UNI-CTC 80 Premix pro medikaci krmiva

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Aktivní složka:
Chlortetracyklin
Dostupné s:
Univit s.r.o.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Chlortetracycline (Chlortetracyclini hydrochloridum)
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Terapeutické skupiny:
prasata, drůbež, telata
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936539 - 1 x 500 g - láhev
Registrační číslo:
98/045/95-C
Datum autorizace:
1995-01-05

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

UNI-CTC 80 premix

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý gram přípravku obsahuje

Léčivá(é) látka(y):

Chlortetracyclini hydrochloridum

80 mg

Pomocné látky:

Pšeničná mouka

q.s.

1,000 g

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

Popis: světle hnědý prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Telata, prasata, drůbež.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekční choroby a septické stavy, zejména u mláďat hospodářských zvířat vyvolané

původci citlivými na chlortetracyklin. Septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy,

pneumonie, pleuritidy, peritonitidy u telat a selat. Pasteurelóza a salmonelóza drůbeže.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

4.4

Zvláštní upozornění

Není.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Přípravek je nutno uchovávat mimo dosah dětí.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Medikovaný premix je určen pro přípravu medikovaných krmiv.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nejsou .

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Jako projev alergie se může vyskytnout svědění kůže, podráždění spojivek. U většiny zvířat

nebyly pozorovány žádné kožní alterace.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:

V průběhu březosti lze použít.

Laktace:

V průběhu laktace lze použít.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Koncentrace terapeutická: tele 0,7 g přípravku/kg ž.hm., prase 0,7 g přípravku/kg ž.hm.

Koncentrace profylaktická: tele 0,2 – 0,35 g přípravku/kg ž.hm., prase 0,2 – 0,35 g přípravku/

kg ž.hm.

Dávkování přípravku v krmivu:

Koncentrace terapeutická: tele 1%, sele 0,5-1,0%, běhoun 0,5-0,7%, drůbež 0,4-0,6%.

Koncentrace profylaktická: tele 0,5%, sele 0,25-0,5%, běhoun 0,2-0,4%, drůbež 0,2-0,3%.

Podávat rozmíchané v krmivu.

Délka podávání 5 až 10 dní.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dodržovat předepsané dávky. Případné předávkování je zvířaty dobře snášeno.

4.11

Ochranné lhůty

Maso telat 30 dní, selat 10 dní, drůbeže 3 dny. Vejce 7 dní.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotikum.

ATCvet kód: Q07AH

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Chlortetracyklin HCl proniká do nitra bakterií. Po vstupu do buňky váže na 30S ribosomální

podjednotky v místě vazby aminoacyl-tRNA. Touto vazbou vzniká komplex chlortetracyklinu

spolu s ribosomem a RNA.

Tato vazby zabraňuje přístupu nových aminokyselin do vytvářejícího se peptidového řetězce,

čímž se významně, ale reverzibilně narušuje syntéza proteinů.

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) Chlortetracyclini hydrochloridum pro některé

patogeny:

Streptococcus suis 0,025-0,1 ųg/ml , Pasterurella multocida 0,1 -0,5 ųg/ml ,

B.bronchiseptica 0,45 ųg/ml , Actinobacillus pleuropneumonie 0,39 -0,45 ųg/ml .

Rezistence: vznik je poměrně častý. Jedná se o rezistenci sekundární. Vzniklá rezistence je

zpravidla křížová i k ostatním tetracyklinům základní řady.

5.2

Farmakokinetické údaje

Vstřebávání chlortetracyklinu HCl po orální aplikaci je vyšší, než u oxytetracyklinu ,

vstřebává se asi 60%, zejména v žaludku a horních částech tenkého střeva. Po jednorázové

orální aplikaci jsou maximální koncentrace v krvi dosahovány za 2-8 hodin. Hladiny mohou

přetrvávat až 24 hodin. Vstřebávání je lepší při nepřítomnosti potravy. V organismu se

chlortetracyklin HCl váže na bílkoviny krevní plazmy.

Chlortetracyklin z těla odchází faeces a močí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Pšeničná mouka (nosič)

Aroma pigstart

6.2

Inkompatibility

Není známa.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 6 měsíců

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dní

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 kg – PE-HD dóza se šroubovacím uzávěrem a pojistkou

5 kg – PP kbelík s víkem a pojistkou

20 kg – vícevrsvé papírové vaky

(papír/ PE/ papír)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle platných právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc

585051161

585051004

univit@univit.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

98/045/95-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1995; 10.6.2002; 10.6.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

září 2007

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace