 10 mg a 65 % po dávce 20 mg ve srovnání s 29 % pacientů,

kteří užívali placebo.

Údaje získané ze všech velkých klinických studií zaměřených na účinnost uvádějí následující procento

pacientů, kteří dosáhli po užití vardenafilu úspěšné penetrace: psychogenní erektilní dysfunkce (77–

87 %), smíšená erektilní dysfunkce (69–83 %), organická erektilní dysfunkce (64–75 %), starší

pacienti (52–75 %), ischemická choroba srdeční (70–73 %), hyperlipidémie (62–73 %), chronické

plicní onemocnění (74–78 %), deprese (59–69 %) a pacienti současně léčení antihypertenzivy (62–

73 %).

V klinické studii u nemocných s diabetem mellitem zlepšil vardenafil v dávkách 10 mg a 20 mg

signifikantně skóre erektilní funkce, schopnost dosažení erekce a její udržení po dobu dostatečně

dlouhou k umožnění uspokojivého pohlavního styku a penilní rigiditu ve srovnání s placebem. Četnost

odpovědi hodnocené jako schopnost dosáhnout a udržet erekci byla u pacientů, kteří dokončili

3měsíční léčbu, 61 % a 49 % po užívání dávky 10 mg vardenafilu, 64 % a 54 % po užívání dávky

20 mg vardenafilu ve srovnání s 36 % a 23 % pacientů užívajících placebo.

V klinické studii pacientů po prostatektomii zlepšil vardenafil v dávkách 10 mg a 20 mg signifikantně

skóre erektilní funkce, schopnost dosažení erekce a její udržení po dobu dostatečně dlouhou

k umožnění uspokojivého pohlavního styku a penilní rigiditu ve srovnání s placebem. Četnost

odpovědi hodnocené jako schopnost dosáhnout a udržet erekci byla u pacientů, kteří dokončili

3měsíční léčbu, 47 % a 37 % po užívání dávky 10 mg vardenafilu, 48 % a 34 % po užívání dávky

20 mg vardenafilu ve srovnání s 22 % a 10 % pacientů užívajících placebo.

Strana 11 z 13

V klinické studii u pacientů s poraněním míchy za použití flexibilního dávkování zlepšil vardenafil

signifikantně skóre erektilní funkce, schopnost dosažení erekce a její udržení po dobu dostatečně

dlouhou k umožnění uspokojivého pohlavního styku a penilní rigiditu ve srovnání s placebem. Počet

pacientů, u kterých došlo k návratu k normálnímu IIEF skóre (> 26), byl u pacientů užívajících

vardenafil 53 % ve srovnání s 9 % pacientů užívajících placebo. Četnost odpovědi hodnocené jako

schopnost dosáhnout a udržet erekci byla u pacientů, kteří dokončili 3měsíční léčbu, 76 % a 59 %

u pacientů užívajících vardenafil ve srovnání se 41 % a 22 % u pacientů užívajících placebo, což bylo

klinicky i statisticky signifikantní (p < 0,001).

Bezpečnost a účinnost vardenafilu přetrvávaly v dlouhodobých studiích.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

u všech podskupin pediatrické populace v léčbě erektilní dysfunkce. Informace o použití u dětí viz

bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U přípravku vardenafil potahované tablety se vardenafil se rychle vstřebává a u některých mužů je

dosaženo maximální plazmatické koncentrace již 15 minut po perorálním užití. V 90 % případů je

však dosaženo maximálních plazmatických koncentrací 30 až 120 minut (medián 60 minut) po

perorálním podání nalačno. Průměrná absolutní biologická dostupnost po perorálním podání je 15 %.

Po perorálním podání se hodnoty AUC a C

vardenafilu zvyšují téměř úměrně s dávkou v celém

doporučeném dávkovacím rozmezí (5–20 mg).

Při užití přípravku vardenafil potahované tablety po tučném jídle (s obsahem 57 % tuku) dochází ke

snížení rychlosti absorpce se zvýšením mediánu t

o 1 hodinu a průměrným snížením C

o 20 %.

AUC vardenafilu není ovlivněna. Při užití po jídle s obsahem 30 % tuku nejsou v porovnání s užitím

nalačno rychlost a rozsah absorpce (t

a AUC) ovlivněny.

Distribuce

Průměrný distribuční objem vardenafilu v ustáleném stavu činí 208 litrů, což svědčí o jeho distribuci

do tkání.

Vardenafil a jeho hlavní cirkulující metabolit (M1) se váží ve vysoké míře na plazmatické bílkoviny

(přibližně 95 % vardenafilu nebo M1). Vazba vardenafilu a M1 na plazmatické bílkoviny není závislá

na celkové koncentraci léčiva.

Množství vardenafilu bylo měřeno v ejakulátu zdravých dobrovolníků 90 minut po podání. Na základě

tohoto měření lze konstatovat, že se v ejakulátu pacientů neobjeví více než 0,00012 % podané dávky.

Biotransformace

Vardenafil potahované tablety je metabolizován převážně v játrech pomocí izoformy 3A4 cytochromu

P450 (CYP) a v menší míře také izoformami CYP3A5 a CYP2C.

Desethylací vardenafilu vzniká u lidí hlavní cirkulující metabolit (M1), který je dále metabolizován.

Plazmatický eliminační poločas tohoto metabolitu je přibližně 4 hodiny. Určitá část metabolitu M1 se

objevuje ve formě glukuronidu v systémové cirkulaci. Metabolit M1 vykazuje podobný profil

selektivity vůči fosfodiesteráze jako vardenafil a jeho účinnost in vitro z hlediska inhibice

fosfodiesterázy typu 5 je přibližně 28 % ve srovnání s vardenafilem, čímž přispívá k účinnosti

přibližně 7 %.

Eliminace

Celková tělesná clearance vardenafilu je 56 l/hod s výsledným terminálním poločasem přibližně 4–

5 hodin. Po perorálním podání se vardenafil vylučuje ve formě metabolitů zejména stolicí (přibližně

91–95 % podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 2–6 % podané dávky).

Strana 12 z 13

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Starší pacienti

Ve srovnání se zdravými mladšími dobrovolníky (18–45 let) byla jaterní clearance vardenafilu

u zdravých starších dobrovolníků (65 let a více) snížena. V průměru byla u starších mužů užívajících

přípravek vardenafil potahované tablety ve srovnání s mladšími muži AUC zvýšena o 52 % a C

o 34 % (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

U dobrovolníků s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30–

80 ml/min) byla farmakokinetika vardenafilu podobná farmakokinetice vardenafilu u kontrolní

skupiny s normální renální funkcí. U dobrovolníků s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu < 30 ml/min) byla ve srovnání s dobrovolníky bez renálního poškození průměrná AUC

zvýšena o 21 % a průměrná C

snížena o 23 %. Nebyla zaznamenána žádná statisticky významná

korelace mezi clearance kreatininu a expozicí vardenafilu (AUC a C

) (viz bod 4.2).

U dialyzovaných pacientů nebyla farmakokinetika vardenafilu hodnocena (viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace A a B) byla

clearance vardenafilu snížena úměrně stupni jaterního poškození. U pacientů s lehkou poruchou

funkce jater (Child-Pughova klasifikace A) byla ve srovnání se zdravými dobrovolníky zvýšena

průměrná AUC o 17 % a průměrná C

o 22 %. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater

(Child-Pughova klasifikace B) byla ve srovnání se zdravými dobrovolníky zvýšena průměrná AUC

o 160 % a průměrná C

o 133 % (viz bod 4.2). Farmakokinetika vardenafilu u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace C) nebyla hodnocena (viz bod 4.3).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných

látek

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa

krospovidon typ A

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

Potahová vrstva:

hypromelosa 2910

oxid titaničitý (E171)

makrogol 4000

žlutý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

Strana 13 z 13

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/Al fóliové blistry v krabičce po 2, 4, 8, 12 a 20 tabletách a jednodávkové perforované blistry

v baleních po 4 x 1 tabletě a 8 x 1 tabletě. Vardenafil Mylan 20 mg potahované tablety je také vyráběn

v baleních s jednodávkovými perforovanými blistry obsahujícími 12 x 1 tabletu a 20 x 1 tabletu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Vardenafil Mylan 5 mg potahované tablety: 83/807/16-C

Vardenafil Mylan 10 mg potahované tablety: 83/806/16-C

Vardenafil Mylan 20 mg potahované tablety: 83/808/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. 12. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 1. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace