UROFLOW UNO 4 MG TVRDÉ TOBOLKY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM, POR CPS PRO 7X4MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TOLTERODIN-HYDROGEN-TARTARÁT (TOLTERODINI HYDROGENOTARTRAS)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
G04BD07
Dávkování:
4MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
7, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
53/ 539/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač. 1 krozhodnutío registraci sp.zn. sukls216725/2010, sukls216726/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACEPRO UŽIVATELE

UROFLOW UNO 2mgtvrdétobolky s prodlouženýmuvolňováním

UROFLOW UNO 4mgtvrdétobolky s prodlouženýmuvolňováním

Tolterodinihydrogenotartras

Přečtětesi pozorněcelou příbalovou informaci dříve, nežzačnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat přečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte sesvého lékařenebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, ato itehdy, má-listejnépříznakyjakoVy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalovéinformaci najdete:

1. CojepřípravekUROFLOWUNOak čemu sepoužívá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnetepřípravekUROFLOWUNOužívat

3. Jak sepřípravekUROFLOWUNOužívá

4. Možnénežádoucí účinky

5. JakpřípravekUROFLOWUNOuchovávat

6. Dalšíinformace

1. CO JEPŘÍPRAVEKUROFLOW UNOAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

LéčivoulátkoupřípravkuUROFLOWUNOjetolterodin.Tolterodinpatřídoskupiny

léčivýchpřípravkůzvaných antimuskarinika.

PřípravekUROFLOWUNOseužívákléčběpříznakůhyperaktivníhomočovéhoměchýře.

Hyperaktivní močovýměchýřse můžeprojevovattím, že:

nejsteschopni kontrolovat močení,

musítechoditnatoaleturychlebezpředchozíhovarovánía/nebochodítenatoaletu

často.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

UROFLOW UNOUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekUROFLOW UNO, pokud:

jstealergický(á)(přecitlivělý(á))natolterodinnebojinousložkupřípravkuUROFLOW

UNO (seznam složek přípravku naleznete vbodu6),

nejsteschopnimočit(retencemoči),

trpítenekompenzovanýmglaukomemsuzavřenýmúhlem(vysokýnitroočnítlak

doprovázenýztrátou zraku, kterýnení dostatečněléčen),

trpíte myasteniígravis(nadměrnásvalová slabost),

trpíte těžkou ulcerózní kolitidou (zánětstvorbouvředůvtlustémstřevě)

2

trpítetoxickým megakolonem (akutnírozšířenítlustého střeva)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuUROFLOW jezapotřebí:

pokudmátepotížes močením a/neboslabýproudmoči,

pokudtrpíte onemocněním zažívacího ústrojí,kteréovlivňuje průchod či trávení potravy,

pokudmáteproblémysledvinami(nedostatečnostledvin),

pokudmáteproblémysjátry,

pokudmátejakékoliv srdeční onemocnění (vždykonzultujtese svým lékařem),

pokudtrpíteneurologickouporuchou,kteráovlivňujeváškrevnítlak,funkcestřevnebo

sexuálnífunkce(vegetativní neuropatie),

pokudmátebrániční kýlu(část žaludku seprotlačuje otvorem v bránici),

pokudjsteněkdytrpěl(a)sníženoupohyblivostístřevnebozávažnouzácpou(snížená

gastrointestinální motilita),

pokud máteproblémysesrdcem, např.:

-abnormálnísrdeční záznam (EKG)

-pomalýsrdeční tep (bradykardie)

-závažné,jižpřítomnésrdečníonemocnění,např:kardiomyopatie(slabýsrdečnísval),

ischemiemyokardu(omezenýpřítokkrvedosrdce),arytmie(nepravidelnýtep)a

selhání srdce

máte-linižšínežnormálníhladinydraslíku(hypokalemie),vápníku(hypokalcemie)nebo

hořčíku (hypomagnesemie) vkrvi.

Tentoléčivýpřípravekobsahujepřibližně67,2mglaktózy(33,6mgglukózya33,6mg

galaktózy)vjednédávce.To jetřebavzítvúvahuu pacientů scukrovkou.

Tentoléčivýpřípravekobsahujepřibližně0,00404mmol(nebo0,092988mg)sodíkuvjedné

dávce.To jetřebavzítvúvahuu pacientů nadietěsomezenímsoli.

Pokudsimyslíte,žeseVásněcoztohotýká,poraďtesepředzahájenímléčbysVaším

lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval(a) vnedávnédobě, ato io lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Tolterodin,léčiválátkapřípravkuUROFLOWUNO,ajinéléčivépřípravkysemohou

vzájemněovlivňovat.

Užívání tolterodinu vkombinaci snásledujícími léčivýmipřípravkyse nedoporučuje:

některáantibiotika(obsahujícínapř.erythromycin, klarithromycin),

léčivépřípravkypoužívanékléčběplísňovýchinfekcí(obsahujícínapř.ketokonazol,

itrakonazol),

léčivépřípravkypoužívanékléčběHIV,

PřípravekUROFLOWUNOmábýtvkombinacisnásledujícímiléčivýmipřípravkyužíván

sopatrností:

lékypodporujícíprůchodpotravytrávicímústrojím(obsahujícínapř.metoklopramidnebo

cisaprid),

3

lékynaléčbu nepravidelného srdečního tepu(obsahující např. amiodaron,sotalol, chinidin,

prokainamid),

jinéléky,kterépůsobípodobnýmmechanismemúčinkujakoUROFLOWUNO

(antimuskarinovýmiúčinky),neboléky,kterépůsobíopačnýmmechanismemúčinkunež

UROFLOW(cholinergnímiúčinky).

Sníženípohyblivostitrávicíhoústrojíantimuskarinovýmilékymůžeovlivnitvstřebávání

jiných léčiv.

Vpřípaděpochybností se poraďte sesvým lékařem.

Užívání přípravkuUROFLOW UNO sjídlema pitím

Přípravek UROFLOWUNOsemůžeužívatpřed, po nebo během jídla.

Těhotenství akojení

Těhotenství

BěhemtěhotenstvínemábýtpřípravekUROFLOWUNOužíván.Pokudjstetěhotná,pokud

si myslíte, žebystemohlabýt těhotná,pokud těhotenstvíplánujete nebopokud kojíte, poraďte

seihned sesvým lékařem.

Kojení

Neníznámo,zdasetolterodin,léčiválátkapřípravkuUROFLOWUNOvylučuje

domateřského mléka.Kojeníseběhem užívánípřípravku UROFLOWUNO nedoporučuje.

Poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem dříve, nežzačnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

PřípravekUROFLOWUNOmůževyvolávatzávratě,únavuneboovlivňovatVášzrak.Pokud

seu Vás něco takového vyskytne, neřiďte ani neobsluhujtestroje.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKUROFLOW UNOUŽÍVÁ

Dávkování

VždyužívejtepřípravekUROFLOWUNOpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste

jistý/á, poraďte sesesvým lékařem nebo lékárníkem.

Tvrdétobolkysprodlouženýmuvolňovánímjsouurčenykperorálnímupodáníamají

sepolykatcelé.

Tobolkynežvýkejte!

Dospělí

Obvyklesepodávájedna4 mgjednatvrdátobolkaprodlouženým uvolňovánímdenně.

Pacienti sproblémysjátrynebo ledvinami

Upacientůsproblémysjátraneboledvinamimůželékařsnížitdávkuna2mgUROFLOW

UNO denně.

Děti

Podávání přípravkuUROFLOWUNOdětemsenedoporučuje.

4

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuUROFLOW, nežjsteměl(a)

PokudjsteVyneboněkdojinýužilpřílišmnohotoboleksprodlouženýmuvolňováním,ihned

kontaktujtelékařenebolékárníka.Mezipříznakyvpřípaděpředávkovánípatříhalucinace,

podráždění, zrychlenýtep, rozšíření zorniček aneschopnostnormálně dýchat nebo močit.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekUROFLOW UNO

Pokudzapomeneteužítpřípravekvobvykloudobu,užijtejejconejdříve,jakmilesi

vzpomenete,pokudjižneníčasužítnásledujícídávku.Vtomtopřípadězapomenutoudávku

vynechejteapokračujtevobvyklém užívání.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou tabletu.

Jestližejstepřestal(a)užívat přípravekUROFLOW UNO

DélkuléčbypřípravkemUROFLOWUNOurčíVášlékař.Nepřerušujteléčbupředčasně,i

kdyžnepozorujetebezprostředníúčinek.Vášmočovýměchýřpotřebujeurčitýčask

přizpůsobení. Dokončetecelou léčbu podle pokynů Vašeho lékaře.

Pokud ani potom nezpozorujetežádnýefekt, poraďte ses lékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléčivépřípravky,můžemítipřípravekUROFLOWUNOnežádoucí

účinky, kterésealenemusí vyskytnout u každého.

Ihnedvyhledejtelékařenebojdětenapohotovost,pokudseuVásvyskytnoupříznaky

angioedému, jako jsou:

otokobličeje, jazykanebo hrtanu,

obtížnépolykání,

kopřivkaapotížes dýcháním.

Lékařevyhledejtetakévpřípaděalergickéreakce(např.svědění,vyrážka,kopřivka,potíže

sdýcháním). Alergickéreakcese vyskytují méněčasto (méněnežu 1 pacienta ze100).

Ihned vyhledejtelékařenebo jdětenapohotovost,pokud seu Vás vyskytnenásledující:

bolestnahrudi,potížesdýcháním,nebopokudsesnadnounavíte(dokonceivklidu),

potížesdýchánímvnoci, otokynohou.

Mohoutobýtpříznakysrdečníhoselhání.Tosevyskytujeméněčasto(méněnežu1pacienta

ze100).

PřiléčběpřípravkemUROFLOWUNOsevyskytlynížeuvedenénežádoucíúčinky

snásledujícími frekvencemi:

Velmi časténežádoucí účinky(vyskytují se u vícenež1 pacienta z10):

Sucho vústech.

Časténežádoucí účinky(vyskytují se u méněnež1 pacientaz10):

Zánětvedlejšíchnosníchdutin

Závratě

5

Ospalost Bolesthlavy

Suchéoči

Rozmazanévidění

Trávicíobtíže(dyspepsie) Zácpa

Bolestibřicha

Nadměrnémnožstvívzduchu

neboplynůvžaludkunebo

střevech

Bolestivéneboobtížnémočení Průjem

Nadměrnémnožstvítekutiny

vtělezpůsobujícíotoky,např.

kotníků Únava

Méněčasténežádoucí účinky(vyskytují se u méněnež1 pacientaze100):

Alergickéreakce Srdeční selhání

Nervozita Nepravidelnýtep

Bušenísrdce Bolestnahrudi

Neschopnostse vymočit Mravenčenívprstechnarukoua

nohou

Závratě Zhoršenípaměti

Mezidalšímihlášenýmireakcemibyly:závažnéalergickéreakce,zmatenost,halucinace,

zrychlenýtep,zarudlákůže,pocitpálenívoblastisrdce,zvracení,otokvznikajícínasliznici

trávícíhonebodýchacíhoústrojíčipodkožíobličeje(angioedém),suchákůžea

dezorientovanost.Takébylyhlášenypřípadyzhoršenípříznakůdemenceupacientůtrpících

demencí.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím

sdělteto svému lékaři nebolékárníkovi.

5. JAKUROFLOW UNOUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

UROFLOWUNOnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Doba

použitelnosti sevztahujek poslednímu dni uvedeného měsíce.

HDPE lahvičky:Dobapoužitelnosti po prvnímotevření je200 dní.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoUROFLOW UNOobsahuje

LéčivoulátkoupřípravkuUROFLOWUNO2mgjetolterodinihydrogenotartras2mg

vjednétvrdétobolces prodlouženým uvolňováním, cožodpovídá tolterodinum 1,37 mg.

6

LéčivoulátkoupřípravkuUROFLOWUNO4mgjetolterodinihydrogenotartras4mg

vjednétvrdétobolces prodlouženým uvolňováním,cožodpovídá tolterodinum 2,74mg.

Pomocnýmilátkamijsou:

Monohydrátlaktózy,mikrokrystalickácelulóza,polyvinyl-acetát,povidon,oxidkřemičitý,

natrium-lauryl-sulfát,sodnásůldokusátu,magnesium-stearát(E470b),hypromelóza

2208/100000.

Plášťtobolky:

Indigokarmín(E132),chinolinovážluť(pouzesíla2mg)(E104),oxidtitaničitý(E171),

želatina.

Potahovávrstvatablety:

Ethylcelulóza, triethyl-citrát, disperzepolymeru ME/EA 1:1 30%,1,2-propylenglykol.

JakUROFLOW UNOvypadá a co obsahujetoto balení

UROFLOWUNOjsoutvrdétobolkysprodlouženýmuvolňovánímurčenékdávkování

jednou denně.

UROFLOWUNO2mg:neprůhlednézelenétvrdéželatinovétobolkyobsahujícídvěbílé

kulatébikonvexní potahovanétablety.

UROFLOWUNO4mg:neprůhlednésvětlemodrétvrdéželatinovétobolkyobsahujícíčtyři

bílékulatébikonvexní potahovanétablety.

PřípravekUROFLOWUNO 2mgje dostupnévnásledujících velikostechbalení:

Balení sblistryobsahující:14, 28 nebo 84 tvrdýchtobolek s prodlouženýmuvolňováním.

PřípravekUROFLOWUNO4mgje dostupnývnásledujících velikostechbalení:

Balenísblistryobsahující:7,14,28,49,84nebo98tvrdýchtoboleksprodlouženým

uvolňováním.

UROFLOWUNO 2mgaUROFLOWUNO4mg:

HDPE lahvičkyobsahující:30, 100 a200 tvrdýchtobolek s prodlouženýmuvolňováním.

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení.

Držitelrozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., Praha, Českárepublika

Výrobce:

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion St., 15351Pallini,Attiki, Řecko

PharmathenInternationalS.A, SapesIndustrialPark, Block 5,69300 Rodopi, Řecko

Portfarmaehf, Borgartúni26, 105 Reykjavík, Island

PharmadoxHealthcareLtd, KW20AKordin IndustrialPark, Paola, PLA3000, Malta

PharmacarePremiumLtd, HHF 003, HalFarIndustrialEstate, Birzebbugia BBG3000 ,Malta

7

Tento léčivý přípravekjev členskýchstátechEHPregistrovánpodtěmitonázvy:

Velká Británie

BleroneXL2 mg, 4 mgprolonged releasecapsules

Česká republika UROFLOWUNO2 mg,4 mgtvrdétobolkys prodlouženým

uvolňováním

Estonsko Uroflow2 mg, 4 mg

Maďarsko Uroflow SR2 mg, 4 mgmódosítotthatóanyagleadású kapszula

Litva Uroflow2 mg, 4 mgpailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Lotyšsko TolterodineZentiva2 mg, 4 mgilgstošās darbības cietās kapsulas

Rumunsko Uroflow SR2 mg, 4 mgcapsulecueliberareprelungită

Slovenská

republika Uroflow SR2 mg, 4 mgkapsulys predĺženým uvoľňovaním

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač. 2 krozhodnutío registraci sp.zn. sukls216725/2010, sukls216726/2010

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

UROFLOW UNO 2mgtvrdétobolky s prodlouženýmuvolňováním

UROFLOW UNO 4mgtvrdétobolky s prodlouženýmuvolňováním

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatvrdátobolkas prodlouženým uvolňovánímobsahuje tolterodinihydrogenotartras2 mg,

cožodpovídá tolterodinum 1,37 mg.

Jednatvrdátobolkas prodlouženým uvolňovánímobsahuje tolterodinihydrogenotartras4 mg,

cožodpovídátolterodinum2,74 mg.

Jedna2mgtvrdátobolkasprodlouženýmuvolňovánímobsahuje32,704–34,496mg

monohydrátu laktosy.

Jedna4mgtvrdátobolkasprodlouženýmuvolňovánímobsahuje65,408–68,992mg

monohydrátu laktosy.

Úplnýseznam pomocných látek vizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tvrdátobolkas prodlouženým uvolňováním.

UroflowUno2mgsprodlouženýmuvolňováním:neprůhlednézelenétvrdéželatinové

tobolkyvelikosti 1 obsahující dvě bílé kulaté bikonvexní potahovanétablety.

UroflowUno4mgsprodlouženýmuvolňováním:neprůhlednésvětlemodrétvrdé

želatinové tobolkyvelikosti 1 obsahující čtyři bílékulatébikonvexní potahovanétablety.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Tolterodinjeindikovánksymptomatickéléčběurgentníinkontinencea/nebozvýšené

frekvencemočení a urgenceu pacientůs hyperaktivnímmočovým měchýřem.

4.2 Dávkování a způsobpodání

Dospělí(včetně starších pacientů):

Doporučenédávkováníje4mgjednoudenněsvýjimkoupacientůsezhoršenoufunkcíjater

nebosezávažnýmzhoršenímfunkceledvin(GFR<30ml/min),kdejedoporučenodávkování

2

2mgjednoudenně(vizbody4.4a5.2).Vpřípaděnepříjemnýchnežádoucíchúčinkůsemůže

dávkasnížitze4 mgna2 mgjednou denně.

Tvrdétobolkysprodlouženýmuvolňovánímsemohouužítnezávislenapříjmupotravya

polykajísecelé.

Účinnost léčbymábýt po 2–3 měsícíchpřehodnocena(vizbod 5.1).

Děti:

BezpečnostaúčinnostpřípravkuUroflowUnoudětínebyladosudstanovena,protose

podávání přípravkuUroflow Unodětemnedoporučuje.

4.3 Kontraindikace

Tolterodin jekontraindikován u pacientů s:

známou přecitlivělostí na tolterodin nebo jinésložkypřípravku

močovou retencí

nekompenzovanýmglaukomem suzavřenýmúhlem

myasteniígravis

těžkou ulcerózní kolitidou

toxickým megakolonem

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tolterodin jetřebapodávat opatrněpacientům s:

významnou obstrukcí močových cest srizikem vzniku retencemoči

poruchamigastrointestinálního traktu obstrukčního typu, např. při stenózepyloru

poškozenímledvin (vizbody4.2 a5.2)

onemocněnímjater(vizbody4.2 a5.2)

vegetativníneuropatií

hiátovou hernií

rizikem sníženégastrointestinálnímotility

Opakovanépodánícelkovéperorálnídennídávkytolterodinuvlékovéforměsokamžitým

uvolňovánímvdávkách4mg(terapeutická)a8mg(supraterapeutická)vedlokprodloužení

intervalu QTc(vizbod 5.1).

Klinickývýznam těchtonálezů není jasnýazávisínaindividuálních rizikovýchfaktorech a

vnímavosti pacienta.

TolterodinmábýtpodávánsopatrnostípacientůmsrizikovýmifaktoryproprodlouženíQT

intervalu, zahrnující:

Vrozenénebo prokázanězískanéprodloužení QT intervalu

Poruchyelektrolytovérovnováhyjakohypokalemie,hypomagnesemiea

hypokalcemie

Bradykardie

Závažnéjižexistujícísrdečníonemocnění(tj.kardiomyopatie,ischemiemyokardu,

arytmie, městnavésrdeční selhání)

3

Současnépodáváníléků,okterýchjeznámo,žeprodlužujíQTintervalvčetně

antiarytmikskupinyIA(např.chinidin,prokainamid)askupinyIII(např.amiodaron,

sotalol).

Toto platízvláštěpři užívání silných inhibitorů CYP3A4 (vizbod 5.1).

Současná léčbasilnýmiinhibitoryCYP3A4mábýtvyloučena(vizbod 4.5Interakce).

Stejnějakouvšechlékůurčenýchproléčbuurgentníinkontinencejetřebapředzahájením

léčbyvyloučitorganickou příčinu urgenceafrekvencemočení.

Tentoléčivýpřípravekobsahujepřibližně67,2mglaktózy(33,6mgglukózya33,6mg

galaktózy)vjednédávce.Tojetřebavzítvúvahuupacientůsdiabetesmellitus.Pacienti

svzácnýmidědičnýmiproblémysintolerancígalaktózy,vrozenoulaktázovoudeficiencínebo

malabsorpcíglukózy-galaktózynemají tento léčivýpřípravek užívat.

Tentoléčivýpřípravekobsahujepřibližně0,00404mmol(nebo0,092988mg)sodíkuvjedné

dávce.To jetřebavzítvúvahu u pacientů nadietěsomezenímsoli.

4.5 Interakces jinými léčivými přípravky a jinéformy interakce

SoučasnásystémováléčbasilnýmiCYP3A4inhibitory,jakojsoumakrolidováantibiotika

(např.erythromycinaklarithromycin),antimykotika(např.ketokonazolaitrakonazol)a

inhibitoryproteázsenedoporučujevzhledemkezvýšeníplazmatickýchkoncentrací

tolterodinuupomalýchCYP2D6metabolizérůaztohoplynoucíhorizikapředávkování(viz

bod 4.4).

Současnáléčbajinýmilékysantimuskarinovýmivlastnostmimůžemítzanásledekvýraznější

terapeutickýefektanežádoucíúčinky.Naopak,terapeutickýúčinektolterodinumůžebýt

snížensoučasnýmužívánímagonistůmuskarinovýchcholinergníchreceptorů.Snížení

gastrickémotilityantimuskarinikymůžeovlivnitabsorpcijiných léčiv.

Účinek prokinetik,jakometoklopramidu acisapridu,můžebýt tolterodinem snížen.

Současnáléčbafluoxetinem(silnýCYP2D6inhibitor)nevedekeklinickyvýznamnéinterakci,

jelikožtolterodinajehoCYP2D6dependentnímetabolit5-hydroxymethyltolterodinjsou

ekvipotentní.

Studielékovýchinterakcíneprokázalyinterakceswarfarinemnebokombinovanými

perorálnímikontraceptivy(ethinylestradiol/levonorgestrel).

Klinickástudienaznačuje,žetolterodinnenímetabolickýminhibitoremCYP2D6,2C19,3A4

nebo1A2.Protosenepředpokládázvýšeníplazmatickýchhladinsoučasněstolterodinem

podávaných léků,kteréjsou metabolizoványtěmito izoenzymovýmisystémy.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistujídostatečnádata o užití tolterodinu u těhotných žen.

4

Studienazvířatechprokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Možnérizikopročlověka

neníznámo.

Proto seužívání tolterodinuběhem těhotenstvínedoporučuje.

Kojení

Nejsoudostupnádatatýkajícísevylučovánítolterodinudomateřskéhomléka.Užívání

tolterodinu vdoběkojení je třebase vyvarovat.

Fertilita

Data zestudií fertilitynejsou dostupná.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovatstroje

Tentopřípravekmůževyvolatporuchyakomodaceaovlivnitreakčníčas,atímzhoršit

schopnostřízenímotorových vozidel aobsluhystrojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Tolterodinmůževyvolatvzhledemkfarmakologickémuúčinkumírnéažstřední

antimuskarinovéúčinkyjako sucho v ústech, dyspepsiiasyndrom suchéhooka.

Nežádoucíúčinkyjsouuvedenyníže,seřazenypodleorgánovýchtřídafrekvencevýskytu.

Frekvencevýskytunežádoucíchúčinkůjsouvyjádřenynásledovně:velmičasté:1/10,časté:

1/100až<1/10,méněčasté:1/1000až<1/100,vzácné:1/10000až<1/1000,velmi

vzácné: < 1/10000, neníznámo:zdostupných údajů nelzeurčit.

Nížeuvedenátabulkashrnujeúdajeonežádoucíchúčincíchzklinickýchstudiístolterodinem

azporegistračníhosledování.Nejčastějibylohlášenosuchovústech,atou23,4%léčených

přípravkemtolterodinemau 7,7 %pacientů léčených placebem.

MedDRAtřídy

orgánových

systémů Velmičasté

(1/10) Časté

(1/100až

<1/10) Méněčasté

(1/1000 až<1/100) Neníznámo

(zdostupných údajů

nelze určit)

Infekcea infestace Sinusitida

Poruchy

imunitního

systému

Přecitlivělostjinak

nespecifikovaná Anafylaktoidní

reakce

Psychiatrické

poruchy

Nervozita Zmatenost,

halucinace,

dezorientovanost

Poruchynervového

systému

Závratě,

somnolence,

bolesthlavy Parestezie, poruchy

paměti

Poruchyoka

Syndrom

suchého oka,

abnormální

vidění(včetně

poruchy

5

akomodace)

Poruchyuchaa

labyrintu

Vertigo

Srdečníporuchy

Palpitace,srdeční

selhání,arytmie Tachykardie

Cévníporuchy Návaly

Gastrointestinální

poruchy suchov ústech

Dyspepsie,

zácpa,

bolestibřicha,

nadýmání,

průjem

Gastroezofageální

reflux,zvracení

Poruchykůže a

podkožnítkáně

Angioedém,suchá

kůže

Poruchyledvin a

močových cest

Dysurie

Retence moči

Celkové poruchy

a reakcevmístě

aplikace

Únava, periferní

edémy Bolestnahrudi

Pozahájeníléčbytolterodinemupacientůužívajícíchinhibitorycholinesterázykléčbě

demencepacientůbylyhlášenypřípadyzhoršenípříznakůdemence(např.zmatenost,

dezorientace, halucinace).

Pediatrickápopulace

Vedvoupediatrickýchrandomizovaných,dvojitězaslepených,placebemkontrolovaných

studiíchfázeIII,trvajícíchvícenež12týdnů,vekterýchbylozahrnutocelkem710

pediatrickýchpacientů,bylpodílpacientůsinfekcemimočovýchcest,průjmyaabnormálním

chovánímvyššímezipacientyléčenýmitolterodinemnežupacientůléčenýchplacebem

(infekcemočovýchcest:tolterodin6,8%,placebo3,6%;průjem:tolterodin3,3%,placebo

0,9 %;abnormálníchování:tolterodin1,6 %,placebo 0,4 %)(vizbod5.1).

4.9 Předávkování

Nejvyššíjednorázovádávkatolterodin-hydrogen-tartarátupodanádobrovolníkůmbyla

12,8mgvlékovéforměsokamžitýmuvolňováním.Přitétodávceseprojevilyjako

nejzávažnější nežádoucíúčinkyporuchyakomodaceamikce.

Případnépředávkování seléčí výplachem žaludkuapodánímaktivního uhlí.Léčbasymptomů

je následující:

Těžkécentrálníanticholinergníúčinky(např.halucinace,těžkáexcitace):léčbapodáním

fysostigminu.

Přetrvávající excitaceakřeče:léčbapodánímbenzodiazepinů.

Respirační insuficience:léčbařízenýmdýcháním.

Tachykardie:léčbapodánímbetablokátorů.

Retencemoče:léčbakatetrizací.

Mydriáza: pilokarpin kapkydo očía/nebo umístění pacientado tmavémístnosti.

6

ProdlouženíQTintervalubylopozorovánoucelkovédennídávky8mgtolterodinu

sokamžitýmuvolňováním(dvakrátvyššídávkaneždoporučenáproformusokamžitým

uvolňovánímaodpovídajícítrojnásobkumaximálníkoncentracepopodánítobolek

sprodlouženýmuvolňováním)podávanéhodélenežčtyřidny.Vpřípaděpředávkování

tolterodinemjetřebazahájitstandardnípodpůrnouléčbuproúpravuprodlouženéhoQT

intervalu.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Urogenitálnítrakt apohlavní hormony,

Farmakoterapeutickápodskupina: močováspasmolytika

ATCkód:G04BD07

Tolterodinjeinvivokompetitivníantagonistamuskarinovýchreceptorůsvyššíselektivitou

promočovýměchýřnežproreceptoryslinnýchžláz.Jedenzmetabolitůtolterodinu(5-

hydroxymethylderivát)vykazujefarmakologickýprofilpodobnýprofilumateřskélátky.U

rychlýchmetabolizérůpřispívátentometabolitznačnouměroukterapeutickémuúčinku(viz

bod 5.2).

Účinek léčbylzeočekávatdo 4 týdnů.

V klinickém hodnocení fázeIIIbylo primárním sledovaným ukazatelem snížení počtu epizod

inkontinencezatýdenasekundárnímsledovanýmukazatelembylosníženípočtumikcíza24

hodinazvýšeníprůměrnéhoobjemumočina1mikci.Tytoparametryjsouuvedenyv

následující tabulce.

Vnížeuvedenétabulcejesrovnáníúčinkuléčbypřipodání4mgtolterodinu1xdenně

vlékovéforměsprodlouženýmuvolňovánímpodobu12týdnůvporovnánísplacebem;

absolutnízměnyaprocentuální změnyjsouvztaženykpočátečnímhodnotám.

Rozdílvléčběmezitolterodinemaplacebem:průměrnézměnya95%konfidenčníinterval

odhadnutémetodounejmenších čtverců.

tolterodinSR

4 mgjednou

denně

(n=507) Placebo

(n=508) Rozdílvléčběmezi

tolterodinema

placebem:průměrná

změna a 95%CI Statistická

významnost

vs. placebo

(hodnota p)

Početepizod

inkontinenceza týden -11,8

(-54%) -6,9

(-28%) -4,8

(-7,2;-2,5)* <0,001

Početmikcí během

24 hodin -1,8

(-13%) -1,2

(-8%) -0,6

(-1,0;-0,2) 0,005

Průměrnýobjem

moči

na 1 mikci (ml) +34 (+27%) +14 (+12%) +20

(14; 26) <0,001

*)97.5%konfidenční interval podleBonferroniho

7

Po12týdnechléčbyudávalo23,8%pacientů(121/507)veskupiněužívající4mgtolterodinu

vlékovéforměsprodlouženýmuvolňováníma15,7%pacientů(80/508)veskupiněužívající

placebo subjektivněžádnénebo jen minimální obtížetýkajícísemočovéhoměchýře.

Účinektolterodinubylhodnocenupacientů,kteříbylinazačátkuurodynamickyvyšetřenia

potérozdělenipodlevýsledkůdoskupinyurodynamickypozitivních(motorickáurgence)a

urodynamickynegativních(senzorickáurgence).Vkaždéskupiněbylipacientidále

randomizovánikužívánítolterodinuneboplaceba.Studieneposkytlapřesvědčivýdůkaz,že

bybyl tolterodin u pacientů sesenzorickou urgencí účinnějšínežplacebo.

StanoveníklinickéhoefektutolterodinunaQTintervaljezaloženonaanalýzeEKGvyšetření

vícenež600léčenýchpacientůzahrnujícíchiosobyvyššíhověkuapacientůsjižpřítomným

kardiovaskulárnímonemocněním.ZměnyQTintervaluseupacientůužívajícíchplaceboa

pacientů léčených tolterodinem významně nelišily.

Vliv tolterodinu naprodloužení QT intervalu byldále testován na48 zdravých dobrovolnících

mužskéhoiženskéhopohlavívevěku18–55let.Probandůmbylpodávántolterodinvlékové

forměsokamžitýmuvolňovánímvdávkách2mga4mgdvakrátdenně.Maximální

plazmatickékoncentrace(C

)upomalýchmetabolizérůodpovídalypřibližnědvojnásobku

hodnotkoncentracídosaženýchurychlýchmetabolizérů.Výsledky(skorekcípodle

Fridericii)měřeníprovedenéhoběhemdosaženímaximálníchkoncentracítolterodinu(za1

hodinu)ukázalyprůměrnéprodlouženíQTcintervaluo5,0mspřidávkáchtolterodinu2mg

dvakrátdenně,11,8mspřidávkách4mgdvakrátdenněa19,8mspřipodánímoxifloxacinu

(400mg,aktivní interní kontrola).

Zfarmakokinetického/farmakodynamickéhomodeluseodhaduje,žeprodlouženíQTc

intervaluupomalýchmetabolizérů(postrádajícíchCYP2D6)léčených2mgtolterodinu2x

dennějesrovnatelnésprodlouženímQTcintervalupozorovanýmurychlýchmetabolizérů

léčených4mgtolterodinu2xdenně.Anipojednézoboudávektolterodinunedošlou

účastníkůkpřekročeníklinickyvýznamnýchhranic500msproQTcFneboprodlouženío

vícenež60msoprotivýchozíhodnotě,atobezohledunametabolickýprofil.Maximální

koncentrace(C

)podávce4mgdvakrátdenněodpovídátrojnásobkuC

dosaženépo

podání nejvyššíterapeutickédávkytolterodinuvlékovéforměsprodlouženým uvolňováním.

Pediatrickápopulace

Účinnostupediatricképopulacenebylapotvrzena.Bylyprovedenydvěpediatrické

randomizované,dvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudiefázeIII,trvající12týdnů,

vnichžbylpodávántolterodinvtobolkáchsprodlouženýmuvolňováním.Studiíseúčastnilo

celkem710pediatrickýchpacientůvevěku5–10letsezvýšenoufrekvencímočeníaurgentní

inkontinencí(486užívalotolterodina224placebo).Vžádnézestudiínebylpozorován

signifikantnírozdílmezitěmitodvěmaskupinami,cosetýkázměnyvpočtuepizod

inkontinencezatýden oproti výchozímu stavu (vizbod 4.8).

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Farmakokinetickévlastnostispecificképro tuto lékovou formu:

Tolterodinveformětvrdýchtoboleksprodlouženýmuvolňovánímsevyznačujepomalejší

absorpcítolterodinunežveformětabletsokamžitýmuvolňováním.Vpraxijedosaženo

maximálníchplazmatickýchkoncentracíobvykleza4(2–6)hodinypopodánítobolky.

Poločasrozpadutolterodinupodanéhovtobolcejekolem6hodinurychlýchakolem10

8

hodinupomalýchmetabolizérů(postrádajícíCYP2D6).Ustálenéplazmatickékoncentraceje

dosaženo během 4 dnů podávání tobolek.

Jídlo biologickou dostupnostpřípravku neovlivňuje.

Absorpce:

Poperorálnímpodáníjetolterodinmetabolizovánpřiprvnímprůchodujátrysystémem

CYP2D6na5-hydroxymethyl derivát, hlavní,farmakologickyekvipotentnímetabolit.

Absolutníbiologickádostupnosttolterodinuje17%urychlýchmetabolizérů(většina

pacientů), a65%upomalých metabolizérů (postrádající CYP2D6).

Distribuce:

Tolterodinajeho5-hydroxymethylmetabolitseprimárněvážínaorosomukoid.Volnáfrakce

představuje3,7%tolterodinua36%5-hydroxymethylderivátu.Distribučníobjem

tolterodinuje 113 litrů.

Eliminace:

Tolterodinjepoperorálnímpodánírychlemetabolizovánvjátrech.Primárněsemetabolizuje

polymorfnímenzymemCYP2D6na5-hydroxymethylmetabolit.Dalšímetabolismusvedek

vytvořenímetabolitů5-karboxylovékyselinyaN-dealkylovanýchmetabolitů5-karboxylové

kyseliny,kterétvoří51%a29%metabolitůvyloučenýchdomoči.Částpopulace(okolo7%)

postrádáCYP2D6aktivitu.Utěchtoosob(pomalímetabolizéři)byloidentifikováno,že

metabolismusprobíhádealkylacíenzymemCYP3A4naN-dealkylovanýtolterodin,kterýse

nepodílínaklinickémúčinku.Zbytekpopulacepatříkrychlýmmetabolizérům.Systémová

clearancetolterodinuurychlýchmetabolizérůjeokolo30l/hod.Upomalýchmetabolizérů

sníženáclearancevedekvýznamnémuzvýšeníplazmatickékoncentracetolterodinu(asi7x)

při zanedbatelnékoncentraci 5-hydroxymethyl metabolitu.

5-hydroxymethylmetabolitjefarmakologickyaktivníaekvipotentnístolterodinem.

Zdůvodurozdílůcharakteristikyproteinovévazbytolterodinua5-hydroxymethylmetabolitu

jeexpozice(AUC)volnéhotolterodinuupomalýchmetabolizérůpodobnákombinované

expozicivolnéhotolterodinua5-hydroxymethylmetabolituupacientůsCYP2D6aktivitou

přistejnémdávkovacímrežimu.Bezpečnost,toleranceaklinickáodpověďjsouobdobnébez

ohledu nafenotyp.

Popodání 14 C-tolterodinujetentoznačenýanalogze77%vylučovánmočíaze17%stolicí.

Méněnež1%léčivajenalézánovnezměněnéformě,asi4%představujejeho

5-hydroxymethylmetabolit.Karboxylovanýmetabolitjezastoupen51%aodpovídající

dealkylovanýmetabolit 29 % zobjemu léčiva vyloučeného močí.

V rozmezí terapeutických dávek je farmakokinetikalineární.

Zvláštní skupinypacientů:

Pacienti sezhoršenoufunkcíjater:

Uosobsjaternícirhózoubylazjištěnapřibližnědvakrátvyššíhladinavolnéhotolterodinua

jeho 5-hydroxymethyl metabolitu (vizbody4.2a4.4).

Pacienti sezhoršenoufunkcíledvin:

Průměrnáhladinavolnéhotolterodinuajeho5-hydroxymethylmetabolitujeupacientůse

závažnouporuchouledvin(clearanceinulinuGFR≤30ml/min)dvojnásobná.Plazmatické

9

hladinyostatníchmetabolitů bylyu těchto pacientů značně(aždvanáctkrát) zvýšeny.Klinický

významzvýšenýchhladintěchtometabolitůneníznám.Údajeumírnéhoažstředně

závažného postiženíledvin nejsouk dispozici (vizbody4.2 a4.4).

Pediatrická populace

Expoziceúčinnoulátkounamgdávkyjepodobnájakoudospělýchadospívajících.Expozice

léčivoulátkounamgdávkyjeu5-10letýchdětíasidvakrátvyššínežudospělých(viz

body4.2 a5.1).

5.3Předklinické údajevztahující se kbezpečnosti

Vefarmakologickýchstudiíchtoxicity,genotoxicity,karcinogenityabezpečnostinebyly

pozoroványžádnéklinickyrelevantníúčinky,svýjimkoutěch,kteréjsouvevztahuk

farmakologickému účinkupřípravku.

Reprodukční studie bylyprováděnynamyšíchakrálících.

Tolterodinnemělžádnéúčinkynafertilituareprodukčnífunkceumyší.Úmrtíamalformace

embryazpůsobenétolterodinembylypozoroványpřiplazmatickéexpoziciuC

20krát

vyššínebo AUC7krátvyššínežu léčených lidí.

Ukrálíkůnebylpozorovánžádnýmalformačníúčinek,přestožestudiebylyvedenypři

plazmatickékoncentraci(C

neboAUC)20krátnebo3krátvyšší,nežjeočekávánau

léčených lidí.

Tolterodinstejnějakojehoaktivnílidskémetabolityprodlužujetrváníakčníhopotenciálu

(90%repolarizace)vPurkyňovýchvláknechupsů(při14–75násobnéterapeutickéhladině)

ablokujeproudK+vklonovanýchlidskýchhERG(humanether-a-go-go-relatedgene)

kanálech(při0,5–26,1násobnéterapeutickéhladině).Upsůbylopozorovánoprodloužení

QTintervalupopodánítolterodinuajeholidskýchmetabolitů(při3,1–61,0násobné

terapeutickéhladině).Klinickávýznamnost těchtopoznatků není známa.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Monohydrát laktózy

Mikrokrystalickácelulóza

Polyvinyl-acetát

Povidon

Oxid křemičitý

Natrium-lauryl-sulfát

Sodnásůldokusátu

Magnesium-stearát (E470b)

Hypromelóza2208/100000

Plášťtobolky:

Indigokarmín (E132)

Chinolinová žluť (pouzesíla2 mg)(E104)

10

Oxid titaničitý(E171)

Želatina

Potahová vrstvatablety:

Ethylcelulóza

Triethyl-citrát

Disperzepolymeru ME/EA 1:1 30%

1,2-propylenglykol

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

HDPE lahvička: Dobapoužitelnosti po prvním otevření je200 dní.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejtepři teplotědo 25ºC.

6.5 Druhobalua velikost balení

PrůhlednéPVC/PE/PVDC/Alblistry, krabička.

Velikosti balení–Uroflow Uno2 mgs prodlouženým uvolňováním:

Balení sblistryobsahující:14, 28 nebo 84 tvrdýchtobolek s prodlouženýmuvolňováním.

Velikosti balení–Uroflow Uno 4 mgs prodlouženým uvolňováním:

Balenísblistryobsahující:7,14,28,49,84nebo98tvrdýchtoboleksprodlouženým

uvolňováním.

BíláneprůhlednáHDPElahvičkasešroubovacímuzávěrem,krabička.

Velikosti balení:

30, 100 a200 tobolek

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidacipřípravku

Žádnézvláštnípožadavky.

Všechennepoužitýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Českárepublika

11

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

UROFLOWUNO 2mgtvrdétobolkysprodlouženým uvolňováním: 53/538/12-C

UROFLOWUNO 4mgtvrdétobolkysprodlouženým uvolňováním: 53/539/12-C

9. DATUMPRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.11.2012

10. DATUMREVIZETEXTU

28.11.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace