URAPIDIL SUBSTIPHARM Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
URAPIDIL (URAPIDILUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C02CA06
INN (Mezinárodní Name):
URAPIDIL (URAPIDILUM)
Dávkování:
30MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50; 30; 60; 100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
URAPIDIL
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
58/1054/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls319859/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rambuza

30 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Rambuza

60 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

urapidilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě, mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Rambuza a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rambuza užívat

Jak se přípravek Rambuza užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rambuza uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Rambuza

a k čemu se používá

Přípravek Rambuza obsahuje účinnou látku urapidil. Přípravek Rambuza patří do skupiny léků nazývaných alfa-

blokátory.

Přípravek Rambuza se používá k léčbě vysokého krevního tlaku, působí rozšíření cév, a tím dojde ke snížení

krevního tlaku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Rambuza

užívat

Neužívejte přípravek

Rambuza

jestliže jste alergický(á) na urapidil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rambuza se poraďte se svým

lékařem nebo lékárníkem

pokud trpíte srdeční nedostatečností (slabost srdečního svalu), jež je způsobena mechanickým

poškozením, např.

zúžení srdečních chlopní (stenóza aortální chlopně nebo mitrální chlopně)

, plicní

embolií nebo poruchou srdeční činnosti v důsledku onemocnění perikardu (osrdečníku);

pokud trpíte poruchou funkce jater;

pokud trpíte středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin;

pokud současně užíváte léčivý přípravek, který snižuje produkci žaludečních kyselin, a léčivý přípravek

obsahující cimetidin (

viz bod „

Další léčivé přípravky

a přípravek

Urapidil Substipharm

“);

pokud jste podstoupil(a) operaci katarakty (oční zákrok).

Léčba vysokého krevního tlaku tímto přípravkem vyžaduje pravidelné kontroly u lékaře. Proto máte dodržovat

domluvené návštěvy u svého lékaře, na kterých máte podstoupit vyšetření

Děti

Použití přípravku Rambuza se u dětí nedoporučuje.

Starší pacienti

Při dlouhodobé léčbě u starších

pacientů může být nutné snížení

dávky přípravku Rambuza (viz bod 3 „Jak se

přípravek Rambuza užívá“).

Další léčivé přípravky a přípravek

Rambuza

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat.

Pokud užíváte současně přípravek Rambuza a jiné léky, je třeba vzít v úvahu následující opatření:

Antihypertenzní účinek přípravku Rambuza může být zvýšen současným podáváním alfa blokátorů,

podáváním jiných léků na rozšíření cév, dalších antihypertenziv,

nebo u stavů spojených s

nedostatkem

tekutin v těle (např. průjem, zvracení) a požitím alkoholu.

Při současném užívání cimetidinu je nutná zvýšená opatrnost, jelikož lze očekávat

zvýšenou hladinu

urapidilu v krvi

Jelikož v současnosti není dostatek zkušeností s kombinovanou léčbou s ACE inhibitory, tato

kombinace se nedoporučuje.

Má být zváženo současné užívání s imipraminem, neuroleptiky (léky určené k léčbě deprese),

amifostinem, kortikoidy (protizánětlivé léky, někdy nazývané „steroidy“) a baklofenem (používá se k

léčbě svalových křečí).

Vezměte prosím na vědomí, že se tato informace vztahuje i na nedávno užité léky.

Přípravek

Rambuza

s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol může zvýšit účinek přípravku Urapidil Substipharm.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Přípravek

Rambuza

se nedoporučuje užívat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Pokud jste těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Rambuza může ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje, a to

zejména:

na počátku léčby nebo při změně léčby,

pokud jste v průběhu léčby přípravkem Rambuza požil(a) alkohol.

Pokud se necítíte dobře, neřiďte motorové vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Přípravek

Rambuza obsahuje

sacharózu

.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

60mg tobolky obsahují barvivo: azorubin (E122), které může vést k alergickým reakcím.

30mg tobolky obsahují méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že jsou v podstatě „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Rambuza

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Běžná počáteční dávka přípravku Rambuza je 30 mg dvakrát denně (což odpovídá celkové denní dávce 60 mg).

Pro rychlejší snížení krevního tlaku se může léčba zahájit dávkou 60 mg přípravku Rambuza dvakrát denně (což

odpovídá celkové denní dávce 120 mg).

Udržovací denní dávka je 60-180 mg přípravku Rambuza rozdělená do dvou samostatných dávek. Doporučené

dávkování určí lékař.

Zvláštní skupiny pacientů

-

Použití u dětí do 18 let věku se nedoporučuje z důvodu nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti v

této věkové skupině.

-

U starších pacientů (ve věku nad 65 let) může být potřeba snížit dávku.

-

Jestliže trpíte poruchou funkce jater, může být potřeba snížit dávku.

-

Jestliže trpíte středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin, může být potřeba snížit dávku.

Jak se přípravek užívá

Přípravek

Rambuza

je určen pro perorální podání

(podání ústy).

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním se mají polykat celé, nerozkousané ráno a večer během jídla s

malým množstvím tekutiny (např. půl sklenice vody).

Délka podávání

O délce léčby rozhodne Váš lékař.

Obvykle je léčba přípravkem Rambuza dlouhodobá.

K

ontaktujte svého lékaře, pokud máte pocit, že účinek přípravku

Rambuza

je příliš silný nebo naopak příliš

slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Urapidil Substipharm

, než jste měl(a)

Nadměrný pokles krevního tlaku (závrať, točení hlavy nebo mdloby) můžete zmírnit, pokud si lehnete a zvednete

obě dolní končetiny vzhůru. Může dojít i k únavě a snížené reaktivitě. Pokud příznaky přetrvávají, neprodleně

kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Rambuza

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Rambuza

Dříve, než se rozhodnete léčbu přípravkem

Rambuza

přerušit či předčasně ukončit, např. kvůli

nežádoucím účinkům, vždy se nejdříve poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Během léčby se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

-

pocit na zvracení

-

závrať

-

bolest hlavy

Méně časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-

abnormální bušení srdce (palpitace)

-

rychlejší či pomalejší srdeční frekvence (tachykardie, bradykardie)

-

pocit tlaku nebo bolest na hrudi (jako při angině pectoris)

-

zvracení

-

průjem

-

sucho v ústech

-

únava

-

poruchy spánku

-

pocit plného nosu

-

alergické reakce (svědění, zčervenání kůže, vyrážka)

-

pokles krevního tlaku při změně polohy (ortostatická dysregulace)

Velmi vzácné

nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-

hromadění tekutiny v tkáni (edém)

-

neklid

-

zvýšené nucení na močení nebo zhoršení močové inkontinence

-

přetrvávající erekce (priapismus)

-

abnormální výsledky jaterních testů (reverzibilní zvýšení jaterních enzymů)

-

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

-

otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, kopřivka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adrese:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Rambuza

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní podmínky pro uchovávání:

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. Tobolky se mají užívat pouze po dobu 50 dní od prvního otevření

lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Rambuza obsahuje

Léčivou látkou je urapidilum.

Dalšími složkami tobolek jsou: zrněný cukr, hypromelóza, kyselina fumarová, mastek, ftalát

hypromelózy (HP 55), kopolymer kyseliny methakrylové a methyl-methakrylátu (1:2), diethyl-ftalát,

kyselina stearová 50%, ethylcelulóza.

Složení 30mg tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, erythrosin (E127), chinolinová

žluť (E104).

Složení 60mg tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), brilantní modrá FCF (E133), azorubin (E122).

Jak přípravek

Rambuza

vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

Rambuza 30 mg: bílé až téměř bílé kulaté pelety naplněné do tobolek o velikosti 4 s bílým neprůhledným víčkem

a oranžovým průhledným tělem.

Rambuza 60 mg: bílé až téměř bílé kulaté pelety naplněné do tobolek o velikosti 2 s bílým neprůhledným

víčkem a modrým průhledným tělem.

Balení obsahuje 30, 50, 60, a 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

MARTIN DOW PHARMACEUTICALS

Goualle le puy, champ de lachaud

19250 Meymac

Francie

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských státech EHS pod následujícími názvy:

Česká republika,

Rambuza

Slovenská republika

Desurol 30, 60, 90 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým

uvoľňovaním

Francie

Urapidil Zentiva LP

Tato

příbalová informace byla naposledy revidována

: 25. 2. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls319859/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rambuza 30 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Rambuza 60 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním Rambuza 30 mg obsahuje urapidilum 30 mg.

Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním Rambuza 60 mg obsahuje urapidilum 60 mg.

Pro 30mg tobolky:

Pomocné látky se známým účinkem:

sacharóza (55 mg)

Pro 60mg tobolky:

Pomocné látky se známým účinkem:

sacharóza (110 mg)

azorubin (E122, 0,004 mg)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

Rambuza 30 mg: bílé až téměř bílé kulaté pelety naplněné do tobolek o velikosti 4 s bílým

neprůhledným víčkem a oranžovým průhledným tělem.

Rambuza 60 mg: bílé až téměř bílé kulaté pelety naplněné do tobolek o velikosti 2 s bílým

neprůhledným víčkem a modrým průhledným tělem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypertenze.

Přípravek Rambuza je indikován k léčbě dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená počáteční dávka je 30 mg urapidilu dvakrát denně.

Pro rychlejší snížení krevního tlaku je možné zahájit léčbu dávkou 60 mg urapidilu dvakrát denně.

Dávka může být postupně upravena dle individuální potřeby. U udržovací terapie je rozsah dávky 60–180 mg

urapidilu denně, přičemž toto celkové množství se rozdělí do dvou jednotlivých dávek.

Léčba krevního tlaku tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater může být zapotřebí snížit dávku.

Porucha funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin může být zapotřebí snížit dávku.

Starší pacienti

U starších pacientů musí být antihypertenziva podávána se zvýšenou opatrností a na počátku léčby v nižších

dávkách.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost urapidilu u dětí ve věku 0–18 let nebyla stanovena.

Nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užít tobolky spolu s jídlem ráno a večer.

Tobolky se musí spolknout celé a zapít tekutinou. Nesmí se rozdělit, rozdrtit, žvýkat nebo rozpustit.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatření pro použití:

u pacientů se srdeční nedostatečností způsobenou funkčním poškozením mechanického původu, např.

stenózou aortální nebo mitrální chlopně, plicní embolií nebo poruchou srdeční činnosti z důvodu

onemocnění perikardu;

u pacientů s poruchami funkce jater;

u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin;

u starších pacientů;

u pacientů současně léčených cimetidinem (viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce“);

u některých pacientů v současnosti nebo v minulosti léčených tamsulosinem nebo jinými alfa 1 blokátory

byl během operace katarakty pozorován peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS). V tomto případě

nelze vyloučit, že je tento účinek společný pro celou skupinu léčiv.

IFIS může zvýšit riziko očních komplikací během operačního výkonu a po něm. Pacientův oftalmolog má

být informován o současné nebo předchozí léčbě alfa 1 blokátory.

Přípravek Rambuza obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy,

malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharózo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat.

Přípravek Rambuza 60 mg obsahuje azobarvivo (azorubin (E122)), které může vést k alergickým reakcím.

Přípravek Rambuza 30 mg obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Pediatrická populace

Nejsou dostupné žádné údaje.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antihypertenzní účinek urapidilu může být zesílen současným podáváním blokátorů alfa-receptorů včetně těch,

které

podávají

při

urologických

onemocněních,

vazodilatátorů

jiných

antihypertenziv,

stavy

nedostatečným objemem tekutin (průjem, zvracení) a alkoholem.

Ke kombinaci urapidilu s baklofenem se má přistupovat s opatrností, protože baklofen může zesilovat

antihypertenzní účinek.

Současné podávání cimetidinu vede k inhibici metabolismu urapidilu. Sérová koncentrace urapidilu se může

zvýšit o 15 %, a proto má být zváženo snížení dávky.

Je třeba postupovat opatrně při současnému podávání s následujícími přípravky:

imipraminem (antihypertenzní účinek a riziko ortostatické hypotenze);

neuroleptiky (antihypertenzní účinek a riziko ortostatické hypotenze);

amifostinem (antihypertenzní účinek a riziko ortostatické hypotenze) a

kortikoidy (snižují antihypertenzní účinek retencí sodíku a vody).

Protože nejsou dostatečné zkušenosti s kombinací s ACE inhibitory, tato kombinace se v současnosti

nedoporučuje.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Podávání přípravku Rambuza se u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Údaje o podávání urapidilu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Urapidil přestupuje přes placentu.

Přípravek Rambuza lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu urapidilem.

Kojení

Není známo, zda se urapidil vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence /děti nelze

vyloučit. Přípravek Rambuza se během kojení nemá podávat.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné klinické studie na vyhodnocení účinku na mužskou a ženskou fertilitu.

Studie na zvířatech prokázaly, že urapidil ovlivňuje fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Reakce na léčbu se u jednotlivých pacientů liší. To je patrné zejména na počátku léčby, při změně léčby nebo

při současném požití s alkoholem.

4.8

Nežádoucí účinky

Při hodnocení nežádoucích účinků se použily následující četnosti výskytu:

Velmi časté (≥ 1 /10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence

T

řídy

orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi v

zácné

Není známo

Srdeční poruchy

Palpitace,

tachykardie,

bradykardie,

pocit

tlaku

nebo

bolesti

hrudi

(podobné

angině

pectoris)

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea

Zvracení,

průjem,

sucho v ústech

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Únava

Edém

Vyšetření

Reverzibilní

zvýšení

jaterních enzymů,

trombocytopenie*

Poruchy

nervového

systému

Závrať,

bolest hlavy

Psychiatrické

poruchy

Poruchy spánku

Neklid

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšené nucení

na močení nebo

zhoršení močové

inkontinence

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Priapismus

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kongesce nosní

sliznice

Poruchy

kůže

podkožní

tkáně

Příznaky

kožní

alergické

reakce (svědění,

vyrážka,

exantém)

Angioedém,

kopřivka

Cévní poruchy

Ortostatická

dysregulace

*Ve velmi vzácných případech byl při léčbě urapidilem pozorován snížený počet trombocytů. Nebyla prokázána

příčinná souvislost s léčbou urapidilem, např. imunohematologickými testy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adrese:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Příznaky předávkování jsou závrať, ortostatická hypotenze a kolaps, únava a snížení reaktivity.

Opatření

Nadměrný pokles krevního tlaku může být zmírněn zvednutím nohou a doplňováním objemu. Pokud nejsou tato

opatření dostačující, lze za stálého monitorování krevního tlaku pomalu intravenózně podávat vazokonstrikční

přípravky. Ve velmi vzácných případech je nutno podat katecholaminy (např. adrenalin 0,5–1,0 mg naředěný v

10 ml izotonického roztoku chloridu sodného).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihypertenziva, antiadrenergní látky, periferně působící, blokátory alfa-

adrenergních receptorů.

ATC kód: C02CA06

Urapidil vede k poklesu systolického a diastolického krevního tlaku snížením periferní rezistence.

Srdeční frekvence zůstává převážně konstantní.

Srdeční objem se nemění; následkem vyššího afterload se může snížený srdeční objem zvýšit.

Mechanismus účinku

Urapidil má centrální i periferní místa účinku.

Periferní:

urapidil

blokuje

převážně

postsynaptické

alfa-receptory,

tím

inhibuje

vazokonstrikční

působení katecholaminů.

Centrální: urapidil má také centrální účinek. Moduluje aktivitu mozkových center, které kontrolují

oběhový systém. Tím inhibuje reflexní zvýšení tonu sympatického nervového systému nebo snižuje tonus

sympatiku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

80 % až 90 % urapidilu se vstřebává v gastrointestinálním traktu po perorálním podání.

Absolutní biologická dostupnost u tobolek s prodlouženým uvolňováním v porovnání s i.v. standardem je

přibližně 72 % (63-80 %).

Relativní biologická dostupnost u tobolek s prodlouženým uvolňováním v porovnání s perorálně podaným

roztokem je 92 % (83-103 %).

Maximální plazmatické koncentrace lékových forem s prodlouženým uvolňováním je dosaženo po 4–6

hodinách.

Distribuce

Vazba urapidilu na plazmatické proteiny je asi 80 %, s distribučním objemem 0,77 l/kg tělesné hmotnosti. Látka

přestupuje hematoencefalickou bariérou a placentou.

Biotransformace

Urapidil je metabolizován především v játrech. Hlavním metabolitem, který nemá významnou antihypertenzní

účinnost, je urapidil hydroxylovaný v poloze 4 fenylového jádra. Metabolit O- demetylurapidil má přibližně

stejnou biologickou aktivitu jako urapidil, ale je k dispozici pouze v malých množstvích.

Eliminace

Eliminace urapidilu a jeho metabolitů se u člověka z 50-70 % uskutečňuje ledvinami, z toho asi 15 % je

farmakologicky aktivní urapidil, zbytek je vylučován stolicí. Eliminační poločas je asi 4,7 (3,3–7,6) hodin.

Zvláštní populace

U starších pacientů a u pacientů s pokročilým selháním jater nebo ledvin se snižuje distribuční objem i clearance

a eliminační poločas je delší.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Akutní toxicita urapidil hydrochloridu byla zkoumána ve studiích na myších a potkanech. Hodnoty LD

(vztažené k bázi urapidilu) byly mezi 508 až 750 mg/kg tělesné hmotnosti po perorálním podání a mezi

140 až 260 mg/kg tělesné hmotnosti po intravenózním podání.

Hlavními symptomy toxicity byly: sedace, ptóza, snížení motility, ztráta ochranných reflexů, hypotermie, lapání

po dechu, cyanóza, tremor a křeče před smrtí.

Chronická toxicita/subchronická toxicita

Chronická toxicita byla zkoumána ve studiích na potkanech po perorálním podání v potravě po dobu 6 a

12 měsíců s dávkami až 250 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Byly pozorovány: sedace, ptóza, snížení

nárůstu tělesné hmotnosti, prodloužení estrálního cyklu a snížení hmotnosti dělohy.

Chronická toxicita byla zkoumána ve studiích na psech po dobu 6 a 12 měsíců s dávkami až 64 mg/kg

tělesné hmotnosti. Dávky nad 30 mg/kg tělesné hmotnosti/den a vyšší způsobily sedaci, nadměrné slinění

a tremor. U psů nebyly pozorovány žádné klinické ani histopatologické změny.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

Urapidil neprokázal žádné mutagenní vlastnosti ve studiích na bakteriích (Amesův test, tzv. host-mediated

assay), s lidskými lymfocyty a v kostní dřeni při metafázovém testu na myších. Test na opravy DNA na

potkaních hepatocytech byl negativní.

Studie karcinogenity u myší a potkanů trvající více než 18 a 24 měsíců nepřinesly žádné informace o

tumorigenním potenciálu s významem pro člověka. Speciální studie na myších a potkanech ukázaly, že

urapidil zvyšuje hladinu prolaktinu, což u hlodavců vede ke stimulaci růstu prsní tkáně. Na základě

znalostí mechanismu účinku se výskyt tohoto účinku u lidí po podání terapeutických dávek neočekává a

v klinických studiích nebyl pozorován.

Reprodukční a vývojová toxikologie

Reprodukční toxikologické studie na potkanech, myších a králících neprokázaly teratogenní účinek.

Studie chronické toxicity a reprodukční toxikologické studie s urapidilem na potkanech a myších

prokázaly vliv na samčí fertilitu a zjistily histopatologické nálezy na samičích reprodukčních orgánech.

Prodloužení estrálního cyklu nebo jeho absence u samic potkanů jako i snížení hmotnosti dělohy bylo

způsobeno zvýšenými hladinami prolaktinu a po ukončení léčby bylo reverzibilní. Samičí fertilita nebyla

narušena. Vzhledem k mezidruhovým rozdílům není znám význam těchto zjištění pro člověka. V

dlouhodobých klinických studiích nebyl zaznamenán žádný vliv na ženský hypofyzárně-gonádový

systém.

Ve studiích embryo-fetálního vývoje na králících bylo pozorováno, že při dávkách, které způsobují mateřskou

toxicitu, lze pozorovat zvýšenou úmrtnost plodu.

Generace F1 v perinatálních a postnatálních studiích na potkanech ukázala zvýšenou úmrtnost plodu a

sníženou porodní hmotnost způsobené urapidilem. Generace F2 byla bez nálezů.

Nebyly předloženy žádné toxikokinetické údaje (C

, AUC). Proto nelze odhadnout bezpečnostní rozpětí ve

vztahu ke klinické expozici.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky:

zrněný cukr

hypromelóza

kyselina fumarová

mastek

ftalát hypromelózy (HP 55)

kopolymer kyseliny methakrylové a methyl-methakrylátu (1:2)

diethyl-ftalát

kyselina stearová 50%

ethylcelulóza

30mg tobolka:

želatina

oxid titaničitý (E171)

natrium-lauryl-sulfát

erythrosin (E127)

chinolinová žluť (E104)

60mg tobolka:

želatina

oxid titaničitý (E171)

brilantní modrá FCF (E133)

azorubin (E122)

6.2

Inkompability

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

Tobolky se mají spotřebovat do 50 dnů po prvním otevření lahvičky.

6.5

Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvička s polypropylenovým víčkem s vysoušedlem.

Krabička s 30, 50, 60 a 100 tvrdými tobolkami s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Rambuza 30 mg: 58/1054/16-C

Rambuza 60 mg: 58/1055/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25. 2. 2020

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25. 2. 2021

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace