VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID GENERICON 160 MG/25 MG, POR TBL FLM 30

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDROCHLOROTHIAZID (HYDROCHLOROTHIAZIDUM) VALSARTAN (VALSARTANUM)
Dostupné s:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Graz
ATC kód:
C09DA03
Dávkování:
160/25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 628/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls146604/2010, sukls146606-7/2010, sukls146609-

10/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon80 mg/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/12,5mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25 mg

potahované tablety

valsartanum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl byjí

ublížit, a to i tehdy, má-listejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoliznežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnetejakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravekValsartan/Hydrochlorothiazid Genericona k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete přípravek Valsartan/Hydrochlorothiazid

Genericonužívat

3. Jak se přípravekValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravekValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonuchovávat

6. Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEKVALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID GENERICON

A KČEMU SE POUŽÍVÁ

PotahovanétabletypřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonobsahujídvěléčivé

látkynazývanévalsartanahydrochlorothiazid.Obětytolátkypomáhajíléčitvysokýkrevní

tlak (hypertenzi).

Valsartanpatřídoskupinyléčivýchpřípravků,kterýmseříká„antagonistéreceptoru

proangiotensinII“akterépomáhajíregulovatvysokýkrevnítlak.AngiotenzinIIje

látkavlidskémtěle,kterázpůsobujezúženícév,atímzvyšujekrevnítlak.Valsartan

působítak,žeblokujeúčinekangiotenzinuII.Výsledkemjeuvolněníkrevníchcéva

snížení krevního tlaku.

Hydrochlorothiazidpatřídoskupinyléčiv,kterýmseříkáthiazidovádiuretika(také

známéjako„močopudnéléky“).Hydrochlorothiazidzvyšujevýdejmoči,čímžtaké

snižuje krevní tlak.

PřípravekValsartan/HydrochlorothiazidGenericonsepoužívákléčběvysokéhokrevního

tlaku, kterýnení dostatečně regulován, pokud jsou léčivé látkyužíványsamostatně.

Vysokýkrevnítlakzatěžujesrdceatepny.Pokudneníléčen,můžepoškoditkrevnícévyv

mozku,srdcialedvináchamůžezpůsobitcévnímozkovoupříhodu,srdečníselhánínebo

selháníledvin.Vysokýkrevnítlakzvyšujerizikosrdečníchzáchvatů.Sníženíkrevníhotlaku

nanormální hodnotysníží riziko rozvojetěchto onemocnění.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID GENERICONUŽÍVAT

Neužívejte Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon:

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)navalsartan,hydrochlorothiazid,deriváty

sulfonamidů(látkychemickypříbuznéhydrochlorothiazidu)činakteroukolidalší

složku přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon.

jestližejstetěhotnádélenež3měsíce(jetakédoporučenovyvarovatseužívání

přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonvčasnémstádiutěhotenství-viz

část o těhotenství).

jestliže mátezávažnéonemocněníjater.

jestliže mátezávažnéonemocněníledvin.

jestliže nemůžete močit.

jestliže jste léčen/a dialýzou.

jestližejehladinadraslíkučisodíkuveVašíkrvinižšínežnormální,čipokudje

hladinavápníku ve Vaší krvi zvýšená navzdoryléčbě.

jestliže trpíte dnou.

Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, neužívejte tento léčivý přípravek a

informujte o tom svého lékaře.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonje

zapotřebí

jestliže užíváte draslík šetřícíléky, draslíkové doplňky, náhradu soli obsahující draslík

čijinéléky,kterézvyšujíhladinudraslíkuvkrvi,jakojenapříkladheparin.Můžebýt

potřeba, abyVášlékař pravidelně kontroloval hladinu draslíku ve Vaší krvi.

jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

jestliže máte průjem či silně zvracíte.

jestliže užíváte vysoké dávky močopudných léků (diuretik).

jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním.

jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny.

jestliže jste nedávno podstoupil/a transplantaci ledviny.

jestližetrpítehyperaldosteronismem.Tojeonemocnění,přikterémtvořínadledviny

nadměrnémnožstvíhormonualdosteronu.Pokudtoutoporuchoutrpíte,užívání

přípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonse nedoporučuje.

jestliže trpíte onemocněním jater čiledvin.

jestližemátehorečku,vyrážkučibolestkloubů,cožmohoubýtznámkysystémového

lupuserytematodes (SLE, což je autoimunitní choroba).

jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké krevní hladiny cholesterolu nebo tuků.

jestližejste vminulostiměl/a alergickou reakcina jinéléky snižující krevní tlak z této

skupiny(antagonisté receptoru pro angiotensin II) či máte alergie nebo astma.

přípravek může vyvolat zvýšenou citlivost kůže vůči slunci.

PoužitípřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonudětíadospívajících(do18let)

senedoporučuje.

Jenutné,abysteinformovalasvéholékaře,pokudsedomníváte,žejste(nebomůžetebýt)

těhotná.PodávánípřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonsenedoporučujev

časnémtěhotenstvíanesmíbýtužíván,jestližejstetěhotnádélenežtřiměsíce,jelikožpak

může způsobit závažné poškození dítěte(viz část o těhotenství).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i olécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravekValsartan/Hydrochlorothiazid Genericon

užívánspolečněsněkterýmidalšímiléky.Můžebýtzapotřebízměnitdávku,učinitjiná

opatřenínebovněkterýchpřípadechpřestatužívatjedenzléků.Týkásetopředevším

následujících léků:

lithium, lék užívaný k léčbě některých psychiatrických chorob

léky, které ovlivňujíhladiny draslíkuvkrvinebojimimohou být ovlivněny, například

digoxin,léčivé přípravkyna úpravu srdečního rytmu, některá antipsychotika

léky,kterémohouzvýšitmnožstvídraslíkuveVašíkrvi,jakojsoudoplňkydraslíku,

náhradysolis obsahem draslíku, draslík šetřící léky, heparin

léky,kterémohousnížitmnožstvídraslíkuvevašíkrvi,jakojsoukortikosteroidya

některálaxativnídiuretika(močopudnéléky),lékykléčbědny,jakojealopurinol,

léčba vitamínem D a doplňkyvápníku, léky na cukrovku (perorální látkyčiinzulín)

jinélékynasníženíkrevníhotlaku,jakojsoubeta-blokátoryčimetyldopa,čilékyna

zúženíkrevních cév či podporu srdeční činnosti,jako je noradrenalin či adrenalin

léky na zvýšení hladiny cukru v krvi, jako je diazoxid

léky na léčbu rakoviny, jako je metotrexát čicyklofosfamid

léky proti bolesti

léky na artritidu

léky na uvolnění svalů, jako je například tubokurarin

anticholinergní léky, jako je například atropin či biperiden

amantadin (lék používaný k prevenci chřipky)

cholestyramin a kolestipol(lékyk léčbě vysokých hladin tuků v krvi)

cyklosporin, lék užívanýu transplantacík prevenci odmítnutíorgánu

některá antibiotika (tetracykliny), anestetika a sedativa

karbamazepin, lék používaný na léčbu epilepsie

Užívání přípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonsjídlem a pitím

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonmůžete užívat s jídlem i mezi jídly.

Vyhýbejtesepitíalkoholubezporadyslékařem.Alkoholmůžezpůsobitvýraznějšípokles

Vašehokrevníhotlakua/nebozvýšitrizikotoho,žeseVámzatočíhlavačisebudetecítit

slabý/á.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkolilék.

Musítesdělitsvémulékaři,pokudsedomníváte,žejste(nebomůžetebýt)

těhotná.

Lékař Vám obvykle poradí ukončeníužívání přípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid

Genericondříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a poradí Vám jiný

vhodný lék místopřípravku Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericonsev časnémtěhotenstvínedoporučuje, a po třetím

měsíci těhotenstvínesmí být užíván, protožemůže způsobit závažné poškození dítěte, jestliže

je užíván po prvních třech měsícíchtěhotenství.

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo se chystáte začít kojit.

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonnenídoporučenpromatky,kterékojí,apokudsi

přejetekojit,lékařmůževybratjinýlék,předevšímpokudjedítěnovorozenecnebose

narodilopředčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dříve,nežbudeteříditdopravníprostředek,používatnástroje,obsluhovatstrojenebo

provádětjinéčinnosti,kterévyžadujísoustředění,ujistětese,ževíte,jakVás

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonovlivňuje.Podobnějakomnohodalšíchléků

používanýchkléčběvysokéhokrevníhotlakumůžepřípravekValsartan/Hydrochlorothiazid

Genericonv ojedinělých případech vyvolat závratě a ovlivnitschopnost soustředit se.

3.JAK SEVALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID GENERICONUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekValsartan/HydrochlorothiazidGenericonpřesněpodlepokynůsvého

lékařetak,abybylodosaženonejlepšíchvýsledkůasnížiloserizikonežádoucíchúčinků.

Pokud sinejste jistý/á,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenají žádné projevy tohoto problému. Mnoho

lidísemůžecítitzcelanormálně.Protojevelmidůležitédodržovatpravidelnélékařské

prohlídky, i když secítíte dobře.

VášlékařVámřekne,kolikpřesnětabletpřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon

máteužívat.Vzávislostinatom,jakbudetenaléčbureagovat,můžeVášlékařdoporučit

vyšší či nižší dávku.

BěžnádávkapřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonjejednatableta

denně.

Neměňtesvoudávkuaninepřestávejtetabletyužívat,anižbysteseporadil/asesvým

lékařem.

Tento lék byměl být užíván každý denve stejnou dobu, obvykle ráno.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericonmůžete užívat s jídlem i mezi jídly.

Tabletypo polknutízapijte sklenicí vody.

Jestližejsteužil/avícepřípravkuValsartanHydrochlorothiazidGenericon,nežjste

měl/a

Jestližese uVás projevízávažné závratě a/nebo mdloby, lehněte si aihned kontaktujte svého

lékaře.Jestližejsteomylemužil/apřílišmnohotablet,kontaktujtesvéholékaře,lékárníka

nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl/a užítValsartan Hydrochlorothiazid Genericon

Jestliže zapomenete užít svou dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nicméně pokud se

již blížíčas podánídalší dávky, vynechejte dávku, kterou jste zapomněl/a.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívatValsartan Hydrochlorothiazid Genericon

UkončeníléčbypřípravkemValsartan/HydrochlorothiazidGenericonmůževéstkezhoršení

Vašehoonemocnění. Neukončujte užíváníléku, dokud Vámto nedoporučí Váš lékař.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvého

lékaře nebolékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiValsartan/HydrochlorothiazidGenericonnežádoucí

účinky, kterése ale nemusívyskytnout u každého.

Tytonežádoucíúčinkysemohouvyskytovatvurčitýchčetnostech,kteréjsoudefinovány

následovně:

velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

časté: vyskytujíse u 1 až 10 pacientů ze 100

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000

vzácné: vyskytují seu 1 až 10 pacientů z 10 000

velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000

není známo: z dostupných údajů nelze četnost určit

Některé vedlejší účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou péči:

Ihned navštivte lékaře, pokud se uVás objeví příznaky angioedému, jako jsou:

otok obličeje, jazyka nebohltanu (faryngu)

problémys polykáním

kopřivka a potíže sdýcháním

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Méně časté

kašel

nízký krevní tlak

pocit točeníhlavy

dehydratace (s příznakyjakoje žízeň, sucho v ústechanajazyku,méně častémočení,

tmavězbarvená moč, suchá kůže)

bolestisvalů

únava

mravenčení či ztráta citu

rozmazané vidění

hluk v uších (např. syčení, hučení)

Velmi vzácné

závrať

průjem

bolestikloubů

Není známo

dýchacíobtíže

výrazně snížený výdej moči

nízkéhladinysodíkuvkrvi (které mohou způsobit únavu, zmatenost, svalové záškuby

anebo vevážných případech křeče)

nízké hladiny draslíku v krvi (někdy se svalovou slabostí, křečemi svalů, abnormálním

srdečnímrytmem)

nízkýpočetbílýchkrvinekvkrvi(spříznakyjakojehorečka,kožníinfekce,bolestv

krku čivředyvústech v důsledku infekce, slabost)

zvýšeníhladinybilirubinuvkrvi(kterýmůževzávažnýchpřípadechzpůsobitžluté

zbarveníkůže a očí)

zvýšeníhladinymočovinyakreatininuvkrvi(kterémohouukazovatnaporuchu

funkce ledvin)

zvýšeníhladinykyselinymočovévkrvi(kterámůževzávažnýchpřípadechvyvolat

dnu)

synkopa (ztráta vědomí)

Následujícínežádoucíúčinky byly popsány upřípravků obsahujících samotný valsartan

či hydrochlorothiazid, ale nebyly pozorovány u kombinace

valsartanu/hydrochlorothiazidu:

Valsartan

Méně časté

pocit točeníse

bolestibřicha

Není známo

vyrážka se svěděnímnebo bez něho,společně s některým z následujících projevů nebo

příznaků:horečka,bolestkloubů,bolestsvalů,otokylymfatickýchuzlina/nebo

chřipkové příznaky

vyrážka, nachově červené skvrny, horečka, svědění (projevy zánětu krevních cév)

nízký počet krevních destiček (někdys neobvyklýmkrvácením nebomodřinami)

vysokáhladinadraslíkuvkrvi(někdyskřečemisvalů,abnormálnímsrdečním

rytmem)

alergickéreakce(spříznakyjakojevyrážka,svědění,kopřivka,potížesdechemči

polykáním,závratě)

otoky,zejménaobličeje a hrdla, vyrážka, svědění

zvýšení hladin jaterních enzymů

sníženíhladinyhemoglobinuapočtučervenýchkrvinekvkrvi(cožobojímůže

vzávažnýchpřípadech vyvolat chudokrevnost)

poruchyfunkce ledvin

Hydrochlorothiazid

Časté

svědící vyrážka či jiné typyvyrážky

snížená chuť k jídlu

mírná nevolnost azvracení

slabost, pocit na omdlení při vstávání

impotence

Vzácné

otok a puchýře na kůži(v důsledku zvýšené citlivostivůčislunci)

zácpa, nepříjemný pocit v žaludku či střevech, poruchy jater (žlutá kůže či oči)

nepravidelný tlukot srdce

bolest hlavy

poruchyspánku

smutná nálada (deprese)

nízký počet krevních destiček (někdys krvácením čitvorbou podlitin pod kůží)

Velmi vzácné

zánět krevních cév s příznaky, jako je vyrážka, nachově červené skvrnya horečka

svědící či zarudlá kůže

tvorba puchýřů na rtech, očích či ústech

olupováníkůže

horečka

vyrážka na obličeji spojená s bolestíkloubů

porucha svalů

horečka (kožní lupus erytematodes)

závažná bolest žaludku; nedostatek či nízký počet různých krvinek

závažné alergické reakce

potíže s dechem

infekce plic, dušnost

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAKVALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID GENERICONUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

NepoužívejtepřípravekValsartan/HydrochlorothiazidGenericonpouplynutídoby

použitelnostiuvedenénakrabičce.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudni

uvedeného měsíce.

Uchovávejte přiteplotě do 30°C.

NepoužívejtepřípravekValsartanHydrochlorothiazidGenericon,pokudsivšimnete,

že je balenípoškozené nebo vykazuje známky poškození.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.

Zeptejtesesvéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.

Tato opatření pomáhají chránitživotníprostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonobsahuje

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon80 mg/12,5 mg, potahované tablety

Léčivýmilátkamijsouvalsartanahydrochlorothiazid.Jednapotahovanátableta

přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon80mg/12,5mgobsahuje

valsartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocnélátky:mikrokrystalickácelulosa,krospovidon(typuA),sodnásůl

karboxymethylškrobu,magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,částečně

hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),mastek(E553b),makrogol

(3350),sójovýlecithin(E322),červenýoxidželezitý(E172),černýoxidželezitý

(E172), žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg, potahované tablety

Léčivýmilátkamijsouvalsartanahydrochlorothiazid.Jednapotahovanátableta

přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon160mg/12,5mgobsahuje

valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocnélátky:mikrokrystalickácelulosa,krospovidon(typuA),sodnásůl

karboxymethylškrobu,magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,částečně

hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),mastek(E553b),makrogol

(3350),sójovýlecithin(E322),červenýoxidželezitý(E172),černýoxidželezitý

(E172), žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25 mg, potahované tablety

Léčivýmilátkamijsouvalsartanahydrochlorothiazid.Jednapotahovanátableta

přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon160mg/25mgobsahuje

valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocnélátky:mikrokrystalickácelulosa,krospovidon(typuA),sodnásůl

karboxymethylškrobu,magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,částečně

hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),mastek(E553b),makrogol

(3350),sójovýlecithin(E322),červenýoxidželezitý(E172),žlutýoxidželezitý

(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/12,5 mg, potahované tablety

Léčivýmilátkamijsouvalsartanahydrochlorothiazid.Jednapotahovanátableta

přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon320mg/12,5mgobsahuje

valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum12,5 mg.

Pomocnélátky:mikrokrystalickácelulosa,krospovidon(typuA),sodnásůl

karboxymethylškrobu,magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,částečně

hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),mastek(E553b),makrogol

(3350),sójovýlecithin(E322),červenýoxidželezitý(E172),černýoxidželezitý

(E172), žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25 mg, potahované tablety

Léčivýmilátkamijsouvalsartanahydrochlorothiazid.Jednapotahovanátableta

přípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericon320mg/25mgobsahuje

valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocnélátky:mikrokrystalickácelulosa,krospovidon(typuA),sodnásůl

karboxymethylškrobu,magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,částečně

hydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),mastek(E553b),makrogol

(3350),sójovýlecithin(E322),červenýoxidželezitý(E172),žlutýoxidželezitý

(E172)

JakValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonvypadá a co obsahuje toto balení

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon80 mg/12,5 mg, potahované tablety:

Růžové, bikonvexní oválné, potahované tablety.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg, potahované tablety:

Tmavěčervené, bikonvexní,oválné, potahované tablety.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25 mg, potahované tablety:

Žluté, bikonvexní, oválné, potahované tabletynajedné straněspůlící rýhou.Tabletylzedělit

na dvě stejné poloviny.

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon320 mg/12,5 mg, potahované tablety:

Růžové, bikonvexní, oválné potahované tablety.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25 mg, potahované tablety:

Žluté,bikonvexní,oválnépotahovanétabletynajednéstraněspůlícírýhou.Tabletylzedělit

na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení: balení obsahuje 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Výrobce

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 03680 Martin, Slovensko

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských zemích EHP pod následujícími názvy:

Česká republika Valsartan/Hydrochlorothizid Genericon 80 mg/12,5 mg; 160 mg/12,5

mg;160mg/25mg;320mg/12,5mg;320mg/25mg,potahované

tablety

Polsko Valsartan HCT Genericon

Portugalsko Valsartan Hidrochlorothiazida Genericon

Rakousko Valsartan/HCT Genericon 80 mg/12,5 mg; 160 mg/12,5

mg; 160 mg/25 mg; 320 mg/12,5 mg; 320 mg/25 mg, Filmtabletten

Slovensko Valsartan HCT Genericon 80 mg/12,5 mg; 160 mg/12,5

mg;160mg/25mg;320mg/12,5mg;320mg/25mg,filmomobalené

tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:27.9.2011.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls146604/2010, sukls146606-7/2010, sukls146609-

10/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon80 mg/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/12,5 mg

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon80 mg/12,5 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocné látky:sójový lecithin:0,135 mgvjedné potahované tabletě.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocné látky:sójový lecithin:0,270 mgvjedné potahované tabletě.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocné látky:sójový lecithin: 0,270 mg vjedné potahované tabletě.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/12,5 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocné látky:sójový lecithin:0,540 mgvjedné potahované tabletě.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocné látky:sójový lecithin: 0,540 mg vjedné potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon80 mg/12,5mg, potahované tablety

Růžové,bikonvexníoválné, potahované tablety.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg, potahované tablety

Tmavěčervené,bikonvexní,oválné, potahované tablety.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25 mg,potahované tablety

Žluté,bikonvexní, oválné, potahované tabletynajedné straně spůlícírýhou.Tabletylzedělit

na dvě stejné poloviny.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/12,5 mg, potahované tablety

Růžové,bikonvexní,oválné potahovanétablety.

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25 mg, potahované tablety

Žluté,bikonvexní,oválné potahované tabletynajedné straně spůlící rýhou.Tabletylzedělit

na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých.

Přípravek ValsartanHydrochlorothiazidGenericon, fixní dávková kombinace, je indikován u

pacientů, jejichž krevní tlaknení dostatečně zvládán valsartanem nebo hydrochlorothiazidem

vmonoterapii.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

DoporučenádávkapřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericonjejednapotahovaná

tableta denně.Doporučuje se titrace dávek jednotlivých složek. Titrace jednotlivých složek na

dalšívyššídávkubymělabýtvkaždémpřípaděprovedenatak,abysezameziloriziku

hypotenze a dalších nežádoucích účinků.

Vklinickyodůvodněnémpřípadějemožnéuvažovatopřímémpřechoduzmonoterapiena

fixnídávkovoukombinaciupacientů,jejichžkrevnítlakneníadekvátněkontrolován

valsartanemnebohydrochlorothiazidemvmonoterapii,zapředpokladu,žejedodržen

doporučenýpostup zvyšování dávek jednotlivých složek.

PozahájeníléčbyjetřebahodnotitklinickouodpověďnaValsartan/Hydrochlorothiazid

Genericon,avpřípadě,žekrevnítlaknadáleneníkontrolován,dávkamůžebýtzvýšena

navýšenímjednézesložeknamaximálnídávkupřípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid

Genericon, tj. 320 mg/25 mg.

Zjevnýantihypertenzivníúčineknastupujeběhem2týdnů.Maximálníhoúčinkujeuvětšiny

pacientů dosaženo během 4 týdnů. U některých pacientů však může být nutná léčba po dobu 4

–8 týdnů. To je třeba vzít v úvahu při titrování dávky.

Jestližesepo8týdnechléčbypřípravkemValsartan/HydrochlorothiazidGenericon320

mg/25mgneobjevížádnévýznamnédodatečnéúčinky,jetřebauvažovato podávánídalšího

nebo alternativního léčivého přípravku na snížení krevního tlaku (viz bod 5.1).

Způsob podání

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericonmůžebýtužíván sjídlemnebomezijídly a zapíjí se

vodou.

Zvláštní populace

Renální poškození

Úpravadávkováníupacientůsmírnýmažstředněvážnýmpoškozenímledvin(clearance

kreatininu≥30ml/min)nenínutná.Vzhledemkobsahuhydrochlorothiaziduje

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonkontraindikovánupacientůstěžkýmrenálním

poškozením (viz body4.3, 4.4 a 5.2).

Jaterní poškození

U pacientů s mírným až středně vážným poškozením jater bez cholestázyby dávka valsartanu

nemělapřekročit80mg(vizbod4.4).Valsartan/hydrochlorothiazidjekontraindikovánu

pacientů sezávažným poškozením jater (viz body4.3, 4.4 a 5.2).

Starší pacienti

Úprava dávkování u starších pacientů není nutná.

Děti

Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnostia účinnosti se nedoporučuje použití kombinace

valsartan/hydrochlorothiazid u dětí do 18let.

4.3 Kontraindikace

-Přecitlivělost na valsartan, hydrochlorothiazid, jiná sulfonamidová léčiva nebo na kteroukoli

z pomocných látek.

-Druhýa třetítrimestr těhotenství (viz body4.4 a 4.6)

-Těžká porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza.

-Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), anurie.

-Rezistentní hypokalémie, hyponatrémie, hyperkalcémie a symptomatická hyperurikémie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Změnyhladin elektrolytů v séru

Valsartan

Souběžné použitís doplňky obsahujícími draslík, diuretikyšetřícímidraslík, náhradami soli

obsahujícími draslík nebo jinými látkami, které mohou zvýšit hladiny draslíku (heparin apod.)

senedoporučuje. Monitorování hladin draslíku bymělo být prováděno podle potřeby.

Hydrochlorothiazid

Přiléčbě thiazidovými diuretikyvčetně hydrochlorothiazidu byla zaznamenána hypokalémie.

Doporučuje se časté sledování hladiny draslíku v séru.

Přiléčbě thiazidovými diuretikyvčetněhydrochlorothiazidubyla zaznamenánahyponatrémie

ahypochloremická alkalóza. Thiazidyvčetně hydrochlorothiazidu zvyšujívylučováníhořčíku

močí,cožmůževestkhypomagnezémii.Vylučovánívápníkusepřipodávánítiazidových

diuretik snižuje. Tomůže vést k hyperkalcémii.

Jakouvšechpacientůléčenýchdiuretikyjenutnovevhodnýchintervalechprovádět

pravidelnéstanovení hladin elektrolytů v séru.

Pacientis deplecí sodíku a/nebo objemu

Pacientiléčeníthiazidovýmidiuretikyvčetněhydrochlorothiazidubymělibýtsledováni

zhlediskavýskytu klinických příznaků nerovnováhy tekutin nebo elektrolytů.

Upacientůsezávažnoudeplecísodíkua/nebodeplecítekutin,jakojsoupacientiužívající

vysokédávky diuretik, semůževevzácných případechvyskytnout symptomatickáhypotenze

po zahájeníléčby kombinací valsartan/hydrochlorothiazid. Před zahájením léčby přípravkem

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericonje třeba depleci sodíku a/nebo tekutin korigovat.

Pacientistěžkýmchronickýmsrdečnímselhávánímnebosjinýmistavystimulacerenin-

angiotensin-aldosteronovéhosystému

U pacientů, jejichžfunkceledvinmůže záviset načinnosti renin-angiotensin-aldosteronového

systému(např.pacientistěžkýmměstnavýmsrdečnímselháním),sepřiléčběinhibitory

angiotensinkonvertujícíhoenzymuvyskytovalaoliguriea/neboprogresivníazotémie,ve

vzácných případech s akutním selháním ledvin. Užívání kombinace

valsartan/hydrochlorothiazidupacientůstěžkýmchronickýmsrdečnímselhávánímnebylo

hodnoceno.

Ztohotodůvodunelzevyloučit,ževdůsledkuinhibicerenin-angiotensin-aldosteronového

systémumůžeipřipodávánípřípravkuValsartan/HydrochlorothiazidGenericondocházetke

zhoršenífunkceledvin.Valsartan/hydrochlorothiazidseprototěmtopacientůmnesmí

podávat.

Stenóza renální artérie

Valsartan/hydrochlorothiazidsenesmípoužívatkléčběhypertenzeupacientůsunilaterální

nebobilaterálnístenózourenálníchartériínebostenózouartériejedinéledviny,neboťseu

nich mohouzvyšovat hladiny močoviny v krvi a kreatininu v séru.

Primární hyperaldosteronismus

Pacientisprimárnímhyperaldosteronismembynemělibýtléčenipřípravkem

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericon,protožejejichrenin-angiotensinovýsystémnení

aktivován.

Stenóza aortální a mitrálníchlopně, obstrukčníhypertrofická kardiomyopatie

Stejnějakopřiléčbějinýmivazodilatanciijeupacientůtrpícíchstenózouaortálníamitrální

chlopněnebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií (HOCM) nutná zvláštní opatrnost.

Renální poškození

Úpravadávkováníupacientůsrenálnímpoškozeníms clearancekreatininu≥30ml/minnení

nutná (vizbod4.2). Upacientůsezhoršenoufunkcíledvinužívajících

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonsedoporučujepravidelnésledovánísérovýchhladin

draslíku, kreatininu a kyseliny močové.

Transplantace ledvin

V současnosti nejsou zkušenosti s bezpečným užíváním přípravku

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonupacientů,kteřínedávnopodstoupilitransplantaci

ledvin.

Poškození jater

U pacientů s mírným až středně važným poškozením jater bez cholestázyby mělbýt

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericonužíván s opatrností (viz body4.2 a 5.2).

Systémový lupus erythematodes

Bylopopsáno,žethiazidovádiuretikavčetněhydrochlorothiaziduzhoršujíneboaktivují

systémovýlupus erythematodes.

Dalšímetabolické poruchy

Thiazidovádiuretikavčetněhydrochlorothiazidumohouzměnitglukózovoutolerancia

zvyšovatsérovéhladinycholesterolu,triglyceridůakyselinymočové.Udiabetikůmůžebýt

nutná úpravadávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik.

Thiazidymohousnížitvylučovánívápníkumočí,atímvyvolatpřechodnéamírnézvýšení

sérovýchhladinvápníkuivnepřítomnostiznámýchporuchmetabolismuvápníku.Výrazná

hyperkalcémiemůžebýtdůkazemzákladníhohyperparathyroidismu.Thiazidybymělybýt

před provedením testufunkce příštítných tělísek vysazeny.

Fotosenzitivita

Uthiazidovýchdiuretikbylyzaznamenánypřípadyfotosenzitivity(vizbod4.8).Pokudse

běhemléčbyobjevífotosenzitivníreakce,doporučujeseléčbuukončit.Pokudjeopětovné

nasazenídiuretikapovažovánozanezbytné,doporučujesechránitexponovanéčástitělapřed

sluncemnebo umělýmUVA zářením.

Těhotenství

LéčbainhibitoryreceptorůangiotensinuII(AIIRA)nesmíbýtběhemtěhotenstvízahájena.

PokudnenípokračovánívléčběAIIRApovažovánozanezbytné,pacientkyplánující

těhotenstvímusíbýtpřevedenynajinouantihypertenzníléčbusprokázanýmbezpečnostním

profilempropodávánívtěhotenství.Jestližejezjištěnotěhotenství,léčbaAIIRAmusíbýt

ihned ukončena, a pokud je tovhodné, je nutno nasadit alternativníléčbu (viz body4.3 a 4.6).

Obecně

UpacientůshypersenzitivitounajinéantagonistyreceptoruangiotensinuIIjenutno

postupovatopatrně.Hypersenzitivitanahydrochlorothiazidjepravděpodobnějšíupacientůs

alergiemineboastmatem.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce spojené s valsartanem a hydrochlorothiazidem

Souběžné použití se nedoporučuje

Lithium

Reverzibilnívzrůstkoncentracílithiavséruatoxicitabylyzaznamenánypřisouběžném

použitísinhibitoryACEathiazidyvčetněhydrochlorothiazidu.Vzhledemktomu,že

neexistuje dostatekzkušeností se souběžným použitímvalsartanu a lithia, není tato kombinace

doporučena.Pokudjepoužitítétokombinacenezbytné,doporučujesepečlivémonitorování

hladinylithiav séru.

Při souběžném použití je vyžadována opatrnost

Jiná antihypertenziva

Valsartan/HydrochlorothiazidGenericonmůžezesilovatúčinekjinýchantihypertenzních

látek (např.ACEI, beta-blokátory, blokátorykalciovýchkanálů).

Vasopresorické aminy(např. noradrenalin, adrenalin)

Jemožnásníženáreakcenavasopresorickéaminy,nikolivšakdostatečněnato,abyto

vyloučilo jejichpoužití.

Nesteroidníantiflogistika(NSAID)včetněselektivníchinhibitorůCOX-2,kyseliny

acetylsalicylové>3 g/denně, a neselektivních NSAID

Přisouběžnémpodání antagonistů angiotensinu II a hydrochlorothiazidu s NSAID může dojít

k oslabení antihypertenzivníhoúčinku.

Navíc souběžnépoužitívalsartanu/hydrochlorothiaziduaNSAID může vést ke zhoršení

funkce ledvin a zvýšit hladinydraslíku v séru. Proto je nazačátku léčby doporučeno

monitorování funkce ledvin, a zároveň dostatečná hydratace pacienta.

Interakce spojené s valsartanem

Souběžné použití není doporučeno

Diuretikašetřícídraslík,doplňkyobsahujícídraslík,náhradysoliobsahujícídraslíkajiné

látky, kterémohou zvyšovat hladiny draslíku

Pokudjepodáváníléčivéhopřípravku,kterýovlivňujehladinydraslíku,vkombinaci

svalsartanempovažovánozanezbytné,doporučujesemonitorováníhladinydraslíkuv

plazmě.

Interakce nebyly pozorovány

Ve studiích lékových interakcí s valsartanem nebyly zjištěny klinicky signifikantní interakce

valsartanuanásledujícíchlátek:cimetidin,warfarin,furosemid,digoxin,atenolol,

indometacin,hydrochlorothiazid,amlodipinaglibenklamid.Digoxinaindometacinmohou

interagovatshydrochlorothiazidovousložkoukombinacevalsartanu/hydrochlorothiazidu(viz

interakce týkající sehydrochlorothiazidu).

Interakce spojené s hydrochlorothiazidem

Při souběžném použití je vyžadována opatrnost

Léčivépřípravkyspojenéseztrátoudraslíkuahypokalémií(např.diuretikašetřícídraslík,

kortikosteroidy,laxativa,ACTH,amfotericin,karbenoxolon,penicilinG,kyselinasalicylová

a deriváty)

Pokudjsoutytoléčivépřípravkypředepisoványspoluskombinacíhydrochlorothiazid-

valsartan,doporučuje se monitorování sérových hladin draslíku. Tyto léčivé přípravky mohou

zesilovat účinekhydrochlorothiazidu na hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky, které mohou vyvolat torsades de pointes

Antiarytmika třídyIa (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid)

Antiarytmika třídyIII (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Některáantipsychotika(např.thioridazin,chlorpromazin,levomepromazin,

trifluoperazin,cyamemazin,sulpirid,sultoprid,amisulprid,tiaprid,pimozid,

haloperidol,droperidol)

Jiné látky(např. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin,

mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.)

Vzhledem k riziku hypokalémie by měl být hydrochlorothiazid podáván s opatrností, pokud je

podáván souběžně s léčivými přípravky, které mohou vyvolávat torsades de pointes.

Digitalisové glykosidy

Thiazidyindukovanáhypokalémiečihypomagnezémiesemohouobjevitjakonežádoucí

účinkyzvyšující výskyt srdečních arytmií způsobených digitalisem.

Soli vápníku a vitamín D

PodáníthiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiaziduspolusvitamínemDnebosolemi

vápníkumůže zesílitvzestup sérových hladin vápníku.

Antidiabetika(perorálnípřípravkya inzulin)

Léčbathiazidovýmidiuretikymůžeovlivnitglukózovoutoleranci.Můžebýtnutnáúprava

dávekantidiabetik.

S ohledemnarizikomožnéhofunkčníhorenálníhoselháníspojenéhoshydrochlorothiazidem

bymělbýtmetformin používán pouze s opatrností kvůli riziku laktátové acidózy.

Beta-blokátory a diazoxid

Současnépoužitíthiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiazidusbeta-blokátorymůže

zvýšitrizikohyperglykémie.Thiazidovádiuretikavčetněhydrochlorothiazidumohou

zvyšovat hyperglykemizujícíúčinek diazoxidu.

Léčivé přípravky používané k léčbě dny(probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol)

Můžebýtzapotřebíúpravadávkyurikosurik,protožehydrochlorothiazidmůžezvyšovat

hladinykyselinymočovévséru.Můžebýtnutnézvýšenídávkyprobenecidua

sulfinpyrazonu.Současnépodáváníthiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiazidumůže

zvýšit výskyt hypersenzitivityvůčialopurinolu.

Anticholinergní látky(např. atropin, biperiden)

Biologickádostupnostthiazidovýchdiuretikmůžebýtzvýšenaanticholinergnímilátkami,

zřejměv důsledku snížené gastrointestinální motilitya rychlostivyprazdňování žaludku.

Amantadin

Thiazidyvčetně hydrochlorothiazidu mohou zvýšitriziko nežádoucích účinků amantadinu.

Pryskyřice cholestyraminu a kolestipolu

Absorpcethiazidovýchdiuretikvčetněhydrochlorothiazidujezhoršenavpřítomnosti

pryskyřicovýchaniontových iontoměničů.

Cytotoxické látky(např. cyklofosfamid, metotrexát)

Thiazidyvčetněhydrochlorothiazidumohousnižovatrenálníexkrecicytotoxickýchláteka

zesilovattak jejich myelosupresivní účinek.

Nedepolarizující periferní myorelaxancia(např. tubokurarin)

Thiazidyvčetně hydrochlorothiazidu zesilují účinek derivátů kurare.

Cyklosporin

Současná léčba cyklosporinem může zvýšit riziko hyperurikémie a komplikací typu dny.

Alkohol, anestetika a sedativa

Může dojít k zesílení ortostatické hypotenze.

Metyldopa

Bylyzaznamenányizolovanépřípadyvýskytuhemolytickéanémieupacientůléčených

současněmetyldopou a hydrochlorothiazidem.

Karbamazepin

U pacientů užívajících hydrochlorothiazid současně s karbamazepinem může dojít k rozvoji

hyponatrémie.Titopacientibymělibýtomožnostivznikuhyponatrémiepoučeniaměliby

býtodpovídajícímzpůsobemsledováni.

Jodované kontrastní látky

V případě dehydratace vyvolané diuretiky existuje zvýšené riziko akutního renálního selhání,

především u vysokých dávek jodových látek. Pacientiby měli být před podánímhydratováni.

4.6 Těhotenstvía kojení

Těhotenství

Valsartan

Používání inhibitorů receptorů angiotensinu II (AIIRA) se v prvním trimestru těhotenství

nedoporučuje (viz bod 4.4). Používání AIIRA ve druhém a třetím trimestru těhotenství je

kontraindikováno (viz body4.3 a 4.4).

EpidemiologickéstudiehodnotícírizikoteratogenicitypoexpoziciinhibitorůmACE

vprvnímtrimestru těhotenstvínebylyjednoznačné;malé zvýšení rizikavšaknelzevyloučit. I

kdyžneexistujížádnékontrolovanéepidemiologickéúdajeorizikuAIIRA,obdobnárizika

mohouexistovatproceloututoskupinuléčiv.PokudpokračovánívléčběAIIRAnení

považovánozanezbytné,pacientkyplánujícítěhotenstvíbymělybýtpřevedenynajinou

antihypertenzivníléčbusprokázanýmbezpečnostnímprofilemvtěhotenství.Přizjištění

těhotenství se má léčba AIIRA okamžitě ukončit av případě potřebyzahájit náhradníléčba.

Jeznámo,želéčbaAIIRAvedruhématřetímtrimestrutěhotenstvíjeučlověkafetotoxická

(sníženífunkceledvin,oligohydramnion,opožděníosifikacelebky)amátoxickéúčinkypro

novorozence(selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz také bod 5.3).

PokudbydošlokexpoziciAIIRAoddruhéhotrimestrutěhotenství,doporučujese

sonografickákontrola funkce ledvin a lebky.

Kojence,jejichžmatkyužívalyAIIRA,jetřebapečlivěsledovatzhlediskahypotenze(viz

také body4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid

K dispozici jsou jen omezené zkušenosti s použitím hydrochlorothiazidu během těhotenství,

předevšímvprvnímtrimestru.Studienazvířatechjsounedostatečné.Hydrochlorothiazid

přechází přesplacentu.Nazákladě farmakologického mechanismupůsobení

hydrochlorothiazidumůžejehopoužitíběhemdruhéhoatřetíhotrimestruohrozitfeto-

placentárníperfúziavéstkfetálnímčineonatálnímúčinkům,jakojeikterus,porucha

elektrolytové rovnováhy a trombocytopenie.

Kojení

Nejsou k dispozici informace o užívání valsartanu během kojení. Hydrochlorothiazid je

vylučován domateřského mléka. Proto není užívání přípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid

Genericonběhem kojenídoporučeno. Přednost se dává alternativním způsobům léčby s lépe

stanoveným bezpečnostnímprofilemběhem kojení, především u kojených novorozenců nebo

předčasně narozených dětí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinkypřípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonna schopnost řídit

a obsluhovat strojenebylyprovedeny. Přiřízení nebo obsluze strojů by mělo být vzato v

úvahu, že se příležitostně můževyskytnout závrať aúnava.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinkyhlášenévklinickýchhodnoceníchalaboratornínálezyvyskytujícíse

častějipřiléčběkombinacívalsartanahydrochlorothiazidvesrovnánísplacebema

individuálníhlášenípouvedenínatrhjsouprezentoványvtabulcedleorgánovýchsystémů.

Nežádoucíreakceznáméprojednotlivésložky,kterénebylypozoroványvklinických

studiích, se mohou vyskytnout přiléčběkombinací valsartanu a hydrochlorothiazidu.

Nežádoucíúčinkyjsouřazenypodlečetnosti,nejčetnějšíjeuváděnjakoprvní,zapoužití

následujícíklasifikace:velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až

<1/100); vzácné(≥1/10000 až <1/1000);velmivzácné (<1/10000), není známo (z dostupných

údajůnelzeurčit).Vkaždéskupiněčetnostíjsounežádoucíúčinkyseřazenypodleklesající

závažnosti.

Tabulka 1: Četnost nežádoucích účinků valsartanu/hydrochlorothiazidu

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté Dehydratace

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné Závrať

Méně časté Parestezie

Není známo Synkopa

Poruchy oka

Méně časté Rozmazané vidění

Poruchy uchaa labyrintu

Méně časté Tinnitus

Cévní poruchy

Méně časté Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté Kašel

Není známo Nekardiogenníplicníedém

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné Průjem

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méně časté Myalgie

Velmi vzácné Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo Zhoršení renálních funkcí

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Méně časté Únava

Vyšetření

Není známo Zvýšení hladin kyseliny močové, zvýšení sérového bilirubinu

akreatininu,hypokalémie,hyponatrémie,zvýšeníkrevníurey,

neutropenie

Další informace o jednotlivých složkách

Nežádoucíúčinkydřívehlášenéujednotlivýchsložekmohoubýtpotenciálněnežádoucími

účinkyiukombinacevalsartanu/hydrochlorothiazidu,ikdyžnebyly pozoroványvklinických

studiích či pouvedení na trh.

Tabulka 2: Četnost nežádoucích účinků valsartanu

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo Sníženíhemoglobinu,snížení hematokritu,trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Není známo Jiná hypersenzitivita / alergické reakcevčetně sérovénemoci

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo Zvýšení sérové hladiny draslíku

Poruchy uchaa labyrintu

Méně časté Vertigo

Cévní poruchy

Není známo Vaskulitida

Gastrointestinální poruchy

Méně časté Bolest břicha

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo Zvýšená hladina jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo Angioedém, vyrážka, pruritus

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo Selhání ledvin

Tabulka 3: Četnost nežádoucích účinků hydrochlorothiazidu

Hydrochlorothiazid bylčetně předepisován po mnoho let, často ve vyšších dávkách, než jsou

dávkypodávané jako součástpřípravku ValsartanHydrochlorothiazidGenericon. Následující

nežádoucíúčinky bylyhlášenyu pacientů léčených monoterapiíthiazidovými diuretiky,

včetněhydrochlorothiazidu:

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné Trombocytopenie, někdy s purpurou

Velmi vzácné Agranulocytóza,leukopenie, hemolytická anémie,útlum kostnídřeně

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné Reakce přecitlivělosti

Psychiatrické poruchy

Vzácné Deprese, poruchyspánku

Poruchy nervového systému

Vzácné Bolestihlavy

Srdeční poruchy

Vzácné Srdeční arytmie

Cévní poruchy

Časté Posturální hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné Respirační tíseň včetně pneumonitidya plicníhoedému

Gastrointestinální poruchy

Časté Ztráta chuti k jídlu, mírná nevolnost a zvracení

Vzácné Zácpa, gastrointestinální potíže

Velmi vzácné Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné Intrahepatální cholestáza nebo žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté Kopřivka a jiné formyvyrážky

Vzácné Fotosenzibilizace

Velmi vzácné Nekrotizujícívaskulitida a toxická epidermálnínekrolýza, kožní reakce

podobné lupus erytematodes, reaktivace kožního lupus erytematodes

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu

Časté Impotence

4.9 Předávkování

Symptomy

Předávkovánívalsartanemmůžemítzanásledekvýraznouhypotenzi,kterámůževést

kporuševědomí,oběhovémukolapsua/nebošoku.Navícsemohouobjevitnásledující

příznakyaznámkyvdůsledkupředávkováníhydrochlorothiazidovousložkou:nevolnost,

somnolence, hypovolémie aporucha elektrolytové rovnováhy spojená se srdečními arytmiemi

a svalovými spasmy.

Léčba

Terapeutickáopatřenízávisínadoběpožitíatypuazávažnostisymptomů;stabilizace

krevního oběhuje prioritou.

Pokud dojde k hypotenzi, měl by pacient být uložen do pozice lehu na zádech a měla bybýt

neprodleně podána suplementace solí a tekutin.

Vdůsledkupevnévazbynabílkovinykrevníplazmynelzevalsartanodstranitpomocí

hemodialýzy,zatímcohydrochlorothiazid dialýzou odstraněn být může.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu II a diuretika.

ATC kód: C09DA03

Valsartan/hydrochlorothiazid

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacienty

snedostatečněupravenouhypertenzípřidávce12,5mghydrochlorothiazidu,bylvýznamně

většípoklesprůměrného systolického/diastolickéhoTKpozorovánukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) ve srovnání s

hydrochlorothiazidem12,5mg(5,2/2,9mmHg)ahydrochlorothiazidem25mg(6,8/5,7

mmHg).Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšíhopodílupacientů(diastolickýTK<90

mmHg či sníženío≥10mmHg) přiléčbě kombinacívalsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5mg

(60%)vesrovnáníshydrochlorothiazidem12,5mg(25%)ahydrochlorothiazidem25mg

(27%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacienty

snedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce80mgvalsartanu,bylvýznamněvětší

pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u kombinace

valsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg(9,8/8,2mmHg)vesrovnánísvalsartanem80mg

(3,9/5,1 mmHg) a valsartanem 160mg(6,5/6,2mmHg). Navícdošlo k odpovědiu významně

většíhopodílupacientů(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)přiléčbě

kombinacívalsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg(51%)vesrovnánísvalsartanem80mg

(36%) a valsartanem 160 mg (37%).

Vedvojitěslepérandomizovanéplacebemkontrolovanéstudiisfaktoriálnímuspořádáním

srovnávajícírůznédávkykombinacevalsartan/hydrochlorothiazidsjejichjednotlivými

složkamibylpozorovánvýznamněvětšípoklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTK

pozorovánukombinacevalsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg(16,5/11,8mmHg)ve

srovnánísplacebem(1,9/4,1mmHg)ajakhydrochlorothiazidem12,5mg(7,3/7,2mmHg),

takvalsartanem80mg(8,8/8,6mmHg).Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšíhopodílu

pacientů(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)přiléčběkombinací

valsartan/hydrochlorothiazid80/12,5mg(64%)vesrovnánísplacebem(29%)a

hydrochlorothiazidem (41%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacienty

snedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce12,5mghydrochlorothiazidu,byl

významněvětšípoklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorovánukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) ve srovnání s

hydrochlorothiazidem25mg(5,6/2,1mmHg).Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšího

podílupacientů(TK<140/90mmHgčisníženíSTKo≥20mmHgčiDTKo≥10mmHg)při

léčběkombinacívalsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(50%)vesrovnánís

hydrochlorothiazidem 25 mg (25%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacienty

snedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce160mgvalsartanu,bylvýznamněvětší

poklesprůměrného systolického/diastolickéhoTKpozorovánjakukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid160/25mg (14,6/11,9mmHg),takukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(12,4/10,4mmHg)vesrovnánísvalsartanem160

mg (8,7/8,8mmHg). Rozdílve snížení TKmezi dávkou 160/25mg a160/12,5mgtéž dosáhl

statistickévýznamnosti.Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšíhopodílupacientů

(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)přiléčběkombinací

valsartan/hydrochlorothiazid160/25mg(68%)a160/12,5mg(62%)vesrovnánís

valsartanem160 mg (49%).

Vdvojitěslepérandomizovanéplacebemkontrolovanéstudiisfaktoriálnímuspořádáním,

kterásrovnávalarůznédávkykombinacevalsartan/hydrochlorothiazidsjejichjednotlivými

složkami,bylvýznamněvětší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u

kombinacevalsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(17,8/13,5mmHg)a160/25mg

(22,5/15,3mmHg)vesrovnánísplacebem(1,9/4,1mmHg)ajednotlivýmisložkamiv

monoterapii,tedyhydrochlorothiazidem12,5mg(7,3/7,2mmHg),hydrochlorothiazidem25

mg(12,7/9,3mmHg)avalsartanem160mg(12,1/9,4mmHg).Navícdošlokodpovědiu

významněvětšíhopodílupacientů(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)při

léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (81%) a

valsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(76%)vesrovnánísplacebem(29%)a

jednotlivýmisložkamivmonoterapii,tedyhydrochlorothiazidem12,5mg(41%),

hydrochlorothiazidem 25 mg (54%) a valsartanem 160 mg (59%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacientys

nedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce12,5mghydrohlorothiazidu,bylvýznamně

většípoklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorovánukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg), ve srovnání

shydrochlorothiazidem 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navíc došlo k odpovědiu významněvětšího

podílupacientů(TK<140/90mmHgčisníženísystolickéhoTKo≥20mmHgčisnížení

diastolickéhoTKo≥10mmHg)přiléčběkombinacívalsartan/hydrochlorothiazid160/12,5

mg (50%) a ve srovnání shydrochlorothiazidem 25mg (25%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacientys

nedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce160mgvalsartanu,bylvýznamněvětší

poklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorovánjakukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid160/25mg(14,6/11,9mmHg),takukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(12,4/10,4mmHg)vesrovnánísvalsartanem160

mg (8,7/8,8mmHg). Rozdílve snížení TKmezi dávkou 160/25mg a 160/12,5mgtéž dosáhl

statistickévýznamnosti.Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšíhopodílupacientů

(diastolickýTK<90mmHgčisníženío ≥10mmHg)přiléčběkombinací

valsartan/hydrochlorothiazid160/25mg(68%)a160/12,5mg(62%)vesrovnánís

valsartanem 160 mg (49%).

Vdvojitěslepérandomizovanéplacebemkontrolovanéstudiisfaktoriálnímuspořádáním,

kterásrovnávalarůznédávkykombinacevalsartan/hydrochlorothiazidsjejichjednotlivými

složkami,bylvýznamněvětšípoklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorován

ukombinacevalsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(17,8/13,5mmHg)a160/25mg

(22,5/15,3mmHg)vesrovnánísplacebem(1,9/4,1mmHg)ajednotlivýmisložkamiv

monoterapii,tedyhydrochlorothiazidem12,5mg(7,3/7,2mmHg),hydrochlorothiazidem25

mg(12,7/9,3mmHg)avalsartanem160mg(12,1/9,4mmHg).Navícdošlokodpovědiu

významněvětšíhopodílupacientů(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)při

léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (81%) a

valsartan/hydrochlorothiazid160/12,5mg(76%)vesrovnánísplacebem(29%)a

jednotlivýmisložkamivmonoterapii,tedyhydrochlorothiazidem12,5mg(41%),

hydrochlorothiazidem 25 mg (54%) a valsartanem 160 mg (59%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacientys

nedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce320mgvalsartanu,bylvýznamněvětší

poklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorovánjakukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid320/25mg(15,4/10,4mmHg),takukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid320/12,5mg(13,6/9,7mmHg)vesrovnánísvalsartanem320

mg (6,1/5,8mmHg). Rozdílve snížení TKmezi dávkou 320/25mg a 320/12,5mgtéž dosáhl

statistickévýznamnosti.Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšíhopodílupacientů

(diastolickýTK<90mmHgčisníženío ≥10mmHg)přiléčběkombinací

valsartan/hydrochlorothiazid320/25mg(75%)a320/12,5mg(69%)vesrovnánís

valsartanem 320 mg (53%).

Ve dvojitěslepé randomizované placebem kontrolované studiisfaktoriálnímdesignem, která

srovnávalarůznédávkykombinacevalsartan/hydrochlorothiazidsjejichjednotlivými

složkami,bylvýznamněvětší pokles průměrného systolického/diastolického TK pozorován u

kombinacevalsartan/hydrochlorothiazid320/12,5mg(21,7/15,0mmHg)a320/25mg

(24,7/16,6mmHg)vesrovnánísplacebem(7,0/5,9mmHg)ajednotlivýmisložkamiv

monoterapii,tedyhydrochlorothiazidem12,5mg(11,1/9,0mmHg),hydrochlorothiazidem25

mg(14,5/10,8mmHg)avalsartanem320mg(13,7/11,3mmHg).Navícdošlokodpovědiu

významněvětšíhopodílupacientů(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)při

léčbě kombinacívalsartan/hydrochlorothiazid 320/25 mg (85%) a 320/12,5 (83%) ve srovnání

s placebem(45%) ajednotlivými složkami v monoterapii, tedyhydrochlorothiazidem 12,5 mg

(60%),hydrochlorothiazidem 25 mg (66%) a valsartanem 320 mg (69%).

Vedvojitěslepérandomizovanéstudiisaktivníkontrolou,kterázařadilapacientys

nedostatečněkontrolovanouhypertenzípřidávce320mgvalsartanu,bylvýznamněvětší

poklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorovánjakukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid320/25mg(15,4/10,4mmHg),takukombinace

valsartan/hydrochlorothiazid320/12,5mg(13,6/9,7mmHg)vesrovnánísvalsartanem320

mg (6,1/5,8 mmHg).

RozdílvesníženíTKmezidávkou320/25mga320/12,5mgtéždosáhlstatistické

významnosti.Navícdošlokodpovědiuvýznamněvětšíhopodílupacientů(diastolickýTK

<90mmHg čisnížení o≥10mmHg) přiléčbě kombinacívalsartan/hydrochlorothiazid 320/25

mg (75%) a 320/12,5 mg (69%) ve srovnání s valsartanem 320 mg (53%).

Ve dvojitěslepé randomizované placebem kontrolované studiisfaktoriálnímdesignem, která

srovnávalarůznédávkykombinacevalsartan/hydrochlorothiazidsjejichjednotlivými

složkami,bylvýznamněvětšípoklesprůměrnéhosystolického/diastolickéhoTKpozorován

ukombinacevalsartan/hydrochlorothiazid320/12,5mg(21,7/15,0mmHg)a320/25mg

(24,7/16,6mmHg)vesrovnánísplacebem(7,0/5,9mmHg)ajednotlivýmisložkamiv

monoterapii,tedyhydrochlorothiazidem12,5mg(11,1/9,0mmHg),hydrochlorothiazidem25

mg(14,5/10,8mmHg)avalsartanem320mg(13,7/11,3mmHg).Navícdošlokodpovědiu

významněvětšíhopodílupacientů(diastolickýTK<90mmHgčisníženío≥10mmHg)při

léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 320/25 mg (85%) a 320/12,5 (83%) ve srovnání

s placebem(45%) a jednotlivýmisložkamivmonoterapii, tedyhydrochlorothiazidem 12,5 mg

(60%), hydrochlorothiazidem25 mg (66%) a valsartanem320 mg(69%).

Na dávce závislé snížení sérové hladiny draslíku bylo pozorováno v klinických hodnoceních

kombinacevalsartan+hydrochlorothiazid.Sníženísérovéhodraslíkuseobjevovaločastějiu

pacientůužívajících 25 mg hydrochlorothiazidu ve srovnání pacienty,kteříužívali12,5 mg

hydrochlorothiazidu. V kontrolovaných klinických hodnoceních kombinace

valsartan/hydrochlorothiazidbylúčinekhydrochlorothiazidunasníženíhladinydraslíku

oslabenkalium šetřícímúčinkem valsartanu.

Příznivé účinky valsartanuv kombinaci s hydrochlorothiazidem na kardiovaskulární mortalitu

amorbiditu nejsou v současné době známy.

Epidemiologické studie ukazují, že dlouhodobá léčba hydrochlorothiazidem snižuje riziko

kardiovaskulární mortalitya morbidity.

Valsartan

Valsartanje perorálně účinný, silný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II (Ang

II).PůsobíselektivněnapodtypreceptoruAT1,kterýjezodpovědnýzaznáméúčinky

angiotensinuII.ZvýšenéhladinyAngIIvplazměpoblokáděreceptoruAT1valsartanem

mohoubýtstimuloványnezablokovanýmreceptoremAT2,kterýpravděpodobněvyvažuje

účinekreceptoruAT1.Valsartannevykazuježádnoučástečnouagonistickouaktivituvůči

receptoruAT1amámnohem(asi20000krát)vyššíafinitupro receptorAT1nežpro receptor

AT2.Neníznámo,žebysevalsartanvázalnajinéreceptoryhormonůčiiontovékanály,o

nichž je známo, že jsou důležité pro regulacikardiovaskulárního systému, nebo je blokoval.

ValsartanneinhibujeACE(takéznámýjakokininázaII),kterýměníAngInaAngIIa

rozkládábradykinin.ProtoženemajívlivnaACEanepotencujíbradykininnebosubstanciP,

nenípravděpodobné,žebyantagonistéangiotensinuIIvyvolávalykašel.Vklinických

studiích,kdebylporovnávánvalsartansinhibitoremACE,bylvýskytsuchéhokašle

signifikantně(P<0.05)nižšíupacientůléčenýchvalsartanemnežupacientůléčených

inhibitoremACE(2,6%versus7,9%).Vklinickéstudiipacientů,kteřímělisuchýkašel

běhemléčbyinhibitoremACE,19,5%subjektůstudieléčenýchvalsartanema19,0%osob

léčených thiazidovým diuretikem trpělo kašlemvporovnání s68,5 % osob, které bylyléčeny

inhibitorem ACE (P<0.05).

Podánívalsartanupacientůmshypertenzívedlokesníženíkrevníhotlakubezovlivnění

tepovéfrekvence.Uvětšinypacientůdocházípopodáníjednorázovéperorálnídávky

knástupuantihypertenzníhoúčinkuběhem2hodinanejvyššíhosníženíkrevníhotlakuje

dosaženoběhem4-6hodin.Antihypertenzníúčinekpřetrvávápodobu24hodinpopodání

dávky.Běhemopakovanéhodávkováníjemaximálníhosníženíkrevníhotlakupřikterékoli

dávcevětšinoudosaženoběhem2-4týdnůatotosníženíjeudržovánoběhemdlouhodobé

terapie.Přikombinacishydrochlorothiazidemjedosaženosignifikantněvýznamnějšího

snížení krevního tlaku.

Náhlévysazenívalsartanunebylospojenosnávratemhypertenze(rebound)nebojinými

nežádoucímiklinickýmiúčinky.

Upacientůshypertenzí,diabetes2typuamikroalbuminuriívalsartanvyvolalpokles

vylučováníalbuminumočí.VestudiiMARVAL(SníženíMikroAlbuminuriepomocí

Valsartanu)bylodosaženosníženívylučováníalbuminumočí(UAE)uvalsartanu(80-160

mg/jednoudenně)protiamlodipinu(5-10mg/jednoudenně)u332pacientůsdiabetem2.

typu(průměrnývěk:58let;265mužů)asmikroalbuminurií(valsartan:58μg/min;

amlodipin: 55,4 μg/min), s normálním nebo vysokýmkrevním tlakem a se zachovanou funkcí

ledvin(kreatininvkrvi<120μmol/l).Za24týdnůbyloUAEsníženo(p<0,001)o42%(–

24,2 μg/min; 95 % IS:–40,4 až–19,1) u valsartanu a přibližněo 3 % (–1,7 μg/min; 95 % IS:

–5,6až14,9)uamlodipinu,atoipřesto,žebylyuobouskupinobdobnéhodnotysnížení

krevníhotlaku.StudiesníženíproteinuriepomocíDiovanu(DROP)dálezkoumalaúčinnost

valsartanunasníženíUAEu391pacientůshypertenzí(krevnítlak=150/88mmHg)as

diabetem2typu,albuminurií(průměr=102μg/min;20-700μg/min)azachovanoufunkcí

ledvin(průměrnáhladinakreatininuvséru=80μmol/l).Pacientibylirandomizovánido

skupin užívajícíchjednu ze 3 dávekvalsartanu (160, 320a 640mg/jednou denně) aléčeni po

dobu30týdnů.Účelemtéto studiebylourčeníoptimálnídávkyvalsartanukesníženíUAEu

pacientůshypertenzíasdiabetem2typu.Za30týdnůdošloksignifikantnímusnížení

procentuální změny u UAE o 36 % vesrovnání s počáteční hodnotou uvalsartanu 160 mg (95

% IS: 22 až 47 %) a o 44 % u valsartanu 320 mg (95 % IS: 31 až 54 %).

Závěrembylo,že160-320mgvalsartanuzpůsobiloklinickyrelevantnísníženíUAEu

pacientů shypertenzí a s diabetem 2 typu.

Hydrochlorothiazid

Místopůsobeníthiazidovýchdiuretikjeprimárněvdistálnímledvinnémtubulu.Bylo

ukázáno,ževrenálnímkortexuexistujevysokoafinitníreceptor,kterýjeprimárním

vazebnýmmístemprothiazidovádiuretikaainhibujetransportNaClvdistálnímstočeném

kanálku.MechanismusúčinkuthiazidůspočívávinhibiciNa+Cl-transportupravděpodobně

kompeticísCl-vazebnýmmístem,čímžovlivňujezpětnévychytáváníelektrolytů:přímo

zvyšujeexkrecisodíkuachlóruvpřibližněstejnémpoměruanepřímosvýmdiuretickým

účinkemsnižujeplazmatickýobjemsnáslednýmvzestupemplazmatickéreninovéaktivity,

sekrecealdosteronuaztrátydraslíkumočí,cožvedekesníženéjehosérovéhladiny.Spojení

renin-aldosteronjezprostředkovánoangiotensinemII,takžepřisoučasnémpodánís

valsartanemjesníženísérovéhodraslíkuméněvyjádřenonežpřimonoterapii

hydrochlorothiazidem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Valsartan/hydrochlorothiazid

Systémovádostupnosthydrochlorothiazidujesníženapřibližněo30%,kdyžjepodáván

současněs valsartanem. Kinetikavalsartanu není současným podáním s hydrochlorothiazidem

významněovlivněna.Tatopozorovanáinterakcenemážádnývlivnakombinovanépoužití

valsartanuahydrochlorothiazidu,protožekontrolovanáklinickáhodnoceníukázalajasný

antihypertenzní účinekvětšínež u použitíjednotlivých látek samostatně či u placeba.

Valsartan

Absorpce

Poperorálnímpodánísamotnéhovalsartanujemaximálníkoncentracevalsartanuvplazmě

dosaženoza2–4hodiny.Průměrnáabsolutníbiologickádostupnostje23%.Jídlosnižuje

expozici(měřenopomocíAUC)valsartanupřibližněo40%amaximálníkoncentraciv

plazmě (Cmax) přibližně o 50 %,přestože přibližně po 8 h po podánídávkyjsou koncentrace

valsartanu v plazmě obdobné pro skupinunajedených osob i skupinu osob, která byla nalačno.

TotosníženíAUCvšaknenídoprovázenoklinickysignifikantnímsníženímterapeutického

účinku, a valsartan proto může být užíván s jídlem imezijídly.

Distribuce

Distribuční objemvalsartanuvustáleném stavu pointravenózním podáníjepřibližně 17litrů,

cožsvědčí o tom, že valsartannení do tkání distribuovánvevýznamnémmnožství. Valsartan

je silněvázán na sérové proteiny(94–97 %), především na sérovýalbumin.

Biotransformace

Valsartanneníextenzivněbiotransformován,protožepouzeasi20%dávkyjenacházenove

forměmetabolitů. Hydroxy-metabolit byl zjištěn v plazmě v nízkých koncentracích (méně než

10 % AUCvalsartanu), Tento metabolitnení farmakologicky aktivní.

Vylučování

Valsartanmámultiexponenciálníkinetikurozpadu(t½α<1hodat½ßpřibližně9hod).

Valsartanjeprimárněvylučován žlučí do stolice (přibližně 83 % dávky) aledvinami domoči

(přibližně13%dávky),převážnějakonezměněnýlék.Pointravenóznímpodáníje

plazmatickáclearancevalsartanupřibližně2l/hajehorenálníclearanceje0,62l/h(přibližně

30 % celkové clearance). Poločasvalsartanu je 6 hodin.

Hydrochlorothiazid

Absorpce

Absorpce hydrochlorothiazidu po perorálním podání je rychlá (t

okolo 2 hod.), spodobnou

charakteristikouabsorpcejakpopodánísuspenze,takpopodánítablet.Absolutníbiologická

dostupnosthydrochlorothiaziduje60–80%poperorálnímpodání.Popisujesezvýšeníi

sníženísystémovédostupnostihydrochlorothiazidupřisoučasnémpodáníjídlavesrovnánís

užitímnalačno.

Tento vliv je malý a má minimální klinickývýznam. Zvýšeníprůměrné AUC je lineární a v

terapeutickémrozmezízávislénadávce.Uopakovanéhopodávánínenívkinetice

hydrochlorothiaziduzměna a přidávkováníjednou denněje akumulace minimální.

Distribuce

Distribučníaeliminačníkinetikajeobecněpopisovánabi-exponenciálnízánikovoukřivkou.

Zdánlivýdistribuční objem je 4–8 l/kg.

Cirkulujícíhydrochlorothiazidjevázánnasérovéproteiny(40–70%),předevšímsérový

albumin.Hydrochlorothiazidsetéžkumulujeverytrocytechvkoncentracipřibližně1,8×

vyšší, než jekoncentrace v plazmě.

Vylučování

Vícejak95%absorbovanédávkyhydrochlorothiazidujevyloučenojakonezměněnálátka

močí.Renálníclearanceseskládázpasivnífiltraceaaktivnísekrecedorenálníhotubulu.

Terminálnípoločas je 6-15 hod.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Poněkudvyššísystémováexpozicevalsartanubylapozorovánauněkterýchstaršíchosob

vporovnánís mladšími osobami; tato skutečnost však nemá žádný klinickývýznam.

Omezenéúdajenaznačují,žesystémováclearancehydrochlorothiazidujesníženajaku

zdravých, taku hypertenzních starších pacientů ve srovnání s mladými dobrovolníky.

Porucha funkce ledvin

V doporučeném dávkovacím rozmezí přípravkuValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonnení

u pacientůs clearance kreatininu 30-70 ml/min nutná úprava dávkování.

Upacientůsezávažnýmpoškozenímfunkceledvin(clearancekreatininu<30ml/min)a

pacientůnadialyzačníterapiinejsouproValsartan/HydrochlorothiazidGenericondostupná

data. Valsartan se velmivýrazněváže na plazmatické bílkoviny anelzejej odstranit dialýzou,

zatímco clearancehydrochlorothiazidu lze dialýzou dosáhnout.

Renálníclearancehydrochlorothiaziduseskládázpasivnífiltraceaaktivnísekrecedo

renálníhotubulu.Jaklzeočekávatusloučeninyvylučovanétakřkavýhradněledvinami,

renální funkce mávýrazný vliv na kinetiku hydrochlorothiazidu (viz bod 4.3).

Poškození jater

Vefarmakokinetickýchstudiíchzahrnujícíchpacientysmírným(n=6)astřednězávažným

(n=5)poškozenímfunkcejaterbylaexpozicevalsartanuzvýšenapřibližně2×vesrovnáníse

zdravýmidobrovolníky.

Nejsoukdispozicidatatýkajícísepoužitívalsartanuupacientůsezávažnoudysfunkcíjater

(viz bod4.3). Jaterní onemocnění nemění výrazněji farmakokinetiku hydrochlorothiazidu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Možnátoxicitakombinacevalsartanuahydrochlorothiazidupoperorálnímpodáníbyla

zkoumánanapotkanechakosmanechvestudiíchtrvajícíchažšestměsíců.Neobjevilase

žádná zjištění, která byvylučovala použitíterapeutických dávek u lidí.

Změnyvyvolanétoutokombinacívestudiíchchronickétoxicityjsousnejvětší

pravděpodobnostízpůsobenyvalsartanem. Cílovým orgánem z toxikologického hlediskabyly

ledviny,reakcebylavýraznějšíukosmanůnežupotkanů.Kombinacevedlakpoškození

ledvin(nefropatiestubulárníbazofilií,zvýšeníhladinyurey,plazmatickéhokreatininua

sérovéhodraslíku,zvýšeníobjemumočiamočovýchelektrolytůoddávky30mg/kg/den

valsartanu+9mg/kg/denhydrochlorothiaziduupotkanůa10+3mg/kg/denukosmanů),

pravděpodobnězměnourenálníhemodynamiky.Tytodávkyupotkanůpředstavují0,9×a

3,5×vyššídávkynežmaximálnídoporučenéhumánnídávky(MRHD)valsartanua

hydrochlorothiazidu v přepočtu na mg/m 2 . U kosmanů tyto dávkyu potkanů představují

0,3×a1,2×vyššídávkynežmaximálnídoporučenéhumánnídávkyvalsartanua

hydrochlorothiaziduvpřepočtunamg/m 2 (Výpočtypředpokládajíperorálnídávku320

mg/denvalsartanuvkombinacis25mg/denhydrochlorothiaziduapacientaohmotnosti60

kg).

Vysokédávkykombinacevalsartanuahydrochlorothiaziduvedlykpoklesuparametrů

červenékrevnířady(početčervenýchkrvinek,hemoglobin,hematokrit,od100+31

mg/kg/den u potkanů a 30+9 mg/kg/den u kosmanů). Tyto dávkyu potkanů představují 3,0× a

12×vyššídávkynežmaximálnídoporučenéhumánnídávky(MRHD)valsartanua

hydrochlorothiaziduvpřepočtunamg/m 2 .(Výpočtypředpokládajíperorálnídávku320

mg/denvalsartanuvkombinacis25mg/denhydrochlorothiaziduapacientaohmotnosti60

kg).

Ukosmanůbylopozorovánopoškozenížaludečnísliznice(od30+9mg/kg/den).Tato

kombinacetéžvedlakhyperplaziiaferentnícharteriolvledvině(přidávce600+188

mg/kg/denupotkanůa30+9mg/kg/denukosmanů).Dávkyukosmanůpředstavují0,9×a

3,5×vyššídávkynežmaximálnídoporučenéhumánnídávky(MRHD)valsartanua

hydrochlorothiaziduvpřepočtunamg/m 2 .Dávkyupotkanůpředstavují18×a73×vyšší

dávkynežmaximálnídoporučenéhumánnídávky(MRHD)valsartanuahydrochlorothiazidu

vpřepočtunamg/m 2 (Výpočtypředpokládajíperorálnídávku320mg/denvalsartanuv

kombinaci s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a pacienta o hmotnosti 60 kg).

Výšezmíněnéúčinkysezdajíbýtdůsledkemfarmakologickéhoúčinkuvysokýchdávek

valsartanu(blokádaangiotensinemIIindukovanéhouvolněníreninu,sestimulacírenin-

produkujícíchbuněk)aobjevujíseiuACEinhibitorů.Tatozjištěnízřejměnemajívýznam

pro použitíterapeutických dávekvalsartanu u lidí.

Kombinacevalsartanushydrochlorothiazidemnebylatestovánanamutagenitu,

chromozomálnípoškozeníčikancerogennípotenciál,protoženejsoudůkazyprointerakci

mezi těmito dvěma látkami.

Nicméně tyto testybyly provedenysamostatně pro valsartan a hydrochlorothiazid a neukázaly

žádnédůkazypro mutagenitu, chromozomálnípoškozeníčikancerogennípotenciál.

Upotkanůvedlytoxickédávkyvalsartanupromatku (600mg/kg/den)běhemposledníchdní

březostiaběhemlaktacekesníženípřežívání,menšímpřírůstkůmhmotnostiaopožděnému

vývoji(odstoupléboltceaotevřeníušníhokanálu)umláďat(vizbod4.6).Tytodávkyu

potkanů(600mg/kg/den)jsoupřibližně18-násobkemmaximálnídoporučenédávkyulidív

přepočtu namg/m 2 (výpočetpředpokládá perorální dávku 320mg/den a pacienta o hmotnosti

60kg).Podobnázjištěníbylapozorovánaukombinacevalsartan/hydrochlorothiazidu

potkanůakrálíků.Vestudiíchembryofetálníhovývoje(segmentII)kombinacevalsartanua

hydrochlorothiaziduupotkanůakrálíkůnebylypozoroványznámkyteratogenity,nicméně

byla pozorována fetotoxicita spojená s toxicitou pro matku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon80 mg/12,5 mg

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon(typu A)

Sodná sůlkarboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahová vrstva:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Makrogol (3350)

Sójovýlecithin(E322)

Červený oxid železitý(E172)

Černýoxid železitý(E172)

Žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/12,5 mg

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon (typu A)

Sodná sůlkarboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahová vrstva:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Makrogol (3350)

Sójovýlecithin (E322)

Červený oxid železitý(E172)

Černý oxid železitý(E172)

Žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon160 mg/25mg

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon (typu A)

Sodná sůlkarboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahová vrstva:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Makrogol (3350)

Sójovýlecithin (E322)

Červený oxid železitý(E172)

Žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/12,5 mg

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon (typu A)

Sodná sůlkarboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahová vrstva:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Makrogol (3350)

Sójovýlecithin (E322)

Červený oxid železitý(E172)

Černýoxid železitý(E172)

Žlutýoxid železitý(E172)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon320 mg/25mg

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon (typu A)

Sodná sůlkarboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahová vrstva:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Makrogol (3350)

Sójovýlecithin (E322)

Červený oxid železitý(E172)

Žlutýoxid železitý(E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVdC//Alblistry

PřípravkekValsartan/Hydrochlorothiazid Genericonjedodáván v blistrech v papírové krabičce,v

balení po 10,14,20,28, 30,50,60,90,98 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon 80 mg/12,5 mg: 58/626/11-C

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon 160 mg/12,5 mg: 58/627/11-C

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon 160 mg/25 mg: 58/628/11-C

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon 320 mg/12,5 mg: 58/629/11-C

Valsartan/Hydrochlorothiazid Genericon 320 mg/25 mg: 58/630/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.9.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.9.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace