Valdoxan

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Agomelatin
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier
ATC kód:
N06AX22
INN (Mezinárodní Name):
Agomelatine
Terapeutické skupiny:
Psychoanaleptics,
Terapeutické oblasti:
Depresivní porucha, major
Terapeutické indikace:
Léčba depresivních epizod u dospělých.
Přehled produktů:
Revision: 22
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000915
Datum autorizace:
2009-02-19
EMEA kód:
EMEA/H/C/000915

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

19-01-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

03-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

03-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

03-07-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

03-07-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

19-01-2017

Přečtěte si celý dokument

22

B. PŘÍBALOVÁ INFORMA

CE

23

P

říbalová informac

e: informace pro pacienta

Valdoxan 25

mg potahované tablety

agomelatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro

V

ás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové info

rmaci

Co je Valdoxan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Valdoxan užívat

Jak se Valdoxan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Valdoxan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Valdoxan a k

čemu se používá

Valdoxan obsahuje léčivou látku agomelatin. Patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva. Byl

Vám předepsán k léčbě Vaší deprese.

Valdoxan se používá u dospělých.

Deprese je nepřetržitá porucha nálady, která zasahuje do každodenního života. Příznaky deprese se u

jednotlivých lidí liší, ale často mezi ně patří hluboký smutek, pocit bezcennosti, ztráta zájmu o

oblíbené činnosti, poruchy spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti, změny tělesné

hmotnosti.

Mezi očekávané výhody přípravku Valdoxan patří zmírnění a postupné odstranění příznaků související

s Vaší depresí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Valdoxan užívat

Neužívejte Valdoxan

jestliže jste alergický(á) na agomelatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže Vaše játra nepracují správně

(porucha funkce jater).

jestliže užíváte fluvoxamin (jiný přípravek používaný k léčbě deprese) nebo ciprofloxacin

(antibiotikum).

Upozornění a opatření

Mohou existovat určité důvody, kvůli kterým pro Vás Valdoxan nemusí být vhodný:

- Jestliže užíváte léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra. Poraďte se se svým lékařem, o které

léky se jedná.

- Jestliže jste obézní nebo máte nadváhu, poraďte se se svým lékařem.

- Jestliže jste diabetik/diabetička (máte cukrovku), poraďte se se svým lékařem.

- Jestliže máte zvýšené hladiny jaterních enzymů před léčbou, lékař rozhodne, zda je

Valdoxan pro Vás vhodný.

Jestliže máte bipolární poruchu, jestliže jste prodělal(a) nebo se u Vás rozvinou manické

příznaky (období neobvykle vysoké podrážděnosti a rozrušení), poraďte se se svým lékařem

24

dříve, než začnete užívat tento přípravek nebo dříve, než budete pokračovat v jeho užívání (viz

také

„Možné nežádoucí účinky“

v bodě 4).

Jestliže trpíte demencí, lékař individuálně zhodnotí, zda je vhodné, abyste Valdoxan užíval(a).

Během léčby přípravkem Valdoxan:

Co dělat, aby se zabránilo možným

závažným

jaterním problémům

- Lékař by měl

před zahájením léčby

zkontrolovat, zda Vaše játra správně pracují. Někteří

pacienti mohou mít zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi během léčby Valdoxanem.

Proto další kontrolní testy mají být provedeny v následujících časových rozmezích:

Před zahájením

léčby nebo při

zvýšení dávky

asi za

3 týdny

asi za

6 týdnů

asi za12

týdnů

asi za

24 týdnů

Krevní testy

Na základě vyhodnocení těchto testů lékař rozhodne, zda byste měl(a) Valdoxan dostat nebo

pokračovat v jeho užívání (viz také

„Jak

se Valdoxan

užívá“

v bodě 3).

Buďte

pozorn

ý(á)

k

projevům nebo příznakům, že Vaše játra nepracují správně

Jestliže

zpozorujete některé z těchto známek a příznaků problémů s játry:

neobvykle tmavé

zbarvení moči, světlé zbarvení stolice,

ze

žloutnutí kůže/očí

, bolest v

pravé horní části

břicha,

neobvyklá únava (zejména společně s

ostatními výše uvedenými příznaky),

vyhledejte okamžitě lékaře, který

Vám může poradit, abyste přestal

(a)

užívat

Valdoxan.

Účinek Valdoxanu nebyl prokázán u pacientů ve věku 75 let a starších. Proto by tito pacienti neměli

Valdoxan užívat.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než

tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat:

- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného

chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni

antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádáte ho,

aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si

budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Valdoxan nemají užívat děti a dospívající (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Valdoxan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Valdoxan dohromady s určitými léky (viz také

„Neužívejte Valdoxan“

v bodě 2):

fluvoxamin (jiný přípravek užívaný k léčbě deprese), ciprofloxacin (antibiotikum) mohou měnit

očekávanou dávku agomelatinu ve Vaší krvi.

25

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: propranolol (betablokátor

používaný k léčbě vysokého tlaku), enoxacin (antibiotikum).

Informujte svého lékaře, pokud kouříte více než 15 cigaret denně.

P

říprav

ek Valdoxan s alkoholem

Během léčby Valdoxanem není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud užíváte Valdoxan, kojení by mělo být ukončeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závratě nebo spavost, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že jsou Vaše reakce normální.

Valdoxan obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Valdoxan

obsahuje sodík

Valdoxan obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez

sodíku“.

3.

Jak se Valdoxan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka Valdoxanu je jedna tableta (25 mg) před spaním. V některých případech Vám

může lékař předepsat vyšší dávku (50 mg), což jsou dvě tablety užité najednou před spaním.

Způsob podání

Valdoxan je určen k podávání ústy. Tabletu spolkněte a zapijte vodou. Valdoxan můžete užívat s

jídlem i bez jídla

Délka léčby

Valdoxan začíná působit na příznaky deprese u většiny depresivních lidí během dvou týdnů po

zahájení léčby.

Deprese má být léčena dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby se zajistilo odeznění

příznaků.

Lékař může pokračovat s podáváním Valdoxanu, i když se budete cítit lépe, aby se zabránilo návratu

deprese.

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař vyhodnotí individuálně, zda je pro Vás bezpečné Valdoxan

užívat.

Sledování funkce jater (viz také bod 2):

Před zahájením léčby lékař provede laboratorní vyšetření, zda Vaše játra správně pracují, a potom

pravidelně během léčby, obvykle po 3 týdnech, 6 týdnech, 12 týdnech a 24 týdnech.

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, bude zapotřebí provést laboratorní testy, a to při změně

dávky, a potom pravidelně během léčby, obvykle za 3 týdny, 6 týdnů, 12 týdnů a 24 týdnů.

Poté budou vyšetření prováděna, pokud to lékař bude pokládat za nutné.

Nesmíte užívat Valdoxan, pokud nemáte v pořádku játra.

Jak přejít z antidepresiva

(SSRI/SNRI) na Valdoxan?

26

Pokud lékař změní předchozí léčbu antidepresivem ze skupiny SSRI nebo SNRI na Valdoxan, poučí

Vás, jak máte ukončit léčbu předchozím přípravkem při zahájení léčby přípravkem Valdoxan.

Během několika týdnů můžete zaznamenat příznaky z vysazení související s vysazením předchozího

přípravku, a to i v případě, že dávka předchozího antidepresiva byla snižována postupně.

Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy,

nevolnost, zvracení a třes. Tyto účinky jsou obvykle lehké až středně těžké a samy vymizí za několik

dnů.

Pokud je zahájena léčba přípravkem Valdoxanem při postupném vysazování dávky předchozího

přípravku, možné příznaky z vysazení se nemají dávat do souvislosti s nedostatečnou počáteční

účinností přípravku Valdoxanu.

Je zapotřebí, abyste s lékařem probral(a) nejlepší způsob, jak ukončit léčbu předchozím

antidepresivem při zahájení léčby přípravkem Valdoxan.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valdoxan, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více Valdoxanu, než jste měl(a), nebo pokud například užilo přípravek náhodně dítě,

ihned kontaktujte svého lékaře.

Zkušenosti s předávkováním Valdoxanem jsou omezené, ale zaznamenané příznaky zahrnují bolest

v horní části břicha, spavost, únavu, rozrušení, úzkost, napětí, závrať, cyanózu (zmodrání kůže a

sliznic) nebo malátnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valdoxan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte další

dávkou v obvyklém čase.

Kalendář vytištěný na blistru obsahujícím tablety Vám pomůže zapamatovat si, kdy jste užil(a)

poslední tabletu Valdoxanu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Valdoxan

I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat přípravek bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou většinou lehké nebo středně těžké. Většinou se vyskytují během prvních dvou

týdnů léčby a obvykle jsou přechodné.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): závrať, ospalost (spavost), potíže se

spaním (nespavost), nevolnost (pocit na zvracení), průjem, zácpa, bolest břicha, bolest v zádech,

únava, úzkost, abnormální sny, zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi, zvracení, zvýšení

tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): migréna, mravenčení prstů

na rukou a nohou (parestezie), rozmazané vidění, syndrom neklidných nohou (porucha, která je

charakterizována nekontrolovatelným nutkáním pohybovat nohami), ušní šelest (zvonění

v uších), nadměrné pocení (hyperhidróza), ekzém, svědění, kopřivka, rozrušení, podrážděnost,

neklid, agresivní chování, noční můry, mánie/hypománie (viz také „Upozornění a opatření“

v bodě 2), sebevražedné myšlenky nebo chování, zmatenost, snížení tělesné hmotnosti, svalová

bolest.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): závažná kožní vyrážka

(erytematózní vyrážka), otok obličeje a angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který

může způsobit obtíže s dýcháním nebo s polykáním), zánět jater (hepatitida), žluté zabarvení

27

kůže nebo očního bělma (žloutenka), selhání jater*, halucinace, neschopnost zůstat v klidu

(kvůli fyzickému a duševnímu neklidu), nemožnost zcela vyprázdnit močový měchýř.

*Bylo hlášeno několik případů, které vedly k transplantaci jater nebo k úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Valdoxan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Valdoxan obsahuje

Léčivou látkou je agomelatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou:

monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon (K30), sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), kyselina stearová, magnesium-stearát, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, glycerol, makrogol (6000), žlutý oxid železitý

(E 172) a oxid titaničitý (E 171).

černý inkoust: šelak, propylenglykol a hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

Jak p

řípravek Valdoxan vypadá a co obsahuje toto balení

Valdoxan 25 mg potahované tablety (tableta) jsou podlouhlé, oranžovožluté tablety s modře

vytištěným „firemním logem“

na jedné straně.

Valdoxan 25 mg potahované tablety jsou dostupné v kalendářních blistrech. Balení obsahují 14, 28,

56, 84 nebo 98 tablet. Balení obsahující 100 potahovaných tablet jsou také dostupné pro nemocniční

užití.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

Výrobce

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

28

45520 Gidy

Francie

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey road

Arklow – Co. Wicklow – Irsko

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 6B

Polsko

Laboratorios Servier, S.L.

Avda. de los Madroños, 33

28043 Madrid

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Č

esk

á

republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarorsz

á

g

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

E

λλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

România

Servier Pharma SRL

29

Tel.: +385 (0)1 3016 222

Tel: +4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o.

Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel : +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valdoxan 25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum 25 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 61,8 mg laktosy (jako monohydrátu)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oranžovožlutá podlouhlá 9,5 mm dlouhá, 5,1 mm široká potahovaná tableta s modrým potiskem

firemního loga na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Valdoxan je indikován k léčbě depresivních epizod u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 25 mg jednou denně užitá perorálně před spaním.

Po dvou týdnech léčby, pokud nedojde ke zlepšení příznaků, může být dávka zvýšena na 50 mg

jednou denně, tedy dvě 25mg tablety užité najednou před spaním.

Rozhodnutí zvýšit dávku musí být učiněno s přihlédnutím k vyššímu riziku zvýšení aminotransferáz.

Jakékoliv zvýšení dávky na 50 mg má být provedeno na základě zhodnocení poměru přínos/riziko pro

pacienta a s pečlivým monitorováním jaterních funkcí.

U všech pacientů mají být provedeny testy jaterních funkcí před zahájením léčby. Léčba nesmí být

zahájena, pokud aminotransferázy přesahují 3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body

4.3 a 4.4). Během léčby mají být aminotransferázy pravidelně monitorovány po přibližně třech

týdnech, šesti týdnech léčby (konec akutní fáze), dvanácti týdnech a dvaceti čtyřech týdnech (konec

udržovací fáze) a poté, pokud je to klinicky indikováno (viz také bod 4.4). Léčba má být zastavena,

pokud aminotransferázy přesáhnou 3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.3 a 4.4).

Při zvýšení dávky by měly být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

Délka

léčby

Pacienti trpící depresí

mají

být léčeni

dostatečně

dlouhou

dobu,

nejméně

měsíců,

bylo

zajištěno, že již nemají žádné příznaky.

Převedení

léčb

y z antidepresiv SSRI/SNRI na agomelatin

Po vysazení antidepresiva ze skupiny SSRI/SNRI mohou pacienti zaznamenat příznaky z vysazení. O

ukončení léčby je třeba se informovat v SmPC aktuálního SSRI/SNRI, aby se těmto příznakům

předešlo. Léčba agomelatinem může být zahájena ihned, jakmile se začne s postupným vysazováním

SSRI/SNRI (viz bod 5.1).

3

Ukončení léčby

Při ukončení léčby není nutné postupné snižování dávky.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost agomelatinu (25 až 50 mg/den) byla stanovena u starších depresivních pacientů

(< 75 let). U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán. Proto by pacienti této

věkové skupiny neměli agomelatin užívat (viz body 4.4 a 5.1). Není třeba úprava dávkování

v souvislosti s věkem (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu. Existují však pouze omezené údaje o použití agomelatinu u depresivních

pacientů s těžkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Proto je nutná opatrnost, je-li

agomelatin předepisován těmto pacientům.

Porucha funkce jater

Agomelatin je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost agomelatinu u dětí od 2 let v léčbě depresivních epizod nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 4.4).

Neexistuje žádné relevantní použití agomelatinu u dětí od narození do věku 2 let při léčbě

depresivních epizod.

Způsob podání

Perorální podání.

Potahované tablety Valdoxanu mohou být užívány nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porucha funkce jater (tj. cirhóza nebo aktivní jaterní onemocnění) nebo aminotransferázy převyšující

3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.2 a 4.4).

Souběžné podávání silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxamin, ciprofloxacin) (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování jaterních funkcí

Po uvedení na trh byly u pacientů léčených agomelatinem hlášeny případy poškození jater včetně

jaterního selhání (u pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů

s fatálním následkem nebo transplantací jater), zvýšení hladiny jaterních enzymů na více než

10násobek horní hranice normálního rozmezí, hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). K většině případů

došlo během prvních měsíců léčby. Forma jaterního poškození je převážně hepatocelulární se

zvýšenou koncentrací aminotransferáz v séru, které se obvykle vrátí k normálním hodnotám po

ukončení léčby agomelatinem.

Opatrnosti je třeba před zahájením

léčby a pečlivé

monitorování má

být provádě

no po celou

dobu léčby u všech pacientů, zvláště u pacientů s

rizikovými faktory poškození ja

ter nebo se

současným užíváním léčivých přípravků spojených s

rizikem poškození jater.

Před zahájením léčby

Léčba přípravkem Valdoxan má být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika u pacientů

s rizikovými faktory poškození jater např. s:

4

obezitou/ nadváhou/ nealkoholickým steatotickým postižením jater, diabetem

abúzem alkoholu/značným příjmem alkoholu

a u pacientů, kteří současně užívají léčivé přípravky spojené s rizikem poškození jater.

Vstupní testy jaterních funkcí mají být provedeny u všech pacientů a léčba nesmí být zahájena u

pacientů se vstupními hodnotami ALT a/nebo AST >3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz

bod 4.3). Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Valdoxan pacientům se zvýšenými

aminotransferázami před léčbou (>horní limit normálního rozmezí a ≤3násobek horního limitu

normálního rozmezí).

Frekvence jaterních testů

- před zahájením léčby

- a poté:

po přibližně 3 týdnech,

po přibližně 6 týdnech (konec akutní fáze),

po přibližně 12 a 24 týdnech (konec udržovací fáze)

a poté, pokud je to klinicky indikováno.

Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

U každého pacienta, u něhož dojde ke zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz, mají být

testy jaterních funkcí opakovány do 48 hodin.

Během léčby

Léčba přípravkem Valdoxan má být okamžitě ukončena, jestliže:

se u pacienta objeví symptomy nebo projevy možného jaterního poškození (např. tmavá moč,

světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující

nově vzniklá a nevysvětlitelná únava).

zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz převýší 3násobek horního limitu normálního

rozmezí.

Po ukončení léčby přípravkem Valdoxan mají být opakovány testy jaterních funkcí do té doby, dokud

se hladiny sérových aminotransferáz nevrátí do normálního rozmezí.

Použití u pediatrické populace

Valdoxan se nedoporučuje k léčbě deprese u pacientů mladších 18 let, jelikož bezpečnost a účinnost

přípravku Valdoxan v této věkové skupině nebyla stanovena. V klinických studiích u dětí a

dospívajících, léčených jinými antidepresivy, bylo častěji pozorováno suicidální chování (pokusy o

sebevraždu a myšlenky na sebevraždu) a hostilní chování (především agresivita, projevy odporu a

hněv) ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U pacientů ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán, proto by pacienti této věkové skupiny neměli

agomelatin užívat (viz také body 4.2 a 5.1).

Použití u starších pacientů s demencí

Valdoxan nemá být užíván k léčbě depresivních epizod u starších pacientů trpících demencí vzhledem

k tomu, že u těchto pacientů nebyla stanovena bezpečnost a účinnost Valdoxanu.

Bipolární porucha / mánie / hypománie

Valdoxan má být používán s opatrností u pacientů s bipolární poruchou, manickou nebo

hypomanickou epizodou v anamnéze a má být vysazen, pokud se u pacienta rozvinou manické

příznaky (viz bod 4.8).

Sebevražda / myšlenky na sebevraždu

Depresivní porucha je spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a

sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do nástupu významné

remise. Jelikož ke zlepšení nemusí dojít během několika prvních týdnů léčby nebo déle, pacienti mají

5

být pečlivě sledováni, dokud k takovému zlepšení nedojde. Všeobecná klinická zkušenost je, že riziko

sebevraždy se může zvýšit v časných fázích uzdravování.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří

vykazují významný stupeň sebevražedných představ, mají vyšší riziko myšlenek na sebevraždu nebo

pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem

kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých pacientech trpících psychiatrickými

poruchami prokázala u antidepresiv vyšší riziko sebevražedného chování u pacientů do 25 let ve

srovnání s placebem.

Pacienti a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, mají být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že

je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, známky sebevražedného chování nebo myšlenek na

sebevraždu a neobvyklé změny chování, a že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Kombinace s inhibitory CYP1A2 (viz body 4.3 a 4.5)

Opatrnosti je třeba, pokud je Valdoxan předepsán se středně silnými inhibitory CYP1A2 (např.

propranolol, enoxacin), což může vést ke zvýšení expozice agomelatinu.

Intolerance laktosy

Valdoxan obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Hladina sodíku

Valdoxan obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce ovlivňující agomelatin

Agomelatin je metabolizován zejména prostřednictvím cytochromu P450, izoenzymu 1A2 (CYP1A2)

(90 %) a CYP2C9/19 (10 %). Léčiva, která interagují s těmito izoenzymy, mohou snížit nebo zvýšit

biologickou dostupnost agomelatinu.

Fluvoxamin, což je silný inhibitor CYP1A2 a středně silný inhibitor CYP2C9, významně inhibuje

metabolismus agomelatinu, což vede k 60násobnému (rozmezí 12-412) zvýšení expozice agomelatinu.

Proto je současné podávání Valdoxanu se silnými inhibitory CYP1A2 (např. fluvoxamin,

ciprofloxacin) kontraindikováno.

Kombinace agomelatinu s estrogeny (středně silnými inhibitory CYP1A2) vede k několikanásobnému

zvýšení expozice agomelatinu. Ačkoli se u 800 pacientů léčených kombinací s estrogeny neobjevily

specifické bezpečnostní signály, je třeba opatrnosti, pokud je předepsán agomelatin s ostatními středně

silnými inhibitory CYP1A2 (např. propranolol, enoxacin), a to až do doby, kdy bude získáno více

zkušeností (viz bod 4.4).

Rifampicin, který je induktorem všech tří cytochromů podílejících se na metabolismu agomelatinu,

může snížit biologickou dostupnost agomelatinu.

Kouření indukuje CYP1A2 a bylo prokázáno, že snižuje biologickou dostupnost agomelatinu, zejména

u silných kuřáků (> 15 cigaret/den) (viz bod 5.2).

Potenciál agomelatinu ovlivňovat jiné léčivé přípravky

In vivo agomelatin neindukuje izoenzymy cytochromu P450. Agomelatin neinhibuje in vivo CYP1A2

ani ostatní izoenzymy cytochromu P450 in vitro. Proto agomelatin neovlivňuje expozici léčivých

přípravků metabolizovaných prostřednictvím cytochromu P450.

Ostatní léčivé přípravky

V cílové populaci v I. fázi klinického hodnocení nebyly zjištěny důkazy o farmakokinetické nebo

farmakodynamické interakci s léčivými přípravky, které by mohly být předepsány současně

s Valdoxanem: benzodiazepiny, lithium, paroxetin, flukonazol a theofylin.

6

Alkohol

Kombinace agomelatinu a alkoholu se nedoporučuje.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Nejsou zkušenosti se současným používáním agomelatinu a ECT. Studie na zvířatech neprokázaly

prokonvulzivní vlastnosti (viz bod 5.3). Z toho důvodu jsou klinické dopady současné léčby ECT s

agomelatinem považovány za nepravděpodobné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání agomelatinu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství)

nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Valdoxan v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se agomelatin/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování agomelatinu/metabolitů do

mléka (viz bod 5.3). Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení

prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení

nebo ukončit/přerušit podávání Valdoxanu.

Fertilita

Reprodukční studie na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Agomelatin na malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že závratě a somnolence jsou časté nežádoucí účinky, pacienti mají být upozorněni,

aby sledovali svou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky byly obvykle lehké nebo středně těžké a vyskytovaly se v průběhu prvních dvou

týdnů léčby. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, nauzea a závratě. Tyto nežádoucí

účinky byly obvykle přechodné a obecně nevedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány v placebem kontrolovaných nebo aktivně

kontrolovaných klinických studiích.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle následujícího systému: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥ 1/1000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10000 až <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Četnosti nebyly upraveny pro placebo.

Třídy orgánových

systémů

Četnost

Preferovaný termín

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkost

Abnormální sny*

7

Méně časté

Sebevražedné myšlenky nebo chování (viz

bod 4.4)

Agitovanost a související symptomy* (jako

podrážděnost a neklid)

Agresivita*

Noční můry*

Mánie/hypománie*

Tyto symptomy mohou být také způsobeny

základním onemocněním (viz bod 4.4).

Stav zmatenosti*

Vzácné

Halucinace*

Poruchy nervového

systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Somnolence

Insomnie

Méně časté

Migréna

Parestezie

Syndrom neklidných nohou*

Vzácné

Akatizie*

Poruchy oka

Méně časté

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus*

Gastrointestinální

poruchy

Časté

Nauzea

Průjem

Zácpa

Bolest břicha

Zvracení*

Poruchy jater a žlučových

cest

Časté

Zvýšené

hladiny

a/nebo

klinických

studiích,

vyšší

hodnoty

než

>3násobek horní hranice normálních hodnot

pro ALT a /nebo AST byly zaznamenány u

pacientů

léčených

agomelatinem

dávce 25 mg/den a u 2,6 % pacientů léčených

agomelatinem v dávce 50 mg/den versus 0,5

% pacientů užívajících placebo.

Méně časté

Zvýšení

hladiny

gamaglutamyltransferázy*

(GGT) (>3násobek horní hranice normálních

hodnot)

Vzácné

Hepatitida

Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy*

(>3násobek horní hranice normálních hodnot)

Selhání jater*(1)

Žloutenka*

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Méně časté

Hyperhidróza

Ekzém

Pruritus*

Kopřivka*

Vzácné

Erytematózní vyrážka

Otok obličeje a angioedém*

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Bolest zad

Méně časté

Myalgie*

Poruchy ledvin a

močových cest

Vzácné

Retence moči*

Celkové poruchy a reakce

Časté

Únava

8

v místě aplikace

Vyšetření

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti*

Méně časté

Snížení tělesné hmotnosti*

*Frekvence je vypočtena z klinických studií na nežádoucí účinky zjištěných ze spontánního hlášení

(1) U pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s fatálním

následkem nebo transplantací jater.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V

4.9

Předávkování

Symptomy

Existují pouze omezené zkušenosti s předávkováním agomelatinem. Zkušenosti ukázaly, že při

předávkování agomelatinem byly hlášeny bolesti v epigastriu, somnolence, únava, agitovanost, úzkost,

napětí, závrať, cyanóza nebo malátnost.

Jedna osoba, která užila 2450 mg agomelatinu, se spontánně uzdravila bez kardiovaskulárních a

biologických abnormalit.

Léčba předávkování

Specifické antidotum agomelatinu není známo. Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických

symptomů a v běžném monitorování. Doporučuje se lékařský dohled na specializovaném pracovišti.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, jiná antidepresiva, ATC kód: N06AX22

Mechanismus účinku

Agomelatin je melatoninergní agonista (receptorů MT

a MT

) a antagonista 5-HT

receptorů. Studie

zjišťující vazbu na receptory ukazují, že agomelatin nemá účinek na vychytávání monoaminů a nemá

afinitu vůči

adrenergním, histaminergním, cholinergním, dopaminergním a benzodiazepinovým

receptorům.

Agomelatin resynchronizuje cirkadiánní rytmy u zvířecích modelů s narušením cirkadiánní rytmicity.

Agomelatin zvyšuje uvolňování noradrenalinu a dopaminu specificky ve frontální kůře a nemá žádný

vliv na extracelulární hladiny serotoninu.

Farmakodynamické účinky

Agomelatin prokázal antidepresivům podobný účinek na zvířecích modelech deprese (test naučené

bezmocnosti, test beznaděje, chronický mírný stres) i na modelech s desynchronizací cirkadiánního

rytmu a na modelech souvisejících se stresem a úzkostí.

U člověka má agomelatin pozitivní vliv na posun fází; vyvolává předsunutí fáze spánku, pokles

tělesné teploty a uvolňování melatoninu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost agomelatinu u depresivních epizod byla testována v klinickém programu

zahrnujícím 7 900 pacientů léčených agomelatinem.

9

Bylo provedeno deset placebem kontrolovaných studií ke zhodnocení krátkodobé účinnosti

agomelatinu u depresivních poruch u dospělých, s fixní dávkou a/nebo zvýšením dávky. Na konci

léčby (6 nebo 8 týdnů) byla v šesti z deseti krátkodobých, dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studií prokázána signifikantní účinnost agomelatinu v dávce 25-50 mg. Primární

cílový parametr byl změna v HAMD-17 skóre oproti vstupním hodnotám. Ve dvou klinických

studiích agomelatin neprokázal rozdíl proti placebu, v těchto dvou studiích prokázal aktivní

komparátor paroxetin a fluoxetin citlivost vůči testu. Agomelatin nebyl přímo porovnán s paroxetinem

a fluoxetinem, protože tyto komparátory byly přidány, aby zajistily zkoušku sensitivity ve studii. V

dalších dvou studiích nebylo možno dospět k žádnému závěru, jelikož aktivní komparátory, paroxetin

a fluoxetin, neprokázaly rozdíl oproti placebu. Nicméně, v těchto studiích nebylo povoleno zvýšit

počáteční dávku agomelatinu, paroxetinu nebo fluoxetinu, i když odpověď nebyla adekvátní.

Účinnost byla také prokázána u pacientů s těžšími depresivními epizodami (vstupní HAM-D

25) ve

všech pozitivních, placebem kontrolovaných studiích.

Procenta terapeutických odpovědí byla statisticky signifikantně vyšší u agomelatinu v porovnání

s placebem.

Superiorita (2 studie) nebo noninferiorita (4 studie) byly prokázány v šesti ze sedmi studií účinnosti

u heterogenní populace depresivních dospělých pacientů versus SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram,

fluoxetin, venlafaxin nebo duloxetin). Antidepresivní účinek byl zhodnocen pomocí HAMD-17 skóre

jako primární nebo sekundární cílový parametr.

Zachování antidepresivní účinnosti bylo prokázáno ve studii prevence relapsu. Pacienti odpovídající

na akutní otevřenou léčbu agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně během 8/10 týdnů byli

randomizováni k léčbě agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně nebo placebem po dobu dalších

6 měsíců. Agomelatin v dávce 25-50 mg jednou denně prokázal statisticky signifikantní superioritu ve

srovnání s placebem (p=0,0001) v primárním parametru účinnosti v prevenci relapsu deprese,

hodnoceným na základě doby do relapsu. Výskyt relapsu během šestiměsíčního dvojitě zaslepeného

období následného sledování byl 22 % ve skupině léčené agomelatinem a 47 % u placeba.

Agomelatin nemění bdělost během dne a paměť u zdravých dobrovolníků. U pacientů s depresí léčba

agomelatinem v dávce 25 mg zvýšila podíl spánku s pomalými vlnami bez ovlivnění zastoupení a

latence REM spánku (Rapid Eye Movement). Agomelatin v dávce 25 mg také vyvolal zvýšení

rychlosti nástupu spánku a v minimální míře zvýšení srdeční frekvence. Na základě hodnocení

pacientů agomelatin od prvního týdne léčby významně zkrátil spánkovou latenci, zlepšil kvalitu

spánku, a to bez výskytu ospalosti během dne.

Ve specifické srovnávací studii sexuálních dysfunkcí, kde bylo porovnáváno skóre navození vzrušení

nebo orgasmu pomocí stupnice SEXFX (Sex Effects Scale), byl u pacientů v remisi deprese léčených

agomelatinem zjištěn numerický trend (ne statisticky signifikantní) k nižšímu výskytu sexuálních

dysfunkcí oproti pacientům léčeným venlafaxinem. Souhrnná analýza studií pomocí stupnice ASEX

(Arizona Sexual Experience Scale) prokázala, že agomelatin nezpůsoboval sexuální dysfunkce. U

zdravých dobrovolníků agomelatin zachovával sexuální funkce ve srovnání s paroxetinem.

Agomelatin měl v klinických studiích neutrální účinek na srdeční frekvenci a krevní tlak.

Ve studii navržené ke zhodnocení symptomů z vysazení pomocí seznamu Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms (DESS) u pacientů v remisi deprese agomelatin nevyvolal syndrom z vysazení

po náhlém ukončení léčby.

Na základě hodnocení studií na zdravých dobrovolnících pomocí zvláštní vizuální analogové stupnice

nebo podle dotazníku ARCI (Addiction Research Center Inventory 49 check-list) nemá agomelatin

potenciál k tomu, aby byl zneužíván.

Placebem kontrolovaná 8týdenní studie s agomelatinem v dávce 25-50 mg/den u starších depresivních

pacientů (≥65 let, n=222, z toho 151 pacientů léčených agomelatinem) prokázala statisticky

signifikantní rozdíl 2,67 bodů celkového skóre HAM-D, primárního sledovaného ukazatele. Analýza

poměru respondérů byla ve prospěch agomelatinu. Žádné zlepšení nebylo pozorováno u velmi starých

pacientů (≥75 let, n=69, z toho 48 pacientů léčených agomelatinem). Tolerance agomelatinu u starších

pacientů byla srovnatelná s tolerancí u mladších dospělých.

10

Specifická, kontrolovaná, 3týdenní studie byla provedena u pacientů trpících depresivním

onemocněním, u nichž nedošlo k dostatečnému zlepšení při léčbě paroxetinem (SSRI) nebo

venlafaxinem (SNRI). Pokud byla léčba převedena z těchto antidepresiv na agomelatin, po ukončení

léčby SSRI nebo SNRI se objevují příznaky z vysazení, a to po náhlém ukončení nebo postupném

vysazování předchozí léčby. Tyto příznaky z vysazení mohou být zaměněny s nedostatečnou ranou

účinností agomelatinu.

Procento pacientů s nejméně jedním příznakem z vysazení za jeden týden po ukončení léčby

SSRI/SNRI bylo nižší ve skupině s dlouhým postupným vysazováním (postupné vysazování

předchozího SSRI/SNRI během 2 týdnů) než ve skupině s krátkým postupným vysazováním (postupné

vysazování předchozího SSRI/SNRI během 1 týdne) a ve skupině s náhlou změnou léčby (náhlé

vysazení): 56,1 %, 62,6 % a 79,8 %, v daném pořadí.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s agomelatinem u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě depresivních epizod

(informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a biologická dostupnost

Po perorálním podání je agomelatin rychle a dobře (

80 %) absorbován. Absolutní biologická

dostupnost je nízká (< 5 % při terapeutické perorální dávce) a interindividuální variabilita je značná.

Biologická dostupnost je vyšší u žen ve srovnání s muži. Biologická dostupnost se zvyšuje užíváním

perorálních kontraceptiv a snižuje se kouřením. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo

za 1 až 2 hodiny.

V terapeutickém dávkovacím rozmezí se systémová expozice agomelatinu zvyšuje proporcionálně

s dávkou. Při vyšších dávkách dochází k saturaci efektu prvního průchodu játry.

Příjem potravy (běžné jídlo nebo jídlo s vysokým obsahem tuku) nemění biologickou dostupnost nebo

rychlost absorpce. Variabilita se zvyšuje s hodně tučným jídlem.

Distribuce

Distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 35 litrů a vazba na proteiny krevní plazmy je 95 %

bez ohledu na koncentraci a nemění se s věkem ani u pacientů s poruchou funkce ledvin, ale volná

frakce je dvojnásobná u pacientů s poruchou funkce jater.

Biotransformace

Po perorálním podání je agomelatin rychle metabolizován, především cestou jaterního CYP1A2;

izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 jsou také zahrnuty, ale jejich příspěvek je nízký.

Hlavní metabolity, hydroxylovaný a demetylovaný agomelatin, jsou neúčinné, rychle se konjugují a

vylučují močí.

Eliminace

Eliminace je rychlá, průměrný plazmatický poločas rozpadu činí 1 až 2 hodiny a clearance je vysoká

(přibližně 1100 ml/min) a převážně metabolická.

Exkrece probíhá převážně močí (80 %), a to ve formě metabolitů, zatímco množství nezměněného

agomelatinu v moči je zanedbatelné.

Kinetika se při opakovaném podávání nemění.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu (n=8, jediná dávka 25 mg), ale opatrnost je nutná u pacientů s těžkou nebo

středně těžkou poruchou funkce ledvin, protože jsou u těchto pacientů k dispozici pouze omezené

klinické údaje (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/676260/2016

EMEA/H/C/000915

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Valdoxan

agomelatinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Valdoxan. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Valdoxan

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Valdoxan, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Valdoxan a k čemu se používá?

Valdoxan je léčivý přípravek, který se používá k léčbě těžké deprese u dospělých. Těžká deprese je

onemocnění, při kterém pacienti trpí poruchami nálad, což narušuje jejich každodenní život. Mezi

příznaky často patří hluboký smutek, pocity bezcennosti, ztráta zájmu o oblíbené činnosti, poruchy

spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti a změny tělesné hmotnosti.

Přípravek Valdoxan obsahuje léčivou látku agomelatin.

Jak se přípravek Valdoxan používá?

Výdej přípravku Valdoxan je vázán na lékařský předpis. Přípravek je k dispozici ve formě tablet

(25 mg).

Doporučená dávka je jedna tableta jednou denně užívaná před spaním. Pokud po dvou týdnech

nedojde ke zmírnění příznaků, může lékař dávku zvýšit na dvě tablety užívané najednou před spaním.

Pacienti trpící depresí by měli být léčeni alespoň po dobu šesti měsíců, aby se zajistilo úplné potlačení

příznaků onemocnění.

Před zahájením léčby a při zvýšení dávky by měla být u pacienta provedena kontrola funkce jater

prostřednictvím krevních testů, přičemž tyto testy je třeba zopakovat přibližně po 3, 6, 12

a 24 týdnech. U pacientů s abnormálními hladinami jaterních enzymů v krvi (více než trojnásobně

převyšujícími běžné hodnoty) by léčba neměla být vůbec zahájena nebo by měla být ukončena.

Valdoxan

EMA/676260/2016

strana 2/3

V případě, že se u pacienta rozvinou příznaky nebo projevy možného poškození jater, je třeba léčbu

okamžitě přerušit.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Valdoxan působí?

Léčivá látka v přípravku Valdoxan, agomelatin, je antidepresivum. Působí dvěma způsoby: stimuluje

receptory MT1 a MT2 a rovněž blokuje receptory 5-HT

v mozku. Předpokládá se, že v důsledku toho

se zvyšují hladiny neurotransmiterů dopaminu a noradrenalinu. „Neurotransmitery“ jsou chemické

látky, které umožňují vzájemnou komunikaci nervových buněk. Jelikož dopamin a noradrenalin se

podílejí na kontrole nálady, má se za to, že zvýšení jejich počtu mezi nervovými buňkami v mozku

pomáhá zmírnit příznaky deprese. Přípravek Valdoxan může také pomoci obnovit narušené spánkové

vzorce pacientů.

Jaké přínosy přípravku Valdoxan byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Valdoxan byl porovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) v pěti hlavních krátkodobých

studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 1 893 dospělých trpících těžkou depresí. Tři z těchto studií

zahrnovaly několik pacientů léčených jinými antidepresivy, a to buď fluoxetinem, nebo paroxetinem,

přičemž tato antidepresiva byla použita jako „aktivní komparátory“ (srovnávací léčivé přípravky).

Skupiny pacientů užívajících aktivní komparátory byly do studie zahrnuty pro ověření, zda je v jejím

rámci možné stanovit účinnost léčivých přípravků při léčbě deprese. Hlavním měřítkem účinnosti

v těchto pěti studiích byla změna příznaků po šesti týdnech léčby hodnocená pomocí standardní

stupnice pro depresi, která se nazývá Hamiltonova stupnice na posuzování deprese (HAM D). Ve dvou

studiích, ve kterých nebyl použit žádný aktivní komparátor, byl přípravek Valdoxan účinnější než

placebo. Ve zbývajících třech studiích, které zahrnovaly aktivní komparátor, nebyl v bodovém

hodnocení zaznamenán žádný rozdíl mezi pacienty, kteří užívali přípravek Valdoxan, a pacienty, kteří

užívali placebo. Ve dvou z těchto studií však nebyl zaznamenán žádný účinek fluoxetinu nebo

paroxetinu, a proto je obtížné tyto výsledky interpretovat.

Společnost předložila také výsledky další studie, ve které byl přípravek Valdoxan srovnáván se

sertralinem (jiným antidepresivem). Z výsledků této studie vyplynulo, že přípravek Valdoxan byl po

šesti týdnech léčby účinnější než sertralin – po této době došlo ke snížení bodového hodnocení podle

stupnice HAM D.

V dalších dvou hlavních studiích byla srovnávána schopnost přípravku Valdoxan a placeba zabránit

návratu příznaků u 706 pacientů, u nichž byla deprese již léčena přípravkem Valdoxan. Hlavním

měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u nichž došlo k návratu příznaků během 24 až 26 týdnů léčby.

V první studii nebyl z hlediska zabránění návratu příznaků během 26 týdnů léčby pozorován žádný

rozdíl mezi přípravkem Valdoxan a placebem. Ve druhé studii však během 24 týdnů došlo k návratu

příznaků u 21 % (34 ze 165) pacientů, kteří užívali přípravek Valdoxan, oproti 41 % (72 ze 174)

pacientů užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Valdoxan?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Valdoxan (zaznamenanými u více než 1 pacienta ze 100)

jsou bolest hlavy, nauzea (pocit nevolnosti) a závratě. Většina nežádoucích účinků byla mírné až

středně závažné povahy, objevila se během prvních dvou týdnů léčby a byla přechodná. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Valdoxan je uveden v příbalové informaci.

Valdoxan

EMA/676260/2016

strana 3/3

Přípravek Valdoxan nesmějí užívat pacienti, kteří mají jaterní potíže, jako je například cirhóza (zjizvení

jater) nebo aktivní onemocnění jater, ani pacienti, kteří vykazují více než trojnásobně vyšší hladiny

transamináz (jaterních enzymů) v krvi oproti běžným hodnotám. Dále nesmí být podáván pacientům,

kteří užívají léčiva zpomalující odbourávání přípravku Valdoxan v těle, jako je fluvoxamin (jiné

antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum). Úplný seznam omezení je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Valdoxan schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury konstatoval, že přínosy přípravku Valdoxan při

léčbě deprese mohou být nižší než přínosy jiných antidepresiv. Nicméně vzhledem k tomu, že ve

srovnání s existujícími antidepresivy tento přípravek působí jinak a má málo nežádoucích účinků

a odlišný profil bezpečnosti, dospěl výbor k závěru, že přípravek Valdoxan může být pro některé

pacienty cennou léčbou, pokud jsou u nich opakovaně prováděny testy funkce jater. Výbor CHMP tedy

rozhodl, že přínosy přípravku Valdoxan převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Valdoxan?

Společnost, která přípravek Valdoxan dodává na trh, poskytne lékařům předepisujícím přípravek

Valdoxan vzdělávací materiály. Tyto materiály objasňují bezpečnost přípravku a jeho interakce s jinými

léčivými přípravky a obsahují pokyny pro sledování funkce jater a kontrolu možných příznaků jaterních

potíží. Všichni pacienti, jimž bude přípravek Valdoxan předepsán, rovněž obdrží brožuru pro pacienty

s poučením o rizicích přípravku pro játra, důležitosti sledování funkce jater a o projevech jaterních

potíží, na které je třeba si dát pozor.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Valdoxan, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Valdoxan

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Valdoxan platné v celé Evropské unii dne

19. února 2009.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Valdoxan je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Další

informace o léčbě přípravkem Valdoxan naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 10-2016.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace