VALSARTAN ORION 40 MG, POR TBL FLM 30X40MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VALSARTAN (VALSARTANUM)
Dostupné s:
Orion Corporation, Espoo
ATC kód:
C09CA03
Dávkování:
40MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 670/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls168135/2010, sukls168136/2010, sukls168138/2010,

sukls168139/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valsartan Orion 40 mg

Valsartan Orion 80 mg

Valsartan Orion 160 mg

Valsartan Orion 320 mg

potahované tablety

valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-listejné příznakyjako Vy.

-PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Co naleznete vtéto příbalové informaci:

1. Co je přípravek Valsartan Orion a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek Valsartan Orion užívat

3. Jak se přípravek Valsartan Orion užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Valsartan Orion uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VALSARTAN ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Valsartan patří doskupiny léčivých přípravků, kterým se říká antagonisté receptoru pro angiotenzin II,

a které pomáhají regulovat vysokýkrevní tlak.Angiotenzin II jelátkavlidskémtěle,která způsobuje

zúženícév,atímzvyšujekrevnítlak.Valsartanpůsobítak,žeblokujeúčinekangiotenzinuII.

Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Přípravky Valsartan Orion jsou používány kléčbě:

-Vysokéhokrevníhotlakuudospělýcha u dětía mladistvýchvevěkuod6do18let.Vysokýkrevní

tlak zvyšuje zatížení srdce a tepen. Pokud není léčen, může poškodit cévy v mozku, srdci a ledvinách a

véstkcévnímozkovépříhodě,srdečnímuselháníčiselháníledvin.Vysokýkrevnítlakzvyšujeriziko

srdečníhozáchvatu.Sníženímkrevníhotlakunanormálníhodnotysesnižujerizikorozvojetěchto

poruch.

-Pacientů sesrdečním selháním.

-Pacientů,kteřínedávnoprodělalisrdečnízáchvat(infarktmyokardu).Nedávnoprodělanýznamená

před 12 hodinami až 10 dny.

ValsartanOrionsepoužívá,pokudnelzepoužítjinéléčivépřípravky,nebomůžebýtpřidánkjiné

léčběposrdečnímzáchvatunebonasrdečníselhání.Vášlékařrozhodne,jakáléčbajeproVás

vhodná.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VALSARTAN

ORION UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Valsartan Orion:

-jestliže jstealergický/á(přecitlivělý/á) na valsartan nebo na kteroukoli další složku přípravku

Valsartan Orion

-jestliže mátezávažné onemocnění jater

-jestližejste těhotná déle než 3 měsíce

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valsartan Orion je zapotřebí:

-jestliže máte mírné nebo středně závažné onemocnění jater

-jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo podstupujete dialýzu

-jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny

-jestliže jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledvin (dostal/a novou ledvinu).

-jestližejsteléčen/aposrdečnímzáchvatuneboprosrdečníselhání(jemožné,želékařbude

kontrolovat funkci ledvin)

-jestliže máte jiné závažné srdeční onemocnění

-jestližetrpítealdosteronismem.Tojeonemocnění,přikterémtvořínadledvinynadměrnémnožství

hormonualdosteronu.Pokudtoutoporuchoutrpíte,užívánípřípravkuValsartanOrionse

nedoporučuje.

-jestližejstemladšínež18letaužívátepřípravekValsartanOrionvkombinacisjinýmiléky,které

tlumísystémrenin-angiotensin-aldosteron(lékysnižujícímikrevnítlak),Vášlékařmůžev

pravidelných intervalech kontrolovat funkci Vašich ledvin a množství draslíku ve Vaší krvi.

-jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s draslíkem

nebonáhrady soliobsahujícídraslík, léky šetřícídraslík a heparin (v takovém případěmůže být nutné

v pravidelných intervalech kontrolovat množství draslíku vkrvi)

-jestliže jste ztratil/a mnoho tekutiny (dehydratace) v důsledku průjmu,zvracení nebo vysokých dávek

močopudných tablet (diuretik)

-pokudsedomníváte,žejste(nebomůžetebýt)těhotná(podávánípřípravkuValsartanOrionse

nedoporučuje v časném těhotenství).

Vzájemné působení sdalšímiléčivýmipřípravky

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinekléčbymůže být ovlivněn, pokud jeValsartan Orion užíván současněsněkterýmidalšímiléky,

jsou to především:

-léky, které snižují krevní tlak, především močopudné tablety (diuretika).

-léky,kterézvyšujímnožstvídraslíkuvkrvi.Meziněpatřídoplňkystravyobsahujícídraslíknebo

náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin.

-některá nesteroidní antiflogistika včetně aspirinu ( proti bolesti a zánětu)

-lithium (k léčbě některých druhů psychiatrických onemocnění)

-po srdečním záchvatu není doporučena kombinace sinhibitory ACE (např. kaptopril,ramipril)

-přiléčběprosrdečníhoselhánínenídoporučenatrojkombinacesinhibitoryACEabeta-blokátory

(např. atenolol, bisoprolol).

Užívání přípravkuValsartan Orion sjídlemapitím

ValsartanOrionmůžeteužívatsjídlemimezijídly.Tabletypolykejteceléa zapijtejesklenicívody,

přibližně ve stejnou denní dobu.

Těhotenství a kojení

ValsartanOrionnesmíbýtužívánpotřetímměsícitěhotenství,protožemůžezpůsobitzávažné

poškozenídítěte.ValsartanOrionsetakénedoporučujeužívatvčasnémtěhotenství.Musíteproto

sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí

ukončení užívání přípravkuValsartan Oriondřívenežotěhotnítenebojakmile zjistíte, žejste těhotná,

a poradí Vám jiný vhodný lék místo přípravku Valsartan Orion.

Valsartan Orion není doporučen promatky, kterékojí,a pokud si přejetekojit, lékař můževybrat jiný

lék, především pokud je dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

VevzácnýchpřípadechmůžepřípravekValsartanOrionzpůsobitzávratěaúnavu.Předřízením

dopravních prostředků nebo obsluhováním strojů se ujistěte, že nejste ovlivněn/a.

Důležité informace o některých složkách přípravku Valsartan Orion

Tentopřípravekobsahuje cukrlaktózu.Pokud trpítenesnášenlivostíkněkterýmcukrům,informujteo

tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VALSARTAN ORION UŽÍVÁ

Vždypečlivědodržujtepokynylékaře.Pokudsinejsteněčímjisti,poraďteseslékařemnebo

lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti

Vysoký krevní tlak:Obvyklá dávka je 80mgjednoudenně.Upacientů, u kterýchkrevní tlaknení pod

kontroloumůžebýtdávkazvýšenaažna320mg.Maximálníhoúčinkujedosaženopo4týdnech

léčby.

Srdečníselhání:Léčbaobvyklezačínádávkou40mgdvakrátdenně.Vášlékařbudetutodávku

postupně zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg dvakrát denně.

Nedávnoprodělanýsrdečnímzáchvat:Léčbajeobvyklezahájenajižpo12hodinách,obvyklenízkou

dávkou 20mgdvakrát denně. Dávku 20mg získáte rozpůlením 40mgtablety. Lékař bude tutodávku

postupně zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg dvakrát denně.

Pacienti smírným až středně závažným jaterním onemocněnímbez omezení odtoku žluče (cholestázy)

nesmějí užívat více než 80 mg denně.

Děti a dospívající (6 až 18 let) svysokým krevním tlakem

U pacientů s hmotností nižší než 35 kg je obvyklá dávka 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů s

hmotností35kgavyššíjeobvykláúvodnídávka80mgvalsartanujednoudenně.Vněkterých

případechVámlékařmůžepředepsatvyššídávky(dávkamůžebýtzvýšenana160mg,nejvýšena

320 mg).

Jestliže jste užil/a více přípravku Valsartan Orion, než jste měl/a

JestližejsteomylemVyneboněkdojinýužil/apřílišmnohotablet,nebosedomníváte,žetablety

spolklodítě,kontaktujteokamžitěsvéholékařenebonejbližšílékařskoupohotovost.Příznaky

předávkovánímohou být závratě a/nebo mdloby, způsobené příliš velkým poklesem krevního tlaku.

Pokud jste zapomněl/a užít přípravek Valsartan Orion

Jestliže zapomenete užít svou dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nicméně pokud se již blíží

časpodánídalšídávky,vynechejtedávku,kteroujstezapomněl/a.Nezdvojnásobujtenásledující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Valsartan Orion

Ukončení léčby přípravkemValsartan Orion může vést ke zhoršení Vašeho onemocnění.

Neukončujte užívání léku, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiValsartanOrionnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s různou četností, která je popsána následovně:

Velmi časté: vyskytují se u více než 1 uživatele z 10

Časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z1 000

Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z10 000

Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 uživatele z10 000

Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Ukončete užívání přípravku a okamžitě informujtelékaře, pokud se u Vás vyskytne následující

-Vzácnépříznakyzávažnéalergickéreakcejakojesvědivákožnívyrážka(kopřivka),otoktváře,

jazyka, rtů a hrdla, potíže sdýcháním.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta ze 100):

-nízký krevní tlak, závratě nebo mdloby při vzpřímení, způsobené náhlým poklesem krevního tlaku

-účineknaledviny(VášlékařVámmůžepřiužívánípřípravkuValsartanOrionkontrolovatfunkci

ledvin).

Méněčasténežádoucíúčinky(vyskytujíseuvícenež1pacientaz1000,aleméněnežu1ze

100):

-bolest hlavy, kašel

-bolest žaludku, nevolnost nebo zvracení, průjem

-únava, slabost, závratě

-závažné problémy sledvinami způsobující nevolnost nebo zvracení, průjem, zvýšenou nebo sníženou

tvorbu moči, krevvmoči, otoky, dýchavičnost

-vysoká hladina draslíku vkrvi způsobující svalové křeče,abnormální srdeční rytmus

-dušnost, potíže sdýcháním vleže

-otok chodidel nebo nohou (projevy srdečního selhání)

-náhlá ztráta vědomí

Frekvence není známa

-vyrážka, svědění, spolu sněkterými znásledujících příznaků: horečka, bolest kloubů, bolest svalů

-otok lymfatických uzlin a/nebo chřipkovité příznaky (příznaky sérové nemoci)

-nachověčervenéskvrny,horečka,svědění(projevyzánětukrevníchcévtakénazývaného

vaskulitida)

-bolest svalů (myalgie)

-sníženýpočetbílýchkrvinekzpůsobujícíhorečku,bolestvkrku,vřídkyvústechnebosníženou

odolnost proti infekci

-sníženáhladinahemoglobinuamnožstvíkrevníchdestičekvkrvizpůsobujícíneobvyklékrvácení

nebomodřinya vzávažných případech může vést k anémii

-zvýšeníhodnotjaterníchtestů(cožmůžepoukazovatnapoškozeníjater),včetnězvýšenéhladiny

bilirubinu v krvi (což může vyvolat zežloutnutí kůže a očí v závažných případech)

-zvýšenáhladinamočovinyvkrvi,dusíkuakreatininu(cožmůžepoukazovatnaporuchufunkce

ledvin).

Četnost některých nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na Vašem stavu. Například nežádoucí

účinky, jako jsou závratě a snížení funkce ledvin, byly pozoroványméně často u pacientů léčených pro

vysoký krevní tlak než u pacientů léčených pro srdeční selhání nebo po nedávno prodělaném srdečním

infarktu.

5. JAK PŘÍPRAVEK VALSARTAN ORION UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

NepoužívejtepřípravekValsartanOrionpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

NepoužívejtepřípravekValsartanOrion,pokudsivšimnete,žebaleníjepoškozenonebovykazuje

známky poškození.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Valsartan Orion obsahuje

Léčivá látka je valsartanum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 40 mg, 80 mg, 160 mg nebo 320 mg.

Pomocné látky jsou:

Jádrotablety:monohydrátlaktózy(Pharmatose200M),mikrokrystalickácelulóza(AvicelPH101),

kukuřičnýškrob,krospovidon,povidon(PVP-K30),koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium-

stearát, čištěná voda.

Potahová vrstva:

Instacoat Universal ICG-U-10281 žlutá:

Hypromelóza 2910/6

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 4000

Mastek

Žlutý oxid železitý (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0116 růžová:

Hypromelóza 2910

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 8000

Žlutý oxid železitý (E 172)

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0115 žlutá:

Hypromelóza 2910

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 8000

Žlutý oxid železitý (E 172)

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0114 hnědá:

Hypromelóza 2910

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 8000

Žlutý oxid železitý (E 172)

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Valsartan Orion vypadá a co obsahuje toto balení

Valsartan Orion 40 mg:

Žluté,oválnépotahovanétabletysezkosenýmihranami,svyraženým„V“najednéstraněaspůlicí

rýhounastranědruhésvyraženým„4“a„O“postranáchpůlicírýhy.Tabletulzerozdělitnastejné

dávky.

Valsartan Orion 80 mg:

Růžové,kulaté potahované tablety se zkosenými hranami, s vyraženým „V80“ najedné straně tablety

aspůlicírýhounadruhéstraně.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,

nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Valsartan Orion 160 mg:

Šedo-oranžové,oválnépotahovanétabletysezkosenýmihranami,svyraženým„V160“najedné

straně tablety a spůlicí rýhouna druhé straně. Půlicí rýhamápouze usnadnitdělení tablety pro snazší

polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Valsartan Orion 320 mg:

Světlehnědé,oválnépotahovanétabletysezkosenýmihranami,svyraženým„V320“najednéstraně

tabletyaspůlicírýhounadruhéstraně.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazší

polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Tablety jsou baleny vAl/Al blisterch.

Velikost balení:14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

DR. REDDY'S LABORATORIES (UK)LTD.,

6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire,Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena19.10.2011.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls168135/2010, sukls168136/2010, sukls168138/2010,

sukls168139/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valsartan Orion 40 mg

Valsartan Orion 80 mg

Valsartan Orion 160 mg

Valsartan Orion 320 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 40 mg.

Pomocná látka: monohydrát laktózy 14,25 mg odpovídající 13,54 mg laktózy.

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg.

Pomocnálátka: monohydrát laktózy 28,5 mg odpovídající 27,08 mg laktózy.

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg.

Pomocná látka: monohydrát laktózy 57 mg odpovídající 54,15 mg laktózy.

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg.

Pomocnálátka: monohydrát laktózy 114 mg odpovídající 108,30 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

40 mg:

Žluté,oválnépotahovanétabletysezkosenýmihranami,svyraženým„V“najednéstraněaspůlicí

rýhounastranědruhésvyraženým„4“a„O“postranáchpůlicírýhy.Tabletulzerozdělitnastejné

dávky.

80 mg:

Růžové,kulaté potahované tablety se zkosenými hranami,s vyraženým„V80“ najedné straně tablety

aspůlicírýhounadruhéstraně.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,

nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

160 mg:

Šedo-oranžové,oválnépotahovanétabletysezkosenýmihranami,svyraženým„V160“najedné

straně tablety a spůlicí rýhouna druhé straně. Půlicí rýhamápouze usnadnitdělení tablety pro snazší

polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

320 mg:

Světlehnědé,oválnépotahovanétabletysezkosenýmihranami,svyraženým„V320“najednéstraně

tabletyaspůlicírýhounadruhéstraně.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazší

polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypertenze(pouze 40 mg)

Léčba hypertenze u dětí a mladistvých ve věku od 6 do 18 let.

Hypertenze (pouze 80 mg, 160 mg a 320 mg)

Léčba esenciální hypertenze u dospělých a hypertenze u dětí a mladistvých ve věku od 6 do 18 let.

Nedávno prodělaný infarkt myokardu

Léčbaklinickystabilníchpacientůsesymptomatickýmsrdečnímselhánímneboasymptomatickou

systolickoudysfunkcílevékomoryponedávnoprodělaném(12hodin–10dní)infarktumyokardu

(viz body 4.4 a 5.1).

Srdeční selhání

Léčbasymptomatickéhosrdečníhoselháníupacientů,pokudnenímožnépoužítinhibitory

angiotensin-konvertujícíhoenzymu(ACE),nebojakopřídavnáterapiekinhibitorůmACE,pokud

nemohou být použity beta-blokátory (viz body 4.4 a 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Hypertenze (pouze 80 mg, 160 mg a 320 mg)

DoporučenáúvodnídávkapřípravkuValsartanOrionje80mgjednoudenně.Zřetelný

antihypertenzivní účinek je dosažen během 2 týdnů a maximálního účinku je dosaženo během 4 týdnů.

Uněkterýchpacientů,jejichžkrevnítlakneníodpovídajícímzpůsobemupraven,můžebýtdávka

zvýšena na 160 mg a maximálně na 320 mg.

ValsartanOrionmůžebýttaképodávánsjinýmipřípravkyprotihypertenzi.Užíváníspolečněs

diuretikem,jakojehydrochlorothiazid,povedeutěchtopacientůkještěvětšímusníženíkrevního

tlaku.

Nedávno prodělaný infarkt myokardu (pouze 40 mg, 80 mg a 160 mg)

Uklinicky stabilních pacientůmůže býtléčba zahájena již 12hodin poinfarktumyokardu. Po úvodní

dávce 20 mg dvakrát denně by měla být dávka valsartanu upravena na 40 mg, 80 mg a 160 mg dvakrát

denněvprůběhuněkolikanásledujícíchtýdnů.Úvodnídávkasepodávápomocí40mgdělitelné

tablety.

Cílovámaximálnídávkaje160mgdvakrátdenně.Obecnějedoporučováno,abypacientidosáhli

dávky80mgdvakrátdenněběhemdvoutýdnůodzahájeníléčbyacílovémaximálnídávky160mg

dvakrátdenněabybylodosaženozatřiměsíce,podlepacientovysnášenlivosti.Pokudupacienta

nastane symptomatická hypotenze nebo dysfunkce ledvin, je třeba zvážitsnížení dávky.

ValsartanOrionmůžebýtpoužitupacientůléčenýchjinýmiléčivypoužívanýmipoinfarktu

myokardu,napříkladtrombolytiky,kyselinouacetylsalicylovou,betablokátory,statinyadiuretiky.

Kombinace s inhibitory ACE se nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.1).

Hodnocení stavu pacientů po infarktu myokardu by mělo vždy zahrnovat vyhodnocení funkce ledvin.

Srdeční selhání (pouze 40 mg, 80 mg a 160 mg)

DoporučenápočátečnídávkapřípravkuValsartanOrionje40mgdvakrátdenně.Zvyšovánídávekna

80mga 160 mgdvakrátdenněbymělobýtprovedenovintervalechnejménědvoutýdnůnanejvyšší

dávkutolerovanoupacientem.Jetřebazvážitsníženídávkysouběžněužívanýchdiuretik.Maximální

denní dávka podávaná v klinických studiích byla 320 mg v rozdělených dávkách.

Valsartan Orion může být podáván s jinými léčivy na srdeční selhání. Přesto není doporučována trojitá

kombinace inhibitoru ACE, beta blokátoru a valsartanu (viz body 4.4 a 5.1).

Hodnocení stavu pacientů se srdečním selháním by mělo vždy zahrnovat vyhodnocení funkce ledvin.

Další informace pro zvláštní populace

Starší pacienti

Úprava dávkování u starších pacientů není nutná.

Renální poškození

Úprava dávky u dospělých pacientů s clearance kreatininu >10 ml/min není nutná (viz body 4.4 a 5.2).

Jaterní poškození

Upacientůsmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímjaterbezcholestázybydávkavalsartanu

neměla překročit 80 mg. Valsartan Orion je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením jater

a u pacientů s cholestázou (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Děti a mladiství ve věku od 6 do 18 let

Úvodnídávkaje40mgjednoudenněudětíshmotnostído35kga80mgjednoudenněudětís

hmotností35kgavíce.Tatodávkabymělabýtupravenanazákladěodpovědikrevníhotlaku.

Maximální dávky hodnocené v klinických studiích jsou uvedeny v následující tabulce.

Dávky překračující uvedené dávkování nebyly studovány, a tudíž se nedoporučují.

Hmotnost Maximálnídávkyhodnocenév

klinických studiích

≥18 kg až <35 kg 80 mg

≥35 kg až <80 kg 160 mg

≥80 kg až≤160 kg 320 mg

Děti do 6 let věku

Dostupnéúdajejsoupopsanévbodech4.8,5.1a5.2.BezpečnostaúčinnostpřípravkuValsartan

Orion u dětí ve věku od 1 roku do 6 let však nebyla stanovena.

Použití u pediatrických pacientů ve věku od 6 do 18 let s renálním poškozením

Použitíupediatrickýchpacientůsclearancekreatininu<30ml/minapediatrickýchpacientůna

hemodialýzenebylostudováno,protosevalsartanutěchtopacientůnedoporučuje.Upediatrických

pacientůsclearancekreatininu>30ml/minnenínutnáúpravadávkování.Jenutnopečlivě

monitorovat renální funkce a hladinu draslíku v séru (viz body 4.4 a 5.2).

Použití u pediatrických pacientů ve věku od 6 do 18 let s jaterním poškozením

Stejnějakoudospělýchpacientů,ValsartanOrionjekontraindikovánupediatrickýchpacientůs

těžkýmpoškozenímjater,biliárnícirhózouaupacientůscholestázou(vizbody4.3,4.4a5.2).K

dispozicijsoupouzeomezenéklinickézkušenostispoužitímpřípravkuValsartanOrionu

pediatrických pacientů smírným až středně těžkým jaterním poškozením.U těchto pacientů bydávka

valsartanu neměla překročit 80 mg.

Pediatrické srdeční selhání a nedávno prodělaný infarkt myokardu

ValsartanOrionsenedoporučujekléčběsrdečníhoselhánínebonedávnoprodělanéhoinfarktu

myokardu u dětí a mladistvých do 18 let vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Způsob podání

Valsartan Orion může být užíván nezávisle na jídle a zapíjí se vodou.

4.3 Kontraindikace

-Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

-Závažné poškození jater, biliární cirhóza a cholestáza.

-Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hyperkalemie

Souběžnépoužitísdoplňkyobsahujícímidraslík,diuretikyšetřícímidraslík,náhradamisoli

obsahujícímidraslíknebojinýmilátkami,kterémohouzvýšithladinydraslíku(heparinapod.)se

nedoporučuje. Monitorování hladindraslíku by mělo být prováděno podle potřeby.

Pacienti s deplecí sodíku a/nebo s deplecí tekutin

Upacientůsezávažnoudeplecísodíkua/nebodeplecítekutin,jakojsoupacientiužívajícívysoké

dávkydiuretik,semůževevzácnýchpřípadechvyskytnoutsymptomatickáhypotenzepozahájení

léčbypřípravkemValsartanOrion.PředzahájenímléčbyValsartanemOrionjetřebadeplecisodíku

a/nebo tekutin korigovat, například snížením dávky diuretika.

Stenóza renálních artérií

Upacientůsbilaterálnístenózourenálníchartériínebostenózouartériejedinéledvinynebylo

prokázáno bezpečné použití přípravku Valsartan Orion.

KrátkodobépodávánípřípravkuValsartanOriondvanáctipacientůmsesekundárnírenovaskulární

hypertenzípřiunilaterálnístenózerenálníartérienevyvolaložádnévýznamnézměnyvrenální

hemodynamice,hladiněkreatininuvséruanihladinědusíkumočovinyvkrvi(BUN).Přestomohou

jinélátky,kteréovlivňujírenin-angiotensinovýsystém,zvýšithladinumočovinyvkrviahladinu

kreatininuvséruupacientůsunilaterálnístenózourenálníartérie,protosedoporučujemonitorování

funkce ledvin u pacientů léčených valsartanem.

Transplantace ledvin

Vsoučasnostinejsou zkušenosti s bezpečným používáním přípravkuValsartan Orion u pacientů, kteří

nedávno podstoupili transplantaci ledvin.

Primární hyperaldosteronismus

PacientisprimárnímhyperaldosteronismembynemělibýtléčeniValsartanemOrion,protožejejich

renin-angiotensinový systém není aktivován.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie

Stejnějakopřiléčbějinýmivazodilatanciijeupacientůtrpícíchstenózouaortálníamitrálníchlopně

nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií (HOCM) nutná zvláštní opatrnost.

Poškozená funkce ledvin

Úpravadávkováníupacientůsclearancekreatininu>10ml/minnenínutná.Vsoučasnostinejsou

zkušenostisbezpečnýmpoužitímupacientůsclearancekreatininu<10ml/minaupacientů

podstupujícíchdialýzu,protobyvalsartanmělbýtutěchtopacientůpoužívánsopatrností(vizbody

4.2 a 5.2).

Poškození jater

UpacientůsmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímjaterbezcholestázybymělbýtValsartan

Orion používán s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Těhotenství

Léčba inhibitory receptorů angiotensinuII (AIIRA) nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud není

pokračovánívléčběAIIRApovažovánozanezbytné,pacientkyplánujícítěhotenstvímusíbýt

převedenynajinouantihypertenzníléčbusprokázanýmbezpečnostnímprofilempropodávánív

těhotenství.Jestližejezjištěnotěhotenství,léčbaAIIRAmusíbýtihnedukončena,apokudjeto

vhodné, je nutno nasadit alternativní léčbu (viz body 4.3 a 4.6).

Nedávno prodělaný infarkt myokardu (pouze 40 mg, 80 mg a 160 mg)

Ukombinacekaptopriluavalsartanunebylpozorovánpřídavnýklinickýpřínos,alenaopakbylo

zvýšenorizikonežádoucíchúčinkůvporovnánísléčboujednotlivýmipřípravky(vizbody4.2a 5.1).

Proto není kombinace valsartanu s inhibitory ACE doporučována.

Při zahájení léčby u pacientů poinfarktumyokardu jezapotřebíopatrnost. Zhodnocení stavu pacientů

po infarktu myokardu by mělo vždy zahrnovat vyšetření funkce ledvin (viz bod 4.2).

PodávánípřípravkuValsartanOrionupacientůpoinfarktumyokardučastovedekurčitémusnížení

krevníhotlaku,alepřerušeníléčbyzdůvodupokračujícísymptomatickéhypotenzeneníobvykle

nutné, pokud jsou dodržovány pokyny o dávkování (viz bod 4.2).

Srdeční selhání (pouze 40 mg, 80 mg a 160 mg)

Upacientůsesrdečnímselhánímnebylpozorovánžádnýklinickýpřínospoužitítrojkombinace

inhibitoruACE,beta-blokátoruapřípravkuValsartanOrion(vizbod5.1).Tatokombinacezřejmě

zvyšuje riziko nežádoucích účinků, a proto se nedoporučuje.

Přizahájeníléčbyupacientůsesrdečnímselhánímjezapotřebíopatrnost.Zhodnocenístavupacientů

se srdečním selháním by mělo vždy zahrnovat vyšetření funkce ledvin (viz bod 4.2).

PodávánípřípravkuValsartanOrionupacientůsesrdečnímselhánímčastovedekurčitémusnížení

krevníhotlaku,alepřerušeníléčbyzdůvodupokračujícísymptomatickéhypotenzeneníobvykle

nutné, pokud jsou dodržovány pokyny o dávkování (viz bod 4.2).

Upacientů,jejichžfunkceledvinmůžebýtzávislánaaktivitěrenin-angiotensinovéhosystému

(napříkladpacientisezávažnýmměstnavýmsrdečnímselháním)bylaléčbainhibitoryenzymu

konvertujícíhoangiotensinspojenasoliguriía/neboprogresivníazotemiíavevzácnýchpřípadechs

akutnímselhánímledvina/nebosmrtí.ProtoževalsartanjeantagonistouangiotensinuII,nelze

vyloučit možnost, že použití přípravku Valsartan Orion může být spojeno s poškozením funkce ledvin.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné použití není doporučeno

Lithium

Reverzibilnívzrůstkoncentracílithiavséruajehotoxicitybylzaznamenánpřisouběžnémpoužitís

inhibitoryACE.Vzhledemktomu,ženeexistujedostatekzkušenostísesouběžnýmpoužitím

valsartanualithia,tatokombinacesenedoporučuje.Pokudjepoužitítétokombinacenezbytné,je

doporučováno pečlivé sledování hladiny lithia v séru.

Diuretika šetřící draslík, doplňky obsahující draslík, náhrady soli obsahující draslík a jiné látky, které

mohou zvyšovat hladiny draslíku

Pokudjepodáváníléčivéhopřípravku,kterýovlivňujehladinydraslíku,vkombinacisvalsartanem

považováno za nezbytné, doporučuje se monitorování hladiny draslíku v plazmě.

Při souběžném použití je vyžadována opatrnost

Nesteroidníantiflogistika(NSAID)včetněselektivních inhibitorů COX-2,kyselinyacetylsalicylové>3

g/denně, aneselektivních NSAID

Při souběžném podání antagonistů angiotensinu II s NSAID může dojít k oslabení antihypertenzivního

účinku.NavícsouběžnépoužitíantagonistůangiotensinuIIaNSAIDmůžezvýšitrizikozhoršení

funkceledvinazvýšithladinydraslíkuvséru.Protojenazačátkuléčbydoporučenomonitorování

funkce ledvin, a zároveň dostatečná hydratace pacienta.

Další

Vestudiíchlékovýchinterakcísvalsartanemnebylyzjištěnyklinickysignifikantníinterakce

valsartanuanásledujícíchlátek:cimetidin,warfarin,furosemid,digoxin,atenolol,indometacin,

hydrochlorothiazid, amlodipin a glibenklamid.

Pediatrická populace

Uhypertenzeudětíamladistvých,unichžjeznámapřítomnostprimárníchrenálníchabnormalit,je

zapotřebíopatrnostpřisouběžnémpoužitívalsartanusjinýmilátkamiinhibujícímiangiotensin-

aldosteronovýsystém,kterébymohlyzvýšitsérovouhladinudraslíku.Jenutnopečlivěmonitorovat

renální funkci a hladinu draslíku v séru.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

PoužíváníinhibitorůreceptorůangiotensinuII(AIIRA)sevprvnímtrimestrutěhotenství

nedoporučuje(vizbod4.4).PoužíváníAIIRAvedruhématřetímtrimestrutěhotenstvíje

kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

EpidemiologickéstudiehodnotícírizikoteratogenicitypoexpoziciinhibitorůmACEvprvním

trimestrutěhotenstvínebylyjednoznačné;malézvýšenírizikavšaknelzevyloučit.Ikdyžneexistují

žádné kontrolovanéepidemiologické údajeorizikuAIIRA, obdobná rizikamohouexistovat pro celou

tutoskupinuléčiv.PokudpokračovánívléčběAIIRAnenípovažovánozanezbytné,pacientky

plánujícítěhotenstvíbymělybýtpřevedenynajinouantihypertenzivníléčbusprokázaným

bezpečnostním profilem v těhotenství. Při zjištění těhotenství se má léčba AIIRA okamžitě ukončit a v

případě potřeby zahájit náhradní léčba.

Jeznámo,želéčbaAIIRAvedruhématřetímtrimestrutěhotenstvíjeučlověkafetotoxická(snížení

funkceledvin,oligohydramnion,opožděníosifikacelebky)amátoxickéúčinkypronovorozence

(selháníledvin,hypotenze,hyperkalémie)(viztakébod5.3„Předklinickéúdajevztahujícísek

bezpečnosti“).

PokudbydošlokexpoziciAIIRAoddruhéhotrimestrutěhotenství,doporučujesesonografická

kontrola funkce ledvin a lebky.

Kojence,jejichžmatkyužívalyAIIRA,jetřebapečlivěsledovatzhlediskahypotenze(viztakébody

4.3 a 4.4).

Kojení

Jelikožnejsoukdispoziciinformaceoužívánívalsartanuběhemkojení,užívánípřípravkuValsartan

Orionsenedoporučujeapřednostsedáváalternativnímzpůsobůmléčbyslépestanoveným

bezpečnostnímprofilemběhemkojení,předevšímukojenýchnovorozencůnebopředčasně

narozených dětí.

Fertilita

Valsartannemělnežádoucíúčinkynareprodukčnífunkcipotkaníchsamcůčisamicpřiperorálních

dávkáchaž200mg/kg/den.Tatodávkapředstavuje6násobekmaximálnídávkyvmg/m 2 doporučené

pro člověka (výpočty předpokládají perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditnebylyprovedeny.Přiřízeníneboobsluzestrojůbymělo

být vzato v úvahu, že se příležitostně může vyskytnout závrať a ospalost.

4.8 Nežádoucí účinky

Hypertenze

V kontrolovanýchklinických studiích u pacientů shypertenzí byl celkovývýskytnežádoucích účinků

srovnatelnýsplacebemaodpovídáfarmakologickémupůsobenívalsartanu.Výskytnežádoucích

účinkůnevykazovalvztahkdávcenebotrváníléčby,atakéneukázalžádnouspojitostspohlavím,

věkem nebo rasou.

Nežádoucíúčinkyzaznamenanévklinickýchstudiích,pouvedenípřípravkunatrhalaboratorní

nálezy jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů.

Nežádoucíúčinkyjsouřazenypodlečetnosti,nejčetnějšíjeuváděnjakoprvní,zapoužitínásledující

klasifikace:velmičasté(>1/10);časté(>1/100až<1/10);méněčasté(>1/1000až<1/100);vzácné

(>1/10000až<1/1000);velmivzácné(<1/10000),včetněizolovanýchpřípadů.Vkaždéskupině

četnosti jsou nežádoucí účinky řazeny dle klesající závažnosti.

Uvšechnežádoucíchúčinkůzaznamenanýchpouvedenípřípravkunatrhaulaboratorníchnálezů

nenímožnépoužítžádnoučetnostnežádoucíchúčinků,protojsouvtabulceuvedenysčetností„není

známo“.

Velmi

časté Časté Méně

časté Vzácné Velmi

vzácné Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému Snížený

hemoglobin,

snížený

hematokrit,

neutropenie,

trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému Hypersenzitivita

včetně sérové

nemoci

Poruchy

metabolismu a

výživy Zvýšená hladina

draslíku v séru

Poruchy uchaa

labyrintu Závratě

Cévní poruchy Vaskulitida

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Kašel

Gastrointestinální

poruchy Bolest

břicha

Poruchy jater a

žlučových cest Zvýšení hodnot

jaterních testů

včetně zvýšené

hladiny

bilirubinu v séru

Poruchy kůže a Angioedém,

Velmi

časté Časté Méně

časté Vzácné Velmi

vzácné Není známo

podkožní tkáně svědění, vyrážka

Poruchy

pohybového

systému a

pojivové tkáně Myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest Selhání a

poškození

ledvin, zvýšená

hladina

kreatininu v séru

Celkové a jinde

nezařazené

poruchy a lokální

reakce po podání Únava

Pediatrická populace

Hypertenze

Antihypertenzivníúčinekvalsartanubylhodnocenvedvourandomizovaných,dvojitězaslepených

klinickýchstudiíchu561pediatrickýchpacientůvevěkuod6do18let.Svýjimkouojedinělých

gastrointestinálníchporuch(jakobolestbřicha,nauzea,zvracení)azávratinebylyzjištěnyrelevantní

rozdílyzhlediskatypu,frekvenceazávažnostinežádoucíchúčinkůmeziprofilembezpečnostiu

pediatrických pacientů vevěku od 6 do 18 let a profilem dříve zaznamenaným u dospělých pacientů.

Neurokognitivní a vývojové hodnocení pediatrických pacientů ve věku od 6 do 18 let neodhalilo žádné

celkové klinicky relevantní nežádoucí účinky po léčbě valsartanem po dobu až jednoho roku.

Vedvojitě zaslepené, randomizované studii 90 dětívevěkuod 1 roku do 6 let, které byly sledovány v

jednoletémotevřenémprodlouženístudie,bylyzaznamenánydvapřípadyúmrtíaojedinělépřípady

významnéhovzestupujaterníchtransamináz.Tytopřípadysevyskytlyupopulacesesignifikantními

komorbiditami.Příčinnásouvislostsvalsartanemnebylastanovena.Vedruhéstudii,vnížbylo

randomizováno75dětívevěkuod1rokudo6let,nedošloksignifikantnímuvzestupujaterních

transamináz či úmrtí při léčbě valsartanem.

Hyperkalémiebylčastějipozorovánaudětíamladistvýchvevěkuod6do18letsprimárním

chronickým onemocněním ledvin.

Bezpečnostníprofilzaznamenanývkontrolovanýchklinickýchstudiíchudospělýchpacientůpo

infarktumyokardua/nebosrdečnímselháníselišíodcelkovéhobezpečnostníhoprofilu

zaznamenanéhoupacientůshypertenzí.Tatoodlišnostmůžesouvisetsezákladnímonemocněním

pacienta.Nežádoucíúčinky,kterésevyskytlyudospělýchpacientůpoinfarktumyokardua/nebo

srdečním selhání jsou uvedeny níže.

Stav po infarktu myokardu a/nebo srdečním selhání (studováno pouze u dospělých pacientů)

Velmi

časté Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné Není známo

Poruchykrvea

lymfatického

systému Trombocytopenie

Poruchy

imunitního Hypersenzitivita

včetně sérové

Velmi

časté Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné Není známo

systému nemoci

Poruchy

metabolismu a

výživy Hyperkalémie Zvýšenáhladina

draslíku v séru

Poruchy

nervového

systému Závratě,

posturální

závratě Mdloby,

bolest hlavy

Poruchyuchaa

labyrintu Závratě

Srdeční poruchy Srdeční

selhání

Cévní poruchy Hypotenze,

ortostatická

hypotenze Vaskulitida

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Kaše

Gastrointestinální

poruchy Nauzea,

průjem

Poruchyjatera

žlučových cest Zvýšeníhodnot

jaterních testů

Poruchykůžea

podkožní tkáně Angioedém Svědění, vyrážka

Poruchy

pohybového

systému a

pojivové tkáně Myalgie

Poruchyledvina

močových cest Selhánía

poškození

ledvin Akutní

selhání

ledvin,

zvýšená

hladina

kreatininuv

séru Zvýšenáhladina

dusíkumočoviny

v krvi

Celkovéajinde

nezařazené

poruchyalokální

reakce po podání Asténie,

únava

4.9 Předávkování

Symptomy

Předávkování přípravkemValsartan Orionmůžemít za následek výraznouhypotenzi, která můževést

k poruše vědomí, oběhovému kolapsu a/nebo šoku.

Léčba

Terapeutickáopatřenízávisínadoběpožitíanatypuazávažnostisymptomů;stabilizaceoběhového

systému má prvořadý význam.

Dojde-likhypotenzi,mělbybýtpacientuložendopozicevleženazádechamělabybýtprovedena

korekce krevního objemu.

Odstranění valsartanu pomocí hemodialýzy je nepravděpodobné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu II, samotní, ATC kód: C09CA03

Valsartanjeperorálněúčinný,silnýaspecifickýantagonistareceptoruproangiotensinII(AngII).

PůsobíselektivněnapodtypreceptoruAT1,kterýjezodpovědnýzaznáméúčinkyangiotensinuII.

ZvýšenéhladinyAngIIvplazměpoblokáděreceptoruAT

valsartanemmohoubýtstimulovány

nezablokovanýmreceptoremAT

,kterýpravděpodobněvyvažujeúčinekreceptoruAT

.Valsartan

nevykazuje žádnou částečnou agonistickou aktivituvůči receptoru AT

a má mnohem (asi 20 000krát)

vyššíafinituproreceptorAT

nežproreceptorAT

.Neníznámo,žebysevalsartanvázalnajiné

receptory hormonů nebo je blokoval nebo se vázal nebo blokoval iontové kanály, o nichž je známo, že

jsou důležité při regulaci kardiovaskulárního systému.

ValsartanneinhibujeACE(takéznámýjakokininázaII),kterýměníAngInaAngIIarozkládá

bradykinin.ProtoženemajívlivnaACEanepotencujíbradykininnebosubstanciP,není

pravděpodobné,žebyantagonistéangiotensinuIIvyvolávalykašel.Vklinickýchstudiích,kdebyl

porovnávánvalsartansinhibitoremACE,bylvýskytsuchéhokašlesignifikantně(P<0.05)nižšíu

pacientůléčenýchvalsartanemnežupacientůléčenýchinhibitoremACE(2,6%versus7,9%).V

klinické studii pacientů,kteříměli suchýkašel běhemléčbyinhibitoremACE, 19,5 % subjektů studie

léčenýchvalsartanema19,0%osobléčenýchthiazidovýmdiuretikemtrpělokašlemvporovnánís

68,5 % osob, které byly léčeny inhibitorem ACE (P<0.05).

Hypertenze (pouze 80 mg, 160 mg a 320 mg)

PodávánípřípravkuValsartanOrionpacientůmshypertenzívedekesníženíkrevníhotlakubez

ovlivnění srdeční frekvence.

Uvětšiny pacientů dochází po podání jednotlivé perorální dávky k nástupu antihypertenzivního účinku

během2hodinpopodáníamaximálníhosníženíkrevníhotlakusedosahujeběhem4až6hodin.

Antihypertenzivníúčinekpřetrvávádélenež24hodinpopodánídávky.Poopakovanémpodáváníje

antihypertenzivníúčinektrvalepřítomenběhem2týdnůamaximálníhoúčinkusedosahujeběhem4

týdnůapřetrváváběhemdlouhodobéléčby.Přikombinacishydrochlorothiazidemsedosahujeještě

výraznějšího snížení krevního tlaku.

NáhlévysazenípřípravkuValsartanOrionnebylospojovánosreboundhypertenzíanijinými

nežádoucími klinickými příhodami.

Uhypertenzivních pacientů s diabetem typu 2 a mikroalbuminurií bylo prokázáno, že valsartan snižuje

vylučováníalbuminumočí.StudieMARVAL(Sníženímikroalbuminuriepřiléčběvaslartanem-

Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) hodnotila snížené vylučování albuminu močí (UAE) při

podávánívalsartanu(80-160mg/1xd)vporovnánísamlodipinem(5-10mg/1xd)u332pacientůs

diabetemtypu2(průměrnývěk:58let;265mužů)smikroalbuminurií(valsartan:58μg/min;

amlodipin:55.4μg/min),normálnímčivysokýmkrevnímtlakemasezachovanourenálnífunkcí

(hladinakreatininuvkrvi<120μmol/l).Po24týdnechbyloUAEsníženo(p<0,001)o42%(–24.2

μg/min; 95% IS:–40,4 až–19,1) při léčbě valsartanem a přibližně o 3% (–1,7 μg/min; 95% IS:–5,6 až

14,9) při léčbě amlodipinem navzdory podobnému poměru poklesu krevního tlaku v obou skupinách.

StudiesníženíproteinuriepomocípřípravkuValsartanOrion(DROP)dálezkoumalaúčinnost

valsartanunasníženíUAEu391pacientůshypertenzí(krevnítlak=150/88mmHg)asdiabetem2

typu,albuminurií(průměr=102μg/min;20-700μg/min)azachovanoufunkcíledvin(průměrná

hladinakreatininuvséru=80μmol/l).Pacientibylirandomizovánidoskupinužívajícíchjednuze3

dávekvalsartanu(160,320a640mg/jednoudenně)aléčenipodobu30týdnů.Účelemtétostudie

bylourčeníoptimálnídávkyvalsartanukesníženíUAEupacientůshypertenzíasdiabetem2typu.

Za30týdnůdošloksignifikantnímusníženíprocentuálnízměnyuUAEo36%vesrovnánís

počátečníhodnotouuvalsartanu160mg(95%IS:22až47%) ao44%uvalsartanu320mg(95%

IS: 31 až 54 %). Závěrem bylo, že 160-320 mg valsartanu způsobilo klinicky relevantní snížení UAE u

pacientů s hypertenzí a s diabetem 2 typu.

Nedávno prodělaný infarkt myokardu (pouze 40 mg, 80 mg a 160 mg)

StudieVALsartanupřIAkutnímiNfarkTumyokardu(VALIANT)bylarandomizovanou,

kontrolovanou,mezinárodní,dvojitězaslepenoustudií,kterázařadila14703pacientůsakutním

infarktemmyokarduaprojevy,symptomyneboradiologickýmdůkazemkongestivníhosrdečního

selhánía/nebodůkazemsystolickédysfunkcelevékomory(projevujícísejakoejekčnífrakce≤40%

pomocíradionuklidovéventrikulografienebo≤35%pomocíechokardiografieneboventrikulární

kontrastníangiografie).Pacientibylirandomizovániběhem12hodinaž10dnípovznikusymptomů

infarktu myokardu k léčbě valsartanem, kaptoprilem nebo kombinací obou látek. Průměrná doba léčby

byla dva roky. Primárním parametrem účinnosti byla doba do mortality z jakékoliv příčiny.

Valsartanbylstejněúčinnýjakokaptoprilpřisníženímortalityzjakékolivpříčinypoinfarktu

myokardu.Mortalitazjakékolivpříčinybylapodobnáuskupinyužívajícívalsartan(19,9%),

kaptopril(19,5%)akombinacivalsartan+kaptopril(19,3%).Kombinacevalsartan+kaptopril

nepřinesladalšípřínosversussamotnémukaptoprilu.Nebylzjištěnrozdílmezivalsartanema

kaptoprilemumortalityzjakékolivpříčinyzhlediskavěku,pohlaví,rasy,základníléčbynebo

základníhoonemocnění.Valsartanbylúčinnýtakézhlediskaprodlouženídobydožitíapoklesu

kardiovaskulárnímortality,hospitalizacekvůlisrdečnímuselhání,recidivujícíhoinfarktumyokardu,

resuscitovanézástavysrdceanefatálnícévnímozkovépříhody(sekundárnísloženýparametr

účinnosti).

Bezpečnostníprofilvalsartanuodpovídalklinickémuprůběhuupacientůléčenýchpoinfarktu

myokardu. Z hlediska renální funkce bylo zaznamenáno zdvojnásobení hladiny kreatininu v séru u 4,2

%pacientůléčenýchvalsartanem,u4,8%pacientůléčenýchkombinacívalsartan+kaptoprila u 3,4

% pacientů léčených kaptoprilem. K přerušení léčby z důvodu různých typů renální dysfunkce došlo u

1,1%pacientůléčenýchvalsartanem,u1,3%pacientůléčenýchkombinacívalsartan+kaptoprila u

0,8%pacientůléčenýchkaptoprilem.Vyšetřenífunkceledvinbymělobýtsoučástíhodnocenístavu

pacientů po infarktu myokardu.

Nebylzjištěnrozdílvmortalitězjakékolivpříčiny,kardiovaskulárnímortalitěnebomorbiditěpři

podáníbetablokátorůsoučasněskombinacívalsartan+kaptopril,samotnýmvalsartanemnebo

samotnýmkaptoprilem.Bezohledunaléčbubylanižšímortalitaveskupiněpacientůléčenýchbeta-

blokátorem,cožnaznačuje,ževtétostudiisetaképrojevilznámýpřínosbeta-blokátorůvtéto

populaci.

Srdeční selhání (pouze 40 mg, 80 mg a 160 mg)

Val-HeFT byl randomizovanou, kontrolovanou,mezinárodníklinickou studiívalsartanu v porovnání s

placebem hodnotící morbiditu a mortalitu u 5010 pacientů se srdečním selháním klasifikovaným podle

NYHAna třídu II (62 %), III (36 %) a IV (2%),kteříužívaliobvyklou terapii s LVEF <40 % aměli

vnitřnídiastolickýprůměrlevékomory(LVIDD)>2,9cm/m2.Základníterapiesestávalazinhibitorů

ACE (93 %), diuretik (86 %), digoxinu (67 %) a beta-blokátorů (36 %). Průměrná doba sledování byla

téměřdvaroky.PrůměrnádennídávkapřípravkuValsartanOrionvestudiiVal-HeFTbyla254mg.

Studieměladvaprimárníparametryúčinnosti:mortalituzjakékolivpříčiny(dobadoúmrtí)a

kombinovanou mortalitu a morbiditu srdečního selhání (doba do první morbidní události) definovanou

jakosmrt,náhlousmrtsresuscitací,hospitalizaciprosrdečníselhánínebopodáníintravenózních

inotropních nebo vazodilatancií po dobučtyř a více hodin bez hospitalizace.

Mortalita z jakékoliv příčiny byla obdobná (p=NS) u skupiny užívajícívalsartan (19,7 %) a u skupiny

užívajícíplacebo(19,4%).Hlavnímpřínosembylo27,5%(95%IS:17až37%)sníženírizikapro

dobudoprvníhospitalizaceprosrdečníselhání(13,9%versus18,5%).Výsledkynaznačujícílepší

účinekplaceba(kombinovanámortalitaamorbiditabyla21,9%uplacebaversus25,4%veskupině

užívajícívalsartan)bylypozoroványupacientů,kteříužívalitrojkombinaciinhibitoruACE,beta-

blokátoru a valsartanu.

Přínosyumorbiditybylynejvětšíupodskupinypacientů,kteříneužívaliinhibitorACE(n=366).V

tétopodskupiněbylamortalitazjakékolivpříčinysignifikantněsníženauvalsartanuvporovnánís

placebemo33%(95%IS:–6%až58%)(17,3%uvalsartanuversus27,1%uplaceba)a

kombinovanérizikomortalityamorbiditybylosignifikantněsníženoo44%(24,9%uvalsartanu

versus 42,5 % u placeba).

UpacientůužívajícíchinhibitorACEbezbeta-blokátorubylamortalitazjakékolivpříčinyobdobná

(p=NS)uskupinyužívajícívalsartan(21,8%)a u placeba(22,5%).Kombinovanérizikomortalitya

morbiditybylosignifikantněsníženoo18,3%(95%IS:8%až28%)uvalsartanuvporovnánís

placebem (31,0 %versus 36,3 %).

VcelépopulacistudieVal-HeFTbyloprokázánosignifikantnízlepšenívtřídáchNYHAaprojevůa

symptomů srdečního selhání včetně dušnosti, únavy,edému a šelestů u pacientů léčených valsartanem

vporovnánís placebem. Pacienti léčení valsartanemměli v porovnání s placebemlepší kvalitu života,

cožbyloprokázánozměnouveStupnicikvalityživotaosobsesrdečnímselhánímstátuMinnesotav

průběhustudie.Ejekčnífrakcebylaupacientůléčenýchvalsartanemvporovnánísplacebem

signifikantně zvýšena a LVIDD signifikantně snížen při porovnání hodnot ze začátku a konce studie.

Pediatrická populace

Hypertenze

Antihypertenzníúčinekvalsartanubylhodnocenvečtyřechrandomizovanýchdvojitězaslepených

klinických studiích u 561 pediatrických pacientů od 6 do 18 let věku a u 165 pediatrických pacientů od

1 do 6 letvěku. Nejčastějšímivýchozímizdravotnímipříčinami potenciálněvedoucímikhypertenzi u

dětí zahrnutých do studií byli nemoci ledvin a močového ústrojí a obezita.

Klinické zkušenosti u dětí ve věku 6 let či starších

Vklinickéstudiizahrnující261pediatrickýchpacientůshypertenzívevěkuod6do16letužívali

pacientishmotností<35kg10,40nebo80mgvalsartanudenně(nízké,středníavysokédávky)a

pacienti s hmotností≥35 kg užívali 20, 80 a 160 mgvalsartanu denně (nízké, střední a vysokédávky).

Po uplynutí 2 týdnůvalsartan snížil systolický idiastolickýkrevní tlakvzávislostina dávce. Celkově

všechnytřidávkyvalsartanu(nízká,střednía vysoká)signifikantněsnížilysystolickýkrevnítlako8,

10,12mmHgprotipočátku,vdanémpořadí.Pacientibyliznovurandomizovánibuďkpokračování

léčbystejnoudávkouvalsartanunebokpřevedenínaplacebo.Upacientů,kteřínadáleužívalistřední

a vysokédávkyvalsartanu,bylsystolickýkrevnítlaknakoncidávkovéhointervaluo-4a-7mmHg

nižšínežupacientůužívajícíchplacebo.Upacientůužívajícíchnízkoudávkuvalsartanubyl

systolickýkrevnítlaknakoncidávkovéhointervalupodobnýjakokrevnítlakupacientůužívajících

placebo.Celkověbylnadávcezávislýantihypertenzivníúčinekvalsartanustejnývevšech

demografických podskupinách.

Vdalší klinické studii na 300 pediatrických pacientech s hypertenzí ve věku od 6 do 18 let byli vhodní

pacientirandomizovánikléčbětabletamivalsartanuneboenalaprilupodobu12týdnů.Dětis

hmotností≥18 kg až <35 kg užívaly valsartan 80 mg nebo enalapril 10 mg; děti s hmotností≥35 kg až

<80 kg užívalyvalsartan 160mgneboenalapril 20mg; děti s hmotností≥80kgužívalyvalsartan 320

mgneboenalapril40mg.Poklesysystolickéhokrevníhotlakubylysrovnatelnéupacientůléčených

valsartanem(15mmHg)aenalaprilem(14mmHg)(hodnotappronon-inferioritu<0,0001).Stejné

výsledky byly zaznamenány pro diastolický krevní tlak, kde došlo k poklesu o 9,1 mmHg u valsartanu

a 8,5 mmHg u enalaprilu.

Klinické zkušenosti u dětí do 6 let věku

U pacientů ve věku od 1 roku do 6 let byly provedeny dvě klinické studie, jedna s 90 pacienty a druhá

se75pacienty.Dotěchtostudiínebylyzařazenydětimladšínež1rok.Vprvnístudiibylaúčinnost

valsartanupotvrzenavporovnánísplacebem,nepodařilosevšakprokázatdávkovouodpověď.Ve

druhéstudiivyvolalyvyššídávkyvalsartanuvýraznějšípoklesTK,nicménětendencedávkové

odpovědinedosáhlastatistickévýznamnostiaterapeutickýrozdílprotiplacebunebylsignifikantní.Z

důvodu těchto nesrovnalostí se valsartan v této věkové skupině nedoporučuje (viz bod 4.8).

Evropskáagenturaproléčivépřípravkyupustilaodpovinnostipředkládatvýsledkystudiís

přípravkemValsartanOrionuvšechpodskupinpediatricképopulacesesrdečnímselháváníma

srdečnímselhánímponedávnoprodělanéminfarktumyokardu.Informaceopediatrickémpoužitíviz

bod 4.2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Poperorálnímpodánísamotnéhovalsartanujemaximálníkoncentracevalsartanuvplazmědosaženo

za2-4hodiny.Průměrnáabsolutníbiologickádostupnostje23%.Jídlosnižujeexpozici(měřeno

pomocíAUC)valsartanupřibližněo40%amaximálníkoncentracivplazmě(Cmax)přibližněo50

%,přestožepřibližněpo8hpopodánídávkyjsoukoncentracevalsartanuvplazměobdobnépro

skupinunajedenýchosobiskupinuosob,kterábylanalačno.TotosníženíAUCvšaknení

doprovázenoklinickysignifikantnímsníženímterapeutickéhoúčinku,avalsartanprotomůžebýt

užíván s jídlem i mezi jídly.

Distribuce v organizmu:

Distribučníobjemvalsartanuvustálenémstavupointravenóznímpodáníjepřibližně17litrů,což

svědčíotom,ževalsartannenídotkánídistribuovánvevýznamnémmnožství.Valsartanjesilně

vázán na sérové proteiny (94–97 %), především na sérový albumin.

Biotransformace:

Valsartanneníextenzivněbiotransformován,protožepouzeasi20%dávkyjenacházenoveformě

metabolitů.Hydroxy-metabolitbylzjištěnvplazměvnízkýchkoncentracích(méněnež10%AUC

valsartanu). Tento metabolit není farmakologicky aktivní.

Eliminace z organizmu:

Valsartanmámultiexponenciálníkinetikurozpadu(t

½α <1hodat

½ß přibližně9hod).Valsartanje

primárněvylučovánžlučídostolice(přibližně83%dávky)aledvinamidomoči(přibližně13%

dávky),převážnějakonezměněnýlék.Pointravenóznímpodáníjeplazmatickáclearancevalsartanu

přibližně2l/hajehorenálníclearanceje0,62l/h(přibližně30%celkovéclearance).Poločas

valsartanu je 6 hodin.

U pacientů se srdečním selháním

Průměrnádobadodosaženívrcholovékoncentraceapoločasvylučovánívalsartanuupacientůse

srdečnímselhánímjsouobdobnéhodnotámpozorovanýmuzdravýchdobrovolníků.HodnotyAUCa

Cmaxvalsartanujsoutéměřúměrnérostoucídávcevrozsahuklinickéhodávkování(40až160mg

dvakrátdenně).Průměrnýfaktorkumulacejepřibližně1,7.Zdánliváclearancevalsartanupo

perorálnímpodáníjepřibližně4,5l/h.Věkneovlivňujezřejmouclearenceupacientůsesrdečním

selháním.

Speciální populace

Starší pacienti

Poněkudvyšší systémováexpozicevalsartanu byla pozorována u některých staršíchosobvporovnání

s mladšími osobami; tato skutečnost však nemá žádný klinický význam.

Pediatrická populace

Vestudii26pediatrickýchpacientůshypertenzí(vevěkuod1rokudo16let),kterýmbylapodána

jednotlivádávkasuspenzevalsartanu(průměr:0,9až2mg/kg,maximálnídávka80mg),byla

clearance(litry/hod/kg)valsartanusrovnatelnávevěkovémrozmezí1rokaž16leta podobnájakou

dospělých dostávajících stejnou lékovou formu.

Porucha renální funkce

Jakbyloočekávánoulátky,jejížrenálníclearancečinípouze30%celkovéplazmatickéclearance,

nebyla pozorována korelace mezi funkcí ledvin a systémovou expozicí valsartanu. Úprava dávky proto

neníupacientůspoškozenímledvinvyžadována(clearancekreatininu>10ml/min).Vsoučasnosti

neexistují zkušenosti s bezpečným použitím u pacientů s clearance kreatininu <10 ml/min a u pacientů

podstupujícíchdialýzu,protobyutěchtopacientůmělbýtvalsartanpoužívánsopatrností(vizbody

4.2a4.4).Valsartanjesilněvázánnaproteinykrevníplazmyajehoodstraněnípomocídialýzyje

nepravděpodobné.

Poškození jater

Přibližně70%absorbovanédávkysevyloučížlučí,převážněvnezměněnéformě.Valsartan

nepodléhávýznamnějšíbiotransformaci.Zdvojnásobeníexpozice(AUC)vporovnánísezdravými

osobamibylapozorovánaupacientůsmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímjater.Přestonebyla

pozorovánakorelacemezikoncentracemivalsartanuvplazměarozsahemhepatálnídysfunkce.

Valsartan Orion nebyl hodnocen u pacientů se závažnou hepatální dysfunkcí (viz body 4.2, 4.3 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěkonvenčníchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,toxicitypo

opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní

riziko pro člověka.

Upotkanůvedlytoxickédávkypromatku(600mg/kg/den)běhemposledníchdníbřezostiaběhem

laktacekesníženípřežívání,menšímpřírůstkůmhmotnostiaopožděnémuvývoji(odstoupléboltcea

otevření ušníhokanálu) umláďat (viz bod 4.6). Tytodávky u potkanů (600mg/kg/den)jsou přibližně

18-násobkemmaximálnídoporučenédávkyulidívpřepočtunamg/m2(výpočetpředpokládá

perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

Vneklinickýchstudiíchbezpečnostivyvolalyvysokédávkyvalsartanu(200až600mg/kgtělesné

hmotnosti)upotkanůpoklesparametrůčervenékrevnířady(erytrocyty,hemoglobin,hematokrit)a

bylyprokázányzměnyvhemodynamiceledvin(mírnézvýšeníhladinymočovinyvplazměa

hyperplazieledvinnýchtubulůabazofilieusamců).Tytodávkyupotkanů(200až600mg/kg/den)

jsoupřibližně6-až18-násobkemmaximálnídoporučenédávkyučlověkavpřepočtunamg/m2

(výpočet předpokládá perorální dávku 320 mg/den a pacienta o hmotnosti 60 kg).

Ukosmanůužívajícíchobdobnédávkydošlokobdobným,alezávažnějšímzměnám,předevšímv

ledvinách, kde tyto změny vedly k nefropatii se zvýšenou hladinou močoviny a kreatininu.

Dálebylauoboudruhůpozorovánahypertrofiejuxtaglomerulárníchbuněkledvin.Všechnyzměny

jsoupovažoványzadůsledekfarmakologickéhopůsobenívalsartanu,kterýzpůsobujedlouhodobou

hypotenzi,předevšímukosmanů.Přiužíváníterapeutickýchdávekulidínemápravděpodobně

hypertrofie juxtaglomerulárních buněk ledvin žádnou relevanci.

Pediatrická populace

Každodenníperorálnípodávánívalsartanunověnarozeným/nedospělýmpotkanům(od7.do70.dne

ponarození)vdávkáchpouze1mg/kg/den(asi10-35%maximálnídoporučenépediatrickédávky4

mg/kg/denpřisystémovéexpozici)vyvolalotrvalé,ireverzibilnípoškozeníledvin.Uvedenéúčinky

představujíočekávanýzvýrazněnýfarmakologickýúčinekinhibitorůangiotensin-konvertujícího

enzymuablokátorůangiotensinuII;tytoúčinkyjsoupozoroványvpřípadě,žejsoupotkaniléčeni

běhemprvních13dnůživota.Totoobdobíodpovídá36týdnůmgestaceučlověka,amohlobyse

příležitostně prodloužit až na 44 dnů po početí. Potkanům ve studii valsartanu u mláďat byly podávány

dávkyaždo70.dnevěkuaúčinkynadozráváníledvin(4–6týdnůponarození)nelzevyloučit.U

člověka je funkční dozrávání ledvin procesem probíhajícím během prvního roku života. Z toho důvodu

nelzevyloučitklinickývýznamudětído1rokuvěku,nicméněpředklinickéúdajenenaznačují

problémy s bezpečností u dětí starších než 1 rok.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy (Pharmatose 200M)

Mikrokrystalická celulóza (Avicel PH 101)

Kukuřičný škrob

Krospovidon

Povidon (PVP-K 30)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potahová vrstva:

Instacoat Universal ICG-U-10281 žlutá:

Hypromelóza 2910/6

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 4000

Mastek

Žlutý oxid železitý (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0116 růžová:

Hypromelóza 2910

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 8000

Žlutý oxid železitý (E 172)

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0115 žlutá:

Hypromelóza 2910

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 8000

Žlutý oxid železitý (E 172)

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0114 hnědá:

Hypromelóza2910

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol8000

Žlutý oxid železitý (E 172)

Černý oxid železitý (E 172)

Červený oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/Al blistry vpapírovékrabičce.

Velikosti balení: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být kdispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Valsartan Orion 40 mg : 58/670/11-C

Valsartan Orion 80 mg : 58/671/11-C

Valsartan Orion 160 mg : 58/672/11-C

Valsartan Orion 320 mg : 58/673/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.10.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.10.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace