URIKOSTAD 80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTATUM)
Dostupné s:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 84; 98; 100; 500; 14 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Přehled produktů:
URIKOSTAD
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 079/17-C
Datum autorizace:
2019-11-25

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls94188/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Urikostad 80 mg

potahované tablety

Urikostad 120

mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Urikostad a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Urikostad užívat

Jak se přípravek Urikostad užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Urikostad uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Urikostad

a k čemu se používá

Urikostad tablety obsahují léčivou látku febuxostat a používají se k léčbě dny, která souvisí

s nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se kyselina

močová hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k tomu dojde,

mohou se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách. Tyto krystaly

mohou způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako dnavý záchvat).

Pokud nejsou léčena, mohou se v kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita označená jako tofy.

Tyto tofy mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Urikostad snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání přípravku Urikostad

jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času dochází ke zmírnění příznaků.

Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin kyseliny močové může také zmenšit velikost tofů.

Urikostad 120 mg se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině kyseliny močové v krvi, která se

může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových onemocněních krve.

Při chemoterapii se ničí nádorové buňky a proto se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, pokud se

tvorbě kyseliny močové nepředchází.

Urikostad je pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Urikostad

užívat

Neužívejte přípravek

Urikostad

jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Urikostad se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání, onemocnění srdce nebo cévní mozkovou

příhodu

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na alopurinol

(lék používaný k léčbě dny)

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí

jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova

syndromu (vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny

močové)

jestliže máte onemocnění štítné žlázy.

Pokud u Vás dojde k alergické reakci na přípravek Urikostad, přestaňte ho užívat (viz také bod 4).

Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující se

výrazným olupováním), svědění

otok končetin nebo obličeje

obtížné dýchání

horečka a zvětšené lymfatické uzliny

závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Lékař se může rozhodnout, že Vaši léčbu přípravkem Urikostad trvale ukončí.

Stevensův-Johnsonův syndrom

V souvislosti s užíváním přípravku Urikostad byly vzácně hlášeny potenciálně život ohrožující kožní

vyrážky (Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě teček s červeným

středem nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat také vředy v

ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka se může vyvíjet

rozšířením puchýřků nebo olupováním kůže.

Pokud se u Vás po febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy Urikostad

užívat. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se poraďte s lékařem, jemuž

řekněte, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení

teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Urikostad až dnavý záchvat

odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení užívání určitých léků pro léčbu

zvýšených hladin kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás

objevit i při užívání přípravku Urikostad a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je

důležité, abyste užíval(a) Urikostad, i když máte záchvat dny, protože Urikostad stále působí snižování

hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé záchvaty vyskytují méně často a jsou méně

bolestivé, pokud užíváte přípravek Urikostad každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, pro zabránění nebo léčbu příznaků

záchvatu dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují chemoterapii

nádoru) by léčba léky snižujícími kyselinu močovou mohla vést k tvorbě xantinu v močových cestách

a následně možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených přípravkem Urikostad pro

syndrom nádorového rozpadu pozorováno.

Váš lékař může předepsat vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální funkci jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla

stanovena.

Další léčivé přípravky a

Urikostad

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující

některé z následujících látek. Váš lékař může zvážit nutná opatření, protože tyto přípravky a Urikostad

se mohou vzájemně ovlivňovat:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)

teofylin (používaný k léčbě astmatu)

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může přípravek Urikostad poškodit nenarozené dítě. Urikostad neužívejte během

těhotenství. Není známo, zda Urikostad může přecházet do mateřského mléka. Neužívejte Urikostad,

pokud kojíte, nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a necitlivost

nebo brnění a v takovém případě byste neměl(a) řídit nebo obsluhovat stroje.

Urikostad

obsahuje laktózu

Urikostad obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Urikostad

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

Dna

Urikostad je k dispozici v síle 80 mg nebo 120 mg. Lékař Vám předepíše takovou sílu, která bude pro

Vás vhodná.

Užívejte přípravek Urikostad každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii nádoru

Urikostad je k dispozici v síle 120 mg.

Užívání přípravku Urikostad zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte podle doporučení

lékaře.

Léčba je obvykle krátkodobá.

Způsob podání

Tablety se užívají ústy a mohou se užívat nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Urikostad

, než jste měl(a)

V případě náhodného předávkování požádejte svého lékaře o radu nebo kontaktujte nejbližší

zdravotnické zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Urikostad

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Urikostad, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud se

neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte svou další

dávku v normální dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Urikostad

Neukončujte užívání přípravku Urikostad bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud ukončíte

užívání přípravku Urikostad, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše příznaky se

mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí),

přestaňte

užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici

protože se mohou objevit závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, léková hypersenzitivita (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a odlupováním

kůže a vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo

v oblasti genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevens-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater,

zánětem jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové

reakce s eozinofilií a systémovými příznaky – DRESS) (viz bod 2)

generalizované kožní vyrážky

Časté nežádoucí účink

y (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:

abnormální výsledky jaterních testů

průjem

bolest hlavy

vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech „méně časté“ a „vzácné“)

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná žízeň,

zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, ospalost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza nebo

parestézie), změněná chuť k jídlu, snížené vnímání pachů (hyposmie)

abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu

(palpitace)

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku,

krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice

a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida

sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice,

zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži,

malé ploché červené nebo fialové tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta

malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů

obvykle doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový

spasmus (křeče svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina

bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny v žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo změny množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky

vyšetření krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) jsou:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku

svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat

o neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek a slabost,

okamžitě kontaktujte lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel

nebo jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických

uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek v krevním

obrazu (leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky,

s puchýři obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlý

erytém (červené zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které

má za následek jejich odlupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická

epidermální nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

zvonění v uších

rozmazané vidění, změny zraku

vypadávání vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních

destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersticiální nefritida)

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi (ukazatel poškození svalu)

náhlá srdeční smrt

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Urikostad

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Lahvičky:

Po otevření spotřebujte do 28 dní.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Urikostad obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 80 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 120 mg.

Pomocnými látkami jsou:

magnesium aluminometasilikát

laktosa

mikrokrystalická celulosa

kopovidon

krospovidon

magnesium-stearát

koloidní bezvodý oxid křemičitý

potahová soustava Opadry II žlutá

Jak přípravek

Urikostad

vypadá a co obsahuje toto balení

Urikostad 80 mg jsou světle žluté, kulaté potahované tablety s průměrem 11 mm s vyraženým „80“ na

jedné straně.

Urikostad 120 mg jsou světle žluté, podlouhlé potahované tablety o rozměrech 19 mm x 8 mm s půlicí

rýhou jedné straně.

Urikostad 80 mg se dodává v Al/Al blistrech obsahujících 14, 28, 84 a 98 potahovaných tablet nebo

v HDPE lahvičkách obsahujících 100 a 500 potahovaných tablet.

Urikostad 120 mg se dodává v Al/Al blistrech obsahujících 14, 28, 84 a 98 potahovaných tablet nebo

v HDPE lahvičkách obsahujících 100 a 500 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Německo

Laboratorios LICONSA S.A.

Av. De Miralcampo 7

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Urikostad

Dánsko:

Urikostad

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

29. 5. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls94188/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Urikostad 80 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 80 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 76,50 mg laktosy (bezvodé).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Světle žluté, kulaté potahované tablety s průměrem 11 mm s vyraženým „80“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba chronické hyperurikémie u stavů, kdy již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně

anamnézy nebo přítomnosti dnavých tofů a/nebo dnavé artritidy).

Urikostad je indikován u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená perorální dávka přípravku Urikostad je 80 mg jednou denně nezávisle na jídle. Pokud je

hladina kyseliny močové v séru po 2 až 4 týdnech vyšší než 6 mg/dl (357 mikromolů/l), může být

zvážena dávka 120 mg přípravku Urikostad jednou denně.

Urikostad účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování hladiny kyseliny močové

v séru po dvou týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet hladinu kyseliny močové v séru pod

6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Starší

pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyla plně hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu <30 ml/min, viz bod 5.2).

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyla hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

(Child-Pugh skóre C).

Doporučené dávkování u pacientů s mírnou poruchou funkce jater je 80 mg. U pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost febuxostatu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupná žádná

data.

Způsob podání

Perorální podání.

Urikostad se užívá ústy a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také

bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ka

rdiovaskulární poruchy

Léčbě febuxostatem u pacientů s existujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním (např.

infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo nestabilní anginou pectoris) je třeba se vyhnout,

pokud existují jiné vhodné možnosti léčby.

Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován početně vyšší výskyt

kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím (definované cílové parametry dle Anti-

Platelet Trialists‘ Collaboration (APTC) zahrnující kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu,

nefatální cévní mozkovou příhodu) než ve skupině alopurinolu (1,3 oproti 0,3 příhod na 100

pacientoroků). Ve studii CONFIRMS tomu však tak nebylo (podrobné údaje o studii viz bod 5.1).

Incidence kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím v kombinovaných studiích fáze 3

(studie APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6 příhod na 100 pacientoroků. V dlouhodobých

prodloužených studiích byl výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím 1,2 příhod

pro febuxostat a 0,6 příhod pro alopurinol na 100 pacientoroků. Nebyly nalezeny žádné statisticky

významné rozdíly a žádná příčinná souvislost s febuxostatem nebyla stanovena. Mezi identifikované

rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza aterosklerózy a/nebo infarkt myokardu nebo

městnavé srdeční selhání.

Frekvence závažných nežádoucích kardiálních příhod (major cardiac adverse events, MACE) se

v poregistrační studii CARES (viz bod 5.1 pro podrobnou charakteristiku studie) vyskytla v podobném

poměru u skupin léčených febuxostatem a alopurinolem (poměr rizik 1,03; 95% interval spolehlivosti

0,87–1,23), ale výskyt kardiovaskulárního úmrtí byl pozorován vyšší u febuxostatu než alopurinolu

(4,3 % vs. 3,2 % pacientů; poměr rizik 1,34; 95% interval spolehlivosti 1,03–1,73).

Léková

alergie/hypersenzitivita

Po uvedení přípravku na trh byla shromážděna hlášení vzácně se vyskytujících alergických/

hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické

epidermální nekrolýzy a akutních anafylaktických reakcí/šoku. Tyto reakce nastaly ve většině případů

během prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni pacienti, hlásili i poškození ledvin

a/nebo předchozí přecitlivělost na alopurinol. V některých případech byly závažné hypersenzitivní

reakce, včetně polékových reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS) spojeny s horečkou,

hematologickou, ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky alergických/hypersenzitivních reakcí, a pro tyto

příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné alergické/hypersenzitivní reakce,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, měla by být léčba febuxostatem ihned ukončena, jelikož

brzké ukončení léčby je spojováno s lepší prognózou. Pokud se u pacienta objeví

alergické/hypersenzitivní reakce včetně Stevensova-Johnsonova syndromu a akutní anafylaktické

reakce/šok, léčba febuxostatem nesmí být u tohoto pacienta nikdy obnovena.

Akutní záchvaty dny (dnavý záchvat)

Léčba febuxostatem nemá být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během zahájení

léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v séru, která je

způsobena mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz bod 4.8 a 5.1). Při zahájení léčby

febuxostatem je doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními antiflogistiky nebo kolchicinem

pod dobu minimálně šesti měsíců (viz bod 4.2).

Pokud se objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, léčba nemá být přerušena. Záchvat dny má

být léčen současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem

snižuje frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a jeho

léčba, Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve vzácných

případech dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Protože u těchto pacientů

není žádná zkušenost s febuxostatem, není zde jeho použití doporučeno.

Merkaptopurin/azathioprin

Užívání febuxostatu není doporučeno u pacientů, kteří jsou současně léčeni

merkaptopurinem/azathioprinem, protože inhibice xanthin-oxidázy febuxostatem může způsobit

zvýšení plazmatické koncentrace merkaptopurinu/azathioprinu, které může vést k závažné toxicitě.

Interakční studie na lidech nebyly provedeny.

Pokud se nelze současnému užívání vyhnout, doporučuje se snížit dávky merkaptopurinu/azathioprinu.

Na základě modelování a simulační analýzy dat z neklinických studií na potkanech, musí být při

současném podávání s febuxostatem dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 % nebo méně

původně předepsané dávky, aby se předešlo možným hematologickým účinkům (viz body 4.5 a 5.3).

Pacienti musí být pečlivě sledováni a následně dávky merkaptopurinu/azathioprinu musí být upraveny

na základě vyhodnocení terapeutické odpovědi a nástupu možných toxických účinků.

Pacienti po orgánové transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem u pacientů po orgánové transplantaci není febuxostat u těchto

skupin pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

U zdravých subjektů neukázalo současné podávání febuxostatu 80 mg a theofylinu 400 mg

v jednorázové dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat 80 mg se může

používat u pacientů, kteří jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení plazmatické hladiny

theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy jater

Ve fázi 3 kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem pozorovány mírné

abnormality funkce jater (5,0 %). Před zahájením léčby febuxostatem a periodicky poté je podle

uvážení lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5 %) bylo v dlouhodobých otevřených

prodloužených studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (> 5,5 µIU/ml). U pacientů se změnou funkce

štítné žlázy je při léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

Laktóza

Urikostad obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento léčivý přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Merkaptopurin/azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO není současné použití doporučeno.

Inhibice XO febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto léčiv, což by vedlo

k toxicitě. Studie lékových interakcí febuxostatu s jinými léčivy (kromě theofylinu), která jsou

metabolizována XO, nebyly u lidí provedeny.

Modelování a simulační analýza dat z preklinických studií na potkanech indikují, že v případě

současného podávání s febuxostatem, musí být dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 %

nebo méně původně předepsané dávky (viz body 4.4 a 5.3).

Interakční studie u febuxostatu a jiné cytotoxické chemoterapie nebyly provedeny. Nejsou k dispozici

údaje týkající se bezpečnosti febuxostatu během jiné cytotoxické léčby.

Rosiglitazon/CYP2C8 substráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii u zdravých subjektů nemělo

současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v jednorázové perorální dávce

žádný vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu N-desmetyl rosiglitazonu, což značí,

že febuxostat není inhibitorem enzymu CYP2C8 in vivo. Proto se předpokládá, že současné podávání

febuxostatu s rosiglitazonem či jinými CYP2C8 substráty nevyžaduje žádnou úpravu dávkování těchto

látek.

Theofylin

U zdravých subjektů byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda může

inhibice XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně, jako je hlášeno u jiných inhibitorů

XO. Výsledky studie ukázaly, že současné podání denní dávky febuxostatu 80 mg s theofylinem

400 mg v jednorázové dávce nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na bezpečnost theofylinu. Proto

není nutná zvláštní opatrnost při současném podání febuxostatu 80 mg a theofylinu. Údaje pro

febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Naproxen a další

inhibitory glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltransferázových (UGT) enzymech. Léčivé

přípravky, které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a probenecid, by mohly

teoreticky ovlivnit eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo současné užívání febuxostatu

a naproxenu v dávce 250 mg dvakrát denně spojeno se zvýšením expozice febuxostatu (C

28 %,

AUC 41 % a t

26 %). V klinických studiích nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších

nesteroidních antiflogistik/Cox-2 inhibitorů s žádným klinicky významným zvýšením nežádoucích

účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky febuxostatu

nebo naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné induktory UGT enzymů mohou vést ke zvýšenému metabolismu a snížené účinnosti febuxostatu.

1 až 2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž doporučeno sledování

hladiny kyseliny močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem může vést ke zvýšení

plazmatických hladin febuxostatu.

Kolchicin/indometacin/hydrochlorothiazid/warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti úpravy dávky

febuxostatu nebo současně podávané léčivé látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo souběžné

podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv na farmakokinetiku

warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl ovlivněn INR ani aktivita faktoru

VII.

Desipramin/CYP2D6 substráty

Bylo prokázáno, že in vitro je febuxostat slabým inhibitorem CYP2D6. Ve studii u zdravých

dobrovolníků vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrně 22% zvýšení AUC

desipraminu, substrátu CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek febuxostatu na enzym

CYP2D6 in vivo. Proto se neočekává, že současné podávání febuxostatu s jinými CYP2D6 substráty

bude vyžadovat jakoukoli úpravu dávkování těchto látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý prodlužuje

absorpci febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení C

, ale nebyla pozorována žádná

významná změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na užívání antacida.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu na

těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neukazují přímé ani nepřímé

nežádoucí účinky s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální

riziko pro člověka není známo. Febuxostat nemá být užíván během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování této léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených mláďat. Riziko pro

kojené dítě není možné vyloučit. Febuxostat nemá být užíván během kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na dávce

závislé nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestézie a rozmazané vidění. Pacienti mají

být opatrní před řízením vozidel, obsluhou strojů nebo při provádění nebezpečných aktivit, dokud si

neověří, že febuxostat neovlivňuje nežádoucím způsobem jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účink

y

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4 072 subjektů léčených nejméně

jednou dávkou od 10 mg do 300 mg) a po uvedení přípravku na trh patří dnavé záchvaty, abnormality

funkce jater, průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a edém. Tyto nežádoucí účinky byly převážně

mírné nebo střední intenzity. Po uvedení přípravku na trh se objevily vzácné závažné hypersenzitivní

reakce na febuxostat, z nichž některé byly spojovány se systémovými příznaky, a vzácné příhody

náhlé srdeční smrti.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

nežádoucí účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s léčbou v kombinovaných dlouhotrvajících rozšířených

klinických studiích fáze 3 a po uvedení přípravku na trh

Poruchy krve a lymfatického

systému

Vzácné

Pancytopenie, trombocytopenie, agranulocytóza*

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktická reakce*, léková hypersenzitivita*

Endokrinní poruchy

Méně časté

Zvýšení hladiny TSH v krvi

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté***

Dnavé záchvaty

Méně časté

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, snížení chuti k jídlu, zvýšení

tělesné hmotnosti

Vzácné

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Snížení libida, nespavost

Vzácné

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závratě, parestézie, hemiparéza, somnolence, změny chuti,

hypestézie, hyposmie

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Síňové fibrilace, palpitace, abnormální EKG

Vzácné

Náhlá srdeční smrt*

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly, návaly horka

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Dušnost, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem**, nauzea

Méně časté

Bolest břicha, břišní distenze, gastroezofageální refluxní choroba,

zvracení, sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, časté stolice,

nadýmání, gastrointestinální potíže

Vzácné

Zánět slinivky břišní, ulcerace dutiny ústní

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních testů**

Méně časté

Cholelithiáza

Vzácné

Hepatitida, žloutenka*, poškození jater*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka (včetně různých typů vyrážek hlášených s nižší

frekvencí, viz níže)

Méně časté

Dermatitida, kopřivka, pruritus, změna barvy kůže, kožní léze,

petechie, makulární vyrážka, makulopapulární vyrážka, papulární

vyrážka

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza*, Stevensův-Johnsonův

syndrom*, angioedém*, polékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky*, generalizovaná vyrážka (závažné)*,

erytém, exfoliativní vyrážka, folikulární vyrážka, vezikulární

vyrážka, pustulární vyrážka, pruritická vyrážka*, erytematózní

vyrážka, morbiliformní vyrážka, alopecie, hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, artritida, myalgie, bolest svalů a kostí, svalová slabost,

svalový spasmus, svalové napětí, burzitida

Vzácné

Rhabdomyolýza*, ztuhlost kloubů, ztuhlost kosterního svalstva

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin, nefrolitiáza, hematurie, polakisurie, proteinurie

Vzácné

Tubulointersticiální nefritida*, nucení na močení

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Časté

Otok

Méně časté

Únava, bolest na prsou, hrudní potíže

Vzácné

Žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny amylázy v krvi, snížení počtu trombocytů,

snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu lymfocytů, zvýšení

kreatinu v krvi, zvýšení kreatininu v krvi, snížení hemoglobinu,

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení triglyceridů v krvi,

zvýšení cholesterolu v krvi, snížení hematokritu, zvýšení laktát

dehydrogenázy v krvi, zvýšení draslíku v krvi

Vzácné

Zvýšení hladiny glukózy v krvi, prodloužení aPTT, snížení počtu

červených krvinek, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení

kreatinfosfokinázy v krvi*

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh

U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze 3 častěji

vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních funkcí

Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3 viz bod

5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po uvedení přípravku na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a anafylaktických reakcí/šoku.

Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou charakterizovány progresivní

kožní vyrážkou spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce

na febuxostat mohou být spojené s následujícími příznaky: kožní reakce charakterizované

infiltrovanou makulopapulární erupcí, generalizovanou nebo exfoliativní vyrážkou, ale také kožními

lézemi, otokem obličeje, horečkou, hematologickými abnormalitami jako trombocytopenie a

eozinofilie a poškozením jednoho nebo více orgánů (jaterní nebo ledvinové poškození včetně

tubulointersticiální nefritidy) (viz bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté se

v závislosti na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů

(viz bod 4.2 a 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pacienti s předávkováním mají být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu dny, přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové,

ATC kód: M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě hypoxanthin

→ xanthin → kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích jsou katalyzovány

xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který dosahuje svého terapeutického

účinku, snížení hladiny kyseliny močové v séru, prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je

silný, nonpurinový selektivní inhibitor XO (NP-SIXO) s hodnotou Ki in vitro nižší než jeden nanomol.

Bylo prokázáno, že febuxostat silně inhibuje jak oxidované tak redukované formy XO. Při

terapeutických koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů

a pyrimidinů, jako jsou guanindeamináza, hypoxanthin guaninfosforibosyltransferáza, orotát

fosforibosyltransferáza, orotidin monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost přípravku febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze 3 (dvě pivotní studie

APEX a FACT a další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 4101 pacientů

s hyperurikémií a dnou. V každé pivotní studii fáze 3 prokázal febuxostat lepší schopnost snižovat a

udržovat sérové hladiny kyseliny močové ve srovnání s alopurinolem. Primárním cílovým parametrem

účinnosti ve studiích APEX a FACT byl podíl pacientů, jejichž hladiny kyseliny močové za poslední

tři měsíce byly nižší než 6,0 mg/dl (357 mikromolů/l). V další studii fáze 3 – CONFIRMS, jejíž

výsledky byly k dispozici po prvním vydání rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním

cílovým parametrem z hlediska účinnosti podíl pacientů, kteří měli při závěrečné návštěvě sérové

hladiny urátů <6,0 mg/dl. Do těchto studií nebyli zařazeni pacienti s orgánovou transplantací (viz bod

4.2).

Studie APEX: Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX) byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno

1 072 pacientů: placebo (n=134), febuxostat 80 mg jednou denně (n=267), febuxostat 120 mg jednou

denně (n=269), febuxostat 240 mg jednou denně (n=134) nebo alopurinol (300 mg jednou denně

[n=258] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru >1,5 mg/dl nebo 100 mg jednou denně [n=10]

u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru >1,5 mg/dl a ≤2,0 mg/dl). Jako bezpečnostní

hodnocená dávka bylo použito 240 mg febuxostatu (2krát vyšší, než je doporučená nejvyšší dávka).

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu 80 mg

jednou denně a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými dávkami

alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl

(357 mikromolů/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT: Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla randomizovaná, dvojitě

zaslepená, multicentrická, 52týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 760 pacientů:

febuxostat 80 mg jednou denně (n=256), febuxostat 120 mg jednou denně (n=251) nebo alopurinol

300 mg jednou denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu80 mg a

120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou alopurinolu 300 mg ve

snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti.

Tabulka 2:

Podíl pacientů s hladinami kyseliny močové v séru <6,0

mg/dl (357 mikromol

ů

/l)

Poslední tři měsíční návštěvy

Studie

Febuxostat

80 mg

jednou denně

Febuxostat

120 mg

jednou denně

Alopurinol

300/100 mg

jednou denně

APEX

48 % *

65 %

*, #

22 %

(28 týdnů)

(n=262)

(n=269)

(n=268)

FACT

53 % *

62 %

21 %

(52 týdnů)

(n=255)

(n=250)

(n=251)

Kombinované

51 % *

63 %

*, #

22 %

výsledky

(n=517)

(n=519)

(n=519)

výsledky získané od subjektů užívajících buď 100 mg jednou denně (n=10: pacienti s hladinou

kreatininu v séru >1,5 a <=2,0 mg/dl) nebo 300 mg jednou denně (n=509) byli seskupeni pro analýzy.

* p<0,001 vs. alopurinol

# p < 0,001 vs. 80 mg

Schopnost febuxostatu snižovat hladiny kyseliny močové v séru byla rychlá a trvalá. Snížení hladiny

kyseliny močové v séru pod 6,0 mg/dl (357 mikromol/l) byly zaznamenány při návštěvě ve 2. týdnu

a udržely se během léčby. Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v průběhu času pro každou

léčebnou skupinu ze dvou pivotních studií fáze 3 jsou uvedeny na obrázku 1.

Obrázek 1: Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v kombinovaných pivotních studiích fáze 3

Pozn.: 509 pacientů užívalo alopurinol v dávce 300 mg jednou denně; 10 pacientů s hladinou

kreatininu v séru >1,5 a <2,0 mg/dl dostávalo dávku 100 mg jednou denně (10 pacientů z 268 ve studii

APEX). 240 mg febuxostatu bylo použito pro hodnocení bezpečnosti febuxostatu ve dvojnásobné

dávce, než je doporučená nejvyšší dávka.

Studie CONFIRMS: Studie CONFIRMS byla randomizovaná kontrolovaná 26týdenní studie fáze 3,

která byla provedena za účelem zhodnocení bezpečnosti a účinnosti 40 mg a 80 mg febuxostatu

v porovnání s 300 mg nebo 200 mg alopurinolem u pacientů s dnou a hyperurikémií. Dva tisíce dvě

stě šedesát devět (2 269) pacientů bylo randomizováno mezi febuxostat 40 mg podávaný jednou denně

(n = 757), febuxostat 80 mg podávaný jednou denně (n = 756) nebo alopurinol 300/200 mg podávaný

jednou denně (n = 756). Nejméně 65 % pacientů mělo mírné až středně těžké poškození ledvin

(s clearance kreatininu 30–89 ml/min. Po dobu 26 týdnů byla povinná profylaxe proti dnavým

záchvatům.

Podíl pacientů, kteří při závěrečné návštěvě měli sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl (357 µmol/l), činil

45 % u 40 mg febuxostatu, 67 % u 80 mg febuxostatu a 42 % u 300/200 mg alopurinolu.

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s poruchou funkce le

dvin

Studie APEX hodnotila účinnost u 40 pacientů s poruchou funkce ledvin (tj. výchozí hladina

kreatininu v séru vyšší než 1,5 mg/dl a ≤ 2,0 mg/dl). U subjektů s poruchou funkce ledvin, které byly

randomizovány do alopurinolu, byla dávka ukončena na 100 mg jednou denně. Febuxostat dosáhl

primárního cílového parametru účinnosti u 44 % (80 mg jednou denně), 45 % (120 mg jednou denně)

a 60 % (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 0 % ve skupině alopurinolu v dávce 100 mg

jednou denně a ve skupině placeba.

Nevyskytly se žádné klinicky významné rozdíly v procentu snížení koncentrace kyseliny močové

v séru u zdravých subjektů bez ohledu na jejich renální funkci (58 % ve skupině s normální renální

funkcí a 55 % ve skupině se závažnou renální dysfunkcí).

Ve studii CONFIRMS byla prospektivně definována analýza pacientů s dnou a poruchou funkce

ledvin, která ukázala, že u pacientů s dnou a mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (65 %

studovaných pacientů) byl pro snížení sérových hladin urátů pod 6 mg/dl významně účinnější

febuxostat než alopurinol 300/200 mg.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace